Notificació de la resolució dels expedients nº 1499/03 JRM a

Anuncio
DOGV - Núm. 4.871
27 10 2004
26987
Programa: PCCP. Programa de Xarxes Interempresarials de
Cooperació
Motiu: no esmena de la sol·licitud (documentació tècnica).
Programa: PCCP. Programa de Redes Interempresariales de
Cooperación
Motivo: no subsanación de la solicitud (documentación técnica).
Empresa: Anamup
Domicili: a Benidorm, (Alacant), av. d’Europa, 8
Expedient: Impyga /2004/105
Programa: PCCP. Programa d’Innovació de Processos: Gestió i
Organització Pime
Motiu: no esmena de la sol·licitud (documentació tècnica).
Empresa: Anamup
Domicilio: en Benidorm, (Alicante) av. Europa, 8
Expediente: Impyga /2004/105
Programa: PCCP. Programa de Innovación de Procesos: Gestión y Organización PYME.
Motivo: no subsanación de la solicitud (documentación técnica).
Empresa: Anamup
Domicili: a Benidorm, (Alacant) av. d’Europa, 8
Expedient: Impyca/2004/32
Programa: PCCP. Programa de Sistemes de Qualitat i Medi
Ambient
Motiu: no esmena de la sol·licitud (documentació tècnica).
Empresa: Anamup
Domicilio: en Benidorm, (Alicante) av. Europa, 8
Expediente: Impyqa/2004/32
Programa: PCCP. Programa de Sistemas de Calidad y Medio
Ambiente
Motivo: no subsanación de la solicitud (documentación técnica).
La resolució del president de l’Impiva és definitiva en via administrativa i contra ella podrà interposar-se en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de la publicació, recurs contenciós
administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu i el
recurrent pot optar pel corresponent al seu domicili o pel que li
correspon a la seu d’este organisme, segons el que preveu l’article
14 de la Llei 29/1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre
recurs que considere convenient.
La resolución del presidente del Impiva es definitiva en vía
administrativa y contra ella podrá interponerse en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la publicación, un recurso contencioso administrativo ante los juzgados de lo Contencioso
administrativo pudiendo el recurrente optar por el correspondiente a
su domicilio o por el que le corresponde a la sede de este organismo, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 29/1998,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime conveniente.
València, 13 de setembre de 2004.– El director general: Julián
Vicente Molina.
Valencia, 13 de septiembre de 2004.– El director general: Julián
Vicente Molina.
Conselleria de Benestar Social
Conselleria de Bienestar Social
Notificació de la resolució dels expedients nº 1499/03 JRM a
Dionisio Santaeufemia Fernández i Isabel Mas Valderrama, i
altres. [2004/X10354]
Notificación de la resolución de los expedientes nº 1499/03
JRM a Dionisio Santaeufemia Fernández e Isabel Mas Valderrama,
y otros. [2004/X10354]
Com que no s’ha pogut practicar les notificacions personals a
les persones interessades, dels distints actes administratius que tot
seguit s’indiquen, se’n procedix a la publicació d’extractes en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord amb allò disposat en l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú modificada per la Llei 4/1999, en relació amb
l’article 61 del mateix text legal.
No habiéndose podido practicar las notificaciones personales a
los interesados, de los distintos actos administrativos que a continuación se relacionan, se procede a la publicación de extractos de
los mismos en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, en relación con el artículo 61 del mismo texto
legal.
Para que los interesados puedan tener conocimiento íntegro del
acto y quede constancia del mismo, podrán comparecer en el plazo
de 10 días, desde la publicación del presente anuncio en el DOGV,
en la Sede de la Dirección Territorial de Bienestar Social, Sección
de Menores, sita en C/ Primitivo Pérez, 8 de Alicante de 10.00 a
14.00 horas.
Perquè les persones interessades puguen tindre coneixement
íntegre de l’acte i en quede constància, podran comparéixer en el
termini de 10 dies, des de la publicació del present anunci en el
DOGV, a la seu de la Direcció Territorial de Benestar Social, Secció de Menors, sítia al c/ Primitivo Pérez, 8 d’Alacant de 10.00 a
14.00 hores.
CESSAMENT D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL R.C. BAIX
VINALOPÓ DEL MENOR R.S.M.
Expediente núm. 1499/03 JRM
Interesado/s: DIONISIO SANTAEUFEMIA FERNANDEZ E
ISABEL MAS VALDERRAMA
Último domicilio conocido: PARTIDA PARAISO, 12 BAJO
DE VILLAJOIOSA (Alicante)
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante de fecha 17.03.2004 en la que se adopta el siguiente acuerdo:
CESE DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL EN R.C. BAIX
VINALOPO DEL MENOR R.S.M.
