Sollicitud autorització sanitària

Anuncio
Servei de Salut
Rambla, 22
08201 Sabadell
Tel. 93 745 31 44
Fax 93 745 31 49
Sol·licitud d’autorització sanitària d’establiments de MENJARS PREPARATS
Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS
Dades del titular / Datos del titular
Nom i cognoms o Raó social / Nombre y apellidos o razón social
DNI / NIF
Domicili social / Domicilio social
Municipi / Municipio
Codi postal / Código postal
Telèfon / Teléfono
Fax
Nom i cognoms del representant / Nombre y apellidos del representante
Correu electrònic / Correo electrónico
DNI / NIF
Telèfon / Teléfono
Dades de l’establiment / Datos del establecimiento
Nom comercial de l’establiment / Nombre comercial del establecimiento
Domicili de l’establiment / Domicilio del establecimiento
Municipi / Municipio
Codi postal / Código postal
Telèfon / Teléfono
Fax
Correu electrònic / Correo electrónica
Tràmit / Trámite
Sol·licitud d’autorització inicial / Solicitud de autorización inicial
Canvi de titular o raó social / Cambio de titular o razón social
Canvi de NIF / CIF / Cambio de NIF / CIF
Canvi de domicili social / Cambio de domicilio social
Canvi d’instal·lacions / Cambio de instalaciones
Canvi d’activitat / Cambio de actividad Núm. d’autorització:
Baixa / Baja
Núm. d’autorització:
Tipus d’activitat / Tipo de actividad
Elaboració / Elaboración
Servei de menjador / Servicio de comedor
Venda al públic / Venta al público
Declaració / Declaración
El sol·licitant o el seu representant declara l’exactitud de les dades ressenyades en la present sol·licitud
El solicitante o su representante declara la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud
Lloc / Lugar
Data / Fecha
Signatura del sol·licitant / Firma del Solicitante
Vegeu instruccions al dors / Ver instrucciones en el dorso
Servei de Salut
Rambla, 22
08201 Sabadell
Tel. 93 745 31 44
Fax 93 745 31 49
Memòria descriptiva de l’activitat i les instal·lacions d’establiments de MENJARS
PREPARATS
Memoria descriptiva de la actividad y de las instalaciones de establecimientos de COMIDAS
PREPARADAS
Dades de l’establiment / Datos del establecimiento
Nom comercial de l’establiment / Nombre comercial del establecimiento
Domicili de l’establiment / Domicilio del establecimiento
Municipi / Municipio
Codi postal / Código postal
Telèfon / Teléfono
Fax
Correu electrònic / Correo electrónico
1. Tipus d’establiment / Tipo de establecimiento
Cafeteria / Bar* cafeteria / Bar
Bar restaurant* / Bar restaurante
Restaurant* / Restaurante
Elaboració i venda de menjars preparats / Elaboración y venta de comidas preparadas
Establiments organitzadors de celebracions, banquets / Establecimiento organizador de
celebraciones y banquetes
Menjadors d’empresa / Comedor de empresa
Hospital o clínica / Hospital o clínica
Centre de dia o residència de la gent gran / Centro de día o residencia de la tercera edad
Escola bressol / Guardería
Centre docent / centro docente
Altres / Otros (especifiqueu-los):
* Superfície útil destinada a clients (zona de taules, zona per a clients de la barra de bar,
lavabos públics, recepció i totes les destinades a ser utilitzades pels clients):
Superficie útil destinada a clientes (zona de mesas, zona para clientes de la barra del bar,
lavabos públicos, recepción y todas aquellas destinadas a ser utilizadas por los clientes):
< a 100 m2
≥ a 100 m2
Es permet fumar a l’establiment / Se permite fumar en el establecimiento.
Sí
No
2. Horari i dies d’activitat / Horario y días de actividad
Dilluns / Lunes Horari:
Dimarts / Martes Horari:
Dimecres / Miércoles Horari:
Dijous / Jueves Horari:
Divendres / Viernes Horari:
Dissabte / Sábado Horari:
Diumenge / Domingo Horari:
Esdeveniment temporal / Evento temporal Especifiqueu les dates de celebració / Especificar
las fechas de celebración:
Servei de Salut
Rambla, 22
08201 Sabadell
Tel. 93 745 31 44
Fax 93 745 31 49
Memòria descriptiva de l’activitat i les instal·lacions d’establiments de MENJARS
PREPARATS
Memoria descriptiva de la actividad y de las instalaciones de establecimientos de COMIDAS
PREPARADAS
3. Tipus de menjar preparat / Tipo de comidas preparadas
Entrepans freds / Bocadillos fríos
Entrepans calents / Bocadillos calientes
Tapes / Tapas
Plats combinats / Platos combinados
Menú / Menú
Carta / Carta
Menjars preparats per emportar-se / Comidas preparadas para llevar
Altres / Otros
Establiment especialitzat (hamburgueseria, pizzeria, marisqueria, menjar xinès...)
Establecimiento especializado (hamburguesería, pizzería, marisquería, comida China...):
Especificar / Especificar:
Distribució a domicili / Distribución a domicilio
4. Capacitat / Capacidad
Taules (nombre màxim de places) / Mesas (numero máximo de plazas):
Barra (metres lineals de barra dedicats al consum) / Barra (metros lineales de barra
dedicados al consumo):
5. Descripció de les dependències i equipaments / Descripción de las dependencias y
equipos
1. Local: plànol i descripció del local (cuina, menjador, magatzem, serveis higiènics, office
o local de servei, local de neteja...) / Local: plano y descripción del local (cocina,
comedor, almacén, servicios higiénicos, office o local de servicio, local de limpieza...)
