AscammTech 22

Anuncio
2014 n.1 Butlletí de l’Ascamm
V edició dels Premis
Ascamm d’Innovació
V edición de los Premios
Ascamm de Innovación
22
OPINIONS
El present i el futur de la impressió 3D
Opiniones
El presente y el futuro de la impresión 3D
PERSONES
la innovació És primordial en el mercat
dels materials compostos en aeronÀutica
Personas
la innovación Es primordial en el mercado
de los materiales compuestos en aeronáutica
SOLUCIONS INNOVADORES
Laboratori de Conceptes Industrials
d’Ascamm
SolucionEs innovadoras
Laboratorio de Conceptos Industriales
de Ascamm
Temes
Editorial
3 Apostant per l’R+D i la Transferència de Coneixement
Reportatge
4 Fòrum Ascamm 2013: Nous Conceptes de Negoci a la Indústria
6 Hypermembrane: Development of an adaptable structure for
architecture applications
7 Horizon 2020
VIII Fòrum Ascamm
2013 celebrat el 27 de
novembre i trofeus de
la V edició dels Premis
Ascamm d’Innovació
lliurats en aquest Fòrum.
VIII Fórum Ascamm
2013 celebrado el 27 de
noviembre y trofeos de la
V edición de los Premios
Ascamm de Innovación
entregados en este Fórum.
Edita
Edita
Fundació Privada Ascamm
Col·laboradors del núm 22
Colaboradores del nº 22
Antoni Peñarroya i Trench
Xavier López i Luján
Felip Esteve
Elio Pajares Bretones
Redacció
Redacción
Fundació Privada Ascamm
Disseny
Diseño
JMG.GARROFÉ DISSENY
Impressió
Impresión
Plan B Barcelona Press S.L.
Dipòsit Legal
Depósito Legal
B-50.949/2005
Opinions
8 Felip Esteve: El Present i el Futur de la Impressió 3D
Persones
12 Elio Pajares Bretones. Airbone Composites
Solucions innovadores
16 Laboratori de Conceptes Industrials d’Ascamm
18
31
32
34
Novetats
Notícies
Activitats de l’Associació
Projectes
Formació al dia
Temas
Editorial
3 Apostando por la I+D y la Transferencia de Conocimiento
Reportaje
4 Fórum Ascamm 2013: Nuevos Conceptos de Negocio en la Industria
6 Hypermembrane: Development of an adaptable structure for
architecture applications
7 Horizon 2020
Opiniones
8 Felip Esteve: El Presente y el Futuro de la Impresión 3D
Personas
12 Elio Pajares Bretones. Airbone Composites
Soluciones innovadoras
16 Laboratorio de Conceptos Industriales de Ascamm
18
31
32
34
Novedades
Noticias
Actividades de la Asociación
Proyectos
Formación al día
Editorial
Apostant per l’R+D i la transferència de coneixement
Apostando por la I+D y la transferencia de conocimiento
E
ns plau fer-vos arribar una nova edició del nostre AscammTech. En ell, i com fem periòdicament,
hem intentat sintetitzar la intensa tasca realitzada pel nostre equip durant aquests últims mesos
i que engloba molts diferents àmbits.
Tot i que el 2013 ha estat un any especialment complicat per a les entitats del sistema d’innovació
a Catalunya, la Fundació Ascamm ha continuat desplegant una intensa activitat en l’àmbit de l’R+D
industrial que ens ha portat, entre d’altres fets, a rebre el Premi de la Comissió Europea al tercer
millor projecte de Recerca Industrial finalitzat en el 2013, pel nostre projecte SONORUS, i el reconeixement de l’Associació Cerdanyola Empresarial a la Innovació i Desenvolupament. En l’apartat
de reconeixements, també volem destacar l’atorgament a la nostra entitat del Premi fem.talent, que
premia a les organitzacions que innoven en les seves metodologies de treball, aplicant programes
de conciliació i igualtat.
També trobareu en aquestes pàgines referència a alguns dels convenis i acords de col·laboració
signats en aquest període, amb empreses i institucions, i que expliciten la nostra vocació i estratègia
de treball col·laboratiu i d’intensificació de les relacions entre diferents agents del sistema. Acords
com els signats amb Schneider Electric, l’IaaC (Institut de Arquitectura Avançada de Catalunya)
i el Cabildo de La Palma, el primer per a l’aplicació de tecnologies d’Advanced Manufacturing en
l’àmbit de l’arquitectura i el segon per a la participació d’Ascamm en el projecte Antares, que té per
objectiu convertir a l’illa de La Palma en una “smart island”, posen de manifest que la nostra entitat
gaudeix d’un ampli reconeixement, més enllà fins i tot dels nostres entorns industrials més pròxims.
Una altra mostra del nostre treball col·laboratiu, que destaquem al butlletí, ha estat la creació de la
nova empresa de base tecnològica QPO LENSES SL, fruit del treball conjunt amb el CD6, Centre de
Recerca pertanyent a la UPC.
Antoni Peñarroya i Trench
President
Fundació Privada Ascamm
Presidente
Fundación Privada Ascamm
En definitiva, una intensa tasca en favor de l’R+D industrial i de la transferència de coneixement,
orientada a millorar la competitivitat de la nostra indústria i del nostre sistema d’innovació.
No voldríem finalitzar aquesta introducció sense unes paraules de record i agraïment cap en Pere
Marés Ibáñez que, malauradament, ens va deixar fa unes setmanes. En Pere Marés fou fundador i
primer President d’Ascamm Associació i també de la Fundació, i tots els que vàrem tenir l’honor de
treballar amb ell el recordarem sempre pel seu entusiasme, esperit constructiu i caràcter afable.
El seu llegat, com a persona i com empresari, és un dels actius més importants de la nostra Entitat.
Moltes gràcies, Pere.
N
os complace haceros llegar una nueva edición de nuestro AscammTech. En él, y como hacemos periódicamente, hemos intentado sintetizar la intensa labor realizada por nuestro equipo
durante estos últimos meses y que abarca muchos ámbitos diferentes.
Aunque el 2013 ha sido un año especialmente complicado para las entidades del sistema de innovación en Cataluña, la Fundación Ascamm ha continuado desplegando una intensa actividad en el ámbito de la I+D industrial que nos ha llevado, entre otros hechos, a recibir el Premio de la Comisión Europea al tercer mejor proyecto de Investigación Industrial finalizado en el 2013, por nuestro proyecto
SONORUS, y el reconocimiento de la Asociación Cerdanyola Empresarial en Innovación y Desarrollo.
En el apartado de reconocimientos, también queremos destacar el otorgamiento a nuestra entidad
del Premio fem.talent, que premia a las organizaciones que innovan en sus metodologías de trabajo,
aplicando programas de conciliación e igualdad.
También encontraréis en estas páginas, referencias a algunos de los convenios y acuerdos de colaboración firmados en este periodo, con empresas e instituciones, y que explicitan nuestra vocación
y estrategia de trabajo colaborativo y de intensificación de las relaciones entre diferentes agentes
del sistema. Acuerdos como los firmados con Schneider Electric, el IaaC (Instituto de Arquitectura
Avanzada de Cataluña) y el Cabildo de La Palma, el primero para la aplicación de tecnologías de Advanced Manufacturing en el ámbito de la arquitectura y el segundo para la participación de Ascamm
en el proyecto Antares, que tiene por objetivo convertir a la isla de la Palma en una “smart island”,
ponen de manifiesto que nuestra entidad goza de un amplio reconocimiento, más allá incluso de
nuestros entornos industriales más próximos.
Xavier López i Luján
Director general
Fundació Privada Ascamm
Director general
Fundación Privada Ascamm
Otra muestra de nuestro trabajo colaborativo, que destacamos en el boletín, ha sido la creación de la
nueva empresa de base tecnológica QPO LENSES SL, fruto del trabajo conjunto con el CD6, Centro
de Investigación perteneciente a la UPC.
En definitiva, una intensa labor en favor de la I+D industrial y de la transferencia de conocimiento,
orientada a mejorar la competitividad de nuestra industria y de nuestro sistema de innovación.
No quisiéramos finalizar esta introducción sin unas palabras de recuerdo y agradecimiento hacia
Pere Marés Ibáñez que, desgraciadamente, nos dejó hace unas semanas. Pere Marés fue fundador
y primer Presidente de Ascamm Asociación y también de la Fundación, y todos los que tuvimos el
honor de trabajar con él lo recordaremos siempre por su entusiasmo, espíritu constructivo y carácter afable. Su legado, como persona y como empresario, es uno de los activos más importantes de
nuestra Entidad. Muchas gracias, Pere.
3
Reportatge Reportaje
FÒRUM | FÓRUM ASCAMM 2013
Nous Conceptes de NEGOCI A LA INDÚSTRIA
Nuevos Conceptos de NEGOCIO EN LA INDUSTRIA
MÉS DE 200 EMPRESARIS VAN
ASSISTIR A LA VIII EDICIÓ DEL
FÒRUM ASCAMM
MÁS DE 200 EMPRESARIOS
ASISTIERON A LA VIII EDICIÓN
DEL FÓRUM ASCAMM
El passat 27 de novembre de 2013 va tenir lloc a l’auditori de Cosmocaixa (Barcelona) la VIII edició del Fòrum Ascamm, i el seu leitmotiv
va ser “Nous Conceptes de Negoci a la Indústria” amb l’assistència
de més de 200 empresaris.
El pasado 27 de Noviembre de 2013 tuvo lugar en el auditorio de
CosmoCaixa (Barcelona) la VIII edición del Fórum Ascamm, cuyo
leitmotiv fue “Nuevos Conceptos de Negocio en la Industria” con
la asistencia de más de 200 empresarios.
L’acte va ser inaugurat per Xicu
Costa, Delegat Gral. d’Empreses de la Direcció Territorial
Barcelona “la Caixa”, l’empresari Antoni Peñarroya, President de la Fundació Ascamm i
per Joan Tarradellas, Conseller
Delegat d’ACCIÓ.
El acto fue inaugurado por
Xicu Costa, Delegado Gral. de
Empresas de la Dirección Territorial Barcelona “la Caixa”, el
empresario Antoni Peñarroya,
Presidente de la Fundación
Ascamm y por Joan Tarradellas,
Consejero Delegado de ACCIÓ.
Xavier López, Director Gral. de
la Fundació Ascamm, va ser
l’encarregat de presentar l’esdeveniment, així com als diferents ponents que hi van participar i que van donar a conèixer
als assistents els canvis i les
estratègies desenvolupades a
les seves respectives empreses
per donar resposta a les noves
necessitats de mercat.
Xavier López, Director Gral.
de la Fundación Ascamm, fue
el encargado de presentar el
evento, así como a los diferentes ponentes que participaron y que dieron a conocer
a los asistentes los cambios y
las estrategias desarrolladas
en sus respectivas empresas
para dar respuesta a las nuevas necesidades de mercado.
Cadascun d’ells va exposar
els nous models de negoci de
producte+servei al seu sector
i de les transformacions realitzades per millorar la seva competitivitat.
Cada uno de ellos expuso los
nuevos modelos de negocio
de producto+servicio en su
sector y de las transformaciones realizadas para mejorar su
competitividad.
Aquestes experiències empresarials van anar a càrrec
de Mercè Girbau, Directora
General de Girbau S.A., Manuel Doblaré, Director Científic
d’Abengoa Research i Enric
Sirera, Director Comercial d’Ultrasion S.L.
Estas experiencias empresariales fueron a cargo de Mercè
Girbau, Directora General
de Girbau S.A., Manuel
Doblaré, Director Científico
de Abengoa Research y Enric
Sirera, Director Comercial de Ultrasion S.L.
La ponència acadèmica del Fòrum va ser presentada per Ivanka
Visnjic, Professora adjunta del departament de Direcció d’Operacions
i Innovació d’ESADE. La ponencia académica del Fórum fue presentada por Ivanka
Visnjic, Profesora adjunta del departamento de Dirección de Operaciones e Innovación de ESADE.
Posteriorment va tenir lloc una taula rodona i un debat obert al públic que va ser moderat per Joan Tristany, Director General d’AMEC.
Posteriormente tuvo lugar una mesa redonda y un debate abierto al
público que fue moderado por Joan Tristany, Director General de AMEC.
4
FÒRUM | FÓRUM ASCAMM 2013
PREMIS ASCAMM 2013
PREMIOS ASCAMM 2013
En el marc d’aquest Fòrum Ascamm 2013, es van lliurar els V Premis Ascamm d’Innovació, que van ser presidits per Imma Riera, Diputada
de CiU i Portaveu de la Comissió d’Indústria i de l’R+D+i al Congrés dels Diputats, que van recaure en:
En el marco de este Fórum Ascamm 2013, se entregaron los V Premios Ascamm de Innovación y que fueron presididos por Imma Riera,
Diputada de CiU y Portavoz de la Comisión de Industria y de la I+D+i en el Congreso de los Diputados, que recayeron en:
Premi Empresa Innovadora 2013
TECALUM. Empresa especialitzada en la fabricació de productes
d’alumini, ha investigat i desenvolupat processos que li han permès evolucionar i adaptar-se a les exigències d’un mercat global.
Va recollir el premi Marc Sansalvador, Conseller Delegat del grup
TECALUM.
Premio Empresa Innovadora 2013
TECALUM. Empresa especializada en la fabricación de productos de
aluminio, ha investigado y desarrollado procesos que le han permitido evolucionar y adaptarse a las exigencias de un mercado global.
Recogió el premio Marc Sansalvador, Consejero Delegado del
grupo TECALUM.
Premi Projecte d’R+D+I 2013
Projecte europeu HYPERMEMBRANE, que ha desenvolupat una
estructura adaptable capaç de generar formes múltiples per a
aplicacions arquitectòniques.
Va recollir el premi Sylvia Felipe de l’empresa Hybrida (arquitecta
i una de les creadores del projecte).
Premio Proyecto de I+D+i 2013
Proyecto europeo HYPERMEMBRANE, que ha desarrollado una
estructura adaptable capaz de generar formas múltiples para
aplicaciones arquitectónicas.
Recogió el premio Sylvia Felipe de la empresa Hybrida (arquitecta
y una de las creadoras del proyecto).
Premi a la Col·laboració Científica 2013
Dr. DANIEL RUIZ-MOLINA de l’ICN2 per la seva implicació personal
amb la Unitat de Nanotecnologia de Fundació Ascamm, que ha
permès el desenvolupament de línies de recerca de major dimensió i impacte.
Premio a la Colaboración Científica 2013
Dr. DANIEL RUIZ-MOLINA del ICN2 por su implicación personal
con la Unidad de Nanotecnología de Fundación Ascamm que
ha permitido el desarrollo de líneas de investigación de mayor
dimensión e impacto.
5
Reportatge Reportaje
HYPERMEMBRANE
Development of an adaptable
structure for architecture applications
E
l passat mes de febrer es va presentar al Disseny Hub
Barcelona, seu de MATERFAD (Centre de Materials),
HyperMembrane, un revolucionari sistema arquitectònic
que ha estat desenvolupat pels arquitectes Jordi Truco i
Sylvia Felipe i guardonat en l’edició 2013 dels Premis Ascamm d’Innovació. Aquest prototip estarà exposat aquí fins l’estiu de 2014.
HyperMembrane consisteix en una estructura adaptable capaç
de suportar diferents posicions depenent de la forma definitiva
que l’usuari final desitgi. Aquesta articulació és possible gràcies
a les propietats elàstiques que presenten els compòsits termoplàstics, la forma innovadora de les seves bigues i la incorporació
d’actuadors intel·ligents, modificable en relació amb diferents escales
espacials, en funció de requeriments climàtics o energètics.
Hypermembrane és el resultat de quatre anys de treball col·
laboratiu de l’equip d’arquitectes premiats amb tecnòlegs del propi
centre tecnològic Ascamm, que han aportat el seu coneixement en
nous materials i en actuadors, fins a la data emprats exclusivament
en robòtica industrial, i que ha comptat amb el finançament econòmic del 7è Programa Marc d’R+D de la Unió Europea.
