RE 1:v~ E~ D E COLT CIA

Anuncio
RELOJES DE COLIMA
NECESITA UN RELCJ, .
CON Gi\RAN'I'I'\ i .1 ( ;I'1VA,
SERVICIO CRA1 UI"I'0 POT( UN Afi0
Y R EFACCION1'`~
SOLO LO ENCI!L:N'I1tA EN
RE 1:v~ E~ D E COLT CIA
F
qr
v J
4
i, ~
f
I.
0 L I 111 A
,
L4at1e443
UE 'F!!NF, A\IPLIO SUR1'II)(J
LN RLLOJES,
J
; //'
~'
p, MEDINA 65
TEL . 2-13-8t+
„
NO TENEMOS St!CURSALES .
N
{'>
..
~;.
r) `
i6 xxv - A~') .+~DIRECTOR
T . 4211
)
Kshdm 8ernal Ort~
I,PO(,:1 I\' - i)0
li Z~
Di rector
1
Colima, Col ., Sab tclo ZO c1 • Scpl .
Tranquilidaden
I o 1969
j
G eneral
Manuel Sanchez de la 111 .
Mlembro de PUA
Perlndletar Unldne ds Amgrles
elAgrode
n 1!
r+~
Autorlzado como corresponden
cio de 2a . Close en la AdmOn . d!
Correos el 30 de Enero de 1931
Colima
Je reuiirlllnra at luiiciuir el UARL su programs
de tJeslinde de las superficies e jidales .
VENEIL1O
IA
El
80%
SOlo
X05
1)c confornli(Ia(I con to ma.
Hl ., .,I(( et dta (IC ~lyei' a I) I .\ ;1O DL COLI\IA . pot ( .I senor
clay (Ic 1as 50=1 nut heCtal'l'dS (t1('
I
conhl)rcndc nucstra LIIti(Ia(I, las
?r6 1116 quc COrI'tSI)oll(ICI1 al sec-
DE
LA
CLOE
LDAES
FROXII'I1R
FERIA
tres
detenidos
TFerrorisiiio
por
liabidos
los
en
la
actos
de
Gapita1
1'I •
\ICO, D .1' . 19 de antcaycr. Los 21 de- Ilaron las bombas, no tudiantes, etc . Dc los 2I
i
:
.
(IC
Se
1Scg(inlfor10CIS )ticmbre . ( PUA ) . tcni(IOS como sosI)echo- J dicron ningun resultado • 5010 3 c1ucdaron 1)art
for cjidal do las 1=1 l comunida(Ic
todos
cyan cantantes, at iii ( tr gscion , I)oreIue ( n
(I( la Policia sns en re(lada s mlieiaexistentcs a las quc pertcncccn un C at Ios Ceballos SiI~' t EI Jefe
,
I
~
)olitana
Crab
Re
cas
)or
las
Cercanias
(IC
tistas
o
sinsI )Icmente estado de ebricdad antotal aproxim a(10 dc' l ~ mil e jida- :16111111 istr~~cIer General \I ( troI
I
tarios reconocidos v do los Cuales dc Ia l \ \I I 1'Cria do nato \'cga Arna(lor, in- los lugarCS dondc csta- trasrlOCha(IOrCS, tics Cs- daban en un auto robado y ademas (sign maColima, hasty Cl 1110- fornlo esta manana quc
unos 10 tail estan activos .
Cncucntlan
110
hay'
ninguna
persona
riguana en los bolsillos .
.,
mcnto se
Con
la
t(rnunacron
(IC
estos
ve
sin (mbarr~o, cx I )lien
~
•n (lidos
(lidovas,n
a •o x nna- (ICtenida aiui, con relySe abstendran de p a ~'ar
tl'aba IOS, S(' p061 'a pl'(:Clsal' coil danuntc cl 80 por cial- clop a los atcntados dicl Jcfc de la Policia ;
Cxactitu(1 coal es la supe r ficic real to do Io, IOCal('S c uc SC- ii tI1 itrros cue en style
Ios causantcs do Ios atoll
~011t"Jbuc'ones los du'''os
clue ails cs factible afcctar, y Ios' ran dcstinados canto pa se ~'ini+'rrnl IsufriCn(lo dcs
tarios pcrtcncccn a otl'a
axt if ica(los dC l a aUtc11t1Ca PCquc ra fines de exposlclon
•
cscuCla do delincucnt ( s
na
agritola, pal's qua dc productos comb part
de Fincas de la Abasolo
t ~
• •'
~ ~
')or to quc se requicrCn
I)101)11
cn csta forma la calm (l y la ti n- la instalac ion d ( comer ' IC I lillnll I IIII
It1
lii
' mnluclosos cx a mcncs (IC I
DC conformida(I con IC fan silo clcvadas p01 laboratorio do los rcst(~<
quilida(1 cn Cl :\ ro Collmcnsc se ci(ls dr io)a . loza, uc, , 10 nlaniIestado J)01 IUCIl Io s 1 •C CIIIOS (IC csta CaI
1
'I
,'
consoli(Ic (Icfinitivamentc, to due ,os m( ( t1icos,
etc . etc
(IC las maqulnas infcrn, I
II ~i
.
~IiI
II,III~II
IIll
t(' cIitnas (I( todo c, c- IIC, Ios cual(S, (1(silusi°
(sera como COnsecuencia inme(li~' e0nsideran(lose
factible
lCS I)art ii I )oco a Poe r
dito,
Ios propictarios (IC na(IOS por las pi omcsas
ta, una inversion mss 1)1 (chga ell qua a mss tarclar cn Cl
,
,,
iOCaiUa1160 10 (lcSCUi)I ' '
fincas iii banas a to tar- quc coda vez due plan to con c uicncs tcnt~,n
\ctualmcnte cl personal do
cl aspecto (IC crc(litos oficiales tan- •~1 ,I (,I,SIllilllb
~
Pass a la utt(ma pu),uia)
go (IC la call' AbasOIO, (tail cl I)IOb!crna
les
nu ;ion DCSIin(la(lora sC cnto part las siembras como part l :
~
I y no SC cr(
tcti vi(lau
u( 'h t laboran(lo cn cl \Iunicirealization clc 01)1 as hi(haulicas, In
'L na IUCnt
(
conccta(I : : (n la cuaclra compr ( n- l ~Oi oft tcidas por las
•
vul ;'(
quc son gcntc
)in I Ic Colima, ultimo fast (lc csta
coal pucclc ach •c nirsc con la aprocon (;~ (\1"I CE, mani- di(la cntrc ?v1cdCllin t autoridadcs las I cuC in- rcs
IVIL010 IVI LLU IV DE
ah r, quc rcquirio (IC una labor
bacion (1(1 firlaltClan1lclito intcr'n~tI c )Or to (uc rcs Ocarnpo, clue Cs prccisa clican quc CI asunto csta
festo (Iu I
I cncmoss absblula fc
nte
dondc
SC
localiza
en
vial
de
solucronarse,
Cn
ca)(orgy a los rcsII' ntrega permancnte durance escional part construir Ia press (IC
pCtta a la prim ( ra eta- m (
.n1
el
'/.OCO
inmundo
quc
decstan
por
formar
un
Co
o. i :) mcSes, ultimos por party (ICI
"Las Pic(lras", asi como Ia camera
CRLCOI~RI~IIi
OL
pa (I( to due sera la l
onsabl ( s
cntrc canto (
) •T ' nal (let D :1:1CC a cargo dcl
6a(I (lC la Iscucla (lc jo la anterior Adminis- mite (IC Lucha pcrma- j l Policia ha rcdoblado
si limit' quc ha abicrt0 Ia bona
I
^
f~'1 (Ic csta COmision, Ing . I-Iuraofficial a Ios cr(~ditos agroPcCoat in~
EST ^fl B R DLRlln
\
:1rtC .:uuas quc c'n fOrnl„ ll'aCinll dc l Cobernador n Cnlc I ii l I)11ut 1 )or - cuidadnsamciltc la vir~i•t
r'Cia,
conttntxa---que-ri
eitaclo
1 I rm) V'il ` n, a fin de drslina ultimos fcchas .
(!IFCCta vicnc cdifican- 'Sid°1 G
I'ianguts~ laiicia en todos los cenLa Obsequiara
do el CAPI'Ch; en la cons ; I~ an(lo p(S( a las
(I'nsa a la ultimo pughIa) Pasa a la Paging DOS
;((I ;I < )(t
I I(iOn-(,(tt('
la CONCANACO ~ ' )'c'il('I
('cina
poblacion
dC Co I ,
)
•
malt,
dccir, sin quc
l
d(lC
`1
Cs
Pa,jo cl palrocml0 dC
) ab1 Iiatd
I tt C()nf(deratin11 Natio i I )a1(
So re( lll('rC Ia iiiiifitauioii
1mpoI'1all1e~
iiioial ~Iva , , do 1oy0er0it
~
'do IoS
Cl
'
PI
n
rl
~l
'
I)0
I)
.t1
tc
nal do Gamaras
(,o(1t1N.:1_ ( a;(i1)il •1 'Ill~ dIQelitlstadb, cs
(CONC.:
. ,O
~ 1 ,
, 111'1(1(1
lil al)Ol'
dll~l C'roS do O C1'I'0 do
C e~. (l
urea ~
J .CCIItIV
~f ,t1 o
C(~ ), SC \%Kilt (ICSaI'1'0- ( 1C 'l'dU
or C
p or
del
C( tCI'I000 donI
~.
