Ara que l `any s`acaba

Anuncio
elbutlletí
El Butlletí és una gentilesa de Martínez Assessors per als seus clients
EDITORIAL
SUMARI
w Reforma Fiscal
Núm. 176 · Novembre - Desembre 2014
2
w El TS condemna al propietari
d’un bar a 4 anys de presó
per sorolls a la terrassa
w La Justícia avala la bona
fe de l’administrador en
els concursos
w Què és una condició
més beneficiosa?
w La modificació substancial
de les condicions de treball
com a mesura de
flexibilitat interna
de l’empresa
w Jurisprudència
w Les Terres de l’Ebre,
nova reserva de la
Biosfera
Ara que l ’any s ’acaba
3
4
5
6
10
Invoco els dies clars, ara que sé
que me’n desposseeix el temps.
No em vull
subjecte a cap designi que no pugui
sotmetre al ritme encès de les paraules.
A poc a poc, desfaig els rulls del vent.
La font degota lenta i m’acompassa
la mirada i la veu.
Tot se’n revela nou, però l’espera
m’adorm les mans. Només els ulls completen
el cicle tants de cops iniciat
i abandonat.
Propòsits?
Quins propòsits?
Miquel Martí i Pol
11
adal
N
n
o
B
ny Nou
A
ç
i
l
iF e
Rambla Democràcia, 14 43780 Gandesa Tel. 977 421 158 Fax 977 421 370
Av. Terra Alta, 18 43786 Batea Tel. 977 430 158 Fax 977 430 629
P. Mediterráneo, 57 - Edif. “Las Mimosas” 43892 Miami Platja Tel. 977 811 418 Fax 977 810 802
C. Major, 20 43890 L’Hospitalet de l’Infant Tel. 977 823 050 Fax 977 823 050
E. mail central: [email protected] - www.martinezassessors.net
serveis integrals
Reforma Fiscal
(A data 14/11/2014, pendent d’aprovació definitiva
pel Congrés dels Diputats, amb possibles modificacions)
Reducció de trams i modificació de tipus
a l’IRPF
E
s redueixen a 5 els trams de gravamen de la
base liquidable general modificant-se també els
tipus, essent el mínim del 20% i el màxim del 47%
per a 2015, i el mínim del 19% i el màxim del 45%
per a 2016.
Per a les rendes d’estalvi és mantenen els tres
trams i els tipus passen a ser el mínim del 20% i el
màxim del 24% per a 2015, i per al 2016 serà el
tipus mínim del 19% i màxim 23%.
Retencions
Des del passat mes de juliol el tipus aplicable a la
retenció de l’autònom professional amb rendes inferiors a 15.000 euros, és del 15%. La resta de
retencions baixaran al 20% per a 2015 i al 19%
per al 2016.
Indemnitzacions als treballadors
elbutlletí
Canvi en la tributació de les indemnitzacions per acomiadament, establertes per l’Estatut dels Treballadors, amb efectes des de l’1 d’agost de 2014. Les
indemnitzacions superiors a 180.000 euros, tributaran per l’excés. Si d’indemnització es pot considerar renda obtinguda de forma irregular en el temps
(superior als dos anys), l’import d’indemnització subjecta a tributació es reduirà en un 30%. Aquests
coeficients també es podran aplicar en les indemnitzacions que s’obtinguin de forma fraccionada en
anys consecutius.
22
Plans individuals d’estalvi sistemàtic
Es redueix a 5 anys la durada mínima dels Plans
Individuals d’Estalvi Sistemàtic.
Reducció per arrendament d’habitatge
Es suprimeix la reducció del 100% dels habitatges
arrendats a menors de 30 anys, unificant la reducció del 60% per tots els arrendadors d’habitatges.
Limitacions per a les activitats en mòduls
Es limita principalment a activitats dirigides als consumidors finals. Rebaixant el llindar d’exclusió a
150.000 euros d’ingressos o despeses en general
i 200.000 euros per a activitats agràries i ramaderes. S’exclouen les activitats que al menys el 50% de
la seva facturació es dirigeixi als consumidors finals
i/o la facturació a empresaris o professionals superi
els 75.000 euros anuals. Queden excloses les activitats a les que s’aplica la retenció de l’1% i les de
fabricació i construcció.
Plusvàlues per a contribuents majors de
65 anys
Els contribuents majors de 65 anys, que obtinguin
guanys patrimonials derivats de la transmissió de
qualsevol bé del seu patrimoni, sempre i quan, es
reinverteixi la quantitat rebuda en la constitució
de rendes vitalícies que complementin una pensió.
L’exempció està limitada a 240.000 euros i la reinversió s’ha de realitzar abans dels 6 mesos des de
la data d’alteració del patrimoni.
Plans de pensions
Nova deducció a la quota líquida
S’obre la possibilitat de disposar anticipadament de
les aportacions i els seus rendiments a plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i contractes d’assegurances,
a partir dels 10 anys d’antiguitat de les aportacions,
incloent-hi els drets consolidats existents a 31 de
desembre de 2014 i amb la condició que així ho permetin les especificacions de l’instrument de previsió
corresponent. Les condicions i límits s’han de fixar
reglamentàriament. Les quantitats disposades tributaran com a rendiments de treball per l’IRPF. Per la
resta es manté el seu règim fiscal però es limita la
seva aportació anual a 8.000 euros per any.
Es podrà aplicar una deducció de 1.200 euros per
cada descendent o ascendent a càrrec del contribuent amb discapacitat o famílies nombroses. Les
deduccions es podran prorratejar entre els contribuents que tinguin dret a la mateixa, en relació amb
un mateix descendent, ascendent o família.
Núm. 176 · Novembre - Desembre 2014
Nou incentiu per aprofitament d’I+D
Es crea un nou incentiu per a les empreses que realitzen inversions en I+D i quantitats superiors al 10%
de la xifra de negoci. Elevant a 5 milions d’euros
l’import de la deducció per I+D.