E
l pasado mes de febrero se presentó en el Disseny Hub
Barcelona, sede de MATERFAD (Centro de Materiales),
HyperMembrane, un revolucionario sistema arquitectónico
que ha sido desarrollado por los arquitectos Jordi Truco
y Sylvia Felipe y galardonado en la edición 2013 de los Premios
Ascamm de Innovación. Este prototipo estará expuesto aquí hasta
verano de 2014.
HyperMembrane consiste en una estructura adaptable capaz de
soportar diferentes posiciones dependiendo de la forma definitiva
que el usuario final desee. Esta articulación es posible gracias a las
propiedades elásticas que presentan los composites termoplásticos, la forma innovadora de sus vigas y la incorporación de actuadores inteligentes, modificable en relación con diferentes escalas
espaciales, en función de requerimientos climáticos o energéticos.
Hypermembrane es el resultado de cuatro años de trabajo colaborativo del equipo de arquitectos premiados con tecnólogos del
propio centro tecnológico Ascamm, que han aportado su conocimiento en nuevos materiales y en actuadores, hasta la fecha empleados exclusivamente en robótica industrial, y que ha contado
con la financiación económica del 7º Programa Marco de I+D de
la Unión Europea.
6
Hypermembrane:
The research leading to these results has received funding from the European
Union’s Seventh Framework Programme under grant agreement n° 286485 and
managed by the Research Executive Agency of the European Comission.
HORIZON 2020
Ascamm ha estat seleccionat pel CDTI per promoure la
participació d’empreses espanyoles en el programa H2020
Ascamm ha sido seleccionado por el CDTI para promover la
participación de empresas españolas en el programa H2020
E
E
l projecte Tutor 2020 liderat per Ascamm que té per objectiu promoure i assessorar a les empreses espanyoles a participar en el programa H2020 de la Comissió
Europea ha estat seleccionat pel Centro de Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI).
l proyecto Tutor 2020 liderado por Ascamm, que tiene por objetivo promover y asesorar a las empresas
españolas a participar en el programa H2020 de la
Comisión Europea, ha sido seleccionado por el Centro
de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Ascamm ha estat seleccionada per la seva àmplia experiència en
la coordinació de projectes europeus i pels bons resultats obtinguts en l’assessorament en finançament de projectes de recerca
a empreses industrials. En els últims 5 anys el centre ha coordinat
15 projectes de recerca europeus, i ha participat en més de 50
propostes amb la col·laboració de 60 empreses catalanes.
Ascamm ha sido seleccionado por su amplia experiencia en la
coordinación de proyectos europeos y por los buenos resultados
obtenidos en el asesoramiento en la financiación de proyectos de
investigación en empresas industriales. En los últimos 5 años el
centro ha coordinado 15 proyectos de investigación europeos, y
ha participado en más de 50 propuestas con la colaboración de
60 empresas catalanas.
El projecte Tutor 2020 es focalitzarà en fomentar la participació
d’empreses que no tinguin experiència prèvia en la participació en
projectes Europeus i en fomentar el lideratge d’empreses nacionals
en noves propostes. Per a fer-ho, Ascamm donarà suport en l’anàlisi
del potencial de la proposta, verificarà l’alineació amb el programa
de finançament, ajudarà a les empreses en la creació del consorci
i, al mateix temps, donarà suport en la planificació, redacció i presentació de la proposta.
El proyecto Tutor 2020 se focalizará en fomentar la participación
de empresas que no tengan experiencia previa en la participación
en proyectos Europeos y en fomentar el liderazgo de empresas
nacionales en nuevas propuestas. Para hacerlo, Ascamm dará soporte en el análisis del potencial de la propuesta, verificará la alineación con el programa de financiación, ayudará a las empresas
en la creación del consorcio y, al mismo tiempo, dará soporte en la
planificación, redacción y presentación de la propuesta.
7
Opinions Opiniones
EL PRESENT I EL FUTUR
DE LA IMPRESSIÓ 3D
EL PRESENTE Y EL FUTURO
DE LA IMPRESIÓN 3D
Felip Esteve
DIRECTOR ASERM
EVOLUCIÓ DE LA TECNOLOGIA
EN AQUESTS ÚLTIMS ANYS
EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS
Des de l’any 1986, en què es va patentar la primera màquina de estereolitografia, l’evolució de les tecnologies 3D ha anat en constant
increment. S’han inventat noves tècniques d’impressió 3D, així com
màquines d’impressió 3D per a metall (titani, acers, crom-cobalt),
màquines que apliquen solució adhesiva sobre pols de plàstic, màquines que utilitzen tinta o impressores 3D que fan servir sucre o
xocolata per fabricar bombons o galetes. Totes aquestes màquines
comparteixen el mateix principi: la fabricació additiva capa a capa,
usant diferents processos d’addició de material – resines, poliamides, metalls, composites, vidre, etc. Per aquesta raó el nom tècnic
per a la impressió 3D és: TECNOLOGIA DE FABRICACIÓ ADDITIVA/
ADDITIVE MANUFACTURING. Totes les tecnologies de fabricació
additiva utilitzen arxius estàndard en format STL o AMF, que representen l’objecte digitalment, la qual cosa permet a l’usuari dissenyar
o modificar la peça directament a l’ordinador. Una vegada configurat
l’objecte amb la forma desitjada, el software ho divideix “capa a capa”
i l’ordinador guia la impressora 3D per materialitzar l’objecte, afegint
una capa sobre una altra.
Desde el año 1986, en que se patentó la primera máquina de estereolitografía, la evolución de las tecnologías 3D ha ido en constante
incremento. Se han inventado nuevas técnicas de impresión 3D,
así como máquinas de impresión 3D para metal (titanio, aceros,
cromo-cobalto), máquinas que aplican solución adhesiva sobre polvo de plástico, máquinas que usan tinta o impresoras 3D que usan
azúcar o chocolate para fabricar bombones o galletas. Todas estas
máquinas comparten el mismo principio: la fabricación aditiva capa
a capa, usando distintos procesos de adición de material – resinas,
poliamidas, metales, composites, vidrio, etc. Por esta razón el nombre técnico para la impresión 3D es: TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN ADITIVA/ADDITIVE MANUFACTURING. Todas las tecnologías
de fabricación aditiva utilizan archivos estándar en formato STL
o AMF, que representan el objeto digitalmente, lo que permite al
usuario diseñar o modificar la pieza directamente en el ordenador.
Una vez configurado el objeto con la forma deseada, el software
lo divide “capa a capa” y el ordenador guía la impresora 3D para
materializar el objeto, sumando una capa sobre otra.
La impressió 3D canvia profundament la naturalesa del procés productiu donant una sèrie de millores sense precedents als creatius i a
La Impresión 3D cambia profundamente la naturaleza del proceso productivo dando una serie de ventajas sin precedentes a los
8
futur
evolució
3D
tecnologia
impressió
oportunitat
les empreses innovadores, aportant una sèrie d’avantatges econòmics
que poden generar canvis de paradigma i models de negoci. Vegem
alguns d’aquests recursos i solucions que aporta la Tecnologia de fabricació additiva.
En primer lloc, amb les impressores 3D, per fabricar un objecte utilitzem només el que necessitem, la qual cosa baixa el cost de la matèria
primera i és favorable a una economia més sostenible. En una gran part
de les tècniques d’impressió 3D existents, es pot recuperar o reutilitzar la matèria primera per a nous programes de fabricació.
D’altra banda, un avantatge fonamental per a les empreses que
s’orienten a sèries curtes o dissenys personalitzats, la impressió 3D
representa un canvi revolucionari, ja que qualsevol canvi de disseny
o modificació del CAD, no implica despesa en utillatges o modificació
del motlle, la qual cosa aporta major flexibilitat en temps, adaptació
al client, i major avantatge respecte a la competència. Encara que
puguem imaginar-nos tots els avantatges enunciats anteriorment,
podem dir que els que gaudeixen amb la impressió 3D, són els investigadors, els dissenyadors i els creatius que veuen en aquesta tecnologia unes possibilitats que fins ara eren impensables.
Fins fa ben poc, les restriccions tecnològiques feien que s’haguessin de limitar a formes geomètriques convencionals, ara, en canvi, poden investigar sense cap limitació sobre formes que imiten
la naturalesa i també en interconnexions de diferents materials o
funcionalitats per crear components de major valor afegit, com per
exemple: connexions digitals incrustades en materials plàstics,
o impressió de cèl·lules vives en materials biocompatibles.
Un altre gran avantatge és el que aprofiten les empreses que estan
sotmeses a un alt nivell de personalització, com per exemple les
empreses que fabriquen pròtesis auditives o corones odontològiques, on la forma del producte ha d’estar ajustada a cada usuari. En
aquests casos, la tecnologia de fabricació additiva ja ha guanyat la
batalla a les tecnologies convencionals. Una màquina d’impressió 3D
pot fabricar en una safata de fabricació, unes 200 pròtesis dentals o
audiòfons en una sola producció, enviant després a cada laboratori o
client les peces personalitzades sol·licitades.
creativos y a las empresas innovadoras aportando una serie de
ventajas económicas que pueden generar cambios de paradigma
y modelos de negocio. Veamos algunos de estos recursos y soluciones que aporta la Tecnología de fabricación aditiva.
En primer lugar, con las impresoras 3D, para fabricar un objeto
utilizamos sólo lo que necesitamos, lo que baja el coste de la materia prima y es favorable a una economía más sostenible. En una
gran parte de las técnicas de impresión 3D existentes, se puede
recuperar o reutilizar la materia prima para nuevos programas de
fabricación.
Por otra parte, una ventaja fundamental para las empresas que se
orientan a series cortas o diseños personalizados, la impresión 3D
representa un cambio revolucionario, puesto que cualquier cambio
de diseño o modificación del CAD, no implica gasto en utillajes o
modificación del molde, lo que aporta mayor flexibilidad en tiempo,
adaptación al cliente, y mayor ventaja respecto a la competencia.
Aunque podamos imaginarnos todas las ventajas enunciadas anteriormente, podemos decir que los que disfrutan con la impresión
3D, son los investigadores, los diseñadores y los creativos que ven
en esta tecnología unas posibilidades nunca antes imaginadas.
Hasta hace bien poco, las restricciones tecnológicas hacían que se
tuvieran que limitar a formas geométricas convencionales, ahora,
en cambio, pueden investigar sin ninguna cortapisa sobre formas
que imitan la naturaleza y también en interconexiones de distintos
materiales o funcionalidades para crear componentes de mayor
valor añadido, como por ejemplo: conexiones digitales incrustadas
en materiales plásticos, o impresión de células vivas en materiales
biocompatibles.
Otra gran ventaja es la que aprovechan las empresas que están
sometidas a un alto nivel de personalización, como por ejemplo
las empresas que fabrican prótesis auditivas o coronas odontológicas, donde la forma del producto tiene que estar ajustada a cada
usuario. En estos casos, la tecnología de fabricación aditiva ya ha
ganado la batalla a las tecnologías convencionales. Una máquina
de impresión 3D puede fabricar en una bandeja de fabricación,
unas 200 prótesis dentales o audífonos en una sola producción,
enviando después a cada laboratorio o cliente las piezas personalizadas solicitadas.
9
Opinions Opiniones
ENS TROBEM DAVANT UN NOU
PARADIGMA: DE L’ECONOMIA
D’ESCALA A LA FABRICACIÓ DIGITAL
NOS ENCONTRAMOS ANTE UN NUEVO
PARADIGMA: DE LA ECONOMÍA DE
ESCALA A LA FABRICACIÓN DIGITAL
Així com la revolució digital ha donat a cadascun la possibilitat
d’aprofitar la demanda dispersa, a través d’Internet, Twitter, Facebook,
blog o canal Youtube, entre d’altres, podem crear continguts que estan
disponibles a tot el món, això vol dir que podem entrar a les cases de
milions de consumidors sense haver gastat un euro. El que abans
estava en mans de tres o quatre grans grups mediàtics avui està a les
nostres mans. No importa si el contingut interessa només a un 0,5%
de les persones, no obstant això pot representar un mercat de milers
de persones. Amb la impressió 3D, la revolució digital arriba també als
productes físics, atès que amb les tecnologies additives la complexitat
no té cost i la personalització no té límits, apareixen oportunitats de
crear productes físics per a una multitud de mercats de nínxol. La
impressió 3D s’està posicionant per a aquest mercat, ja que és molt
més ràpida que la producció artesanal i al mateix temps posseeix la
capacitat de personalització. Per aquest motiu, els emprenedors s’han
especialitzat en peces específiques i en els gustos individualitzats,
estan descobrint un nou món de centenars de mercats de nínxol, com
per exemple: joies úniques, llums de disseny, personalització de cotxes
i motos de col·leccionistes, o en sectors de valor afegit, com pròtesis
especials, components o cascos personalitzats per a esportistes.
Así como la revolución digital ha dado a cada uno la posibilidad
de aprovechar la demanda dispersa, a través de Internet, Twitter,
Facebook, Blog o Canal Youtube, entre otros, podemos crear
contenidos que están disponibles en todo el mundo, esto quiere
decir que podemos entrar en las casas de millones de consumidores,
sin haber gastado un euro. Lo que antes estaba en manos de tres o
cuatro grandes grupos mediáticos hoy está en nuestras manos. No
importa si el contenido interesa sólo a un 0,5% de las personas, sin
embargo puede representar un mercado de miles de personas. Con
la impresión 3D, la revolución digital llega también a los productos
físicos, dado que con las tecnologías aditivas la complejidad no tiene
coste y la personalización no tiene límites, aparecen oportunidades
de crear productos físicos para una multitud de mercados de nicho.
La impresión 3D se está posicionando para este mercado, debido
a que es mucho más rápida que la producción artesanal y al mismo
tiempo posee la capacidad de personalización. Por este motivo,
los emprendedores se han especializado en piezas específicas
y por los gustos individualizados, están descubriendo un nuevo
mundo de cientos de mercados de nicho, como por ejemplo: joyas
únicas, lámparas de diseño, personalización de coches y motos
de coleccionistas, o en sectores de valor añadido como prótesis
especiales, componentes o cascos personalizados para deportistas.
Un gran percentatge del cost de fabricació d’un producte prové dels
recursos gastats a moure els components i materials d’un continent
cap a un altre. Encara que les impressores 3D no poden encara imprimir
un objecte complet, com per exemple un telèfon mòbil, existeixen
ja molts productes on no hi ha la necessitat d’enviar físicament el
producte d’un lloc a un altre. La tendència serà la d’intercanviar
arxius digitals per Internet, igual que enviem arxius 2D amb solucions
informàtiques tipus “Dropbox” o “WeTransfer”. Als països on la qualitat
d’impressió 3D sigui suficient per imprimir les peces o components,
la cadena logística podrà reduir-se considerablement i en alguns
casos ser eliminada. Un altre gran avantatge addicional que afavoreix
l’argument anterior, és que amb l’ús de les tecnologies additives es
poden imprimir en 3D parts perfectament connectades en un sol
component. D’aquesta manera es pot imprimir només els components
que es necessiten i en molts casos no és necessari muntar el producte
peça a peça, sinó que es poden imprimir totes les parts integrades en
un sol component. Un altre dels grans encerts és que no serà necessari
emmagatzemar peces o parts de components, sinó que el catàleg de
peces estarà sempre disponible digitalment. Només s’imprimiran
recanvis quan sigui necessari, amb això la impressió 3D permetrà
apropar-ne la producció al punt de consum, com ja està passant
amb els laboratoris de fabricació d’implants dentals, que produeixen
els seus propis implants a la zona d’influència més propera, sense
necessitat de recórrer a laboratoris centrals. Com a conseqüència
de tot això, es pot pensar que no tindrà sentit realitzar la producció
en llocs amb mà d’obra barata com a Àsia, sinó que la impressió 3D
permetrà que cada país pugui mantenir la seva pròpia fabricació.