Expedient núm. 1017/01 EGP
Persones interessades: FERNANDO GALIANO i ADELA
VALLE HURTADO
Últim domicili conegut: C/ EDUARDO TRIVES, 2, BAIXOS,
DE GUARDAMAR (Alacant)
Expediente núm. 1017/01 EGP
Interesado/s: FERNANDO GALIANO Y ADELA VALLE
HURTADO
Último domicilio conocido: C/ EDUARDO TRIVES, 2 BAJO 2
DE GUARDAMAR (Alicante)
Expedient núm. 1499/03 JRM
Persones interessades: DIONISIO SANTAEUFEMIA FERNANDEZ I ISABEL MAS VALDERRAMA
Últim domicili conegut: PARTIDA PARADÍS, 12, BAIXOS,
DE LA VILA JOIOSA (Alacant)
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant de data 17.03.2004 en què s’adopta l’acord següent:
26988
27 10 2004
DOGV - Núm. 4.871
Resolucions de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant de dates 10.03.2004 i 7.05.2004 en què s’adopten els acords
següents:
ASSUMPCIÓ DE LA GUARDA AL CENTRE DE RECEPCIÓ ALACANT I CESSAMENT D’ESTA PER REAGRUPAMENT FAMILIAR REFERENT AL MENOR D.G.V.
TRASLLAT DE CENTRE DE RECEPCIÓ ALACANT A LA
COLÒNIA SANT VICENT FERRER DEL MENOR D.G.V.
Resoluciones de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante de fechas 10.03.2004 y 7.05.2004 en la que se adopta los
siguientes acuerdos:
ASUNCION DE LA GUARDA EN EL CENTRO DE RECEPCION ALACANT Y CESE DE LA MISMA POR REAGRUPAMIENTO FAMILIAR REFERENTE AL MENOR D.G.V.
TRASLADO DE CENTRO DE RECEPCION ALACANT A
LA COLONIA SAN VICENTE FERRER DEL MENOR D.G.V.
Expedient núm. 698/02 MAC
Persones interessada: ANTONIO JAVIER CASADO MONTESINOS
Últim domicili conegut: C/ ALCOIÀ, NÚM. 4 DE BUSOT
(Alacant)
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant de data 29.03.2004 en què s’adopta l’acord següent:
Expediente núm. 698/02 MAC
Interesado/s: ANTONIO JAVIER CASADO MONTESINOS
RÈGIM DE VISITES ENTRE EL MENOR FJ.C.A. I LA
SEUA MARE.
Expedient núm. 1085/03 ERN
Persona interessada: FELIX DIEZ DEIVE
Últim domicili conegut: EDIFICI PLAYMON FIESTA BLOC
F-7é -11, DE BENIDORM (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant de data 10.05.2004 en què s’adopta l’acord següent:
TRASLLAT DE CENTRE DE LA LLAR PROVINCIAL A
R.I. MARGARITA NASEAU REFERENT AL MENOR F.D.G.
Expedient núm. 3690 SLF
Persones interessades: SALVADOR FERNANDEZ CABELLO
Últim domicili conegut: C/ MANUEL ANTON NÚM. 2 –3r A
DE MUTXAMEL (Alacant)
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant de data 22.03.2004 en què s’adopta l’acord següent:
ASSUMPCIÓ DE GUARDA AL CENTRE DE RECEPCIÓ
ALACANT I CESSAMENT D’ESTA PER FUGIDA, REFERENT
AL MENOR J.F.C.
Último domicilio conocido: C/ ALCOIÀ Nº 4 DE BUSOT (Alicante)
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante de fecha 29.03.2004 en la que se adopta el siguiente acuerdo:
REGIMEN DE VISITAS ENTRE EL MENOR FJ.C.A. Y SU
MADRE.
Expediente núm. 1085/03 ERN
Interesado/s: FELIX DIEZ DEIVE
Último domicilio conocido: EDIFICIO PLAYMON FIESTA
BLOQUE F-7º 11 DE BENIDORM (Alicante)
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante de fecha 10.05.2004 en la que se adopta el siguiente acuerdo:
TRASLADO DE CENTRO DEL HOGAR PROVINCIAL A
R.I. MARGARITA NASEAU REFERENTE AL MENOR F.D.G.
