Untitled

Anuncio
¿QUE ES LA
JUSTICIA?
HANS KELSEN
¿QUE ES LA
JUSTICIA?
EDITORI AI- I,F,VIATAN
INTRODIiCCION
¡¡oo¡¿ t "-""
Fr.¡1,,r rrrho
Lr' Bf'_'
" hr, L"r¿ i. 'i
'
Jcsús de N¿¡r.t, al se¡ nn€Íosa¡o Fo¡
el ¡lobernador róni.o, admltnt ser ún ¡€v,
m6 aAregó. 'Yo Pú¡ e$o he na.ido Y Peá
cso he venido ¿i mundo, pú¡ dú teriúó¡io de la lerd&l' Pilató lrcsu¡ó €nió¡ces:
'';Ou¿ es l¿ ve.dadr" !s cvidenre que cl
i..rédulo roñmó no csteraba .€spucsa ,l
inreúosaote: ciJuno, de ¡odos nódos, lam
po.o la dio. Itrr tund renral ¡e su nniód
.omo rev úesiiol.o no e¡a dd t.rimonnr
de la verd¡,] Jesús h¿bi¿ n..ido Púa dd
residónio de l¡ jusi.j¿, ¡e e5a juri.ia qüc
desc¡ba 5€ ¡sli2d¡ cn €1 reino de Dios Y
po. esa juri.i¿ fuc muc¡to en la cruz
De tál nx.co, .le 1¡ inier.osúión de Pilato: ¿Qu¿ cs l¿verdad? y ¡c la sms¡e del
Cru.ii.¡do, surse otí prcaunta de húto
¡r¿tor impo¡rr{i., l¿ scmFne.f,¿ pregunta
dt la hunmid¿.l: /Qué s h jurkia) '
No hubo prclonta dlana que h¡ya sido
planierd¿ .on ná5 F6r',n, o hrbo oúa por
l¿ qlc sc hay¿ d.r¡ama¡o r¿nt¿ sans¡c prc
ciosa ni taot6 ama¡96 láArina cono po¡
¿rar no hubo presx¡ta slsxna r.e¡.a d€ la
cu?l hayan úednado .o¡ dayor proaundlda.l Ios cspirnus nás iluÑcs, dcsdc Plaión a
¡alnt No ob$ante, ahora como enton.es,
care.e de respuera. T3l vez 5e deba a qu€
co¡rnuye ma de
dÉ las .uáles ¡eruLa v:llido ete resilnadó
s¡ber qüe no pue.le hallx¡€ una respuer¡
dcilnniva sólo ..bc cl cfuc¿o por lormu
I
1
!¿ ru't (E c,, srs!!o!! l!'¿'r,
'a'@
rBtlVD ¡qLlrüen
;cid.'Re.i¿. .n ses"¡.!l !úai!e 'rns"r,!el -ds'd.o PueJ s hoob¡c
v;
"na 'irud
* oqr--cP¡.,.rdum er
csl,rc
r€r
5l(úÁb]! r¡¡\
-¿"¿o
or¿rn L.nn¡eod
ao
!s
' ,u{óJ Nla 'u¡ndr
Lo e\
,".- ". ,,;J¡" sór:l Jcrrrm'n¡dor
;DnJo kaL¿ t¡ .on¿u.rr de ros hombR\ ¿e
mudo t¿l qu. ,l¿ s¿tn¿Lron ¿ rldos r I
¡do5les oe.ntr.l"Arr L' r¿ t' l¡'l A\pr'¡
ap,rr€rernó ¡ ¿
r,,,.L-.
'el'r¡"1
"1"
e¡c'núsla
'o
mo i.¿ividúo alsl¿dd cl h'mb¡e bura 1¡
lel'L J¡¡ en I ' 'o.'e'¿r' L: iurrck rcnfi'
qÚ¿ el
¡u.¿ L¿ le '.'¿rJ \ -i¿1, ts h ltltr d¿d
so.ial s¡rmtiza ¡s eo cre sen¡¡o
"^l.n
qüc Pl.ró¡ e¡ific¡ iusli'n 'on lcldl¡¡
quc v-,lo el juro cs itrrz v
¡p l.s
sctes hudanos:
.trandó an¡nra
dcsdichado cl mjsto
vr ¡c
l
d
no
suyo quc al so$en€r que
l¡ ruvl'r1
il inrc
A l¡ i!]i.,]r1 I 'É h] 'ó¡úLlL¡'Ó n¡ oe\
f.lrnL !n, qúL un lJn Lnk s!
Oe i"n'd'¡' * plJft'¿ 'nton'es
'r-¡lo,tr- { ¡!L e' L¡ f'l' rd
-.
'
2
Sr düd¡, no puclle erc" ro orlcn j!$o
dern, qu€ sa¡1¡ri.t ¡ nld la lcltli'
-vale s se cnti¿.¡e
por leli'rdel ll'j qre es
d¡d-
ero es lo quc 'r¡a
üno consiJcta t¿l !o er€ 'ar" 'csuli¿ n¡
¡,^rbl€ .' (¿r qu¿ ¡ r.lL' 'l¿J l¿ un r! ¿
L r" . ¡.¿ ¡. o'.' Por 'rtmPlú 'l Jm {
¡Ú¡
es la Íuc¡te p¡inrcia ¡c
'eli'l¡]J,
fu¿ote dc
.ft i¡óbión h m:G ióPoranic
i*,],c¡,. supo¡g.nos q'c ¡"
o sln
a una disoa r¡uJer v quc adbos, 'on
t€lkes
r¿ón. .rcen que si¡ ella nÓ serí¡n
No obrant., co aorúe tr h leY Y r¡l vez
.onlórde ¿ sus prrpios scntiÚicatos esa
mujer no pued. Fencntrcr mtis quc a uno
¡e los dos l¡ lili.Ld¿.l ¿c u¡o ¡'are¡ra
n.cm€di¿b1.mc¡i€ la des¡nl'¡ del oro N'
ex¡te uo o¡,lcn $.i31 .¿D¿ ¡c 'l¿r lnucrin
r semei¿ e I r)bl.ma Jc minúr ilr¡ cro
es,.le ha.c¡,ru. ambos varones scÚ ¡(bo_
€¡
5u scnddo orisLf,¿rio,
tl
50s.
ll
Ni
tiquier¡
.i
ambos fueren isualocnte aprx? Rcsuhdia
enton.cs imposiblÉ en.ooirü una lnu.ión
jura. Supons¿¡ós que 5caconsiderado má5
.pr. Él que ricnc bu€na apor
¡sr.dxbtr que lc d.n el asp€..o ¡e pe¡r,n¡
l ad lue.te, en ¡¡nro cl óro es pcqueñó v
de ¿püicocia insisnl¡c¡¡ir. rn .60 dc .e.aer la desisnnnin eo aqu¿I, erc o(ro no
acep(a¡ii io reru€l¡o .omo juro, dl.í. Dor
.éleb¡c iui.io dc1 rcv
S¡lodód !o.l¡i¡ .onseA!nL() 'faL 'o'ro se
sabe. cl rcy .esolvn-) qtc un rliño 'uv¡ IDse_
sn,n J¡ruiab¡n ¡os mujeres ¡ue¡¿ fri o
en dos (n¡ obren) Jc dnrc!¡no ¡ aqucLla
oL. krn¡r. l¡ Jcma¡da ¿ Íi¡ !1. s:lr¿r La
¡. ln .-,,- Dill¡ nuie¡. suponia el
'1,t.
r.y frñbr'tr¡!.r¡ 'u' re qu. sú:m "'r¿
\er,lr,l.r" Ll rur, .¡ ' mññ,c r.'uk¿r'i
juró úni.rn.¡te ed.l.afu
que sólo u¡a
.j€nplo
d'
murc.rs ¡me re¿lmente a la .ri¿rura Si
las dos la qusle¡¿n y ansi¡raf, reocrl¡ -lo
.u¿l cs pósiblee niclu probable v amba5
reti.ase¡ 16 ¡espcctiv¿s den\nn¡6, el co¡
flj.o permane.cria n¡crnuto Por úkino,
curn.lo la crixora ¡cbre¡a se. enúcead¡ a
ú. de lás p¡rtes ¿l jui.io scria, por supucs
to, iniuro ¡ues .ausa.i¿ la denlicha dc la
Las
p.rte .oo¡rari¡ Nuer.¡ feli.id¡d depen'le
.on dem6iad¿ fte.uencn, d€ l¡ s¡tisr¡co¡n
de ñeccsida¿es que ninsrin orlcf, soci.l pue'
prcctro desjldar al icre
de u¡ ei¿¡.no Dos v¡.oncs 5e preseórxn l
co¡cursó, te.! sólo unó de ellos pódrá ser
elelesido No.¿bc dud¿que sc h¿ ¡e ¡ó¡r
b¡a¡ ¿ aquel que scr mÁ apro lúas lsi
Oto creúplo
e5
I
i
¿!,o. qüé
¡o ¡e¡so yo un fisi.o
ran bi€n dotado.ono él? ;po¡ qué l¡ Nrtu
.rle¿a ne ha da,lo un.u€¡!o ran Fo.o aü.ctivo?" Por .ie¡ro, .u¿ndo x¡¿lizamos la Na,
tu.?leza desdÉ el pu.ro ¿e vn¡a de la iuric;a, debemos .onyenú qu€ nó es iura: lnos
neen sanos y oúos enfe.mos, unós inren
genrcs y ótros ro¡ros. Y no hay o¡{1.¡ só.ial
aLglno que pueda rep¿rd por .omplcio t6
inluslci6 de la N2n,Brrzi
3
I
si luri.Es ttli..i&.1-'r,r !sh,:ibl€ l¡
cxilreL.; rlcu¡ !!d¿j !.ú!jdú t P,r\
¡!!ici, * .nii,'qd! lllq!i.j!!¡l ri!!!du!l l
!npÉró, cl o.den so.Ltl jur. umPro i.rá
¡orible c¡ el .do quc ére pro.ure nisr¡r.
no v¿ l¡ lcl,cidJd lml1v1duJ ¡c ro.los sino la
ó2r.r tcl,.iLid po$ble del oravo¡ nún.ro
p,riblc Era.ó¡rtuve h.¿lcbre den¡].ón
de juri.hnrmul¿dapó¡€l i\úis¡ar filósonl
nrrjl¿s Je¡rmid Benthaú Dc iod* or¿nc
rd,la nnnul¿¡e tsendiam ranpo.o cs ¡.cP
¿blc 5i r l¿ Fl¡b.a l.li.nla.l se lc ¡¡ un
sc¡iido sub,e¡iv., r¡ quc dirt.so5 if,divi'
du," ücncn deas iod¿via ni:t ¡ivc6as ¡..r_
.a dc 1o qu¿ .oornuye l¡ fcli.i,la¡ Idcli
r¡¿ad salm&ad. !g!e!!rifn 5oc!1!'ú puc
.tJs ¡o¡:de-a, ¿¡ scntirlg ndNi¡!'al
sub jcrN]]]rlq .olqdNó gb1!ll]!:!ro !'r
itrG que pot aeli.ida.t se ha de lnt.nde¡
r',1o l¿ s.!sa¡c.md ¡c .1€fras dt.csida,lts,
re{o.oc1d6 en trl c¡rá..er pór l¡ aunnidr¡
ro.ial o el les¡l¡io¡. Di.h6 ¡e.esi¡a¡cs
¡nereccár e.n)n.es sc¡ s¡s¡c(hitr Asi ve.
bisra.'¿, .*á la nc.csiJrd ¡r ¡lim!nn¡, ¡c
ropas, mor¡Jr y od6 !.¡ ei tsr(r No labt
du'la 9!c h satnai..ión ¿e nr..snt¡J$ rl
.irlne.¡c a.crr¡J¿\ n0a!¿nl¿ r!l¡.nln ¡l¡r
n¿ .ó. el scn¡.lo p.imiAcoir) Llel ¡¿.nr¡ú
fcli.id¡¡, qüe .s Fr,aunda ) c\en.,dmcor.
subj.iivo. Por.llo, po.5er.xF.esni¡ ¡. un
,.sa.i¡blÉ desco.l.leli.idad pr.pia v subJ.
¡iva, cl deieo ¡c ru*icia es pnnud':l r erá
h.ndamc¡ie e.¡¿'z¡¡o eo !l .or¡,ón Jel
4
!l .oncepo
rL. leli.nltr¡ ha dc nrpor¡r
¡"di.¡l ¡e rsnill.alnin !r¡.¡ que
h leli.ida¡ de l¿ jur'.'¿ puedr (ofve.tús.
c¡ .aieaori¡ r).ial L$ rút¡¡má.ion.s q ue
suf.e la ¡cl1.i¿ad i¡¡ividu¡l r 5ubjenra Fa¡l
.ónve úsc rr L sa!l:'..r',. de ne.csi,t¡¡t5
so.i¡lnicnr. r.ep¡ N, rrn stmilan5 , ¡ia
qrc ¡lebe sop.rr cl .on.cto ¡e ¡h.{r¡
un .antrnr
parx llega. ¿ s.¡ un prinrirrio so.i¡t.
El conlefro ¡c libür¡Ll .on tc.uef,.ia cs
üen!filxdo .¡n l¿ rlra ,le juri.i¡, ¡e r,l
mrnc¡a qüe uo.¡Je¡ so.i¡l lerá juno.urn
J. Aa.anri.e ia ¡ibc¡u¡ rn¡ividun D.,lo qur
l¡ vÉ¡¡adrn lib!(&l +ro $, la ¡us.d.,a
dc róJJ .or..ú',, ¡. tu.]. tirro ¡r rob,cr.
no cs i..onrp¿nhlc ¡r cl o¡¿en í.i¡l
{,¿lquie.r a!. ¡rr. iur¡) l¡ tltca Llc L
o. ¡uclc lre¡.¡r dremorcdtu 1¡ rs
njU.a.i¡n nrlariv¿ dc rJ liL¡c ¡! (.¡o !o
bi..ro Fl .or.ef¡o dc I'bcrrLl hr ¡. .om
prcn¡er ir ú¡p.rrn.ll!ü. r,ro! L¡r toirnl
bera.L
t?
