725 S ERGO 725 T ERGO - Oleo-Mac

advertisement
ŽBU
R
LL
D
Å
Ú
H
A
IE
DER
T
A
I
N
K
Ž
U
I
CH
POU ORABN
O
A
G
N
NJE
P
N
I
D
A
U
V
N
O
ZA
ND
RŽA
NÁV
K
Ä
I
D
V
N
O
K
N
Č
S
A
JE I
N
RIRO OK FÖR
E
P
RIŠT
B
SLO
O
D
K
N
ZA
HA
A
V
S
T
S
PUT
3)
U
m
c
HR
4
.
(25
O
3)
G
m
R
c
E
4
(25.
5S
O
72
G
R
E
T
5
2
7
Pubbl. 61100034B - Mar/2007 - Grafitalia R.E. - Printed in Italy
SK
ÚVOD
Nezačínajte prácu, kým si pozorne neprečítate tento návod k použitiu, predídete
tak nehodám a dozviete sa informácie, ako krovinorez správne používať. Nájdete
tu vysvetlenie ako obsluhovať rôzne časti prístroja a inštrukcie na kontrolu a
údržbu.
Poznámka: Ilustrácie a špecifikácie uvedené v tomto návode nie sú
prísne záväzné. Výrobca si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien bez
predchádzajúceho upozornenia.
SLO
UVOD
Če želite pravilno uporabljati električno koso in preprečiti nesreče, ne začnite
z delom preden skrbno ne preberete tega priročnika. V navodilih boste našli
pojasnila o delovanju raznih delov stroja, kakor tudi napotki za nujne preglede in
ustrezno vzdrževanje.
Opomba: Ponazoritve in specifikacije v tem priročniku se lahko razlikujejo
glede na zahteve posamezne države in so predmet sprememb brez predhodnega
obvestila proizvajalca
S
INLEDNING
Ta inte trimmern i bruk förrän du har läst igenom denna handbok ytterst
noggrant. Det är en förutsättning för att kunna använda trimmern på korrekt
sätt och förhindra olyckor. I denna handbok finns förklaringar till de olika
komponenternas funktioner och de anvisningar som krävs för att kunna göra
nödvändiga kontroller och underhåll.
OBS! Beskrivningarna och illustrationerna som finns i denna handbok är inte
strängt förpliktande, utan tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar
på maskinen utan att från gång till gång anpassa innehållet i handboken.
HR
UVOD
Ako želite pravilno koristiti ovaj rezač grmlja/trimer za travu i izbjeći moguće
nesretne slučajeve, nemojte pristupati radu bez prethodnog pažljivog čitanja ovih
uputstava. U ovim ćete uputstvima naći objašnjenja o radu različitih sastavnih
dijelova i naputke o neophodnim provjerama i održavanju.
NAPOMENA: opisi i slike sadržani u ovim uputstvima ne predstavljaju
nikakvu obvezu za Proizvođača. Proizvođač pridržava pravo unošenja izmjena
bez obveze ažuriranja ovih uputstava.
2
MODEL
MODELL
MODEL
25.4 cm3
AKUSTICKÁ HLADINA HLUKU
NIVO TLAKA
LJUDTRYCK
AKUSTIČNI PRITISAK
ZARUČENÁ HLADINA AKUSTICKÉHO HLUKU
ZAGOTOVLJENI NIVO HRUPA
GARANTERAD LJUDEFFEKTSNIVÅ
GARANTIRANA RAZINA AKUSTIČNE SNAGE
LpAav
EN 11806 - ISO 7917
Lwa
2000/14/EC - EN ISO 3744 - ISO 10884
ÚROVEŇ VIBRÁCIÍ
NIVO VIBRACIJ
VIBRATIONSNIVÅ
RAZINA VIBRIRANJA
*
ISO 22867 - m / s2
Loop handle
Twin handle
98 dB(A) *
107 dB(A)
5,1 (sx) / 5,6 (dx)
7,8 (sx) / 10 (dx)
100 dB(A) *
110 dB(A)
5,3 (sx) / 5,5 (dx)
7,4 (sx) / 10,5 (dx)
* SK -Priemerné štatistické hodnoty: 1/2 voľnobeh, 1/2 na plný výkon (hlavica) alebo 1/2 max. rýchlosť
bez záťaže (kotúč).
SLO-Ponderirane povprečne vrednosti: 1/2 pri najmanjših obr/min, 1/2 pri polni obremenitvi (glava)
ali pri 1/2 v praznem teku (rezilo).
S -Vägda genomsnittsvärden: 1/2 lägsta varvtal, 1/2 full belastning (trimmerhuvud) eller 1/2
tomgångshastighet (skiva).
HR -Koeficijent srednjih vrijednosti: 1/2 minimalnog, 1/2 punog opterećenja (glava) ili 1/2 maksimalne
brzine u praznom hodu (nož).
UPOZORNENIE!!!
OPOZORILO !!!
RIZIKO POŠKODENIA SLUCHU
NEVARNOST POŠKODBE SLUHA
ZA NORMÁLNYCH PODMIENOK POUŽÍVANIA TOHTO
PRÍSTROJA SA OSOBA, KTORÁ HO POUŽÍVA, VYSTAVUJE
DENNEJ HLADINE HLUKU ROVNAJÚCEJ SA ALEBO
VYŠŠEJ AKO
V NORMALNIH POGOJIH UPORABE LAHKO TA
NAPRAVA POVZROČA DNEVNO IZPOSTAVLJENOST
UPORABNIKA HRUPU, KI JE ENAK ALI VEČJI OD
85 dB (A)
85 dB (A)
VARNING!!!
PAŽNJA!!!
RISK FÖR HÖRSELNEDSÄTTNING
OPASNOST OD OŠTEĆENJA SLUHA
VID NORMAL ANVÄNDNING AV DENNA MASKIN
KAN ANVÄNDAREN DAGLIGEN UTSÄTTAS FÖR
EN BULLERNIVÅ SOM ÄR LIKA MED ELLER HÖGRE ÄN
POD UOBIČAJENIM UVJETIMA RADA OVOG UREÐAJA,
OSOBA KOJA GA KORISTI MOŽE BITI IZLOŽENA
DNEVNO RAZINI BUKE JEDNAKOJ ILI VIŠOJ OD
85 dB (A)
85 dB (A)
SK
OBSAH
ÚVOD......................................................... 2
PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI................... 4
ČASTI KROVINOREZU......................... 10
VYSVETLIVKY A BEZP.
UPOZORNENIA....................................... 11
MONTÁŽ................................................... 12-14
PRAVIDLÁ PRE PRÁCU......................... 14
ODPORÚČANÉ REZNÉ
NÁSTROJE................................................. 16
ŠTARTOVANIE......................................... 18-20
ZASTAVENIE MOTORA........................ 22
SLO
VSEBINA
UVOD......................................................... 2
VARNOSTNA OPOZORILA.................. 4
SESTAVNI DELI ELEKTRIČNE
KOSE........................................................... 10
RAZLAGA SIMBOLOV IN
VARNOSTNO OPOZORILO.................. 11
SESTAVA.................................................... 12-14
OPOZORILA ZA VARNO DELO.......... 14
PRIPOROČENE REZILNE
NAPRAVE.................................................. 16
ZAGON...................................................... 18-20
S
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING ...................................................2
SÄKERHETSREGLER ..................................4
TRIMMERNS KOMPONENTER ..............10
SYMBOLER OCH
SÄKERHETSREGLER ..................................11
ASSEMBLERING ...........................................12-14
ARBETSREGLER ...........................................14
REKOMMENDERADE
SKÄRANORDNINGAR ...............................16
START . ..............................................................18-20
STOPP AV MOTORN . .................................22
PRÍPRAVNÉ PRÁCE................................ 24
ÚDRŽBA.................................................... 26-28
USKLADNENIE........................................ 30
HLAVICA Z NYLONOVÝCH
VLÁKIEN................................................... 32
TECHNICKÉ ÚDAJE............................... 2-33
ZÁRUKA.................................................... 34
HR
KAZALO
UVOD......................................................... 2
SIGURNOSNI PROPISI........................... 6
SASTAVNI DIJELOVI TRIMERA.......... 10
SIMBOLI I UPOZORENJA ZA.............. 11
SKLAPANJE............................................... 13-15
RADNI PROPISI....................................... 15
PREPORUČENA REZNA
OPREMA.................................................... 17
STAVLJANJE U POGON......................... 19-21
ZAUSTAVLJANJE MOTORA................. 23
PREDRADNJE........................................... 25
ODRŽAVANJE.......................................... 27-29
USKLADIŠTAVANJE............................... 31
GLAVA S NAJLONSKIM NITIMA........ 32
TEHNIČKI PODACI................................ 2-33
GARANCIJSKI LIST................................ 35
ZAUSTAVLJANJE MOTORJA................ 22
PRIPRAVE ZA DELO.............................. 24
VZDRŽEVANJE........................................ 26-28
SHRANJEVANJE...................................... 30
GLAVA Z NAJLONSKO NITKO............ 32
TEHNIČNI PODATKI............................. 2-33
GARANCIJSKA IZJAVA.......................... 34
FÖRBEREDELSER .........................................24
UNDERHÅLL .................................................26-28
FÖRVARING ...................................................30
TRIMMERHUVUD FÖR
NYLONTRÅD . ...............................................32
TEKNISKA DATA . ........................................2-33
GARANTIBEVIS ............................................34
3
2
1
Slovensky
Slovenščina
PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI
VARNOSTNA OPOZORILA
UPOZORNENIE - Ak je krovinorez správne používaný,
je rýchlym pomocníkom a pohodlným a účinným
nástrojom. Aby bola vaša práca vždy príjemná a
bezpečná, dodržiavajte prísne bezpečnostné pravidlá,
ktoré sú uvedené v tomto návode na použitie.
1 - Nepoužívajte krovinorez, keď ste unavení alebo pod
vplyvom alkoholu, omamných látok alebo liekov (Obr. 1).
2 - Noste vhodný odev a ochranné doplnky, ako čižmy, hrubé
nohavice, rukavice, slúchadlá a protiúrazovú prilbu (pozri
str. 8-9). Noste priliehavé, ale pohodlné oblečenie.
3 - Nedovoľte používať krovinorez deťom.
4 - Nedovoľte iným osobám, aby sa zdržiavali v okruhu 15
metrov od krovinorezu počas jeho používania (Obr. 2).
5 - Pred použitím krovinorezu skontrolujte, či je upevňovacia
skrutka kotúča dobre utiahnutá.
6 - Krovinorez musí byť vybavený reznými nástrojmi, ktoré
sú odporúčané výrobcom (pozri str. 16-17).
7 - Nepoužívajte krovinorez bez ochranného krytu kotúča
alebo hlavy.
8 - Pred naštartovaním motora skontrolujte, či sa plynová
páčka voľne pohybuje.
9 - Pred naštartovaním motora sa ubezpečte, či sa kotúč
voľne točí a či nie je v kontakte s cudzími predmetmi.
10 - Počas práce kotúč často kontrolujte zastavením motora.
V prípade výskytu trhlín alebo prasklín kotúč okamžite
vymeňte (Obr. 3).
11 - S motorom na voľnobehu sa kotúč nesmie točiť. V
opačnom prípade nastavte skrutku voľnobehu.
4
4
3
12 - Krovinorez prenášajte s vypnutým motorom a nasadeným
krytom kotúča (Obr. 4).
13 - Pri práci sa vždy ubezpečte, či je váš postoj stabilný a
bezpečný (Obr. 5).
14 - Krovinorez štartujte iba v dobre vetraných priestoroch.
15 - Ak je motor spustený, nerobte žiadnu údržbu a nechytajte
kotúč.
16 - DopÍňajte palivo v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov
tepla a s vypnutým motorom (Obr. 6). Pri dopÍňaní paliva
nefajčite (Obr. 6).
17 - Ak je motor spustený, neodstraňujte uzáver nádrže.
18 - Buďte opatrní a dávajte pozor, aby ste zmes nevyliali na
zem alebo na motor.
19 - Ak počas dopÍňania paliva palivo unikne, presuňte
krovinorez pred naštartovaním (Obr. 7).
20 - Palivo (zmes) nepoužívajte na čistenie.
21 - Nekontrolujte iskru sviečky v blízkosti otvoru valca.
22 - Nepracujte s poškodeným tlmičom výfuku.
23 - Rukoväte udržiavajte vždy očistené a osušené od oleja
alebo paliva (Obr. 8).
24 - Krovinorez uschovávajte na suchom mieste, v dostatočnej
vzdialenosti od zdrojov tepla a nie priamo na zemi.
25 - Motor neštartujte bez namontovanej rúčky.
26 - Nekoste príliš nízko nad zemou, aby nedošlo ku kontaktu
s kameňmi alebo inými predmetmi.
27 - Denne kontrolujte krovinorez, aby ste sa ubezpečili, či je
každé zariadenie, bezpečnostné alebo nie, funkčné.
28 - Nevykonávajte zásahy alebo opravy, ktoré nie sú súčasťou
normálnej údržby. Obráťte sa na autorizované servisy.