Expediente núm. 3690 SLF
Interesado/s: SALVADOR FERNANDEZ CABELLO
Último domicilio conocido: C/ MANUEL ANTON Nº 2 –3ºA
DE MUTXAMEL (Alicante)
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante de fecha 22.03.2004 en la que se adopta el siguiente acuerdo:
ASUNCION DE GUARDA EN EL CENTRO DE RECEPCION ALACANT Y CESE DE LA MISMA POR FUGA, REFERENTE AL MENOR J.F.C.
TRASLLAT DE CENTRES DE RECEPCIÓ ALACANT A
CENTRE ACOLLIDA ELS ESTELS REFERENT A LA MENOR
S.C.G.
Expediente núm. 1064/04 EGJ
Interesado/s: SANDRA GARCIA COLUMBE
Último domicilio conocido: AVD DE LAS HABANERAS, 38
BIS 4º APARTAMENTO 411 DE TORREVIEJA (Alicante).
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante de fecha 10.08.2004 en la que se adopta el siguiente acuerdo:
TRASLADO DE CENTRO DE RECEPCION ALACANT A
CENTRO ACOGIDA ELS ESTELS REFERENTE LA MENOR
S.C.G.
Expedient núm. 291/03 MAC
Persona interessada: SASKIA DE CLERCK
Últim domicili conegut: APARTAT DE CORREUS 521, DE
L’ALFÀS DEL PI (Alacant)
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant de data 7.07.04 en què s’adopta l’acord següent:
RÈGIM DE VISITES SUBJECTES A CALENDARI AMB LA
SEUA MARE REFERENT A LA MENOR M.F.C.
Expediente núm. 291/03 MAC
Interesado/s: SASKIA DE CLERCK
Último domicilio conocido: APARTADO DE CORREOS, 521
L’ALFÀS DEL PI (Alicante)
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante de fecha 7.07.04 en la que se adopta el siguiente acuerdo:
REGIMEN DE VISITAS CALENDARIZADAS CON SU
MADRE REFERENTE A LA MENOR M.F.C.
Expedient núm. 1064/04 EGJ
Persones interessades: SANDRA GARCIA COLUMBE
Últim domicili conegut: AV. DE LES HAVANERES, 38-BIS4t, APARTAMENT 411 DE TORREVIEJA (Alacant).
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant de data 10.08.2004 en què s’adopta l’acord següent:
RÁ
Expedient núm. 385/99 ASC
Persones interessades: JUAN FRANCISCO GARCIA BARBE-
Últim domicili conegut: DESCONEGUT A SANT JOAN (Alacant)
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant de data 15.09.04 en què s’adopta l’acord següent:
CESSAMENT D’ACOLLIMENT FAMILIAR PERMANENT
AMB FAMÍLIA AFÍ REFERENT AL MENOR JF.G.A.
Expediente núm. 385/99 ASC
Interesado/s: JUAN FRANCISCO GARCIA BARBERA
Último domicilio conocido: DESCONOCIDO EN SAN JOAN
(Alicante)
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante de fecha 15.09.04 en la que se adopta el siguiente acuerdo:
CESE DE ACOGIMIENTO FAMILIAR PERMANENTE
CON FAMILIA AFIN REFERENTE A LA MENOR JF.G.A.
DOGV - Núm. 4.871
27 10 2004
26989
Expedient núm. 3505 ASC
Persones interessades: FUENSANTA SANCHE
Últim domicili conegut: DESCONEGUT A PILAR DE LA
HORADADA (Alacant)
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant de data 1.09.04 en què s’adopta l’acord següent:
DESESTIMACIÓ SOL·LICITUD GUARDA, DENEGACIÓ
ACCÉS EXPEDIENT I ESTIMACIÓ RÈGIM VISITES, REFERENT A LA MENOR S.S.H.
Expediente núm. 3505 ASC
Interesado/s: FUENSANTA SANCHEZ
Último domicilio conocido: DESCONOCIDO EN PILAR DE
LA HORADADA (Alicante)
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante de fecha 1.09.04 en la que se adopta el siguiente acuerdo:
DESESTIMACIÓN SOLICITUD GUARDA, DENEGACIÓN
ACCESO EXPEDIENTE Y ESTIMACIÓN RÉGIMEN VISITAS,
REFERENTE A LA MENOR S.S.H.