LES IMPRESSORES 3D D’ÚS PERSONAL I
LES POSSIBILITATS QUE GENERARAN A
LLARG TERMINI
L’existència de projectes com RepRap (Replicating Rapid-Protoyper)
i centenars d’altres màquines 3D printing “low cost” que han anat
apareixent des de l’any 2008, estan revolucionant el mercat i les idees.
Són un bon punt de reflexió per als governs, per pensar en l’impacte
que tindrà la impressió 3D a llarg termini. Estats Units, Xina i Japó han
apostat ja de forma clara per potenciar l’R+D+I en aquest àmbit i s’han
posat les bases per apropar la tecnologia a les escoles. Ara com ara la
10
Un gran porcentaje del coste de fabricación de un producto proviene
de los recursos gastados en mover los componentes y materiales
de un continente hacia otro. Aunque las impresoras 3D no pueden
todavía imprimir un objeto completo, como por ejemplo un teléfono
móvil, existen ya muchos productos donde no hay la necesidad de
enviar físicamente el producto de un lugar a otro. La tendencia va a
ser la de intercambiar archivos digitales por Internet, al igual que
enviamos archivos 2D con soluciones informáticas tipo “Dropbox”
o “WeTransfer”. En los países donde la calidad de impresión 3D sea
suficiente para imprimir las piezas o componentes, la cadena logística
podrá reducirse considerablemente y en algunos casos ser eliminada.
Otra gran ventaja adicional que favorece el argumento anterior, es que
con el uso de las tecnologías aditivas se pueden imprimir en 3D, partes
perfectamente conectadas en un solo componente. De este modo
se pueden imprimir solamente los componentes que se necesitan
y en muchos casos no es necesario montar el producto parte por
parte, sino que se pueden imprimir todas las partes integradas en
un solo componente. Otro de los grandes aciertos, es que no va a
ser necesario almacenar piezas o partes de componentes, sino que
el catálogo de piezas estará siempre disponible digitalmente. Sólo
se imprimirán repuestos cuando sea necesario, con ello la impresión
3D va a permitir acercar la producción en el punto de consumo de los
mismos, como ya está pasando con los laboratorios de fabricación de
implantes dentales que producen sus propios implantes en la zona
de influencia más cercana, sin necesidad de recurrir a laboratorios
centrales. Como consecuencia de todo ello, se puede pensar que no
va tener sentido realizar la producción en lugares con mano de obra
barata cómo en Asia, sino que la impresión 3D permitirá que cada país
pueda mantener su propia fabricación.
LAS IMPRESORAS 3D DE USO PERSONAL Y
LAS POSIBILIDADES QUE VAN A GENERAR
A LARGO PLAZO
La existencia de proyectos como RepRap (Replicating RapidProtoyper) y otras cientos de máquinas 3D printing “low cost” que
han ido apareciendo desde el año 2008, están revolucionando
qualitat de les impressores 3D d’ús personal –preus que oscil·len entre
750 i 5.000 €– és molt bàsica, però suficient per imprimir peces de
recanvi en plàstic, joguines, objectes de disseny... De totes maneres,
els milers de “makers” i entusiastes de la tecnologia estan aconseguint
a passos de gegants augmentar el nivell de qualitat final de les peces
obtingudes, mantenint, no obstant això, costos relativament baixos en
materials i equips. Les perspectives de futur són molt encoratjadores,
perquè si ens posem a imaginar què és el que passarà d’aquí a 20
anys, podem pensar que es produiran molts canvis tant en la forma
de conceptualitzar els productes com en les formes de processarlos. També podem imaginar que es generaran models de negoci
completament diferents i, en conseqüència, moltes oportunitats.
Després de presentar els avantatges i reptes que tenen les tecnologies
additives, també és obligat destacar algunes de les limitacions i punts
de millora que s’han d’afrontar en els propers anys. En aquest sentit,
un problema destacable és que els mitjans de comunicació parlen
generalment de la impressió 3D com si fossin màquines que poden
fabricar qualsevol cosa, però de moment estem molt lluny d’aquest
objectiu. Cal destacar que existeix al mercat un conjunt de tecnologies
molt diferents entre sí, cadascuna amb avantatges i inconvenients, i
també limitades quant als materials que poden utilitzar en el procés
d’impressió. En aquest sentit, cal assenyalar les diferències que
existeixen entre els materials en termes d’estructura, definició,
propietats tèrmiques, aparença visual, durabilitat. També serà
important considerar el cost de material i la disponibilitat del mateix
per part del proveïdor. En un altre ordre de coses, és imprescindible
tenir en compte la grandària de l’àrea d’impressió de la màquina que
sol ser reduït (22x14x15 cm) o la resolució màxima d’impressió que sol
ser de 0,1mm, encara que hi ha excepcions en algunes màquines que
aconsegueixen els 0,015 mm/15 micres.
Per acabar, m’agradaria recordar que el món de la fabricació digital
està obert a moltes oportunitats, sorgiran en els propers anys noves
empreses tant en la producció d’impressores 3D, com en la creació
de programari específics i nous materials, també apareixeran
oportunitats en la comercialització d’equips, l’assessorament tècnic
i la formació, sense oblidar les possibilitats de captar la demanda
a través de mercats de nínxol, la personalització de productes, la
fabricació de recanvis, o aprofitar les oportunitats puntuals de
cadascun dels mercats locals.
el mercado y las ideas. Son un buen punto de reflexión para los
gobiernos, para pensar en el impacto que va tener de la impresión
3D en el largo plazo. Estados Unidos, China y Japón han apostado ya
de forma clara por potenciar la I+D+i en este ámbito y se han puesto
las bases para acercar la tecnología en las escuelas. Por ahora la
calidad de las impresoras 3D de uso personal – precios que oscilan
entre 750 y 5.000 Euros- es muy básica, pero suficiente para imprimir
piezas de recambio en plástico, juguetes, objetos de diseño. De todos
modos, los miles de “makers” y entusiastas de la tecnología están
consiguiendo a pasos agigantados, aumentar el nivel de calidad
final de las piezas obtenidas, manteniendo, sin embargo, costes
relativamente bajos en materiales y equipos. Las perspectivas de
futuro son muy alentadoras, porqué si nos ponemos a imaginar
que es lo que va a pasar de aquí a 20 años, podemos pensar que se
producirán muchos cambios tanto en la forma de conceptualizar los
productos y como en las formas de procesarlos. También podemos
imaginar qué se van a generar modelos de negocio completamente
distintos y en consecuencia muchas oportunidades.
Después de presentar las ventajas y retos que tienen las tecnologías
aditivas, también es obligado destacar algunas de las limitaciones y
puntos de mejora que se deben afrontar en los próximos años. En este
sentido, un problema destacable, es que los medios de comunicación
hablan generalmente de la Impresión 3D como si fueran máquinas que
pueden fabricar cualquier cosa, pero de momento estamos muy lejos
de este objetivo. Cabe destacar que existe en el mercado un conjunto de
tecnologías muy distintas entre sí, cada uno con ventajas e inconvenientes,
y también limitadas en cuanto a los materiales que pueden utilizarse en
el proceso de impresión. En este sentido, cabe señalar las diferencias
que existen entre los materiales en términos de estructura, definición,
propiedades térmicas, apariencia visual, durabilidad. También será
importante considerar el coste de material y la disponibilidad del mismo
por parte del proveedor. En otro orden de cosas, es imprescindible tener
en cuenta el tamaño del área de impresión de la máquina que suele
ser reducido (22x14x15cm) o la resolución máxima de impresión que
suele ser de 0,1mm, aunque hay excepciones en algunas máquinas que
alcanzan los 0,015 mm / 15 micras.
Para terminar, me gustaría recordar que el mundo de la fabricación
digital está abierto a muchas oportunidades, van surgir en los próximos
años nuevas empresas tanto en la producción de impresoras 3D, como
en la creación de software específicos y nuevos materiales, también
van a aparecer oportunidades en la comercialización de equipos, el
asesoramiento técnico y la formación, sin olvidar las posibilidades de
captar la demanda a través de mercados de nicho, la personalización de
productos, la fabricación de repuestos, o aprovechar las oportunidades
puntuales de cada uno de los mercados locales.
11
Persones Personas
AIRBORNE COMPOSITES S.L. és una empresa fundada el
2008 dedicada a la producció de components aeronàutics
d’alt valor afegit fabricats amb materials compostos de fibra
de carboni.
AIRBORNE COMPOSITES S.L. es una empresa fundada en
el 2008 dedicada a la producción de componentes aeronáuticos de alto valor añadido fabricados con materiales
compuestos de fibra de carbono.
Elio Pajares Bretones
Director d’Operacions d’Airborne Composites S.L.
Director de Operaciones de Airborne Composites S.L.
Elio Pajares Bretones,
Director Operaciones AIRBONE COMPOSITES S.L.
Marco Brinkman,
Co-Founder AIRBORNE
Ens podria fer una mica d’història d’AIRBORNE, de la seva evolució comercial i industrial i la seva implantació al Parc Científic i
Tecnològic de la Universitat de Girona ?
¿Nos podría hacer un poco de historia de AIRBORNE, de su evolución comercial e industrial y su implantación en el Parque
Científico y Tecnológico de la Universitat de Girona?
AIRBORNE va iniciar la seva activitat com a empresa fundada a Holanda el 1995 dedicada al disseny i producció de components fabricats en materials compostos d’alt valor afegit. Fruit d’una spin-off
de la Universitat de Delft, Arno van Mourik i Marc Brinkman van ser
els seus fundadors. Des de llavors, l’empresa ha anat evolucionant i
creixent fins a l’actualitat. Es va crear el grup Airborne International,
sota el qual hi ha actualment diverses empreses i línies de negoci
com Airborne Aerospace (de la qual és part Airborne Composites
SL a Girona ), Airborne Marina, Airborne Oil & Gas, Airborne- X i
Airborne Technology Centre.
AIRBORNE inició su actividad como empresa fundada en Holanda
en 1995 dedicada al diseño y producción de componentes fabricados en materiales compuestos de alto valor añadido. Fruto de
una spin-off de la Universidad de Delft, Arno van Mourik y Marco
Brinkman fueron sus fundadores. Desde entonces, la empresa ha
ido evolucionando y creciendo hasta la actualidad. Se creó el grupo Airborne International, bajo el que existen actualmente diversas
empresas y líneas de negocio como Airborne Aerospace (de la
que es parte Airborne Composites S.L en Girona), Airborne Marine, Airborne Oil & Gas, Airborne-X y Airborne Technology Centre.
AIRBORNE COMPOSITES S.L. va començar la seva activitat a Girona
el 2008, amb la idea de dedicar-se al mercat aeronàutic com un petit laboratori de producció de mostres per a l’obtenció de propietats
mecàniques de materials compostos. Es va decidir instal·lar l’empresa al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona per
diverses raons estratègiques, entre elles la possibilitat de contactes
en el món aeronàutic a Espanya i sud de França i la possibilitat de
tenir empleats amb alt coneixement de materials compostos gràcies al grup de recerca AMADE de la Universitat de Girona, dedicat
a la investigació d’aquest tipus de materials. El Parc Científic oferia
AIRBORNE COMPOSITES S.L. comenzó su actividad en Girona en
2008, con la idea de dedicarse al mercado aeronáutico como un
pequeño laboratorio de producción de muestras para la obtención de propiedades mecánicas de materiales compuestos. Se
decidió instalar la empresa en el Parque Científico y Tecnológico
de la Universitat de Girona por diversas razones estratégicas,
entre ellas la posibilidad de contactos en el mundo aeronáutico en
España y sur de Francia y la posibilidad de tener empleados con alto
conocimiento de materiales compuestos gracias al grupo de
investigación AMADE de la Universitat de Girona, dedicado a la
12
espais d’oficina i tallers per a empreses que “ començaven “ i oferia
certa visibilitat al món exterior per tal de donar-se a conèixer.
En els primers anys de vida de l’empresa, el curs dels programes
aeronàutics va permetre treballar en diversos programes de
desenvolupament de materials compostos preimpregnats i
processats en autoclau per a empreses com Airbus Madrid o
Aernnova, entre moltes altres. Cal destacar que el processament
de preimpregnats en autoclau és una tecnologia àmpliament
coneguda en el sector, on s’usen motlles oberts i bosses de buit.
El valor afegit s’aportava als clients gràcies a ser un dels pocs
laboratoris a Europa 100% dedicats a producció de mostres
d’assaig , el que permet als clients no ocupar els seus propis
recursos de fabricació en sèrie per a alguna cosa tan específica i
que requereix de personal altament qualificat.
El 2009 es van iniciar les activitats al taller i es van comprar les
primeres màquines i com era necessari tenir un sistema de gestió i
de control de la qualitat aquest mateix any es va començar a treballar per tal d’obtenir la certificació EN9100 de qualitat aeronàutica,
que finalment es va fer efectiva en 2010. Això va permetre començar a treballar per a més empreses del sector, com Airbus Tolosa,
Aircelle, Sonaca o Eurocopter i en tipus de productes i processos
cada vegada més interessants per al futur desenvolupament de
l’empresa.
El 2010 ja havíem passat de fabricar petites provetes d’assaig a
la fabricació de certs subcomponents i components per a assaig,
fabricats amb materials preimpregnats i processats en autoclau a
alta pressió.
El 2011 introduïm un nou tipus de processament dels materials al
taller conegut com RTM(Resin Transfer Moulding), on s’utilitzen
preformes de fibra seca col·locades dins d’un motlle tancat al qual
se li injecta la resina. Aquest procés estava reservat a un cert tipus
de peces molt concretes i senzilles com les costelles de les ales.
El 2012 es va poder fer un gran salt gràcies a projectes directes
amb Airbus UK i a la consolidació com a taller capaç fabricar components de qualitat en RTM, és aquí on Airborne pretén ja diferenciar-se i donar un valor afegit diferent al mercat.
Fruit d’això, el 2013 es va aconseguir el primer projecte de fabricació en sèrie per a un component avionable d’Airbus A350 juntament amb Eurocopter (actualment Airbus Helicopters), qui realitza
el muntatge de totes les portes dels Airbus A350. Paral·lelament,
en aquest any es va iniciar l’activitat com a fabricant de motlles
avançats en fibra de carboni, que també és una part interessant del
mercat. En concret, es van fabricar tot un conjunt de 17 motlles de
geometria graduable per l’estabilitzador de cua horitzontal i vertical
del F5X de Dassault a través de Fokker Aerostructures. Actualment,
continuem treballant en l’àrea de RTM per geometries més complexes i acomodant el volum creixent dels actuals projectes en sèrie.
investigación de este tipo de materiales. El Parque Científico ofrecía espacios de oficina y talleres para empresas que “empezaban”
y ofrecía cierta visibilidad al mundo exterior con el fin de darse a
conocer.
En los primeros años de vida de la empresa, el curso de los programas aeronáuticos permitió trabajar en diversos programas de desarrollo de materiales compuestos preimpregnados y procesados
en autoclave para empresas como Airbus Madrid o Aernnova, entre
muchas otras. Cabe destacar que el procesado de preimpregnados
en autoclave es una tecnología ampliamente conocida en el sector,
donde se usan moldes abiertos y bolsas de vacío. El valor añadido
se aportaba a los clientes gracias a ser uno de los pocos laboratorios en Europa 100% dedicados a producción de muestras de
ensayo, lo que permite a los clientes no ocupar sus propios recursos
de fabricación en serie para algo tan específico y que requiere de
personal altamente cualificado.
