EL l_ORITO

Anuncio
, 1 , l f•
~
Tll
Jo~¡ l.
NfJmtro de l. ara, !t ct-2..
l .UCII\NV COkAI.
fllft'lr~nN
-;\trasad•, IC
y f«lhr('•:
Cllllt GC' " Aauhn" in ur
a
Pt-< pal-llcn lf,ff,,• lt~t~ clfa• de) .a1lila,
i6n " l'«dro
aC'l ",
Año 11 -llúmoro 470
EL
" T I Eli\PC!I "
T~
lumr11~.i IT<'1Iu~nd11
ull, Republlcw del Ecuador
1 lU4lA ,
~~~:~~-uF::~~~:~~itC
"El
m¡•u" .,.
··n ·
1a• rolrw;n/1~ /... tnth,.Jrd ~~~ trwlo• n•llletflhcn·•mtd•, jc»>IO 1
~~~"' ,.u-rit,ru yc.r. pr-ufr•mu/u nuc"; l~tJ•Mr, J•rmtu Olivnr~
tro.- prin•iri•J•, .r, •r~•rf'n co11r~•· uw•r · 1•r~tnnter fo.J Nur¡ur-·
t. i/11
1r~rátJn 11rl fW~M•.
ori¡;in~t.'t:S r¡uc •e ""- rrmit~tu,
~•n d nn pulo/i<m/<~"!1, nu "!laAn d~vuclt M, 11i rlntT:mus ~..¡•lif'Mi~ n ~oolu·r lv•
ffiOtil·r·" '1''~' II•'Y"mn• Unid" par• 00
raHrtJJdo•
AGEN C IAS
1-y~,- l'r1 rk, Miguc.1 \' uh·crdt & . Ci•.
~ll'lyC'nt't l·'nwe &
Pttrr..
co
"EXICO
' .\I.VAIIOR.
lln-mM o>~.
J( '
1
~ lll'•fll• •
('('IN
1' ~·"k'
r.t 1 :.o• 1 , 1.-..
f,_oH
'<.;al>h«t••te~td•IC•·m
·
,_,,.;r
~ll/it,...:J~'A nrit.o. '""' ~n~r"{_
1 '/t'torilt.Jo ~· Cuvnntn.l'nilc-. t.\
t.'hl01bu, julé M n. CiiiRCTo•.
S...nta Elcnn, OrcJGht'l & Mt'nOh ~tL
!:"1/o~tehc, lkr-n~trdn F..nriqu"
.\Jttn¡.:lflrn ltn, l~opolrto Pd'"
.\forro, Cuillnmo l"nnd!l'&
P(lt.tJrjfl, Ad,,!(o Lc-.lnrnt~.
SSMBRALDA:;;
,lnfnt>A!if•fl•l ,;t
P~rMW.rl/.111 """" r!t 1"
Gr•DJ"''- l1111t ¡¡,., hftn
plk"'tu &llU("Itt• t i.¡tJ~ J
rltln IUHifid niUJ>Afoo V' f•
mltir & niH'Ilt''' .-o~npn
-~
~ ~l
(1
rl ~:::u¡:·~~';!:;:.';!:
ran tr •u f"U1l'Atw"ndn m
l"arfl,cLri~irw.: • ountrnt
('OtN•J""UP;olo 1•Jirntn
qo.-lnmrdíll.tamnllf'J.- ndr'n A"~ dir
i6n .,.
cjcmplarc-• •liiK' d· •u~.
U'tttJta, Ptdru A.. M~ira.
8~rbtn, Co.dM D. Rt•driguet
C•kdo, Skunar 7.nnrhro rr n.
Chnnc 1 J. jtu.:ob A\·illa G
G. c:b6va..
St\nclrn:.
S"''" ,.fm1. Toribio H. Rtyt"'l,
~:~,·~n~~~~~.0~~7o~ ri('or6.
BarbarolJ:t,Gnbric:l Rndrfgun:
Sapu;rN. l cmnd ~lunf~ t't
LinarN, Gcnnrn Pftntn;n
Sama nicJ!D. l,rimiti\'o Ernso
Gartitnri/11•. Froi\¡lln (knnvidt"t'
Ancuyn, ~hm:d ,\c:Ot-:1\,
Lo" U1111n,., Lucinn CNct'dn.
Pitcdr:~nrbtj, T~odne~ih .\ hu~:idn.
Ricfturtt, .\n t oniu Rr.-no.
CHILE.
Valpanlso '! Qui/lottt, FrMCillc-o Coolt'
(hijo) .
PERU.
Sallann, Catl•' D.jnramillo
ECIIADOR.
CARCOI.
FlaTio Coral.
Sna Gnbrlf'l. SthnMián .\lrlAl",
:i.nxel. :\liPJ~I l'nditl n.
DLBABURA.
JbnrTa, t..uit= F \ 'illam•r.
Otaulo, enrio• Uhidia.
PICR1NCBA.
Machnt'hi, Stmtingo Snh•1ftr
Gaun~.
Vfl~nnn
Pajr7i,Joan j . Mc-rUnlde.
1' 01\GUR.AHU~
M otbtJ, Rnrat'l VnUtjn.
A.mlul ro, Frandft'o F. NAC'nnjo.
P•t• t~. D«-nordo Ayala.
Pdik.,, Virgilio N'oboa. CDC1'tu.
Pl/1111'0, Pt'drO Tomoyn.
CBI.MBORAZO.
lliobllnlba, Do.nicl &.lu:u- P.
Al(rrdu .\lhán.
".l:.clurlilh
PAl!aiOA DE
Fotografío. y plutnrn
r
lana, loto 4r.ico.qpC" nntt' t-.n'Ta1111i u dw.
lfl J toda dtuc- •k tml•ajo• fntoJrr6lc• ·•
1
rno:¡ AITIPIOIALEB
.
lal'~~:rii~a.:~•d J)l¡~'¡l~an ~d'; -~ ~:J ~~~;::.1 :
auunciur V6n
:. L.arnn ltl~~~ con m.d&IIJI. .\,. r·'•' •· ru 11n1 modcrn•>~~¡ vllril!dn•, Se lUt"e" t oda cl.ll.t dr tra..
TAI•LF.Ut>A IH· .L .A.~
·, J•.atn u~o-, ti
101
clo• utÍ:Ia, tiiTI>Jtlo ,111 UJ<'Jturo •lt 1111\1'11 -l•l
lo. rin. tn la .:alk dd ''Ar:ohi pn" (~nlt A' ltt
¡lluolt tn ,_hntt h-n, C'n 11 uu•1:ot:1trnrlio In
"'"J~" r uEd.1d dt IC'tr&t• • imit,.1-ilSn f"·r:-.-
~.u;~~~,:;.. ::·,,:~~~!~~T'~rdr: ~ ~~~~:
• :t' 1nAr-r.JI' rnt. matu~nM• C<'mn ()..o •
fllhft
IIN ..'dc
tT•I'lli~·
.
dt 1 (, J 1 '1 •k 1 :; (.
'"·
ro 17.
r/c'i:mf..1 ~~:";.t_· r
1lu!l
100,000 cuadros elegantes
·'La Flor de Guayaquil'"'
Papel superior de trigo llegado ulti mamen•-e
'1 abaco el mclor del pais.
1 20 colecciones, premios nuev()s interesantes.
E xhibicion de cigarros, cigarrillos y prcm~
PIItEJt•rx:-e.uwlo
ld,a.7rrt~ft••¡af'tn
C'&da ano tk nu....rr<ot
compnt rl<otupoodrj, do
Cigarrillos medicinales de Berro, Alquitr.m,
Eucaliptos, Pectoralts, Brea, Chorrito.
Gunyllt¡oil, Mnrc• 1 .1. HH)()
EL l_ORITO
Este acreditado est<"lblrl'imitnto ~e hn trnsJadado de:Jac.!le
de ··A~ uirre" á lo ~aUe de Pedro Corbo interFtcci6n Colón. pt?r
los meJOrC'!" comod1dades paf"a !liU& clirnte~ ·y of.~e<"cr uu M'T'r1rio
C'~pecin l ::i. In carta. con tan !o cnn dn!-1 todm ro c"presanvute
v•nidos d• Lima.
11 69 Abril 1 30 , ..
t,at;,~.":';;l::~nV:~td;:,C: i~11 i(a'¡~~~
:<li ••
"La Dalia "
~24
~i(,'~~~"~:":1~~:~11o ¡~.-.~ ~~r·:~:Ífi!ri~~~
\..'llC'J.lO C(fft hut'nOil f1·~•rioa,~·Ju 'f't.DU..
pt•r ~UII1Ctf y t'I:'IIOf,
I.C blttn
-\bri :.._..
",l,.,fiJrN (lu:q .. ;t;6,.:!
30'
J;¡:..o
Grandes remates
Por VeJez Casas & C?
En }o!l; dínt:: LunC"o.; 7 :,1 r: .. ~ ~J¡, oln• Q_ ,I1 1C'Vf"o. 10
,. \'iernes l 1 rlt'l tnc:sen tt: :~.- .... . ,.
7 ·•· ••
ñ tr
· ''· ..-:e
~n.ncl~ t·:mtinad\'• ·!~~o ... urli'f·uln!" "•J.:"U <·n es
Frazudu~ hlllllCH~ y d"• tnlon·"- ...¡, .. <!!" lina"l :-.ñut.lo~ dt' seda,
hilo ~ algodón blancos y rle (U 1 nh:~ pura ~uit, rus, St"ñorita~ y
cuballeros, ponchos de tod~ .. d:'l"'''· eMo;;tirn~ pnra znpateros,
pnñolones y nbozos de lann ~- tdJ:t•'ltl n, . _·a:ms<Js y camisetas dt
todns clases , bilo para máf'jninn 1.úmC"rO!' ~urtidos. tohallas
Calle del ~faJecón. ttr::.n surtjdu de rrC'rcadtrias
dad para SElfAS.\ SA.'TA. Calz~1do. I:.Jn; , l"c-dm.. y
para niños, sombreros y tapo t n_.., m rrino~ eu.