OPOZORILA – Ob pravilni uporabi je motorna kosa
hitro, udobno in učinkovito orodje. Da bi bilo vaše
delo vedno prijetno in varno, vas prosimo, da skrbno
spoštujete naslednja navodila za varno delo.
1 - Motorne kose ne uporabljajte, če ste utrujeni, če ste pili
alkoholne pijače ali vzeli droge oz. zdravila (slika 1).
2 - Nosite primerna oblačila in zaščitna sredstva kot so:
škornje, delovne hlače, rokavice, zaščitna očala, zaščito
sluha in zaščitno čelado. Oblačila naj bodo oprijeta,
vendar udobna (glejte strani 8-9).
3 - Ne dovolite, da bi motorno koso uporabljali otroci.
4 - Ne dovolite, da bi se vam druge osebe med košnjo
približale na manj kot 15 metrov (slika 2).
5 - Preden začnete s košnjo se prepričajte, da je vijak za
pritrditev rezila dobro privit.
6 - Motorna kosa naj bo opremljena z dodatno opremo za
rezanje, ki jo priporoča proizvajalec (glejte strani 16-17).
7 - Nikoli ne uporabljajte motorne kose brez ščitnika rezila
ali glave.
8 - Pred zagonom motorja se prepričajte, da se ročica plina
prosto giblje.
9 - Pred zagonom motorja se prepričajte, da se rezilo prosto
giblje in ni v stiku s tujimi telesi.
10 - Med delom občasno ustavite motor in preglejte rezilo.
Takoj ko opazite prve znake razpok ali odlomov, ga
zamenjajte (slika 3).
11 - Ko deluje motor v prostem teku, se rezilo ne sme vrteti.
Če se vrti, uporabite vijak za nastavitev prostega teka.
6
5
7
Slovenščina
Svenska
VARNOSTNA OPOZORILA
SÄKERHETSREGLER
12 - Motorno koso prenašajte z zaustavljenim motorjem in
nataknjenim ščitnikom rezila (slika 4).
13 - Kosite samo, ko ste v stabilnem in varnem položaju (slika
5).
14 - Motorno koso poženite samo na dobro prezračenem
prostoru.
15 - Ob delujočem motorju se nikoli ne dotikajte rezila in ne
poskušajte servisirati kose.
16 - Posodo za gorivo polnite stran od virov toplote in ob
ustavljenem motorju (slika 6). Med polnjenjem nikoli ne
kadite (slika 6).
17 - Nikoli ne snemajte pokrova posode za gorivo ob
delujočem motorju.
18 - Pazite, da goriva ne polijete po tleh ali po motorju.
19 - Če se med polnjenjem gorivo razlije, pred zagonom
motorja motorno koso odmaknite proč (slika 7).
20 - Bencinske mešanice ne uporabljajte za čiščenje.
21 - Iskre vžigalne svečke ne preizkušajte poleg odprtine valja.
22 - Kose ne uporabljajte s poškodovano dušilko izpuha.
23 - Vedno poskrbite, da ročaji niso nikoli onečiščeni z oljem
in gorivom (slika 8).
24 - Vašo motorno koso vedno hranite na suhem, dvignjenem
mestu, proč od virov toplote.
25 - Če nosilna ročka ni montirana, ne vžigajte motorja.
26 - Ne kosite preblizu tal. Tako ne boste zadeli kamnov in
drugih predmetov.
27 - Pred vsako uporabo motorne kose se prepričajte, da vsi
sestavni deli in varnostne naprave delujejo pravilno.
28 - Ne poskušajte izvajati postopkov ali popravil, ki
niso sestavni del običajnega vzdrževanja. Obiščite
pooblaščenega trgovca.
VARNING! Om trimmern används på korrekt sätt är
den ett snabbt, bekvämt och effektivt arbetsredskap.
Följ noggrant säkerhetsreglerna nedan så att ditt arbete
alltid kan ske på tillfredsställande och säkert sätt.
1 - Använd inte trimmern när du är trött eller efter att ha
intagit alkohol, droger eller medicin (Fig. 1).
2 - Ha på dig lämpliga kläder och skydd, som stövlar,
slitstarka långbyxor, skyddshandskar, skyddsglasögon,
hörselskydd och skyddshjälm (se sid. 8-9). Bär åtsittande
och bekväma kläder.
3 - Låt inte barn använda trimmern.
4 - Se till att inga andra personer befinner sig på mindre än
15 meters avstånd från trimmern när den används (Fig.
2).
5 - Kontrollera att fästbulten är väl åtdragen innan du börjar
använda trimmern.
6 - Trimmern måste utrustas med de skärverktyg som
rekommenderas av tillverkaren (se sid. 16-17).
7 - Använd aldrig trimmern om skyddet över skivan eller
trimmerhuvudet inte sitter på plats.
8 - Kontrollera att gasspaken fungerar obehindrat innan
motorn startas.
9 - Kontrollera att skivan snurrar obehindrat och att den inte
har kontakt med något föremål innan du startar motorn.
10 - Kontrollera skivan ofta under arbetet, men stoppa motorn
innan kontrollen görs. Byt skivan direkt om du upptäcker
sprickor eller skador (Fig. 3).
11 - När motorn går på lägsta varvtal skall skivan inte snurra.
Justera skruven för tomgångsvarvtal om skivan snurrar.
8
12 - Ha motorn avstängd och skivskyddet monterat när
trimmern transporteras (Fig. 4).
13 - Se till att du står stabilt och säkert under arbetet (Fig. 5).
14 - Starta aldrig trimmern på en plats utan god ventilation.
15 - Gör inget underhåll och vidrör inte skivan när motorn är
igång.
16 - Ha motorn avstängd och stå långt från värmekällor när
du fyller bränsletanken (Fig. 6). Rök inte när du fyller
tanken (Fig. 6).
17 - Ta inte av bränsletankens lock när motorn är på.
18 - Se till att ingen bränsleblandning spills på marken eller på
motorn.
19 - Om bränsle spills ut medan du fyller tanken, flytta
trimmern innan du startar den (Fig. 7).
20 - Använd inte bränsle (blandning) för rengöring.
21 - Inspektera inte gnistan från tändstiftet i närheten av
cylinderhålet.
22 - Arbeta inte med en skadad ljuddämpare.
23 - Se till att handtagen alltid är rena och torra och torka bort
olja och bränsle (Fig. 8).
24 - Förvara trimmern på en torr plats, upplyft från marken
och långt från värmekällor.
25 - Starta inte motorn utan att armen är monterad.
26 - Kör inte trimmern alltför nära marken. Det finns risk att
den stöter emot stenar och andra föremål.
27 - Kontrollera trimmern varje dag för att vara säker på
att säkerhetsanordningar och andra anordningar är
funktionsdugliga.
28 - Gör inga ingrepp eller reparationer som inte ingår i
det normala underhållet. Vänd dig till en auktoriserad
serviceverkstad.
5
1
2
Hrvatski
SIGURNOSNI PROPISI
PAŽNJA - Ako se pravilno koristi, ovaj trimer
predstavlja brz, praktičan i djelotvoran radni alat.
Radit ćete uvijek na siguran način i sa zadovoljstvom
ako pažljivo slijedite dole navedene sigurnosne propise.
1 - Nemojte upotrebljavati trimer ako ste fizički premoreni,
odnosno pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova (sl. 1).
2 - Obucite prikladnu odjeću i stavite zaštitnu opremu kao
što su čizme, čvrste hlače, rukavice, zaštitne naočale,
slušalice i zaštitnu kacigu. Nosite pripijenu, ali udobnu
odjeću (vidi str. 8-9).
3 - Ne dozvoljavajte da trimer koriste djeca.
4 - Nemojte dozvoliti drugim osobama da se zadržavaju u
djelokrugu od 15 m tijekom uporabe trimera (sl. 2).
5 - Prije uporabe trimera, provjerite da je zavrtanj za
učvršćenje noža dobro zavijen.
6 - S ovim trimerom smijete upotrebljavati jedino opremu za
rezanje koju preporučuje Proizvođač (vidi str. 16-17).
7 - Nemojte koristiti trimer bez štitnika za nož ili za glavu
trimera.
8 - Prije pokretanja motora provjerite da kretanje poluge
gasa bude nesmetano.
9 - Prije pokretanja motora provjerite da okretanje noža
bude slobodno i bez dodirivanja vanjskih predmeta.
10 - Tijekom rada često provjeravajte nož zaustavljajući motor.
Čim se pojave raspukline ili lomovi, zamijenite nož (sl. 3).
11 - Kad je motor na minimumu, nož se ne smije okretati. U
suprotnom, podesite vijak minimuma.
12 - Kad prenosite trimer, motor mora biti ugašen, a štitnik
noža montiran (sl. 4).
6
13 - Kad radite pazite da vaš položaj bude uvijek stabilan i
siguran (sl. 5).
14 - Trimer stavljajte u pogon samo na dobro prozračenim
mjestima.
15 - Dok je motor upaljen, nemojte obavljati nikakve radnje
održavanja i nemojte dirati nož.
16 - Spremnik se puni gorivom daleko od izvora topline i kad
je motor ugašen (sl. 6). Nemojte pušiti prilikom punjenja
(sl. 6).
17 - Nemojte skidati čep sa spremnika ako je motor upaljen.
18 - Pazite da vam se gorivo ne prolije po tlu ili po motoru.
19 - Ako prilikom ulijevanja goriva dođ e do iscurivanja, prije
paljenja motora odmaknite trimer (sl. 7).
20 - Nemojte upotrebljavati gorivo (mješavinu) za čišćenje
trimera.
21 - Nemojte provjeravati iskru svjećice blizu otvora cilindra.
22 - Nemojte raditi s oštećenim ispušnim prigušivačem.
23 - Pazite da rukohvati budu uvijek suhi i čisti od ulja ili
goriva (sl. 8).
24 - Čuvajte trimer na suhom mjestu, daleko od izvora topline
i na položaju uzdignutom od tla.
25 - Nemojte paliti motor ako ručka nije montirana.
26 - Nemojte rezati preblizu tla, kako bi ste izbjegli kamenje i
druge predmete.
27 - Svakodnevno kontrolirajte trimer kako bi ste bili sigurni
da svi sigurnosni i ostali sustavi pravilno rade.
28 - Nemojte izvoditi zahvate ili vršiti popravke koji ne
spadaju u uobičajeno održavanje. Obratite se ovlaštenim
radionicama.
3
4
5
6
7
8
7
2
1
Slovensky
Slovenščina
Svenska
OCHRANNÝ BEZPEČNOSTNÝ ODEV
VARNOSTNA ZAŠČITNA OBLAČILA
SKYDDSKLÄDER
Pri práci s krovinorezom vždy používajte homologovaný
bezpečnostný ochranný odev. Použitím ochranného odevu sa
neodstráni nebezpečenstvo úrazu, ale v prípade nehody zníži
jeho dôsledky. Pri výbere vhodného odevu si nechajte poradiť
svojím predajcom.
Pri delu z motorno žago vedno nosite odobrena zaščitna
Bär alltid godkända skyddskläder när du arbetar med trimmern.
oblačila. Uporaba zaščitnih oblačil ne preprečuje tveganja
Att bära skyddskläder eliminerar inte risken för personskador, men
Odev musí byť vhodný k danej práci a pohodlný. Noste
priliehavý ochranný odev. Ideálny pracovný odev je kabát
(Obr. 1) a pracovné nohavice (Obr. 2) Oleo-Mac. Nenoste
odevy, šály, kravaty alebo prívesky, ktoré by sa mohli zachytiť
v kroví. Ak máte dlhé vlasy, dajte ich do gumičky a zakryte ich
(napr. šatkou alebo baretkou alebo prilbou, atď.).
poškodb, vendar pa v primeru nesreče zmanjšuje obseg
poškodb. Zaupajte vašemu dobavitelju, da bo izbral za vas
primerno opremo.
reducerar effekterna av skadorna i samband med olyckor. Vänd dig till
återförsäljaren för att få råd om lämplig klädsel.
Oblačilo mora biti primerno in ne sme ovirati. Nosite oprijeta,
Kläderna skall passa bra och inte vara till besvär. Bär åtsittande
zaščitna oblačila. Oleo-Mac zaščitni suknjiči (slika 1) in hlače
skyddskläder. Jacka (Fig. 1) och arbetsbyxor (Fig. 2) med skydd från
(slika 2) so idealni. Ne nosite oblek, šalov, kravat ali verižic, ki
Oleo-Mac är det idealiska. Bär inte kläder, skor, slips eller smycken
bi se lahko zapletle v vejice. Zvijte in pokrijte dolge lase (npr. z
som kan fastna i buskar eller sly. Sätt upp långt hår och skydda håret
ruto, kapo, zaščitno čelado, ipd.).
med exempelvis en schal, en mössa eller en hjälm.
Noste ochranné topánky vybavené protišmykovou
podrážkou a oceľovými špičkami (Obr. 3).
Zaščitni čevlji z nedrsečim podplatom in neprebojnim
Používajte ochranné okuliare alebo štít (Obr. 4-5)!
Nosite zaščitna očala ali vizir (sliki 4-5)!
Bär skyddsglasögon eller skyddsvisir (Fig. 4-5)!