Ilando a travcs do las do Sc
~
cst ablccer acsta
I ~
i I
!(10
a'a011
C1C (., Ol1('1'
l
u1IOS~
niee
~(
:15 CSl(' '- (Setl('I,t , [ UC 5C1c Ia LlI1ICa
c~to tie ( 1~1
1 ,U a r
o c r('1 oU
eo c e~of ~o do
os
cio of.a:::: la
J
:u su tlpo dentro dcl lc
ganisnlo en todo CI Pals, c
Lntrc los
a Las 18.00 ho- tics I)osibilidadcs de cxi for Rartolom c Card . ,
Dccrctos aguil 1)otablc } r alcanta- 31 (lc Dicici brc dl' una campana (Inc SC ha~ rritOl to national, indi
)
m; importantes cuya rillado en cl mcdio ru- 1968, creando on nuevo dodo cn llaIi LI' (IC i\IC- cand0 nustra fucntc iii- its Sc cclcbio una t'C- to . (orrca, duiCIl ha vCnid .l
ni+ tI i de I
ccntro to bano, con Id xicani(Ia(1 \' I nid tcl i\ a fnrmativa quc sc tICIl(' union do Cpidatai'105 do
:1 csta reunion asistio I) igii tndo Pot lnii1i(ii
fuc rali
(r
la
co
al
consist(
cl
pr0poslto
(I(
quc
par
a
Ccrro
d
Orte
ra,
Cot
w ,+ ,( L por c l I ',cutic rn no rcprcscntantc ( lc l I 1 os ; l c J' I. (tarios ( I u('i
it
D (' ci.,c.\n
to
. 4d , do cYttC~ ou a ' do I )u(1)10 Cn cional,
.
~
nlas
tarclar
en
CI
rllCS
do
con
c1
fin
do
,,) ,,
I, l lst a(lo, o, dulan rc
ua
ranchcria
(lc
I
snnplern
cntc
d
isPromo\-Cr
'1 . ( ;()be lnador, cl Sr . iPnFn rt to ulhma Plramcr
fccha
1
1
do
Octubre
do
la
antl'tr,ti
1
c
ccntc
cn
la
,,
.
00'I(101)1'
Pt 0\i0, sea c1 Otoigamicnto (l( un Raill 7.Uaz0 Ochoa, SCI ii so d( Ios ultimos 1968, rclativ0 a la ( DC La 1Iadiid, por ll(nar tribucion cn forma gi
i'
Pnsi1)lc
t(
Iillina(la
cic(lito
p
1
11
;U
c
l
o
t
'
a
I! uu scs figwan entrc dicion (Ic Ia Lt Orga- los r((uisitos corrcsp011- Paso a Ia ulunla Paging
ot imPUl- crrttti in Particular, en
^
I
(Paso a la Paging Dos)
,• .
.
)tt( , los SlgUICIltCS :
SO a la gan uIctia, quc COnlpailla dcl log . Car- ~I~~IIII 1ud5 I II. I SI il ;\
lllca d('1 Podur Ljccutl (IICIItC .S
1)(crcto No . -16, de (In I :stado dc Colima,
Dart(() No . 79. (IC fc
da(las las condiciOIlCS In s Rojas Ccndcjas y
'echo 11 (IC Octubrc (IC duC vicnC a IICnar Un cha 4 do 1larz0 (IC 1969
Clinlatolcgicas, la call- ott-os funcionarios dcl I • • . I
i1
San ya ~nd~spensables los
IRhf1, a travcs (Inl coal vacio Cn cl Derecho Ad rclativo a la Lcy (IC PIa
(11(I do tiCrl'as y la abun Rant() •\ gropccuario do I I1~11t15 hll~Il Ii .~)u :
dallCia do aqua, pucclc Occidcntc, S . . \, asi copi(lio Ia L(
par a nlinistrativ0 (l( I Estado . nation \ L . t!)dnizacinn
I'
,
;1 abastecimiento de I Decreto No. 67 . (Icl d('1 Fstatlb, como inlet Pargiiimetros en la N~adero (ICS(' 11v01V(TsC COIL grail- m0 al distingui(lo agricul :1110011 IIIIIiIIUP, •I iI
inaplaza1)lc
ncCCSidad
p~ua promovcr CI creel, •
I
I~' ihuamo,
d
l :n opinion (( diva- \Iadcr0 y los 1)0rtalcs~
S,ts
nucnto
armonlco
do
las
•s
I
;ntl1)crsonas,
la
11ca
c
nucsu'a
plaza
pi
Au
menta
el
Traf
scptiCmbrC
co
de
.Ii
cO
o
mer
l 1 ueva Directiva en la
dc
i
poblacioncs dcl Estado .
clad (IC quc las auwri- pal, vicnc sirndo inapla
cio cn general sufrio n
DctrctO N0 . 99, dl' (lades MUflicipalcs SC zablc a objclo do lograr
table baja en sus vCl1
Dro as to las Escuelas
Sociedad de Padres de
fecha 3 de Se)ticmbr'e
dccidan por la imPl,~n- ,ins mcJor vialidacl cl0
I
tas corrcspondirntcs a~
•
actual, a travcs dcl coal ttlcion dC p .U'quinlCtrns nucstra Capital, puts S('
la primcra quiOCCna (1
de s 0-g'unda ensenanza
~e ex l)i(IC Ia NUeva la cy ,l,'clli(IaS d( rc ;tilar cii'- (la C1 Caso, Se g utl ( q )IcI a Secundaria Federal
SrI )tiellll)i'e (I('I I)1'CS('Itt( {
i1I10 r('SI)CCto it las fell
(V'ran ,. L . Uiihmr' uhrt,nn' cold i(.ii comb 500 11.t Satl tl Ilt1('StFOS 0I)1I1u1torllO
(t
ct1II(l~u'ia,
asi
111
:\I(.;0,
1)
.F
.
10
dC
t(S,
duC
partitularCS
denarcoticos sin tas do anon aiitcrior( •s I
011( •6 11 ayrr renova(la 1
a ( n('ctiva (IC Ia As0- aI)lausb y la aPr0I)tcioll
jan estacionados SUS vc- do SCpticnl1)rr (P1' :1) . darsclc Id inipurtt1ICia
I,o anterior ftlc man
I'a
(l('
Ios
patcrfanlilias.
BLlCI1
ariorarnaOft
CCCfl
III1CUl0S
por
cspacin
(lc
'lies
('nlin('nCias
fllC(Ii(IUC
cl
problenla
rcpr'cfcstado
por vari0s Co `
a (i(',n (Jr Pa(Ircs (IC
p
; ~ (L • la I'scuCht Sc_
nil
rnCSi (IIFCC~~' 1Ic'nCSCS 1 - 111- scnta, crcycndosC due nurciantcs dr . (r'
f.il 1)U(
varlas bolas sel;uidas, cas, ,J()r,,c
~n •o s (li
ivy
dC
I
t
\S()Cld(
lOrl
Sc
r
en )(1'(1X1(1
(IC quit
( ~ilbcrto But )' ~ rii \1( \lCO solo sc hacia vC 1 so's, qul
'C ncs afirm ;t 1
I ncs )ros,
,
~~ ( ~ Ll I:. (. dc . ral d c Cs I .I
'
l aS S1C111~raS dal p>, esc .nte
:
I'
rcsi6(lltl',
;u'Ins
Anioi
la
CXPolltcion
;1
i
It(FO
asi
pnch'ian
OCUpar
Cstos
si(.,acho
y
C
hacia
m
; ion quc la 11/( ) 1 1)111
., !n6a(l (lurantc 1
tics, tai
CI
0I)1I1
I
qc
u
S(
ha
CxtCII0tr()S
pai,CS
y
qu(
00
SC
cipal
+'„ II)I(t ticncral qif I'rnfi' . P01'1ih o Caftan
snlol)()1
dc Ia baja cli c''1
CIC10
A~r1COIa
;I
.
Pro;
Srcrctari
licnlp0
indispCnsa1)lc did() canto cl vici0 do 1a 1)tiSta1)a lograr legion's contcrci0 se debt a I ;'
)r (Iirroti (l 1)ir'( :('I(fl AI'Incz
:'i(ICc(Ics
Ilall('stcIts
Ilcvc
cl arrcglar ma riguana y las ch'ogas do id ictos como Sc ha frialdad v to dCSluci6(1(I )kItltel, Prnfr . N( .f'I U(
to
iSi(ICI
1
(1tu'
,u
.
ofitial
ts
sc
l'I1~( fuc n tc
s.un tos,
her()'ic .l ' s d tu y~l ' ('s u );a v Cnidn c0n1I)t'06'ando.
'
.s asun
dur r ( sultar()n las firs
.(
+li ;<lrcia V 'i~crn~ )' rI („ SiI va • 'IorCF() ",( •P°
Ilovic11dn
,.
.
,
.
•
.
tintlar
;
Oroi
man
l
f(sl(i
rI
nc
)or
to
(IC
,
c
t(1
J
t)
I,n
duC
sc
I
O
,
~la,o
l
t
o1)Usual
c11
c
das
las
r
s.sta
ocasion,
di- t as pod ia ., due acahru~,
I
k(1hcrt(1 1'izann 1101 13Cni t(1(nt c
En
'
colt
.