En 2009 se iniciaron las actividades en el taller y se compraron las
primeras maquinas y como era necesario tener un sistema de gestión y de control de la calidad ese mismo año se empezó a trabajar
con el fin de obtener la certificación EN9100 de calidad aeronáutica, que finalmente se hizo efectiva en 2010. Esto permitió comenzar
a trabajar para más empresas del sector, como Airbus Toulouse,
Aircelle, Sonaca o Eurocopter y en tipos de productos y procesos
cada vez más interesantes para el futuro desarrollo de la empresa.
En 2010 ya habíamos pasado de fabricar pequeñas probetas de
ensayo a la fabricación de ciertos subcomponentes y componentes
para ensayo, fabricados con materiales preimpregnados y procesados en autoclave a alta presión.
En 2011 introdujimos un nuevo tipo de procesado de los materiales
en el taller conocido como RTM (Resin Transfer Moulding), donde
se utilizan preformas de fibra seca colocadas dentro de un molde
cerrado al que se le inyecta la resina. Este proceso estaba reservado a un cierto tipo de piezas muy concretas y sencillas como las
costillas de las alas.
En 2012 se pudo dar un gran salto gracias a proyectos directos con
Airbus UK y a la consolidación como taller capaz fabricar componentes de calidad en RTM, es aquí donde Airborne pretende ya
diferenciarse y dar un valor añadido diferente al mercado.
Fruto de esto, en 2013 se consiguió el primer proyecto de fabricación en serie para un componente avionable de Airbus A350 junto
con Eurocopter (actualmente Airbus Helicopters), quien realiza el
montaje de todas las puertas de los Airbus A350. Paralelamente, en
este año se inició la actividad como fabricante de moldes avanzados en fibra de carbono, que también es una parte interesante del
mercado. En concreto, se fabricaron todo un conjunto de 17 moldes de geometría graduable para el estabilizador de cola horizontal
y vertical del F5X de Dassault a través de Fokker Aerostructures.
13
Persones Personas
Quina creu que ha estat la clau de l’èxit d’AIRBORNE per consolidar-se com a empresa de referència en el sector aeronàutic?
Va ajudar molt, al principi, el llegat de l’empresa matriu per crear
confiança en els nostres clients inicials i el fet de disposar personal
capacitat i amb coneixements en el que es pretenia fer. Arribar a
entendre les necessitats reals dels clients i oferir la flexibilitat que
ells no tenien ha estat essencial en tot moment i segueix sent clau.
L’aeronàutica és un sector bastant conservador, no obstant això
requereix estar al dia pel que fa a automatització i possibilitats de
reducció de costos si es vol treballar en fabricació en sèrie.
Com contempla AIRBORNE la globalització des del punt de vista
de la distribució comercial, producció i R+D?
Més del 95% de les nostres vendes realitzades des de Girona són
a nivell internacional, ja sigui Alemanya, UK, França o Holanda. Referent a la distribució de projectes entre Holanda i Espanya, optem
per veure qui compta amb millor capacitat per dur a terme aquests
projectes. L’R+D queda en mans del Technology Centre, on totes
les empreses del grup inverteixen i se’ls retorna aquesta inversió
en forma de tecnologia, ja sigui per utilitzar-la d’una forma més
immediata o per a un futur.
Com es contempla des d’AIRBORNE la col·laboració amb altres
empreses i entitats?
Col·laborem amb altres empreses quan existeixen possibilitats conjuntes de negoci o per al desenvolupament de certa tecnologia que
pugui donar beneficis en un horitzó més o menys proper. Moltes
vegades acaba sortint una col·laboració mitjançant un projecte públic, des del qual intervé Airborne Technology Centre. Es col·labora
també amb universitats (com Girona o Delft) i també amb centres
com l’NLR a Holanda.
A AIRBORNE estem actualment adaptant-nos
a un canvi cap a l’automatització de processos
per a la fabricació en sèrie.
Quins són els principals eixos d’R+D a la seva empresa? Considera
ben alineada l’estratègia en R+D amb l’estratègia empresarial?
Hi ha definits tres eixos d’R+D al grup Airborne, liderats pel Technology Centre: materials i processos (M&P), automatització i disseny
i simulació. Els dos primers són els que afecten més directament
a les nostres activitats actuals i futures a Girona i són precisament
en els que ens basem.
Quins temes han motivat la col·laboració amb Ascamm i com
encaixa aquesta col·laboració amb l’estratègia d’R+D de la seva
empresa?
Des de fa uns anys, Ascamm ha estat proveïdor de diversos motlles metàl·lics per RTM amb solucions innovadores associades.
Això ha estat així gràcies a la seva capacitat de buscar les millors
possibilitats per a cadascun dels projectes en particular que s’ha
anat encarregant. Fruit de la relació en els últims temps, estem col·
laborant juntament amb Ascamm al projecte públic CleanSky per al
desenvolupament de components per a motors (Light Cowls) amb
la finalitat de reduir consums de combustible i emissions de CO2.
14
En la actualidad, seguimos trabajando en el área de RTM para geometrías más complejas y acomodando el volumen creciente de los
actuales proyectos en serie.
¿Cuál cree que ha sido la clave del éxito de AIRBORNE para consolidarse como empresa de referencia en el sector aeronáutico?
Ayudó mucho, en un principio, el legado de la empresa matriz para
crear confianza en nuestros clientes iniciales y el hecho de disponer
personal capacitado y con conocimiento en lo que se pretendía
hacer. Llegar a entender las necesidades reales de los clientes y
ofrecer la flexibilidad que ellos no tenían ha sido esencial en todo
momento y sigue siendo clave. La aeronáutica es un sector bastante
conservador, no obstante requiere estar al día en lo que se refiere a
automatización y posibilidades de reducción de costes si se quiere
trabajar en fabricación en serie.
¿Cómo contempla AIRBORNE la globalización desde el punto de
vista de la distribución comercial, producción e I+D?
Más del 95% de nuestras ventas realizadas desde Girona son a nivel internacional, ya sea Alemania, UK, Francia o Holanda. En lo
referente a distribución de proyectos entre Holanda y España, optamos por ver quién cuenta con mejor capacidad para llevar a cabo
dichos proyectos. La I+D queda en manos del Technology Centre,
en donde todas las empresas del grupo invierten y se les retorna
dicha inversión en forma de tecnología, ya sea para usarla de una
forma más inmediata o para un futuro.
¿Cómo se contempla desde AIRBORNE la colaboración con otras
empresas y entidades?
Colaboramos con otras empresas cuando existen posibilidades
conjuntas de negocio o para desarrollo de cierta tecnología que
pueda dar fruto en un horizonte más o menos cercano. Muchas
veces acaba saliendo una colaboración mediante un proyecto público, desde el que interviene Airborne Technology Centre. Se colabora también con universidades (como Girona o Delft) y también
con centros como NLR en Holanda.
¿Cuáles son los principales ejes de I+D en su empresa? ¿Considera
bien alineada la estrategia en I+D con la estrategia empresarial?
Hay definidos tres ejes de I+D en grupo Airborne liderados por el
Technology Centre: materiales y procesos (M&P), automatización
y diseño y simulación. Los dos primeros son los que afectan más
directamente a nuestras actividades actuales y futuras en Girona
y son precisamente en los que nos basamos.
¿Qué temas han motivado la colaboración con Ascamm y cómo encaja dicha colaboración con la estrategia de I+D de su empresa?
Desde hace unos años, Ascamm ha sido proveedor de diversos moldes
metálicos para RTM con soluciones innovadoras asociadas. Esto ha
sido así gracias a su capacidad de buscar las mejores posibilidades
para cada uno de los proyectos en particular que se ha ido encargando.
Fruto de la relación en los últimos tiempos, estamos colaborando junto
con Ascamm en un proyecto público CleanSky para el desarrollo de
componentes para motores (Light Cowls) con el fin de reducir consumos de combustible y emisiones de CO2.
Desde su experiencia empresarial, ¿cuáles son los factores que
más favorecen la innovación (tecnológica y no tecnológica)?
La cultura de la empresa y de la gente que trabaja en ella es esencial
para la innovación. Además, para un mercado como los materiales
Des de la seva experiència empresarial, quins són els factors que
més afavoreixen a la innovació (tecnològica i no tecnològica)?
La cultura de l’empresa i de la gent que treballa en ella és essencial
per a la innovació. A més, en un mercat com els materials compostos
en aeronàutica, és primordial dur a terme aquesta innovació i no
quedar-se enrere. Es tracta de materials molt nous dels quals no
se’n coneix el 100% del comportament i dels que queda molt desenvolupament per fer. Des d’AIRBORNE vam veure aquesta necessitat
fa temps i és per això que tenim un centre tecnològic propi dedicat
a l’R+D en aquest àmbit.
Quins són els principals reptes tecnològics que afrontarà
AIRBORNE a curt i mig termini?
A AIRBORNE estem actualment adaptant-nos a un canvi cap a l’automatització de processos per a fabricació en sèrie. Treballem per
tal d’ajustar els processos usats en els projectes actuals amb la
finalitat de minimitzar problemes associats abans de passar a una
fase de producció més massiva. Tenim diferents projectes en fase
de “ramp-up” i ara és el moment d’ajustar-los.
Quins consells donaria avui dia a empresaris i emprenedors en
qüestions d’innovació, internacionalització i competitivitat empresarial?
És important no quedar-se enrere i mirar cap al futur. S’ha de somiar
i creure en les idees, és necessari crear valor afegit, distingir-se dels
altres i examinar què és el que necessita el client. Fa falta obrir el
ventall de possibilitats, així que internacionalitzar els productes i
serveis és una bona aposta. És possible portar-se una agradable
sorpresa amb les possibilitats que hi ha fora, però cal fer-ho assentant unes bases que permetin un creixement gradual però segur
cap a la innovació, internacionalització i competitivitat.
compuestos en aeronáutica, es primordial llevar a cabo dicha innovación y no quedarse atrás. Se trata de materiales muy nuevos
de los que aun no se conoce el 100% de su comportamiento y los
que queda mucho desarrollo por hacer. Desde AIRBORNE vimos
esta necesidad hace tiempo y es por ello que tenemos un centro
tecnológico propio dedicado a la I+D en este ámbito.
Cuáles son los principales retos tecnológicos que afrontará
AIRBORNE a corto y medio plazo?
En AIRBORNE estamos actualmente adaptándonos a un cambio
hacia la automatización de procesos para fabricación en serie. Trabajamos en ajustar los procesos usados en los proyectos actuales
con el fin de minimizar problemas asociados antes de pasar a una
fase de producción más masiva. Tenemos diferentes proyectos en
fase de “ramp-up” y ahora es el momento de ajustarlos.
“Es importante no quedarse atrás
y mirar hacia el futuro. Se tiene que
soñar y creer en las ideas”
¿Qué consejos daría hoy día a empresarios y emprendedores en
cuestiones de innovación, internacionalización y competitividad
empresarial?
Es importante no quedarse atrás y mirar hacia el futuro. Se tiene que
soñar y creer en las ideas, es necesario crear valor añadido, distinguirse de los demás y examinar qué es lo que necesita el cliente. Hace
falta abrir el abanico de posibilidades, así que internacionalizar los
productos y servicios es buena apuesta. Es posible llevarse una grata
sorpresa de las posibilidades que hay fuera, pero hay que hacerlo
sentando unas bases que permitan un crecimiento paulatino pero
seguro hacia la innovación, internacionalización y competitividad.
15
Solucions innovadores Soluciones innovadoras
LABORATORI DE
CONCEPTES INDUSTRIALS
D’ASCAMM
LABORATORIO DE
CONCEPTOS INDUSTRIALES
DE ASCAMM
Ascamm va néixer amb gens aptes per tasques de laboratori experimental. El laboratori d’assaigs d’injecció de termoplàstics va ser un dels
primers pilars de serveis tecnològics adreçats a satisfer les necessitats
d’un col·lectiu important de pimes industrials (motllistes, injectadors,
enginyeries de disseny...).
Ascamm nació con genes aptos para tareas de laboratorio experimental. El laboratorio de ensayos de inyección de termoplásticos fue uno
de los primeros pilares de servicios tecnológicos dirigidos a satisfacer las necesidades de un colectivo importante de pymes industriales
(moldistas, inyectadores, ingenierías de diseño...).
En el decurs dels 30 anys d’història d’Ascamm s’han anat afegint a la
llista altres laboratoris: caracterització de plàstics, fosa de metalls nofèrrics, fabricació, posicionament GNSS Galileo, posicionament indoor,
formigons, living-lab de mobilitat elèctrica, assaigs de bateries, etc.
En el transcurso de los 30 años de historia de Ascamm se han ido
añadiendo a la lista otros laboratorios: caracterización de plásticos,
fundición de metales no-férricos, fabricación, posicionamiento GNSS
Galileo, posicionamiento indoor, hormigones, living-lab de movilidad
eléctrica, ensayos de baterías, etc.
Tots aquests laboratoris tenen una clara funció: l’obtenció de nou coneixement per la via de l’empirisme per finalment validar o refutar
l’aplicabilitat d’un determinat concepte tecnològic a un requeriment fruit de la necessitat o oportunitat de la indústria o del mercat.
Per a moltes empreses a les que Centre Tecnològic Ascamm dóna
servei, aquests laboratoris són una extensió dels seus recursos
dedicats a desenvolupament e innovació. Centralitzar-los dins
d’Ascamm i compartir-los en forma de serveis ha estat una forma
òbvia d’ajudar a salvar les barreres de cost d’equipaments i personal qualificat que comporten aquest tipus d’instal·lacions. Aquestes
barreres són encara més infranquejables per les petites empreses i
aquest és el col·lectiu al que Ascamm més ajuts dedica per facilitar
l’accés als serveis de laboratoris.
Ha anat arrelant al Centre una sòlida cultura científica i tecnològica de modelització dels reptes i problemes industrials i del disseny
d’experiments (DoE) necessari per resoldre’ls. Entenem per resoldre
tant l’anàlisi de la viabilitat de solucions com la validació final dels
requeriments imposats per les empreses industrials involucrades.
En els darrers anys hem anat veient com aquesta cultura de laboratoris
d’Ascamm va creixent en demanda i alhora reclama una nova estratègia
per afrontar amb èxit les grans exigències de les Factories of the Future
(FoF). Els reptes i els problemes tecnològics que aborden les pimes, especialment les industrials, són cada cop més complexes i heterogenis.
Les fases de la cadena de valor [R+D, concepte, disseny, industrialització, mercat] estan cada cop més vinculades i l’experimentació, en
el seu sentit més científic, està present a totes elles (no hem d’oblidar
que la “D” de l’R+D” és per definició “Desenvolupament Experimental”).
Per cobrir aquesta necessitat creixent d’experimentació d’un rellevant col·lectiu de empreses que aposten per participar de les
16
Todos estos laboratorios tienen una clara función: la obtención
de nuevo conocimiento por la vía del empirismo para finalmente
validar o refutar la aplicabilidad de un determinado concepto tecnológico a un requerimiento fruto de la necesidad u oportunidad
de la industria o del mercado.
Para muchas empresas a las que el Centro Tecnológico Ascamm da servicio, estos laboratorios son una extensión de sus recursos dedicados a
desarrollo e innovación. Centralizarlos dentro de Ascamm y compartirlos
en forma de servicios ha sido una forma obvia de ayudar a salvar las barreras de coste de equipamientos y personal cualificado que conllevan este
tipo de instalaciones. Estas barreras son aún más infranqueables para las
pequeñas empresas y este es el colectivo al que Ascamm dedica más
ayudas para facilitar el acceso a los servicios de laboratorios.
Ha ido arraigando en el Centro una sólida cultura científica y tecnológica de modelización de los retos y problemas industriales y del
diseño de experimentos (DoE) necesario para resolverlos. Entendemos por resolver tanto el análisis de la viabilidad de soluciones como
la validación final de los requerimientos impuestos por las empresas
industriales involucradas.