Používajte chrániče proti hluku, napr. slúchadlá (Obr. 6)
alebo ušné tampóny. Používanie pomôcok na ochranu sluchu
vyžaduje väčšiu pozornosť a opatrnosť, pretože pracovník
horšie vníma výstražné zvukové signály (krik, zvukové
výstrahy a pod.).
Uporabljajte zaščito proti hrupu; npr. zaščitne slušnike
Bär bullerskydd, till exempel hörlurar (Fig. 6) eller öronproppar.
(slika 6) ali čepke. Uporaba zaščite sluha zahteva več
När bullerskydd används krävs större uppmärksamhet och försiktighet
Používajte rukavice (Obr. 7), ktoré umožňujú maximálne
pohltenie vibrácií.
Oleo-Mac ponúka kompletnú radu bezpečnostných
vybavení.
8
3
varnostnim vložkom (slika 3).
pozornosti in previdnosti pri delu, saj je omejena tudi
sposobnost sprejemanja zvočnih opozoril na nevarnost
(kričanje, alarmi, ipd.).
Bär skyddsskor med halkskyddande sulor och stålspetsar (Fig. 3).
eftersom det blir svårare att uppfatta ljud- och varningssignaler, som
skrik, larmsignaler osv.
Nosite rokavice (slika 7), ki zagotavljajo največjo absorbcijo
Bär handskar (Fig. 7) som ger maximal absorbering av
tresljajev.
vibrationerna.
Oleo-Mac ponuja kompleten izbor varnostne opreme.
Oleo-Mac har ett komplett utbud av säkerhetsutrustning.
4
5
6
7
Hrvatski
ZAŠTITNA ODJEĆA ZA VAŠU SIGURNOST
Kad koristite trimer, iz sigurnosnih razloga uvijek nosite zaštitnu
homologiranu odjeću. Nošenje zaštitne odjeće neće ukloniti opasnost
od povrede, ali će smanjiti štetne posljedice u slučaju nesreće.
Posavjetujte se s vašim prodavačem o izboru odgovarajuće odjeće.
Odjeća mora biti pogodna i ne smije smetati. Nosite pripijenu odjeću
koja vas ujedno zaštićuje od povreda. Kaputić (sl. 1) i radne hlače
s prsnim dijelom i naramenicama (sl. 2) Oleo-Mac su idealni.
Nemojte nositi odjeću, šalove, kravate ili ogrlice koji bi se mogli
zaplesti u grmlje. Dugu kosu trebate skupiti i zaštititi (npr. maramom,
beretkom, kacigom, itd.).
Obujte zaštitne cipele s neklizajućim potplatima i čeličnim
kapicama (sl. 3).
Stavite zaštitne naočale ili vizir (sl. 4-5)!
Zaštitite se od buke, na primjer zaštitnim slušalicama (sl. 6)
ili čepovima. Uporaba zaštite za sluh zahtijeva veću pozornost i
opreznost, pošto je zamjećivanje zvučnih signala opasnosti (povika,
alarma, itd.) ograničeno.
Stavite rukavice (sl. 7) koje će omogućiti maksimalno apsorbiranje
vibracija.
Oleo-Mac nudi kompletan izbor zaštitne opreme.
9
S
SK
ČASTI KROVINOREZU
SLO
SESTAVNI DELI ELEKTRIČNE KOSE
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
10
- Pripojenie popruhu cez rameno
- Vypínač zapaľovania
- Kryt tlmiča výfuku
- Motor
- Vzduchový filter
- Uzáver palivovej nádrže
- Priključek nosilnih jermenov
- Stikalo za vklop/izklop
- Ščitnik dušilke izpuha
- Motor
- Zračni filter
- Pokrov posode za gorivo
7 - Palivová nádrž
8 - Páčka plynu
9 - Rukoväť / bezpečnostná opierka
10- Trubica hriadeľa
11- Bezpečnostný kryt
12- Kotúč / Hlava z nylonových vlákien
7 - Posoda za gorivo
8 - Ročica plina
9 - Ročaj / Varnostni ročaj
10- Cev pogonske gredi
11- Krožni ščitnik
12- Rezilo / glava z najlonsko nitko
TRIMMERNS KOMPONENTER
1 - Bärselens fästpunkt
2 - På/Avknapp
3 - Ljuddämparens skydd
4 - Motor
5 - Luftfilter
6 - Lock till bränsletanken
HR
7- Bränsletank
8- Gasspak
9- Handtag / Skyddsstång
10- Riggrör
11- Skyddskåpa
12- Skiva/Trimmerhuvud för nylontråd
SASTAVNI DIJELOVI TRIMERA
1 - Spoj za pojaseve
2 - Prekidač uzemljenja
3 - Štitnik ispušnog prigušivača
4 - Motor
5 - Filter zraka
6 - Čep spremnika za gorivo
7-Spremnik za gorivo
8-Poluga gasa
9- Rukohvat
10- Cijev za prijenos
11 - Sigurnosni štitnik
12 - Nož/glava s najlonskim nitima
SK
VYSVETLIVKY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
SLO
RAZLAGA SIMBOLOV IN VARNOSTNIH OPOZORIL
S
HR
OBJAŠNJENJE SIMBOLA I UPOZORENJA ZA SIGURNOST
FÖRKLARING TILL SYMBOLER OCH SÄKERHETSREGLER
- Pri používaní kovových alebo plastových kotúčov používajte
ochrannú obuv a rukavice.
- Pri uporabi kovinskih in plastičnih rezil nosite močne škornje in
rokavice.
- Bär skyddsskor och skyddshandskar när metall- eller plastskivor
används.
- Nosite zaštitnu obuću i rukavice kad koristite metalne ili plastične
noževe.
-
-
-
-
Venujte pozornosť vrhaniu predmetov.
Bodite pozorni na predmete, ki lahko odletijo izpod kose.
Se upp! Det finns risk att föremål slungas ut.
Imajte u vidu da može doći do odskakanja predmeta.
- Pred prácou s týmto prístrojom si prečítajte návod na použitie a
údržbu.
- Preberite priročnik za uporabnika pred uporabo te naprave.
- Läs noggrant igenom denna handbok för användning och underhåll
innan du börjar använda maskinen.
- Prije uporabe ovog stroja, pročitajte uputstva za njegovo korištenje i
održavanje.
-
-
-
-
Používajte ochrannú prilbu, okuliare a slúchadlá.
Uporabljajte zaščito za glavo, oči in ušesa.
Bär hjälm, skyddsglasögon och hörselskydd.
Stavite zaštitnu kacigu, zaštitne naočale i slušalice.
- Udržiavajte vzdialenosť 15 m od okolostojacich.
- Opazovalci naj se umaknejo najmanj 15 m.
- Se till att närvarande personer befinner sig på minst 15 m
avstånd från trimmern.
- Ne dozvoljavajte drugim osobama pristup na manje od 15 m.
- Poušívanie krovinorezu s kotúčom na drevo je zakázané.
- Motorne kose ne uporabljajte z rezilom za šaganje lesa.
- Det är förbjudet att använda trimmern tillsammans med skivor
för trä.
- Zabranjeno je koristiti trimer s drvenim nošem.
111
1
2
3
4
Slovensky
Slovenščina
Svenska
MONTÁŽ
SESTAVA
ASSEMBLERING
MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU (Obr. 1)
Pripevnite kryt (A) k trúbke hriadeľa pomocou skrutiek
(B) v postoji, ktorý umožňuje bezpečnú prácu.
POZNÁMKA: používajte kryt (C, Obr. 1) iba s
hlavicou z nylonových vlákien. Kryt (C) musí byť
upevnený pomocou skrutky (G) ku krytu (A).
NAMESTITEV VARNOSTNEGA ŠČITNIKA (slika 1)
Z vijaki pritrdite ščitnik rezila (A) na cev pogonske gredi
tako, da zagotavlja uporabniku varno delo (B).
OPOMBA: varovalo (C, slika 1) uporabljajte samo
z glavo z najlonsko nitko. Z vijakom (G) pritrdite
ščitnik (C) na zaščito (A).
MONTERING AV SKYDDSKÅPAN (Fig. 1)
Fixera skyddskåpan (A) vid riggröret med skruvarna (B)
så att arbetet kan ske i full säkerhet.
OBSERVERA: Använd skyddet (C, Fig. 1) endast
tillsammans med trimmerhuvudet med nylontråd.
Skyddet (C) skall fixeras med skruven (G) vid
skyddskåpan (A).
MONTÁŽ KOTÚČA (Obr. 2)
Povoľte lištu (A) v smere hodinových ručičiek; odnímte
spodný kryt (D) a spodný unášač (E). Nasaďte kotúč
(R) na horný unášač (F), dávajte pozor na smer rotácie.
Nasaďte spodný unášač (E), spodný kryt (D) a dotiahnite
skrutku (A) proti smeru hodinových ručičiek. Do otvoru
(Obr. 2) vsuňte čap (L) a zablokujte kotúč a dotiahnite
skrutku (A, Obr. 2) krútiacim momentom 2.5 kgm (25
Nm).
NAMESTITEV REZILA (slika 2)
Popustite vijak (A) v smeri urinega kazalca; odstranite
kapico (D) in spustite prirobnico (E).
Namestite rezilo (R) na zgornjo prirobnico (F). Bodite
pozorni na pravilno smer vrtenja.
Pritrdite spodnjo prirobnico (E), kapico (D) in privijte
vijak (A) v smeri, nasprotni gibanju urinega kazalca.
Priloženi zatič (L) vstavite v ustrezno odprtino (slika
2). Tako blokirate rezilo. Vijak (A, slika 2) privijete z
momentom 2.5 kgm (25 Nm).
UPOZORNENIE! - V prípade prepravy alebo
uskladnenia krovinorezu namontujte ochranný kryt
kotúča (M) kód. 4196086 podľa obrázkov 3-4.
OPOZORILO! - Pred prevozom ali shranitvijo
motorne kose namestite zaščito diska (M), št.art.
4196086, kot je prikazano na slikah 3-4.
12
MONTERING AV SKIVAN (Fig. 2)
Skruva ur bulten (A) i moturs riktning, ta bort
koppen (D) och den nedre flänsen (E). Montera
skivan (R) på den övre flänsen (F) och kontrollera att
rotationsriktningen är korrekt. Montera den nedre
flänsen (E), koppen (D) och skruva åt bulten (A) moturs.
Sätt in den medföljande pinnen (L) i det speciella hålet
(Fig. 2) för att blockera skivan och kunna dra åt bulten
(A, Fig. 2) 2,5 kgm (25 Nm).
VARNING! – Montera skivans skydd (M) kod
4196086 enligt illustrationen i Fig. 3-4 när trimmern
skall transporteras eller ställas undan för förvaring.
Hrvatski
SKLAPANJE
MONTIRANJE SIGURNOSNOG ŠTITNIKA (sl. 1)
Učvrstite štinik (A) na cijev za prijenos pomoću vijka (B) u
položaju koji će vam omogućiti siguran rad.
NAPOMENA: koristite zaštitu (C, sl. 1) samo s glavom s
najlonskim nitima. Zaštitu (C) treba pomoću vijka (G)
učvrstiti na štitnik (A).
MONTIRANJE NOŽA (sl. 2)
Odvijte zavrtanj (A) u smjeru kazaljke na satu; skinite karter
(D) i donju prirubnicu (E). Montirajte nož (R) na gornju
prirubnicu (F), provjeravajući da li je smjer okretanja ispravan.
Montirajte donju prirubnicu (E), karter (D) te navijte zavrtanj
(A) obratno od smjera kazaljke na satu. Uvucite dostavljeni klin
(L) u odgovarajući otvor (sl. 2) da bi ste zakočili nož i omogućili
učvršćivanje zavrtnja (A, sl. 2) za 2,5 kgm (25 Nm).
PAŽNJA! – Prilikom prijevoza ili spremanja trimera,
montirajte štitnik noža (M) šif. 4196086, kako je prikazano na
sl. 3-4.
13
9
10
11
12
Slovensky
Slovenščina
Svenska
MONTÁŽ - PRAVIDLÁ PRE PRÁCU
SESTAVA - OPOZORILA ZA VARNO DELO
ASSEMBLERING – ARBETSREGLER
MONTÁŽ HLAVICE Z NYLONOVÝCH VLÁKIEN
(Obr. 9)
Nasaďte horný unášač (F). Vložte čap hlavice (L) do
príslušného otvoru a dotiahnite hlavicu (N) rukou proti
smeru hodinových ručičiek.
NAMESTITEV GLAVE Z NAJLONSKO NITKO
(slika 9)
Namestite zgornjo prirobnico (F). Vstavite zatič glave (L)
v ustrezno odprtino in z roko privijte glavo (N) v smeri,
nasprotni gibanju urinega kazalca.
MONTERING AV TRIMMERHUVUD FÖR NYLONTRÅD
(Fig. 9)
Sätt in den övre flänsen (F). Sätt in trimmerhuvudets fästpinne
(L) i det speciella hålet och skruva fast trimmerhuvudet (N).
Skruva motsols och för hand.
MONTÁŽ RUKOVÄTE (Obr. 10-11)
Nasaďte rukoväť na trubicu hriadeľa a upevnite
ju pomocou skrutiek (A), podložiek a matíc. Poloha
rukoväte je nastaviteľná podľa požiadaviek obsluhy.