Expedient núm. 134/03 ASC
Persones interessades: ADRIAN MANZANO GUTIERREZ
Últim domicili conegut: C/ MOLINS, 34, DE CREVILLENT
(Alacant)
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social d’Alacant de data 6.07.2004 en què s’adopta l’acord següent:
Expediente núm. 134/03 ASC
Interesado/s: ADRIAN MANZANO GUTIERREZ
Último domicilio conocido: C/ MOLINOS, 34 DE CREVILLENTE (Alicante)
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de
Alicante de fecha 6.07.2004 en la que se adopta el siguiente acuerdo:
DECLARACIÓN DE DESAMPARO, ASUMIENDO ESTA
DIRECCION TERRITORIAL LA TUTELA Y VARIACION DE
ACOGIMIENTO REFERENTE AL MENOR D.M.M.
DECLARACIÓ DE DESEMPARAMENT, TOT ASSUMINT
ESTA DIRECCIÓ TERRITORIAL LA TUTELA I LA VARIACIÓ D’ACOLLIMENT REFERENT AL MENOR M.M.
Impugnació de les resolucions: Contra cada una d’estes resolucions, cada persona interessada podrà interposar recurs davant
l’orde jurisdiccional civil, d’acord amb allò establit en els articles
779 i 780 de la Llei d’Enjudiciament Civil (Llei 1/2000, de 7 de
gener), i en la disposició addicional tercera del Reglament de Mesures de Protecció Jurídica del Menor a la Comunitat Valenciana,
aprovat per Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià.
Impugnación de las Resoluciones: Contra cada una de dichas
resoluciones, cada interesado podrá interponer recurso ante el orden
jurisdiccional civil, de acuerdo con lo establecido en los artículos
779 y 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de
enero), y en la Disposición Adicional Tercera del Reglamento de
Medidas de Protección Jurídica del Menor en la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 93/2001, de 22 de mayo, del Gobierno
Valenciano.
Alacant, 1 d’octubre de 2004.– El director territorial: Alberto
Martínez Díaz.
Alicante, 1 de octubre de 2004.– El director territorial: Alberto
Martínez Díaz.
Agència Valenciana del Turisme
Notificació a José María Porcar. [2004/A10314]
Agència Valenciana del Turisme
Notificación a José María Porcar. [2004/A10314]
Per no haver sigut possible notificar de forma personal i directa
a l’interessat la Resolució de la directora de l’Àrea de Producte de
l’Agència Valenciana del Turisme, de data 12 de maig del 2004,
dictada en l’expedient de baixa de l’establiment pensió Habitaciones Porcar, es procedix a la seua publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana, a efectes del que disposa l’article 59.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Por no haber sido posible notificar de forma personal y directa
al interesado la Resolución de la directora del Área de Producto de
la Agència Valenciana del Turisme, de fecha 12 de mayo de 2004,
recaída en el expediente de baja del establecimiento pensión Habitaciones Porcar, se procede a su publicación en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana, a efectos de lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
València, 27 de setembre del 2004.– La directora de l’Àrea de
Producte: Nuria Montes de Diego.
Valencia, 27 de septiembre de 2004.– La directora del Área de
Producto: Nuria Montes de Diego.
«Vist l’expedient de baixa de l’establiment hoteler Habitaciones
Porcar, signatura HCS-595, siti en la carretera Atzeneta, sense
número, de Xodos, iniciat a sol·licitud de José María Porcar i,
«Visto el expediente de baja del establecimiento hotelero Habitaciones Porcar, signatura HCS-595, sito en la carretera Atzeneta,
sin número, de Xodos, iniciado a solicitud de José María Porcar y,
Havent-se donat compte que:
1. Amb data de 4 d’octubre del 2003, l’interessat va comunicar
que l’establiment romania tancat al públic en general i, per tant, va
sol·licitar la seua baixa en el Registro d’Empreses, Establiments i
Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana.
Habida cuenta que:
1. Con fecha de 4 de octubre de 2003, el interesado comunicó
que el establecimiento permanecía cerrado al público en general y,
por tanto, solicitó la baja del mismo en el Registro de Empresas,
Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunidad Valenciana.
2. Por otro lado, con fecha de 18 de febrero de 2004, se giró
visita de inspección al establecimiento de referencia de la que se
levantó acta con el siguiente tenor literal:
“Visitado el establecimiento de referencia con el fin de comprobar la solicitud de baja presentada en este Servicio Territorial, la
inspección que suscribe manifiesta que el establecimiento está
cerrado al público en general, por lo que procede la baja de la pensión.
2. D’altra banda, amb data de 18 de febrer del 2004, es va girar
visita d’inspecció a l’establiment de referència, de què es va alçar
acta amb el següent tenor literal:
“Visitat l’establiment de referència a fi de comprovar la sol·licitud de baixa presentada en este Servici Territorial, la inspecció que
subscriu manifesta que l’establiment està tancat al públic en general, i que per això pertoca la baixa de la pensió.
Descargar