En los últimos años hemos ido viendo cómo esta cultura de laboratorios
de Ascamm creciendo en demanda al tiempo que reclama una nueva
estrategia para afrontar con éxito las grandes exigencias de las Factories
of the Future (FoF). Los retos y los problemas tecnológicos que abordan
las pymes, especialmente las industriales, son cada vez más complejas
y heterogéneos. Las fases de la cadena de valor [I+D, concepto, diseño,
industrialización, mercado] están cada vez más vinculadas y la
experimentación, en su sentido más científico, está presente en todas
ellas (no debemos olvidar que la “D” de la “I+D” es por definición “Desarrollo Experimental”).
Para cubrir esta necesidad creciente de experimentación de un relevante
colectivo de empresas que apuestan por participar de las tendencias, retos y oportunidades de las FoF, Ascamm ha puesto en marcha una nueva
familia de actuaciones que hemos llamado Industrial Labs of the Future
(InLoF). Dentro de InLoF tienen cabida todas aquellas líneas dirigidas a
dotar o reforzar las capacidades del Centro Tecnológico para poder proveer servicios de laboratorio avanzados a las pymes industriales, principalmente de nuestro territorio, pero con miras al mercado global. Estos
servicios abarcan los siguientes ámbitos: Laboratorios Industriales Avanzados, Diseño de Experimentos Industriales y Laboratorio de Conceptos
Industriales.
tendències, reptes i oportunitats de les FoF, Ascamm ha posat en
marxa una nova família d’actuacions que hem anomenat Industrial
Labs of the Future (InLoF). Dintre de InLoF tenen cabuda totes
aquelles línies adreçades a dotar o reforçar les capacitats del Centre Tecnològic per poder proveir serveis de laboratori avançats a les
pimes industrials, principalment del nostre territori però amb mires
al mercat global. Aquests serveis engloben els següents àmbits:
Laboratoris Industrials Avançats, Disseny d’Experiments Industrials
i Laboratori de Conceptes Industrials.
Al 2013 s’han concentrat esforços per a la posada en marxa del
Laboratori de Conceptes Industrials. Es tracta d’una línia que
neix com a resposta a una necessitat creixent d’empreses col·
laboradores. És molt habitual que una oportunitat d’innovació comenci amb una idea o concepte en el si d’una reunió a Ascamm o en
el decurs d’una visita tècnica a les instal·lacions d’una empresa col·
laboradora. Sorgeixen habitualment en forma de preguntes: Podríem
escalfar el material fent servir aquesta tecnologia? És possible carregar aquest polímer amb aquest nanomaterial? Tindrà aquest nou
composite les propietats que necessitem? Podem hibridar aquestes
dues tecnologies de transformació per fer un procés més eficient? És
possible fer servir aquest aliatge en lloc d’acer? És possible enclastar
aquest dispositiu electrònic en aquesta peça de plàstic? Podem fer
servir aquest nou sensor per aquesta aplicació? Podem obtenir una
versió “low cost” d’aquesta tecnologia tan cara?...
En 2013 se concentraron esfuerzos para la puesta en marcha del Laboratorio de Conceptos Industriales. Se trata de una línea que nace como
respuesta a una necesidad creciente de empresas colaboradoras. Es muy
habitual que una oportunidad de innovación comience con una idea o concepto en el seno de una reunión en Ascamm o en el transcurso de una
visita técnica a las instalaciones de una empresa colaboradora. Surgen
habitualmente en forma de preguntas: ¿Podríamos calentar el material
usando esta tecnología? ¿Es posible cargar este polímero con este nanomaterial? ¿Tendrá este nuevo composite las propiedades que necesitamos? ¿Podemos hibridar estas dos tecnologías de transformación para
hacer un proceso más eficiente? ¿Es posible utilizar esta aleación en lugar
de acero? ¿Es posible adherir este dispositivo electrónico en esta pieza
de plástico? ¿Podemos utilizar este nuevo sensor para esta aplicación?
¿Podemos obtener una versión “low cost” de esta tecnología tan cara? ...
Con la coyuntura actual la mayoría de las preguntas anteriores quedan en
el “congelador”, a la espera de alguna oportunidad de financiación para poder salir adelante. Desde Ascamm hemos estado analizando esta situación
en la que quedan parados potenciales de innovación y hemos llegado a la
conclusión de que en la mayoría de los casos los procesos podrían continuar si se llevara a cabo una pequeña (y relativamente barata) prueba de
concepto que sirviera de meta para tomar la decisión de tirar o no adelante.
Cuando se hace y sale viable, la empresa decide empezar a financiar la I+D
en la práctica totalidad de los casos.
Así pues, podemos decir que con el nuevo servicio de Laboratorio de Conceptos Industriales, Ascamm se ha propuesto “vaciar el congelador” de las
ideas y conceptos con potencial innovador con nuestros colaboradores.
Este servicio ya lleva un año en marcha y podemos afirmar que se ha convertido en un instrumento imprescindible.
Amb la conjuntura actual la majoria de les preguntes anteriors queden
en el “congelador”, a l’espera d’alguna oportunitat de finançament per
poder tirar endavant. Des d’Ascamm hem estat analitzant aquesta situació en la que queden aturats potencials d’innovació i hem arribat
a la conclusió de que en la majoria dels casos el processos podrien
continuar si es dugués a terme una petita (i relativament barata) prova
de concepte que servís de fita per prendre la decisió de tirar o no endavant. Quan es fa i surt viable, l’empresa decideix començar a finançar
l’R+D en la pràctica totalitat dels casos.
Així doncs, podem dir que amb el nou servei de Laboratori de Conceptes Industrials, Ascamm s’ha proposat “buidar el congelador” de
les idees i conceptes amb potencial innovador amb els nostres col·
laboradors. Aquest servei ja porta un any en marxa i podem afirmar
que s’ha convertit en un instrument imprescindible.
17
Novetats Novedades
Notícies | Noticias
ACORDS DE COL·LABORACIÓ
ACUERDOS DE COLABORACIÓN
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA
L’empresa Schneider Electric España, SA i la
Fundació privada Ascamm van signar un conveni marc de cooperació tecnològica pel qual
creen una unitat conjunta d’innovació que els
permeti desenvolupar projectes i activitats
en els àmbits de l’automatització industrial i
la robòtica.
La empresa Schneider Electric España, SA y la
Fundación privada Ascamm firmaron un convenio marco de cooperación tecnológica por el
cual crean una unidad conjunta de innovación
que les permita desarrollar proyectos y actividades en los ámbitos de la automatización
industrial y la robótica.
ADECAT
ADECAT
Joaquin Esteba, president de l’Associació de
Decoletadors i Mecanitzadors de Catalunya
(ADECAT) i Xavier López, Director General de la
Fundació privada Ascamm, han signat un conveni
de col·laboració per promoure les activitats de
formació especialitzada, assessorament tecnològic i assistència tècnica al sector Decoletadors i Mecanitzadors en els àmbits de Disseny i
desenvolupament integral de Producte, Materials
i Tecnologies.
Joaquin Esteba, presidente de la Asociación de
Decoletadores y Mecanizadores de Catalunya
(ADECAT) y Xavier López, Director General de
la Fundación privada Ascamm han firmado un
convenio de colaboración para promover las
actividades de formación especializada, asesoramiento tecnológico y asistencia técnica
al sector Decoletadores y Mecanizadores en
los ámbitos de Diseño y desarrollo integral de
producto, Materiales y Tecnologías.
ANTARES LA PALMA
ANTARES LA PALMA
El passat mes d’abril, el president del Cabildo de la Palma i de la Societat Promotora del
Parc Científic i Tecnològic de l’illa de la Palma,
Anselmo Pestana, i el director general de la
Fundació privada Ascamm, Xavier López, van
subscriure un acord per impulsar estratègies
de desenvolupament econòmic basades en la
ciència i tecnologia a l’illa de la Palma.
A través d’aquest acord, Ascamm col·laborarà
amb el Projecte Antares per a l’impuls de la seva
estratègia de desenvolupament, compartint la
seva visió tecnològica i de com la tecnologia
pot contribuir a la millora en gestió dels serveis
públics.
18
El pasado mes de abril, el presidente del Cabildo de La Palma y de la Sociedad Promotora
del Parque Científico y Tecnológico de la isla
de La Palma, Anselmo Pestana, y el director general de la Fundación privada Ascamm, Xavier
López, subscribieron un acuerdo para impulsar
estrategias de desarrollo económico basadas
en la ciencia y tecnología en la Isla de la Palma.
A través de este acuerdo, Ascamm colaborará
con el Proyecto Antares para el impulso de
su estrategia de desarrollo, compartiendo su
visión tecnológica y de cómo la tecnología
puede contribuir a la mejora en gestión de los
servicios públicos.
IAAC
IAAC
E l S e c re t a r i d e l P a t ro n a t d e l ’ I n s t i t u t
d’Arquitectura Avançada de Catalunya (IaaC),
Andreu Blay, i el Director general de Fundació
privada Ascamm, Xavier López, han signat un
conveni de col·laboració en el qual ambdues
institucions acorden establir un marc que permeti la col·laboració en camps d’interès comú
com l’automatització industrial, la robòtica,
la fabricació digital avançada i l’arquitectura
avançada.
El Secretario del Patronato del Instituto de
Arquitectura Avanzada de Catalunya (IaaC),
Andreu Blay, y el Director general de Fundación
privada Ascamm, Xavier López, han firmado
un convenio de colaboración en el que ambas
instituciones acuerdan establecer un marco que
permita la colaboración en campos de interés
común como la automatización industrial, la
robótica, la fabricación digital avanzada y la
arquitectura avanzada.
NOTÍCIES GENERALS
NOTICIAS GENERALES
PREMI AL DESESENVOLUPAMENT DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
PREMIO AL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
La Fundació Ascamm va rebre el guardó
d’Innovació i Desenvolupament per ser un
referent en el desenvolupament de tecnologia aplicada al món de la indústria que atorga
l’Associació Cerdanyola Empresarial.
El premi va ser recollit per Josep Torrents, Vicepresident de Fundació Ascamm durant la
“Nit de Cerdanyola Empresarial” celebrat el
22 de novembre 2013 a Bellaterra (Barcelona)
i va comptar amb la presència del Conseller
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i l’alcaldessa
de Cerdanyola, Carme Carmona.
La Fundación Ascamm recibió el galardón de
Innovación y desarrollo por ser un referente
en el desarrollo de tecnología aplicada en el
mundo de la industria que otorga la Asociación
Cerdanyola Empresarial.
El premio fue recogido por Josep Torrents,
Vicepresidente de Fundación Ascamm durante
la “Nit de Cerdanyola Empresarial” celebrado
el 22 de noviembre 2013 en Bellaterra (Barcelona) y contó con la presencia del Conseller
d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, y la alcaldesa
de Cerdanyola, Carme Carmona.
PREMI FEM.TALENT
PREMIO FEM.TALENT
El passat 21 de març la Fundació Ascamm va
rebre el Premi d’Innovació i Conciliació, Premi
AENOR de fem.talent, per distingir a les empreses que innoven en les seves organitzacions i
metodologia de treball i apliquen programes de
conciliació i igualtat, atorgant a l’organització
un major grau de qualitat. fem.talent és una
iniciativa de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT) que promou
la igualtat d’oportunitats. El lliurament dels
guardons va tenir lloc al Parc Tecnològic Barcelona Nord (Barcelona) i ho van recollir Yolanda
Beltrán (Resp. Orientació i Inserció Professional)
i Marta Sacristán (Resp. RRHH) de Fundació
Ascamm.
El pasado 21 de marzo la Fundación Ascamm
recibió el Premio de Innovación y Conciliación,
Premio AENOR de fem.talent, para distinguir a
las empresas que innovan en sus organizaciones y metodología de trabajo y aplican programas de conciliación e igualdad, otorgando
a la organización un mayor grado de calidad.
fem.talent es una iniciativa de la Red de Parques
Científicos y Tecnológicos de Cataluña (XPCAT)
que promueve la igualdad de oportunidades.
La entrega de los galardones tuvo lugar en el
Parque Tecnológico Barcelona Nord (Barcelona)
y lo recogieron Yolanda Beltrán (Resp. Orientación e Inserción Profesional) y Marta Sacristán
(Resp. RRHH) de Fundación Ascamm.
19
Novetats Novedades
PREMI DE DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL AL PROJECTE SONORUS
PREMIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL AL PROYECTO SONORUS
El projecte europeu SONORUS ha estat guardonat amb el 3er premi en la categoria de projecte
europeu de desenvolupament industrial finalitzat en 2013. El premi es va lliurar durant la 3a
convenció de Tecnologies Industrials celebrada
a Atenes i organitzada per la Comissió Europea. Joan Guasch, Director d’Àrea, Programes Públic-Privats de Fundació Ascamm, va recollir el
premi que va ser lliurat per la Sra. Clara de la
Torre, Cap de la Unitat de Materials, Nanotecnologies i Producció de la Comissió Europea.
El jurat, format per reconeguts industrials i
investigadors de la Unió Europea, ha valorat
el projecte SONORUS per la seva innovació
tecnològica, l’excel·lent cooperació entre Pimes
industrials europees i el seu èxit en la introducció al mercat. A més, SONORUS ha estat l’únic
projecte guanyador que va ser finançat sota la
iniciativa del 7è Programa Marc de Recerca en
Benefici de les Pimes.
20
El proyecto europeo SONORUS ha sido
galardonado con el 3er premio en la categoría
de proyecto europeo de desarrollo industrial
finalizado en 2013. El premio se entregó durante la 3ª convención de Tecnologías Industriales celebrada en Atenas y organizada por la
Comisión Europea.
Joan Guasch, Director de Área, Programas Público-Privadas de Fundación Ascamm recogió el
premio que fue entregado por Dña. Clara de la
Torre, Jefa de la Unidad de Materiales, Nanotecnologías y Producción de la Comisión Europea.
El jurado formado por reconocidos industriales
e investigadores de la Unión Europea ha valorado el proyecto SONORUS por su innovación
tecnológica, la excelente cooperación entre
Pymes industriales europeas y su éxito en la
introducción en el mercado. Además, SONORUS
ha sido el único proyecto ganador que fue financiado bajo la iniciativa del 7º Programa Marco
de Investigación en Beneficio de las Pymes.
Prop d’un centenar de projectes van ser
seleccionats per a aquesta edició. El primer
premi ha estat per a un projecte relacionat
amb mineria de terres rares. El segon premi
s’ha atorgat a un projecte que ha desenvolupat
l’ús de nanopartícules per a tractament de
l’Alzheimer. I el tercer premi ha estat compartit
entre SONORUS i un projecte de desenvolupament tecnològic per micro-components
polimèrics.
Cerca de un centenar de proyectos fueron
seleccionados para esta edición. El primer premio ha sido para un proyecto relacionado con
minería de tierras raras. El segundo premio se
ha otorgado a un proyecto que ha desarrollado
el uso de nanopartículas para tratamiento del
Alzheimer. Y el tercer premio ha sido compartido
entre SONORUS y un proyecto de desarrollo tecnológico para micro-componentes poliméricos.
En aquesta edició de l’Industrial Tecnologies
han participat més de mil delegats de 50 països
i s’han debatut les accions que la Comissió
Europea ha engegat per promoure la reindustrialització europea mitjançant la recerca
i innovació. El programa Horizon 2020 ofereix
diferents instruments per aconseguir que el
PIB industrial arribi al 20% del total europeu.
En esta edición del Industrial Tecnologies han
participado más de mil delegados de 50 países
y se han debatido las acciones que la Comisión
Europea ha puesto en marcha para promover la
reindustrialización europea mediante la investigación e innovación. El programa Horizon 2020
ofrece distintos instrumentos para conseguir que
el PIB industrial llegue al 20% del total europeo.
NOVA EMPRESA DE BASE TECNOLÒGICA: QPO LENSES
NUEVA EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA: QPO LENSES
S’ha creat recentment l’empresa QPO Lenses,
que ofereix a les empreses del sector òptic una
àmplia gamma de serveis amb la incorporació
de la nova tecnologia AOD.