¡le sob'erno d€t.rmi.ada r¿ lib€rad 1n.oF
Po¡a.á ct góbier¡o ¿e la m¡yor'. de .iu¡la
da¡os que, en c6o ¡e.esa¡io. h. Je e{ár
conúa l¿ mino.ia I¡ ¡ibe¡ta¡ ¡c l¡ ¿nr¡ruia
se ñei¿norfósea ¡c ere mo¡o !n la ¡uro
d¿¡e¡ói¡a.ió. de la ¡c r)..¡.i¡ De ilul
moJó, ¡a i¡c¿ de rurni¡ se r¡f,do¡or¡, d€
un pirn.iFio qu€ ¡jraooz.la li.r,cra.l úrdt,idu.l de todos, en un o¡d€n $.ial quc s¡lv¡
A!a.d¿ dÉterminados 1nrücs.s, Frec6an.¡¡e aquelkx re.onó.idos.onD valn¡os y ¡isno5 dc prore.cióo por I¡ i¡¡yoria dc lós
5
Empc.o, iqu¡ inrercses ovcnián e5c v¡to¡
v .u:i¡ es la j.r¡,ruia ¿e esos v3l.¡es¡
problcm¡ rparccc .uanllo \e planiean i¡ieres.s en.odfli.io Y rnaor.nte ¡orde ex6
.e¡ Ésos .o.flidos s. m¿ninesr¡ t¿ ru{i.t¿
.om. proirlcúa l)c .o h¿be¡ inr.rrsts cn
.onllico, oo hav ian¡o.o oc.e!¡ad ¿€ rus
¡i.i¿ ¡l .onili.r. re s¿ner¿.üantto nd inr€
.¿s sc pod.á v¿. lar(felho cr.lu5ivamente
.ór¿ de oúo o, lo que .s itruai_ .ua¡¡o"
cnran co ronrr¡Fori.ú¡ d.s vdo,ej ], do es
p. ih. I r!¿r . r! !!. .,mFos, u¿n t! pue
le,¡ \cr ¡.n a lL\
.L¡¡o .l oÍ¡ ¿r pospuesro o .uao¡o es
incvnrb¡c rener qu.o.lr.a6c por la.c¡ljza
.ióo Jc u¡ó y no ¡el oüo. dc.j¡ieo¡. ¡,,¿
valo¡ $ m¡ impotuo.c, nr.u¿¡. por c¡ie.
c\bf,r!.rr !l \tr1tr rupr.m! Et ¡¡ emt
¡E Lr.r¿. .s \ h( , Lj,, , Frv t!m:,.
.n rfl.rñ ¿¿ ! Lt¡ft\ prht.m¿queñupú!
LIL fF\oi\¿nc ¡, ¿,1¡ñr¿ ¿1 .t,n ,, ,m , , . , ..
20
.ional. t2 ¡espuer¿ ¡l problem¡ pl2nteado
es sicóprc ún ju'.io que, en úlrim¿ nran
cia, Érá dcrcrminado po¡ la.tó¡es cmo.io
.¿l€s, orcnta¡do, por (nruruienrc, un .!
rá.rc¡ aliamente subjetivó. !rto sianii.a qüe
cs váldo úni.adente p¡r¿ ¿l sujc(o qüe nr
mula e¡ ruicn, siendó, en cs. scn¡do. ¡e
II
I
t,
Lo que se uába le e¡uocia. €s !.dible ¡e
iiu$¡üse.o¡ daanos eremDtós r¡ !4¡!_
. mMa li vi& de .!l] au,ef]J!6ri!ye cl
v¿lo. suFiemo pda u o. der€,misa,ü có;i;
.1ó¡ ao¡¿r
.t!!
m.¿ iconk.uen.i"!e
.
.-i" ¡- scmemre
---.^-."..=-.;.
rlc¡.ls\e4!o$ l? abrcÍlli¡it aLrynuc de dr
sú !u!n4q!,\"un r¡ c¡só de
'Lue4o e!4lrmFl
In €nro ¡c tr ?End.¡p Gl
Áa.trr
E\rJ p!r.'on, .onr \e s,be .s ¿ ¡L rú.
nes se n'e8an a prefar s.ni.io mil¡ar v la
(n
Je
1 É'*J.,h¿ú p r !¡n!fo tr fri¿
r. o¡f¡ conv'..ión
mor¿t. la que a¡r,ra ¡ruc
cl v?lor sup.€nó es ct in¡er¿s y ei bón.r d.
la n¡ci(lo. lor lo hnroj omús sam sQ
ieorir eri¡ oblisxJ05 ¿ sa.¡ifi.r¡ su vi¡a y I
dar.r en.¡Í ¡e!per.¡ ¡ l(x cnsúrsos de la
na.,ó¡, .uaodo los intercses ¡c ¿ra Áí t{l
requi€ra. Po¡enr]e, p¡.ccie¡a jL"tit.abie la
cond.¡a a oruere rle l$ s.xndes..jmjñ¿les.
¡n cr¡Lonlo¡dklx,l, ¡e lta infosjbl€ ¡e.i
)t
J. or¿ne¡r.i.ntii.oj¡oon¿L Po¡.ud
q!iera ¿c.ros juiclos ¡. vrlo¡ tn¡¿r¡¡s cn
Llr5e
.onre!i.ionci .odü¿¡nnri¡s an últiDro cx
scn¡n.it.G. ou.rrr ro
lú¡.¿d. no du.r[ ¡]2(n,,.s l,) ,lur ,lc.r,L .L
..nii.n,: l. cmo.nr,¡1. n. k, r¡.rrf,¿L ¡.
.ücf.a..r.icn([ ei lt) q!.
h r$lu.ntr ¡cl (nnli.Io
ricoL ¡
su.qo
2
Odo cicmFl,: r un rs.l¡ro o ¡ n J,r¡i,r
oúo rlc !. .¡mfl, ¡e..n.rdúl.ión ¡clque
.s iorpolble luxr\e, se lt p.escnt¡ ]¡ ¡¡
yu¡.ivatlc rabe¡ sirl sui. ló cs n,or¡lo.o
Esc ttublem¿, quc sc fl¡nrc¡ ¡c.onri.u.,
jug,, un p,F.l mrr imforao.c co lr ¿r.a de
l,,r arti¡:u.s i¡ solrrnto rr. .n dt.idr
.u:il .1. los ¡os va¡o.es er luper.¡ vi,l¡ o
libÉr¡d S, k vi ¡ .s c¡ vil.¡ nás elelado.
el su'.iJio ¡o cs ruo: i el nl:ir 3L&, c5 i¡
lib.rr¡¡, .nre.i..¡o de vrntr una vnia rln
libcrr¡1, c.on.rs el su,.,dn, do só1. .r¡ri
pcrmin¡o. !¡,) que k n¡F.ddrJ 5c rr¡f¡
cvd.¡rcme¡re de la rr¡:úqui¿ qu. sc l. ñ¡
n! tr¡ v:I,tr vi¡a o ¡l v¡lor lLb.rrill Ff, crc
caso, l(, úni.o po\iblr.r u.¿ so !(ó¡ 5ubj.ova- unr !)lu.ilti !ur. rrlor.ri limi.a¡o rl
Njen) que luzlr v qu! ¡c ¡if,lLi. m.¡o
rl.¿n,r L vrlnl.z uoivcr¿l quc ricoc. ve¡1,,
!rr.i¡, l¡ lr¡s. quc r¡rmr,rut rl.a]o. J,lxt¿
llx m.r¡l.s Fr. úhmo cs un iui.ili ,lt ¡cr-
)
Suponli¡mos Io .u¿l oo slsnlnc¡ sorc
n€.lo qu. sc¡ pos¡blc ¡cmorrr que 1o5
llamados pla¡es e.onómi.os Fueden úejo
rú lasitua.ión del pueb¡o de t¡l úme¡aque
resulte aesurada la erabilidad e.onónlr¡
indivldual y !ue ral orgarlza.n-r. r')1,. sea
fa.rible mer.ed al renun.iamr¡nr de la l,
terad individu¿L ., p.r lo úenos, ¡ una
iidnacntn co¡sider"ble de esa libefud. rr
rÉsPue$a 3l inrdr.la.te de qu¿ es p¡ea€¡iblÉ, sl u. sniedx e.ónóúit. lib.e o un¡
eco¡ónia plx¡inc¿J¡, depende¡¡ enton.ls
,le que nos dr.iddos pó¡ el valor liLrerra¡l indjvidu¡l o por el valo¡ sesürid¿d ¿.onómic. Un¿ pctrona .on lueres ,n.lina
.io¡es ,ndiulu¡16t6 ha dc prcac¡ú l¡ libcr
tad i¡dividusl, e¡ ¡anb oúa ¡ruc p¡dez.¡
.ie¡to drúplej,, de infe.nrida¿ se ha de
pronuncid por l¡ se$¡id¡J lconóüii.¿ I!
ró quiere ¡c.n que ar¡e el nfe¡ro¡Jarre de
s' la libc¡i¡¡ indivi¿u¡l es ud v¡ló¡ suFe¡n¡
a la seslridad ecó.óoi.a o si la sesurid¿d
económ'.a es un v¿lor úás alto que l. liber
¡ad individ!¿I, sólo e5 p.siblc dú un¿ ¡es
puer¿ subieriu bajo niisún .on.ep(o s¿
podrá fo¡úul.r un jui.ió oLrretivo .omo ló
es cl que soric¡e ,rut el rc¡o es nís pesl'
do qtre el a¡lu¿ y el ala¡ r¡iis pes¿.t¡ ,lue l.
t,
ú.de¡a
En eros c6os se üata de juicios de
¡calidad, ve¡flc¡bles exDc¡iúenolmente, v
no de jüictos de v¿lor que .o son p¡ibles
de Él¿s .onp¡óba.jo¡es
4
T16 u¡ d€¡€.idó ex¿neo rlc su p¡.iedte,
cl Eédico dÉscubre un mal,n.ur¡bl€ que en
poco denpo provocan la muere del enler
mo iTiene tl médico que decúle la ve.d.d
al enaerúo o puc¡c y h6ta debe úen¡ir
dicie¡,lo que la c¡feimedad e5 .u¡ablc y
que no hay peliaro inned8tr? La dec¡ión
depende de l¡ jera¡quia que se erxblczca
Énúe lós valores de ve¡d¡d y conFasión
Decúic la ve¡dad al enl€rmo lmplica disi¡'
lo con el ¡enó¡ ¡ l¡ mu¿rei nenti¡le sisoi
n.¿ ihorane ese dolor s1 el ideal d€ la
verdad se .odside¡¿ suDetior 31 de l¡.om!a
sión, el néd'.o debe decn ¡¡ ve¡d.¡i cn
.aso .onúdio, debe¡á úemi¡. Nó obrante,
sÉá .ual tuc¡e la jerrquia ¡sisn.¿a a eros
vdorcs, resulta idpósible d¿ne a era p¡e_
sunta una respuera .incn(¿da e¡ .o¡side_
ra.ioncs .ienrili..{acion¿les
l0
l1
5
'f¿l ..mo sr dirÜ¿ r¡(.ri().mc¡e-. phró.
!trd.de quc el rur. f¡r¡ ¿¡ !¡,trnn. ¡ct
quc sc ron(lu.e ki*¡'nen¡.- ) !jl,r !l
ruro
cs f¡liz. en r¡nnr cl nruro
cs. el ¡ruc
oo obft jes¿lnre¡re r\ ¡e-ro
L.ha¡o pld,o
J1.e l¡ vr¡lx orit jtrrx es t¡ Driis rcLt, . N.
obú¡(c, dmn.,ru. cN .retros lrr¡.¡ rus
to pur,l. re¡ ¡csLli.h¿¡o r .¡ jnruro rel,
Siú emb¡?o nn¡dc c¡ lU(;oJ¡ cs ibr)
]lr¿n]--¡r. F¡e.úo que L.s.,u¡¡¡an.s r.de
¡i¡os a ia lo .¡ex¡ ro l¿ ve.d ¡e la ü¡rr
q!¿ ¿f]r¡r .l!. r',to tl juro cs tel,?, xun
.uan.lo ¿fr nú ser r.rl¿Jc¡¡ De nr .o¡r¿
¡io. .¿ ! qnc.¡i¿ obJJe..r ¿ tr lt). por
.o¡si]:ai.rir r:l Ek¡¡, *!ú. p¡rnijr. def,c
el Jr¡e.ho ¡É ¡ tur¡'r !rrc ¡os.iu¡¡¡rn¡5,
p.r nrl05 l1n or.¡ir¡ trosbr.s, L (io.úinr
Je qur tl h¡D6.c ju\r. .s actrl v ¡.nti.h.r
¿,, rl ,!juro. ru¡ .L¿¡¡¡ .\r) se l]ls. !o
.,!) qur tr¡¿ ¿¡.o¡.ilrn .o f.tr L! r, .¡1,
rc..slrr Iuc! !¡f¿o.u r I
obedicn.ia a la ley ;Furde un lesnl¡¡ot
que sira Fr¿ 3lgó rd.o!¡¡u un. ncntt¡
dii5 útil que ¿ra . rlrju¡r or¿ quc puc¡¡
lr,
lo¡rra¡ e¡ nrúa ú:i! rlcúivx !uc l¡s .n¡la
,lanos, r.lib.rt¿¡ ]/ sin.o¡..ióo, sc.o¡¡uz
Si vo besc lesnlado¡,
(o(los
l05
oblie¡ri¡ ¿
es.rnorc5 v a n,dos los
.iuJa¡¡¡os a exprcs¡(c co .rc scndd., es
de.ir, ¿ ¡nrm¡r que la ei,la n;5 rrra cs l¡
o¡s acli? , (:.,nnrme r Pl¡¡)n. el!,)bierno
er'i auirizado a utilrr aquellar nrtniid
que .orsi¡ere Ll,.ve.ien¡er. D€ ere oulo,
Plaetn ubi.tr la ruri.ia
rs, lo luc cl
-cfo
qobierró p!¡ ial entieddr. o scd lo lcFrl
Fo¡ enci.r¿ Jr l¡ ver¡ad. Si¡ lmb¡iFo, oo
un¡e ¡¿ón ¡l¡jur¿,lur d.s i pm¡ t,oncr ¡a
v.r¿trd por cd.idr¿ ¡c l¿ l.s¡l¡¡! y rc.h¿ar
¡cl¡r¡¡o !,or h¿lllse ñnda
¡¿ c¡ lx nrc¡lr¡, ¡rn !¡ cl .ar) ,lue err
úhma !in Fa¡¡ la F¡.seru.niD ¡e nr brr.
la pr.p¿ArnJ¿
ll
6
¡l p¡,blem¿ ¡c j¿ j¿¡¿..
quia dc l.r vslores eida libcr¡J- llberta¡
igual¡id. libe.¡a¡ slsuri¡?d, !enl¡d,iusi.i¡,
ve.¡ad .ompdni., ,n¡ividuo na.ló. s.¡ri
,lirinra e el p¡,blem¡ sr le ¡taorc¿ I uñ
.¡¡¡iano- p¡ra qu,en L¿ sJv2.ntn ¡.1 ¡l'¡¡.
v¡le decir, cl defno sob.!¡aturtr¡, .s mii¡
I-¿ solu.ntn dada
iDpo¡ran¡e quc l.s L.sas rcrenas. o 5i r lc
p¡cscnt¡ a un Dat¡i?lira qL
e¡ alna ser inmon.l De iÁ!¿l m2ne.¡, ta
nnu.ni¡ no puede scr la sm¿ .,rndo se
a.eF¡a .lu. la libc(a¡ er el v¿tor suF.em.
ao.l¡ .lel lih.r¿hdo quo .u¿¡do
-Funr¡
se \uponc qu. lx sesun¡¡d e.onómi.r er el
¡n irl¡inb del or¿ro r,.ial pun¡, ró.¡l ¡cl
so.i¡l¡úo Ii r.rpuesr¡. .ntun.es, .co¡rd
sienp.e el .rr&¡.r de u¡ r! cnj rubr€¡ivD,
1
t,
ri
El hecho de que los v€r¡a¡úos jui.nx de
valor scan subjetivos. lcn¡o por lo ian¡,
pósible gue e{¡r.n jui.nx de va¡or conú¡-
.li.tórios en¡.e si, no sisnitl.¡ ¿e ¡inau.¿
m.nerá
in¿ividuo ie¡ga 5u Fropro
'rue cada
sú¡ema dÉ *lo¡cs E¡ ¡isó¡, úu.hos i.div1
duos cóln.iden €¡ sus jui.nrs evtuativos.