Deducció per inversió en espectacles i
produccions culturals
Nova deducció del 20% dels costos directes de
caràcter artístic, tècnic i promocional relacionats
amb els espectacles, minorats amb les subvencions
rebudes, i un límit de 500.000 euros per contribuent i any. Per poder gaudir de la deducció és necessari obtenir certificat de l’Institut Nacional de les
Arts Escèniques i de la Música, i destinar al menys
el 50% dels beneficis a la realització d’activitats que
donin també dret a la deducció en els 4 exercicis
següents.
Per a les produccions cinematogràfiques es fixa un
tipus aplicable a productors i coproductors financers
indistintament del 20% des del primer milió i del
18% per l’excés. I una deducció del 15% en produccions cinematogràfiques, per despeses realitzades
en territori espanyol.
Donatius
La deducció per donatius a les entitats beneficiàries
del mecenatge serà del 75% si la donació és inferior
150 euros, per a quantitats superiors serà del 30%
i del 35% si es manté durant 3 anys.
Impost de Societats
És redueixen els tipus generals al 28%, en 2015, i
al 25% en 2016.
Capitalització empresarial
S’estableix una nova reserva de capitalització empresarial que donarà dret a una reducció del 10% de la
base imposable de l’Impost sobre Societats. Aquesta
substitueix la deducció per reinversió de beneficis.
També es constitueix per a les PIMES una nova reserva d’anivellació. Amb una minoració del 10% de
la base imposable amb un límit d’un milió d’euros.
Compensant-se les quantitats constituïdes amb bases imposables negatives i en un termini de 5 anys.
Deduccions
El TS condena al dueño de un
bar a 4 años de cárcel por
ruidos en la terraza
E
l Tribunal Supremo (TS) ha condenado a 4
años de cárcel al propietario de un bar de Artafe por los ruidos en la terraza de verano de su
local y deberá indemnizar además con 24.000
euros a una familia que vivía al lado del establecimiento, que resultó afectada por el exceso de decibelios. Le considera culpable de un delito contra
el medio ambiente.
El alto tribunal ha acogido parcialmente el recurso
que el dueño del bar interpuso contra la sentencia que la Audiencia de Granada dictó contra él
el pasado 12 de marzo, que era de seis años de
cárcel. El bar denominado ‘Los Cazadores’ abrió
la terraza de verano en la referida localidad del
área metropolitana, sin licencia, e instaló en ella
dos televisores y una minicadena con altavoces
que producían ruidos por encima de los límites
permitidos legalmente.
El Supremo reduce la pena de cárcel de seis a
cuatro años en relación a la condena impuesta
por la Audiencia de Granada porque entiende que
corresponde aplicar la pena mínima al delito, junto con el agravante de no haber pedido la previa y
preceptiva autorización para la actividad, y que no
vale que solicitase el permiso tras la existencia de
las denuncias y no incluyendo los aparatos que
hacían el ruido en la terraza.
“Hasta a la más burda de las sensibilidades se le
alcanzan las graves consecuencias que la emisión
de ruido, en las condiciones que lo hacía el acusado, deriva en grave desasosiego para quienes la
padecen”, dice la Sala, que añade que el acusado
actuó con “voluntad de persistir en el comportamiento con grosero olvido de los derechos de los
demás sacrificados al puro egoísmo del autor”.
El Supremo indica que los ruidos no sólo afectaron a la familia que debe indemnizar sino a una
multiplicidad de vecinos que lo hicieron constar
en una denuncia conjunta.
elbutlletí
Es limita la deducció de la despesa per deteriorament, mantenint la limitació de les despeses financeres i es fixa un límit del 60% a la compensació, a
partir de 2016.
Societats Civils amb objecte mercantil
A partir de l’exercici 2016, s’incorporen com a contribuents per l’Impost de Societats, les societats civils que estiguin tributant pel règim d’atribució de
rendes a l’IRPF.
Núm. 176 · Novembre - Desembre 2014
33
La Justicia avala la buena fe del
administrador en los concursos
Aunque los acreedores intentan que se califiquen como culpables los procesos de
quiebra para recuperar el máximo posible de los cobros pendientes, los jueces suelen
decantarse a favor de los directivos.
L
a actividad concursal en España ya muestra signos de que se está produciendo un cambio de
tendencia. Aunque el número de procesos de insolvencia registrados este año ha descendido, eso no
quiere decir que se hayan descongestionado los juzgados, ya que los acreedores siguen intentando recuperar el máximo posible de las deudas contraídas
con quienes terminan en liquidación.
En un intento por asumir unas pérdidas menores, es
bastante habitual que los acreedores soliciten al juez
que califique el concurso como culpable, de forma
que los administradores que llevaron a la empresa a
la situación de insolvencia se vean obligados a cubrir
con su patrimonio personal las deudas que queden
por pagar tras liquidar los activos de la compañía.
Sin embargo, y a falta de cifras oficiales, los expertos calculan que más de un 80% de las decisiones judiciales terminan calificando el proceso de
fortuito, es decir, liberando a los administradores
de toda responsabilidad, por lo
q u e
son los acreedores quienes tienen
que
asumir las pérdidas por aquellas
facturas o créditos que no van a
cobrar.
elbutlletí
De esta forma, los jueces
van poniendo poco a poco
orden en la normativa concursal, que ya lleva varias reformas a sus espaldas. Aun así, no ha
sido fácil, ya que los tribunales tampoco se ponían
de acuerdo en la interpretación de la norma, sobre
todo en lo que a la responsabilidad de los administradores se refiere.
44
En un primer momento, mientras los jueces de Madrid se inclinaban por una sanción más objetiva y
amplia de la responsabilidad de los socios o administradores, los de Barcelona ligaban el alcance sólo
a las decisiones que tenían un impacto directo de
culpabilidad.