-"LA ~EVI LLA!\A "­
Grandes no\'edade~. en ~.:het'ÍOt . ruches, Jan&:-. !-Cdas, g
.(.'Tecas, flores, plumas etr. etc. .'\ie mprt> lo má-. barato ~ c]e.
g-Bnte.
BA N
. o~:•.~.b~~;,~t(f~J~~~:- .·~ri7.d'a:~~ ~a.~.;;: ~~~d:.
Ct~ratn l, Pdípe ~lnrirJuriín
Pimtxhs, Andru M. Cotn.
8L ORO
IIMbllla, 1'omb Moreno.
Zarum•. Otuin Romnc.
s.nta Ro••· MiR"Url M Pt\IRdinn.
~d
~::rl:if~:;::~IC'ad: ¡:.~;~.:~~~~~~.~~~¡}~~'; C'CD lwoqaiL:••. ~ro oo dt UJ!n
CORREO ltt:-TiiLP.rO~O IX~o
BOCTo U.-1 aCto
"Los P uritanos"
l.ns prn:nna• quf' dNo-t'tn (umnr on ciJ.!Arill" uC"tlrnd,. pi1lnn; Los Parf ~
AHARROTES
Ffjcnc<' ~n la "pt'C'inlidAti 1IC' cu pkndurn grnnoh•d111, prf'J.UH1HlA val•mf'D~ na
Actite francés. pimienta picante, gran cantidad de constr~ tobnc:n t'I'C'OgidCJ dt F.,omernldas 1 BaiU!r,
vas, vinos oporto y jerez, licores, cerveza, aceitunns en barril.
~i:a;t:::i~:~~0 ~c-""la 1 '::~Tu11n;;:li;!~~"~:~ 6~~·"'• porOk'
papel tapiz, frenos de cobr~ y bieorro, espuelas ti. nas, anzuelos
Obr•. 1 ailo
-Apartado dr Corroo 2471007
grandes. pico, cola, t é y 1.5(!0 ollas de todo tama~o.
MUEBLES
C6modas, r operos. aparadores. mesa~. tscritorios, pianos,
cajas para r opa, sillas, rtclioa torios, perchas, sombreros, ca.
Go•r~~ndtJ, Angel Marfa Jarrlo.
tres para nii1os, esptjos de salón, lavatorios, gran cantidad de
S&r:J }o.-.1 de ChJ'mbo, MiJtUt.l S. Vargu.
máq uinas cie coser. cuadr os al ólto, gnlerios con cortinas estilo
C.úiAJl
eu ropoo. catres de hierro y de metal de 1 ) 2 plazas, juegos de
A.u:lguu, Dr. Rnfnd AguiJar.
mesa y consolas, divanes tapizados, tinas de baño colchas de
c..Du, Aurtlio B. Ochon.
vicuila, un jutgo comtdor, un juego sn.16 n y un inmenso sur.
UUAY.
tido de toda clase de ar tículos, que tsnece~a rio,•er para con ven~
C uCDc.ll, lgnncio Ahnd E. ·
cerse de su buenP cualidad y baraturade sus prec os.
P11rltt, Dr. Euquitl MA r lJUU.
Guayuquil 9.
30 v
1190
Gu~rl•ceo, Juan 8 Cobo..
~;io~tjo~:jJ~:d!~~~rn.nd. :
la ..
- O F. VE. T n. S. ' TU ItA. f M TES---.
PREJi:JOS \ ' PLAZOR ,LOS DE COSTtMBR
American-Cocktails
BOLJVAR.
C.tllrllma, Dut'nATC:Dtura Arfta;o.
Plllcnr¡uc, Justo ln(oott',
Vcnramur. Tnmth CMBI.
DAN
blancas \' de colores, colchH5l: Oe brol'A to ele colort's, colchas rtgula rc~ hl ancm~ y de rolare~ coo fl ...co. iubom:s linos de olor, za.
r' zas negras..\ de color, espejo:-. y t.-vtjl o~ para la cara, cor.
FABRICA DE CIGARROS Y Cl<';ARRILLOS
tinos y colchas de punto bbnras y rle colores. enroje~ de varias
de M . DE L GADO M. & . C i a .
clases, ,·ortes de ca~imi rrs p;.ra t t rnos. casi mires en pieza!':, co
piadorts de cartos, papel y sobrt':-. pans cartas, charoles, aznfa. Premiada en In Exposicióu de In Sociedad Fi/aatr6pico dtf
Guayas, de 1899.
t es y 1 000 polveras de latón de fAntasía .
Pum in GotnTt'O.
Ga.aoo, Pfo d~ J t:~6• Cifut11tu.
~anutl Plor.
SiKJig, Dr. Buquitl CtUtti.
LOJA.
Loj1t, Robtrf., ARairr~.
C•rillm.aoga, Julio B.cutlno.
C4tllcot'ba, JoK Mn . GutrTtto.
Z.~ro, Almanxor Gozt'on.
Zozorttn¡:ll, Dr. Mat.c'o Voldi"Yiao..
Ccli<11, Juit'r Benite.&
t.OS RIOS.
B&b•bo?O, ju11n P. LorTrta R.
Ymc.a, Pedro Vorgu Cocllo.
G AN
-MEr•ALLA DE ORO-
rcn liunfi n
Ala u~.
Giroo. Dr.
ne :O.IoNrn....
S. HER. ·A,"DEZ y Co
r,"lht •iu:odA ni In ~nlW ··f'cJro l'•blo GcS.
m :~:' N.• 2-t 18 ntt'JNal ro ti "Malu:6n"
,..::, ~1::<.:,~::~~:;¡~·~,1i"~;ri~~t;~c:;:
,.oe
I'AR-\ IU:.THATO~. 1•r. PH \tJH!'\ p.: LcJ . \1·,\\f.\fJf)S Ot.iAKMIL
trNI•'f' UIUU, lA le-c.
mo• ""ltularnu att pc..r
aromo. ~ut~ mu
~,.,t'r«lún• , ca.rln- R. Dtru.
I~SfltiJJ, 'f~l&(nru
Pan~tmu, lta.'\'id .\.bud
Pft ~ro, H~rmf•J:C"rn•c r:rtnu
lpink: , Apuli11i•• \'nllqu•
Túq nt'n"C~, \ ' ir~lin (, Rodri~un
Comlml, F\Tnnmlo OrtC"Jr:tl
Tamnc:o, Eclut1t llu Orth.
LBO!"'.
!Aucunga,J ot.l- St-bn ..ti4r~
1S
\fcmtttn'Jti. ~1nnutl
COLOMBIA.
Jlaito, Jatw Frn.neü<o
J0
K/1,r,... \JftJf
lipijapn, llba.ld ... GutkrrrJ:
Mn•tttltt n , lln\ irl A. t'"t'll
7\rk~n.
lAIHII / uda
• 1
lt't'H,... Ca. lrnu·o 1'"
.. flttH"'
<
k¡, .M..·o, Gumen:oimln lntrin¡:u.
~ntb Ann, Ahnrl R. Znnlln 1
IJNc.rkrw. Roltl6 1 Cio..
Ao~t, D~1s
'
Arumd•uuol
\~A :>An J
BSPANI\
S,..ot•
r..'0..
·~:~-~;.~~~":;~,~~~~~:.•¡;n•~)
Lo
M•rtos 15 de Mayo de
lESTROS l .. ECTORE~
¡OH GRANDE REMEDIO!
Especifico de Clark
INFALIBLE
Para la curación de la Debilidad Nerviosa, Espermatorrea
Impotencia, decaimiento prematuro, Enfermedades
de la Vegiga 6 de los Ril!ones y Debilidad
de los Organos Genitales.
Vigorizador de la vida
BSTB HSPECIPJCO curarA •un naodo h•JAII fallado todos l o• dc~b Rt!mWh,.
1 u d Clnko mt'ditameuto que cura todo• loe catoa como falta dt Tlrihdad 1 ~rmt'­
dadta en lo1 6~&DOI Jmit.ala: ubnl como talma..att y dnlldn pront.&mcntt aJ C'llkr-
:'r~~:~~u~ d;!::~~at~n':/f~t;;,::::~~=~!(.m~~::~:J:';:u~-:.~~0:~:';
ccaaadl) por 6ltlmo lA ndl8d6n lfC'IIC'nLI Qllf' tutlt' acompdl\r "A atoa auuL
& ballnrA dt nata tn todula• Dnptria• ,. Uoticu de l mundo.
Dl!rós•To:- C i a r k ' s Sp ecíf i c .
14-0 T.u•t ao Strt't'l . Nunn \'orle, E. U. A
Nbn:. 17 1 nfto 605
La a la=
MARTI.Vl
AfA,\HATTAN
TOA! G/,\
F.stos rodctails ~poh de pnpttrodoe- f'l'Uia mnfo1'1liT•ta
...
-,-M:
....,
tOC"~ta­
rAn superiores 4 los qu~ tiC mexcfun cunnrlu St' piden. Esundo C'Om~
de proporc:ioan anctM '" t'&lidfld fllt' h11lla tA qt'TDJM'C' igual.
Exlja&e el cocktail de Heubleln .
-08 \1.6.''TA BN
TODA~
PARTe..c--
Sin igu11l para fomil ia~;, para -.la~ y bariturlas,
Octul= 25
Sm.-:t.('I(:S
Vicente Gonzales Bazo#
(ANTES GONZALES Y RIVASl
...O E."l•TE CO.lllii!IO.'t r.<;TJ.
- GUAYAQUILCnlk Pichincha, [caso de Dn. Aurdio Aspia
CA.DLE-"ZAL~."
CoRREo-Casilla .J..
OFICINA:
Compra v \'l!tltft dt' Atcionr., Cfd~as 1 toda dnM d.- \ .aJCll"ftCompro;. rtntn de Finc-II.S Urba.nu 1 rústku.