Un rr€m¿ posnivo dc v¿lo.€s no es la.¡ea
.ió. ¡rbnrdia de un indiv uo :úsl2do, sin.
que si.o!r. c.nrituv€ el rcsuh¡do de innuen.id iodiviJu3les rccirrocas ¿cnúo de
un srulo ¡adó (f¿dilie, r¿a, c¡in, .di¡,
p¡ofesión) v co dete¡úiradó .on.Li.lonús
e.on(-)óicó. To¡o ski€úa de *lorcs, espc
.iJde¡¡e el onlco mor¿1. .on su d€á .l.s
.otla.ir de rur,.ia, co¡nsu¡a un lcnóm€no
so.'.1qu€, po.lo ¡¡.¡o, sc¡í dile¡enre se¡jún
el ¡ipo dc so.i€J¿d r¡ que se scn.rc El
hc.ho de q!. .iúrós v3lores ie"n Fcncr¿ldÉnte acerradosdenüó de una socie¡a,l l¡,
d. o. 6 i¡.ompa{iLrle .od el .rá.te¡ suL)
jc¡ivó e rclarieo ¡e llx vJotus quc
?¡nn¡n
¡,.o". q." ,*;," .ai,i¡,u. ._-_"
"","
!r.¡ cn ü. ruj.,o ¡c v¡l,r no F.u.br ,re
nqún nr.Ll, qu.
-. ,,, , *, ,-. ,¡., ,
Ll!. .
Ir
!!r¡,,,
L,_
!!, DLm¡nllri/.
,,. ,,.t,., ¡",.
.¡eLdo qLr !l rt gtrrb¡ 3l¡r¡c¿.r
rr Tr.
." n" p-"f,, ,t.,r*u u," *,.,ltr,,..*;,
c$¿ .ine¡r¿¿¡"ur. ta vrrtl¿d ¡l .rt.¡i,) ,r.,
ruricq al i&3t qüe clüitc.o ¡e kr¡¡,1. *
t¡a{o po.¿ ar.luco.ir en
rls ju!i!s¿r rtr,d¡t,.n ¡ ¡ !. \ J, r
rn
r h .rñr r Ll_ tJ .,\, ¡-r,on hum rtr ¡, h,
le.¿r l.¡ ,u.or ¡e vjlo¡ {rp.¡dd ptr
nr\,r ¡ hr riLjo rs.,tl,rJ,s Dor,n¡^ta
¡u,, \ LrE v¡rlr In¡
, . .",;,,.,
qu. ! p!¡ ..o m!n!r".I cpr J,a ,{ ,.,,,,
L.r
crrmpl! ]r )v..¡ L¡o pr]r,rL\: .,,5,11.DL¡n qre.¡ f¡n.po d! rtrp\i \rh,J,¡rr
.ore.ova (vc.bjAra.i¡, r¡ vco!¡¡22 ¡e ,...
rLs uftr,iÉar u.r.
:.. ..,,",.,".p"
r¡ Lrmhu. , \!!(Jdl morl-r I . ,r¡eo.
qu.. pr !it. j| opúrrro _ _( c\,r., r,
'
¡Éslons¿¡r¡,d&t ,o¿jv u¡l_ es
.l qne ¡rs
po¡¡c ¡rcJo¡ a ias rxi8eo.jx\ Je uná re, ¡,
Loo.'.o.,r No .bnn¡e, rn .Le(¿s r¡e¡s.
.oml, p'r rj.mFlo ci hs ¡.tr.jones inr,".
.1, nJLr,
!l
! ¡. r¿\p , $bn,.iJ¡ ,,,
mrr¿r¡bt! !¡ /ü \-nr
m,rnr tr J!t ho,nL¡! Jú,dl t¡ prlD,o
r.,
nr n. p
fE.' /.,Lmt, t. t,,,..,.
(,n I krno !b,l¡l¿ h!r.lEr "..rr,,,."
,, \tol!¡rl¡,
lnc
n¿r. qr! ¿5 .¿mt,(n rro 5¡,_.,!
for,5nr I Lltr i ut¿o !¡ 1!m \mo, no
d! ¡_!
¡.¡ ro¡, ,N\ bl. ,rur ¿n . n,ru^r¡c\ul,
. ,l
s..nlnm,' l.p. ¡ p,,.,_,*¡,,*,,,,.s',letudo m.rtrt .¡, et k¡r.n
tE /r\ ¡ct¿.
.,.ncs
un
¡n¡.+, ¿c ¡¿r
po' \rt,' '0¡€r&i,r¡1.
JaJ ! r!ú \¿ rLlrp.ñ,1_ñ¡c ¡. t!¡r
!u,er .on.e¡.i,)¡ ¡cjt!,osa
¡
2
lr
si bien ta p¡e$¡ra fesFc.fo ,l varo. su
p¡e¡ró no puedr L.n¡era6e ra.enaLnef,re.
el jui.n, ftla¡ivl) y subrerivo .o¡ que, de
he.ho. se responde a la m¡¡r¿i sc lrcsc.(¡
geneGlde¡re.omo u.a afi¡m¡.'ó. ¡c {,lor
ob edvo o, llr que c5 iqu:l. .omo f,o¡m¡ ¡c
validez abnnura Lin ms¡o drrionvo ¡cl scr
hunm. es sen¡; la Fmaun¡a oc.cld¿J ¡e
jurlt.ü su nxrdud¡,
coo.ie..i¡. la neleedad de J!!ifi.a.ión o
.a.1od¡li2¿.ntn es, ¿l vez. uoa ¡c l¡s ¡Llc
ren.i¡s €xntentes enre el hombrc y cl ari
m¿]. la .ó.du.ra exrerna ¡el hombrc no
dr¡¿re nu.lro,le la a.in3l: el pezsmn¡c se
.oD. ¡l .l'.ó, tann, en el re,no ¡f,,mi .o
mo co el huúrb. Sin enbarso, .uando un
''!.2 hum..ó , ,¡oviJo po¡ ei ,nrin¡,, se
.ondu.e de t¡l mrncra ¡. inmc¡iaro l,ro.ur¡
rurin.¿¡ rr .ondu.u ¡n¡e si nisnr, y l.x
dem¡. t.anrtuili¿¿0¡u su .on!i!oii¿ (nl la
idea de que \u on¡u.(¡ rcsrc(o ¡lDrórldro
3
t,
. Dr l, 9 ! .l ho, b(..n rnr ,rrL me t,
rr, t. ú' n¡dc¡.¿
... es ¡t('r, p.. ore¡,o !1. L nr.ilin ¡t nl
cnien,limierb. ruri¡.r un¡ .ordLr(¡ ¡.
.c¡r¡in¡¡¿ p.¡ . teorú¡ . el ¡.\e. Isrl
ruri¡.r.n-,n m.jodjl rr rcsjbl., njlr) trajj
¡-e¡o,oa¡o lL¡kj v¿lr ¡.., c,L fu.¡, ru
renxr o Ller! \c tun.r¡u: !n orr¡r) ¡iLt.
drt(rd ¡l rr¿l ¡!c¡e toarJrjc Je.....in¡l()
in L¡ rcl¿.n,i Jr nrlJnr r fi
i L,l..aL\¿.r¡!n,, !o, rn,je, rueJ. ¡e&¡
m.nJsr copú'.¡d]lnrfj 1r s(. nfJr¡e
rtu
rr.rmicn(x l rcr¡ii.n.m( uirtr.\ Fv,i ¡Ln,
aut csr, ¡o wi ¡o!btc.r¿n¡o trÁ eJror
¡¿.r lol¡rr trr tu ¡tr.rNr..iLir slrn j¡!.n
¡¿s csl...in.rdt¡re s!!id.s l:t rrr,. r.
nL¡ J. L\ ri.drr.N !r ¡lc\ n. n.s
Drn¡rr
¡.nc. ¡0¡
ne[
1 ¡¡rin I J.
'onn(rr(tj
nero rtrusat
¡r llr lerrr¡!¡o\ qi:11.5 rn
()nst1r¡riitr. n. t)oLI nr¡ ,.n.. ru|.rrn,
crt.¡ltfuir.(tr¡r) f¿n ¡!rJ.¡nJr ú). t,rc
¡t
Li\ióo.ujles nD los meJios ¡!(u¿¡.s parr
ll,rjrar un fin ei.i:l (l.ierm;rr¡. Til r\ .r
.¡n,. y$bi!¡a.ir, , .l lc!trlattor ür¡¡Jo sc .o
ltnta.on
cl phltu,¡ ¡. cr¡l]1.!r. ¡3 Dd¿
¡c nrue(c o, tr,.i¡¡to(. [.t,, t]r \ 1rn. t,¡rr
eri¡¿r rr.(or ¡r(!r ¡rli.r !.s Er. ..nÍli.h
puclr nrmuL^. umbj¡n .o. rr¿ rr.Lun
ta r.u:iics jr r..x jusrn. h¡. ¡rucrr t) l¡
de t.¡i(in, ResoLvcr ¡nr .u.njón imt,lirx
qu. ci lc¡j\LJor ()n.,.¡ .¡ c¡e.h quc lr
¡den¡za ¡. xurhÁ FcnÁ l)rtntu.j¡ij rn rt
h. rb¡. qu.. lro¡ r¡. iur.rn, natur¡, bús.¡
.or¡er.r ¡ú !l.l,hs qui cl ltAisl¡do. trj.urr
evrrü por ,lc\a..t.i¿, no Í,trotj L]ll úoo
yn!.ntr tlc |x mtjtrr\ io F.,ú;l
proFor.(t'ar !n¿ Juyijú.ióo .o,nf¡c¡r ¡r
nu.rrtr (¡du.¡:rj c5ro !5. ¡ rLnijrr.rtj
cxi¡i¡r Io. ¡!.súr .oi¡u..¡ C_.n nt¡Lls
!¡rrnr ktre¡LlÉ ¡Ll .lL!l.n Én\
rn.. !\f.rr,LlJ rc rf,btinr r! s 6.trrr
plosar eo l¡ bomb¡ re,¡¡!r Et nr
rüsrj¡rr
o. (onl) r.ofumLrr¿ ¡c.ú\.. ,usri.¡ n,r
¡rr¡r L¡ .rúhio, t(^ nrlLtr\ n. rur,!i!r¡
cl 1l¡ \'c\ lir..nr¿rrn¡c l¿ ru\rjtir¡.r')o ¡c¡
nr, nc !r nr
rid, qr! p¡ciúrrr.(r r\ . ln ,rtj,,b \ i
ItrLú). l() a¡c ()nsrrur. ]] ru\rrj!]rnnr ¡c
nr.n¡e, h
ri¡nirdn) cr¡.¡r . |
¿r¡ !É.n¡ r n. , sr
tros.u {oñt]rhtu\ L]c lq¡r I ful !.rorl
r¡r.¡o. pu.r run !r el .r!j qr. rl¡r, nr.¡l
!l.rihl. die, rDrc ¡ !¡rrL.. ¡r li errr
m.u¡¡.r¡', l¡ !rr.r ¡cn¡i. !r ci tr rtrtu
¡. L vi¡¡ rr¡¿l r')¡o er rt,lirxbl(. ir n,!r
¡innir¡¡ dt¡rl1 D! ¡qui .ruc er rroblc¡rl
¡! i¡ jur,.ir n! !rut,l¿ sienrr. \e¡ s. r!nl
n¿l. ¡a.uraLmr,úc. xur rL¿ido n. t. re
¡uz.¡ r l¿.Lcri.r ¡r srbÉr ! L:or orr¡,Jtr
r,.i¿l
es
m!¡i¡, ¿¡!.ur¡o p¡n lo!¡rr ú¡ ttn
¡r¡o ¡x,¡r.¡,, r.¡uf, .o !l (tr$ qu. .fos
fi,bl.ma\ fu¡ici¿¡ rntr.jt,ra(. punar¿
1a
.'I
4
E, !l
m,
m¿nr ¡r
rrr/mrofr üni ú nJ !r
,l'" priJ n
rJr rbrr,nqnr¿
r r ,t¡u
ruw
h i,
E.r
¿
Jfu , ,m, ñ,,
t.r_¡ n nJJ" LFtrr¿..
!t rirohr! n ¡ I .rb.r j
,¡r.
,
\-
n
¡,'¡b,cn cr rurr¡r3hr! t.f,
r. ¡,¡ ü.\,
r'
¡n\tunrr ¿t rc !nú ,nrcon 1É
'rnnr
l \ünr.|n¡
o !¡ J
n¡ ,[ ., n, r J , , .qr¡!¡¡ , ¡,
¡¿ ,u5¡u¿ eñ pxr¡.uttr¡
La jurr¡.¡o,t, (t! rna..ndu.ra
r,um,n¡
r'' El ptuLl!
! n. , .,1i, ptup ,1,, Frrr.r t(¡
,,, .ú!,rJltui,rrquc k¿
.
¡n I
!'¡',J
d!p¿nLlc
LIE
l.
un
\tui cl I n b, óu!
r¡ ,rr run,rtr¡Llu , \
",1, , *,,
r*r1,.,, ,
.".Lrr f¡" ,.rr,!r n.
, n, r r,ñ,D!!, ,.