;llmCiit(
c
n
v'
c
I0r
cl
las
n
()rn0
A'()ca
lls,
Srlla
uerespecla
a
Cst(
(
nCr
con
el
f
uncionaeuClas
a
'gu
l
Ial
duC
rl
ern
t
;ulrmas,
es
lanu'nta(IC celrbrarse due tell''
S1(111- ,I , (lo. P resident' d ( ~
'
1'
(l('
I1111,
SOl'tY()
~'
Ill('S
(IC
'(
)111'1111)1'(
I(
I
Ve
r'a,
,~
•
~
('(l(
d
l)1
I
h()I'dlllIll(
h I'a
1)1'as
1111('1110 fl(' l'SIUS
COIII 1C10 fill' I'l'•I IZaII
(Ill(' ll I1,~a11105 (IUC Ilal'Oll SIII pCllt Ill g1U
~s r eCll 'a 5t1 1( lll (
5
RUiz, Jlai
mtti •r. (l(I presc'ulc tom- no prCS( lit 1 C (lurantc 1111 tins, poclrirt Can aliquc 11 tfic.Lit Con cs- rCCOg('I la COnsCCUCnci~l
pus
\
(
'a
t;
Pr( •t i,,mcntC, to ,I,is •
los cstu I )rfacuiitcs s' alu gravisinl,t 6( cstc dosrittl O( hna (l( Acala , 1)01 ;11, las (11111( ya CS- n(.(01)1L vUiIt0S fl Ci t Cs u zarlo Cl :\~tI ltanlicnto 1(15
1-IRH on ''()tar cIW n
lnte~ C cuc)ar(1n cl
niestl
'os,
.
,
.
Ctapa
0110
10
,
(
Ir
si
C.ar(I(
IlCgando
a
J0(
((111)1(1
tall
G,tpltalin0part
m('
(100,1r,(
n()S,
cuiclo
Cn
(
SCUCIts
g0
do
bubo Cntusi,tsnln cntr(
)1111( d( l 1S a( tivi((( •S \lintel
't1 )s( ( I nu( .11o I :t
,,,ti (, .utan' (final . prCSCntan(I0s
s ado (! 1 11(11 l l,u• CI asr0 puhlico (IC
v
nas, Luis J(
ls
misnu)s
infol'hiCrnO
Cn
colCgios
par
Ins hahitanu's Por h
)i
'~adas poi la dire(.
.(r
•
nt
C
'
Ino
..
aliiido
3)11101
(
('n
rl
Pre,(
,
fins
C
tma
hdda,La(l0r,
tnia~,II'il
(albs, Parques y ill 1110 a i(garon quc tictllar('s .
;, . . clue
I llta (I( es 1)Cet5culO
Jose
' •- - (lurantc nul
ense('has
sC
Cncurnsc'
~ ; , I,. cncahCZO rl
. , ~;(( •-(
I( ,.~.,u-nr ,z, .1 11~,g1'lilt t I .U I 1( 1 ( ) II 0 uI)Sttt)t( . CS l' I) (I(' I,iS ll1( ' I ()1('S
,
dniCS
due
ch'scuiclo
las
c'scuClas
pii (I( divCrsirnu's POPuIarC .
J~u
I, ti to cl ti ;u0 C CI m ;is lhilt n- ehu (X'110 )b la vi~~il,uu'i ;t nuU'IisSec01(`'~ l)( (I(
,' . t1< .(las a
( (I( ( • ('hallos, \lana i
u
Ui
~(
I'It
nn
O
as
c
,u'ias,
Prr.
d11r atrajCran a 111,11( .
I'
(II
I
lo
;tl) l ld0n0s.
y Ia rCstricci(ili y tI iIi-1 Pasa a Ia Paging TRES ( Paso a la Paging TIiFS
I Diirclor (Ic In, Sc- (1'a!,u n In (Illlllla )figlna) (10 se prrCist 6( Iluvias, l (Paso a la ultuna pbylna) t,I)I(' (IC I)s
Nucalncndi,
i,L 1lanucl Gra'alcsI'alcs
.
do
) ~ _ ado del De )artanlcnto
I
I, .. Aararios V (I( Coloniza t,HtOS
inn Cn nuCstio Estado, due tl
) ,, rams National Agraiio due
( ,,lt,t la COIniSi6r1 DCSIi116a601'tt
I+II) .-AC en nucstra l :nti(lad, (Ies
t,
,+ I mcs dc jUlio dCl ono (lc 1968,
lU('(I,iia concluido )0r to c uc rcs),t al Estado (lc IColuna I rua cl
1
)ri~\ ilno 15 do Octubrc, es decii,
i,r • : CS y malio antes do to due
S ri_ nahncntC se habit prcv isto .
cstos try_
ni sc consi(Icia ba cue
1
Iiqueririan de 18 me S(' flu);I
L actica
un n v'a llcvarsc 1 l,'1 n''
(
d(1
)
'
;
s
t
:
I
(
I
(
)
;
O
h
j
r
l
I
l
(
)
:
.
I
.
il)rc'
y
Snb(I
I)O
(I
i,
CRONCA
DEL
CINE
CLUB
J
(
,
O
l
)
t
n
;
I
ur~J ..a.o'I r;( ~'( (.it (,rtli'I ;I
R
NMA
FE
l
a
I
,
.
I
I
(
r
(
'
(
r
:t
sl''jon
(I('I
Cane-c
lab
(In
7
,
~
,
\
I
.
.
\IONLl).
\
:
I
a
r
c
s
,
t
a
n
t
n
I(I1iiLi('I~idad
ft(
.
I;
t
i
l
;
I
5
f
r
i
a
(
I
1
I
;\
I:
I
.
M
i
l
e
(
1
0
1
'
1
.
(
I
n
I
calid:I(I
(I(1
film(
coin()
en
11
(ha
v(intjtnt('(
(Ii'I
pr(
(
1
1
(luentcv:unlit
snuff() t 1Continua(1()n
)
hiS(t' l)l0(Il Il (I ( Sent,
t
1
l
r
s
,
(
n
(
I
I
o
(
a
l
(
I
(
'
.
H
I
(
'
I
1
)
a
(
I
r
e
!
A
l
i
r
1
i
1
.
.
m
o
r
a
l
(
I
(
~
I
l
a
"
f
t
!
(
f
l
o
u
t
(
U
I
(
s
o
r
t
,
n(.ahri(I
) . J) J( I'ortiIk
:IyYO( :hi:(Ic'1I''Toro. (1( hizo`Roobert
s
a
l
I
.
>
:
I
a
I
n
,
r
rrnl:
I
t
a
r
s
t
la
pr(,(nI
.
u
'
i
o
n
I
l
t
'
I
O
r
p
(
I
s
t
(
)
r
p:i'a
hater
n(nl;
t
o
delgrafista(IIt(ctor,
5115
propashas
como
e
(
n
(
j
~
'
c
,
s
:idrudos
C:
t
u
s
;
l
1
su
fiInlografia
(utr(
Ia
clue
5(
in(I1('b )ca'
:t1 rcsprtal)IrAs \II'I,R"I'I'
y ('rl(l)lados CS1,o (IO'Iii'roI)OI'a(IIn(s prirnpu(stOS
C'illu)y(:n "t1 (1'IN1(5 t(0N1)EN;\1)0
(
I
j
a
I
r
i
l
s
t
i
c
I
a
t
t
n
a
(
I
r
i
a
.
I(Iranlatica
S( '..\1,\' ,('a(I:lnsHiIlm1.)1"1)I.ARIO
( pclicul1)I:
:I sol)INrc (tun t 101111(1
r
l
1
f
I
'
;
I
C
I
(
I
I
t
(
'
I
'
I
'
(
'
l
(
)
g
i
l
p
r
(
l
i
u
part(
(II
E.0 0;1\ I1)(I'',Ii(.r1t .UI:010:A5 . "II)tsadt
Cn
I:I
novel.
I
(
I
(
'
:
1
S
rustic0
(Iruonljna(lo
I,
.
I
.II'II"
con
1
\
'
a
r
(
'
I
I'r :tie :15, ul)ica(10
(n
la
Ii(:cat) y"PI(:f
J( :1 1 PO(S(hert;KE'I"'
i . (s Cn Cllarlto a sn 1 '\luniCipalidad
(Ifs
lxiIahuacin,
(I(
(st(
ista(lo,
r(:Ili acjunfoinl;tl
. su cuj(Ia(IO,
t(cl1i('ism0
)'(1111(1)1
su pre- Iflc ::rnlado
I
;
sp(rauza.
I
n
l
a
c
l
(
I.