UipotC'C'ft!I-PrútAmt»-Dcx:ommtoe-Dt.pa..:hOt< ~ ,\dua.ao-Embar'i'• .,._
St'guro. d~ Vida y Contrn JrC'M!diott-AMT¡Io de tftnlo1 de- propkdacS-.:8ala.
cu-Jn(ormn comttc:inl~.
~~¡~,:S~~'\0:1 -~=~h~i~:c:o•n• T pttr"' ~• Ullt'rior.
Obre.
~3.-llJño.
=
. ====U=C=U=R~S-A~L=E=S~c~an~e~Ag~u~i~~e~No~.2~9,
8
l =t~-~~~
CA'" I•aL
d::oa t'aA.."'Ct1co: coaol't'&1-
Malccón N, 212, rosn dd Sr. E. A"l'lan
BL TJé~lPU
2
!'"' """" ,.. ""'b'"'
"El Tiempo"
Energía
-
LA Te"•'•"" in•i~tC' t'n amtnnumM
C"'n ln.gucn-a ~ngrimtA! MC\Indn_rn .
SncmiJ:'f'juradA •IC" hl lkmOCTDt'IA no
qu iC'tTC'On•nt•r qurC'n dE~· u 111dn r '"'P"
rr '" J.ib«t•ul
1.ft hu Ir oft'ndr, la Ctt'iliznd6n lt' t'nu
aa rnnjus, col prog~ dr ,,.,. publo-t dn ·
pin-tn con rlh11 In• inl'tintoc. ferncn )'lA O•
goinario-o drl da111ral.
l.ft T('f'I('TftCÍA...,. rmpc-ñn, pu~ . rn rs
d a...iur al pUt'bln pnra llr-narlo dr t'ft
dr:::~;~~~;1 ~r~~:.:¡~:i;;~~ Cnpitnl ,
qn•
P"'"""" ;•. ¡
Fe-stej'os públicos
dinnth'" i\ 1111 rtrn1n 11n•·•\" • •HI 1 :z.,,, • ''
A dnr ..C"i\nlf"' •l•· ,•itln , th•loOul('url""'' A
1 t't\lf'" ;U ('11 d annMt'riO 1;1ncrnl.
1 BJ .. i¡;uil'n\r C'C C'i
.·. .
.
pru~tfllll ll (urmulno)o
~~:.~~~~Q:~~~~ ;;~~~~·~~~~·;;;;.:~oc·<~~·~'::, ¡
m~=~t~·;~ ~7':;:: ::r~:.~,,:'~ 1 ~~~~: · nninnurio de" In b~t1olln de
drntc- lle- ¡,. R~püb li..:tt y ni pnrtu.l n lil..ertd, pronui'K'ilu ln ~·r t'l Sr. Lui 4 ¡:C'hpr
Urujf\ •rt In Univrnoirtnd C.-ntrnl_. ~""
m"t'"" d .. In d••tnhu.·i6n •k pr"'"'"' tiC'
t"'lll t'~ fltt nt.lr \.-n rro•r~t nl'. n .
lf ~ aquf nl¡,:u111~ r~rnfl)s 11ur trnc
"Eil>it~riu" ni erutar !.Ir N te cuunc o:
"Eli'Jif't'inl f m•istn'ltrmrntr t'fl U\'Ídn·
11.-... por rl S r. Rn:tf"r rlr In L'uiHn~idiHI
n.:ud•rron Jl l" •li•trihud6n dr p~min_.
riJrfr dd li.. tndu y t'l Sr. Miui ... tro dr
Jn :t~trl.t\.:' i fln l' úl,licft .
1
1
UIA 23
t.• ,\ lu c ' ""C' drl dln :
,
l'ia·hina· hll ,
•
(t'I~·M•IÍn ''"
111 l'rim. rn pittlm ru•rn In. r~~rt1muJco 1\
, 111 r !'e rdint' dAn
~ 0 !Ir\ n Clh ele 2H
dr ~ I n y•• dt' 1 ~:! l t ¡, Snl\'n• .t'n d Pi·
chint'htt , t'O el lugar d o ndr 'lt' el u\ lu h111 ·
t nll~t.
2 ° lh11ni nnt'i6n dr lc•!l Nlifit'if'l- pÚ·
bh.:ua y udt•rn n 1lc 11',• ~· n.•nt- de hw P!''
tir ulnr~. c u1'" pncn u t1smu sr c 'II'Citft
I' MR t 1ue t'uniribuJ~" drl mrjur r~ndo
pMible 11 In t't'leltrnct6n dr In (1:1'\IYHind .
f;u·~··¡ ~, ··¡:~,;,;,·¡;;~¡ s·;: . ·¡;,.:-.·i·d·~~t~ "!~~~~n~~:'b~,~~~:~~~~~td~,¡~~i;~~~
..
nna nnlncil'.n. Seto nOJ. dn. uan tdrn ? d Sr. :\linit•tru C'ft')'rron llJer que nl
d : lo qa r C'SJl'"'ft 4 la !~Atrio 1i cnntinuft • á cudir d la Ouinn-idrul ib11n 11. ..u tltC'n
111 01- sumidros rn la innt"t'i6n:
didos tt RJ{UJijad~ comn ell01..r mcrT"De- consi,rrairntr, •i c-1 G~biormo ro. non. si~uit' ra pnr hn rl rk:'I'Adro:t~ ,·Mgu~t
Jombiaoo,porcualquir:rmoti'I'O no tic-· que- tJnetttJlltñnn 1 ("Ut'lndo c-ru drt"fo·
dara '" gurrra, 1011 pue-blos de" C"f'UI no· pern~. rf«Í•~nt qur1nliuon grntft':'~n·
d6n itupirAnd~ sobfY todo rn la~ W\ mtntr impfTIIIOnndQI, dndn ha u.qutsltR
d icion~ inmortAk. d" nqurllntlrgendn· nmnbilidnd, In l'nlturn qur t"' d " supo
riu lpocn1 dl' n untra hÍJ:tnria ...-. lclll nen.c ro d Cue-rpo m~~t ilu • trad t~ , "" In
p utblos tk n:tfll ntu:i6n, dn!imos, obrn n sn"l'Íiin prnlilrc:tn ti \' In •ucic-dntl, r«ihir
d o pnr su wrnta drbrn tri\Ur dr n"mO ron A qurma rupo unn •nn dr~·nrga
ftT t\ t•.cfo tranC'C nqucfgTRl't' ob.•tJi(uln <k intultn!l ptl)('ti('C'I J' alufÍOnC'f prr•o
d el Gnbiconm dr Atf111rn, •1ur uidtntr nnln: t\ l-unl m"• h.ricontc.
mtnlt ~ opnnco 4 la rTahznñ(ladtlo~oC'
\' nn .61u ~tn. Sn1nriM'.
tos1trU«crtrntnlrsdt"fCinu,. A qur nttA
El orlld"r hlnnthú rlc-adC' In trihunn d
llamada Cnlombill por In mi~rirortli11 notUJJidu P"'" dr dtl(n. Jin .¡uc- n l.'SC'tt·
ck Di•"- .. Urr- que caiga el Gohirrno 1, 1nnn ~"U •nñn brutn l ni ti RK'tnr dC'I
dt Alfnrto pntft IIIJC'g'tltnr 1ft P"~ J ll\ " " E.. tniJI"imi~:ntn ni rl rc:41prtnblr Cu~:rpn
liJri6n......
1IC' Pro(C'IIorn drl que fnrmHun pnrtr el
P u•l•l,,. drl Sur flco CoJomhÍit nprn pnd~ .' t iv d~: NC' C'ncr.:úmrnu y dtl quC'
taos ti. la lacha!/!
d •linrio rstA rt'<'ibiC'ndn ilu•trne•6n f lu
Lacha mil .,~ bnnl1tn ..,. nnhrlndl'l
por tod~ ftqudlcw C'n cu1oS coorn1.nRC'.I
baJ' tultn fn'ti.rnte y t'OOJ:tantc parn
1.AJ tnmn"n de l:t •'klllldnlo'n conduc·
Di011yln Paltla .....
tn d~ Lui:~ f · D1•rjn 1•. 11hln bttnn• podi·
Qar In i~t•i~nia trK:olor de Colombin
tlo 4Jlrt'cilllr llur In prufundn 1 ~n~ern l
cUal ,.;rnto •a• f'Ü•~», plnntada .,M:toinrti~acit\n r¡ul" r iln hn ('ftO'RdO aún C'O•
rioaa t'ft la antigun C'apitn l dr lot ::ll irH!J
t~T lflf ,.. .,.~ rY"•Iun:• ~~~:n .. otns, 11t rn •
El Onbit'mO dC' Alfarn dthr t11rr 1 C'Rir'
n. coa aplnU:to el«' rwM burnD• t'<'untn tirnttr.
e n C'rC\.'tll, ¿~c-oouo put'f)C' cnli6cof'M' .t
riaaot qur .an hn'mnn,... n !W'Itrns C'n In
un :~ojC':to t¡U<' ~oa"id• á nt ro 6 su cnan
Rrp6blita C'U n krrado r~t.''
EsU\JI pGt'ft• lint'al tomadA .. dda bl1jn.
episcopal que m d tu r dt Colrunhio han
llnnr•, cnnnlln, YC'rdnd? V,¡ ti convidn .
lanudo lo1 Obit~poe Shumftt'bf'r y ~o
cJo C'llln primera Autoridad rle In Repú
ITnO, inrlkaa 1~ M¡:ros d rsigoin• dC'I
CkricniUmn qoC' audhmentt 11e atrrn blicft 1 rl qur Ir insultnlS un cunlquiern,
y r1 lugnr tiC'Wdo pnrn ti dicttrto t'll rl
á
Endrndrn In sn16n dt unntabiC'C'imiC'ntop6bliro dnn
Ua dr la gamA dTil en un paí~ qut no d" ae h• cnnKnogndo In pcu'C':16n m~• rlu•·
a C'l ck cllm., tnn el tíntcn obje-to de ~ tradn dr In 110t1rdnd 1 c:on 6a poramC'ntr
m onr d Gol11t'rnn •tut K uponr 6 In laudot.Wco, n,;rno en todn d In p tllhaca;
¿cúmo, ca1•6.:-nr(n, StñnrM, ni Tillnno
n.aiW.ril'.n de • u• ~tmbicion~:S Y crimi
( j OC' Ji t nl c:u•n Se" RYnn.ra1.. ....