,! I'u L¡ J! ,.r
,,,, r.*, ,, Lú.J r ,r,.,r
:.1,,
'
ur Lr¡\sn¡ rq¡!
irm ¡! !h,m,
r" Fr.r!!slJ
rLJ,
i
,,rI
c..t!\unl
ruvr,.n\ !!rJn.t! l
kñ,!, r\ ¡,rLl lclr
1'
libGr¡¡ i.¡lviJu?l Si en I'rAr. ¡c la llbcfl¡¡
in,lildu¡l sc .odside.a,rue h 5c!ur¡ ..o
n{-,n¡a cs .l vrlü suFremo. v ¡e Fru.br
a¡rnris.tuc co !o¿ o¡¡{¡oiuarr')n ¡tfl)r¡iti
.¿ ¡qu¿lla no ruc¡c s.r r¡i. rnk¡,en(- {a
nnradr. snon(r ¡. h J,i¡turtr.li \in.
or¡a iirr¡D seri.o¡r¡.¡¿l¡ clsoLJilroo ius
ro Or.s 11.e5 .equicrc. oros mc¡ios L¡
demo.r¡.ia co r) nrma ¡c soh,cr¡o ru.!l.
juri¡.¿6c rcl¡iivaJ¡enie n.
en n, ahvrlL¡)
5
Nuerr¿.on.i.¡Lia
cr¡s jurifi.a.'oo.s .on¡i.n,.r¡6 rino .ru.
jrillc una rurifi(a.iód ab50tura, súr ¡r-ser¡
lo..nLle, nL.ira.oolien.ia no 5c t.¡.,lui
liza.urnd,, jusifi.amos ruer,r ron¡u.rr l¡
lo romo de¡io rde.u¡¡o prí uo to .uvx
r rill.a.'ón e5 ¡uJosr sino quc demao¡¿.
en .r¡¡bio, qüe rurinqucmos ou.r¡a oo.
Ll!.ra L,,oro 0n úlrino o. l. qLc cs l(, nr¡
m,, quc nu.f¡3 .ordü.t] .oin.rt¿ .on uo
vJo¡ nblnl(o No obranr.. ro e5 loJible
r..e.lcr a ¡:l j$¡ifi(a.,ón po¡ medios r¡.rj
o¡l.t To¡la rurin.a.iór .a.ioid es csen
.'¿lnenrc jur .¡.nr. rl. ¡ls
¡io
rLle.u¿,1o, pc¡o, F¡e.¡¿njenrc. c¡
¡.
út-
.lno do.s nrdú rú¿ ¡iogún.úo Ur. Nucs
ú¿....ic¡.ir Fm. ura ruritira.rt.
.r ¡c nue\r¡.on¡o.tu. rr ¡c.r,
¿brnL
poruta
!¡l(res ¡bnnur!s, pero duc\r¿ r?zón ¡o.r
rá c¡ .o¡¡i.n,n.s ¡t i¡.rl!r. cs¡ exi!.r.
1i3s l-o ahsllun, .. lenÍ¿ v lL¡ v¿n{.s
5l
absolutós cn Frti.uld crá¡ rLl.n¡e la .a_
u¡¡ hu¡ran¡ qur ró1. luelle [,!¡¡r una rnu'
.ió¡ limir¿Lla -y, cn ú1 sentido rel¡tiva
del problema ¡. L¡ ruri.ir .oino p¡(,blcnra
dc la jurin.dlón de l¡ .o¡¡u.k huoaaa
Ir
6
No ob$¿^Ic, la neresi¡xd ¡. !¡a rurin'
(a!ni. Jrsoluo F¡eLe s.r má5 iDe.te q .
rod¡ rurin.r.ión .a.rxi¡l Irü el¡o rl hon
b¡e L,ur¡ cs¿ jurinl¡.ió., .ro rr. h rusri
.ia ¡bsolur¿, en h ¡clisl¡n | la m.u¡!.a
lo.!¡Lsignlll.r quc l¡ rur1.i? es ¡cslnzad¡
Jc cre nu . ¡ ún mun¡o t.6...¡e¡te
Se .onvic(e a\i e. la .a¡r.rrr¡¡i.r es€n
.LaL y iu p cr¿ e. arr, l¡ lL¡no¡]f, esen_
riai
.le u¡a ¿urond¡d sobrcnaruml dt uo¡
deidr¡ .uf6 .aralte¡¡ii¿B y auf,.n,.c\ són
i.a..esiblcs al r.ro.i.ricno hunlrno FL
ho.rbrc rec en la d¡(...ia Je Dilr, .e.
.s, c¡ la exined.l. ¡. uf,tr rLri!l¡ ¡bsolura,
!)c(, er i..¡p¿ ¡. .onipfuoJcn¡. cs derr,
.le pudtu¡li?¡.¡r .i,nLtptr'rh¡.f, rc Qucnrs
no rcctran .$a rnuriód nr.ralúi.a ¡elF¡o
blcn¡ dc l¡ juri.ia l..fu msnreneo ln nlc¿
J. los valúe\ rbnt!ros, cn la espe¡rn,¡ ¡c
poJcr ¡tnni¡h ¡[jo¡¿l ] .ie¡t'li.a ,!¡(, r'
ltr ilusiód llc !Lc cs
!nBañan r ti
'¡isnr05..¡
!l
posibL e¡.ooúa¡ cn l¡ tuzl)f, hLm¡i¡ .ie¡
tos !,rn).irios tu.¡rmcni¿l{¡ (,f,filLr¡Jofts
¡. c$s vJorcs ¡Lnnur¡ !ur. !f, .gor, r!
¡an .onrpuefos fo. eleDcn¡\ cmo.ioo¡l.r
de la.od.ien.r L¡ ¡c¡crnl.x!ún ¡r vrto-
abntr¡,r c¡ A.lrr¿l r l¡ ¡rani.irr¡ ¡.
ju{i.i¿ cr prn(ul¡r 1,,!¡,¡¡s \e!ún --sc
nxliF u tón¡ul\ hl.r¡s ¡reü[nrr l$
.!¡l.s es l]o!Lrl. ru*r¡.d luJ¡t¡i.r ordeo
¡es
lr
Po. ello no er de cr¡.¿i,r¡ qrc li6 iunre
rosrs ¡e!.'6 sób¡e la ru..ix que ¡crt..Fo
.6 prci¿.iús h$ia hor cn ¡tr k ha¡ vcni¡ó
lornruhndl,.Iuc¡¡r rer
a ¡.s ri
'.Ju.l¡b
iun¿amenrilcs
dreút¡r.o
rrli!xx.
!¡o
tos
y el oa. ¡r.nrn¿lisr¡ o, ncFr ¡ .1r,, rscu
1r
IV
i
Platór es cl .li!.o ¡ep.esc¡t¿nte dct¡ipo
úeralisi.o I¡ juri.i. Lonri(!le e¡ probte
úa .crt¡:t dc r,¡a nr nllxoli. ¡n pro.u¡a
de l¿ rnu.ióo dÉ evc Froblcm¿ desaro¡la
su .élcb.r leoria ¡€ l.s i¡e6 ris i¡c6
són enrd¡dds .r6.endents que ctisre¡ en
oÚó muo¿ó, en üo¿ esaera nretsiLrle. si¡
a.cen' par.los homb.es, Fr¡ioneros ¡e sus
scntidos Represeoran esr¡.i¡tde¡rc v3lo
rcs, vslorcs rbrnlros que r.tren 5ff ¡e¿11
2ados rn cl nundo llc los scn¡idor auoque
en rüdad. nu..a pucJen 5erto .om¡l¿rx
¡renrc ¡l .oo.crr, auo¡rúe¡ral dl .ua¡ crn
suirodioaLlo cl ¡e$o y ¡et .u3t óbtienc su
v¡lidez cs lx nlca de bren atr!,luro era dc¡
desÉúp.ña cn ¡¿ tjl{¡oiia Je phród et múmó prfc¡ ¡lur t, Jr¿ ¡. DL ) ¿n , ¡E"l
'¡'.
.1. .u¿lqú.¡ r¿
Lr JeJ ¿. L er !,n
¡le!. L.i¡ci ¿e 'a,on
juri.ia,6¿ jrr.ia ¿.uvo
.1mo.,m,erf, re¡¿en Fr(r(ror¿ f. krdlr
ld.lLiilosos dc PLrr'id t¿ nr¿llntn ,,lu¡ cs
l¡ ju$irirT oiornLr .on el i.tcroL¡nr!
''lqué er bú.¡o? ! rlu¿ rs o 6uen.r'
I'1¡nt,.lc.nltr r¡ nÉ ¡iiLluoi, múlrPlrs i¡
¡ es15 tf{'rurr¿s 'a
tenn)\ li¿r¡
'crp.¡¡c'
aorú¡ r¡.i,rnrl S,n .m6r.¡io. ni¡!uno ¡c
e!^ i¡t.onrs rnb¿ ¡ uf, rrn¡.io Jrtini.
v. Cu¡ndl, p:ú..nn,ru¿ 1,¡ lo!¡a¡o (lcfi¡r
dt.. !o. bo.¡ ¡. S(-,.¡lc. ,le nñc¡1¡n,
Pla¡ón ¿.la¡a,luc $o nt.6¡ii¿s ¡)¡¡ri¡ m:is
i',v.rigr.r)nrs PLrri. remr. 3 dtdu¡. r
un F(:ro¡o es!..iÍl.o Jr ri,.ntrniierro trbs
Í¡.ro..a¡cni. ¡c odx ¡rrrc$:otr.'.¡ scf,si
blc. la lLm¡¡¡ dLrl¿dl.¡. rnt <.r¡o ¡\tsu
r¡ rl lllósúa¡ .4r¡..r r,ru,tn.t Lr ¡o i
nrn Pan ..nrPrri¡c. l¡\ .¡s Lre ( \
maor.3r. .l mnmo Pla¡tr .o smPlL'¡ c*c
m¿e,d. cn 5ui ¡Lil¡,!.\ !. ¡l mend. oo oos
úr.s¡ri(' l(,\ r.nnr¿¡!s ¡r: LILIL¡ Jia¡¿(n¿
I..lLtro lle!¡ ¡,]..tr !'¡lmrria¡(¡rc qr. la
iJc¡ ¡cl bir¡ ¡hrnud cr.i d¡s nlLá,le on'j
..¡D.in,nare) n(irnr¡1, o ier, ¡Ll('nlL ¡rL'l
r¡zof,rdi.¡¡i llr rr¿ ¡t n6 .r't¡\, l¡ vr¡
¡.ori! rxtlirl LL¡ n.¡,v.\ !. i¡ur¡'\ r L'¡
inc\ úl!'¡!s ¡r nL iLl¡oJ¡. ¡crl¡¡1,1!! n.
fucLl! L\¡n¡ uor Jrli|tr !n, d bi.. trhr)lL
¡i
si¡o ¡¡. nto una .s¡r.r! Jc r¡ óo ,tel
r¡isdú, v !!. crJ rtrnla s. ¡caliz¡.. tú¡rl
dc vive¡.i¡ m¡rna riv.nria .lr. ¡o!¡¿¡
sano quiencs Aoz¡n ¿e ltr
¡ivii¿s¡arr¡
Po.
¡rr¡ihr..
rri"br¡ .1 ,,hjc.o ,'. $ú .i!ór rnrnr. cs
oú¿ ri¡re. rcn,lu ,drForb¡.
¡e.;.
rbr Luro r:Ll c! ta ¡xzaro y
¿srr (o.li¡u¡a L.oo.lusú) úlr¡r¿ Je era
fin,n,tie qrc n,, Fuct a !¡úse n,r¡uf¡ ¡rs
pue$ t lroblcu[ !]. L¡ juri.ir I_¡ rrfi.ia
cs ur \e.'.Í. que Dn¡ .of¡ir tr ¡rlr F.(r
clr!,¿,)r ! .s luc hr hi.r -, sc.r.tu (lue
c¡ brrn
nun.¡ dcir
¡. s(
ful purs no FUe¡r
r'¡¡r
2
Ir
¡r
d,sno de no¡a.,,mo la ¡losoti¡ ¡¿ Pldtón
se ace..a c. cre pu¡ro r la !¡ó¡icd ¡eJesús,
.uyo .o.tcn1do sób¡es:1,ef,{c .s (¿Dbióo la
ju$nE T16
habe¡ re.h¿aJ. .on .¡crsix
l¿ fórúula racion¡l¡r¡ drl A¡¡isr. Tcra
me(o ójó por ojo y ¡lic.ie por dienre
pri.cipió de .er.eÍli¡ Jcsú p¡,.1"
-l
da la nucv¿ y ve.dadera juri.i¡, cl p¡in.,
¡io de ¡mor el m3l ro ¡ebe ¡cvohe.se..f,
maL rno .on bir.. ¡r¿v que re.h¿ú ¡l rd,
n. 3l ¡elin.ucn¡c, r rn¡¡ al e¡emiso lrx
iuri.ia esi m6 ¡llá dc eda káldr¡ $.,,1
de un o¡den losiblc .l ¡ rn que 1nr¡ro¿ ¡
cr¡ j6ri.ü ¡o es cL scori'¡ieonr hun¡no
quc ll.or¿nls ¡mor No só1. porqle a¡rú
al cncmiAo va .onúa l¡ n¡ru¡aleza humao!
sino r¡orb'¿n po¡que l.sús .c.hzabr .o¡
toda enersid rl arn.r hun¿no que une ¡l
vr¡ón .on la Fuje¡, r l¡n pr, rcs .on l$
l,,ror ¡l ,luú n!r. s.xr ¡ ¡J.ú ! d.rua
cl ¡cino ¡. l)ios ! cbr ¡bnf,¡o.¡r su .rs¡ y
rtr ],ioric¡¿¡cs. F¡'c5. hcrmtr¡os. muje¡ r
hi¡x. ll .lu. o. abor':2,¡ tr \u prll¡c. r \u
d¡¡re. tut hrr,Á. \us hc¡mrn.\, rus hr¡,n¿.
p(,tir vrli. .o D!.¡. str
¡iscinulo ¡c lc5ús. El ¡mor .luc Frc¡i.¡
Je!ú5 no es cl mor ¡. 16 hlnhr.s Es cl
r,¡ó¡ {lue hri que nn homl,res sean ra.
pen¿.¡x ..nó su PrLl¡t en el C,tl,,. el qur
h¿.c s¡llr rl Sol r)b.! mal,¡ r bueoor )
dci¡ qüc l¡ lluvi¡ .¡i!a po¡ isu¡l $b¡s iur
tos c in¡&os . ts .l inor ¡c DLDS l¡ .riis cy
úúo ¡e crc uor cs quc ¡cbc rq,úsc .o
úo .onFr¡ib[ r,,n la t¿úe¡¡x r etc¡ia
ped¡ que lls sc¡ii n.prln¡:, lü flrr.l!r.¡
cn .l .lutrr. Finrl r, po¡ lo r¡oo, ..¡ .l
lrvor m:ú 8.¡dJ. qu. sc¡.¡pr ¡! scnfir cL
hoDbrc cl rcDror ¡. Dios Jcús no ih...lll
e¡¡.lar¡. cra.o¡ra¡i.(i¡io r¡nf..o es p.
slble ha.rrlo St ftrr Llc uf,a .onúa,],.ú,t,
\')1,) pr¡a ¡r ln¡nrJtr ¡:u(-)n huniar¡, no prrr
[.:ú(t, ]ñ,luu.lc Dnx qur !l 1,.i,i,rr,ri
!u.Jr ..¡rFCrJr¡ Por. P.b., r¡ t,n
nr.r ¡(il,)!o ¡c L ¡clianr r.rsitror. r,&ilj
L¡ s¡bi.lur;¡ ¡r Ér. otur¡o .\ Dr.r¡tr1
¡t!.
fa.¡ I)i$, que l¿ ¡l.r)iir,.ro É\. (1..r.