NAMESTITEV ROČAJA (slika 10-11)
Namestite ročaj na cev pogonske gredi in ga pritrdite z
vijaki (A), podložkami in maticami. Položaj ročaja (na
cevi) je odvisen od zahtev uporabnika.
MONTERING AV HANDTAG (Fig. 10-11)
Montera handtaget på riggröret och fixera det med hjälp av
skruvarna (A), brickorna och muttrarna. Handtagets läge kan
justeras efter användarens önskemål.
TWIN
- Odvijte vijak (D, slika 12) s pritrdišča ročaja.
- Z ročico plina obrnjeno proč od uporabnika
namestite cev na pritrdišče ročaja.
- Namestite vijak (D).
TWIN
- Skruva ur skruven (D, Fig. 12) i handtaget.
- Sätt handtaget på röret med gasreglaget vänt bort från
användaren.
- Skruva i skruven (D) igen.
OPOZORILO: Poskrbite, da so vsi sestavni deli
pravilno nameščeni in vijaki ustrezno priviti.
VARNING: Kontrollera att alla trimmerns komponenter
är väl fastsatta och att skruvarna är väl åtdragna.
OPOZORILA ZA VARNO DELO
OPOZORILO! – Vedno spoštujte varnostne
predpise. Motorno koso uporabljajte samo za rezanje
trave. Motorne kose ne uporabljajte kot vzvod za
dviganje, premikanje ali lomljenje predmetov, niti
je ne pritrjujte na fiksno podlago. Na pogonsko gred
motorne kose ni dovoljeno pritrjevati orodij ali
naprav, ki jih ni odobril proizvajalec.
ARBETSREGLER
VARNING! Följ alltid säkerhetsreglerna. Trimmern
får endast användas för att klippa gräs, små buskar och
sly. Det är förbjudet att använda den för att klippa annat
material. Använd inte trimmern som hävstång för att lyfta,
flytta eller krossa föremål och blockera den inte på ett fast
stöd. Det är förbjudet att anbringa andra typer av verktyg
och tillämpningar vid trimmern än de som tillverkaren
specificerar.
TWIN
- Odstráňte z rúčky skrutku (D, Obr. 12).
- Nasaďte rúčku na trubicu, s páčkou plynu otočenou
smerom od osoby obsluhujúcej prístroj.
- Znovu upevnite skrutku (D).
UPOZORNENIE: Ubezpečte sa, či sú všetky
súčasti krovinorezu správne namontované a skrutky
dobre utiahnuté.
PRAVIDLÁ PRE PRÁCU
UPOZORNENIE! - Vždy dodržiavajte
bezpečnostné opatrenia. Krovinorez sa používa len
na kosenie trávnatých porastov alebo malých kríkov.
Je zakázané kosiť iné druhy materiálu. Nepoužívajte
krovinorez ako páku pri zdvíhaní, premiestňovaní
alebo lámaní predmetov, ani ako podperu. Používanie
iných nástrojov alebo zariadení, ktoré nie sú určené
výrobcom, je zakázané.
14
Hrvatski
SKLAPANJE - RADNI PROPISI
MONTIRANJE GLAVE S NAJLONSKIM NITIMA
(sl. 9)
Stavite gornju prirubnicu (F). Stavite klin za kočenje
glave (L) u odgovarajući otvor i isključivo rukom navijte
glavu (N) obratno od smjera kazaljke na satu.
MONTIRANJE RUKOHVATA (sl. 10-11)
Montirajte rukohvat na cijev za prijenos i učvrstite ga
vijcima (A), podloškama i maticama. Položaj rukohvata
može se podesiti obzirom na potrebe rukovatelja.
TWIN
- Odvijte vijak (D, sl. 12) na rukohvatu.
- Stavite rukohvat na cijev, tako da gas bude okrenut
na suprotnu stranu u odnosu na rukovatelja.
- Navijte vijak (D).
PAŽNJA: provjerite da svi sastavni dijelovi trimera
budu dobro spojeni te da su vijci učvršćeni.
RADNI PROPISI
PAŽNJA! - Obavezno se pridržavajte sigurnosnih
propisa. Trimer smije se koristiti jedino za šišanje
trave ili podrezivanje manjeg grmlja. Zabranjeno je
rezanje drugih vrsta materijala. Trimer se ne smije
koristiti kao poluga za podizanje, premještanje ili
lomljenje predmeta, niti ga se smije blokirati na
nepomične oslonce. Zabranjeno je priključivati na
priključak trimera alat ili dodatnu opremu koji nisu
naznačeni od strane Proizvođača.
15
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ODPORÚČANÉ REZNÉ NÁSTROJE
PRIPOROČENE REZILNE NAPRAVE
REKOMMENDERADE SKÄRANORDNINGAR
1. Nylonová čepeľ 8 zubov - Ø 9”/230 mm
1. 8-zobo najlonsko rezilo - Ø 9”/230 mm
1. Nylonblad med 8 tänder - Ø 9"/230 mm
2. Nylonová čepeľ 4 zuby - Ø 9”/230 mm
2. 4-zobo najlonsko rezilo - Ø 9”/230 mm
2. Nylonblad med 4 tänder - Ø 9"/230 mm
3. “Pro Trim Universal” disk 3-rezila - Ø 9”/230‑mm
3. Skiva “Pro Trim Universal” 3 blad – Ø 9”/ 230 mm
4. “Pro Trim Hobby” disk 3-rezila - Ø 10”/255‑mm
4. Skiva “Pro Trim Professional” 3 blad – Į 10"/255‑mm
3. Kotúč “Pro Trim Universal” 3 čepele - Ø 9”/ 230
mm
4. Kotúč “Pro Trim Professional” 3 čepele - Ø
10”/255‑mm
6. “Tap and go” glava Ø 130 mm - 2 najlon nitki Ø
2.4
6. Hlavica “Tap and go” Ø 130 mm - 2 nylonové
vlákna Ø 2.4 mm
7. “Multiline” glava Ø 2.75”/73 mm - 6 kvadratnih
7. Hlavica “Multiline” Ø 2.75”/73 mm - 6
štvorcových strún, strana 3 mm
7A.Kotúč 3 zuby Ø 10”/255 mm, hrúbka 1.8 mm
8. Kotúč 3 zuby Ø 9”/230 mm, hrúbka 1.4‑mm
nitk 3 mm stranice
7A. 3-zobi disk Ø 10”255 mm, debelina 1.8 mm
8. 3-zobi disk Ø 9”230 mm, debelina 1.4 mm
9. Kotúč 4 zuby Ø 9”/230 mm, hrúbka 1.4 mm
9. 4-zobi disk Ø 9”230 mm, debelina 1.4 mm
10. Kotúč 8 zuby Ø 9”/230 mm, hrúbka 1.4‑mm
10. 8-zobi disk Ø 9”230 mm, debelina 1.4‑mm
UPOZORNENIE! - Použitie rezných nástrojov,
ktoré nie sú
nebezpečné.
16
schválené výrobcom, môže byť
OPOZORILO – Uporaba rezil, ki jih ni odobril
proizvajalec, je lahko nevarna.
6. Trimmerhuvud “Tap and go” Ø 130 mm – 2 nylontrådar
Ø 2,4
7. Trimmerhuvud “Multiline” Ø 2.75"/73 mm – 6
fyrkantiga trådar 3 mm sida
7A. Skiva med 3 tänder Ø 10"/255 mm, tjocklek 1,8
mm
8. Skiva med 3 tänder Ø 9"/230 mm, tjocklek 1,4‑mm
9. Skiva med 4 tänder Ø 9”/230 mm, tjocklek 1,4 mm
10. Skiva med 8 tänder Ø 9”/230 mm, tjocklek 1,4‑mm
VARNING! Användning av skäranordningar som inte
godkänts av tillverkaren kan medföra fara.
Hrvatski
PREPORUČENA REZNA OPREMA
1. Najlonsko osmerokrako sječivo – Ø 9”/230 mm
2. Najlonsko četverokrako sječivo – Ø 9”/230 mm
3. Trokraki nož “Pro Trim Universal” – Ø 9”/ 230 mm
4. Trokraki nož “Pro Trim Professional” – Ø 10”/255
mm
6. Glava “Tap and go” Ø 130 mm – 2 najlonske niti Ø
2,4 mm
7. Glava “Multiline” Ø 2,75”/73 mm – 6 kvadratnih niti
širine stranice 3 mm
7A. Trokraki nož Ø 10”/255 mm, debljina 1,8 mm
8. Trokraki nož Ø 9”/230 mm, debljina 1,4 mm
9. Četverokraki nož Ø 9”/230 mm, debljina 1,4 mm
10. Osmerokraki nož Ø 9”/230 mm, debljina 1,4 mm
PAŽNJA! - Uporaba rezne opreme različite od one
koju preporučuje Proizvođač može dovesti do opasnih
situacija.
17
BenzÍn - Bencin
Bensin - BENZIN
l
1
5
10
15
20
25
16
OLEJA - OLJE
OLJA - ULJE
2% - 50:1
(cm3)
l
0,02
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
(20)
(100)
(200)
(300)
(400)
(500)
l
4% - 25:1
(cm3)
0,04
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
(40)
(200)
(400)
(600)
(800)
(1000)
17
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ŠTARTOVANIE
ZAGON
START
PALIVOVÁ ZMES (Obr. 16-17)
Používajte 4% zmes oleja a benzínu (25:1).
Pri použití oleja PROSINT OLEO-MAC použite zmes 2% (50:1).
GORIVO – MEŠANICA (slika 16-17)
Uporabljajte 4% (25:1) bencinsko mešanico.
Z PROSINT OLEO-MAC oljem pripravite 2% (50:1) mešanico.
UPOZORNENIE: Dvojtaktné motor y majú vyšší
merný výkon, doporučujeme teda použitie bezolovnatého
benzínu známej značky, s oktánovým číslom najmenej 90.
MIESTNE ZÁKONY STANOVUJÚ AKÝ DRUH BENZÍNU
JE POTREBNÉ POUŽIŤ (OLOVNATÝ ALEBO BEZ). JE
POVINNÉ DODRŽIAVAŤ ICH!
OPOZORILO: – 2-taktni motorji imajo visoko specifično
moč, zato priporočamo uporabo dobro poznanega super bencina z
oktanskim številom najmanj 90. UPORABO OSVINČENEGA ALI
NEOSVINČENEGA BENCINA UREJAJO LOKALNI PREDPISI.
UPOŠTEVAJTE JIH!
-
-
-
-
-
-
Benzín, olej a zmes uchovávajte v homologovaných nádobách
(Obr. 18).
Pri príprave zmesi používate iba špeciálny olej pre
dvojtaktné motory (Obr. 19).
Pred plnením nádrže kanistrom so zmesou poriadne zatraste
a premiešajte ju (Obr. 20).
Doplňovanie paliva prevádzajte vždy s vypnutým motorom
a v dostatočnej vzdialenosti od plameňa (Obr. 21).
Pred odskrutkovaním uzáveru nádrže postavte krovinorez
uzáverom dohora na rovnú a pevnú plochu, aby sa nemohol
prevrátiť. Opatrne otvorte uzáver, aby sa nadbytočný tlak
mohol pomaly uvoľniť a aby palivo nevystreklo von.
Pripravujte vždy iba také zmesi, ktoré potrebujete,
nenechávajte ich dlho v nádrži alebo v kanistri.
Doporučujeme použiť prísady ADDITIX 2000 značky
Emak, kód 001000972 (Obr. 22), s touto prísadou je možné
zmes skladovať po dobu jedného roku.
UPOZORNENIE - Vdychovanie výfukových plynov škodí
zdraviu.
18
19
18
-
-
-
-
-
-
Bencin, olje in mešanico hranite v predpisanih posodah (slika
18).
Za pripravo mešanice uporabljate le posebno olje za 2-taktne
motorje (slika 19).
Pred polnjenjem posode za gorivo mešanico dobro premešajte
(slika 20).
Posodo za gorivo polnite (slika 21) samo z ugasnjenim motorjem
in proč od odprtega plamena.
Preden odvijete pokrov posode za gorivo, postavite motorno
koso na ravno, trdno površino, tako da se ne more prevrniti.
Pokrov odvijte počasi, tako da se lahko morebitni nadtlak v
posodi sprosti brez brizganja goriva.
Pripravite le toliko goriva, kot ga potrebujete za takojšnjo
uporabo. Ne puščajte mešanice daljši čas v posodi za gorivo ali
v rezervni posodi. Če nameravate mešanico shraniti za obdobje
do enega leta, priporočamo uporabo dodatka Emak ADDITIX
2000 code 001000972 (slika 22).
OPOZORILO – Vdihovanje izpušnih plinov lahko škoduje
vašemu zdravju.
BRÄNSLEBLANDNING (Fig. 16-17)
Använd 4% bränsleblandning (olja/bensin) (25:1).
Använd 2% bränsleblandning (50:1) tillsammans med olja
PROSINT OLEO-MAC.
VARNING! Tvåtaktsmotorer har speciellt hög effekt.
Vi rekommenderar därför användning av blyfri bensin
av ett känt märke, minst 90 oktan. LOKALA LAGAR
REGLERAR VILKEN TYP AV BENSIN SOM SKALL
ANVÄNDAS (MED BLY ELLER BLYFRI). DESSA
LAGAR MĀSTE FÖLJAS!