:
t
s(nltcion
un
lotto,
polo
nos
1)01
los
potrruna1' :t pC1tCnIt
Iris,
clue
no
alcarlza
a
Cu
:
a
j
a
r
:
I
y
a
Ia
IItier
I(s
L:
t
1
'
I
lir(SSOf
ha
tenido
n
tiCI1
t
crjticas
al
reslCiaI (tlIa( : eXIIO---13
tn1 51OI1
p(coilcto(1. ladirector
Pad in Cn\ljcheluna rcvista
I(yo una(ICen tin(,
trevistcn;t I--ttI.)(RIC'U1lfih(Cta1(ts,
con
las
(101111
liresson
Confiesa
su
cuid:i(lo
prn
Ia
ban
s
i
g
h
I
I
i
I
C
s
r
n
r
(
I
i
(
l
a
s
1
I
I
i
darostrOS,room's,Su l't'('I1a%0
los d('tall(sa loscomoartorcslm profrsiOnaIns
In:tills, Ins derns
;1l
NOFLe
S
Otu
n
:
lysilos . tXpontaneidad dirigida clue exige -Ie 'I(,(I''rI(:1IConntc(asstcrr(nns
t.l11' cjoii(lIO pnrt(t((Io(tra 'I,I(:t~
"PICKPOCKET"
csdeIgado,
Ia historic
de Ia\loraSr:t .d(\iariana
de
la
tinnlansaca rtel'ista,
tin
jo'en
de
iii
Irsda
Is
\1oi
t
;
al
y
act
itud
tranquila
(nfrcntado
a
Ia
Orient(
Rjo
,Salado
de
fassjoncronsciondo(IrIsu propja
peligro,yseducido
poi
('I
)'
pet
;
j
i
I)0I(10 ,JLm1(ILo
con
(1
I
CXtrana
compulsion
.
a
l
S
t
i
r
:
la
II.
>
.
L11
LY
I
i
o
t
l
p
:
l
n
;
:tzo
(I(
fCIiCittClOn
dcl
Presi(lcntc
(II
l
'
n
C
f
l
s
i
l
abr
Nosy 'tis(Iihujacrccnciasrlpidanlente
su
situaCion
fanliIIat
Ccn1 1rg,eIcrr(fOS
(I(
Ignacio
.
Cobemadot
.
Lucas
Hucrta
Duenas,
al
Sr
.kIatura
local,
Profr
.
L:t
pelicula
esta
narrada
cn
i
ell
(hrho
terse.
despuc
s
de
que
e'stc
ultimo
rindicra
w
.
Pahlo
SLlva
Car'cia
Prom
pl'Lmcra
persona,
utilizan(lo
las
linens
que
(I
110
SC
(ncu(ntra
una
ca
actual.
II
Informs
do
(~ohi(rn0
(1
pasad0
(Ihi
1
i
d(
propu)
p(rSOnajc
(scribe
como
una
Coilfesa
prqurna
o
casco
(Oils
scaisono, .I)LItlCS(lialogo
Sc
vuclve
brcve
y
prcciso,
estrtii(Ia
(I(
a(I06(,
macIel
i
l
p
o
r
t
a
a
l
i
a
s
a
B
i
'
e
s
o
n
p
i
'
t
'
s
(
'
i
1
t
a
I
'
a
raI)e -yl(n(C(
t(jt . alIIC inmuOI(
sudo bane
cn
los
momcntos
do
lobo
y
la
relic
'ROX1MAMENTE
INAUGURACION
DE
:AI,FRI:
nlanas
utiliza(Ias
part
cometer
los
atra:n 1)rjnuLA \IOR:
A
.
coSIl n1 nliCntOS,
r ~ (ICcomoIOs 1)0furI :1)Iposters
I Il ) 01'facluepuns 1se1'd15vurI1'cn
t' lc. nsolemner,
Ci1ne
almoncd:
I ASA SCHU
:
!
I
Icg
s. ('(L'brara
tin
ritual
.penetrar, do it 111!' SV (S!LI'I:
i7 .62( .LOOVEILSI'SI;NSI;IS-F;A
.
.
ATENCION
V
SERVICIO
T000
BARATO
Aunquc
trata
(lc
ally:t tincn pasoIa psicologIa
(Id
pcrSonajce,
Sc
qucda
\'IIN'I'[
.
(.ILN'I'OS
Part
Consiructores
y
Electricistas
Precios
especiales
(IC Ia obital mundo
macstra-nosy falls
.
N
'
.
.prn-- P1:s0S
UO/IOO
M
.
.
TELEFONO
2=15=68
.
NtJ
EZ
V
ZARAGOZA
ORAL
`'CrcIa
ya
dominar
(lice
no
It
bjc
i
Iosc
presentabOCaper'iordcles . prota,gonista:
Seuiores Ganaderos
.
Habla
do
SCrcs
sudo
postot'es,
SC
caste
.
Transporter
de
Cargo
Modelo)
no
mundo
que
podria
see
reforms
.
C
t
(
'
l
(
0
1
t
i
l
1
'
(
1
1
(
1
7
0
1
'
(10cI calteristaviolando laqueIcyseremos
. "(,Crecjuzgaclos
L`d . -prcgunts
;
cn
crnuccuencia,
cs
t
0
post
ura
leg
t1
pa
ra
cstt
ICrn1 clue Co(ligo? Es (Pasoabsurdo"a Ia .til'ima. ~Quicn:
se
lunch
almotieda,
Ia
:
-saga Cantidad
(CINCUEN
IF.\.n96V C'U.OO(1( ATRO
fill
.
NOV[NTA
V SINS
.
PESOS)
Cjtes'
al
Panro
Na:
\
~
r
i
CLonal
do
C;
r
c
d
i
t
o
S.
:
1
.
cola(1 stly C(al. :InC;1dCrn,
t
e
1
'
(
I
C
(II)!
hipntccarin.
r)
e J)O lO ( No
5Sufra~ljo
'I Citatl .lEfectivoiI RrnlnccVn.
.
.
1
i
d(
Sc!)
COlima,
Col
tI ;IjembreI srnrrodo 1969,Ccneral drl e
I
;
(ado,
Rtlmaro
None:
l
:
I
t
o
.
'Solo
, Pi% tees
0 das Medidas
Vieno de la Prim^ra Pag.)
Existencia constante
tros
publ1COS,
PC1Lo(I1C0S
Sn t1' osP d'dos a Domicillo
rCticlcstacirnl(s
.. . (VIiPOEficiosSj(lc.nooferrocaficfu(1a
iales,
'
L
I
f
i
c
i
e
n
t
e
(
1
l;jcrcito,
co
~4
J
FABRICA UE MOSAICO
'l
o
~
,
No
va
to
CXI)FCSO
c)
Sc.TA
~ ~ ` E EDRO PCRAI
r(.rriei-a1
(r'ta1'jn (I(Nlarcelino
la (I(fensa.Car- '
Mnrta7,sn,a k1' TDtPfnnn 7_11(1=i11
AIRS
ACONDICIONADO
cia(1!(1Rarragan,
esttxl larpena Porque en coda estan1
(
'
1
)
a
l
'
8
a
u
rro
consumo
de
energio
i
'alien,
to
que
trobojo
cio,
salon
o
hal,itacion,
j
t
.
'
Ia
1)I
idla
cn
cualquier
mos
silenciosamente
Y
se
dis(rutor6
de
tin
am11
`
Los LAQORATORIOS
nlnnl(nto.
Io
que
Ic
da
gorontio
biente
de
contort,
de
`
'
.
f
IN
I)Omhas
colocadas
t
o
t
a
l
p
a
r
d
a
s
o
n
o
s
d
e
l
i
c
i
o
s
a
m
e
n
tin
(limo
FREYVEN
le
ofrece
16
(S':010I1dtsli(lanOS
tltn5 Itlpart arimssls. Cdeoil tpuroUstedo freysseclimpio
o,sentirr
y de. tinmossirae \;,4,to b ' t/ capacidades
e
n
l
a
s
J
a
d
e
s
d
e
v
e
n
t
a
n
a
)
'
s
i
r
all
niiIIiu
tresCicntns
mjl
`
t
e
m
a
s
c
e
n
t
r
n
t
e
s
d
e
3
0
gusto,
y
su
RestauranISCHERAMEX, S . A . OF C . V .
1
2
t
o
n
e
l
a
d
o
s
,
p
a
r
t
s
a
t
i
s
f
a
c
e
r
e
x
o
c
t
o
,
D
a
r
y
M
o
t
e
l
e
s
t
a
r
a
n
s
i
e
m
p
r
e
I
l
e
n
o
s
.
.
tomente
sus
necesidades
E
s
n
a
t
u
r
a
l
.
1il :t.rOSon p111IOs
i
c
(
1
(
s
:
t
r
I
Ademos
con
su
aditamento
opcionol
Y
ya
quo
se
decidio
a
hater
la
in,\ (rat(, (l( I :t ,ti( i((I :t(I 11 '(h(:t (1( ( :OIII1LI, III\ its I tn(IOs ws nlienlbros a I:(S
l
a
I
l
a
g
l
i
l
a
(
I
s
l
e
0
'
p
a
r
t
c
i
d
o
r
e
v
e
r
s
i
b
l
e
,
F
R
E
Y
V
E
N
I
C
p
t
v
e
r
s
i
o
n
,
d
e
c
i
d
a
s
e
p
a
r
t
o
m
e
j
o
r
.
p
o
r
c
i
o
n
a
i
o
m
b
i
c
n
c
a
l
e
f
a
c
i
o
n
,
o
s
e
A
u
f
:
t
l
o
(
'
n
c
o
n
t
l
:
t
'
r
n
1
1
1
1
)
0
1
'
F
R
EYVEN.
t
o
mos
fino
en
oire
aeon.
CONFEKENCIAS
r
6
n
d
o
l
e
,
(
s
t
a
r
c
i
e
m
p
r
e
c
o
n
f
o
r
t
a
b
t
e
di
c
i
o
n
d
o
.
l
a
unidad
quo
mss
IC
ohoI
:
I
n
t
e
r
0
r
j
c
'
n
t
:lci()n(S
que
C
i
t
.
1
'
.