.im'cnro losn. a.on¡l ¡o .r I vir !ür
..d,lu.c ¿ ltr uú.rr ¡'!lor ¿¡..(¡t,r .i l
o.llia ibklrr;¡ Llc Dr¡,. qLe h rurn,i cr
.onirLla po. l)j.t a l(tr tllrs ) q!. tr tc er
¿.(!¡¡a po. c¡ ¡¡u,P¡bl. re mr.rt.n! Uti
¿ ¡ ¡uevr ¡o.üni Lle lc&s !,b( l¿ DUca¿
ruri.[, el amoi ¡. Dnx.s]f c¡.6rr¡¡, r¡
rnnr !!. ej rmo' q r.le\ú5 cisrr'rr s!rr.r¡ rl
.ono.inri.rn) ¡a.ron¡1"--\ !o nrlreiro rd,)
Jr l,Á mü.h.r ñ*cn¡r ¡e h lc
I
¡i,
II
tI
ill
I
1
lr
!l n¡o .a.rcorlira que inr¡oia ¡¡r ynL
.dr ,l rrobleD¿ Lle l¿ jurr.tx ,c¡i¡otu tá
rr¡n hum¡d¿, (r. ei. lue sc $au.r?r po¡
¡etiir. ¡r (lcr Jr rur'.j¿. cr,r r.D¡c\.orr¡o
por l¡ srbn r.ia rolu¡rr ¡c mL.trs n¡.o,rs
y i¡nrbién !,o. :l¡uu.s ris¡emrs ¡n¡.Ji.or
.¿lcb¡cs Se raii,uvc r Ln. Jc t.s scn, 5i
bn¡ rc G.c.ir ¡tr.or..i! ¡ a¡a\. qL¿ soric
nc .t!c ¡r ¡¡¡.ir )iAoin.¡,t¿¡ tr cn¡¡ rui til
,
lr'iuL h. ,,1, .*rp¡, p !
¡rbir\f,n\.1 (\1 ll.!.,trrn ! r rtrrr
li \ Llcl !r¿ l, ¡-, tu-ut, ¡rlnrt , , \
fur quc ¡! tra¡r ¡c Lnr t(nmr l¿ (.nrFltrr
ux,.¡. huc.r tl ,rr{r,Íarrt, turJrorruttrt
';9u(: pueLl. rl)nr,l.'r. rr¡",rll ()n) ,\L
suL
Fy,L
1o r.t¡urc¡r!: tlr!Jtr s I j(sJrucf¡ p.,
¡io.rpil) ¿.r¡r rLrl to rur. r:
¡rlnrh ! u",rmr
¡ !lJ
n rJ ¡., t,,
s",l
"t,,
^\r
",
b¡rlo, sól,r p¡(¡! .fu.I¡) nrr¡,an¡. uo ¡tr
Jc¡ !,.r, qu. l¡ (xr,nhr o L¡ Lrl¡ nrJ,tr
cll{). cl
l,
havrn csr¡blc.r¡o.omo i¡or¡lFosiiiv¡ r or
¡en iuridi.o. En .onsc.u...i¿. L¡ 1¡n¡nl¡
''a Lr¡r .u3L 1,, suyo rtrc¡. 5.r!ú .onro
rusrit.¡.iód ¿e .urlqüit¡ ortl.o 5!ú¡1. s.r
.aFtaltrr¡. so.l¡l¡t¿, ¡r'¡o.ri... o rnro
.rán.o i. @lü rl os sr ¡¿ r .¡Ja .ual l(,
suyo, sób qu. nr suú ¡nle¡e tn La¡a uno
¡. ios.asos ¡l qut .r¿ lór.ulr pueda Je
aen¡rr .u¡&úi.r onl.¡ so! ¡l po. \e¡ ruro
y Lo cs cn r¡nro csr¿ ,1. ¡ruc¡üi .on ll
li;úul¡ a .¿¡a .u¡l lo n,)o ?rpl,cr .l
que hava (ndo rni ¡xn gcic¡l i.epr¡.,ói
r Llrnruer¡¡ r la rez qü. .s u.¡ ,L.liii.ni.
¿e ju\riria nftl¡,¿n¡c in5uri.cir.. \¡ !t c
¿M ,lebc llrr. un vrl,, r¡íItr¡r luc .o
puc¡c ¡sn.n¿¡\e ¡ lrx vJ.r.¡ rrlnrn.s (t!r
utu
o un.nl{,n jui(li.o F¡
'¡o¡rl f,,rn,!r
2
l.
p¡orio purde ¡c.ñ Lle e\c oror)¡n,
.4rn, que .oD hara l¡.cue¡L,a \c t,rcs.dra
.omo eren.ia de la ruri.l¡: bien p.r bico,
o¡l pl,. m¿l Se rad ¡.1 F¡nr.,FD Lle rcDr.
s¿jia. Cr¡c.. Je nio s.nritlo, a o)eoor qur
sc liava hc.ho llra l¿ tspucra r Ia¡ pr.
suntrs ';q!¿ .s |) bu.no) v :qu¿ ¿! ¡o
m¿lo?" No obr¡ntc, eú rrcsu.t¿ no ei Je
ni¡sLin úo¡! d¡rc, puci cl .on.rpr, dc
bueno r Jn3l. Llili.rc s.]sún 11x dtrrio'os ¡rr
blós y la ¡it¡funter éro.¡s Il prúr.tpr) ¡r
rcp¡esrlia !r!. pa¡a etr.s¿' la ¡¿.ni.r c!
lrc.ill.a del ¡crc.tio For.vo que v,n.rl¡ ct
n.j del del'ro .or cl m:l Jc lx pena Dc
¡or1os or)d,,s. ¿rc cs clp.o.,tro !uc sul,vr
.e bii!.amcnre eo ¡o¡r oo¡n¡ rlrnLl.¡ pon
iivr, po¡ cllo, rd. .(1.¡ ru¡id,.o ru.¡t se'
JUrin.¿Lo rn h..! r.¡l'za,i¡if, ¡cL f¡-,.i
pro Lle ¡errcs¿li¡ ¡l D'o|lrd¡ de tr rwj.j¿
cs, .. úliimo ra¡,¡ino, cl t,¡oblrma J. s¿b.¡
sj d .¡den rlrnllnr se orucrr¿ ruro cn t¡
atli(r(i1). ¡ct Iri¡.4ro ¡e ¡ep¡e¡rlia.
v¿¡c
¿e.n, si el r.nr af,rc .¡ .r:Ll cl dert.ho rcr.
.ion¡ .dd cl n,al ¡c l¡ !.fu (bo si sc
niare dc u¡ ¡cliro, rs !n r.r'l r¡ un md
par¿ ¡¿ r.ic¡r¡ ). :i ci n,3l r0c .l !l!¡r.1,o
eúble.. (r¡!
Ir
1'r'L,i (n,rrrn. r ¡(lu¡l
l-l
p¡in.ipb (lc rrprrsali¡ n,, ¡a nrrlnn¡ rrs
pucú a crc lrobl.r¡d
)
li reF¡esrl'¡, ro (¿no !]]ni¡.a t¡!1¡ (ni
ia nn¡ra nicrl¡, c5 üf,r ¡e Ls niu.r,¡s
nrd$ baj,, liB qüc s. rrAenu tl pr".,r,o
de igurLl¿a¡, ,l!. t¿m6i¿n hr !¡o roinJrrtr
¡1, .o,¡¡ .sc¡.i¿ ¡c h rLii.,1 lvr pi1q.L
¡ni p¡.¡. ¡c¡ n,rü--r. ¡e qur ol!5 Llr
h,,dl,..s ro¡o5 lú ,rue tier0 n6 . hu
¡r¡¡o 5o. iAures r,tr n¡iu¡¡Lc7¿, rá.3 r.¡
b¿r .o¡ l¡ cx,leo.ix dr qu. .o¡o5 l(x hool
brcs ¡ebe¡ st¡ r¡r¡.¡os,.la mtro,a nrmcr¡
S,n rnibrry., ¡¡¡D qu. el supucro rs.n¡c
tuniertr r:¡lso. Jru(s ¡e he!l,o l's h.i¡6res
!n ¡rur ¡6¡inu r oo lirr ¡oJ ,tü. s.¡¡
reJdrrnr. LA!¿¡cs. cre ¡rquLni¡;.on tao
nll. I'u.¡c !!ninr¿¡ rlur .l o,!l.n r).lxl
,n.ll, htr,',. .ar, .¡,tro ¡. {i.rar ¡e\ !L'¡L
,ln¡cs n,tr.¡lar ¡cr..h.s e iúFoorr ¡rLc
r.s Rc\uft¡¡i¡ ¡Lrnrnnr dtlr ¡ ld .Lno5 ¡t
iguJ nr¡n.r¡ fur r k)s r¡ri(¡. tr kx l,)ro!
iJlual ,ru. r los .utrtnn .CL,iil.s son .n0,
fts l¡s Llilr¡cnrL¡s qu! ¡.1,.¡ .cf,.ct !n
.uenra
r.ujtcr not ¡sr:
cs
l¡r'.!urt¿ Jr!
siu, ¿ L que el prio.,ro ¡r
f. ¡¿
'¡u¡l¡xn
¡i¡gud, ¡cspue\ra Ef, rigor. L¡s rlsfucriE
¡. ios órJ.n¿s ,u.i¡,..s p.niiv.5 lin muf
¡rver$ To¡s rst:ú Lle alur.Ll. e¡ la nr.e
ima¡ ¡c i¡o.¡r¡ ¡lsun¡s Jcuu¡ld¡Lles de
los hombrcs, !.e¡, ¡,, cxirco ¡os ,;Jcnr\
,urnli.os ¡¡iidnr qur r.inú¡¡n ef, n, ad
nen.c ¡ 16 lilcci.id qu! no deben ilno
¡a^e rno quc ¡cbcn (..csc.¡.ucnft p¿¡¡
,tro¡gr.,icrc.hos r i.1po..¡ .bli!1!i,r,er
Unos lcs .on.c¡c. (lcrcchos ¡ohl.os ¡ los
varc.es v oo a las orurcr.s. odos ú¡t¿¡ Fo¡
igurl r i¡ibos sexo5 tero oblis¿n sólo ¿ los
v¡¡.ne! r p.eftr. s.rui.io miLir¡rj .n r¡Dr.
orios ¡ris no e{able.e. ¡\ o.ióo ¿lA!o¿rn
crc scorido Po. .onsigu'eor.. roiál cs .L
or¡en ruro? U ,o¿iri¡uo , qLe ltr ¡el,er',n
le ¡esn¡c in¡ilcrcnrc, sorenLl¡:i ,rue lar ¡i
lcred.iar ¡elisn¡a\ .¡rc.cn ¡. lmFofunlir
¡l .¡e(É¡¡e, !n .¿mbio, .o¡ri,l.r¡¡:i qür la
dive$idrd aun¡ame¡ral .s l,r !uc .r¡tr cn
.¡c los .lu¿ .o'.part.. 5u t. <ruc .1, .oDrl
r.cvcntc. .onsl¡rtu L únrr retul¡¡c.¡ ,l,\ ¡cmis, cro .s. l,¡ n. .¡eventcs. SeAún
ru (.i.erio, scri.oi¡fl.rl iente ruro r,..e
¿erlcr a rqu¡ll¡ ¡crc.h¡s y ¡ ¡ros nc!:úse
los. Ilab¡i
¡si oo todr rc.rúu¡ c¡
"FIi.¿¡o ¡rue
¡e,sn¡l¡¿¡
ex'!c.ruc los i{u1
!r.nr.ipn,
l.s se¡ h¡alr¡ l. ilurl m.do Fro Jr
mlcfftr {rue el prin. lio Lle ilaal¡r] cs ldcF,
t¡r¡ rcsp¡rde. a la prcAurix ¡un¡¡mc..rl
;qué cs o bucnol Eo cl r¡rdúienn) dr
penrado a los súirJnos por u¡ o¡Llen ru¡idi
.o Fosnivo, cu¡l{ruier ¡ilcrc.. a puedc srr
.o¡\ enia escn.i¡l I señt. t).¡ l() rann),
.le apovo r¡ra u¡ h¡amic¡ro ¡ile¡eo¡r, sin
¡o
quÉ
p,r
eso
.l onlc ru¡idi.o.o ú¡¡ilr
el
!)r;d.ipn, de iS!¿l¡nd. ¡re,rr¡.lpio cr:i
h¡rr. ca¡Énie ¡c .o0r¿¡ido r¡n hall.¡. ro
.ondi.nfts de ¡.(cn¡ldr la errucn¡r¿.srn.
.¡l Jcr .¡¿en ju¡ (ó.
4
I
I
Toneoos alo¡¿ el pno.jp;o Éspecixt,te ta
llamda isu:l,l¿d á.¡e l¡ le),. No sis¡it.¿
o(a .osa sino lue los ó¡srf,os e¡c¡rsa¡os
de la ap¡ic¿ción d€l dercch. no ha. de ha.Í
I,
d¡tj¡.ntn ¿lsxna que .o.ré cst¿ble.i(la ¡or
el JÉ¡echo a apr,cr si et d¿rcdj¡ .,,,1,",
¡crechos póli¡.os úni..,¡en.., t".