2. Instal·lacions i equipaments: descripció de les instal·lacions i els equips (superfícies
de treball, il·luminació, rentamans d’ús exclusiu d’accionament no manual, piques pel
rentat d’estris i aliments, emmagatzematge d’estris i productes de neteja...) /
Instalaciones y equipos: descripción (superficies de trabajo, iluminación, lavamanos de
uso exclusivo y accionamiento no manual, instalación para el lavado de utensilios y
alimentos, almacenamiento de utensilios y productos de limpieza...)
6. Autocontrols / Autocontroles
1. Pla de control de l’aigua: Descripció dels usos, font de subministrament, instal·lacions
de distribució i emmagatzematge i les mesures de control, comprovació i registres.
Plan de control del agua: descripción de los usos, fuente de suministro, instalaciones
de distribución y almacenaje y medidas de control, comprobación i registros.
2. Pla de control de neteja i desinfecció: descriure les superfícies, equipaments i estris,
les etapes o fases del procés de neteja i desinfecció (productes, mètodes, material i
temps i temperatura) i activitats de comprovació i registres.
Plan de control de la limpieza y desinfección: describir las superficies, equipos y
utensilios, las etapas o fases del proceso de limpieza y desinfección (productos,
métodos, material y tiempo y temperatura) y actividades de comprobación y registros.
Servei de Salut
Rambla, 22
08201 Sabadell
Tel. 93 745 31 44
Fax 93 745 31 49
3. Pla de control de plagues: descripció del pla de control de plagues basat en la lluita
integrada amb indicació de les barreres físiques (malla mosquiteres, desguassos...) i, si
s’escau, mesures de control actiu (mecàniques, físiques o químiques).
Plan de control de plagas: descripción del plan de control de plagas basado en la lucha
integrada indicando las barreras físicas (malla mosquitera, desagüe...) y, si es
necesario, medidas de control activo (mecánicas, físicas o químicas).
4. Pla de control de proveïdors: llista de proveïdors (amb el número d’inscripció en el
RGS i/o altres autoritzacions sanitàries), especificacions de compra, comprovacions i
registres.
Plan de control de proveedores: lista de los proveedores (con el numero de inscripción
en el RGS y/o otras autorizaciones sanitarias), especificaciones de compra,
comprobaciones y registros.
5. Pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària: acreditació de
la formació de tot el personal manipulador d’aliments en higiene alimentària. Descripció
del pla de formació continuada.
Plan de formación y capacitación del personal en seguridad alimentaria: acreditación de
la formación de todo el personal manipulador de alimentos en higiene alimentaria.
Descripción del plan de formación continuada.
6. Pla de control de les temperatures: descripció del control de les temperatures
d’emmagatzematge, manteniment i transport (si s’escau) dels aliments als qual cal
temperatura regulada, que inclogui el procediment, límits crítics, com a mínim i les
activitats de comprovació i registres.
Plan de control de las temperaturas: descripción del control de las temperaturas de
almacenamiento, mantenimiento y transporte de los alimentos perecederos, que incluya
el procedimiento, limites críticos, como mínimo y las actividades de comprobación y
registro.
Servei de Salut
Rambla, 22
08201 Sabadell
Tel. 93 745 31 44
Fax 93 745 31 49
Instruccions per a la sol·licitud d’autorització sanitària d’establiments de MENJARS
PREPARATS
Instrucciones para la solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS
PREPARADAS
Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud / Documentación que se ha de aportar
con la solicitud
a) En cas de sol·licitar l’autorització inicial / En caso de solicitar la autorización inicial
1. Acreditació de la persona física o jurídica: fotocòpia del NIF del titular de l’activitat /
Acreditación de la persona física o jurídica: fotocopia del NIF del titular de la actividad
2. Memòria descriptiva de l’activitat segons formulari adjunt / Memoria descriptiva de la
actividad según formulario adjunto
b) En cas d’ampliació o canvi d’instal·lacions o activitat / En caso de ampliación o
cambio de instalaciones o actividad
1. Memòria descriptiva de les noves instal·lacions i / o de l’activitat segons formulari adjunt
/ Memoria descriptiva de las nuevas instalaciones y / o de la actividad según formulario
adjunto
Taxes
Les previstes segons la normativa vigent, a fer efectives en el moment de presentar la
sol·licitud d’autorització sanitària / Las previstas según la normativa vigente, hacerlo efectivo en
el momento de presentar la solicitud de autorización sanitaria
D’acord amb la Llei 15 / 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa la persona
interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat INSPECCIONS per al seu tractament
informàtic. Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts
d’atenció ciutadana.
De acuerdo a la Ley 15 / 1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa a la
persona interesada que los datos facilitados se incluirán en el fichero automatizado INSPECCIONES para su
tratamiento informático. Así mismo, se informa a la persona interesada de la posibilidad de ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación i oposición, en los términos incluidos en la legislación vigente mediante escrito a
cualquier punto de atención ciudadana.
Descargar