Finalmente, actuó de árbitro el Tribunal Supremo,
que se decantó por la jurisprudencia catalana. En
una reforma posterior, la ley adaptó esta decisión,
aclarando que los administradores responden con
su patrimonio en la medida que hayan generado o
Núm. 176 · Novembre - Desembre 2014
agravado la situación de insolvencia, limitando así el
alcance de las sanciones.
Normativa
Por ejemplo, si un concurso es declarado culpable,
el administrador no tiene que cubrir todo el agujero patrimonial, sino sólo aquella parte que se deba
a una actuación incorrecta o no conforme a la ley.
Éste es uno de los motivos por los que los jueces
se decantan con más frecuencia a favor de los concursos fortuitos. Para que un acreedor consiga que
se declare culpable la gestión del administrador, «es
necesario demostrar y acreditar el daño», además
de calcular el impacto que esa acción concreta ha
tenido en la situación de insolvencia, según explica
Adrian Dupuy, socio de PwC Tax & Legal.
Este experto señala que hay otros factores que explican el hecho de que la mayor parte de los concursos
se califiquen como fortuitos. La normativa vigente
estipula que si el informe de la administración concursal y el dictamen del Ministerio Fiscal coinciden a
la hora de señalar que el proceso es fortuito
y no cabe exigir responsabilidades a
los gerentes, el juez está obligado, por ley, a archivar las actuaciones.
Además, contra esta
decisión no se puede
recurrir.
Entre otras
cosas, lo que pretende esta
medida es agilizar los procesos, sobre todo, teniendo en cuenta que, en España, más del 90% de las
compañías que se declaran en concurso de acreedores acaba finalmente en liquidación, que es cuando se abre la fase de calificación.
Dupuy explica que la normativa concursal «limita la
responsabilidad patrimonial», de forma que un administrador no tenga que hacer frente a las deudas
de la compañía con sus recursos personales por el
mero hecho de tomar una decisión empresarial que
no ha logrado los resultados previstos o ha salido
mal. Sin embargo, sí castiga al gestor que haya actuado de mala fe o de forma contraria a la ley.
¿Qué es una condición más beneficiosa?
E
Los requisitos requeridos por nuestro ordenamiento
para reconocer la existencia de una condición más
beneficiosa o derecho adquirido son, en primer lugar, que las condiciones nazcan del contrato, fruto
de un pacto expreso o tácito, por el que se regirán
y, en segundo lugar, que estas condiciones no sean
menos favorables o contrarias a las establecidas en
las disposiciones legales o convenios colectivos.
Cumplidos estos requisitos legales, la condición se
incorpora al patrimonio contractual del trabajador y,
a salvo la posibilidad de compensarla o absorberla,
se convierte en inatacable.
El principal problema que a menudo plantean las
«condiciones más beneficiosas», sobre todo aquellas
que nacen por la vía tácita, es el de acreditar su nacimiento y vigencia. La jurisprudencia, al efecto, viene claramente exigiendo que la condición sea fruto
de la voluntad deliberada de establecerla, de forma
bilateral o unilateral, y no mero resultado presunto
de una situación de condescendencia o tolerancia.
«La aplicación de la doctrina de la condición más
beneficiosa —ha afirmado el Tribunal Supremo en su
ST. de 20 de diciembre de 1993 (A/9.974)— tiene
como presupuesto la existencia de un acto de voluntad, expresado habitualmente por la tácita (hechos
concluyentes), que permite la incorporación al nexo
contractual de una determinada ventaja o beneficio»,
sin que al efecto baste la repetición o persistencia en
el tiempo. La tolerancia o condescendencia “no dejan de ser tales porque duren más o menos tiempo”,
es preciso que “se transformen en una conducta distinta de concesión o reconocimiento de un derecho”,
esto es, que la actuación persistente descubra la
voluntad empresarial de introducir un beneficio que
incremente lo dispuesto en la Ley o Convenio» (S.T.S.
7 de junio de 1993 (A/4.544).
El régimen de la condición más beneficiosa viene exclusivamente dado por el pacto o acto de concesión,
en el que, desde luego, y en uso de la libertad de
contenidos contractuales (art. 1.255 C.C.), pueden
establecerse limitaciones para la misma. La significación, alcance y límites de la «condición más beneficiosa» -ha dicho el Tribunal Supremo en ST de 13
de julio de 1994 (A/7.048)- están «anudados a los
términos de su concesión».
La condición más beneficiosa puede ser modificada
o neutralizada por tres vías;
En primer lugar, por acuerdo de las partes contratantes. La condición que se incorpora al contrato por acuerdo expreso o tácito de las partes
contratantes puede ser modificada o amortizada
mediante un nuevo acuerdo de las mismas. Este
acuerdo novatorio será necesario incluso cuando
se pretenda la alteración de una condición nacida
de una concesión unilateral del empresario.
En segundo lugar, por la técnica de neutralización
denominada de compensación y absorción, especialmente regulada en el art. 26.5 E.T. para
los incrementos salariales. Según esta técnica,
las mejoras de origen normativo (legales, reglamentarias, convencionales) no se adicionan a las
condiciones más beneficiosas disfrutadas a título
individual, sino que éstas quedan, salvo previsión
normativa o contractual en contrario, absorbidas
por aquéllas.
En tercer lugar, por la vía de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo contenida
en el art. 41 E.T., precepto conforme al cual «la
dirección de la empresa, cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas
o productivas, podrá acordar modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo». Ex art. 41
el empresario va a poder modificar, sujetándose
siempre al procedimiento legalmente previsto,
tanto las condiciones más beneficiosas que disfruten los trabajadores a título individual (modificación
sustancial individual) como las disfrutadas por los
trabajadores en virtud de una decisión unilateral
del empresario de efectos colectivos (modificación
sustancial colectiva). No en balde ha podido afirmarse que, desde la reforma laboral de 1994 que
dio nueva redacción al art. 41 E.T., sobre cada
«condición más beneficiosa» pende la espada de
Damocles del poder modificador de las condiciones de trabajo otorgado por la ley al empresario.