'
a
r
'
.
r
~
P
l
a
"
l
F
*
'U
Milla~,
(It
(1
Atiditorio
del
Sindicato
(111
I clues(
IItvariul
a
Caho
rlltntna
saha(I0
a
Ins
contrihujr
:in
a
It
CaptuPARA SU HOGAR,OFICINA 0 NEGOCIO
I1ISS y que (starL t c)rgo de los Sirs . 111(5.
'Termiiiaarn
t (I ' 1 h r(Spn s hICS, f,.rvsr ,
mente elplacer de viv1~' .
de Inctapala. pogina'
7nnE
Neurologo y Ia(Vionepi nlnrs
iJ Nicolas Garcia Limy}n,
do
es
9
'
'
>
=
'
1
g
n.
AIRE
ACONDICIONADO
Neurocirujano
Fiorencio MercadoOul' Quezada
(a
e
eunIa
.
.
.
A
1US
trot
:u
!n
los
I(n1ss
:
Armadas
Aztecs,
S
:\
Ia
India
I()S
Irahs
;ANI'
oENCI'1l
;AL[COS
y
'
'I'RAUMATISNIOS
(:R
jrn s1 tdclant
CncuCntran;i(IosIllsv se Y part el mejor servicjosu Djstrjbujdor
y
las
mss
finas
atenciones,comuniquese
con
CONVULSIONES :A(.UI).A S
tattc
Autorizado
:
t
.
i
(ncn
r
(
a
l
i
z
:uulo
I
r
)
s
Dcspucs dcl acto se ofrcccri una cent( ; cn)lima,cl restaurant(
ElSeptCarrousel
. 1969.
(
1
V
C
r
s
n
s
c
(
I
j
f
j
c
i
o
s
(
I
(
q
u
e
R
.
G
U
A
L
.
I_N:O,;
;
S
.,
1~)
de
i(nlbre
(IC
Col
Constar!
('SI,l
primer
COR'I'ESIA FARNIACI .\ L,1 SAN(.RI : I)l ; (RIS'FO
1ADE1
O
71
(LlI)1
a
tin
1111110
bas
c
Isnt( 1C(I(r:t(I() . LLEFONO 2-03-17
COLIMA, COL.
.
I'
PO I• ,J .\( .I' .\'It
:\C!\Ii ;A
:loth-
dc
(jai' la (,omision 1t-
.
(1('1 11 (I'
I';I(ctri(jdad
~'j'ior rn
( :ipital,
(Sat
d('
sisten1 :t
un m1jOr
,IILIt1!I)r :t(IO puhliCO
rifts tufts t) jas a
I .I . Lf(Ijto (I()n .\IfoI
a nt :tmjcnto s
:\
poi,, p( )'
(IrI
(•r
n1SUmO
CI
(I( (n(r!;Lt (1(etI I(l .
I ;stC :u:u(1(Io tcnja \'1
alttiul ti(nlpn en pro\ccto V ft e ('nncehiOO
talnanclo Cn ('I(tt ;I IO
1t .'
IltdicirnlaII11
h :t-
j os l)F(SUI)ucstos
que djspOn(n Is
SLdrn('Lts
1I a nicj) :l-
-
I(ss . :\hcn a, la rcducclan cn las tariffs sc
ha (n1p(za(lo a pon~'I •
Cn 1)I ti t iea cn
11
ill ;urtjetlc' fjrnl(' conut
Ec-
l \ 1)L\ si
traI S lljsjnncs (I( trlr-
consu(In
Vtsu)n .
I .I
que nos 0111(11 cS stI)(' • (ItIe se Mace alto
1101
l eIlle(1Lar eras fa-
p :u't (i
(start ins-
tala(Ia
RF.( ;O1tI) ;\cl(s . . . .
1IOS cite en Ci(rt ;I
1)01(111(
Ra11111'(L
1)r,
l .ron(I
( ;a'cIa, nos
1'c'
Y otr) no, t('I1CIU()
a las (I(ntlS I .nticl :t-
('(lima,
•(
los at,ua-
los rosalr~
taclO (I( Jalisco,
(IC
Ihi (ICI)Ii ('0ntjn11 .1F
.\lcsl(I( (I('
•I
(II
II :Is \' (111( V 1
OC 1SLOn, (I
•j
"uttc'r(' :ul)1'1'jnripal
: lII is
hiador" (11 1)I
(S
pajs . 1)')n .\1IOI
(0do ut CXp(rt0 rn
es0 d( I,t~
limn 1s .
(I(' (ale's . . .
Pr('-
sr
tM :t(It'vI
Sn (k I ;l
•
. .
su (It'CiSU)1 (I( Iijar to
Ins
•t
po(1t(nlos Cotl :u' c 111
Ill's
d(
:U1O
tint uu(va
V
plants
I . .\ S PI .'FI( :IONLS
(Isle' \'si'ios ICclusos
la
;I(
lo-
Pt'11iteiiciarI.i
cal ban prcs(ntado pa
illanifcsto ate se abs-
ra que Sc Ics conccda
tcnja de acelerar el
rimln a Ia instalacion
de IlnlpaLLS (I( luz
la Iibc'rta(1 1 eparatorLa especial, son sIntonlss (IC q' estan en 5115
•i
cl costo
(IC las 1aI
j)a-
(l(CtIaI•
cl
sistci a Pc
dcl
nitcnciar1O
rcsultacastiga(lo
ba part et
1)ISllI)U(StO ell U n lclpal, cl cobra mensual
(10 . . .1)1 : acucr(Io
poi cOna pto do fluff-
en Villa (IC ;\l\ar('z los
-
do . Es (lc espelat sc,
por to tant0, que una
\ t, (III(' las Illte~ •a S tat'tl
(' :Ill
ril :t
.
•
1sta-
ras mismas, Sinn I)or
lo pesad0 clue
•
•0
nU rcuri :tl, cn las ca- albor(s la` rcfOrmas
lies cita(linas, no par que SC 1 ur ii p u a a-
•1
COO
una aneja y sintiular
trtdlclot, Illallallt (10t lingr0
SC cf(ctuar'an
actor c o rresponclicntes al I6 d( septienlbr( . . . . P(ctllitri'1 i-
tl('! i . .
ell's ill
•
•
•r
•i
•
Compro toretes de cualquier (dad, pa .
go biers y de contado .
Tel . 2=05=54 Reforms 78
•a
' .'
4
UO\URE'FO
•
•••-
•a
•Y
•
•i
CNEL . SERV . J . rt1LITAR
,
il,l~ L.
hiI h/'U IioIt :SI~H,S L
iiIn'l
l'
i
bS
Gi'iion
ABOOADO
IIFIlIibo
ABOGADO
Atender! DIIIRrntenx•n te aua flC U 4 ,
pr(wiry, CI' Ilea, trabajo y d,up~w
V . Carrarza Ian
t
Colilna, Col ., Sabada 0 (lc Scpt . do 1969
V . Carranza 167 Tel . 2-l't •a •1
T"': `'a"
IiiuIiaiit1o pot'
El Enrachado imperlo
lSIIbi
~HI1)t'OIlalO
al
loos IteUil)e
1" \ 91'
Es el juego sate
Campconaco
clanlpago
estaba peltdicilte
de FLIt Intantll
Sale a Clhuatlan, Ja' .
El Impcrio de esta ciu(lad, clue Comenzo
(il' •; l `trosanu'Iltd dl C::unpennato (Ic Futbol de
1'rinlcra Division Amateur, pcro que ahoi i se
ha Coin pucsto y aUa~ icsa pot hlet] a racba,
sal(b'a mamas con destinn a Cihu ;ttl;in, doiidc Ilevara Cnilln rival al Lxlcpcn(liente do era
Iocalicla(I . Las accioncs )rincipiarin a las
16 .30 l OI t
l :n errs misma fecha dcl calcndarin, jugaran : 1 :N ( ; . I)I : OR1'E(~ :A : Cerro (IC Or
te ;a \'s . C :RO vI ; l :N v1 ; NZ.\N II .L O : Dc1)nl'ti1'n ( ;ue~ ;u'a ~s . SanihItO I- :N .'tR\II :RI .A : Dep
rnlcria vs . Oucscria .
A
En Villa
Buena lmpresion dejO cl
de A Ivarez
E;quipo femeliil ANA(ISA
I)ti1 said' ho)' saba(lo )'
Illanana (lonhingo, SC CCI('hruna un Campeonato
RclanlpagO (lc huthol
cn Ia c ;uu•h a (Id la Pre-
1'lagnifica imprcsion dejaron las chai acas del e(luipn do basquctbol de la Asc ;ur,tdory Nacional AgricaIa ) ( ;t1 tdcra, S . .A . .
clue vinicran cxprcsan)cntc (lc l t Capital clef
Pals ii i •a sostcner (los cncucntros do Cxbihicion .
Cnrnn to limos a conocer, Cn cl primer
Cotcjo, el domingo 11, Ins (liens de ANA( S:\
.1 PRI, pot 15
doblegarrnl al primer equip() (l(
puntos mats 13 . d din siguiente, las jovclt
sitar capitalinas apalcaron aI sci undo equipo
priista pot 3() tantns contra I , .