_aoln: dHtoe.
•
Y atrtYC'f"K Durju P. t\hnhlarde firmr
Lo hcomrM ttic:bn en mi\• d~: una OC'R·
ai6n : rJ pnr1ido Srstro 10' h11tln C'mpcoñlt zn dr l'nrllctrr, cunn•ln no hnC't' un ni\f'l
~ ¡u,<llj cun ot r run.arh''J:"jcsnlt·nrmi~o!l
d on~ dntrufr In hl~rttut drl ¡Jurl.lo, ""
\' tln:tr t¡ur In u•urpn ~: 11'.n t.rli•lÍcn de
abtrrnj~trl~o, rn n>C'IAYitarlu y huo""'"
Alt~~tu ht"\'hn A lua JH"JIÍCtnri•,. dr lrt•
co IAI unirlil"' rlr In tnf~tm,n.
Ln t'"njur~tC'if.n «"' CIUtll, tcgurtt, ftlf .:At"rlrou d~: lu · nin•t,.idlltl , hn t~itln e: a u
midlllllf'. BI¡M:Iixrn pn"' nu~trn1 I•IIIE In JU"fl quf' l~t inTndnn In Jlf•' ln'dumhrC'
rrim n.• IR,tltUt'iUnt"' n-n•e no i ÍRIDIOt'll '! d '"'C'nn, \UAnlln '1 ,...'"~· whk pnrlrt 1
tin tld ti C'UMd nr fuc:r•m uno d ~ l01 t}UC'
E1llrgadn l•• h•lrft d, ..rr ehlrgJCn~ ¡ uc·upn run ,..,.., micmn .. C'Óit'l lrn• u•urpn.·
tlaa s~tndo por algún drmiM', t'l J)finwr
de aer inn:"r"b'""'
J..,a C'lrmrncin nu det.r nknnztlr 6 l11• Jrf<' d<' t-ft \; n•n Jr in .. tru ·il'.n ntiburr~r•ha
ritroot rtintidC'ntu, f'lt ' In• irrn:i•m·• d r pu!ltf'dltnlbn: 1 t'iC'null l
Oh! C'"ilo ne d culmn rlt lla ''udnri.ttl
liabln ~ncmi~ '"' tlrl Ltbtrnl••mn, pm·
Crt"C'rl\ t".co ~n t.nllun" f)DC' tlrlm"'ff tic·
qOC" cntlltK"n IM rkmenl.ÍI'I • rl• un C:fl
nti\IUlflna •diolnl 6 quC' hem01 flC'rthdu
mt n lmpudonlflhlc.
Prdimu11 t'MrJJflllOniO C'l Ún•~:n m~ditt In rncrnnrio~?
Sahcmr 'l dC' Lucnn ruC'ntr tlUl' ti
dC' ..nrnr ••r•"'ll 6 In 41tkr tlld drl pueblo
Cutrpo de Prnf«"'utH tnn Yillnnnmtnlt
ec:;~¡.torhancJ .
ultra;ud" rl11fn •Ir nyn tt« 11 tumAr In
dr Nutf'DCd4a ltxOrnptlblcvca a\Utud qu~: le ~o rr ne~• n1l t, '1 A .:,.•tiuttr
ta LaCom¡-.ttlaNaootoal &: oratruc:doon, trYC' r Amtnll" ni •lrtf'II Ctur.
Wlr dt la ••tnda.nna' 100.
Oir,nrCJt ti c¡uco ~:1 Sr. Or, Gl\n tnrn •Ir
1•16 r"m" H~tnr del Rttnbla..·im•rnlot
hnlocr intrrrnmpillh ni IIUI1fll ~ n1'tiii'A •
IIUitrl \'ltl\diJCftU ('1\'1\IJttr
br 0f'ntrnl Alf•ru •lchr 6 •u v o.~..-.
Oto l~t"t'o- 111'1•4 6 cuo p11rtr IIC' han IU1t'r r ~~>nludnltlc-coj,mpl•' uh· C'ftlhl ''
erudu muchll• t'•liii.-IIJIK'I tdC'arAtlcu 11.
m Al dr 1"•1" uUucntn, lo tu ni hA t'otl•
t.ribuld,, podrnlf.amrntt 4 tllttttbt'lr In•
nladrmn comu~ialr• J'IOI In"• tucift
d
~~:;:~ ~:,,.~:r~:~;;;,~:~~~:.,
~r~"ili:':~n,nmtntC'.
...
-¡;;¡;;.
Notas
m
t••
ullr& tlt" lo ciurlfuJ, nC"nmpnñn•ln • 1lt lns
r<"l'pt'CtÍ'I'R'" t"·oltu,., cn n nnto~hns e-n
ttndidn•
OíA l4
1.0 S:tl'ln mAt'Of t'n rl fort{n dd Pn ·
nrcillo. dinnns. ,;,úikn• militnm!', orcn11
uiunfole"'.
2.0 Se iran\ ti PI'!Jtoll6n :oJ¡u;innnl C'll
lu;~ etllfidM p6hlic:u~ y pn rt i~ulan~. d
ln!l oc h u •lt' In mni1nnn .
3.0 A lna nurn HimnnNndnnnl,cn n
tndo pnr los Cnlcg-.• .. y F..c: u.c-l~t~, ,dC'Inn·
t~ dt' In ~tntuo clr Sueno:,. rJrrcrc•ott dr
c'grimn pnr los nlumno'l dd Ins tituto
M~:jfn .
4 ° P• .xnif1nt'fYien ~1M rrnt'C' drld in.
l'nrti rA fiel P11lndu •lt Gubirmn pnr In
t'ntnTn dc"On~fn ~lcrr.:-nn" hns tn IR in·
tcrn'C"ci6n c•1n In d~: " Mnnobt",¡mr dnn
dt d~·,.t'C'ndrr4 4 In pl•zn ttdTrntr11, prn·
•iguirn d•)pct f lac-arrcrod«'"Gunynqnil",
bn~tn In plnan dC' Sucrr y dupufs por
ln'l rnrrtrll• dC' " IIuli'f'nr" y"VC'nnudn"
ha ~iR In plnUt de In lndeprodcocin, ""
donde t C'rminnrA. F.. rmnn\n In pr~·
sil'in 101 Podrrc~ dd E~tadn, <'1 Cuerpo
DiplomlitK:o '! Cnn•ula r , .ti CnmitE . y
Suhc.,m itE S u ~:I"C' ,Itl' Cot .. nUIJ F.xt rnn;c·
r M, lotlkltgndo• de lnt Mun k-ipnlídl'l·
flts, los Rrprftrntnntt'tl dt la Prtn,n, In•
CnrpornC'iOnJ y GrC'nriof con sus rt'Spt'('
ti,.n• cl\rrOJ. ult>g6ricn• y C'l lijtn:ito.
6.0 SoiC'runr •uccripc'i6n, rn c-1 Pnln·
dn dr Gobiemo,1ltl nc tn f)Ut' cu mpruc-hn
In nutentic:id11d dr l01 ~tn• d : l r.rnunl
SnC'rC', prt:"'lin lrcturn dr le» fl nc:umC'nto.que In ncrtditnn ,
G" Tribuna librt rn In pinzo dC' la ln ·
La revolucion
de Colombia.
1tnntu ~npru rt'primicln w c:onYin-lC' en
1
~::.'"N"~~:~;~~~,.~~ir":n::=.~rn~~
NO JIAY LlR BRTAD OE IMPK F.NTA
CARTA DE
SaScut DntHCTIIk
cnn~~:n bida
mulrtilltt dt qar el pDC'blo n
d &potft y ('f'Utl. Ni ol•idm da.-ho• seño·
m que In Hpndn del Gnlnnl ja\io Rc.u·
PA.l'L~ A
DH
~~oC'~~~~~~:~~;:~~.¡--:~~=
B l Tl t UIJIO.-GtJAyn qu il.
Ln grnC'r~ nc-n~idn que Ud. prntn
hllrA tit In rrin,-indicztdón.
~i'on~r~~~~~~00~~:~~~:1 ,~::~oclc~~·
\ ' •lomo• fin. ~ñ~ L>im:tor, porque
::~:~~;¡~¡ ;,.n~~~:. ~· ;'d ¡ ;~ ~n:!~:
11
1
lumbin, "'" lm flndo n lir nt\) pnrn diris:ir 11 Ud. r.tM lincou, C'n In ("'nfiftnzn d,· indignat"i6n N' oumtntft ron la rn~l•·
qur .-err\n In luz pública tnrt locJ,."' conrn ción d r \ n ntns d~I'C'fl.oiicnza !._
Ln t.uutc C'¡¡;t6 1 ,..«bnda.
~:¡..~~;~~·s:;:,~.'."r6 ti S r . P rc-.ideu te la• C'in:u nstn.neina l11 prrmitnn.
!>C'noto n os l"l dl¡¡;trAtrf10r un mnmcn ·
Si lns .k'ñnrn d" BJ J!.:te"urio no en m·
7.0
.lt'fo d" co rnbfttr en rl c-A m
~~~~i~:~:~~~:;:l~~~~;:l;~::b:~.~~~'::: blan dr rum hncn In mnnna rk boC'C'1'
f'O dr In bntnlln de Pichinrhn.