.o ¿ l^ úuje¡es, a los ciud¡dros",,,,;.
n¿rivor
y oo ¿ ros efranjec, ¡ los ¡rienbrós de
derci¡inadr r¿a o r€t1siód y.o a tos ¡e oda
€l ¡ri¡.ipio de isu¡ldad a.re la ley je¡i ¡es
p€ralo .u,.do l.¡ ó4Ja¡os en.a¡e¿dos ie ta
y
r,
apli.acióo del ie¡e.ho resueh¡n eo t.s.aos
.oo.re¡os qu€ u.. muje¡, un.jud¡ltado €x
rinie¡o o un n'embro ¡e ¿er cñl.^,Ja r¿a a
¡Él,gión ¡o ticnÉn nt0!ú¡ ¡¿¡e.ho polirl.o
¡re p¡rnciFio r¡ramcnre se rcl¡!,ona.on ta
i8ual¡ad ¡xpres¡ únnamenie que et ¡e¡e
cho ¿rb€¡á ser apli.a¡o de ac!¿¡do con su
F¡opió senrido. Se ra(a det prin.rpio ¡le
j!¡nlicidad o les¡!¡¡d, que po¡ cseo.,a
r¡o
'5
pia es inmanebte x todo onlenaóie¡io i!¡í
di.o, nó inrer€s¿ndo que tal d.de¡.mie¡¡)
5
t
ll
la a¡li.a.ió. dcl prin.ipio de isualda¿ ¿
ld
relacion€s e¡ire r¡abajo y produao ¿€l
mismó.ondu.e a Ia cllgen.rad€ que a igual
i¡abajo coresl)onde iau¿ü pari.,pa.nin €f,
los p¡odü¿t¡ Era cs, segú¡ Krl Mffi, l¡
juri.ia subyacente dcl ó¡d¿n .apital¡¡a. el
süpuesnr 'iaaal derccho de ere sren"
eco.óni.o. ¡¡ ve¡d&l sc rdtr de ufl dere
.ho desi¡¡ú], pues no ricnc en .uenta las
dilc¡cn.i6 de .apa.idad de úab.jo qu€ exis
te¡ e.úe los honb.er, no siendo po¡ lo
¡a¡to u¡ dc¡c.ho ;uró l]no i¡ruro ¡l m¡,
do ro(o dc üatra,o que p¡odu.e u¡ ob¡c(, aue(e y ¡icrró y un indivlduo Jébil ó
es rilo €n ¿p¡rlencia ,susl cuando
'ncap¿
los dor reciben por su ü¿bajó l¡ d¡ma can
ridrd de prcducto. se eorcn¿ r ell.¡,lqo,r3l
por dso desiÁaal La vcrl¿d.¡¡ isualdad y,
$
tl
I
por ende, la ve¡dadera jurici¿, no laaFre¡
te, se loera ú.].¡¡rente cn uoa economia
comunisia, dónde el pdn.blo aundanent¿L
es de .rda uno scsún sus c¡F.dader, ¡
.ada unó se¡ún sus ne.esi¡a¡cs
Aplicado ere p¡n,.ipb ¿ ud sisi.m¡ e.o
nómico cuya prodü..ió0, vdle ¡..n, su fin
útido, eri ¡elul¿do sisicr¡irn¡or..(e For
una áuú.idxd .cnü¡1, Llc rnmed,aro sur!.e
uda pr€gu¡r¡: /.uiiles 5o.l¡s.aFa.idades dc
.a¡a u.o, D.n qu¿ lpo ¡e rab¡ro es apto )
qué qu¡nnrm dc rabijo Fuede p¡ereo¡esc
que reali.c de ¡.ue¡¡o a sus rap¡. ¡¡es
o¡rur¿lcs? ts obvio que knei¿nte cu.rni¡
no cabc sc resuelvx .oni¡rnc a la opid'óo
de .ada .ual si¡o ,rue se l¡rá Nc¡ianre un
órsa¡o de l, Lomuni¿.¡ dc.¡o ¡ ral eaedo
r de a.uc¡lo ¡ norm¿s rcne.ales erabl¿cldas por l¡ ¡urornh| sociai A 1¡yrta ¡e cro
sÉ prcscnr¡ oúo i¡rerrrx2nte: i.uil€s 5on
las re.eedad.s quc fuedcn se¡ sat¡fcch¡'
Sin nioaun¿ hc!.acr')n, a,lu¿llar ¿ c!/o.on
rcntamic.to 6isie cl sireúa Jr pro¡u..n-r.
pla¡incado, ero er, ¡nisi¡o por u¡a aun,
rnlad cenr¿l A Fes¡. ,1. q c lvran afi¡d¿
quc en la !).i.Jad .ómun¡¡¿,lcl tu¡ur, l¡
lue.za de p¡{du(ntr ¡cbc almcnt r quc
rod¡ 16
tirenrcs de riqueza so(ial Ítut¡i¡
, Ia sete..iarn de ne.csidad.ro,e
rl proceso de produ(,ón nii,l ha,le rrre.
cupa6e en conre¡iü pr¡oifi.ada.rsn¡e v l¡
pien.nenrc
ru! ¿, r me¡,¡¡ o q(
dc/ren risl¿.cbE J'.t, Á ne, !yJ¿¡.s oó ¿€
bco gucdr al iibre ¡rbirrio de .a¡a uno
¡.rerm'nru¡,n ¡e
Scni .ompercncir ,lc t¿ au¡or 2d 5o.i¡t ¡e
\uñe¡ err !úe.non
l. trú.r.loL,lnt¡,^
qen.r'!s
Eo !,na,urn
I'o!
e prir! p,o. mun$.1! u\¡.,rF¡¿5ut,o,E
-ral .omo la a.tnrula '¡ .?da .uxi to su
yó
ri\, r
.J!;n
u.a rcspue* de¡ ord¿n so.jxl FosiJ nrc8u c que rúnlrn¿nri \u q¡.
Y l.or.. . er! r,f¡cr !,.,n
.oúo en el .rso ¡e t3 ¡órnut¡ ¿ .¡¡a
-úl lo süfo.!¿l
D cs un or¡en .u.jquier¡
s'0. quc erá !re¡ae.r¡,nen.. dcie¡mn)r¡o
S,n cmba¡rp, nadie er:i .n .ordnónes ,lc
p.ey.r Él mo¡ó en qüe lud.io.a¡¡ €l oriten
so.i¡lodunúú ¡c rGdiv¿rsc cd u. lci¿
¡o turur.. ni l¿ dan.ra en que 5c rernv.¡ijn
l¿s cucrn,¡es irn¡ane.úlcs ¡ara lx aFli.¡
.ión del p¡in.iDn .omun6rx Je juni.ia
De ¡oma.\e .n .ucnia cros ¡cchor, c¡
r¡incipio .oúun¡ta ¡c jurnir
h m.
dd¡ que ¡*e 6l,i¡e a s.r o.st¡e¡tunr
-o hl
acaba eo la no¡úa: d€ c.¡a cual se!.ú. sus
capacidades ¡ecofló.id6 por €l orde. so.ial
conun¡t¿, a cada .u¿l .le a.ue.do a l¡s ne
.esidrdes de¡erúin¿d.s por ese o¡den so
ci¿l. Que ese órden sociar re.onozca l¡s
cxpeidtules indiriduaics .e5pet¿¡1lo l¡ i¿n)
roc¡asia de .ad¿ quien y que g¡ranti.e h
sat¡a¡ccn,n .le ¡o¡a ¡e.esiLl¿d ¡l€ ma¡c.¡
.luc .-n la a¡nóotca comu¡id¡d conrruidx
po¡ di.ho o.den .oex¡¡ la tot.iid¡¿ de los
i¡re¡eses .ole.ti!os €,n¿ividu¡les y. Po¡en_
de, la liberr¡d i.dividurl ilmnaJa, pertnc
ce aL re¡r€¡o de la ilurión !(óPi.a ¡s l¡
ripic¿ u.opia de una lutun edrd do¡¿.l¡, ¡e
u.a sltu..lón pa¡aJisi¡c. cf, qur -cooro
M¡ p¡oletizaba- sed. ¡erado atás oo s;
r. "pl .rr:.ho ho¡izootc ¡cl ¡e¡e.ho but
gu¿í si.o ¡ambién (pucro que n. exis¡tia
.inBú¡ conni.d de ioiGcsct, el adFlio ho.i
6
Una nueva apli.¿.ión ¡leL p.n.ipio de
iAx¿ldad es la fó¡.rola.o¡oo¡a baj{r el non
br€ de resla d€ oro , la .ual an¡na '¡o
h4¡ó ¿ ¡os droís lo que no quie¡s que te
l¡¡g¿. a ri . l¡ q!. .ad¡ un. n. qulúc que
lx ¡cmÁ le hag¡¡ es lo que le Provo.¡
dolorr I lo quc cada ün. ¡six qú. lo5 ¿emás le har¿n es l,) que crus¿ D¡a.er Asi
pues la .€¡l¿ de oró dese¡rLroca en 12 si_
gui€dtc c{ige¡.ia: no lc.áüs.s dold ¡l pró
jino !no que Fropo..rinale pl¿.er S.il,)
quc .on l¡e.ue¡.'a o.ure que brio¡¿rle plx
.cr ¿ un individlo cs caus¡dé Jólor cn oro
lsnincar cro una vióldlón ,ie la re¡l¡
^l orc, s€ prcscnt¡ ennm.cs cl DrcbLemd ¡c
de
¡ilucid¿r.ómo.onduclrsc ante el nl¡r¡.i.r
lxr.¡¿mcore ¿re es.l piobleña ¿e la
.i., fa que si .a.lic lc causa¡r dolor ¿L Prtl
limo !no rarlo pl¿.cr, no hab¡i. ¡iiaún pÍo
bl.ma de jurnh No obrani!, si se bu'.x
¡flicar la ¡esla ¡c orc, habie.do u.a inl.&-
¡¡!
,-,,...1
* r, qü. \u:rrc
" '..,."
"
!,ar. k, ! ¡ ,h5u¡,hi Ntr
quie.. sc¡ .arjs¡¡.. ¡un h¡biendo .o_
me¡ido un de¡no Fo .o.se.u.n.i3, .óhc
la ¡c¡jh ¡r .ro, ej ¡eli¡
Llie
I
.uÉ¡rc do (lcbe se¡ .¿ri!att. A .ir.¡as ner
sonas l¡s fu.¡e ¿a¡ lo mnnr, qur se ¡cs
m'enra o.o, dalo quc.o¡ o sin rúón DÉ
tn,le.
ll
I
se¡ lo bar.nÉ inklia.ús.onr,
r)¡_
ra ser .apa..s de ies.ub¡n ta ve¡Jet pro],
¡Éa&re ¡ si or¡n6 del ntntúo!,. Enn,n
.es, siguic.do ta.rst¡ de o¡., ac as r.;erá
perni¡ido menrn. En .an) de ,ore¡prciaA.
cs¡a relli.ón .odo riaor, sc ¿rri¡¡ a l2 x6.
ii.ló. de rodtr mo¡, y tó¡o ¡e¡e.h¡. v¿ de
5uyo que ¿r¿ no es la tnteoción ¡! ta rpg¡¡
quc, por el .o.rarjó,
n, trJI ! c ¡¿r.rl, , \rn cmb¿ra!, \ .t ¡e!¡l
i u¡o h¿ ]t rr ,r.l|.r.r,.¡J seaun h,, ;.
.¡ón q e e.cier¿, e(on.cs r,;ue,lc.ónfi
Aura¡ <omó F¡o.lan¡ su tex¡o- un .ñ
¡e¡,o !übje¡vó ¡c nnltuda iusr y, e. .on
se.ucn.'a, taop!.o puc¡e ex !jnc ¡l h.,n
bre que sc conduzcr oo l.¡ ¡rmin ,on,,
drseüia .tuc los dci¡,is sr .oo¡u¡..¡D .of
il. Un .ri{.¡n, bjc!!. (1. cr. tiFo $ in
.oDrp¡oble .on .ualqutlr o¡de. nnirl po¡
ende. h¿ de id¡e¡rr¡eiüre l¿ ¡eal¡,1. .r,.¡
el s¿¡¡do ¡c que erablece un.rite.o objc_
¡vo
su sirnifilado rerÁ .ordú..re ¡." L*
.lem¡ cono ¡ro5 rleb,üan .D,,,11,.i... .,,.
trso; mó ¿rü, e. ¡en,¡ad, ¡eb.o .o.¡u
.
\.!un un¡r rnobre,\, Eu,Dc,ú..o^EJebrr
mo
.o',¡u ,ne f,, s L¿D(Lu t
¿( lJ r' ü y L kspGrr n" h: ¡" ú.
conúa^e en la ¡esla de o¡{,, !ue sól{, t¡
prc\upu^L
Y
pú!Ll¿ trE\u!¡¡nc¡l¿ oo¡cuc
rqú.i1, qu¿ t¡E\up^nc .. I k. \rn¿nre .¡
o¡Ll.n ¡e l¿ nr^¡¿l p !,,!: I d_t Ltc(!hl
I
I
!n c6o ¡c nr!(ur, ¡ m¡¡eB ¡e
,nter
prer3.,¡¡. e1 ..i(crio $rbrcrivo .ooref,d. e¡
el ¡ex¡, de ¡a resla ¡e orc Fo. u¡ .rteoo
1nrjetiv,,.la ¡e{la¡esenbo.ri en l¡ si8uie¡
te e\icencia: a.¡úr (,onrde r Ls no¡úas
lje¡e.:Les del .¡den v[rL No obr¡ntc t¡¿ta.s¿ de una l¿r ula t¿unnólnr, pues todó
or.l€d so.i¡l se lhn.l. en oó¡m¡s acod¿l.s
.odlói,¡e d Ias.u¿les ¡.b.oros.ordn.n¡os,
¿s.¿ suaúió ¡ Nf¿nücl K¡¡r cl cnln.i¡¡o ¡c
N.¡lcbro inrpcr¡lvo.¿¡cg,ti.o, quc.ooh
gun e¡.esulta¡o iundaneatt de
su
tl.xoiia
.tral r su lnulnin al prcbleda de la juri
.r¡ El n¡pe.¡rivo.ai.só.i.ó afi¡m¿: ob¡a Je
¡.u€.Jo ..n xquelL i]úi r ¡lue tú ¡eser
rj¡s sc .onvnrlÍd .i l.y d.nÜ¡|. [l lr¡¿s
fa ¡brns: ¡a .¡n, !.r¡ h i¡¡n¡ .s buc¡¡ o
rur¡ .uan¡o cú ¡Ícrmioa¡x l)or .¡¡m¡s
quc los hombrcs.tuc ¡,.úro ruc¡.n o ¡.