-
-
-
-
-
-
Förvara bensin, olja och bränsleblandning i behållare
av godkänd typ (Fig. 18).
Använd endast olja för tvåtaktsmotorer för att göra i
ordning bränsleblandningen (Fig. 19).
Skaka bränslebehållaren innan du fyller på bränsle
(Fig. 20).
Ha alltid motorn avstängd och vistas på avstånd från
flammor när bränsle fylls på (Fig. 21).
Placera trimmern på en plan och solid yta så att
den inte kan välta innan du skruvar av locket på
bränsletanken. Öppna tanklocket försiktigt så att
trycket avlastas och så att inget bränsle stänker ut.
Gör inte i ordning mer bränsleblandning än vad som
krävs för arbetet. Lämna inte någon blandning varken
i behållaren eller i tanken för länge. Vi rekommenderar
att tillsatsen ADDITIX 2000 från Emak, kod
001000972 (Fig. 22), används om blandningen skall
förvaras så lång tid som ett år.
VARNING! Att inandas avgaser är hälsovådligt.
20
21
22
Hrvatski
STAVLJANJE U POGON
GORIVO - MJEŠAVINA (sl. 16-17)
Kao gorivo upotrebljavajte 4% mješavinu ulja/benzina
(25:1).
S uljem PROSINT OLEO-MAC koristite 2% mješavinu
(50:1).
PAŽNJA: dvotaktni motori imaju veliku specifičnu
snagu, stoga savjetujemo upotrebu benzina bez olova
poznate marke, s brojem oktana ne manjim od
90. LOKALNI ZAKONI ODREÐUJU KOJU VRSTU
BENZINA TREBA KORISTITI (S ILI BEZ OLOVA).
VAŠA JE OBAVEZA POŠTIVATI ZAKON!
-
-
-
-
-
-
Čuvajte b enzin, u lj e i mj eš avinu gor iva u
homologiranim kantama (sl. 18).
Kad pripremate mješavinu upotrebljavajte samo ulje za
dvotaktne motore (sl. 19).
Potresite kantu prije nego što ulijete mješavinu u
spremnik (sl. 20).
Gorivo smijete ulijevati samo kad je motor ugašen i
daleko od vatre (sl. 21).
Prije nego što skinete čep spremnika, postavite trimer
na ravnu i stabilnu podlogu da se ne bi izvrnuo.
Oprezno otvorite čep da bi višak pritiska polako izašao
i da gorivo ne bi ištrcalo.
Pripremite samo količinu mješavine koja vam je
potrebna: nemojte je držati dugo vremena u spremniku
ili u kanti. Savjetujemo vam upotrebu Emakovog
aditiva ADDITIX 2000, šifra 001000972 (sl. 22), koje
omogućuje očuvanja mješavine u trajanju od godine
dana.
PAŽNJA – Udisanje ispušnih plinova je štetno po
zdravlje.
19
D
24
26
25
27
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ŠTARTOVANIE
ZAGON
START
ŠTARTOVANIE MOTORA
Nasajte do karburátora palivo opakovaným stlačením
pumpičky (A, Obr. 24).
Štartovaciu páčku (A, Obr. 25-26) nastavte do polohy
“START”.
Páčku sýtiča (D, Obr. 27-28B) dajte do polohy “CLOSE”.
Krovinorez položte na zem do stabilnej polohy. Skontrolujte, či
je kotúč voľný. Pevne držte krovinorez za kryt motora, pomaly
zatiahnite za lanko štartéra, až narazíte na odpor (Obr. 29).
Potom niekoľkokrát prudko zatiahnite do prvého naskočenia
motora. Počkajte cca 5-10 sekúnd a potom stlačte plynovú
páčku (B, Obr. 25-26), čím sa automaticky vráti páčka sýtiča
(D, Obr. 27-28A) do pôvodnej polohy „OPEN”.
ZAGON MOTORJA
S pritiskanjem vbrizgalke goriva (A, slika 24) napolnite
uplinjač.
Stikalo za vklop/izklop (A, slika 25-26) v položaju "START".
Ročico čoka (D, slika 27-28B) pomaknite v položaj CLOSE.
Motorno koso položite v stabilen položaj na tla. Prepričajte
se, da se rezilo lahko prosto vrti. Motorno koso pritisnite ob
tla in počasi povlecite zagonsko vrv, dokler ne začutite odpora
(slika 29). Potem jo večkrat zapored hitro potegnite, dokler ne
poženete motorja. Počakajte 5÷10 sekund potem, ko motor
vžge in potem povlecite ročico plina (B, sliki 25-26), ročica
čoka (D, slika 27-28A) se bo samodejno vrnila v izhodiščni
položaj “OPEN”.
START AV MOTORN
Fyll förgasaren genom att trycka på bränslepumpen flera
gånger (A, Fig. 24).
Skjut på/avknappen (A, Fig. 25-26) till läge “START”.
Ställ startspaken (D, Fig. 27-28B) i läge “CLOSE”. Lägg ner
trimmern på marken så att den ligger stabilt. Kontrollera att
skivan kan rotera obehindrat. Håll trimmern i ett stadigt grepp
så att den ligger stilla och dra långsamt i startsnöret tills du
känner av motstånd (Fig. 29). Dra sedan kraftigt i snöret ett
par gånger tills maskinen startar. Vänta cirka 5-10 sekunder
och dra sedan i gasspaken (B, Fig. 25-26), så att startspaken
(D, Fig. 27-28A) automatiskt återgår till originalläget “OPEN”.
OPOZORILO: Za ponoven zagon toplega motorja čoka
ne uporabljajte.
ZÁBEH MOTORA
Motor dosiahne svoj maximálny výkon po 5-8 hodinách práce.
Počas zábehu nenechajte motor bežať na voľnobehu na
maximálne otáčky, aby ste predišli zbytočnému namáhaniu.
VPELJAVANJE MOTORJA
Motor doseže svojo polno moč po 5–8 urah delovanja.
V tem obdobju ne pustite, da bi motor deloval s polnimi
obrati brez obremenitve. Tako preprečite pretirano delovno
obremenitev.
INKÖRNING AV MOTORN
UPOZORNENIE! - Počas zábehu nenastavujte
karburátor, aby ste dosiahli zvýšenie výkonu, mohli by ste
tak spôsobiť poškodenie motora.
OPOZORILO! - V času vpeljavanja ne spreminjajte
nastavitev uplinjača, da bi dobili dodatno moč; tako lahko
motor poškodujete.
UPOZORNENIE: Pri štartovaní teplého motora
nepoužívajte sýtič.
20
VARNING: Använd inte startspaken när motorn redan
är varm.
Motorn uppnår maximal effekt efter 5-8 timmars arbete.
Låt inte motorn gå på maximalt tomgångsvarvtal under
inkörningsperioden. Det kan bli för stor belastning på motorn.
VARNING! Justera inte förgasningen för att öka
effekten under inkörningsperioden. Det kan bli skador på
motorn.
28A
28B
29
Hrvatski
STAVLJANJE U POGON
POKRETANJE MOTORA
Napunite rasplinjač pritiskajući više puta kuglicu (A, sl. 24).
Stavite prekidač (A, sl. 25-26) u položaj “START”.
Stavite polugu startera (D, sl. 27-28B) u položaj “CLOSE”.
Odložite trimer na tlo u stabilnom položaju. Provjerite da
se nož može slobodno okretati. Držeći trimer nepokretan,
nekoliko puta povucite konop za paljenje sve dok ne osjetite
otpor (sl. 29). Zatim snažno povucite konop nekoliko puta,
dok se motor ne pokrene. Počekajte otprilike 5÷10 sekundi
pa povucite polugu gasa (B, sl. 25-26) da bi se poluga startera
(D, sl. 27-28A) automatski vratila u početni položaj “OPEN”.
PAŽNJA: ako je motor već ugrijan, kod paljenja
nemojte koristiti starter.
RAZRAÐIVANJE MOTORA
Motor dostiže svoju maksimalnu snagu nakon 5÷8 sati rada.
Tijekom ovog vremena razrađivanja, a da bi se izbjeglo
pretjerano naprezanje motora, nemojte puštati da motor radi
“na prazno” uz maksimalan broj okretaja.
PAŽNJA! - Tijekom razrađivanja nemojte podešavati
rasplinjač s namjerom povećanja snage: motor bi se mogao
oštetiti.
21
32
33
35
34
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ZASTAVENIE MOTORA
ZAUSTAVLJANJE MOTORJA
STOPP AV MOTORN
ZASTAVENIE MOTORA
Nastavte páčku plynu na voľnobeh (B, Obr. 32-33) a
počkajte niekoľko sekúnd, aby motor vychladol.
Vypnite motor, vypínač zapaľovania (A) nastavte do polohy
STOP.
ZAUSTAVLJANJE MOTORJA
Ročico plina pomaknite v položaj za prosti tek (B, sliki 32-33)
in počakajte nekaj sekund, da se motor ohladi.
Motor zaustavite tako, da stikalo za vklop/izklop (A) pomaknete
v položaj STOP.
STOPP AV MOTORN
Dra gasspaken till lägsta varvtal (B, Fig. 32-33) och vänta
ett par sekunder så att motorn svalnar.
Stäng av motorn genom att ställa på/avknappen (A) i läge
av, STOP.
KARBURÁTOR
Pred nastavením karburátora vyčistite vzduchový filter (C,
Obr. 34) a zahrejte motor.
Skrutka voľnobehu T (Obr. 35) je nastavená tak, aby zaistila
plynulý chod motora bez zopnutia spojky.
UPLINJAČ
Pred nastavljanjem uplinjača očistite zračni filter (C, slika 34) in
ogrejte motor.
FÖRGASARE
Innan någon justering görs på förgasaren, rengör luftfiltret
(C, Fig. 34) och värm motorn.
Vijak za nastavitev prostega teka T (slika 35) nastavite tako, da
zagotavlja dobro varnostno območje med prostim tekom in
vklopom sklopke.
Skruven för tomgångsvarv T (Fig. 35) justeras för att få
en god säkerhetsmarginal mellan det lägsta varvtalet och
varvtalet där kopplingen läggs i.
Ta motor je konstruiran in proizveden tako, da je skladen z
zahtevami ustreznih direktiv 97/68/ES and 2002/88/ES.
D enna motor har for mg iv its o ch t i l lverkats i
överensstämmelse med direktiv 97/68/EC och 2002/88/EC.
Tento motor je navhrhnutý a skonštruovaný v súlade s
uplatnením smerníc 97/68/ES a 2002/88/ES.
UPOZORNENIE: Nepoškoďte karburátor.
UPOZORNENIE: Ak je motor na voľnobehu (2600÷2800
otáčok/min), kotúč sa nesmie točiť. Odporúčame vám,
aby ste sa pre nastavenie karburátora obrátili na vášho
predajcu alebo autorizovaný servis.
OPOZORILO: Ne spreminjajte nastavitev uplinjača!
VARNING! Gör inga ändringar på förgasaren.
OPOZORILO: Ko je motor v prostem teku (2600÷2800 obr/
min), se rezilo ne sme vrteti. Priporočamo, da vse nastavitve
uplinjača prepustite vašemu trgovcu ali pooblaščenemu
serviserju.
VARNING: När motorn går på lägsta varvtal (2600÷2800
varv/min) skall skivan inte snurra. Vi rekommenderar
att du låter en återförsäljare eller en auktoriserad
serviceverkstad sköta inställningarna på förgasningen.
OPOZORILO: Vremenski pogoji in nadmorska višina lahko
vplivajo na delovanje uplinjača.
VARNING! Klimat- och höjdskillnader kan orsaka
skillnader i förgasningen.
PREPRAVA
PREVOZ
TRANSPORT
UPOZORNENIE: V prípade prepravy alebo
uskladnenia krovinorezu namontujte ochranný kryt kotúča
(M), kód 4196086, ako je znázornené na obr. 36-37.
OPOZORILO: Pred prevozom ali shranjevanjem
motorne kose namestite zaščito diska (M), št.art. 4196086 (slika
36-37).
VARNING: Montera skivans skydd (M), kod 4196086,
enligt illustrationen i Fig. 36-37 när trimmern skall
transporteras eller ställas undan för förvaring.
UPOZORNENIE: Klimatické alebo tlakové zmeny môžu
spôsobiť zmeny zapaľovania.
22
36
37
Hrvatski
ZAUSTAVLJANJE MOTORA
ZAUSTAVLJANJE MOTORA
Stavite polugu gasa na minimum (B, sl. 32-33) i počekajte
nekoliko sekundi kako bi se motor ohladio.
Ugasite motor vraćajući prekidač uzemljenja (A) u položaj
STOP.
RASPLINJAČ
Prije nego što podesite rasplinjač, očistite filter zraka (C, sl. 34)
i zagrijte motor.
Vijak za prazni hod T (sl. 35) je podešen tako da postoji
dovoljan sigurnosni odmak između minimalnog režima rada i
režima uključivanja kvačila.
Ovaj motor je osmišljen i proizveden u skladu s primjenom
smjernica 97/68/EZ i 2002/88/EZ.
PAŽNJA: nemojte preinačivati rasplinjač!