8.0 A In• cuatro dC' In tnr1lr, C'onan dt mot, con un n¡~;unto pArn fl <k DIRf«Ún IUI np~i~tc:ionn al tt'ft.raf"IIC'Ii nvntro5
ilnr'"" qut N' nr~nnhnr4 "" In plnrolrtn
de In Alnrntdn. 1 ••s:uirndn P'" la C'IUTC'
rn rlt "r.""J"'IUII'' hn,.tn l1 ck- " Rnt'n
rntrt<'''. "'" (lltltr:\ hrtHA In rlr .. , .f'Rt'
IUC'In" tfUt' HTI1. '""rritln hn .. tn lrt deo
·· Mn""•bl". l)llrn YniYtr ptJr In •le "Grtr·
dn Mnnnn" turnnn•lh ¡.or ll'la de "On
liTAr .. , ·• Piochinocbn" y " Mnn•bí'', pnrn
rlC'II("t'ntif'r t\ In P'n:.n rltl Tt:ntru Sucorc,
olundco 1lnrt\ ñn P.l enrrnnj.· p11rli ··u l11r
mrj11r ndoorun•lu . "jukludr 1,1 ~·· 11i .. lf1n,
nhtemlm nnn mr•l~tlln 1ko "r". y .. r "n
rr unjc
pJuan, Mlmi.:mo ""J"~ ,. . ""
fl"W~to, d•,..,_,tcutt.- •~ ' ""' ~~~· ¡.nmin.
9 • KctN'In C'n In l1 1nsn Sucn, tn In
fiUIC' ~ l•oc:nrAn lt~ot Hirnnna •lt ln11 dm•n
Hnclu..,.._IJI..rudn .. 1~" UoltYnr
t () Cnnderrn en riTcntro mC'nt innn
'"'· 1'. In• nchn de lo nDI.'ht. ltr¡Hutu dC'
tnrjttel' """'nt'mtorlltl1'1111 . tl nhlnrA d
Rt:prr ntnnt C' 1ko In Ata c.lrmin lkunto
rttlnl' , \ •· ti,,•l.tmMl!., 11r l c m l\~. In com
pt. .. ici6~ ~''' '"' 1'1 llfrno.' de Pithlnc:hn
'1Uol', 1\jmdn•l•l''t.:niOitf", huhltr• lllt ·
rttj.lo (WC'miu, d ~ nnl comium\ C'R un u
mc\Jnlln tk-"'''
Pnrn C"iitr r rC'\tu, l'.. ny(K'I\!1(' 11 Concur
"0 lttnnrlu L•,. 'IUC' tlr"tC'I'I t nmnr ¡u'r
\t' en fl, trmhlrl.n ""' P"•duttlonn, tn
1"''"• (, .,.rtn, 11 In ~rr t •~tln tltl Cnmt •
t f, htut11 d 20 1lrl mr• ftt'lunl.
,¡.,
e~
inter#•. t"''" h ny co•n•
no pu«<tn
j)AJnr'IO< •lnnpcn:•huiAIIf;ur '"""'~mfic.tn·
'C:!:ne~~~ ~~,i~~:;~rlí,
;~~~~~~:~,.h~~~~~ ~-~"~ ';:',':'"';-utl:.::.d~
•n
¡ Stt~n.•
'•'",,'·,•,.•,11n•."•po•• '•"•~'·,1 .d•,.,d<ounlq
,."."','.;:,a;'~lt~
RrpCtbli ~:,., hnn Mguidltpubl)cAntlo-aC' ro
mo ~ ~ tul cu~A. 11nto, ~·.S. flUt' t'11mn yn
"'' tknc-u cnrm two• flUC' le11 nrrn n qut n In
~arttn p~ntJ\nclttl ..... ~~ púhlicu tDiny
1100, In llt1'rcr¡¡O.:n•n dC'
tt
c:ritonnC'Itu• bn J uhdo t)C' pnn~n. t\ tt\1,
'IUt: t-1 dnl•m~a d r fl Ot C'n colrn u dC" '"I"l
se jnctnrnol Mnq~iavf'lb '! otrns de lll•
('Mnn
e"""
~~·~~ ·:,•:: ~::~~~~h:-Y,!~~~~;t~~ñ~;
C'ata• c~tlln l'lt r nquftK"''t C'ltnto~ del
Hn..-i o n~tlit,mn .
d o, rntf't' ttlnw muti'f'nt, AlA lnA711r tu
IC'r•nclft de cult•tt 1 A l• lilJcrL11d tlt' pcn
P~;~j;;:~~~~::·;n3~~:~~~~:~u:;;~
t¡UC' t'l vnpur "lkun1IOr" hn ¡~;ldo ~ hn1l n
1'. olqur en "Ru•• ~·nlc:nnhinn n~~>' '"' in<'·
;:,7~"'Z11~m": ~!::,\~i:cilr7~"'p"u1~~=~~j~ :~:t:n1;,;~·,~:1 "•~ 1Í~:I~n •:~~;:•dC'r'U':~I~
h100 ob.M"aclo que, 6 5M'nr dt h'J
prpnollu,."K1•,~.• 1•,1m',.d"•' ..~',"',,,'"•'nh,•,,• 1,0 ~,,•.11•,,•.
U<l'
tallo, In pohlnu6n
"!'
h
l1n •h•min uido.
Rl Cnn..,jC'ro dttÍ TrilJunnl Hu ¡>rtmu
dC'l C•lro, ll •nim Kn•im Urr, f n un
btlllant«' tu,lwlo puhi!C'1td11 (n 1• Aa/a.
tiC' QuntuJr.1 RIPÑw dtfitndC' (On rnlur
1 C'IKft(ÍII la u•• de \A mujcr, pidiendn:
J ,• l..il lnltfu('('l¡'¡ n 1 tdiK'ac:t6 n de la
mujn-.
2.• Su indepcnJcnt rll •n lo ronccr.
a ltoLC' 6. lut R\.ltn, indlnadunn 1 pcn
aamiC'ntot,
IJ,• l.nlibrf ~~C'~:oei6n dt SU nl'OIO
• .• La •uprf'1116n •ltl clt:ntiiQ dt l ma
rido.'lr rtpudlnr tu mujtr.
G. I..A nho lld6 n tlt la ¡)ollge mln
l;ft lu&dr In nrd111d 1 coltunnr d 1• j u• tian IC' 6hrnn ) (JCnrtrnn por t.oda1 p ttr
e•
rnlda•. en n¡,;uaa f'C'UftlnrinnM ,
Lo ptnunn K ritt , r1ur t tll infnrm'- ni
C:()ltJ¡fto no put'rl<· t t ntr rlt nlnMÓn m (uln
nYrlo t iertQ •lt' In t'C'hM/a A ¡J/riUC', I'U rl
~:~"t::!·~r~,n~~r;;,•.~ct:"~~~= ~~~~~:~
hiann dtl l'ntUi t
hr•. Jan" 1
1ltl4a nfo e 1 Dn
1Jnl1~1~hn rn 1: t't)ti~D 1rcnl\
lnrin"" ·Y n•tltrAI huhitr,. 11l•lo lluhllc11r
ti parte · pero . ) n •~ n, D•mu~tldn•
t¡urdo tnn •lt•tnnh• 1lr lu• d o t flll tttCH
prlm t rAmtnlt noml~tnrl nll, fJUt t'k •u lo
hh.h •uln truyt lftflllttcln•l ntAmJltl• ln cn
la trilnr.-.n• tlf' ln ulle d•'' lllinRWfl fth' '
Oc IJfthfn Mantn 1 llnllr nltn u o hn1 te
ltf~ttiiiiA ;, n:ti('IC'ttf'l
Otrn cn•a : " Lo N~cltl n'' tllu que hn
t'd~nrl•r A lli'lue, Cl"'' f¡ttl c nUHI 1
p•1r r¡uf hu"ud
l•rwrnnme t¡ut nrud~ 11 In mhrmn P'C"'
llna t <'rin en dcmnndn ~lt' nn• d n t 01
¡•r• lu
l lt'•pnn..k11
A nUC"'Itrf'" rn.an~ 1int> coa
~:1 insulto¡;'" cAf'CTI,. • ..,quC' C'Otl lo
de In IC'trn; primC'ru no po~tlr(an h.rt~rn(l d•On ...."'n
pc-ro r• C'l ""'u ~ut' lns pcori6dtcns \k la- lo Oh 1m o ,.,, 1 nn~IR,..•u••aqur n•.,. pon·
nttclnnnlifiR» dC' Yntla!l ..cttinn" d r In g~tnl't la ,.~,.~ ..t1rn. ~'''·-"• \04 librrt'IIN
'b
lt' huhl\-.t cumplidn ni v't
L a inmiHrndl\n U\rnnjun h5a lC'nitln
" Ln sn~·i6n", hn l'~ ntlnw rt:O rlr un"
6 1u turn" un nutr•blr int' rtmcuto, d r bi f~tln nn •rrin . lunzh ny~r lA r'pn:iC' tlt
....
\'rr~:,UtnJft ... rlt '\t.~icnt"" t. trll$!no.
dd ~n...- Uu-.:t .. r t~u.... Sf SS..
inidf1 ID nctunl rcYuC'Itn
Cnlmnhtft, ynnus:n~
prtr ordC'n del Su¡,~mn ~~rnu fuE t n·
tnlmentt' 1uprimida In ptt'Win rk t"!!tt'
pniiC'f'IR rst'C'pci6ndcl,_pc'ri6tlk•l•nfi
l .ll-\u"'l"rd vitur t~tN Ubr:
cinlcs t¡ur ¡~;nldrlnn mitntrAt dur"rn r l por quC tirwnJRu,"' h 'JI' won ~C<udlmimo.
co nlli..tn.
rl pGbh··.. lu '"""'" 1 ,~~ ..tArlr al·
• -m rjn nLC' ""nlucit\n, c¡w hn!ltn pnrn gun ll ""I~I•\·M•6n , l.u Mrit)Onh lns ao
,1\--&tk que -.e
Sin dudn irl1. r'd.. cont¡\rtntHrndo que
no. ~(~rimua t\ cMrln ptTt6tlien ~lt ""t~•
ln.:nl\.1"'' qur, JHW \1111\ lt>AhiA inr¡¡ulnrt
dn• l lltlalt.:lltillll.. U~yn rl nomhrt dtl d1011
I'JUC' r"Í¡t" In Mt"lln tk cnntercinntt"'l y lA
drunn.