Núm. 176 · Novembre - Desembre 2014
elbutlletí
n derecho laboral, el empresario puede establecer, de manera unilateral, condiciones de trabajo
que sean más favorables a las establecidas en las
normas legales y convencionales reguladoras de la
concreta relación de trabajo. Esto es lo que se conoce como el «principio de condición más beneficiosa»
o derecho adquirido, que no es sino un principio de
creación jurisprudencial conforme al cual los sujetos
del contrato de trabajo pueden de mutuo acuerdo
o por decisión unilateral del empresario establecer
condiciones de trabajo más favorables que las exigidas, prevaleciendo aquéllas sobre éstas incluso en
el supuesto de que éstas sean modificadas. El fundamento legal de dicho principio hay que buscarlo en el
art. 3.1.c del Estatuto de los Trabajadores conforme
al cual los derechos y obligaciones concernientes a
la relación laboral se regulan por la voluntad de las
partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan
establecerse en perjuicio del trabajador condiciones
menos favorables o contrarias a las disposiciones
legales y convenios colectivos.
55
La modificación sustancial de
condiciones de trabajo como medida de
flexibilidad interna de la empresa
Antonio Benavides Vico
Inspector de Trabajo y Seguridad Social
Miembro del Tribunal Laboral de Catalunya
Profesor de la Universidad Ramón Llull de Barcelona
Consultor Relaciones Laborales de la
Universitat Oberta de Catalunya
U
no de los pilares básicos de la reforma laboral de
2012 se asienta en la mayor flexibilidad que dota
a los empresarios, a través de distintas medidas internas, para ajustar a nivel de empresa las condiciones
laborales que puede mantener, en este nuevo marco
legal, la nueva regulación de las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo en el artículo 41 del
Estatuto de los Trabajadores (ET) juega un papel fundamental en este sentido. La redacción vigente del artículo 41.1 ET ha reducido notoriamente tanto el concepto
como la intensidad de las exigencias legales necesarias
para justificar las causas motivadoras en virtud de las
que el empresario puede proceder a la modificación
sustancial.
La reforma laboral de 2010 ya había avanzado en un
concepto de flexibilidad en esta materia, al haber regulado su aplicación por la empresa «cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o
de producción cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya a prevenir una evolución negativa de
la empresa o a mejorar la situación y perspectivas de
la misma a través de una más adecuada organización
de sus recursos, que favorezca su posición competitiva
en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias
de la demanda».
elbutlletí
La redacción actual del precepto nos indica que la dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo «cuando existan
probadas razones económicas, técnicas, organizativas
o de producción. Se considerarán tales las que estén
relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa».
66
Lo que sitúa la justificación legal de las razones o causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción,
al margen de las exigencias de la redacción anterior
donde las medidas de modificación debían contribuir
a «prevenir una evolución negativa de la empresa o a
mejorar la situación y perspectivas de la misma». Debemos entender, por tanto, que no resultan exigibles a
la hora de plantear la modificación, el concepto y justificación que de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se regulan en otros preceptos
del ET, para los despidos colectivos, para los procediNúm. 176 · Novembre - Desembre 2014
mientos de suspensión o reducción de jornada o para
la inaplicación del convenio, las razones que el artículo
47.1 ET regula para proceder a la modificación, no
estamos, por tanto, ante la exigencia de «una situación
económica negativa de la empresa». El nuevo precepto
legal se limita a exigir la concurrencia de las causas
relacionadas con la competitividad, la productividad u
organización técnica o del trabajo de la empresa.
La jurisprudencia (STS 16 de mayo de 2011. SAN 25
de noviembre de 2012), al analizar la aplicación de
este artículo 41.1 ET en la anterior redacción, ya había
establecido que la modificación sustancial no exigía, a
diferencia de la extinción por causas económicas, la
concurrencia de pérdidas, porque la interpretación literal del precepto reproducido inclina a pensar que no es
la «crisis» empresarial sino la «mejora» de la situación
de la empresa la vara de medir o punto de referencia
de la justificación de las razones o causas en que se
ha de apoyar la decisión empresarial modificativa de
condiciones de trabajo. Se trata, únicamente, de que
tal decisión, mediante una más adecuada organización
de los recursos, favorezca la posición competitiva de la
empresa, o la eficacia del servicio prestado por ella, o
una y otra cosa a la vez, sin que haya de acreditarse la
superación de vicisitudes negativas.
La razón sustantiva de un tratamiento legal diferente
de las decisiones modificativas y extintivas radica en
que los intereses en juego no son los mismos cuando
la decisión empresarial supone la pérdida del empleo
(«flexibilidad externa» o «adaptación de la plantilla») que
cuando significa un mero cambio en el modo o en las
circunstancias de ejecución del trabajo («flexibilidad interna» o «adaptación de condiciones de trabajo»).
La exigencia de probar las razones económicas, técnicas, organizativas o de producción y su relación con la
competitividad, la productividad u organización técnica
del trabajo en la empresa, introducida por la reforma
laboral 2012, en la nueva versión del artículo 41 ET,
revela que, a pesar de la mayor flexibilidad, no existe
una discrecionalidad absoluta del empresario, quien deberá acreditar la concurrencia de circunstancias en su
empresa, basadas en las causas reiteradas, que incidan en su competitividad, su productividad o su orga-
Las condiciones de trabajo, cuya modificación tendrá
la consideración de modificaciones sustanciales de
las condiciones de trabajo, aparecen relacionadas en
el artículo 47 ET, enumeración que no constituye una
relación cerrada o numerus clausus, sino meramente
enunciativa, al establecer expresamente el precepto legal «entre otras», lo que determina que, junto con las
expresamente relacionadas, pueden existir otras.
Las condiciones enumeradas son las que afecten a las
siguientes materias:
a) Jornada de trabajo.
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para
la movilidad funcional prevé el artículo 39 ET.