PAŽNJA: ako je motor na minimumu (2600÷2800
o/min), nož se ne smije okretati. Savjetujemo vam da se
za podešavanje rasplinjača obratite vašem prodavaču ili
ovlaštenoj radionici.
PAŽNJA: klimatske promjene, kao i promjene nadmorske
visine mogu izazvati promjene u radu rasplinjača.
PRIJEVOZ
PAŽNJA: kod prijevoza ili spremanja trimera montirajte
štitnik noža (M), šif. 4196086, kako je prikazano na sl. 36-37.
23
C
41
40
43
42
Slovensky
Slovenščina
Svenska
PRÍPRAVNÉ PRÁCE
PRIPRAVE ZA DELO
FÖRBEREDELSER
SPRÁVNE NASTAVENIE POPRUHU
NOSILNI JERMENI
KORREKT INSTÄLLNING AV BÄRSELEN
Správne nastavenie popruhu umožní náležité vyváženie
Pravilna nastavitev nosilnih jermenov omogoča pravilno
När bärselen är korrekt inställd får du god balans och
krovinorezu a vhodnú vzdialenosť od zeme (Obr. 40).
ravnotežje motorne kose in pravilen odmik od tal (slika
lämplig höjd över marken på trimmern (Fig.‑40).
- Používajte jednoduchý popruh.
40).
-
Sätt på dig den enkla bärselen.
-
Haka fast trimmern vid bärselen med hjälp av
- Spojte krovinorez s popruhom pomocou karabínky
(A, Obr. 41-42).
- Nastavte háčik (B, Obr. 41-42), aby ste dosiahli
lepšie vyváženie krovinorezu.
- Nastavte dÍžku ramenného popruhu (C, Obr. 43),
aby mal krovinorez potrebnú výšku nad zemou.
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA
- Pri práci s krovinorezom vždy používajte popruh a
držte rukoväť obidvoma rukami.
- Krovinorez používajte spôsobom ako je znázornený
na obr. 44-45.
- Skontrolujte, či kotúč v dôsledku narazenia na
cudzie predmety (kamene, atď.) nepraskol.
UPOZORNENIE! - Pred použitím krovinorezu si
pozorne prečítajte pravidlá bezpečnosti.
24
-
Uporabite enojni ali dvojni nosilni jermen.
-
Motorno koso s kavljem pripnite na jermena (A,
slika 41-42).
-
DELOVANJE
- Namestite si jermena in med delom z motorno koso
vedno držite ročaja z obema rokama.
- Motorno koso uporabljajte kot je to prikazano na
sliki 44-45.
-
ANVÄNDNINGSREGLER
- Sätt på bärselen och håll i handtagen med båda
händerna när du använder trimmern.
- Använd trimmern på det sätt som illustreras i Fig.
44-45.
- Kontrollera alltid att skivan inte har skadats om den
stöter emot ett föremål (en sten eller dylikt) under
Po udarcu ob trde predmete (kamne, ipd.) vedno
OPOZORILO: Pred uporabo motorne kose
skrbno preberite varnostna opozorila.
Placera spännet (C, Fig. 43) så att du får korrekt
höjd på trimmern.
användningen.
preglejte rezilo, da ni počeno.
Placera haken (B, Fig. 41-42) så att du får bästa
möjliga balans på trimmern.
Sponko (C, slika 43) postavite tako, da zagotovite
pravilno višino košnje.
-
-
Kavelj (B, sliki 41-42) postavite v tak položaj, da je
motorna kosa v ravnotežju.
-
spännet (A, Fig. 41-42).
VA R N I N G !
–
Läs
noggrant
säkerhetsreglerna innan trimmern används.
igenom
44
45
Hrvatski
PREDRADNJE
POJASEVI
Ispravno podešavanje pojaseva omogućuje dobru
ravnotežu trimera, kao i odgovarajuću udaljenost od tla
(sl. 40).
- Stavite jednostruke ili dvostruke pojaseve.
- Zakačite trimer na pojaseve pomoću kopče (A, sl.
41-42).
- Namjestite kuku (B, sl. 41-42) da bi ste postigli što
bolju ravnotežu trimera.
- Namjestite zapor (C, sl. 43) da bi ste postigli
ispravnu visinu trimera.
PROPISI O UPORABI
- Stavite pojaseve i dok trimer radi uvijek držite obje
ruke na rukohvatima.
- Koristite trimer kako je prikazano na sl. 44-45.
- Nakon slučajnog udarca o vanjske predmete
(kamenje, itd.), uvijek provjerite da nož nije
napuknut.
PAŽNJA! – Prije uporabe trimera pozorno
pročitajte propise o sigurnosti.
25
48
49
50
RCJ-6Y
51
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ÚDRŽBA
VZDRŽEVANJE
UNDERHÅLL
UPOZORNENIE! - Pri prevádzaní údržby používajte vždy
ochranné rukavice. Neprevádzajte údržbu, pokiaľ je motor
horúci.
OPOZORILO! – Med vzdrževalnimi posegi vedno
nosite rokavice. Vzdrževalnih posegov ne izvajajte na vročem
motorju.
VARNING! Bär alltid skyddshandskar i samband med
underhåll. Gör inget underhåll när motorn är varm.
VZDUCHOVÝ FILTER
Po každých 8-10 hodinách práce, odstráňte uzáver (A, Obr. 48) a
očistite filter (B), filtrom zatraste a očistite ho mäkkým štetcom.
Zanesený filter spôsobuje nepravidelný chod motora, zvýšenú
spotrebu a znížený výkon.
ZRAČNI FILTER
Na vsakih 8-10 delovnih ur odprite pokrov (A, slika 48) in očistite
filter (B). Filter dobro iztresite in očistite z mehko krtačo. Če je
filter zamašen, teče motor neenakomerno, zmanjša se njegova moč
in poveča se poraba goriva.
PALIVOVÝ FILTER
Pravidelne kontrolujte stav palivového filtra. Nečistený filter môže
spôsobiť obtiažne štartovanie a nižší výkon motora. Pre očistenie
filter vyberte otvorom palivovej nádrže, v prípade prílišného
znečistenia ho vymeňte (Obr. 49).
POSODA ZA GORIVO
Občasno preglejte filter za gorivo. Umazan filter lahko povzroča
težave pri zagonu in znižuje moč motorja. Filter očistite po
naslednjem postopku: vzemite ga iz odprtine za polnjenje goriva.
Zamenjajte ga (slika 49), če je preveč umazan.
MOTOR
Pravidelne čistite rebrovanie valca štetcom alebo stlačeným
vzduchom (Obr. 50). Nahromadenie nečistôt na valci môže
spôsobiť prehriate, ktoré škodí chodu motora.
MOTOR
Občasno očistite rebra cilindra (slika 50) s krtačo ali s stisnjenim
zrakom. Umazan cilinder lahko povzroča nevarno pregrevanje
motorja.
MOTOR
Rengör regelbundet vingarna på cylindern med en pensel eller
tryckluft (Fig. 50). Om det samlas smuts på cylindern kan
överhettning bli följden, vilket i sin tur kan skada motorns
funktion.
SVIEČKA
Odporúčame sviečku pravidelne čistiť a kontrolovať vzdialenosť
medzi elektródami (Obr. 51). Používajte sviečku Champion RCJ6Y alebo inej značky rovnakého tepelného stupňa.
VŽIGALNA SVEČKA
Vžigalno svečko očistite in občasno preglejte razdaljo med
elektrodama (slika 51). Uporabljajte svečke Champion RCJ-6Y ali
svečke drugih proizvajalcev iste toplotne vrednosti.
TÄNDSTIFT
Rengör tändstiftet regelbundet och kontrollera avståndet
mellan elektroderna (Fig. 51). Använd tändstift Champion
RCJ-6Y eller av annat märke med likvärdig värmegrad.
PREVODOVKA
Po každých 30 hodinách práce odstráňte na prevodovke skrutku
(A, Obr. 52) a skontrolujte hladinu maziva. Používajte kvalitný
mazací tuk na báze sírnika molybdénu (Obr. 53).
OHIŠJE PRENOSA
Na vsakih 30 delovnih ur odvijte vijak (A, slika 52) na ohišju
prenosa in preglejte količino masti. Uporabljajte kakovostno
molibden bisulfidno mast (slika 53).
KUGGVÄXELHUS
Skruva loss skruven (A, Fig. 52) på kuggväxelhuset var
30:e arbetstimme och kontrollera fettnivån. Använd
molybdendisulfidfett av god kvalitet (Fig. 53).
26
LUFTFILTER
Ta av locket (A, Fig. 48) och rengör filtret (B) var 8:e till
10:e arbetstimme. Filtret skall skakas och rengöras med
en mjuk pensel. Ett igensatt filter leder till oregelbunden
motorfunktion, ökar förbrukningen och minskar effekten.
BRÄNSLEFILTER
Kontrollera regelbundet skicket på bränslefiltret. Om filtret är
smutsigt försvåras starten och motorns prestationer minskar.
Ta ut filtret från hålet där bränsle fylls på innan du rengör det.
Byt filtret om det är mycket smutsigt (Fig. 49).
53
52
Hrvatski
ODRŽAVANJE
PAŽNJA! - Prilikom radova na održavanju obavezno
stavite zaštitne rukavice. Nemojte pristupati radovima na
održavanju ako je motor još uvijek vruć.
FILTER ZRAKA
Svakih 8-10 sati rada skinite poklopac (A, sl. 48), dobro
potresite filter (B) i očistite ga mekim kistom. Začepljeni filter
prouzročit će nepravilan rad motora, povećati potrošnju goriva
i smanjiti mu snagu.
FILTER ZA GORIVO
S vremena na vrijeme provjerite stanje filtera za gorivo. Prljavi
filter izaziva poteškoće u paljenju i smanjuje učinkovitost
motora. Da bi ste očistili filter, izvadite ga iz otvora za
ulijevanje goriva; u slučaju pretjerane prljavosti zamijenite ga
(sl. 49).
MOTOR
S vremena na vrijeme očistite lopatice cilindra kistom ili
komprimiranim zrakom (sl. 50). Nakupljanje nečistoće na
cilindru može prouzročiti prezagrijavanje koje je štetno po
motor.
SVJEĆICA
Preporučuje se čišćenje svjećice s vremena na vrijeme, kao
i provjera udaljenosti elektroda (sl. 51). Koristite svjećicu
Champion RCJ-6Y ili druge marke, ali istog termičkog
stupnja.
STOŽASTI ZUPČANIK
Svakih 30 sati rada skinite vijak (A, sl. 52) na stožastom
zupčaniku i provjerite razinu maziva. Koristite kvalitetno
mazivo na bazi molibdenovog bisulfata (sl. 53).
27
55
56
57
58
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ÚDRŽBA
VZDRŽEVANJE
UNDERHÅLL
SLIPNING 8 tänder
BRÚSENIE 8 zubov
BRUŠENJE REZIL 8 zob
Vždy kontrolujte celkový stav kotúča. Správne nabrúsenie
Vedno najprej preglejte splošno stanje rezila.
Kontrollera alltid det allmänna skicket på skivan. Trimmern
kotúča umožní dosiahnuť maximálny výkon krovinorezu.
Pravilno brušenje omogoča optimalno delovanje motorne
presterar maximalt när skivan är korrekt slipad.
Na nabrúsenie zubov používajte kotúčový pilník, následne
kose. Za brušenje zob uporabite pilo ali brusni kamen.
Använd en fil eller en slipsten för att fila tänderna. Fila
vykonajte drobné úpravy, pri ktorých dodržujte uhly a
Brusite z blagimi potegi, upoštevajte kote in dimenzije,
lätt, med små rörelser och observera vinklarna och
rozmery znázornené na obr. 55.
prikazane na sliki 55.
dimensionerna i Fig. 55.
UPOZORNENIE! - Chybný rezací nástroj alebo
OPOZORILO! – Napačna vrsta rezila ali nepravilno
nesprávne nabrúsená čepeľ zvyšujú riziko spätného vrhu.
brušeno rezila povečuje tveganje povratnega udarca.
Kontrolujte čepele, aby ste zistili, či sú poškodené alebo
Preglejte rezilo motorne kose. Če je obrabljeno, ima razpoke
prasknuté, v prípade poškodenia, ich vymeňte (Obr. 56).
ali je drugače poškodovano, ga zamenjate (slika 56).
BRÚSENIE ČEPELÍ REZNÉHO KOTÚČA (3-4 ZUBY)
BRUŠENJE REZIL MOTORNE KOSE (3-4 ZOBJE)
1. Čepele rezného kotúča sú otáčateľné: ak jedna strana
1. Rezila motorne kose lahko obračate: ko prva stran ni
už nie je viac ostrá, čepeľ možno otočiť a použiť druhú
več ostra, lahko rezilo obrnete in uporabite še drugo
stranu (Obr. 57).
stran (slika 57).
2. Čepele rezného kotúča ostrite plochým pilníkom s
hladkým rezom (Obr. 58).
3. Aby ste udržali rovnováhu nabrúste rovnakým
spôsobom všetky ostria.
2. Rezila motorne kose brusite s ploščato enojno pilo
(slika 58).
3. Za ohranjanje ravnotežja rezila enakomerno brusite
vse rezalne robove.