Vapor "Ecuador"
:~:~~~d:p;~~;,q:ll'¡';!~n :;r;;;~::
rAn h aat n d d C'I o pidirndo m~ordla .
porro quid• n:rA 1n tlnrdc p1ara C)UC' reci ·
f)'•dnmn• hnhlllr n1 t.:nlon.bill. 1,. de
61 .\ftrruúu \rn 1trAn <'1 U!ltn fk coao.
t'C'rno" rwr.,.,n 1\lmrnh
J. ,.
OtrA , f\nr nqui :uwln aoc tualment~ un
cnH•nrln&n curnthu~· UJndn~laa rk
hi•ll•rlll'l"'. ... •h\·t' '1'"' ~\1\ ~mbra a ·
•In In ciam'" ~ hn ,t..~ y,·r •i lo~otr.n 'lu~ d
llft("mnnli•mn lk\·t l• MUIC'Tn 1'11 li('Uadnr,
..u ¡tnlrinl!l
<.:um11 r<o r.lltUrttl. '" {'o(Uf\1\ ¡runlo C'1\
'"• ~'f• htmnu de li:J,V*'f"t.um.• alindo dt
lnlmOcwn
~ lluulu•"~"'P"".-it \:f'C'It,.\ftll'<l)'ttbn~~> pndrln 11~ul f'C'ptlU''II' ttquel ~ ltbrc
nJa~lu tftn »1,.:-anuuln f\ (uC'no tk rr-pc-lidll: 'llitl' In crin 1 ..ldtl'lblu 1 juo·
....
r.:rn d ~Dll) II M·«<Or-<"'i lAm oe.
huC'nn• rtL}utm:innt C'11ll1.n mny ¡mr ("o.;i. H'JI:Uru•-nn nnda mtJdadn en tm~ oa­
mn •lt '"'"" \\ctou;tnru. u In qut hA c:nl tt rnf'C'fln .
mndo In cop:\ 1IC' nunlrl'l pn.:ttncln. h"
ctfn1lunn" drvar t·"'\n 11rntutn ~UIC' un
¡nibh-:nn:trnt'", yn fliiC' Rt)UI ti dun:htl
llr In I'WllnhrR nnt hn .. hlu cnnll'K'ttllll 1\
lo.tltwraln rnn lot tltmb drra:ho!l quC'
nut'tl'rn C'nlloltul d t· humhiTI I hn" no•
ntorgn r n,
T"lograma de Rob rts
V nn d c..-imut mb ¡lM nhr.rt1 1 pnrr¡ut
Lundt"C'', Mn1n t 1 -Rubcrl h a tC'),...
tff'C'mM ~ ui' Ul .\ft'n.•unf,, C'n • •"'tR den·
tn '"0'1", mutltrnr' tn lo 1\k"C'tth·a tu len grnílatlo "' "\Vnr 001 " In i)IDI«'~tC'
Ritl ..'print, M• a \ ('1 -1\u! mat ~·
aunj«' de nr•luiC'rn. ~~>lno quirrt qut- dr·
ftM'I'IM hAn trni•ln burn hit•; hco ht\:ho
CABLE
::~·.,,.t:;• ,':: ~~:lnt:~~~;:• :'~~~~~~:Jn::
~tlr•r )!)t
txx-t-
nndt\• ll1!1;~,·;~~. ~~~:~:~.~;,:dl::r:!,~~!:"=
(, !in ll ~r ' 1 \1~ nr ¡1ueblo ll«mAnn \:nno11•
U\ r¡ulcnu •un lnt cldtn iOf'C'I tlt l
uali1no y ln• alcntndntn 1ltol cutu hu • tar),, tlr lluttun, '"nararno d .:-fn Zonnd y
¡u uno c:n ntr (ltthuo d«' olombi n
ti Vfnnfntln• KrAftl .
Tensan nm~hn '"uillntlo l()t rrdn~; l fV'I'l
iM(lU" hlclt"rtm """ vurh " ' non:wt•
d~ IJ'I Mtrturi(J on el cn1plrn tiC' • ~• rra · 1" ,te M fttl(hGf' l\lr ('(tn oro•kl6 n ~o•tl·
au RIJrHIYntJI<lC'\'tl.hl mnftftnlll, \:nmll
1
r la
u muy fWObt\blr, la lndl&:nl\d4n pur
nn~"dd:YÍ~1~~ t\'t.lc CnR~
bri¡a~
•'L TIE\IPO
3
ELLOUVRE
V INOS y
Tiene el honor de :,.o,cca· ~nber t\ su nun~erosa clientela~· ul pí1bl co en gencrnl que mnhn de
rcc1b1r por el \'(lpOr C/u/e de 2 del pref\entt., uu t ucvo surtido Je
Ah·\oico~ de todm: cluFd:.
Cintos de t.ccla, ·¡arioR colorea.
Ajunrt. pnrn bnuti~o.
Devocionnrios pnstadecuero,cnre_y y celuloiAdornos pura :-~ombrcroK Y gorras.
Génc1·os de suJn negros y de colore!!!.
(de.
Antucnt' ~~ .!iCd!' nef{rn .
.
Gnuntes deprc:Yil blancos, negros y de colorea
.A~::un de Colonau Pmoud ~~~y 1/1 htrt~ .
C¡mrnSeñorns.
Bu~nto de lnnn pnrn ''estidos.
Lonns negrn s y de: colores pnro trnje.
Bomos do seda.
Plic< blonco,
Blondas blancos y negras de seda y olgod6n.
Perrumería de Pinaud.
Calzado f1no parn scilora~ y niñas.
Pni)u~lerns de nácar, cuero, c::arey yc::eluloide.
Corsés.
Pn11uelos de seda porn señora~.
Collet negrt·S, últi1nn modo.
Pnroguns de sedo porn señoras.
Confe-cciones n~ns y de colores para vestiPo~nrnoncrÍAs de colores.
Capotas pnra •rilorus • bebés.
(dos.
Sombrillas extra finas.
Cu ·imires muy fino!ll.
Sombn-ros. gran surtido, para señoras y niCapdinas ¡>nra bebés.
(ilas.
1.oo1
Guayaquil, Abril19 de 1900.-6 m.
M. A. ROIZ &
C~
Réplica
•l11 dc Wlhtcllt<rfn df' Gnrdon, rcforwdn
Lu' boC'r11 'INtrU)trontod"' In• puen·
\'ndo la(lua prupicd11dde mi kflnrruna pnr un u hntcrfn denrtillerfn Rnynlllnr· tn en •u (u~lt 1 pnr tf:O es tlir'Kil cono
drC' dtuadA en la pnQ}C'ra condr11. dt la rolle ce y In inr11nterh1 numtu\ln dC' llf'nr . .'! en' ln11 plrdlfln,a de cllut, pero •C' crC'C' t¡uc:
~~i~~ei:t';':~~ ,.c;::;:r~ ~~~;:·e~ Ku•' utrn\'f'ln:un ti r(o pnr un Dnt hnn ll!d•• :'urhn~t. y l~t• nuntrn 1 '"" P"''
ft~l :!cri~!'\~1.~ '·~,r:_~aldclM':1::S"~ !~~~!)t;:~::":t~:~;:u:~~:rtj~~r:;rt·~~!:i~
pie
a6m~rw :na, :no 1 2~0 qalf"fl con motl1'o
\'n ntny nrnm¡uulu cnnn un fuenn ele
dt Ti~C' In da1' C'R prto.:iv IUmamtntC' uló· in(nnlCTfn y nut""ltrJt P••.-idfnt cli~tn ~61n
Llito.
.lbnl :ll.
Flll
30 '~'·
e~,.,.-~
1 ~ 1;
eit~~'
~1¡,11'.';~1;~~!,","~,:C'¡~1;~,~:;•r~~"~;nntn
~~~~~',',;:~~"~:; ~:;~'; h:!t~;.nnd~ 1 r"·
Noticine de Sud A fri ca
t.nnclrC'I, 11-Kolwrtll ha R1'Anlnrl!t
~~;u~~~:~ :~r.:~"~n~11.~i:~~~~d~:~«';f~t m~
LICORES F'INOS
y ••• y V. S. O.
Colla e M .\R1 ELL •
( ham~agnc M U\1\1 de 1 y • botella
L1corcs ~e 13or.s, cura~ao pepcrmint, &. &,
Wh"ky Rühdcrick Dhu
Cin Old Tom
A m ~rgo legitimo de \ngostura
Cerveza d. M u m eh "l'schorr'
• .. Kola, gingu ale y aguas minerales Cockran
r lcncn constantemente en venta los único~ agentes
.... ,
am
ClUIIII.ailo, Jfj6n k Co.
Abril 17
Sulwmr"' '1"" cunntln Jt•mn''" in••ulifl
Yanl.ln Rf'p6hliw A1nrrio·11nn con•i~ui6
11ue In Gr~•n llrctllftn nrcplnrn C'l nrbi
tre¡e.
CnnOf",·mot tllfnltiln 'lllf' In ('0Cf;tt6n
dr (rnnterlll UllrT \'rnuurln l ln¡tlatr
rrn (of nrrt"~lndn (nYMnblc:menl«' 1\ 111
primero. dC'biftn 1\ ltt intcrnnclfln dr ID
Grnu Rq,OhhC'n, Rt• uhttante htt~r rte.
ciRrndn lnJCllth:Tr~t qUC" le crn imV~••ible
ceder en 11u• prt'trnocionf'l..