3_
bcn ¡cscú que sean oblilGnri¡s prn (o¡os
Mas, r.uáles son 16.om¿r,rue po¡cm.s ó
debcmos Jeser sc¡n obiisarrid D¡¡¿ ronos? !ra er la p¡esünr¡ .yirl ¡le la rurl.i¡
Y ¿ era p¡csuDra
n¡no que o.uri¡
..n
¡
I
I
-1,,
l3 .eslx ¡r o¡, oo ¡¡ ninlxn3
DLcg el im!.rariv. .aregdi.o
re5
2
Al .o¡siderü lós eieorFl,¡ (on..eros .on
quÉ K¿nt p¡ocu¡a ilu$¡r la apti.a.ió. ¡et
iDpe¡ariv. ca.cAó¡i.o, se .omp¡ueba qur
.o ri.uye. p.e..Fnx lc la mo¡¡l t.¡ii.ional y del de.echo pósitivo de 5u épo.¡r cn
.rnsún .60 lueron ¡edu.idos ¡cl nnper¡rivo .rtg¡ri.ó d)mo pre¡e.¡e ru tcoria, puer
.le cs" aóroruia va.i¿ no puede ¡edu.n5c
nada Sin eobrso, ródo pre.epro ¡e .ut
quic. ór.len $.i:l cs ..n.ilirble .of di.ho
Frln.ipio, ¡a¡. que ¿re no di.e sino !ue et
hombre debc ¡.ur .o¡ ¡i.cslo a la oo¡
mó 8c.e¡sles T3l c5 la ¡'ó¡ de quc el
imperativó care!óri.o, ¿l isusl que et rrtf.
.ipio tle "¡ Lads .u¿l ¡o suvó o l¡ .esl¡ {1.
oro, pue¡a seFir dc jur'¡c¡ci¿n ¡.u¡tquic.
o.Je so.ial en scne.al y ¿.u¿lqui.r ¡rpo
si.ión geocrd en p¿rii.u¡ú Y e. cre \en.
do cs .omo hm !¡ó utiliza¡.s Er1 cv,D
tu¡liJ¿d crplica po¡ qué eras tótnul6. a
pcsar dc s€r abrtut¡nente hucc6 {, me
io¡ di.ho, por serló- so¡, r ianbié. serán
en cl au.utu, a.rprddd cómo solu.ión srtis
tuto.,a al p¡obl€i¡¡ ¡c la juri.ia.
VII
1
la Éti.¡'de
A¡n.ó(cl¿s ¡s¡e!¿ u¡ nuevo
y sig¡i¡caolo c)cmplo .l lr¿ril esfüe.zo
po¡ defi¡ú b mca Jc juri.i¡ xbso¡ura úer
ced r un úéodo ra.1of,al. .i.¡iin.., o.u¡si
cieórín.o L de A¡nnireles es un¡ ¡tn¿ dr
l¡ vi.rud, er dÉrn, apunta h¡.i¡ !n slknx
dc vniu¿rs enr¡c l¿s .u¿les la Jlri.l¿ cs l¡
vúrud m¿s rlt¡, l¡ vi¡iud perar(a !L rilósofo s¡icAo dc¡rur¡ li¡b.¡ en.onúado un m¿
rodo .icotifi.o, ero e\, !:oméri.o mx(c
úáo.o, pa¡¿ rLcrcmnr¿¡ lar rrru¡es o, lo
que es iaual, la¡a rcsp..der ¡l inreroAanre
")qu¿ es kr bueno)' I-¡ ¡los.li¿ úo¡al, ¡se
gur¡ A.iróteles, nene Jro.lin l3 vúruLl,.urr
csc¡.ia procun d¿¡e.¡.'na¡ Jc la mún]a ol,
o€ra {,.1
ror.s, de una alrma
simi,
'¡!!
la¡ a l. quc prrmi¡e al le(lmc¡ia aD¡(¡¡o
a c¡luid¡(¡o.i¡ ¡c ld punex firslcs ¡c Lntr
rÉ.¡¡, e..o¡úa. er fuo.. quc ¡ivide la nu
m¡ cn dos F¡rcs i¡a:Les Dcl nndo ¡.o,Lo,
la vi¡rud .s cl tuf,t, 1.¡o .nre ¡0¡ cx
rcn!,s. €s ¡1c.tr. enú! ¡os vi.nx: clri.o Lle
exrer, y .1 vi.n, Lle d.tc.rr.' Asi. Fot cr!ú
rlo, L vnul Jel v¡lor .o¡rtuf. .l fu¡¡,
mc¡io ef,re el v1.o de la.obd¡ia. tu(¡
de cor¿ic , v el vnio ,lc la te'nÍnhd. ex.!
so dc .onie . Ívr es l¿ .oooo¡a doari¡a
del nednr P¿r¡ pode¡ rr?s¡r e{¿ do.úLna,
.onvienc no olvidd que un leór¡cúa rrni
puerle Jividtr u¡a lnrcx cn dos pdics lsuales
siÉnrpr. quc los puntos llnsler.r¿f, ,lad.s
E. el.aso qur nós o.,Da. elpudro medn vl
crá .aóbién d¡¡o .on aquóLlos. es de.t,
cri ¡ad. ¿c o.cmano. Sl sabemos qu¿ cs
el vi.ió, pó¡remos s¡b€r.on!su,e¡ie'¡cnte
qué es la vú(u¡. pues l¿ viru¡ es l!.o¡ra
.ió del v'.io E¡ .asó quc La úedii.¡ sca u¡
vicio, i¿ vcrtlad serti 0m vn¡Ld FmFe¡,,
Ar¡¡ótclcs da po¡ cvd.nte la €*isrcnra déi
!i.io y Fo. vi.ló ..de.de lo .d1¡.¡do Jc
csc dod. p.r la moral r¡¡L.Qn3l Jc nr
éno.¡ ¡ro sis¡ifi.a !u. l¡ ¿ti.a Lle l¿ ¡o.
fnr¡ Jcl mc¡n, vnu.lon¿ r-,11) en rpancf,.ia
su probleda, v¡l.lc.i., tl prrb¡cmr de s'
her .qu¿ es lo mxlo). rqu¿ es !n urr), I,
po' cn¿c, rqu¿ fs 1l, hucn.: ¡rir¡ tj L.a
vnddr -{si p!cs, l¡ p'cArjú¡ nu¿ !s ¡.
bucnor rc.lbe ¡x rcslrue{¡ d. ora frlsuor¡
;qu¿ es lo nrJor: i¿ ¿rira ar¡u¿1,(a ri6p¿
s¡ ¡r cs.c nodo la rcspuer¿ I rre ro.ctro
AnnrÉ r la mor¡l Folrlra y i o¡Lle. 5o.t¡¡
¿ur..i¡ad ¡c .st .dcn nni¡l y o l¡
Itn¡iula rlcl dre¡'o- se¡i quna, dercr.rn,e
q!¿ És lo ¡.'¡a!a¡o y ,lu¿ lo fo.o
Asn¡¡mo, ¡¿.idti.ui¡les son tos dos crúe
nos, e5m cs, los ¡.s vi.n^ v. ¡!¡ eo¡c. l¡
rifuud snuada .dúe ¿.rbó\. Er¿ nr:1, ,l
¿i¡ pór ¡¡Li¡r l. vrl ez ¡el ontcd y,.,al
ex¡.cote, se rustii.a ¿ si n6n¡. Éra es !r
re2l¡3¡ t¿ lun.nrr ¡c l¡ i¡irnula nürolósr.a
drl ¡¡edio !ue fi¡¡ilz¡ di.i.n¡o que lo bue
no ds aqrcll. qu. cs bue.o p¿¡r er onlto
social exúrcniÉ rr fun.n-,¡ ¡c cra m.rat .r
La
aunl¡men¡alorcd¡e (ons¡n,a¡lor¡
el okLcn !{nl .xisrenrc
¡nrc.c
2
.r¡i.rer raudorji.o ¡c La fó¡n\ná del
mcdio su¡re.on .h¡ ¡¡ cn la apli.¡(iri¡ de
F.l
la mi\dr¡ ¿ l¡ vúruJ ¡c l] jurni¡
cl r¿¡úi'
lc5 enseñ¡ q!e la co.rlu.G rur¡ cs ^rr,ne_
y
no úedio cnúe l,¡.cr cl niJ slanno r.
primeo es 'dedasl¿rlo , 11, úliioro po(,
En cre .a$, L¡ a&mula .lue Ji.3 luc lr
v;¡ud cs cl pudro meL ) edúc ¡or vi.na,
no ¿s !.a dcóLt¿ aFrcpi&l¡. va que L¡
niiur,.1¡.lue F .lc.rú¡ v l¡ q c 5e suf¡e .o
son do5 vi.ios o m,ler slno que la idiLtr!.ia
cs un¡ !)l¡ L¿ .lue e1!(ú3 ¿*e I r.¡¡ccc
¡quél l¡ iur cia es, i.n.iLladente, lo .on
rarn, Jr cra lnrurl.i¡ Ii inúu! ¡cl me
¡nr n. .lx ¡esput .l inrcro!.n¡c tunda
,.É i¡l /qu¿ es l¡ ioiur(r: 12 ¡csFu$h
cr:i iii.it¿ v Ari*&eL.s nr¡rnr erid.¡te qrú
iojurniis es ¡qucllo ,niuro par¡ e1 o¡¡cn
noraL Fo\nilo y cl dc¡e.ho 1)o!¡vo r-o
I
ap.rtado po¡ lx doci¡ina del mc¡io no es l¡
¡c6¡i.iód de la cico.i. d¿ la ju*i.i¡ snb el
ao¡rale.n¡ien.o ¡cl o.den sociJ .xnrenre
esr¿bl€.ido tor la mor¿j positiva r .l de¡c
.ho p.sitivo Es ¿re u¡ ¿lore eniocnrc
nenie politi.o que FrneEe ¡ l¡ ¿ri.a anro
t¿lictr .onra to¡o ¡.:iliss ..nico que apün¡e
¡ su lJ¡a de valór .i,'i¡ífi,"'
J-ne s¡ ' hÉF(ar
o¡r
orMdd. LFLphb$ohñ5
\,; Y-! .ji-¡
VIII
I
1
El tilo metafisico ¡le filosófia ju.mi.¿
cono el ¡¿.ionalis¡aj crá¡
¡j
rcpresenra{los
por ta es.ueia det dee.ho ¡¿tuGL que prcdoninódurantc los r,glos xvn I xvrl y auc
ab¿ndonada cai por .odFleto en
xrxi
rolver
a
cobra¡
innur¡.ia
cn
nuer¡os
lda
rl
di4. I¡
teoria del derc.ho ¡a¡urll ¿6rnra
quÉ exútc u.a r.lala.ión .ódple¡amc¡¡€
jusade la ¡cldiónes humand sü¡sda{l.la
Narucleza: lc l¿ Narurn€2a cd!.eneral y Jc
Ia narurileza de¡ honb¡e en rannr +. ¡"h
¡io dc r¿ón. l¡ N.r!.rleza rparc.e p¡esen
tada como ruroridad no.marivaj .omo una
especie dc le¡.nlador. LI. dn:itnn arcn¡o ¡e
l¿ Narumleza ms llevrrá ¿ en.o¡r{ en clta
oo¡Dd inm¿ne.ies ¡lue pics.¡iban I¡ con,
dufta kda {$o s, jura ,lel hombrc
En cl supue$o dc qüe h N¿rurneza ser
creacióo divina. sus oó¡drs 1nm2n..re\ +
de¡e.ho naru¡rl sdio exp¡esoncs ¡¿ t¡
votunrad .livin¿ tn erc c¡só, la re.ria ¡c¡
derecbo natuEl adquiere !¡ .ará.ter óei¡li
sico. Cuando el dére.ho natur¿l se i¡.c ¡e
rivar d€ la naru¡dlez. ¡el hodb¡e cn .uann,
!Ér ¡.r,¡o de .,¿ón sin ¡emirúse a u.
oriac. diviro de l¡ r2¿rn .Lad¡o se a.eF
ra que el p¡nriDio de iufj.i¡ sc barl¡ en l¡
r¿¡¡ hun¡n¿ no ne.esnindose apelr ¡
la voluntdd dNna
la reo¡i¿ dcl ,],-re.h. n.i,ú,1 c.¡ ¡op¿ics
racio.¿lhis Desdt el pu¡ro de lrta de una
cien.i¡ ra.ional del derecho, la poru¡¡ mc'
bfisi.o-rclisiosa d. lá i€oria delde.tchó o¿_
¡u¡.j no purde ser r.¡ida e¡ .üedt¡ Por
otra pdr€. l¿ posi.ni¡ ¡a.ió.¡list¡ rcsulta
evidentemerrc lnso$e¡iblÉ. L¡ N¿.urareza,
e¡ ranto s¡rcma de he.hos rlo.ul¿dos en&
si por cl prin.lp'o de .aus¡ljd&], ¡o ren€
loluni.d prop,a y, po¡ ló t.o(o, no puede
dctc¡mind co¡du.i¿ hum¿na ¡lsu¡a. De u.
hecho, es de.i¡, de ló quc cs o su.ede r€¿l'
ñenre, nó pue¿e dc¡!.irse lo que debe scr
o a.onr€.€r. l¡ ¡corí¡ racionalúia del derc
cho ;rur.l s€ b6a en un rrnsma cu.tulo
inrenra exÍ¿cr de la N¡rumlez2 nó¡md D¡ra
la cóndu.¡¿ humúa. r¡ prrpió pue.lc llccn
se del propósno de deduln i¡les oornd de
la r¿ó¡ humúa. l^ no¡nd.ruc Dresc¡ibe¡
l0.l
la co¡ducta hum¡na Puedé¡ o¡isrnrr úni
cad€nte en l¡ lollntad y €f¡ voluntrd sc.i
Éiclurvaúent. h!úa¡¿ si sc (lera ¿r l¿¡o la
especul¡cn,n nctalisi.¿ ¡¡ an¡na.ióo ¡c
quc ci honbrc Jebe .ooluú(e,le u.¿ ¡e
rcrmina¿¡ múe¡a <uxn¡o quizli no sc.oñ'
du.e .erlme¡ie d. cse dodo- sÚá nrúu
lada pór la ru¡. fum¡¡a úni..mc¡te e. cL
supuero dc quc l)or un xüo ,lc voltroi.¡
hud¿n¿ se hay¿ cráble.ido on¡ ¡o.m¡ lue
¡¡Ésc.iba ¡i.ho .oópó¡t¡i¡icf,to Lr rÉ¡ln
hunaoa pueJe .omp¡endc¡ I ¡es.ribn, nas
nó odenr PretenLle¡ h'¡lar en l¡ r'ó.
dorna de .ondúid Dúa nx hombres es
u.a ilusión sidil¡r ¡ la de qucre¡ exrar
talei norñ6 de 1¡ Natu¡¡lcz¿
l0l
2
No rerrlr¿ so4r.enllente, por lo r¿fro. que
los dive^os pmidarios ¡€ la reoria ¡ct dere
.lo natu¡¿lh¡yan tle¡uciilo de Ia N)r,8.??