VARNING! Fel skärverktyg eller ett felslipat skärblad
ökar riskerna för bakslag. Kontrollera gräsklingorna så att
du genast upptäcker skador och fel. Byt gräsklingorna om
de är skadade (Fig. 56).
SLIPNING AV GRÄSKLINGOR (3-4 TÄNDER)
1. Det går att vända på gräsklingorna. När den ena sidan
blir slö kan klingan sålunda vändas och användas på
den skarpa sidan (Fig. 57).
2. Gräsklingorna skall slipas med en enkelgradig flatfil
(Fig. 58).
3. Slipa alla skärvinklar lika mycket för att få god balans.
4. Ak čepele nie sú správne nabrúsené, môžu spôsobiť
4. Če rezilo ni pravilno nabrušeno, lahko pride do
4. Om skärbladen inte slipas på korrekt sätt kan maskinen
nepravidelné vibrácie prístroja a následne prasknutie
neobičajnih vibracij naprave in končno do razpada
börja vibrera onormalt mycket, vilket kan medföra att
rezila.
skärbladen går sönder.
samotných čepelí.
28
Hrvatski
ODRŽAVANJE
OŠTRENJE OSMEROKRAKOG NOŽA
Obavezno provjerite opće stanje noža. Pravilno oštrenje
noža omogućuje maksimalnu djelotvornost trimera.
Da bi ste naoštrili zupce koristite turpiju ili brus: vršite
kratke pokrete, poštujući kutove i dimenzije navedene na
sl. 55.
PAŽNJA! - Pogrešan alat za oštrenje ili neispravno
naoštreno sječivo povećavaju opasnost od povratnog
udarca. Provjerite sječiva za šišanje trave radi uočavanja
štete i napuklina; ako su oštećena zamijenite ih (sl. 56).
OŠTRENJESJEČIVA ŠIŠANJE TRAVE
(TRO/ČETVEROKRAKIH)
1. Sječiva za šišanje trave možete preokrenuti: kad jedna
strana više nije oštra, preokrenite sječivo da bi ste ga
iskoristili i s druge strane (sl. 57).
2. Sječiva za šišanje trave oštrite ravnom turpijom
jednostavnog reza (sl. 58).
3. Radi održavanja uravnoteženosti, ujednačano turpijajte
sve oštrice.
4. Ako sječiva nisu pravilno naoštrena, mogu prenositi
neodgovarajuće vibracije na stroj, s posljedicom
lomljenja samih sječiva.
29
63
-
-
-
-
-
-
-
65
64
66
Slovensky
Slovenščina
Svenska
USKLADNENIE
SHRANJEVANJE
FÖRVARING
Dodržiavajte všetky vyššie uvedené pravidlá údržby.
Krovinorez dokonale očistite a kovové časti
nakonzervujte olejom.
Odmontujte kotúč, očistite ho a naolejujte, aby ste
zabránili zhrdzaveniu.
Odmontujte unášače, očistite, osušte a naolejujte
hriadeľ prevodovky (Obr. 63).
Vyprázdnite palivovú nádrž a znovu nasaďte uzáver.
Vyberte sviečku, do valca nalejte malé množstvo
oleja (Obr. 64). Niekoľkokrát zvoľna zatiahnite za
lanko štartéra, aby sa olej dobre rozložil (Obr. 65).
Znovu namontujte sviečku.
Prístroj uskladnite na suchom mieste, nie priamo na
zemi a v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.
-
-
-
-
-
-
-
Upoštevajte vsa gornja navodila za vzdrževanje.
Motorno koso dobro očistite in podmažite kovinske
dela.
Rezilo odmontirajte, očistite in podmažite, da ne bo
zarjavelo.
Odstranite prirobnici rezila, očistite, posušite in
podmažite zobniški prenos (slika 63).
Izpraznite posodo za gorivo in ponovno namestite
njen pokrov.
Odstranite svečko in v cilinder vlijte majhno
količino olja (slika 64). Z zagonsko vrvico (slika 65)
nekajkrat zavrtite gred motorja in tako razmažite
olje. Vrnite vžigalno svečko na njeno mesto.
Vašo motorno koso vedno hranite na suhem, raje ne
neposredno na tleh in proč od virov toplote.
-
Följ samtliga underhållsanvisningar som givits ovan.
-
Rengör trimmern ordentligt och smörj alla delar i
metall.
-
Ta av skivan, rengör den och smörj den med olja för
att förebygga rost.
-
Avlägsna skivans fästflänsar. Rengör, torka och olja
in kuggväxelhusets säte (Fig. 63).
-
Töm ut bränslet från tanken och sätt tillbaka locket.
-
Ta ut tändstiftet och häll lite olja i cylindern (Fig.
64). Rotera motoraxeln genom att dra i startsnöret
ett par gånger så att oljan fördelas (Fig. 65). Sätt
tillbaka tändstiftet.
-
Förvara på en torr plats, om möjligt utan direkt
kontakt med marken och långt från värmekällor.
UPOZORNENIE: V prípade prepravy alebo
uskladnenia krovinorezu namontujte ochranný kryt
kotúča (M), kód 4196086 ako je znázornené na obr. 6667.
POZOR: Pred prevozom ali shranjevanjem motorne
kose namestite zaščito diska (M), št.art. 4196086 (slika
66-67).
VARNING: Montera skivans skydd (M), kod
4196086, enligt illustrationen i Fig. 66-67 när trimmern
skall transporteras eller ställas undan för förvaring.
UPOZORNENIE: Všetky operácie, ktoré nie
sú opísané v tomto návode, musia byť vykonané
autorizovaným servisom. Aby ste zaručili stále a
pravidelné fungovanie krovinorezu, nahrádzajte všetky
diely iba ORIGINÁLNYMI NÁHRADNÝMI DIELMI.
POZOR: Vse vzdrževalne posege, ki niso opisani
v tem priročniku, sme izvajati samo pooblaščeni
servisni center. Zapomnite si, da lahko zagotovite
enakomerno in redno delovanje motorne kose samo
z zamenjavo obrabljenih delov z ORIGINALNIMI
NADOMESTNIMI DELI.
VARNING: Allt underhållsarbete som inte
beskrivs i denna manual måste göras av en auktoriserad
serviceverkstad. Alla delar av trimmern som skall bytas
måste bytas mot ORIGINAL RESERVDELAR för
att garantera att trimmerns funktion blir korrekt och
konstant.
30
67
68
69
Hrvatski
USKLADIŠTAVANJE
- Slijedite sva prethodno opisana pravila održavanja.
- Detaljno očistite trimer i podmažite metalne
dijelove.
- Skinite nož, očistite ga i nauljite da bi ste spriječili
njegovo rđanje.
- Skinite prirubnice za kočenje noža; očistite, osušite i
nauljite ležaj stožastog zupčanika (sl. 63).
- Izvadite gorivo iz spremnika i vratite čep na mjesto.
- Skinite svjećicu i izlijte malo ulja u cilindar (sl. 64).
Okrenite osovinu motora nekoliko puta pomoću
konopa za pokretanje, da bi ste rasporedili ulje (sl.
65). Ponovno montirajte svjećicu.
- Čuvajte na suhom mjestu, po mogućnosti ne u
izravnom dodiru s tlom i daleko od izvora topline.
PAŽNJA: kod prijevoza ili uskladištavanja trimera
montirajte štitnik noža (M), šif. 4196086, kako je
prikazano na sl. 66-67.
PAŽNJA: sve radove na održavanju koji nisu
navedeni u ovim uputstvima treba obaviti ovlaštena
radionica. Imajte u vidu da se stalan i pravilan
rad trimera jamči jedino ako dopunske dijelove
zamijenite isključivo ORIGINALNIM DOPUNSKIM
DIJELOVIMA.
31
Ø 2.4 mm.
Ø 2.4 mm.
70
71
73
72
Slovensky
Slovenščina
Svenska
HLAVICA Z NYLONOVÝCH VLÁKIEN
GLAVA Z NAJLONSKO NITKO
TRIMMERHUVUD FÖR NYLONTRÅD
Používajte vždy originálne vlákno rovnakého priemeru, aby ste
predišli preťaženiu motora (Obr. 70).
Obr. 71 Pri práci predÍžite nylonové vlákno poklepaním hlavice o
zem.
POZNÁMKA: Neklepte hlavicu o betón alebo dlažbu: môže to byť
nebezpečné.
Vedno uporabljajte samo vrvice originalne debeline. Tako se izognete
preobremenjevanju motorja (slika 70).
Slika 71 Ko želite podaljšati nitko, med delom rahlo potrkajte z glavo
po tleh.
Opomba: Nikoli ne udarjajte z najlonsko glavo ob trde površine
(beton, kamen). To je lahko nevarno.
Använd alltid tråd med samma diameter som originaltråden så att
motorn inte överbelastas (Fig. 70).
Fig. 71 Stöt trimmerhuvudet lätt mot marken under arbetet för att få
ut mer nylontråd.
OBSERVERA! Stöt inte trimmerhuvudet mot hårda ytor som cement
eller stenar. Det kan vara farligt.
VÝMENA NYLONOVÉHO VLÁKNA
1- Stlačte jazýček (Obr. 72) a odstráňte kryt a vnútornú cievku.
2 - Preložte vlákno na polovicu, nechajte jednu časť dlhšiu ako
druhú o približne 14 cm. Vložte vlákno do príslušného zárezu
(B, Obr. 73) v cievke. Natočte, v smere šípky, všetky vlákna v ich
drážkach rovnakým spôsobom bez toho, aby ste ich prekrížili.
3 - Po natočení vlákna ho upevnite v príslušných zárezoch ako je
znázornené na obr. 68 (str. 31). Namontujte pružinu. Prestrčte
vlákno cez očká (Obr. 69 - str. 31) a zatiahnite ho smerom von.
Hlavicu upevnite uzáverom.
ZAMENJAVA NAJLONSKE NITKE
1 - Pritisnite na gumb (slika 72) in odstranite pokrov in notranje
vreteno.
2 - Preganite nitko, en del naj bo 14 cm daljši od drugega. Nitko
zataknite v zarezo (B, slika 73). Nitki navijate v smeri puščice,
pravilno vsako v svoj utor, nikoli ju ne križajte.
3 - Ko sta nitki naviti, zataknite vsako v svojo režo (slika 68, stran
31). Vstavite vzmet. Nitko vtaknite v odprtino (slika 69 – stran
31) in jo potegnite navzven. Glavo zaprite z pokrovom.
Hrvatski
GLAVA S NAJLONSKIM NITIMA
Koristite uvijek nit istog promjera kao što je ona originalna, da ne bi
ste preopteretili motor (sl. 70).
Sl. 71 - Da bi ste produžili najlonsku nit, lagano udarite glavom
trimera po tlu dok radite.
NAPOMENA: Nemojte udarati glavom trimera po cementu ili
kamenom tlu: može biti opasno.
ZAMJENA NAJLONSKE NITI
1. Pritisnite jezičak (sl. 72) pa skinite poklopac i unutarnji kolut
niti.
2. Presavijte nit na pola, ostavljajući jedan kraj duži od drugog za
otprilike 14 cm. Zakočite nit u odgovarajućem zasjeku (B, sl. 73)
na kolutu. Ravnomjerno i pazeći da se ne isprepletu, namotajte
u smjeru strijelice svaku nit u vlastiti ležaj.
3. Po izvršenom namotavanju niti, zakočite ih u odgovarajućim
otvorima kako je prikazano na sl. 68 (str. 31). Montirajte
oprugu. Uvucite niti kroz okca (sl. 69 - str. 31) i povucite ih
prema vani. Blokirajte glavu poklopcem.
32
BYTE AV NYLONTRÅD
1 - Tryck på tungan (Fig. 72) och ta av locket och spolen som finns
inuti trimmerhuvudet.
2 - Vik tråden dubbel, men se till att den ena änden är cirka 14 cm
längre än den andra. Blockera tråden i den speciella skåran (B,
Fig. 73) som finns på spolen. Linda upp de två trådändarna på
avsedd plats i pilens riktning. Linda trådändarna jämnt och se
till att de inte trasslas ihop.
3 - Blockera sedan trådändarna i de speciella skårorna enligt
illustrationen i Fig. 68 (sid. 31). Montera fjädern. Sätt in tråden
i hålen (Fig. 69 - sid. 31) och dra ut den. Lås trimmerhuvudet
med locket.