Como novedad respecto a la enumeración de causas
anterior a la reforma laboral 2012, se ha incluido expresamente como susceptible de modificación la cuantía salarial, condición de trabajo no incluida en la redacción anterior, y cuya modificación unilateral por la
empresa no se consideraba posible si no se realizaba a
través del acuerdo entre las partes mediante un pacto
novatorio.
El listado determina, por un lado, que la modificación
de dichas condiciones de trabajo tiene el carácter de
sustancial y, por tanto, excluidas del ius variandi empresarial directo, su modificación debe realizarse, entonces, a través del procedimiento regulado en el artículo
41 ET, lo que determina la nulidad de la modificación
en caso contrario, y, por otro, junto a las condiciones
expresamente enumeradas pueden existir otras que revisten el mismo carácter de ser sustanciales.
Junto con la modificación salarial, una de las modificaciones más relevantes es la reducción de la jornada de
trabajo por la vía del artículo 41 ET, modificación que ha
sido tradicionalmente cuestionada, dada la regulación
del artículo 12.4.e) ET al establecer que, «la conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo
a tiempo parcial y viceversa tendrá siempre carácter
voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de
forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo al amparo de
lo dispuesto en la letra
a) del apartado 1 del artículo 41». No obstante, la doctrina del Tribunal Supremo (STS 7 de octubre de 2011,
STS 14 de mayo de 2007), ha diferenciado, en relación con dicha prohibición, el concepto de reducción de
jornada, del concepto de contrato de trabajo a tiempo
parcial, admitiendo la posibilidad legal de utilizar la vía
del artículo 41 ET para proceder a la reducción de la
jornada de trabajo.
Partiendo de que el artículo 12.1 ET define el contrato
a tiempo parcial como aquel que se celebre acordando
la prestación de servicios durante un número de horas
al día, a la semana, al mes o al año inferior a la jornada
de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable, el Tribunal Supremo diferencia la naturaleza del
contrato a tiempo parcial en relación con el contrato a
tiempo completo y ha sostenido que para calificar a una
relación como contrato de trabajo a tiempo parcial no
basta que la reducción del tiempo de trabajo sea inferior a la jornada ordinaria a tiempo completo, sino que
es preciso que la reducción de jornada sea voluntariamente adoptada con sujeción a la concreta modalidad
de contrato a tiempo parcial, y que la mera reducción
de la jornada, hasta situarla en valores inferiores a los
que corresponden a la jornada a tiempo completo comparable, no basta para calificar, cuando no existe la
conformidad del trabajador, la nueva situación resultante de contrato a tiempo parcial.
Esta misma interpretación doctrinal de diferenciar la
reducción de jornada del concepto de conversión del
contrato a tiempo parcial, se aplica por el TS en numerosas sentencias sobre el colectivo de profesores de
religión, diferenciando directa o indirectamente ambos
conceptos, y con ello la viabilidad legal de la reducción
de jornada sin necesidad de acuerdo entre las partes
(STS 20 de diciembre de 2011).
Una de las novedades más significativas en la nueva
regulación de las modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo incluidas en el artículo 41 ET la
constituye la inclusión de la modificación de la cuantía
salarial directa, modificación que, hasta la redacción
dada por las reforma laboral 2012, no estaba recogida
entre las condiciones susceptibles de
modificación, al venir considerando la doctrina jurisprudencial del TS que para la modificación directa de
la cuantía salarial era necesario el acuerdo entre las
partes a través de la novación contractual de dicha
condición (STS 05 de junio de 2012).
Con esta nueva regulación es posible, por tanto, la modificación del sistema de remuneración, como la directa de la cuantía salarial. En el sistema de remuneración
quedarían incluidos los cambios en la forma o mecanismo en la determinación de la cuantía o devengo de las
distintas percepciones de remuneración que aparezcan
en la estructura salarial de aplicación, habitualmente,
complementos, «bonus» o pluses variables, y en la
cuantía salarial la modificación directa del importe, y no
de la forma de devengo o cálculo de su importe.
El listado de condiciones de trabajo incluido en el artículo 41 ET no tiene carácter limitativo siendo posible que
la modificación de otras condiciones de trabajo también
pueda ser calificada como sustancial. Han sido consideradas como tales:
Núm. 176 · Novembre - Desembre 2014
elbutlletí
nización del trabajo, que justifiquen razonablemente las
modificaciones propuestas, puesto que las modificaciones tienen por finalidad promocionar una mejora en la
competitividad y en la productividad de la empresa, así
como en la mejor organización de sus sistemas de trabajo. Cuando la medida tomada se adecua a su pérdida
de competitividad así como a las disfunciones entre la
oferta de sus productos y la respuesta del mercado
estamos ante las causas que establece el artículo 41.1
ET (SAN 15 de febrero de 2013).
77
de una decisión unilateral del empresario de efectos
colectivos. Quedan por tanto excluidas del régimen jurídico de la modificación sustancial del artículo 41 ET las
condiciones de trabajo establecidas por convenios colectivos estatutarios, negociados con los requisitos del
título III del ET, siendo necesario para modificar dichas
condiciones acudir al procedimiento de inaplicación o
descuelgue del convenio que regula el artículo 82.3 ET.
elbutlletí
•La modificación por la empresa de manera unilateral del acuerdo sobre dietas, cambiando la dieta por
sistema de pago con tarjeta. Constituye una modificación sustancial de las condiciones laborales, ya que
la dieta es una contraprestación al trabajo, aunque
no tenga naturaleza salarial (SAN 30 de marzo de
2012).
•La modificación en la determinación de precios de la
carta de productos de los autoservicios de personal
(SAN 28 de mayo de 2012).
•La decisión empresarial de suprimir mediante Circular interna el derecho de los trabajadores a aperturar
y mantener cuentas corrientes, a la realización de
operaciones de compra venta de divisas y transferencias en el extranjero y otros productos bancarios
(SAN 27 de septiembre de 2010).