Aquest nou projecte empresarial ha estat
desenvolupat conjuntament per Fundació privada Ascamm i el CD6 (Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
de la Universitat Politècnica de Catalunya-UPC).
Entre els nous serveis que s’ofereixen a través
del desenvolupament d’aquesta nova tecnologia, destaquen el disseny òptic adaptat a
la manufactura de lents de plàstic, fabricació
especialitzada de motlles per a aplicacions
òptiques, disseny i fabricació de dispositius
amb funcionalitats basades en òptica, disseny
i fabricació d’òptiques per a il·luminació, projectes d’enginyeria òptica, solucions integrals
ad-hoc per a sistemes existents de fabricació…
Se ha creado recientemente la empresa QPO
Lenses, que ofrece a las empresas del sector
óptico una amplia gama de servicios con la
incorporación de la nueva tecnología AOD.
Este nuevo proyecto empresarial ha sido
desarrollado conjuntamente por Fundación
privada Ascamm y el CD6 (Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes
de la Universitat Politècnica de Catalunya-UPC).
Entre los nuevos servicios que se ofrecen a
través del desarrollo de esta nueva tecnología, destacan el diseño óptico adaptado a la
manufactura de lentes de plástico, fabricación
especializada de moldes para aplicaciones
ópticas, diseño y fabricación de dispositivos
con funcionalidades basadas en óptica, diseño y fabricación de ópticas para iluminación,
proyectos de ingeniería óptica, soluciones integrales ad-hoc para sistemas existentes de
fabricación…
EL CAR DE SANT CUGAT IMPLANTA TECNOLOGIA AVANÇADA
D’ASCAMM PER A POSICIONAMENT EN INTERIORS
EL CAR DE SANT CUGAT IMPLANTA TECNOLOGÍA AVANZADA
DE ASCAMM PARA POSICIONAMIENTO EN INTERIORES
Els atletes i el personal de manteniment del
Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat
disposaran en els seus telèfons mòbils d’una
aplicació pilot per poder guiar-se per les
instal·lacions. Aquesta App, desenvolupada
per Ascamm Centre Tecnològic, utilitza les
més avançades tecnologies de posicionament
d’interiors permetent reconèixer la ubicació de
l’usuari en qualsevol de les plantes de l’edifici i
guiant-li cap al seu punt de destinació. Los atletas y el personal de mantenimiento
del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant
Cugat dispondrán en sus teléfonos móviles de
una aplicación piloto para poder guiarse por
las instalaciones. Esta App, desarrollada por
Ascamm Centro Tecnológico, utiliza las más
avanzadas tecnologías de posicionamiento de
interiores permitiendo reconocer la ubicación
del usuario en cualquiera de las plantas del
edificio y guiándole hacia su punto de destino.
ULTRASONS PER A LA INDÚSTRIA
ULTRASONIDOS PARA LA INDUSTRIA
Gaes ha estat la pionera en l’aplicació d’una
nova tecnologia, denominada comercialment
SONORUS (micromoldeig per ultrasons) desenvolupada i patentada per Ascamm i comercialitzada per la seva spin-off, Ultrasion, S.L., per
a la producció dels seus audiòfons d’última
generació, encara més potents, més petits i
més sostenibles.
Aquesta nova tecnologia permet estalviar fins
a un 80% del consum energètic requerit amb el
procés tradicional d’injecció, al mateix temps
que facilita la miniaturització dels productes
fabricats.
Gaes ha sido la pionera en la aplicación de una
nueva tecnología, denominada comercialmente
SONORUS (micromoldeo por ultrasonidos)
desarrollada y patentada por Ascamm y comercializada por su spin-off, Ultrasion, S.L.,
para la producción de sus audífonos de última
generación, todavía más potentes, más pequeños y más sostenibles.
Esta nueva tecnología permite ahorrar hasta un
80% del consumo energético requerido con
el proceso tradicional de inyección, al mismo
tiempo que facilita la miniaturización de los
productos fabricados.
21
Novetats Novedades
MAJOR VELOCITAT PER A l’AVE
MAYOR VELOCIDAD PARA EL AVE
Ascamm ha desenvolupat algunes peces per
als vagons del tren d’alta velocitat, per encàrrec d’ALTE TRANSPORTATION. Per a això, s’ha
utilitzat una nova tecnologia de –conformat
incremental- adaptada específicament per als
requeriments d’aquest tipus de tren.
Mitjançant aquesta tecnologia es poden obtenir en qüestió d’hores, peces conformades
de dimensions de 2.000 x 1.300 mm i amb
profunditats de fins a 500 mm, per a una gran
varietat de materials de xapa: acer inoxidable,
alumini, acer dolç, d’alta resistència, titani, etc.
Ascamm ha desarrollado algunas piezas para los
vagones del tren de alta velocidad, por encargo
de ALTE TRANSPORTATION. Para ello, se ha
utilizado una nueva tecnología de – conformado
incremental- adaptada específicamente para
los requerimientos de este tipo de tren.
Mediante esta tecnología se pueden obtener
en cuestión de horas, piezas conformadas de
dimensiones de 2.000 x 1.300 mm y con profundidades de hasta 500 mm, para una gran
variedad de materiales de chapa: acero inoxidable, aluminio, acero dulce, de alta resistencia,
titanio, etc.
ASSOCIACIÓ ÀMBIT B30
ASOCIACIÓN ÀMBIT B30
L’Associació ÀMBIT B30 estableix les primeres
línies d’actuació del Pla de Treball per al 2014
a la reunió de la Comissió Executiva de la mateixa, encapçalada per Josep Monràs, President
de l’Associació i alcalde de Mollet, celebrada
recentment a Terrassa.
A més d’Antoni Peñarroya, president de F.
Ascamm i Xavier López, Director General de
F. Ascamm van assistir diferents autoritats dels
municipis integrants en l’Associació. Un dels temes que van tractar va ser el document de Priorització d’actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del corredor de
la B30 que s’està estudiant i la participació al
SIL, entre d’altres.
La Asociación ÀMBIT B30 establece las primeras líneas de actuación del Plan de Trabajo para
el 2014 en la reunión de la Comisión Ejecutiva
de la misma, encabezada por Josep Monràs,
Presidente de la Asociación y alcalde de Mollet,
celebrada recientemente en Terrassa.
Además de Antoni Peñarroya, presidente de
F. Ascamm y Xavier López, Director General
de F. Ascamm asistieron diferentes autoridades
de los municipios integrantes en la Asociación.
Uno de los temas que trataron fue el documento
de Priorización de actuaciones en infraestructuras y servicios de movilidad del corredor de la
B30 que se está estudiando y la participación
en el SIL, entre otros.
PERE MARÉS, IN MEMORIAN
PERE MARÉS, IN MEMORIAN
22
Al moment de tancar aquest butlletí ens ha
impactat la notícia de la mort d’en Pere Marés
Ibáñez, President d’Honor del Patronat de la
Fundació Ascamm.
En Pere va ser el principal empresari promotor
d’Ascamm i el seu primer president. Dinàmic,
extrovertit i polifacètic, va saber envoltar-se
de bons col·laboradors i va impulsar fortament
el moviment associatiu, participant en entitats
com ara AMEC i el CEP, i promovent la constitució d’altres com ASCAMM i FEAMM, que
també va presidir.
L’exportació, el producte propi, la formació de la
joventut i la col·laboració amb altres empreses
i entitats van ser prioritats per a ell.
Expressem el nostre sincer agraïment pels seus
anys de dedicació a la nostra entitat.
En el momento de cerrar este boletín nos ha
impactado la noticia de la muerte de Pere Marés
Ibáñez, Presidente de Honor del Patronato de
la Fundación Ascamm.
Pere fue el principal empresario promotor de
Ascamm y su primer presidente. Dinámico,
extrovertido y polifacético supo rodearse de
buenos colaboradores e impulsó fuertemente
el movimiento asociativo, participando en entidades como AMEC y el CEP y promoviendo la
constitución de otras como ASCAMM y FEAMM,
que también presidió.
La exportación, el producto propio, la formación
de la juventud y la colaboración con otras empresas y entidades fueron prioridades para él.
Expresamos nuestro sincero agradecimiento
por sus años de dedicación a nuestra entidad.
Descansi en pau.
Descanse en paz.
PARTICIPACIÓ A FIRES/JORNADES
PARTICIPACIÓN EN FERIAS/JORNADAS
AIRTEC (5-7 Novembre 2013 - Frankfurt)
AIRTEC (5-7 Noviembre 2013 - Frankfurt)
El passat mes de novembre Ascamm va participar a l’AIRTEC 2013, una de les fires de subcontractació aeronàutiques més importants
d’Europa, on va mantenir reunions bilaterals
amb responsables tècnics i de compres de les
empreses aeronàutiques més importants tant
d’Europa com d’Estats Units. Això confirma
l’aposta del centre per la introducció en aquest
sector i fruit d’aquestes trobades han sorgit
noves oportunitats de col·laboració.
En el mes de noviembre pasado Ascamm participó en el AIRTEC 2013, una de las ferias de
subcontratación aeronáuticas más importantes de Europa, habiendo mantenido reuniones bilaterales con responsables técnicos y
de compras de las empresas aeronáuticas más
importantes tanto de Europa como de Estados
Unidos. Esto confirma la apuesta del centro por
la introducción en este sector y fruto de dichos
encuentros ha surgido nuevas oportunidades
de colaboración.
SESSIÓ TECNIO (8 Novembre 2013 – Girona)
SESIÓN TECNIO (8 Noviembre 2013 – Girona)
Jornada Territorial d’ACCIÓ, “TECNIO, el teu
soci tecnològic” amb la participació i conferència del Director General d’Indústria de
la Generalitat de Catalunya, Antoni M. Grau.
Ascamm va tenir l’oportunitat de presentar,
conjuntament amb l’empresa Grober, el projecte d’Industrusió com a exemple de projecte
de cooperació empresa-centre tecnològic.
Jornada Territorial de ACCIÓ, “TECNIO, tu socio
tecnológico” con la participación y conferencia
del Director General de Industria de la Generalitat de Catalunya, Antoni M. Grau. Ascamm
tuvo la oportunidad de presentar, conjuntamente con la empresa Grober, el proyecto de
Industrusión como ejemplo de proyecto de
cooperación empresa-centro tecnológico.
RAILWAY INTERIORS (12-14 Novembre 2013 – Colònia)
RAILWAY INTERIORS (12-14 Noviembre 2013 – Colonia)
Durant el mes de novembre de 2013, es va dur
a terme la fira Railway Interiors Expo, a la qual
Ascamm va estar present, tant amb un estand
propi, com a les ponències tècniques, a les
quals va poder ensenyar i ressaltar la tecnologia de Deformació Incremental en Xapa, com
a tecnologia capdavantera per a la fabricació
de components d’interiorisme.
Durante el mes de noviembre de 2013, se llevó
a cabo la feria Railway Interiors Expo, en la que
Ascamm estuvo presente tanto con un stand
propio, como en las ponencias técnicas, y en
las que pudo enseñar y resaltar la tecnología
de Deformación Incremental en Chapa, como
tecnología puntera para la fabricación de componentes de interiorismo.
23
Novetats Novedades
EVS (17-20 Novembre 2013 – Barcelona)
EVS (17-20 Noviembre 2013 – Barcelona)
Ascamm va participar en diferents activitats
en la – 27th Int. Electric Vehicle Symposium
& Exhibition.
D’una banda al Mobility Solutions Corner amb
temes de formació en mobilitat elèctrica. D’una
altra, al Taller formatiu de seguretat en la reparació i manteniment del Vehicle Elèctric i al
Brokerage event.
Així mateix, i en col·laboració amb EVS, va tenir
lloc la Jornada FP7-Green Cars / Horizon 2020 Green Vehicles 2013: Noves oportunitats per al
sector dels vehicles nets, a la qual Ascamm també va participar amb la iniciativa CONNECT-EU
Factories del Futur, i en dues sessions dialogades, una amb el projecte GTA-BATT i una altra
amb el projecte TechMev.
Ascamm participó en diferentes actividades
en la – 27th Int. Electric Vehicle Symposium &
Exhibition.
Por un lado en el Mobility Solutions Corner con
temas de formación en movilidad eléctrica.
Por otro en el Taller formativo de seguridad en
la reparación y mantenimiento del Vehículo
Eléctrico y en el Brokerage event.
Asimismo, y en colaboración con EVS tuvo lugar la Jornada FP7-Green Cars / Horizon 2020
- Green Vehicles 2013: Nuevas oportunidades
para el sector de los vehículos limpios en la
que Ascamm también participó con la iniciativa CONNECT-EU Factorías del Futuro y en
dos sesiones dialogadas una con el proyecto
GTA-BATT y otra con el proyecto TechMev.
SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS
(19-21 Novembre 2013 – Barcelona)
SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS
(19-21 Noviembre 2013 – Barcelona)
En aquesta tercera edició de l’Smart City Expo
World Congress, Pepa Sedó, Directora de Sistemes Intel·ligents de F. Ascamm, va presentar, a la sessió “Technology & Innovation and
Governance Elevator Pitch”, les aplicacions
desenvolupades al projecte APSAT (Aplicacions
dels satèl·lits per a les polítiques públiques i el
desenvolupament sostenible - www.apsat.eu).
En esta tercera edición del Smart City Expo
World Congress, Pepa Sedó, Directora de
Sistemas Inteligentes de F. Ascamm, presentó, en la sesión “Technology & Innovation and
Governance Elevator Pitch”, las aplicaciones
desarrolladas en el proyecto APSAT (Aplicaciones de los satélites para las políticas públicas
y el desarrollo sostenible - www.apsat.eu).
SISTEMATITZACIÓ DE LA INNOVACIÓ (21 Novembre 2013 – Girona)
SISTEMATIZACIÓN DE LA INNOVACIÓN (21 Noviembre 2013 – Girona)
Aquesta Jornada organitzada conjuntament
amb la Cambra de comerç de Girona, va comptar amb la participació d’Ascamm que va exposar el procés d’implantació d’una sistemàtica
d’innovació i es va comptar amb l’experiència
empresarial de l’empresa Tecalum, que va explicar els avantatges i resultats que dóna la incorporació d’aquesta metodologia a l’empresa.
24
Esta Jornada organizada conjuntamente con la
Cámara de Comercio de Girona, contó con
la participación de Ascamm que expuso el proceso de implantación de una sistemática de
innovación y se contó con la experiencia empresarial de la empresa Tecalum que explicó las
ventajas y resultados que da la incorporación
de esta metodología en la empresa.
HORIZON 2020 (11 Desembre 2013 – Girona)
HORIZON 2020 (11 Diciembre 2013 – Girona)
Horizon 2020, el nou Programa Marc Europeu
per a la Recerca i la Innovació. La Jornada organitzada conjuntament per l’OITT de la UdG, el
Centre Tecnològic Ascamm i Europe Direct, va
comptar amb la intervenció de nombrosos i rellevants experts que van explicar l’estructura, els
principals eixos i característiques del nou programa marc de finançament de la recerca i la innovació de la Comissió Europea, amb l’objectiu
de dinamitzar la participació d’empreses, grups
de recerca i altres organismes de la província
de Girona al programa marc Horizon 2020. En aquesta Jornada, Joan Guasch, Director
d’Àrea, Programes Públic-Privades de Fundació
Ascamm, va presentar les accions de suport a
les Pimes, les KET, les PPPs, les JTIs i els grans
projectes pilot, i Guillem Quintana Responsable
d’Ascamm Girona va presentar algunes possibilitats de col·laboració en projectes industrials
amb la participació d’Ascamm.
Horizon 2020, el nuevo Programa Marco Europeo para la Investigación y la Innovación. La
Jornada organizada conjuntamente por la OITT
de la UdG, el Centro Tecnológico Ascamm y
Europe Direct contó con la intervención de numerosos y relevantes expertos que explicaron la
estructura, los principales ejes y características
del nuevo programa marco de financiación de
la investigación y la innovación de la Comisión
Europea, con el objetivo de dinamizar la participación de empresas, grupos de investigación
y otros organismos de la provincia de Girona
en el programa marco Horizon 2020.