TECHNICKÉ ÚDAJE
SLO TEHNIČNI PODATKI
SK
Objem valcov - Prostornina - Cylindervolym Zapremnina cilindra
S
HR
cm3
TEKNISKA DATA
TEHNIČKI PODACI
25.4 (725S ERGO)
25.4 (725T ERGO)
2 dvojtaktný - takta - Tvåtakts - dvotaktni EMAK
Motor
kW
0.9
Počet otáčok/minimálne otáčky - Min. obr/min - Lägsta varvtal/min
- Minimalni br. okretaja/min
min-1
2600÷2800
Maximálna rýchlosť výstupného hriadeľa - Največja hitrost izhodne
gredi - Den utgående axelns högsta varvtal - Maksimalna brzina
osovine na izlazu
min-1
9.000
Rýchlosť motora pri maximálnej rýchlosti výstupného hriadeľa
- Hitrost motorja pri največji hitrosti izhodne gredi - Motorns
varvtal vid den utgående axelns högsta varvtal - Brzina motora pri
maksimalnoj brzini osovine na izlazu
min-1
12.150
Objem palivovej nádrže - Volumen posode za gorivo - Tankens
volym - Kapacitet spremnika
cm3
580 (0.58 l)
Výkon - Moč - Effekt - Snaga
Elektrické zapaľovanie - Elektronski vžig - Elektronisk tändning Elektronsko paljenje
Áno - Da - Ja
Membránový karburátor - Membranski uplinjač - Membranförgasare
- Rasplinjač s membranom
Áno - Da - Ja
Vstrekovač paliva - Vbrizgalka uplinjača - Primerförgasare Primer rasplinjač
Áno - Da - Ja
Odstredivá spojka - Centrifugalna sklopka - Centrifugal koppling
- Centrifugalna spojka
Áno - Da - Ja
Antivibračný systém - Protivibracijski sistem - Vibrationsskydd Sistem protiv vibriranja
Áno - Da - Ja
Šírka rezu - Širina reza - Klippbredd - Širina rezanja
cm
Hmotnosť rezného nástroja a krytu - Teža brez rezalnega orodja Vikt utan skärverktyg och skydd - Težina bez reznog alata i štitnika
kg
38
4.6
4.8
33
Slovensky
Slovenščina
Svenska
ZÁRUKA
GARANCIJSKA IZJAVA
GARANTIBEVIS
Tento prístroj bol navrhnutý a zrealizovaný pomocou najmodernejších výrobných techník.
Výrobná spoločnosť poskytuje záruku na svoje výrobky v lehote dvadsaťštyri (24) mesiacov
od dátumu nákupu na súkromné použitie/záľuby. Záruka je obmedzená na šesť (6) mesiacov
v prípade profesionálneho použitia a na tri (3) mesiace v prípade prenájmu.
Ta naprava je bila konstruirana in proizvedena s pomočjo najsodobnejših tehnik. Proizvajalec
garantira, da bo naprava v obdobju štiriindvajsetih (24) mesecev od dneva nakupa delovala
brezhibno, pod pogojem, da se bo uporabljala izključno za zasebne/ljubiteljske namene. Če se
naprava uporablja za poklicne namene, se garancijski rok izteče v šestih (6) mesecih. Če se naprava
uporablja za izposojanje, se garancijski rok izteče v treh (3) mesecih.
Denna maskin har formgivits och tillverkats med avancerad och modern produktionsteknik.
Tillverkarens produktgaranti gäller i tjugofyra (24) månader, räknat från och med
inköpsdatum, när produkten används för privat bruk eller hobbybruk. Garantin är begränsad
till sex (6) månader vid yrkesbruk och tre (3) månader vid uthyrning.
✂
Omejena garancija
1)
Garancijski rok začne teči z dnevom prodaje. Proizvajalec se obvezuje preko svoje prodajne
in tehnično servisne mreže brezplačno nadomestiti vse dele, ki bi se izkazali za neustrezne
zaradi materiala, obdelave ali proizvodnje. Ta garancija ne vpliva na kupčeve pravice, ki
izhajajo iz zakonodaje, ki ureja posledice napak na napravi.
2)
Tehnično osebje bo vsa potrebna popravila izvedlo v kar najkrajšem možnem času in v
skladu s potrebami organizacije.
3)
Vsi garancijski zahtevki morajo biti opremljeni s tem Garancijskim listom, v celoti
izpolnjenim in z pečatom prodajalca, računom ali potrdilom, ki izkazuje datum
nakupa. Navedeno pregleda oseba, ki odobri izvedbo popravila.
4)
Garancija ne velja in je razveljavljena kadar:
-
naprava očitno ni bila pravilno vzdrževana,
-
se je naprava uporabljala za napačen namen ali je bila kakorkoli
modificirana,
-
so se uporabljala neprimerna sredstva za mazanje ali neustrezno
gorivo,
-
so bili uporabljeni neoriginalni nadomestni deli oz. nameščena
neoriginalna dodatna oprema,
-
so bila izvedena popravila s strani nepooblaščenega osebja.
5)
Garancija ne vključuje potrošnih delov ali delov, ki so podvrženi normalni obrabi.
6)
Garancija ne pokriva dela za posodobljanje ali izboljšavo naprave.
7)
Garancija ne vključuje pripravljalnih in servisnih opravil, potrebnih v garancijskem
obdobju.
8)
Poškodbe, ki so nastale med prevozom, morate takoj prijaviti prevozniku: če tega ne
storite, se garancija razveljavi.
9)
Motorje drugih proizvajalcev (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, itd.), ki so
nameščeni na naše naprave, pokrivajo garancije proizvajalcev motorjev.
10) Garancija ne vključuje poškodb ali škode, ki bi jo posredno ali neposredno utrpele osebe
ali stvari zaradi napak naprave ali zaradi daljših obdobij neuporabe naprave zaradi istih
napak.
Allmänna garantivillkor
1) Garantin är giltig från och med inköpsdatum. Tillverkaren byter kostnadsfritt ut
delar som har defekter i material, bearbetning eller tillverkning genom sitt nät av
försäljnings- och servicefirmor. Garantikontraktet fråntar inte köparen de i civilrätten
fastslagna lagliga rättigheterna mot verkningar av defekter eller fel på den sålda
produkten.
2) Fel åtgärdas så snart som möjligt av servicefirmans personal, i mån av tid och med
hänsyn tagen till servicefirmans organisation.
3) För att kunna begära service under garantitiden måste användaren visa upp
nedanstående garantibevis med återförsäljarens stämpel. Garantibeviset skall
vara ifyllt i alla sina delar och åtföljas av en faktura eller ett kvitto eller annan
handling där inköpsdatum framgår.
4) Garantin upphör att gälla i följande fall:
-
Bristande underhåll,
- Felaktig användning av maskinen eller otillåtna ändringar på maskinen,
- Användning av fel typ av smörjmedel eller bränsle,
- Användning av icke original reservdelar eller tillbehör,
- Reparationer som har utförts av icke auktoriserad servicepersonal.
5) Tillverkarens garanti gäller inte förbrukningsartiklar eller komponenter som normalt
utsätts för slitage vid användningen.
6) Garantin gäller inte uppdateringar eller förbättringar av produkten.
7) Garantin täcker inte de justeringar eller det underhåll som eventuellt kan krävas
under garantiperioden.
8) Transportören måste omedelbart informeras om eventuella skador som har
uppkommit under transport. Om så inte sker blir garantin ogiltig.
9) För motorer av andra varumärken (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda,
osv.) som monteras på våra produkter gäller den garanti som motortillverkaren
utställer.
10) Garantin täcker inte direkta eller indirekta personskador eller skador på föremål som
förorsakas av defekter på maskinen eller som följer av ett längre påtvingat avbrott i
användningen av maskinen.
MODEL
DATUM - DATUM
MODELL
DATUM
VÝROBNÉ č.
SERIJSKA ŠT.
PREDAJCA - TRGOVEC
SERIENUMMER
ÅTERFÖRSÄLJARE
KÖPT AV
Nezasielajte! Priložte iba k prípadnej žiadosti o technický servis.
Ne pošiljajte! Samo priložite k zahtevku za tehnično garancijo.
Skicka inte! Bifoga endast begäran om teknisk garanti.
34
✂
KÚPENÉ OD P. - KUPIL g.
✂
Všeobecné záručné podmienky
1)
Záruka je platná od dátumu nákupu. Výrobná spoločnosť prostredníctvom predajnej
siete a technického servisu bezplatne vymení časti, ktoré sú chybné v dôsledku chyby
materiálu, opracovania alebo výroby. Záruka neuberá kupujúcemu právne nároky
vyplývajúce z občianskeho zákonníka v prípade chýb alebo kazov spôsobených
predanou vecou.
2)
Technický personál zasiahne čo najrýchlejšie v časových lehotách, ktoré mu umožnia
organizačné požiadavky.
3)
Na vyžiadanie záručnej opravy je potrebné predložiť oprávnenému personálu
nižšie uvedený záručný list opečiatkovaný predajcom, vyplnený vo všetkých
častiach a doplnený nákupnou faktúrou alebo pokladničným blokom, povinným
na daňové účely, na ktorom je uvedený dátum nákupu.
4)
Záruka sa neuplatňuje v prípade:
-
Zjavnej absencie údržby,
-
Nesprávneho používania výrobku alebo jeho poškodenia,
-
Použitia nevhodných mazadiel alebo pohonných látok,
-
Použitia neoriginálnych náhradných súčiastok alebo doplnkov,
-
Zásahov vykonaných neoprávnenými osobami.
5)
Výrobná spoločnosť vyníma zo záruky spotrebné materiály a súčasti, ktoré podliehajú
bežnému funkčnému opotrebeniu.
6)
Záruka sa nevzťahuje na zásahy modernizácie alebo vylepšenia výrobku.
7)
Záruka nepokrýva nastavovanie a údržbu, ktoré by mali byť potrebné počas záručnej
lehoty.
8)
Prípadné škody spôsobené prepravou musia byť ihneď nahlásené prepravcovi, inak
záruku nemožno uplatniť.
9)
Na motory ostatných značiek (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda, atď.),
namontované na naše prístroje, sa vzťahuje záruka poskytnutá výrobcami motora.
10) Záruka nepokrýva prípadné škody, priame alebo nepriame, spôsobené osobám alebo
na veciach poruchami prístroja alebo ktoré sú následkom núteného predÍženého
pozastavenia jeho používania.
Hrvatski
GARANCIJSKI LIST
Ovaj je stroj osmišljen i proizveden primjenjujući najmodernije tehničke postupke.
Proizvođač daje garanciju za svoje proizvode u trajanju od dvadeset i četiri (24) mjeseca
od datuma kupnje ako je proizvod namijenjen privatnoj uporabi ili predstavlja vaš
hobi. Garancija vrijedi samo šest (6) mjeseci ako je proizvod namijenjen profesinalnoj
upotrebi, a traje samo tri (3) mjeseca ako se proizvod iznajmljuje.
Opći uvjeti garancije
1)
Garancija stupa na snagu od datuma kupnje. Proizvođač preko svoje prodajne
mreže i tehničkih servisa besplatno zamjenjuje dijelove zbog neispravnosti
materijala, radnih ili proizvodnih postupaka. Garancija ne uskraćuje kupcu
zakonska prava predviđena građanskim zakonikom za posljedice prouzročene
nepravilnošću ili nepropisnošću prodanih prizvoda.
2)
Tehničko osoblje će vas posjetiti u što kraćem vremenskom roku, sukladno s već
programiranim radnim obvezama.
3)
Kod zahtjeva za servisiranje pod garancijom, ovlaštenom osoblju trebate
pokazati potpuno ispunjen donji garancijski list s pečatom prodajnog mjesta
i s priloženim računom o kupnji ili porezno važećim kontrolnim listićem
blagajne, koji potvrđuju datum kupnje.
4)
Garancija nije više važeća u slijedećim slučajevima:
- očito pomanjkanje održavanja,
- nepropisno korištenje ili prepravljanje proizvoda,
- upotreba neprikladnih motornih ulja ili goriva,
- neupotrebljavanje originalnih rezervnih dijelova ili dodatne opreme,
- popravci izvršeni od strane neovlaštenog osoblja.
5)
Proizvođač ne pruža garanciju za potrošni materijal niti za dijelove izložene
uobičajenom habanju tijekom rada.
6)
Garancija ne obuhvaća radove na dotjerivanju ili preinačenju proizvoda.
7)
Garancija ne pokriva razna podešavanja ni radove na održavanju kojima se
pristupa tijekom garantnog roka.
8)
Moguću štetu prouzročenu tijekom prijevoza treba odmah prijaviti prevozniku;
u protivnom garancija neće važiti.
9)
Za motore drugih proizvođača (Briggs & Stratton, Tecumseh, Kawasaki, Honda,
itd.) koje se montira na naše strojeve, vrijedi garancija koju izdaje dotični
proizvođač motora.
10) Garancija ne pokriva izravnu ni neizravnu štetu nanešenu osobama ili stvarima,
a do koje je došlo uslijed kvara na stroju ili je posljedica prisilnog i produženog
nekorištenja stroja.
MODEL
DATUM
SERIJSKI Br.
ZASTUPNIK
✂
✂
Nemojte slati! Priložite jedino zahtjevu za tehničku garanciju.
✂
KUPAC
35
SK
SLO
S
HR
UPOZORNENIE! - Tento návod musí sprevádzať prístroj po celú dobu jeho životnosti.
OPOZORILO! - Ta Priročnik za uporabnika mora ostati z napravo skozi njeno celotno življenjsko dobo.
VARNING! - Denna handbok måste åtfölja maskinen under maskinens hela livstid.
PAŽNJA! - Ovaj priručnik treba čuvati zajedno sa strojem tijekom čitavog njegovog radnog vijeka.
EMAK s.p.a. - Member of the YAMA group
42011 BAGNOLO IN PIANO (REGGIO EMILIA) ITALY
TEL. (0522) 956611 - TELEFAX (0522) 951555
EMAIL service@emak.it INTERNET http://www.oleomac.it
Descargar