•Alterar el régimen de precios y de productos subvencionados en los centros donde existe cafetería de
personal (SAN 21 de diciembre de 2011).
•La póliza médica con entidad privada que la empresa abonaba a los trabajadores (SAN 01 de julio de
2011).
•La supresión del servicio de autocar durante la vigencia del pacto de empresa que lo estableció (STS 08
de julio de 2008).
88
Por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que entender aquéllas de tal naturaleza que
alteren y transformen los aspectos fundamentales de
la relación laboral, entre ellas las previstas en la lista
ad exemplum del artículo 41.1 ET, pasando a ser otras
distintas, de un modo notorio, mientras que cuando
se trata de simples modificaciones accidentales éstas
no tienen dicha condición siendo manifestaciones del
poder de dirección y del ius variandi empresarial, la calificación de accidental de la modificación implica la no
sujeción a la regulación del artículo 41 ET. No obstante,
esta calificación de
accidentalidad y de no sustancialidad presenta en numerosas ocasiones una frontera difícil de precisar, teniendo que acudir al supuesto de hecho concreto para
poder delimitar si la modificación operada tiene o no
carácter sustancial.
Las modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a
los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos
o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en virtud
Núm. 176 · Novembre - Desembre 2014
La anterior regulación del Estatuto de los Trabajadores establecía la diferenciación entre la modificación
de carácter individual o colectiva, en función de la naturaleza jurídica de la condición que se quería modificar,
si ésta había sido negociada colectivamente, mediante
cualquier pacto, acuerdo colectivo, o decisión unilateral del empresario de carácter colectivo. Con la nueva
redacción del artículo 41 ET, la diferenciación entre la
modificación colectiva o individual se basa exclusivamente en el número de afectados por la modificación
en un período temporal de noventas días, abstracción
hecha de la naturaleza colectiva o individual del pacto o
decisión de la empresa.
Se considera de carácter colectivo la modificación que,
en un período de noventa días, afecte al menos a:
•Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
•El 10% del número de trabajadores de la empresa en
aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
•Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen
más de trescientos trabajadores.
Se considera de carácter individual la modificación que,
en el período de referencia establecido, no alcance los
umbrales señalados para las modificaciones colectivas.
Cuando el número de afectados determina que la modificación sustancial es de carácter colectivo, salvo que
el convenio colectivo de aplicación haya podido establecer otro procedimiento, la decisión de la empresa de
proceder a una modificación sustancial de condiciones
de trabajo deberá ir precedida, en las empresas en
que existan representantes legales de los trabajadores,
de un período de consultas con éstos de duración no
superior a quince días, que versará sobre las causas
motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad
de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para
los trabajadores afectados. La duración del período de
consultas es máxima siendo posible si hay acuerdo que
tenga una duración inferior.
En las empresas en las que no exista representación
legal de los trabajadores, éstos podrán optar por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de tres
miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente o a una
comisión de igual número de componentes designados,
según su representatividad, por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa
cha impugnación estará mediatizada por la presunción
legal de concurrencia de la causa y, por tanto, en la necesidad de prueba del vicio de voluntad en el acuerdo.
La apertura del período de consultas no se halla sometida en el texto legal a estrictas formalidades, al modo
que se exige en el artículo 89 ET para la tramitación
de los convenios colectivos. Los requisitos para cumplir
con el procedimiento a seguir en los supuestos de modificación sustancial de condiciones son:
En los supuestos de opción directa del trabajador por
rescindir la relación laboral, y percibir la indemnización
correspondiente a los veinte días de salario por año
de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses,
dicha opción es directa sin necesidad de procedimiento judicial, constituyendo un derecho del trabajador en
contrapartida al poder de modificación que se atribuye
al empresario, pero pueden plantearse supuestos de
negativa de la empresa a admitir dicha opción, y no
acceder al abono de la indemnización correspondiente.
En estos casos no hay un procedimiento judicial específico para proceder a la reclamación de ese derecho
del trabajador, siendo necesario acudir al proceso ordinario. Otra problemática relevante se plantea sobre
el plazo temporal en que el trabajador puede instar la
opción de rescisión directa tras haber sido notificada la
modificación sustancial por la empresa, el único plazo
específicamente establecido para la acción judicial de
impugnación es 20 días hábiles, y también en los casos
de impugnación judicial previa cuando la sentencia declara justificada la modificación, en la que se concede
15 días al trabajador para poder rescindir la relación
laboral, pero no hay un plazo temporal expreso para
que el trabajador pueda optar por la rescisión cuando
decide directamente sin impugnación judicial previa la
rescisión indemnizada, los criterios judiciales en instancia han sido muy variados, la interpretación del Tribunal
Supremo (STS 29 de octubre de 2012 ), en supuestos
análogos como en los casos de traslado donde el trabajador también puede optar por la rescisión, ha sido el
establecer que el plazo de caducidad de 20 días previsto en los artículos 59.4 ET y 138.1 LJS no rige para el
ejercicio de la acción resolutoria, sino que se proyecta
exclusivamente sobre la que se corresponde estrictamente con la impugnación de la decisión empresarial,
para el ejercicio de la acción de resolución del contrato
rige el plazo general de un año previsto en el artículo
59.1 ET. Lo que determina que durante el año siguiente
a la notificación de la modificación se tendría derecho a
la resolución indemnizada del contrato de trabajo a instancias del trabajador cuando opte por dicha posibilidad
que le confiere el artículo 41 ET.
•que el período de consultas sea previo a la adopción
de la medida;
•que tal período alcance una duración mínima de quince días;
•que verse sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial, la posibilidad de evitar o reducir sus
efectos y sobre las medidas necesarias para atenuar
sus consecuencias para los trabajadores afectados;
•que se negocie de buena fe con miras a alcanzar un
acuerdo.