En esta Jornada, Joan Guasch, Director de Área,
Programas Público-Privadas de Fundación
Ascamm, presentó las acciones de apoyo a las
PYMEs, las KET, las PPPs, las JTIs y los grandes
proyectos piloto, y Guillem Quintana Responsable de Ascamm Girona presentó algunas
posibilidades de colaboración en proyectos
industriales con la participación de Ascamm.
CEP INNOVA – 2a JORNADA INT. D’INNOVACIONS TÈCNIQUES
EN PLÀSTICS (19-20 Novembre 2013 – Barcelona)
CEP INNOVA – 2ª JORNADA INT. DE INNOVACIONES TÉCNICAS
EN PLÁSTICOS (19-20 Noviembre 2013 – Barcelona)
Ascamm va participar amb una ponència a
càrrec de Xavier Plantà, Sotsdirector General
d’Operacions i Tecnologia de Fundació Ascamm i Director General d’Ultrasion S.L. sobre
“La revolució del moldeig de plàstic està aquí:
USM® (UltraSonicMolding)”.
Aquesta tecnologia que trenca en el seu concepte –i a les seves bases– l’enfocament de la
plastificació del polímer, combina de forma
eficient un procés d’escalfament per ultrasons
amb una premsa de moldeig i tecnologia específica de motlle. Per primera vegada, s’eliminen
els sistemes tradicionals d’escalfament tèrmic
per substituir-los per l’aplicació d’ultrasons.
D’altra banda, es van presentar les diferents
solucions innovadores que ofereix el nostre
Centre Tecnològic en l’àmbit del plàstic.
Ascamm participó con una ponencia a cargo
de Xavier Plantà, Subdirector General de Operaciones y Tecnología de Fundación Ascamm
y Director General de Ultrasion S.L. sobre “La
revolución del moldeo de plástico está aquí:
USM® (UltraSonicMolding)”.
Esta tecnología que rompe en su concepto
–y en sus bases– el enfoque de la plastificación
del polímero, combina de forma eficiente un
proceso de calentamiento por ultrasonidos
con una prensa de moldeo y tecnología específica de molde. Por primera vez, se eliminan
los sistemas tradicionales de calentamiento
térmico para sustituirlos por la aplicación de
ultrasonidos.
Por otro lado, se presentaron las diferentes
soluciones innovadoras que ofrece nuestro
Centro Tecnológico en el ámbito del plástico.
25
Novetats Novedades
SESSIÓ INFORMATIVA AJUTS PÚBLICS PROJECTES R+D
(12 Desembre 2013 – Cerdanyola)
SESIÓN INFORMATIVA AYUDAS PÚBLICAS PROYECTOS I+D
(12 Diciembre 2013 – Cerdanyola)
El 12 de Desembre va tenir lloc a Ascamm una
sessió informativa sobre Ajuts Públics per a
projectes de Recerca i Innovació: MINECO,
CDTI i HORIZON 2020.
Els assistents es van interessar fonamentalment
pel nou programa europeu de recerca i innovació. El marcat focus d’atenció cap a la valorització dels resultats de recerca caracteritza els
tres programes, fent interessant els tres tipus
de finançament per a aquelles indústries que
tenen un pla estratègic d’innovació i necessiten
tant de cooperació com de finançament per
portar-ho a la pràctica.
El 12 de Diciembre tuvo lugar en Ascamm una sesión informativa sobre Ayudas Públicas
para proyectos de Investigación e Innovación:
MINECO, CDTI y HORIZON 2020.
Los asistentes se interesaron fundamentalmente
por el nuevo programa europeo de investigación e innovación. El marcado foco de atención hacia la valorización de los resultados de
investigación caracteriza los tres programas,
haciendo interesante los tres tipos de financiación para aquellas industrias que tienen un
plan estratégico de innovación y necesitan
tanto de cooperación como de financiación
para llevarlo a la práctica.
EL TÈXTIL – DE SECTOR MADUR A EMERGENT
(20 Febrer 2014 – Cerdanyola)
EL TEXTIL – DE SECTOR MADURO A EMERGENTE
(20 Febrero 2014 – Cerdanyola)
El passat 20 de febrer, i sota el títol: “El teixit:
l’ànima dels composites”, va tenir lloc a Ascamm
una jornada tecnològica, amb l’assistència de
més de cinquanta tècnics del sector industrial, a la qual es van presentar els resultats
obtinguts en les recerques desenvolupades
per trobar noves i millors aplicacions del tèxtil
en l’elaboració de diferents tipus de materials
compostos.
Amb l’aforament complet i esperant una nova
edició, es va comprovar que els teixits tècnics
i la “confecció” de composites és un potencial
de desenvolupament econòmic de molt llarg
recorregut.
El pasado 20 de febrero, y bajo el título: “el
tejido: el alma de los composites”, tuvo lugar
en Ascamm una jornada tecnológica, con la
asistencia de más de cincuenta técnicos del
sector industrial, en la que se presentaron los
resultados obtenidos en las investigaciones
desarrolladas para encontrar nuevas y mejores aplicaciones del textil en la elaboración
de distintos tipos de materiales compuestos.
Con el aforo completo y esperando una nueva
edición, se comprobó que los tejidos técnicos
y la “confección” de composites es un potencial de desarrollo económico de muy largo
recorrido.
MOBILE WORLD CONGRESS (24-27 Febrer 2014 – Barcelona)
MOBILE WORLD CONGRESS (24-27 Febrero 2014 – Barcelona)
Una vegada més, Ascamm va estar present al
MWC presentant les seves innovadores solucions de posicionament per a entorns sense
senyal de satèl·lit (interiors, túnels, mines) i la
seva integració amb aplicacions LBS (LocationBased-Services) en diferents àmbits tals com a
educació, transport, manteniment, seguretat,
turisme, màrqueting, tele-assistència i entorns
industrials. 26
Una vez más, Ascamm estuvo presente en el
MWC presentando sus innovadoras soluciones
de posicionamiento para entornos sin señal
de satélite (interiores, túneles, minas) y su
integración con aplicaciones LBS (LocationBased-Services) en diferentes ámbitos tales
como educación, transporte, mantenimiento,
seguridad, turismo, marketing, tele-asistencia
y entornos industriales.
ROBÒTICA ASSISTIVA: PER I AMB LES PERSONES
(4 Març 2014 – Cerdanyola)
ROBÓTICA ASISTIVA: PARA Y CON LAS PERSONAS
(4 Marzo 2014 – Cerdanyola)
El passat 4 de març es va celebrar a Ascamm
una jornada tecnològica sobre Robòtica Assistiva, a la qual una selecta representació d’entitats
pioneres en aquest àmbit com ara l’Institut
Guttmann, l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya, la Universal Robots, ITOSA, Robotics
Venture Consulting i el propi departament de
Robòtica Autònoma d’Ascamm van demostrar
que les solucions de robòtica assistiva aporten
unes prestacions altament positives per a la
millora de la qualitat de vida de les persones.
El pasado 4 de marzo se celebró en Ascamm
una jornada tecnológica sobre Robótica Asistiva
en la que una selecta representación de entidades pioneras en este ámbito como el Instituto
Guttmann, el Instituto de Bioingeniería de Catalunya, la Universal Robots, ITOSA, Robotics
Venture Consulting y el propio departamento de
Robótica Autónoma de Ascamm demostraron
que las soluciones de robótica asistiva aportan
unas prestaciones altamente positivas para la
mejora de la calidad de vida de las personas.
EUROGUSS (14-16 Gener 2014 - Nuremberg)
EUROGUSS (14-16 Enero 2014 - Nuremberg)
Ascamm ha participat a l’EUROGUSS’14
(International Trade Fair for Die Casting:
Technology, Processes, Products) celebrada a
Nuremberg (Alemanya), donant a conèixer els
últims avanços desenvolupats al sector de la
fosa injectada.
Els visitants es van mostrar especialment interessats pel sistema de desgasificació d’alumini
per mitjà d’ultrasons desenvolupat per Ascamm
i de forma particular, per les aplicacions de la
tecnologia Ultra Light Metals. En aquest sentit,
va cridar especialment l’atenció el sistema de
demostració per generar cavitació i dispersió
en líquids.
Així mateix, es va aprofitar la participació en
aquest prestigiós certamen firal per presentar
els Serveis d’Assaigs (SAT) per a la injecció
d’alumini assistida per buit.
Ascamm ha participado en la EUROGUSS’14
(International Trade Fair for Die Casting:
Technology, Processes, Products) celebrada
en Nuremberg (Alemania), dando a conocer
los últimos avances desarrollados en el sector
de la fundición inyectada.
Los visitantes se mostraron especialmente interesados por el sistema de desgasificación
de aluminio por medio de ultrasonidos desarrollado por Ascamm y de forma particular, por
las aplicaciones de la tecnología Ultra Light
Metals. En este sentido, llamó especialmente
la atención el sistema de demostración para
generar cavitación y dispersión en líquidos.
Asimismo, se aprovechó la participación en este
prestigioso certamen ferial para presentar los
Servicios de Ensayos (SAT) para la inyección
de aluminio asistida por vacío.
27
Novetats Novedades
FIRST EUROPEAN UNMANNED SEARCH
AND RESCUE END USERS CONFERENCE
(ROYAL MILITARY ACADEMY, 10-11 Febrer 2014 - Brussel·les)
FIRST EUROPEAN UNMANNED SEARCH
AND RESCUE END USERS CONFERENCE
(ROYAL MILITARY ACADEMY, 10-11 Febrero 2014 - Bruselas)
Esdeveniment organitzat conjuntament entre
els dos projectes de referència en la temàtica
de rescat i vehicles no tripulats: Darius i ICARUS
(tots dos dins del programa de seguretat del
FP7). Durant aquesta jornada, Daniel Serrano,
responsable de Sistemes no Tripulats d’Ascamm,
va presentar el punt de vista d’ICARUS sobre
interoperabilitat.
Evento organizado conjuntamente entre los
dos proyectos de referencia en la temática
de rescate y vehículos no tripulados: Darius y
ICARUS (ambos dentro del programa de seguridad del FP7). Durante esta jornada, Daniel Serrano, responsable de Sistemas no Tripulados de
Ascamm, presentó el punto de vista de ICARUS
sobre interoperabilidad.
DISSENY I 3D PRINTING: NOUS CAMPS D’APLICACIÓ
(19 Març 2014 – Barcelona)
DISEÑO Y 3D PRINTING: NUEVOS CAMPOS DE APLICACIÓN
(19 Marzo 2014 – Barcelona)
Ascamm va participar el passat 19 de març de
2014 a la Jornada “Disseny i 3D Printing: nous
camps d’aplicació” organitzada per ASERM i
el Museu del Disseny de Barcelona.
Joan Guasch, Director de Programes públicprivats de Fundació Ascamm, va fer una introducció de les possibilitats que ofereixen les
tècniques de digitalització i les tecnologies
d’impressió 3D a la seva presentació “Personalitzar genera valor”, destacant els avantatges
que representa dissenyar, processar i materialitzar els productes des d’una perspectiva de
personalització i adaptació al client final. La fabricació additiva presenta un elevat potencial de creixement en múltiples sectors industrials, així com en els camps de la recerca,
l’aeroespacial, la salut i l’art. 28
Ascamm participó el pasado 19 de marzo de
2014 en la Jornada “Diseño y 3D Printing: nuevos campos de aplicación” organizada por
ASERM y el Museu del Disseny de Barcelona.
Joan Guasch, Director de Programas públicoprivados de Fundación Ascamm, hizo una introducción de las posibilidades que ofrecen las
técnicas de digitalización y las tecnologías de
impresión 3D, en su presentación “Personalizar genera valor” destacando las ventajas que
representa diseñar, procesar y materializar los
productos desde una perspectiva de personalización y adaptación al cliente final.
La fabricación aditiva presenta un elevado potencial de crecimiento en múltiples sectores
industriales, así como en los campos de la investigación, el aeroespacial, la salud y el arte.
JOBARCELONA (17-18 Febrer 2014 – Barcelona)
JOBARCELONA (17-18 Febrero 2014 – Barcelona)
Per primera vegada s’ha celebrat el JOBarcelona’14
(Primera Trobada Internacional d’Ocupació i Orientació Laboral per a Joves Universitaris) a Barcelona,
a la qual Ascamm va participar llançant la seva nova
oferta formativa i destacant la programació dels
6 postgraus empresarials i 7 accions formatives
noves d’especialització.
Així mateix, es va promocionar entre els universitaris la possibilitat de realitzar pràctiques professionals i la col·laboració en estudis de recerca
com a projecte final de carrera.
Por primera vez se ha celebrado el JOBarcelona’14
(Primer Encuentro Internacional de Empleo y
Orientación Laboral para Jóvenes Universitarios)
en Barcelona y en el que Ascamm participó
lanzando su nueva oferta formativa y destacando la programación de los 6 postgrados
empresariales y 7 acciones formativas nuevas
de especialización.
Asimismo, se promocionó entre los universitarios la posibilidad de realizar prácticas profesionales y la colaboración en estudios de
investigación como proyecto final de carrera.
NOTÍCIES PROJECTES R+D
NOTICIAS PROYECTOS I+D
DRONS PER A L’ANÀLISI D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
DRONES PARA EL ANÁLISIS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Coordinat per Aerospace Valley, va tenir lloc
a finals del 2013 a les instal·lacions del Centre
Tecnològic Ascamm la reunió final del projecte
APSAT.
El projecte APSAT tenia com a objectiu promoure els serveis innovadors basats ​​en tecnologia espacial tant a les administracions
públiques com als ciutadans en general. En
el cas d’Ascamm, conjuntament amb CATUAV
es va demostrar l’ús de drones per a anàlisi
d’eficiència energètica de l’enllumenat públic
usant ortofotos nocturnes, i eficiència energètica d’edificis fent termografia 3D. I conjuntament
amb Zona de Desenvolupament es va desenvolupar un sistema basat en posició de transport
a la demanda per a autobusos escolars (on els
pares podien tenir informació en temps real del
bus i interactuar amb el sistema).
Coordinado por Aerospace Valley, tuvo lugar
a finales del 2013 en las instalaciones del
Centro Tecnológico Ascamm, la reunión final
del proyecto APSAT.
El proyecto APSAT tenía como objetivo promover los servicios innovadores basados ​​en
tecnología espacial tanto a las administraciones
públicas como a los ciudadanos en general.
En el caso de Ascamm, conjuntamente con
CATUAV, se demostró el uso de drones para
análisis de eficiencia energética del alumbrado público usando ortofotos nocturnas,
y eficiencia energética de edificios haciendo
termografía 3D. Y conjuntamente con Zona
de Desarrollo se desarrolló un sistema basado
en posición de transporte a la demanda para
autobuses escolares (donde los padres podían
tener información en tiempo real del bus e
interactuar con el sistema).
29
Novetats Novedades
TECNOLOGIA PER A ELIMINAR TURBULÈNCIES ALS AVIONS
TECNOLOGÍA PARA ELIMINAR TURBULENCIAS EN LOS AVIONES
30
El passat dia 31 de març la Fundació Ascamm va finalitzar
el projecte INARAS dins del programa CLEANSKY, cofinançat per la Unió Europea a través del 7è Programa
Marc.
El pasado día 31 de marzo la Fundación Ascamm finalizó
el proyecto INARAS dentro del programa CLEANSKY, co-financiado por la Unión Europea a través del 7º
Programa Marco.
En aquest projecte Ascamm ha col·laborat amb el
prestigiós centre alemany FRAUNHOFER IFAM, per a
la maduració de la implantació industrial de la tecnologia de “Riblets”.