NOI'utri'Jtt cnnfinmnt I'(UC' ID Gran Re
pOhl~n nurtC'11meric11nn influir~\ cfi~·na:
mrntc C'R nu"trn fn.-or P"rn convcn«r
tí ht ¡•ntcndtt que nrrcbn1n nuntrn li
bcrt11rly u~~nri11, qoC' In jutto ct; t¡u«'
Mlmt'ta uutttrn• discordiaaallibrC' f irn
p11rt"itdju.a~llmiento de onn nacil\n rtae
no• t n't'tt dt 1\ rbitro nombrndo de m O
tu u nC"Urrdu".
eontra los Impuestos
dn en OC"C'Ifuntdn~•rd, In rlC' ll nmiltun y Jiu ele Kroon~ttml, mi~ntn• • ti gru_,o
Mnrlrid. 11-Ayer tuyo lugar on tu
CONSULTOIIO DIIICO QUlBUBOICO
~·fthnllt·rít• el-' Ornudnclu(ordf:unrdnn lofl drl ejEn:itn C'lltA ont'C" milla• ntnb; 1 en multf't Cflfltrn. hnf impurttnl tn \'11lcn
,. orsr•x.OIIO DOll.WI:nuco
cnmin"' quf' cru1an C'erc:o d«' Vctertbur un dín má•. lu1 ingiC'!Ittt'f.tttrl\n J.uficien· C'll\,
l.nt~ 11utnr~ coli')Cnron pnrAJXtll• en
Del Dr. Juan .\lb"rto Cortb Gu.rcln J:'Cu 1uul"
notirin1de
lnoc rnlln. detnit de IM cu11ln tiraban
Calk dC'Iot .Uuniclpnlirl•d "'·· 144
.:llt•aln columnn tlt Hnmilton lo(' rnr.. n bCX'r• clrl e"ntlu Liltrc dC' OrRRJ(C'.
pir1lrM l\ lo• gC"ndnrm~.
TtUfono1 n6mtrot J09116S
tri• t.·nn unn "P"•it'Íflll tt<nru.
J...o,¡; crhk••Jt militnr.-. inglfll('fi qur •i
P.•t"" prnrurnron lltu.lojHr 1\ ln~~ftmf).
A~riJ29~t•• df' 1 ~ 8 a. m. 1 df! 2 4 4 •· 1~to
l.u brig•uln Smith Dnricn romhntifo guf'n t"nn grAn intcrét- el c:u01n de In a: u«' tinndm; y fuerun rttihidus cnn ditpftrot
I"OIIf'ltnemi~nprult.i:UIC'tUII• lnrctos;tu~tr
rrn, no utc1n rlC' nrurrrlo C'U !IU upin1~n dc- rutilerrll. hirimdn 1\ dl')!l gendArme.,
d;n
"ftonrn
rlc
In
fucnn
1le
Hnmihon
.
de
,cj
lo•
h•~«'"
hnrl\n
ollt
unn
r~i•hncin
-----n;;:.ptn brltánicn
11)- qu«' I'C' YÍrron prn:i1ados 11. contt-tDr
Lñ11 6ni.·n• ¡Xrditlns qu«' tu•ÍC'rnn ¡~nn ~utltul\ nn.
Poa¡n ca con~mkoto dcl pdbllco que ht
do: i..:unl mnncrl'l, con lociUIId•ocpcnMnn
ntablceido el n:tanquillo de mi afnmado 1•nr nhorn: l'mt\f" 10ucrtnoc y c:incu hrri
-l.n notici11 riC' que hnr •lin:mil h<lcnt el tumultn.
drl'!'; prru nOn no he rttihido In lio~tfl ofi en IA:ot inmrdinetnnCJ etC' Thnhnnehu, hn
Un lad rón so rprendido
ealk• de "Pichincha" 1 "Bulln1. Tan:tb~n l'inlt)C' loujn,. de In cnbnllcrfn de In fuer airlo ~nn6rm11.rlu, y oc:up11n uon línt·n de
f'nríot, 11-f'ÍC'Ne Andrrn• Clun tic R1
!!O rnilloa 1!~ rxtrn•i6n.
tndrf a pndo1 m6diCCK hamaca• de todo zn dt Hu•nihon.-Rr1bcru
gund
ruE 'orprcntli1ln rnhandn de los
porte,a rn:n, c=afl. achiote, elmldon, alhardas
Jj)ormenorts
Ln• nvnnaadns fuf!rnn •ittM C'l jurvn~,
httl•ill'loc de nlgann1pcrcnnnii«'OC'IGran4
al¡od6o, eabulla d.r hamaca, ttc.
LondrC'1t. Mnno 11.-Un dcspnchll dr cerca de Thnhapochnn
Josl Joaqofn \'clauo.
D ..,/evard oyn 1 c:u11ndh !11 Armtaron
Riet
Sprint
dc
Mnyn
lQ, ni dnr dctnllt"C
Un
dC"'tacamtntu
dC'
In
1livi1i6n
de
\JnJO 2
80.
12"-8
del enmbnte de nyer, dice lo que sigue: Brnb11nt pcrlliJ:uió á los bur~ht-rl quie- el phlc poekt. tti•pnr6 trt"' ciro1dern6l
Se vende
nunz.adn• d«' In dititi6n del ¡:~ """ I'C' n"trrnron rlnpufo~ dr haber r«"'Íf. vcr •ul,rt lu1 guArdiann, ptrn •in herir
La c:DJn 9u.e sin«' dt cuartel m la allle del ncrnl H11milton ttnínn nnticin• In• ttln11 tidn twt•tunte ticwnpn. cunndrt In brigo ti""'"""C~meatmo •. produce uno btsa~ll n-atA 1
nntcrinf6 drl Aitln df' In po•ici6n h•·rr tln IIC' Rrnhant tnm~ un11 pucici6n en un
Mangln de todA da« time la Ct.rmpdra
K 'lcadr i precio rn6dico.
Nacion•l de Coonru«ioocs, ta1Jcd«' la "la
l'f'rr... In ftUt ~·on•t"rC'Jt l'll"tllnlmtntt".
P•ra tratar nne cna tu docfto que Tin 1 cle IU n0mt'r" nltill ft men•,,. C'XI\rln,
lancia"10G
F.lmifrc:oiC',. JJ<•rln fll l('hccl R'J:Ínmnl·•
1..... pk•ltdllc. ÍnJ:It'JIH•ocun ¡><tc:nl .
en tljardfD de Bonfn.
1\'i.roi.u e .,_ d.r Donln.
tlr CbNhi~T cru.af1 el riu Z 1nd) M.' n1rin
Rl,·a•m¡ll'mf'nloo tlr ¡,,,. h•off"ll C'J!II\ l'n
Abril U.
80.,
1226 t'htrh pnr n df'f~n1lrr el pnJuclc< lns fuer E..J~n. dnud" to<.C'•por111 .-:udriÍn nl~un•,..
NOTICIAS OEQUITO
A seta sucres
1:011 'IUt" le ac~uf11n.
1tnru ntrn•.
Sltentf'nt.r r.. uLc A. CnnlltW. bn
::e: amcndaC'nn•tantC'mrntf'c:u&rtOII l.'T'IlO·
Al nmnnt't't'r del dí u jue•rs.~nbín P"
• ·TheS,,uth Afri~.m ReriC'n Ac.t'¡.:urJt llnn1ndo al k'nicin nctiYn de IM nrma••
ctn 1 c6modot. f1l lu courb.u altas de la flnd1• C'l río tollo el r~tn dC'I t'_IC'n.••tu por que nn •memhru ttd Pnrltunentn rnclli«'n rnrn que prt"'tc- sos I"C'nkiuoc en el bntA
~alk '&i1 <k :\lauo", C'lltf'C' la• de "Citmm- do~ 6 tr~ puntnJ dl~ttintu!!l; cntonC'C'"' In lC' C'n l11 c:iodnd dcl Cnbu ufrc:.1ft pn,cur lit'" ·-~uerT", 'ltlt' ha"' l11 c:nmp:.ñn tn In
tt Ballhl" 1 "Aguírn'' por tC'11 suacs. Se in(nntt'rfn mnntndn ~ pu'o en act1ftn 1unn .. nnttdnrl dc- d•nern á un homhrr pa piiiUI ftt' P~trtnvitj t
~quilaa c=err.·•a. de Cll!'8 4 4 50 ccatono•l s_,hrc In rctn~ul'ltdla rfe h•• bocrc p:lrn rn GUe RU'1'Ínnrn it Sir AlrrC'•I Xfilncr
-El prt'lupun.to men.r.ual J'LI'rR el C11n
=~e"!. ta.f~:bi~o:,•~~at~~~~ dnr lugnr al mo\•i mientf1 principn,l.
L11 dtdnr nc1fln jurmlnocobrc d nauntu ,.f!n•nturin tic ~(6.sicn 1 (J«huanci6n t'fl
p:~~rbn:ra puasu cuidDt!o por m6d:CA pcnLos hocn que C'llltabun á la d~r«hn te n~gurn c1ur ~tli .r'' C'n m11nc~ tlcl C'l "igdirntf':
dóo. Bn el mi11110 lugar re dnrll ru6D de fuerun lnt que primero «dieron.
prncur11dnr ~nt'fnl.
f'RR!'OS'AL AOWUUJ'.TIU,T \"0
pcmunorr~.
Lo• di"isiunu de: Tul'ktr '! Rnmilton
l.n "Rniun" rifiC' qur ,e prt'nrln niiC'
Oirt"':tf1f {~6n cuntrntn)
S 2~0
MAJO l.'
30 T.
1246 .. uvirrnn unn \nrt'o b.'lstftnt~· lnburiu<~n gislndur, quiC'n C'l! mnflt'ido ~umn unn
'uh,lift'c:tur Src-rclnrin itl
,, 200
e'?" luii bocl1l á ln il~uicrdn, quieoe11 lu ptr•unn de (ttrtuno en Piqurthcrg.
[nJ¡A"\' tnrn ilt' c.c:ñnritft!l
40
Colegio M e rcantil
dcJpcrnbno con Gcnnonu y muy re•ud
Arreg los suspendidos
Mo,·nrdnmu
.. 30
SxldA:CU f»IWAWU•• -Bl<l&h);IA
Co- UmC'n!t.
CoMtnntinnpln. 11-EI nrrcglo dC' los
J•oitrru
.,
10
WU.CUL.-PrimC'railo:Cram,tlc:ll-slntll,O...
