Acta Pleno - Ajuntament d`Alaquàs

Anuncio
AJUNTAMENT
D’ALAQUÀS
SECRETARIA GENERAL
PLENO ORDINARIO 26 DE JUNIO DE 2014
7.12 MOCIÓN DEL GRUPO BLOC-ELS VERDS SOBRE REFERENDUM.
El Sr. Muñoz da lectura a la moción:
“Malgrat ser conscients del nostre compromís de no portar a debat mocions d’assumptes als
quals aquest Ajuntament no té competència, el grup municipal Bloc- Els Verds d'Alaquàs vol complir el
seu compromís adquirit de dur al ple les mocions d’aquells partits que no varen obtenir representació
en aquest Ajuntament per una llei electoral injusta, en aquest cas Esquerra Unida del País Valencià
d´Alaquàs.
El col·lectiu Bloc – Els Verds, com a grup transmissor del colectiu d’Esquerra Unida del País
Valencià d´Alaquàs EXPOSA:
En una societat democràtica totes les institucions s'haurien d'elegir per voluntat popular i estar
sotmeses al control i a la possibilitat de revocació. Aquest és un principi bàsic de les societats basades
en la sobirania popular, on la font última de tot poder i autoritat és exclusivament la ciutadania, i per
aquest motiu no pot existir cap autoritat ni cap poder per damunt d’ella, fent així especial referència al
principi bàsic d’igualtat davant la llei de tothom.
La Constitució Espanyola vigent estableix una monarquia parlamentària, en la que totes les
institucions de l'Estat són elegides -directament o indirecta- per sufragi universal, a excepció del cap
d'Estat, que ho és per raons dinàstiques. Açò constitueix una anomalia i un anacronisme, compartit
amb altres països europeus però que suposa un fenomen absolutament minoritari tant a la Unió
Europea com a nivell mundial.
La Constitució Espanyola de 1978 va ser aprovada en referèndum, però no deixava opció a
elegir la forma d'Estat entre monarquia o república, sinó que es tractava de ratificar o no una
Constitució que restablia les llibertats democràtiques després de 40 anys de dictadura repressora.
Lògicament, la immensa majoria dels espanyols i espanyoles en aquell moment van votar a favor de la
Constitució, però això no pot ser interpretat com un suport majoritari a la institució monàrquica, que
mai s'ha sotmès al sufragi popular.
Trenta-sis anys després, la majoria de la població no va votar en aquell referèndum, ja que tots
els que hui tenen menys de 54 anys no havien complit la majoria d'edat i molts ni tan sols havien
nascut. A més, el recolzament de la ciutadania a la institució monàrquica ha anat reduint-se segons es
manifesta en tots els estudis d'opinió -inclosos els del Centre d’Investigacions Sociològiques- procés
que s'ha accelerat l'últim any en conèixer l'opinió pública diversos fets presumptament delictius i altres
de dubtosa ètica política pels quals el propi anterior monarca ha hagut de demanar exemplaritat o
disculpes.
Ara amb la passada abdicació de sa majestat el Rei Joan Carles I en favor del seu fill, sa
majestat el Rei Felip VI, ha arribat el moment que el poble espanyol decidisca lliurement i democràtica
la seua forma d'Estat, i per això presentem els següents ACORDS:
• Instar al govern de l'Estat a convocar un referèndum, d'acord amb allò establert a l'article 92
de la Constitució Espanyola, per a que la ciutadania decidisca el model de Estat, monarquia o
república.
C ar r er M aj or , 88
4 6 9 7 0 A l a q u à s ( V a l è n ci a )
Tel. 96 151 94 00 / Fax 96 151 94 03
http:/ / w w w .alaquas.org
• Instar a Les Corts Generals a que, si en el referèndum guanya democràticament l'opció
republicana, posen en marxa el procediment de reforma constitucional establert en l'article 168 de la
Constitució Espanyola.”
Abierto el debate, el Sr. Muñoz explica que Juan Carlos I ha sido un Rey impuesto por una
dictadura y ahora su heredero también ha sido impuesto.
Seguidamente hace uso de la palabra el Sr. Pons, que le da la razón en cuanto que no es un
asunto de competencia municipal, España es un país libre, la Constitución está abierta a las reformas,
ya se ha reformado dos veces y es el título X el que recoge el procedimiento para la reforma, no
vamos a oponernos a que se reforme pero dentro de la legalidad.
Toma la palabra el Sr. Oñate explicando que dado que su grupo ha traído una moción acerca del
mismo asunto, con tal de no repetir dos veces lo mismo, cuando defienda esta explicaré y fijaré la
posición de nuestro partido, vaya por delante que no tiene sentido que en el siglo XXI cualquier forma
de representación del Estado no tenga como base un proceso de participación democrática, pero
también es verdad que la situación requiere de una visión más amplia y la revisión de más elementos
de nuestra estructura de gobierno que van mucho más allá de un referéndum sobre monarquía o
república.
Replica el Sr. Muñoz diciendo que se trae porque lo ha pedido otra formación política y lo
traemos porque una vez abdicado el Rey debieran haberse disuelto las Cortes y comenzar un proceso
constituyente. También hay gente de derechas que no quiere al Rey y eso se hace vía referéndum.
Finalizado el debate y sometida a votación la moción formulada, el Pleno de la Corporación de
conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de fecha 23 de junio, acuerda por 1
voto a favor del grupo BLOC-ELS VERDS, 8 votos en contra del grupo PP y 11 abstenciones (9 del
grupo PSOE y 2 de concejales no adscritos) rechazar la moción antes transcrita.
Descargar