En dicho proyecto Ascamm ha colaborado con el prestigioso centro alemán FRAUNHOFER IFAM, para la maduración de la implantación industrial de la tecnología de “Riblets”.
Aquesta tecnologia consisteix en el pintat, amb una
laca especial, de les zones on el flux de l’aire en l’avió,
en vol, és turbulent, passant a ser laminar gràcies a
aquesta laca.
Dicha tecnología consiste en el pintado, con una laca
especial, de las zonas donde el flujo del aire en el avión,
en vuelo, es turbulento, pasando a ser laminar, gracias
a esa laca.
Aquesta conversió de flux turbulent en laminar permet
l’estalvi de combustible i la conseqüent reducció gasos
d’efecte hivernacle com el CO2.
Esta conversión de flujo turbulento en laminar permite
el ahorro de combustible y la consecuente reducción
gases de efecto invernadero como el CO2.
Ascamm ha contribuït decisivament desenvolupant
un sistema totalment robotitzat per al pintat d’aquests
“riblets” en avions comercials.
Ascamm ha contribuido decisivamente desarrollando
un sistema totalmente robotizado para el pintado de
dichos “riblets” en aviones comerciales.
Activitats de l’Associació | Actividades de la Asociación
COL·LABORACIÓ I SUBCONTRACTACIÓ ENTRE EMPRESES ASSOCIADES
COLABORACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN ENTRE EMPRESAS ASOCIADAS
L’Associació continuarà oferint aquest servei
que permet a les empreses associades transmetre a través de l’Associació les seves ofertes
o demandes de col·laboració.
Actualment la comunicació entre oferents i
demandants s’estableix a través de les circulars i de la Secretaria que posa les empreses
en contacte.
Per tal que aquestes ofertes i demandes de
col·laboració puguin arribar a un nombre més
gran d’empreses, l’Associació establirà una
acord amb una plataforma de subcontractació
en condicions avantatjoses per a les empreses
associades.
La Asociación continuará ofreciendo este servicio que permite a las empresas asociadas
transmitir a través de la Asociación sus ofertas
o demandas de colaboración.
Actualmente la comunicación entre ofertantes
y demandantes se establece a través de las
circulares y de la Secretaría que pone a las
empresas en contacto.
Para que estas ofertas y demandas de colaboración puedan llegar a un mayor número
de empresas, la Asociación establecerá un
acuerdo con una plataforma de subcontratación
en condiciones ventajosas para las empresas
asociadas.
PARTICIPACIÓ AL PROJECTE RAPIDMOULD
PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO RAPIDMOULD
L’Associació participarà en el projecte europeu
Rapidmould que està coordinat pel centre tecnològic hongarès ATEKNEA Solutions i compta
amb la participació de 13 entitats de varis països.
El Rapidmould pretén desenvolupar i validar un
motlle d’injecció prototip capaç de produir fins
a 200 peces. Això es vol aconseguir utilitzant
fabricació additiva per poder fer-lo el més ràpid
i barat possible.
El desenvolupament es basa en la investigació
de materials, com ara polímers i nanopartícules
i en nous mètodes de recobriments.
La Asociación participará en el proyecto europeo Rapidmould que está coordinado por el
centro tecnológico húngaro ATEKNEA Solutions
y cuenta con la participación de 13 entidades
de varios países.
El Rapidmould pretende desarrollar y validar un
molde de inyección prototipo capaz de producir
hasta 200 piezas. Esto se quiere conseguir utilizando fabricación aditiva para poder hacerlo
lo más rápido y barato posible.
El desarrollo se basa en la investigación de materiales, tales como polímeros y nanopartículas
y en nuevos métodos de recubrimientos.
PARTICIPACIÓ AGRUPADA A EQUIPLAST
PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN EQUIPLAST
L’Associació coordina la participació agrupada
d’empreses associades a la fira Equiplast que
se celebrarà a Barcelona la primera setmana
d’Octubre.
La Asociación coordina la participación agrupada de empresas asociadas a la feria Equiplast
que se celebrará en Barcelona la primera semana de Octubre.
APORTACIÓ DE PERSONAL QUALIFICAT AL SECTOR
APORTACIÓN DE PERSONAL CUALIFICADO EN EL SECTOR
L’Associació augmentarà la col·laboració amb
la Fundació Ascamm en la promoció de cursos, l’organització de jornades sobre formació,
l’aportació d’empreses per tenir alumnes en
pràctiques i en la inserció laboral d’alumnes.
Conjuntament amb la Fundació, col·laborarà
amb el Departament d’Ensenyament (Generalitat de Catalanya) en totes aquelles activitats
formatives que contribueixin a aportar personal
qualificat al sector (Programa Forma i Insereix,
Formació Professional Dual…).
La Asociación aumentará la colaboración con la
Fundación Ascamm en la promoción de cursos,
la organización de jornadas sobre formación, la
aportación de empresas para tener alumnos en
prácticas y en la inserción laboral de alumnos.
Conjuntamente con la Fundación, colaborará
con el Departament d’Ensenyament (Generalitat
de Catalunya) en todas aquellas actividades
formativas que contribuyan a aportar personal cualificado en el sector (Programa Forma i
Insereix, Formación Profesional Dual...).
31
Novetats Novedades
Projectes R+D | Proyectos I+D
DOSHORMAT
DOSHORMAT
DOSHORMAT (Degassing machine for aluminum casting
process based on ultrasound), és un projecte europeu (FP7SME-2013-3) que parteix dels bons resultats obtinguts en el
projecte europeu ULTRAGASSING (FP7-SME-2011-1). Per aquesta
raó, el consorci del projecte DOSHORMAT comprèn els mateixos
socis, 7 socis de 4 països europeus, 4 dels quals són PIMES i 3
són centres de recerca/tecnològics.
DOSHORMAT (Degassing machine for aluminum casting process
based on ultrasound), es un proyecto europeo (FP7-SME-2013-3)
que parte de los buenos resultados obtenidos en el proyecto
europeo ULTRAGASSING (FP7-SME-2011-1). Por esta razón, el consorcio del proyecto DOSHORMAT comprende los mismos socios ,
7 socios de 4 países europeos, 4 de los cuales son PYMES y 3 son
centros de investigación/tecnológicos.
L’objectiu del projecte DOSHORMAT és millorar i optimitzar els
dos prototips previs d’ULTRAGASSING de DESGASIFICACIÓ
PER ULTRASONS, adaptant-los a les necessitats del mercat,
desenvolupant un equipament específic designat per Injecció
a alta pressió (HPDC) i colada per gravetat (GC). En altres casos,
per a desgassificar grans volums, apropiats per a colada en
baixa pressió (LPDC) i activitats de fosa en general.
El objetivo del proyecto DOSHORMAT es mejorar y optimizar los
dos prototipos previos de ULTRAGASSING de DESGASIFICACIÓN
POR ULTRASONIDOS, adaptándolos a las necesidades del mercado, desarrollando un equipamiento específico designado por
Inyección a alta presión (HPDC) y colada por gravedad (GC). En
otros casos, para desgasificar grandes volúmenes, apropiados
para colada en baja presión (LPDC) y actividades de fundición
en general.
És una tecnologia innovadora que evita l’actual utilització de
gasos inerts cars, perillosos per al medi ambient i la salut, que
segueixen estrictes regles de seguretat, tenen alts costos d’inversió i manteniment, i/o tenen baixa eficiència de desgassificat.
Actualment la tecnologia de desgassificació és una de les més
importants per assegurar la qualitat dels components, en la
indústria de la fosa. Les bones propietats dels components
depenen bàsicament de la quantitat de defectes, sobretot
de la porositat.
DOSHORMAT vol millorar la qualitat del metall fos, reduint
el contingut de gas i eliminant els òxids, millorant la qualitat
i les propietats mecàniques dels components produïts (p.e.
aplicacions en transport), tenint en compte les regulacions
ambientals presents i futures.
Els socis són: Ascamm Technology Centre (ES), BRUNEL University of London (UK), CERTA Kft (HU), Hornos y metales SA
- HORMESA (ES), Österreichisches Gießerei- Institut - ÖGI (AT),
Ultrasion SL (ES), Vöcklabrucker Metallgießerei – VMG (AT).
Es una tecnología innovadora que evita la actual utilización de gases
inertes caros, peligrosos para el medio ambiente y la salud, que
siguen estrictas reglas de seguridad, tienen altos costes de inversión y mantenimiento, y/o tienen baja eficiencia de desgasificado.
Actualmente la tecnología de desgasificación es una de las más
importantes para asegurar la calidad de los componentes, en la
industria de la fundición. Las buenas propiedades de los componentes dependen básicamente de la cantidad de defectos, sobre
todo de la porosidad.
DOSHORMAT quiere mejorar la calidad del metal fundido, reduciendo el contenido de gas y eliminando los óxidos, mejorando la
calidad y las propiedades mecánicas de los componentes producidos (por ejemplo aplicaciones en transporte), teniendo en cuenta
las regulaciones ambientales presentes y futuras.
Los socios son: Ascamm Technology Centre (ES), BRUNEL University of London (UK), CERTA Kft (HU), Hornos y metales SA
- HORMESA (ES), Österreichisches Gießerei - Institut - ÖGI (AT),
Ultrasion SL (ES), Vöcklabrucker Metallgießerei - VMG (AT).
The research leading to these results has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme managed by REA-Research
Executive Agency http://ec.europa.eu/research/rea (FP7/2007-2013) under grant agreement nº 286344 & nº 606090.
32
Projectes R+D | Proyectos I+D
TAIMEE
TAIMEE
El projecte europeu TAIMEE (nou material d’aïllament tèrmic i
acústic procedent de residus de pell) té com a objectiu produir
i implementar un compost innovador de pell per proporcionar
aïllament acústic i tèrmic per a una aplicació immediata en el
sector de la construcció. El material està elaborat pels residus
generats a les adoberies al final de procés de curtició.
El proyecto europeo TAIMEE (material de aislamiento térmico y
acústico procedente de residuos de piel) tiene como fin, producir
e implementar un compuesto innovador de piel para proporcionar
aislamiento acústico y térmico de aplicación inmediata en el sector
de la construcción. El material está elaborado por los residuos
generados en las tenerías al final de proceso de curtición.
El projecte optimitza els recursos i les matèries primeres per a la
indústria de l’aïllament i la reducció de l’impacte mediambiental
en el sector d’adobats.
El proyecto optimiza los recursos y materias primas para la industria del aislamiento y reduce el impacto medioambiental en
el sector curtidos.
També contribueix a la implementació d’un material d’aïllament
respectuós amb el medi ambient en el sector de la construcció
que millora la contaminació sonora i l’eficiència energètica dels
edificis amb una reducció de les emissions de CO2.
También contribuye a implementar un material de aislamiento
respetuoso con el medio ambiente en el sector de la construcción,
que mejora la contaminación sonora y la eficiencia energética de
los edificios reduciendo las emisiones de CO2.
Els socis del projecte, a més d’Ascamm Technology Centre, són
Leitat Technological Center (coordinador del projecte), Plasfi,
SA, Zicla i Nobatek.
Los socios del proyecto además de Ascamm Technology Centre
son Leitat Technological Center (cordinador del proyecto), Plasfi,
SA, Zicla y Nobatek.
Principals productes i resultats
Principales productos y resultados
1. Introducció al mercat d’un material d’aïllament innovador respectuós amb el medi ambient i que ofereixi una gestió eficient
dels residus de pell i la seva reintegració a la cadena productiva.
1. Introducción en el mercado de un material de aislamiento innovador respetuoso con el medio ambiente y que ofrezca una
gestión eficiente de los residuos de piel y su reintegración a la
cadena productiva.
2. Reducció de l’impacte ambiental a adoberies i indústries
d’articles de pell, emprant tones de residus desviades dels
abocadors. Els productes inicials poden gestionar 10 tn/mes
(27.000 tn/any).
3. Reducció del consum de recursos fòssils i d’altres recursos no
renovables utilitzats en la fabricació d’aïllants convencionals.
Utilitzar 1Kg d’aglomerant respectuós amb el medi ambient
redueix les emissions de 2,6 Kg CO2.
4. Menor impacte ambiental i millora del confort acústic (el sector
de l’edificació és el responsable del 40% de les emissions de
CO2 a la EU).
2. Reducción del impacto ambiental en tenerías e industrias de
artículos de piel, empleando residuos desviadas de los vertederos. Los productos iniciales pueden gestionar 10 tn/mes
(27.000 tn/año).
3. Reducción del consumo de recursos fósiles y de otros recursos
no renovables utilizados en la fabricación de aislantes convencionales. Usar 1kg de aglomerante respetuoso con el medio
ambiente reduce las emisiones de 2,6 kg CO2.
4. Menor impacto ambiental y mejora del confort acústico (el sector
de la edificación es el responsable del 40% de las emisiones de
CO2 en la UE).
This project is co-funded by the European Union within the CIP Eco-Innovation initiative of the Competitiveness and Innovation
Framework Programme (CIP). (ECO/11/304444/SI2.629383-TAIMEE).
33
Novetats Novedades
Formació al dia | Formación al día
ASCAMM HA LLANÇAT
UNA NOVA PLATAFORMA
D’E-LEARNING INDUSTRIAL
(new.ascammonline.com)
Recentment, la Fundació Ascamm ha llançat un nou portal
d’e-learning desenvolupat a partir de la nova plataforma Moodle 2.6
amb una millor usabilitat, un millor accés al contingut i una millor
interacció entre alumne i professor. Les noves característiques
d’aquest “Campus Virtual” permetran a Ascamm ampliar la seva
oferta formativa i obrir una nova línia de cursos semipresencials.
La principal novetat del portal és que és responsive, és a dir, es
pot accedir al contingut des de qualsevol smartphone o tablet,
i a més, s’ofereix als alumnes l’accés a través de la nova APP de
Moodle disponible per a sistemes operatius iOS i Android.
És important assenyalar també les millores significatives que
suposa aquesta plataforma per als professors, alumnes i administradors. Per exemple, disposa d’una nova versió de l’editor
de textos, permet incloure anotacions en arxius PDF i inclou un
nou sistema de pujada d’arxius. A més, permet l’accés remot de
fitxers localitzats en plataformes externes com ara DropBox,
Flickr o YouTube, etc.
ASCAMM HA LANZADO
UNA NUEVA PLATAFORMA
DE E-LEARNING INDUSTRIAL
(new.ascammonline.com)
Recientemente, la Fundación Ascamm ha lanzado un nuevo portal de e-learning desarrollado a partir de la nueva plataforma
Moodle 2.6 con una mejor usabilidad, un mejor acceso al contenido
y una mejor interacción entre alumno y profesor. Las nuevas características de este “Campus Virtual” permitirán a Ascamm ampliar su
oferta formativa y abrir una nueva línea de cursos semipresenciales.
La principal novedad del portal es que es responsivo, es decir, se
puede acceder al contenido desde cualquier Smartphone o Tablet,
y además, se ofrece a los alumnos el acceso a través de la nueva
APP de Moodle disponible para sistemas operativos iOS y Android.
Es importante señalar también las mejoras significativas que supone
esta plataforma para los profesores, alumnos y administradores.
Por ejemplo, dispone de una nueva versión del editor de textos,
permite incluir anotaciones en archivos pdf e Incluye un nuevo
sistema de subida de archivos. Además, permite el acceso remoto
de ficheros localizados en plataformas externas como DropBox,
Flickr, YouTube, etc.
34
Aquí poden consultar la nostra
programació de cursos 2014
Aquí pueden consultar nuestra
programación de cursos 2014
Entitats patrocinadores d’honor
Entidades patrocinadoras de honor
Fundació Privada Ascamm
Parc Tecnològic del Vallès Av. Universitat Autònoma, 23
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) - Spain
www.ascamm.com info@ascamm.com T +34 935 944 700 F +34 935 801 102
Membre de:
Descargar
Fichas relacionados
Crear fichas