Inauguraron el torneo de
Futbol en Tecoman
L I1T A
deportivas 100 por ciento
gara~~tizadas como las
ituevas, en :
lust..
i
;tLll ;1llI{ .i\ lIE IOLIIIl
;
Km . I Carretera Nal. Colitiia iitnianillo
LE OFRECE`iOS : PEE SIANAS VA(ECIANAS
PARA SU HOGAR V SU CARRO, CORTINEROS
METALICOS PARA VL'NTANAL1, CLOSETS Y
MROS, CORTINAS DE BAMBU,-VALEN(IANAB
V DE TELA .- EXFOSCCION Y VENTA I .N MOBELOS 133 . TELEFONO 2-W15 .
I
La Farmacia de "La ~aa~re de
Cristo" y sas ~ucursalrs
POR E.JEMPLO :
Algodon ACUILA en caja tamano
chico
0 .90
Talco OSSART 6 .00
Crema dental CLCATE economics
10.`)0
y un Cepillo Dental
Crema dental ULTRA BRITS com3 .40
prando don C/U
Crema dental COLC :\TE gigante
comprando tics C,'U
3 .75
j
l
Papcl sanitario REG1O paquete
0 .95
con 4 cads rode a
Panuelos KLLLNI'.\ (le 20 •) hojas
2 .70
h0'FEX 01(11,1 dc' 1 1 tnallas en
5 .50
(i .l)0
1HSCCIICida OI":O (IC mc(lin litre
I?1IU1 .SION DE SILO"I I' c'kante
9 .75
PrepataciGn do \1' :\ \I l )ll/2 litro 10.00 S
Qi:UNA LA ROCI1L V'itaminada
9 .0O
false jOIiNSON tamano t;igante
7 .25
.0()
R
CALCICENOL fras('o
con nbscquio de una CI OS i OR :\
o un fresco de :ASI'RINCOSOL
9.01)
VENDEMOS plants de IirnOii vigorosa
y sane .
KiIOmetro 3 carretera a Coquinlatlan
_I
I
Iisl .
l,S . t .
J1IA1LIIIIil .i IlL FOIiIt
VENUE
AUT0M0VILE.S
1961
195B
967
1956
I96'3
l (j (i3
1'16.1
1961)
1~1c; Y
RAMBLER Sedan 4 puertas
( :1IEVROLE"1' Sedan 4 ptirrtas
REN .\1'1 .1 R-1L Vagoncta 4 Pts .
VOLKS1\'A( ;EN Sedan 2 puertas
VAI,IAN"I' Acapulco Scd(tn 2 Pts .
VALIANT Sedan 4 puertas
Ford Falcon Sedan 4 puertas
FOR I) F ;dcon 4 puertas
CA ;t/IONIsTAS
FORD Pick-Up
TELLFONO 2-OR-19
1 ACILIDAI)ES J)E TACO
I
Agradecidos con sun estimahles cheater y amigos, por sun amablcs demostraciones de preferencia' se complacen en ofrecer descuentos muy cspeciales que son superiores a
los d' costumbrc .
'
L
l ITtLIZADIS
:t
Todos tipos, incluyendo
CULTURAL'
Informer 5 de Mayo 216
Colima, Col .
1
Balo~cesttt
\I ;uiana ten(lr ;t lu~~ar
('I (ii tinln p;l '1I(IO (Idl
I)entro del programs ' trios \'III :II aI'('nses, )' su (mpennato Iatatal do
Lt\ Fiestas Pat'ias de ( :)rte de 1 -lonor .
Brisbnl due ha l)ra dr esid('ncia Municipal (Id
fcctuarse en eI Irtl'(ltl( .
I la tic .-\h'arcz., mansVIII :t c1r :11~arez .
Los eduipos due se dis II(roc (Id N ;tcozari (Ir
; (inntingo a enrol de
Fonlarart parts en la
Il .iil) horns, ten(Ir :'t purn cl trofcO dtlc sc cst ;t ciu(lad .
junta, due sera de segwl
Recursos I -li(haulicr
„ un ••Fol •n eo Rl I :in1 otorgara al campcon, se
(Ia fncrza . Ii (: egtlipns
hats In ; hnnorcs . :II C .
;,,, do Finbol Itllan- tall : ln(lepcn(Ii('ntc,
Cn(luinlatIii, , Pitnlcns, .
Ila (IC :\Drat v. 'I cncria, N .O .P . (Ic'Feconlan, :~
If(Iepcn(lidi1I( :\tlas, V .
J ornada Dornmnical de
1;1 ('\'ento sera presi- Leon, S . J . B('1'('IUl ;tns, Ids I I .1)0 boss .
(Id .-Alvarcz. y PRI •
Este ltlego ('stabs pelf
d(, ;><~r Leticia I, Rei La Iatancia, Coca Cola
hlm, los partidos daBalompie
diente, Va que en su fc( los Festejos Pa-~ Y C :A`OP .
mn principio a las 16 .00
cha originaI no Sc jugo
l1(ltas .
PRIM:R :\ FI'l:R/.:\
completo prn' tabors rc
El "I'ornco Sc organiCameo V . I' :\Ivarez No . 1
tirado dcl cameo Ins cezo ego's (lade nu s IticiIlnpistas, (lCI)i(IO a clue
1)
Flalconcs vs . Villa do Alvarez
micntn a las hicstas Pacl ampayrr no se encon(Disputan(losc iin hcrmoso trofco)
t •i ;n .
traba coil las facultadcs
PRIMI:RA ESPI:CI :AL
Cameo ADC No . 1
. Aumenta el
Tecornan, Col ., 19 do I data a Reins do la Fe- necesarias para dirigir
cl
encuent
•o
.
12
.30
Cruz
.-Azu1
vs
.
La
Est
ands
(Viene de la la . pf girt&
(tienlbrc. - :\ las 16 ria do Coluna .
Los
ir'rigadores,
clan14.30
S
.
J
. Bosco vs . Palmcii is
' f(' del manes ppdo .
Como parts clef proparatnrias V profesiona- 1
do
mucstras
do
cleporti
16.30
Leon
vs . Coca Cinla
el Cameo San Cris- gams inaugural, se vcI( < sr extiendc cl vicio
vismo, estuvicron do aCameo ADC No . 3
, j i (le errs ciudad, cl rificaron don partidos :
(I(' Id nlarigu2lna y 'dc
10.:30
:\merles vs . Re ;tl \faluiduc
c h Ricardo Sevi1Ii Arn rica do \Ia(lrid vs . CLICUIO cn due sc vuclva
I ;ts (Irogas en forma pe12.3(
henna vs C:NOP
I R i o inauguro el Impcrio ti Nacional vs . a jugrar 1' mal ana tenli,rosisima, con la inren
I4 30
Tcpames vs . Session 19
t ; ; onato do Futbol
:Atlas, resultando vcnce- (l1 •C Il1nS este partido en
cilia
de asegurarse to
nucst'o diamante .
16.30
Nacional 's . \lordOs
L: .i de este \Iunici dons Impcrio y Atlas .
tlaficantes tul metal(
Los aguadores saltaCarnpo V . do Alvarez
Tambiin sc vcrifico la
constants
para cl futu10.30
V. de Alvarcz vs . S .J . Berchillalls
Cano invitada de ho- crate a (IC trofeos a los ran al cameo con mure, procuran iniciar a
,f
tio al aeto la gun vencedores clef Campeo- cbo optimismo y con to
criaturas
que seems cur
(la la illtenciotl de 1'cn' R ira Zanic, candi- natu pasa(lo
ran el sexto ano de pricer a stir oponcntcs, ya
CUANDO COMPRE SU R ELOJ. NO PAGUE POR
maria .
clue est5n firmer en Ia
LA MARCA, PAGUE I'OR SU CALTDAD
Desiilcidas
lochs pot obtCncr Cl
(Viene de to Ia. p8gtni,
Relojeria
EL
MERIDIAN()
Subcampconato •
I)0 V •O i - SPI •: :AR 1 :N( LISA :'
SE
LOS
OFRECE
Y
TAMBIEN
LE
VENI)EMOS
Como pitcher abriLO (~ ;F ; J'S('E t)I . Jov1 ;flrA .
nulncrO do vccinos do
dor, Recursos enviara al
Ins pnblados correspon(Fco . Hdez . Larios)
C:alavero Avila . qucdan
ddidiltes al \lunicipio . El
t',11E\ICAN'0 iNORTEAMERICANO
do en Ia reseiva Faust iZaragoza y A . Obregon .
Colima Col .
( nl'r('~pnll~ ll .
110
Hidalgo No . 93 Tel . 2-00-71 y 2-03-92
Emperando las claws de Ingles el miercnles
~(
1
~
17 de Scpticmbre
i
HOR:\RIO :
( ,
I~
IJl
1
'
Trinlestre Tercero :
CO
LIMALUM
ones, Miercoles y Viernes 17 .30 a 1 R .3()
(h' \o ~Iuadaiajara
: edatIes
Perfiles de Aluminio mayoreo
.)
19 .30 a 20 .30
IIN \1AI)ER() 7(1
20.30 a 21 .30
y menudeo.