Divn,ao cn.onú¿do tn ¡¿ 0¡tu¡:tez¡ t,urn¡¡á
lrÚ.ipn¡ dc juri.ia 5um¡Dre¡ie .onúi¡i.roros rnre si !n .onao¡mi¡rd .o¡ un! ¡.
lG mis ¿niinBnrlos r€Fr.sc,r¿nt$ ¡e cna
es.ueia, Robero Iilme¡, la auro.¡¿.ra, l¡
mo¡a¡quia ¿b&tuia cs i¿ úni.¡ ¡on¡r ¡e
sobierno o¡ru¡¡1, €le rl..i¡, rura No óbs
tanre, ot.o teóri.o del dcrc.lo natu¡.1, tsuJ.
mcnte ¡eleva.r.,Jua¡ l¡.kr, denucrra, si.
guienJo el dnmo
qu€ la mon¡F
'úbdo,
quia abrtura ¡o pued-"
(ooside¡ada
se¡
en
nni!ún .60 ..dr) aoroü de lobierno y que
ran ntlo l¿ d€¡r).ra.i¡ rierc tul v¡lor, pues
úni.¿úe¡rc ¡r¡ se a.uú¡¡ ¿ la Nrrur¿l!za,
sicnJo, po¡ lo ¡.d&r,la ú¡i.¡ jur¡. La m¡yo.
f-ü.¿t .l \t\'
t
L_
,i ft vüt,.] r¡k¡tt .,ib¡
pare d€ los .epresc¡rotes dc la do.ti.a
,lel d¿rc.ho ¡atu.al so$ienen quc 1¡!¡opie
del o.den lcudal v .¡pi
dad prvada
-bsc
r¿lis¡a conrnuyc un de¡echo narur¡1, sien_
do, por e.d€, sasradó e 1n3l,t.¿ble Por
consisrienre, la Prrpi€¡ll ..lecriva o .o
munidad d€ bicnes. es dc.r, €l comu¡nno
sie¡iica ¿l8o conúrio a la N¿Maleza v la
r¿ó¡, siendo, po¡ lo r¿nto, n,juro Sid cm
barso, el moviúlen¡o d€l slslo xvul, que
jusó.i€ro papÉl €o la Revol!.n-r¡ Fr¿n.esa
y qué pr€rcndia h ¡boli.ió. dc la p.o¡lcdad
privad¡ v la i¡rnú.ionaliz¿clón de ün orJen
soci¿l .om!¡isr¿, se bd¿ba .,mbi¿n en el
de¡echo nator¡l sus a¡l;aor.¡6 órcf,tan el
úisno viso¡ probato¡nr qu.los ted¡ientes ¡
d€lender la p.oDieda¿ Frieada del ¿cua] o¡
dcnadiento so.,3l, es deo¡, v1s.¡ p¡o
ba¡o¡io €s nulo. Mcr.ed a un métrdo b¡5a
do eü uo son5ú¡, cono o.utrc en el caso ¿e
lá ¡eoría del derc.ho n¿tür.1. se poc¡e de_
mosfd todo ó, lo ¡ruc es isud, no es Pori
IX
1
S' h.y ¿lgo quc pódemos ¿p¡en,lft de la
h¡to¡r¿ ,l€l co¡o.imierer bunano cs to es
téril.s que ¡esuka¡ 16 esauftzos Fo¡.¡.on
rrur a tav¿s de mc¡ios r¡cio¡¡les L.a 0or
n, ¡e.on¡lú.ta jura !ue renÁa rxlidez absolur¡, va¡e rlcci¡, una f,or¡ra qu¿ cx.lura t¡
posibilidad Je tn.ont¡r jNra tj (ú¡u(a
opu€fa Si h¡), ¿to qu. pLedc .F.ende6c
de l¡ €xpe.ie..i¿ .spnnul (Lclp6eló es que
¡a r.zón hum¿n¡ Fuedc .od.ebr sótó vn.
rcs rclarivo5r cn oüas pilaLJ¡xs, quc e¡ jui.n)
.on quc juzsaoros ¡lso ruró no pucd¿ ósr
jaúrs cx.lui.la rosibilidad {l! un ruicio dc
vrl.. oruc$o la ilni.i¡
absotuix
.ontsur¡
un¡ perae..iór suprem¿ n¡adon.l Desde l¡
pdsDe.tiva d¡l .r,.o.iorienr, racioo, rilo
exn€n intercscs ¡umanos y, por .onjisuicn
te, .ó¡nicios ¡lc i¡iercscs. Za¡rar j.s mr
nos supone dos solurn,¡es ¡osibles o s¡ris
la.e' ¿ üno de los r¿¡ú,nos ¡ n,ra ¡.t oro
. e$ablcce. u¡ carilib.nr enrr€ ambos &r
sul¡¡ imlosible demorrar.u:n es Lsolucr',n
lüsra. Dado Dót suDrcro ,rue la Fú so.i¡
€s cl valo¡ supreso, cl e.tuil,b¡ió tcf.esen
¡aú_
ta.á la solu.ió¡ jür¡ Dc todos
'¡o¡os,
bié¡ Ir iuri.i. dc la Fr cs ncrame¡te uda
judcia rciativa que, en ningún .ao, pucie
2
Mas, ¿.uál cs l. ñocl de €ra filosoaia
.cl¡ivisra de la juri.i.? ¿A.do riene üna
mor.ll ¿O sr úara lal vcz ¡e un ¡ela¡ivúmo
amor¿l o i¡,¡ó¡¿lj .omo muchos sórirnen¡
b .oi.!¡.ioi d( qw h iufnr é rso rfr!
ti,
¡
v¡mo
t¡ t¿h- u
¿4 c.,r¿fl.|¿.r
úuÉris¿{. s¡ñd6ro
.un iq¡c pú
obÉrc
!io.{
y
'.ú11
,r,t1
eo L!r;É
BbFh¡
.qqhrsk¡ . Fs rr, t K R porpÍ "7u at;, na,
di;¡, 4 üqú
sG6E.e e(Í ri ruFr(¿ ¡d stdo hdi¡¡;
.
5c
nn
¡l
p¡in.ipio érlco lu.daóe¡kl
subya.cni€ ¿ una teoría rcl¿tivnia de los
vaLores {
i¡fÉrible de la m¡ma- ló co¡li
Sxra el Drincipjo de roleraf,.i¡, v¿le de.ú.
No lo creó.
el im¡e¡ativo de buena voluora¡
pe. coú
e^ !o¡ ju!¡iúioi
ú(crc¡ e¡ u¡¡ Júlnn D! q ¡beLn. ¿ [email protected]¡{q ¿
prcnde.las Ll,n.ep.n,nes ¡€lxnx¡s o poln,
.as Llc llrs dediÁ, auoquc no sc hs .oDFafu
o, ¡rcjor dnho. frc.G¿ncore por no ..i¡.
p,.Úl¡s, n. inln,rn¡o, ¡lrmi6, su cxrc
io¡za.ión F.ifi.r Rcsul(r obvni quc ¡c
un¿ .ó..ep.'óo .elativúh ño pucl€ ¡1edu
cirse nioAún derecho a u.¿ rtrran.ia ibso
lura sino únirme.rc u.a roie.an.ia cn.u.drada €. ur o¡drn ¡osnivo qu¡ saranr'.c t¡
ll¿ ¿ qulcn.s sc le slbó¡di¡an, p.oh,6i¿n
.oDLd(o ¿ ¡r¡¡<60 Gru'! ino @no úú
iü (ir¡l
ru,a.hdi...".
-4F ¡s!ri¡!i)hoo,rie¡r,,i,
"i
¡dq& ú¡ jlnú¡
I
do¡cs el enpleo dc h vnten.,a, sin Limlrdlos cn la exierioriz..iód pa.it.r ¡. rtr .pi.
.io¡cs 'lineran.ia sisolñ.a libtra¡ ¡c pc..
smicn¡o Los v¿io¡es moral.s miis eleu¡os
sua.ic¡o¡ el ñenosc¡bó ¡¿ la in¡olc¡¡n.:a¡e
nts dclcnsores ¡r ld Firó qu.ld lnqusnlón
cspañól! en.endió pú¡ draende' l¿ r.lisnin
.¡isiam. no só¡o auercn lLJis¡d.s l.s.u.r
rlos d. los l,e¡eie5 si¡o qu., ann¡mo, sc
\a.¡in.ó ur¿ de las e.s..¿n¿¿s
impor
'¡is
¡óres ¡e Cr¡r. no ruz8ucs pd¡ ¡o ser
iu2ga¡1, Ff, 16 Íicmendtrs ¡ucr¡¡s ¡e¡i¡Jn¡as
¡cl sslo xvrl, rn que l¡ lslesa tcRlrL,¿:
cr.ir¿ de a.uenl. .on l¿ pe&ÁunLo.¡ ex-
durln¡É e en c¡ lrópósiro ¡c (.rmjn¡.
.o. h o.r, le¡ro R¡rl¿, uno d¿ los más
,-.-1.-...
D¡i rrLr,Lú¿oddil&
srandcs c¡ranliprdo.cs ¡el espnnu huma
noi a qui.n¿s..eian po(lÍsur¡¿ar el onlcn
polnico o rc¡rsióso exn¡e... i¡.r.r¡ a 1¡
i¡.r¡nsae¡.ia (oo ios ¡¿'¡:is, les ohjcr¿b¡ li,
slsu,crrc ll deson cñ n. su¡¡e ¡. h ¡oL.¡!o.ia sino ¿e la
t,n¡.1.lN
'or¿nsiacmi¡-
Ul
rnl¡¡ nrrl,r. cL r .i.
dlmilr., ¡c l¡ ¡rdútu 3 ¡¿!c .i. .Lr l.L
f.!b hl¡¡ l. h¿Lltrr ¡l.h l¡'.r !i ! r,r¡
¡¿l v./ ¡.urrn (lur rs. ,l6lrrl,:
.ev,nul ,n,¿.n) De
prsin6 mís /jlorioss
de la hnrori¡ de Aus
r¡ia la .onsituyc el ¡cüeb de .olc¡a..,a de
.losé rr. tn €l rupuero que la ¡.mo.¡a.ia
.oornuy¡ un. lorda dc sóbie¡.o ju!¡, to
es cn cuan¡o sisoi¡.a I'bcit¿¡ y lbcmJ
quicre de.i¡ tolü¡oci2. Sin corba¡lo, 5!.s.
un¡ F.esu¡ra: ¿puedr permaoc.er de.¡f,rc
la dcmoc¡a.ia cuanJo ilene quc ¡cacnde6€
de ataqucs a.rl democráii.os? Sí. .. r¿¡¡o y
.uanto no reprida ldcftc.nrna.1óo p¡.it.a
de la .onc€F.ion€s ¿f,ri.dedo.rá¡n6 ¡x¡r
ade¡te esa ¡olerrc,a .s ló que dilcr.n.i¡
la demo.¡a.ia d€ la au¡ocr{l¡ ¡¡ raf,¡o cr¡
diler€n.i&ión s¿ nan¡enA¿j red¡¡enos ra
zón ldx ¡ech¿ar la ¿uto.r¡cix f estr o¡AU
llosos Je nuer¡¡ forna democri'i.¿ de so
bierno. 12 democ¡a.i¡ no debc s¿lvxsuú
dalse rcnun.irdo a si nisda. sin cmb¿¡lo,
un gobic¡nó demo.riirico rc.drá .¡nblén el
,le¡echo dc rep¡idir lor l¡ lue¡za v cvtrd.
.on lr i¡úun¿nn¡ ¡dc.!¿dos nrdo if,rcnto itu€ p¡erend¿ ¿ern).arlo violeniaúe'te.
¡l eicr.i.'o de ¡d ¡.r..ho n.
3l principio deúociárico di ai .le tolcr.n.ia
¡. o.aion€s puede ¡csuhe dili.ll ¡¡cur¡n
ü.4 linea divi:o.ia eoú. l¡ divul]r2.1ón .le
cicn¡s ideó y lx p¡epara.ióo ¡€ u¡ Áotpc
^simúmü.
lcv! .i.(. ,ics¡o. mas $ h.nn, r rai
.on
(,r Je Lr ,lcú.,fu(ir !orc. c5. r.{,, tlfr
,lenr)cra.ir qut no ra uD¿ ¡c lt;onrll).
no c\ rt.tr!!l,r¡ Jc qur \e L Jcntn,h
3
Dado qu€ l¿.tcmocracE€s por n¿rurtleza
proaunda lilre.ral y lib--¡tad sis¡iii.a nne
rancia. nó ¿xrte fo¡na ¿lslna ¡e sobie¡no
óás lNorc.e.lo¡ade la clcñ.ia ¡lue ¡2ded._
cr¿cia. la cien.ia sólo pu€dc de5e¡olt¿6c
cu¡ndo es lib¡e. Scr lib.e quie¡e de.t n.
só¡o no cra¡ sóncrnla a i¡fluen.i:B cx¡cr
n¿s, cro es, p.liii.6,5i¡o 5e. ¡ibre lo¡.rio¡
menre: que lmlcre u¡a nftl iibcnad en su
jueso dÉ ¡¡sumentx y ob,e.ioocs. No exn_
re ¿octi.a que pue¡l¡ s( climi¡adaen n.'¡
bre de la .irn.i¡ pucs el alma Jc l¡ clcncia
C.ncn.é es! erudio .o¡ ¿l io(cro!an_
re: "/qué es l3 iuri.rs? . Ahor¡, ,l llesa¡ ¿
su fin. me.l.v pcraedaded¡c.uc¡ta quc no
10 he .espoo¡i,lo Mi ¡¡.ulpa es qrc cf,
cre.a$ mc hdn, en buco¿.oúta¡ir Srría
már qúc pr.sun.ith ¡c mi pr¡tc h¡.crles
c¡Éer ¡ n¡ le.rorcs.ru! PUr¡. ¿I.¡ozar
rqu.llo que ¡o losr¿ron 1¡I p¿.s¡¡o.rs ¡¡tis
sr¡n,lcs En ¡iAor, vo no s¿ oi puc¿o ¡c.i.
qu¿ e5 l¡ juri.i¿, l¿ iurnil ¡blnura. esc
hc¡mo$ suei, de la humannl¿¡ l)ebo.o¡
fo¡r¡.n¡¡ nr, h ju*:.'a rclarlv¡: t¿n $¡{l
rrrcdo Jlrn qu¿ e\ pra mi h rusri.i¡ Puer
l¡ .,c¡.j.
¡.¡
io
de l, fiv,
juri.,tr
la
¡e
lcmo.¡¿.ix,
la
¡c
iuri.ia
la
l¿
¡o quc
cs nri p¡()aesni¡ y.
ú¡nr. lo ¡rrr imlDr¡ntc ¡. mi vida, la ju5
(i.i¡ ¿s pr¡r niiaquelb bajo (uf¡prtre..n-rn
pucJc llo¡e.e¡.la .ien.,¡ y. ruro .on ¡a
.icn.i¿. l¡ v!.¿.d y h sn.eri¡a¡ !s l¿ juricia
¡c
l¿ libc¡i.¡1, l¿
juri.E
INT) IC¡l
Descargar