El artículo 41.4 del ET no impone un número de reuniones ni su concreto contenido, es suficiente que existan
reuniones entre empresa y representantes de trabajadores, con intención empresarial de negociar. Habrá
de estarse a la efectiva posibilidad de que los representantes legales de los trabajadores sean convocados al
efecto, conozcan la intención empresarial y sus razones, y puedan participar en la conformación de ésta,
aportando sus propuestas o mostrando su rechazo. En
todo caso, la esencia del
procedimiento estriba en la persistencia de la buena fe
y la inicial intención de lograr un acuerdo.
Cuando el período de consultas finaliza con acuerdo se
produce una importante consecuencia jurídica, dado
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 41.4 ET, se presumirá que las causas justificativas
de la modificación sustancial de condiciones de trabajo
concurren y sólo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo,
coacción o abuso de derecho en su conclusión. Ello
determina que el acuerdo motiva un importante «blindaje» jurídico al mismo, dado que la presunción legal de
concurrencia de la causa alegada por la empresa en el
procedimiento sitúa la posible impugnación judicial de
los trabajadores o representantes disconformes ante
la necesidad de probar la existencia de un vicio de la
voluntad en el acuerdo alcanzado, porque la presunción
legal motiva que el órgano judicial no puede entrar a valorar la concurrencia o no de la causa motivadora de la
modificación sustancial, sino en la posible existencia del
vicio de voluntad que determine la nulidad del acuerdo
alcanzado.
elbutlletí
y que estuvieran legitimados para formar parte de la
comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación.
Exista o no acuerdo en el período de consultas en la
modificación de carácter colectivo, los trabajadores
afectados por la modificación pueden ejercitar tanto la
opción de rescindir su contrato con la indemnización
prevista en los términos del artículo 41.3 ET para la
modificación individual, así como la impugnación judicial
individual, teniendo en cuenta que si existe acuerdo di-
Núm. 176 · Novembre - Desembre 2014
99
SENTENCIAS LABORALES
C
arácter de crédito contra la masa a las indemnizaciones por despido improcedente.
Fijar como doctrina jurisprudencial la siguiente: El
art. 84.2.5º de la Ley Concursal debe interpretarse
en el sentido de que es crédito contra la masa la indemnización por despido improcedente correspondiente a la extinción de la relación laboral acordada
con posterioridad a la declaración de concurso por
la no readmisión del trabajador y los salarios de
tramitación correspondientes al periodo posterior
a dicha declaración de concurso, aunque el despido
fuera acordado con anterioridad a la declaración de
concurso. Son créditos concursales los salarios de
tramitación correspondientes al periodo anterior a
la declaración de concurso, con privilegio general
dentro de los límites previstos en el art. 91.1 de la
Ley Concursal. STA TS 24-07-2014.
Eficacia del aplazamiento de pago de las cuotas
debidas en el RETA posterior al hecho causante.
Así pues, si la mera solicitud y, sobre todo, la concesión del aplazamiento de pago de cuotas es posterior a la fecha del hecho causante, entendiendo
por tal la situación patológica del beneficiario que
pudiera dar lugar al reconocimiento de una determinada prestación, incluso aunque la TSGG acceda
a la petición de demora y los pagos aplazados o
parte de ellos se produjeran conforme a esa concesión, cualquiera de las cuotas satisfechas a su
amparo serían ineficaces a efectos prestacionales.
STA TS 12-02-2014.
RESOLUCIONES TEAC–FISCAL
elbutlletí
L
10
10
GT. Procedimiento Sancionador. Si se dispone de los datos o pruebas necesarios para
la fijación en el procedimiento sancionador de
los elementos determinantes de la infracción y
la sanción, resulta posible la aplicación del régimen sancionador tributario a los incumplimientos de obligaciones tributarias materiales sin
necesidad de tramitar previamente un procedimiento de aplicación de los tributos destinado a
comprobar esas obligaciones materiales. Tales
datos o pruebas habrán de haberse obtenido en
todo caso en el seno de un previo procedimiento de aplicación de los tributos que sin estar
destinado necesariamente a la comprobación
de obligaciones tributarias materiales sea adecuado a su finalidad. RSL TEAC 03-07-2014
– unificación de criterio.
Núm. 176 · Novembre - Desembre 2014
SENTENCIAS MERCANTILES
I
nscripción de determinadas actividades del
objeto social de una sociedad de responsabilidad limitada. No cabe duda que la actividad
de comprar y vender bienes con ánimo de lucro se identifica en términos generales con el
ejercicio del comercio lo que constituye per se
una actividad suficientemente delimitada, por lo
que no cabe sino concluir con la revocación de
la nota en este punto. Y todo ello sin perder
de vista que una vez que ha entrado en vigor
la Ley 14/2013, su artículo 20 relativo a la
sectorización universal de la actividad de los
emprendedores, exige, en su número 2, que
en la primera inscripción que se haga en los
Registros públicos competentes, como es el
RM, se expresen los códigos correspondientes
a la CNAE que correspondan al objeto social.
Con esta medida no solo se alcanzarán fines
estadísticos que permitan conocer mejor el entramado empresarial de España, sino que también se facilitará la labor de los profesionales
que intervienen en el proceso de creación de
entidades jurídicas de emprendimiento. La cláusula que constituye el objeto de este expediente
se refiere a una actividad genérica (compra y
venta de valores) que puede estar regulada o
no en función del concurso de determinados
elementos del tipo legal cuya ausencia en este
caso concreto hace inviable la exigencia de una
concreción mayor o la exclusión expresa de una
Ley cuyos supuestos de aplicación no concurren. RSL DGRN 29-01-2014.