(]unto al Restaurant La Fu('nt( )
]lames, Jueves y Sabados
.30
a
19
13
.30
Allende 180 Tel . 2-15-60
OFERTA
Trimestre Sexto :
PEIN.Ai)0
V 'v[ANI(URl1 FOR S ln .i~u
1 un('s, Micrcoles y Viernes
18.30 a 1930
'1 R ;VI':\ \IIENTOS F:ACIALES, TRA1' .\Uartec, Jueves y Sabados
19.30 a 20 .30
\llI':N'I'OS DEL CUERO CABI :LL1 DO,
Trimestre Noverlo :
11ii lANENTES . TIN'l'ES V CORT1 :S
fart(,, Jueves y Sabados
20 .30 a 21 .45
DE PELO
Dr . Nicanor Chavez
Conversation :
NOS ESPEC:I .\LI/, :\MOS EN
I tines, Micrcoles y Viernes
20.00 a 21 .01
Pl1Lt'C: :AS V POS'I •I /.OS
A\'IS .1 A SUS Ci .II:N I'ES V :A\IICOS
Sc invita a las personas con algun conoQ1'I: PI :R\1AN1 :(,I' :R :\ 1''UER :1 1W L\
imiento (lc inglcs, para que asistan coma vi
A131[RTO LOS DO\ITN( .OS POR
CI't'I)AI) 1)11. ll3 DL SEP'FII :\IBRI : :\L
i tantes en los distintos grupos lasts que, se
.
LA \1 :\\ .\N .\
1 l . I)[ :OC'Fi'BRI : .
~
comoden .
INSTIFUTO
~~
I
Este uste I pc(Idiente de Iltlesiras prhXlmas iltit''aS (IIt'II .is, (j I IC le s~'(all de suni .t
con'cniencia .
r
ti"st 3tW~"' fi<?aia : :?.:
.
.iw,
\IOnlCnto en que cl PF(' .si(Icntc (Icl Ii . (Jon grcso local, Profr v 1)i p . Lucas Ii ti rt ;t Ducnas . COI1CC(IC Cl use (IC la palahra al l :j(`ctlti vo dcl Estado, Profr . Pablo Sib's ( ;stein,
dnicn rin(liu ante esa rcj)rcscntacion popular ci pasado I5 dl actual cl lI Informs (Ic
su Administracion . In la foto seance a(Icm as el Rcprescntantc Personal del Sr . Presidente., a este acto, Ing . Eugenio II indez Do curio, Sub-Secretario (IC ComUI1ICaCiol1CS y
`hransportes .,
.
.
_
Farmacia de la Sangre
I
de C risto
y sun Sucursales Pare Servir a US'fEU
I
C;obicrno (Inl rstado Li- Ii inor tanlt's
J - `f
brc y Sobcrano (1c (li (Vien4 de la Frime(;
CINE
- tn; l , -- 'I'csor'ria ( ;cticT ROPICAL
r;rl .
n
do do (lirna,
;o
I I()~ Sabad() 2()
I
S,;I, ;I(1() ?0
- --`b\
ll()SICl4r1('S,
R EMA'f
tr,
I()V Rrynulcls ~
Orel,
tltlar cil
i\ilu nio .'\r
Ucbhy
~tt,
~ .
I
actualizadas,
,,
l I pin rn .AIhourcla
I
I .:A SI I'
hurth ( ;hurg'nS 1 . 11
! JURREZ
N
A las once horns del ran indudahlgr
.. reucJ.ZlouJoplu, .o .,e .oa
.
C . . ro unooo .6a
'1'1;RI(OR
.
OUC
I
DIE.1(1(\
SUl': \U Dl :
(ha treinta d'I pr((11te scctor ganade,
Pasa a Ins 7 .30
A11 OR
Scptil'inhic
Sabado 2O
(IC
mes, en CI local do Is 'l'e tra Lntidad • :
I, )S OSOS
Sabalo 20 do Septienlbre
'al);IdU 20 do Septicmbrc
Colons
r
•,
soreria General dcl l ;sta ran url drSan
RI':'\'OI,'I'OSOS
illaura
~IOllti,
Anla(Iec
Ch~l
j
Pasa
a
las
10,20
lvcs 1loluand, Charles \"a(10, SC rematara al mc- s1M0 y vi orcl .,
do \\'alt Uisncy
° .
R()y(c llio
hot, lscta \1[ •r ~ aa
io
\1Zhut 'lip A'Ionr(I~' y
'a~!~Mtt~ :,
+ 1' ',
ncl \ • Vrrtl C.luzot cn :
jor 1)OStor para hater importau~i in, ., , .
A Colons
~ • rd \V'i(Ini ;Itcl
PICIINIC . . .000Fl2 • • • r1TR[VIOrI • .
(uerra cil :
ICI1`1
i
S :1L:11Z10
cfectivo adcudo causa CC(111Ufr11( 1~ .
•
1 . 11 :
EL
Pisa a las 9 .00
LAS
SICODELIC
;\S
1)EL 1111"1)()
D('cretr, \
(10 por impucsto do caAntonio Aguitar en
Aut, 42 •1 5 •I -B I' ;IS ;I 11,10
I'1AS
.
p~ .
t
;tut R-1831-A
Rein 9 de lo •
, ; R:\I ) .\S
SQL EN LI„1\'1AS i
I lital I )rcdial urbano, la
Angilica 1laria, I nan(lo
. .I
ll hSl~SI
`
'
I'ra
cc)n IClIISl110 SOlinen urbana numcro 27 t's, cn el qu r'
Pasa a las 9 .15
:~A
LUJan y l ;nri(Iuc Rambat
cn
'
Pasa a las R .5O
fir'
!)i'CCgedor
r(lid • • •
ti
(l( la calle i\f inn de CS- za(l t la capediLntrada General
\ ~
;
5 T)E C1-IOCOLA'i'
Jamts ( ~ ;+rn( r •r i
i
l .ass s las 9 .30 ~ • I(),_`l0
:
ta caudal, comI )ucsta dc \uc'va Ley
~; 2 .50
'
\' LNO Dl ; 1 RI:S'\
la RL~I :
Van Johnson, Vcra ?s-lilts y
una plan a la calls, co Cacion para
.\I :\DELI N l .
Aut • -12332-A Past 9 55
Cecil Parker en :
melon interior y scrvi- tado de CoIi
a las 7 .15
Gilstorl
Salltos,
l\''IaPlta
'1edlo
pillion
23
P
:ASOS
aTCUOC
LA YCCSVU .-TLA VieLLClA
Cios, construida do ad() sup le ' antic ,'
;;,Iitt
CC uuaiArT!
kVMOO oC LO nww
i
•)
•
C()t'fes
Rafi1Ct BCrtl'illl(I
Viene de l a Primers
•
qur
be, nladcra y tcla, sicn- na
AL ABIS1-f0
VIIENTO
:9,
no
cur
}
Aut . R-1648-A
Luita conlplctamellte de
c11 '
do sus medidas y lindc- 19
1\1IS"I'I
:RIOS
DIS'V'L_NTE
~( M~
mcdi0 millwn do alto- Se abstendran
Pass a Ins 8 .25
ros : Dc frcntc 5 .30 m( la funcicln cl
DL L'l,~l'R :\"L'L'\IB :1 ,
~~~
illarlan ncKoch y
manias do nuestra bats- (Viene de la la • pa n) tros, (Ic contra frcntc inovada qu(
j 5
Claus
.j
,)ul ;gcn cn :
,
:Icra national, a objeto
5 .35 metros, de centro tancial a Ia h,i ;
:Aut . I cn(I . I ( .,l a l t ; .3(
EL I\l iEI NO
:lc que cstas scan cob- sea rctirado do csa Ca- por cl nortc 10 .60 mc._ cativa .
1':n Ia dabr
:alas cn los cnstalcs tra IlC .
L,l
6 .-10 y 10 .10
DE HONG KONG
tros y por cl sun 10 .10
Notici(rus 17 .(10
Entrc Las medidas metros • Linda : Al Oricn !)I (ACCto re ~ .
37291- :~ Drill b .,j5
;CI•OS (IC Los vchiculos de
ft U()
\'lent)
figuran tc y Nortc con propie- i tomaron en ;
4 .50 y 8.20
clue tomaran
Noticieros -1,00
.
motor
i
.unct
1
`
:;
.f)(I
N()tICieioS
1 .30 v 8 .00
~
Lintr a
Para la rcalizacion de por principio de cues- (lad de IN'Iargarita Pu- , asp ctos ma
•
S
B
;ilcoil
Loca lidad •
S 5 .Ut'
s
Baltcn l
tsta campana, la CON- taS, una huctga de pa- ga, al Ponicnte con la que cxistcn c
gOS por to que respects calle Mina y al sur, con ('n materia l ;
En Ins Dulcerias de estos Cities se Vet ;'e a Precios Populares
CANAC0, hizo la rcs- al pago do contrihucio- Pablo Batista . Dicho in Y varios do lr
Pcctiva consults ante ties y aqua potable de mucble pertenccc a la mss
impon
DEL
Las sutotidalcs sups- sus tCSPcctivas linens,, c . 1IA . GLAD .-ILL'- Consejo ya(i
KUN1LA
i
---- -
( (%'len
riorcs con relation a la )ucs considcran Cuc 110 , I ,I :. AVILA \ DA • DE ruc0 do la
t• de to '[. pigtna)
l .
do c 1
cn Itl'nen ninguna I obliga- CRL7
Dccreto \n
l )osibilidad
.
D A C S A
.
vista do la reglamcnta- cion fiscal con un GoHay eIue decir Icue la actuation de Mar
CI (l( • a 001) la C U A fecha 3 del ac ; !
clod quesc ha (tenets- bicrno que no ticne la d :ld do ~;-1,000 .00
1a
'
i
tin Lsssllc Cs cxcelcnte . Sus rcaccioncs son
VALIANT DODGE
t
(
CUA
do Para cl use dcl escu- ca paella(
suficiente paa
)cr haber
en todo momento tan es )ontaneas
cue
I
1
1 inclu
•R O \IIL PESOS) •
eo>~
'1
N tflos HO, s 6
do national y do nuts- ra resolver un problems I quivalcntc a Las (osier Lstado lo ; s
so pucde pareccr sobrcactuado • Sin embargo,
AvI- ST L
av.
,
. Carranza N EL. Hr roe 600
tro emblems j)atrio, ha que les sleets economi- ;
la
logramos Captar pOr medio de cl soda la pct •ccraS parses del valor pe manta
2-O8-5
y
E
Tl
11.
~
sic to aprobada rccicntc- camcntc y (Iuc adcmas ricia l
Ins
Macstrr
soua lidad de un pCl'S011aJC qUCpudo habcl'
.
mentc por cl Congrcso constltuye una scraa amt
clef
Carmcr.
AUTOMOVEL
sl(to genial (ell Ia hlstoria del tine
p)or
or supostorCS .
do
la
1_'111011,
habiendo
naza
para
su
salud
y
su
,~ucz
Garcia
1)ucsto) '
s uo
f ragi Efcctivo . No
1963
VALIANT Sedan 4 Pucrtas
recibid0 to autorizacron ( seguridad personal, prl Rcclecciom - C o lima . Pico \'da . do
i\'Iusica do ,J .B . Lulli cast siempre en
1E16)
rcspcctiva clado que cl mcro )or
DODGE Dart $L(L l 4 Pucrtas
cam bios do cscrnas . Lo dcmas , ruidos , coI scr un loco do Col • , 19 do scpticmbrc Bptrn panuic .
i 1967
P
VLY
ALI 0N'TH Sedan 4 Pucrtas
fu1 que
persiguc 110 microbios y en scguida, (I 1969- El Tcsorcro (Viene d.laPr :
chcs, votes, etc • El ritmo lentisimo •
C
CI de clan
i 1968
corn
cs ot ro sino
SC
VALIA~\rT Sedan 4 Puertae
prcnde due la Cinta esta prohibida Sc
comer1)or(Iuc
en
cl
momento
General
dcl latado . Bu! lc,, ultilno~
.,
la
mayor
difuslon
postmenos
pensado
puedc
CAltfONETAS
cialmcntc v solo )ucda
cxhibirse ell ChicI
prim \oricga Pizano •
dun se indico •
He
a
nuestro
simbolo
ocurrir
una
desgracia,
' 1963
DODGE Estacas 3,000 Kgs .
Clubes, ya que es soda una leccion dc •c arteLo anterior ~
Patna .
;~ 'lll ~ ( .lC~(t ~~
ya que Las instalacloncs ,
1965
INTERNATIONAL Pick-Up 750 Kgs,
rismo .
blc tambicn,
puedcn scr pasto do un
DODGE Pick-Up 750 Kgs .
En cl Debate, imposiblc unificar opinio
I 1967
'
nificacion do l r
i 1967
LEA
lnccndio, que una vCz
DATSUN Eslaquitns 750 Kgs .
tics, ya que todos tenemos una conception di
vos a' i use 1
~
dcscncadcnsdo, podria
'
cA~noxES
ferente de Las cocas, cualquiera que cstas
1965
DODGE Tortuq Dic l
in clusocostar1'ar'las1'I - Dial{lU D~~ COI~111 .1 m!' ( racla •
.
scan . Sin cmb u'~Tmoo, hay cI uc cSP crar c1 uc cn
,
mclsi .
OARIO DE COLII ~I A
1965
DODGE Est ;cas 4,000 hgs'
la proxima lesion dcl Cine-Club Sc afiontc
(1 `l 'i 1966
CHEVROLET Diesel G.M. 7,000
•
mss que pads cl valor do la obra cincmato
19ti6
DODGE Estacas Largo 7,000 xgs
grafica y Si cl proceclimiento utilizado por
el director para nar'rarla fuc el adecuado •
FACIIdDADES D1 PAQO
Util es tambicn analizar pclsonajcs y Las
i
------p.
ideas transmiti(Ias por cl Director . Sin lugar
a Judas estas tres scsiones Iran silo muy pro
COMPRO
I
vcchosas para todos Los asistentcs • Dato curioso : Ia asistcncia aumento notablcmcntc
!1LTOUO1LL'S Y ~iflhIO11LT 1S
en Csta ultima exhibition y 1)01' fin habia ros
tros de estudiantes entre cl pliblico • EspercRiguroso Contado
mos cl proxinlo ciclo . . .
Disli ihuidora Alharrau do Colima ~ .ft.
.
Se requlere
(Viene de to la . pugwa)
~ -1 i forman la comunidad do
Ccrro do Ortega •
cl proyccto do cxplotaEI mcnsajc dcl Ejccc' cion
mana(Icra, en una
• ti~o dcl Estado a
I
FETA
EL M ES
!r' supcrficic l
1 ,20 H a s .
campesinos, tut intl I- que ahora no han silo
prcta(lo
dcbidamelltc
: aprovcchadas, y
que
puts Sus
palabt'ils do un' cucntan, para forman
En la com pra de Llantas
~ clad
accrcamiento
y
r ad eras
a rtificialrs
fucron
recibidas con c
nuevas o Vitalizadas, 50% de
on un a dot acron
acron clc,
.I
gt'an satisfaction, ya que
descuento en Alineacion y
:l,ua, do 10 milloncs do
la cicada
Institution
X13 a11Ua1CS •
Balanceo
Bancaria exigc comp rI
Por su panic, cl Rcsiquisito to unification ptl
dcn(c dcl :\(rropccuarlo .
i
i ra no tropczar con futll- Ing
. Rojas, ofrecio qu e
u;l
t ; l<o> t„
;«~
1111 tcln,illo
RALBIRRAN OE COLIMA
D1STRIBUIOOA
1
i1 :i~,
I
dins
Sc claborara w1 c ~
hen, I Carretera Nal . Colima=Manzanillo
ganadcros .
tudio Complcto para co
Sc Its exhorto tame) 110ccr Posibili(ladcs rcay,
parts dcl E . jccuti\ n Its do explotacion y cl
J)01
- _
-- t()mo por cl Sr . Gsrci '' ci'cdito que se hate nc,
( .rn'rca, para que zatilr'll cc~sario Anna su rcallza
I
~~sus clifcrcncias y apoycii cion .
0 F ER T A S
ALBARRAN I)E COLIMA, S .A .
Vendid0 ya
AU"T"O RLNAUL"I' R-8 \Iodclo 1964
acucr(lo con lcp proyccCurs()
(!c
la Primer SC- tos que se ti ru, cste
Pintura Nucva, Regular Estado General
$ 6,950 .00
mina (idl Proxullo mes ~Ino tas t(r I L/C I)opudo octubre, (!ti T(khl vin lures scrap instala(las en
VAGO\rLTA 4-L RI :NAUL1' 1lod • 1967
(lilos
(
la totalidacl do LOS la primers
Luen Estado, Pintura Nucva
calls (It•
lofts
y
locales
con
Los
l
$ 9,950 00
:jcrcit0 Nacion ;ll, (I
(Ill' clients •1
Comitc l ;, Carranrl a Calzad
RAMBLER r 'IIRICAN 1961
j ( h ..iIiizadnr do ('st ;t I c - Gall'illl, y qUC Las ant
pllCr'las, pllllUra, tap1CC1'la, tapCtes y CICIOS
nucvos, maquina checada
I. I `' •
• : dales cstarian ml
•\ l ;rnifr''t() cl scnur (-(' hr. ti(licntcs do que d(
$ 9,95000
o
ballos Silva, que do tro de (staS trrlarls ll
~`-~ ' r~tclc lus podrl'd~' cl( • Caraballo, '1'csorcr ;l madas p0pul~us, Las ~,
neal\ a
• N«
e~ a-'l i`---~---_
una i- iC(I Kiel a it isticas qu
f ;uniIi .t y cns(guicla cl salicntc, cnu •c go
Guadalupc clel Toro do 1'rofr . ( ; ;titan Niuicz cxistcltcia cn cfcctivo d( • S(' prcSCntcn, 110 scan s .
\Ianucl i ia!ccio Ia Coil ha nza coca (It' 1()O pcs()s a 1 ;( 1)rC la Dale (It exotic ;l/
Lrsua • 1'rofr
Valencia Satazar y 1 :- que eit cl y en sus coin- nueva dirCCtiva, crnn() v v('det(S a nlcdio vcsPanCros sc dcpositaba, rcnlancntc dt Las cuo- ti r, sin() que Sc guards'
(.lr() \'irzcn Schulte .
la ciirect01' (Idl plan- nfrcc'icndo csf()rzarS( • por tas v()luntarias a port s- cl decor() que un espec •
Jas por Los micmbros do ta('uln a l)lcna luz pi .'ibli
tel tomb Ia pr0tcsta do cuniPlii . Su crnnctido .
. r .( . debt. COIISCrvar,
L1 senora Lourdes B • t Ia :\;()Elation •
rigor a Los ru evos dirt
NOV
CINE SNOV
DIIRI1I2O2Ib •N COLIMa
.
(
Pbg - - 1 uc;Ilicllcl .
...
mic' nlo .
-
.,
I .(t0
o- !
';
Kgs
-
(
Descargar