Transmisión de participaciones sociales de
una sociedad de responsabilidad limitada
profesional. La incompatibilidad profesional
está, no obstante sujeta a calificación registral
debiendo el registrador examinar si se dan las
circunstancias previstas en los correspondientes regímenes legales profesionales aplicables
al caso. En cuanto a la eventual existencia de
causas de suspensión, término o exclusión del
ejercicio profesional no existe norma que expresamente establezca el deber de manifestación
de los otorgantes sobre la inexistencia de dichas causas. En ausencia de dicha previsión
legal o reglamentaria sobre tal acreditación negativa carece de sentido y no puede exigirse
del interesado manifestación al respecto. No
puede imponerse al administrado la carga de
suministrar prueba de datos que obran en registros accesibles a la calificación del registrador en archivos del Estado o corporaciones de
Derecho público como son los colegios profesionales. RSL DGRN 12-04-2013.
Les Terres de l’Ebre, nova
Reserva de la Biosfera
es Terres de l’Ebre són la segona reserva de la
L
Biosfera a Catalunya després que es designés el
Parc Natural del Montseny fa 35 anys.
El Consell Consultiu Internacional va elegir les Terres de
l’Ebre Reserva de la Biosfera. L’elecció es va saber en el
marc de la 25a Reunió del Consell Internacional de Coordinació del Programa L’Home i la Biosfera (MAB) de la
UNESCO.
Les Terres de l’Ebre és la segona reserva catalana que
aconsegueix aquesta declaració, 35 anys després que ho
fes el Parc Natural del Montseny.
Funcions i objectius
El 1970 la UNESCO va començar el projecte “l’home i la
biosfera”, que tenia com a objectiu conciliar la mentalitat
i l’ús dels recursos naturals, esbossant el concepte actual de desenvolupament sostenible. Com a part d’aquest
projecte es seleccionarien llocs geogràfics representatius
dels diferents hàbitats del planeta, abastant tant ecosistemes terrestres com marítims. Aquestes àrees es coneixen com a reserves de la biosfera.
La Reserva de Biosfera de Terres de l’Ebre es postula com
el lloc a partir del qual es possibilita el compliment de
les funcions de conservació, desenvolupament econòmic i
humà sostenible, i suport logístic a una extensió territorial
determinada que es caracteritza per albergar rellevants
valors naturals, socials i culturals.
Funció de Conservació
En termes de patrimoni natural, Terres de l’Ebre, disposa d’una reveladora quota de biodiversitat al seu entorn
geogràfic. La seva situació, la combinació radical entre
estructura i morfologia i la diversitat de formes de relleu
expliquen la gran varietat de paisatges i d’hàbitats i la biodiversitat existent. En poc més de 30 quilòmetres, el territori passa de nivell de mar a relleus característics dels
1.500 metres d’altitud: de sorrals i aiguamolls de la plana
deltaica a serres i altiplans d’interior, passant per cubetes
tectòniques, i la vall i els dipòsits al·luvials de l’Ebre.
La proposta de Reserva de Biosfera per Terres de l’Ebre
s’entén necessàriament com a projecte vinculat al patrimoni natural i al mateix temps, des de la perspectiva de
la funció de conservació, com a propòsit amb una triple
vocació:
- contribuir a l’impuls de l’actual gestió dels espais i béns
naturals i la conservació de la biodiversitat, coordinant i
cohesionant diferents polítiques i plans d’acció i facilitant
la disponibilitat de recursos tècnics i econòmics;
- integrar la matriu agrària en les polítiques de conservació, perquè aquestes contribueixin a impulsar socioeconòmicament espais humanitzats protegits per les seves característiques ambientals;
- i finalment, en el context del canvi climàtic, unir esforços
en l’estudi i anàlisi pluridisciplinar i transversal, a escala
local, per a la mitigació dels eventuals efectes derivats a
les Terres de l’Ebre, un dels territoris més sensibles de
la mediterrània....
Funció de desenvolupament
Es determinen òptimes a aquest efecte estratègies de
desenvolupament sostenible vinculades a la dinamització del sector agrícola i consolidació del sector turístic
de base patrimonial com a sector emergent. Aquestes
accions s’estimen oportunes en la zona de transició de
la proposta, i són, ara per ara, propòsits presos en clar
compromís per part dels sistemes socials i ecològics de
Terres de l’Ebre.
Funció de suport logístic
La possible declaració de Reserva de Biosfera de Terres
de l’Ebre pot suposar un impuls definitiu a la constitució
d’un pool de coneixement ebrenc en matèria de canvi climàtic i coneixement i protecció de la biodiversitat. Aquest
és un àmbit del coneixement significativament rellevant
per al territori, atenent a la particular vulnerabilitat del
Delta front els efectes d’un eventual canvi climàtic (especialment, per l’elevació del nivell del mar i la modificació de
les dinàmiques fluviomarines), així com també d’acord del
patrimoni en termes de biodiversitat que el territori alberga. No és estrany doncs, que la investigació al voltant del
tema del canvi climàtic i la biodiversitat siguin comuns denominadors en diferents programes recerca del territori.
elbutlletí
El reconeixement com a Reserva de la Biosfera és una
oportunitat que ha de comportar noves aportacions
econòmiques, difusió internacional del territori i el reconeixement dels seus valors patrimonials: naturals, paisatgístics, històrics i culturals.
Núm.
Núm.176
176··Novembre
Novembre--Desembre
Desembre 2014
11
11
serveis integrals
Rambla Democràcia, 14 43780 Gandesa Tel. 977 421 158 Fax 977 421 370
Av. Terra Alta, 18 43786 Batea Tel. 977 430 158 Fax 977 430 629
P. Mediterráneo, 57 - Edif. “Las Mimosas” 43892 Miami Platja Tel. 977 811 418 Fax 977 810 802
C. Major, 20 43890 L’Hospitalet de l’Infant Tel. 977 823 050 Fax 977 823 050
E. mail central: [email protected] - www.martinezassessors.net
Edita: Ofi-tecmar, SL. Serveis Integrals d’Assessoria • Disseny i maquetació: Inèdit Serveis Gràfics • Imprimeix: Grafiscamp • Dipòsit legal L-619-1997
!
s
e
t
s
e
F
s
e
n
o
B
Descargar