Los rngle'IC'f. no obstnnte ese tltnu~dn r«lnmos de IM estudOia tinidut ~brc
Aritmftka-Rcslaa Comcn.:iaJn-Gcopfia- n,ctn:aroo m~• Y mú•t •ut cnñn nc;s m lrn· lns indemniaoci .. nn hR "ido s ucJXnd idu
PBRSOS.U, DnCE~'TS.:
Poertos priodpalcs de aula nac:i6n 1 1u1
1
1
1
Pn•(o..,.nr ti.: p•t~nn 11upcrinr,
ra•
acgu
n~
tDtt!'An
C'mente
e
n't'n
ue·
tcmpnrnlnlcntC'.
~uctos npoortabln ~ importabl~oa·
nrmnnin, 6rgnnn y cnnto su·
tabllidad-S.ulo C'pittolar"' nu:rmot'it
01
~c. ruentc: fide,Jignn tiC ."9.C'J:UrR que d JJICrinr (cl Oirtttorl
2.• af'o.-Aritmftlca-CilcWo• Mtft'Anti- g~!: ~: ";'!'¡':~~':a é,'r!;~.hirc. SuuC'X
8 h bf
1\ 1
d 1
d •
h
.\11n1Jtro turctt rn WMhmgtun hn nw·
Prufcsnr •le pi no curfu ~
ho::no~~en: co";pl~t;~;!~l'! ~e~~~,; ~r.ndn el nrrf'gln de lns rulnmo~, pero din........... . ............. , ...
l.ibros l!?r PartidtS Doble, 1oaJ&.
Prof~nrn d«' piano r c:nnto
'W •mbt intemos '1 temiaternoe; y K diC'- y dnpu~ de _habt'r r«'ábittn ordf'R, ~ r~~n~C'h:p~;~~::::~iduu~ corto tiempo,
ln?zuron cn:t de un •nito 1"' do• rc¡:l
Abmed Pnncht\ hn salidu de: ConttRn in(trinr, pnro h SCC'Cil\n de M'•
taC~~~Cbí:,bc,::!:~~ :u9
60
~IC'nlnl llmuht\nenmcntr. sobre los unnpln c:on rumbo 41aAmfricn. dcl nor· itnritas (1tCrz6n cnntmto.) ...
•\IJUCO A. RáaMo.
Pro(nMciC' pinnoinltrinr.pn
1124 I•OC'U, tom~ndf! enbpoc:u• m•nut~s.o n:• te, llnn prnpu•tc:innts porn d nr rcglo ru ltt f'«Cil\n de hombrt'll....
3m,
Mano3.
.. 30
t'~'::,';;D~C'':" r um¡on nu nuntro attto e ~" 1."" indemnizncionn de unn mnn~ro
f'ro(C~~or dC' violín "'vinln...
.. IS
Kiosco
L.n compnñln d«' n1'11n.tndn' C'f.tA nhn· 1ndutttn,! tD
d~ fracuo el gnb1crPro(CilOr de Yiolon~llo y con·
30
~0 ·:S?j:. «'Jcjk.f;.nb':j!.i·~hl'm1°~!! rn á unn di•!nncia dem!ld?triratnsynr :: :il:;i;::,o~~~~::tC' n:;,:"ne~ti 1 :~ trnM!jO-----·· .. ,._ ....
Profctnr de instrul"''cntos dC'
~Pú:n~ 6 ~T.I6n Nacional ck la d~11 de In• tflnchcrnfl Pfl!le'~~ICII del ene· bi!rnn de Ln Putrtn .
g
Se cr« aquf que AhmC'd no c:on~uirli 't'ientn tfc madcrn {"""'tún MD
Para tTat&r oc:6rnac al mac.tro Dioni.¡o nugo; Y. ttC'gCin tudus J,,.,¡tnd~c:!n•, yn hf!Y
tmtn.l-.-.
... . ........ .•.
.. 200
1•
~;:: t,~n~&,.~ cu 1U tallt:r,ealle dcl CJUm- el ene m•..:" ntá dnmAyunrtn, ptrn st n .,
titnlt'for de in•trumc:ntO't de
embnrgu, smtuvicrnn u'n flK'cn nutrido u~;,IJp~~~cn hn prcKntndn unn nuc'n
,, JO
AbriJ 28.
15 "'·
1299 f lnl'C'f..'1nte.
nnttt á In• flntenc:in!l mAnifcttond n tu Tiento--de mrt~tl. ...
Pro(nor de armón(n 1 t"'m·
liact u1n momtntoJ~.C: nrden6 nt1rn ntn- intcncián ele nHnhiC'C'C'r In• dcrttbos que
Venta
po•id6n (d Oil't"Ctnr.]
BlsuKrito ofl't'tl: ~n Tenta la eaaa nonra ql!e 1 ~ onznrnn nunnmtnte os rtgt cobran otrot pnfllt'f;.
St crt'C' que In• pnteorin" lt' nf'gorán A Pro(nor de te-orla " •nlfro
dt' dot piao. 1ituada C'O la calk de "Santa mttntntt J.. nncn•~•re y Su~~~; pcru 1~•
Hoaa", lotc1'11ceei6o "Col6u" y "Saen::". bnen no In• pud1ernn rnt1t1r y cor:nC' nt'C'ptar esta mC'didn qu«' " '--ontrn c1 [d Suhdirt"ctor Scc-rctfÍrin
Pro(csnrdf' historia de laMO ·
Prnta tndu lu comodidades D«lt~Aria.
para una rraular Camilia.
tratadu.
•icft (El Suhdircn or:i«rctnrio.
A..otr!mo Fi~W~
Parn Otil~ dC' t'IIOC(ñnnll'l y
ao •.
1260
MaJO 11.
inmtdintomrnte liUI poti ·
ta
hn C'lc:Titorio, gnuo-c de c~•nC'in-tu .. 35
CuntinOn el n'tnnl.'t'dcnuntrn• trorn 1 C'omuniC'ado I)UC' C'StA en \'cntenburg.
Rclojerin
Tot11l.
.
$ 1.000
con din"ni6n 1\ Kroun 1 tnd.
con op05id6n c:ontfnuR del t'ncmign,
-Por uigirlo ti ordtn púhlico (otron
I.O<J bot'n pelean á mb no podn' 1 pero qur no ub-tnnlC' 11lgue ndclnntnn·
can finAdo- 6 h' Costa, '"' ~ea o~ Aklnt del B•tAdo Libre dtOrnngeC'S\Iin en· do.
<!omlslonados de paz
jnndro rna:os, Julin C11rdenn• yl'cdro
fcrn1oay cnn.ftdOII dt tu gucrrn.
Londrl"t, 11-Mr. St~d que ful el úl· P. RiYadencira. Este últia1o ttrvta en
Des pacho de RJct Spruit
Londres, 12-tJrc dnpacbo f!e Rict tim\.1 que e dctpidi6 de los c:omi•ionn d nrgocio de o~:uordic:nteto de lo. u·ño·
Spruh de Mnyo 10, ni dncuhrir el pntn do• de pn1 hocrs, c:unndn ulierondcEu· rt"S Ct~rdoYrua; hay contrn ~1 grand~
dC' In• iogiC'kt por el rfo Zrmd, dice: "LI\ ropn, ruibi61n copia de un men•oje di- cnr¡ot, c~nttnntn de dC'Cinracionnju·
retngu11rdin ele lo• bncr• con 1111 caan- rígido ni puehln nortenmeri..:1mn, c¡ue le rndu rftlbida• ca In Com1•arta del ~r
Ab~~~~~r~·d!·~~ ~~~~~~"~e~
fut entrrgadu pnr el comi1innndo Pi.. J. Akjnndru c•rdcnu, J.icndn por lo
.aumbidM del otdo ptlr 1011 Tfmpanot ar nr. rnitti6 f!l n'tnnce d«' ln in(onterfn cber y 1¡ue tttti concthido en lns tfrrnl· mi.:mo unn impu11u:i6n fni•A d«ir qnc:
tlf.dald dC'I dOttor Nkb~ol.an, ha ft'mltJd'o montarla .
pnra tu conlinnmienlo han prt't'alc-cidn
Do• bnttrlot y C'nñnnn pompom• lim ntMa siguirntn
A •u ht1thuto la 1om a de 21J,OOO !rauco.,'
"Los gu¡,icrnut dc la vif'jn Lurnpa no enredo$.
lío de fJ~ tnda1 1•• ~r.onu 10rd4t IJOt' 110 pinroo dcnmirw.
dl•ponxan dC' mtdio. ~ra p(C)("grart.c lo•
U. C'nlumnn dcl J,'fnt'rul Frf'nt'h ntn· tl1n pnrnli•a,ln• '! «'fiiJtrnmo. C'ncontrM -El prnhltC'ro \ttud1llo, qur ont~
bn ' In i.at¡ulw.Jft ¡lo del gcn«'ral Jfnmil- dlrcrrntc mudn d~· pcn.ru y pr<ktdtt en rcnrmentc lu~ cnn6nndo en Guerflquil,
::."!.'Oi~;:.:e&t~:.~1~1tN:~:i:':.'·~t:;:: tnn
ti Nuno Muodo.
ddlt' fl"'nr 11 .\louli .
4 la dCTrt:'C'hn
&Citt",Gonn<'-"bory,JAodtn, W.la11latrrr._
)'<ltuvf'ln•61timn~<
~~::::'~~ c;;::;:p~';;;:'nr~·l;n':~lh~l: K~;~
:W!:= ~=!"~~~c.~:. d:n'~r:i.~
-L,.,
.¡,,,
~~~!~.~-0&=:=-~!!d':Z"Jc
....
<'"'"
J
~';¡nti~":!~~::~dnou~;r~ p:i:;~o t:~:~~
~i~::.~otro1
1::
C~::!~l~c~~:.:,~~~~:,~rtt
-BI Soprrmo Tri\¡annl hn impuesto
1 Rmf'niU'llll'l intlrJWmiMK'in tkl TrHnt- l• m•htt rlt ciRC'u •urrro " Sr-o:nndinn Ri·
.-ndenr!tR, 'fhnrrro \1 DDIC' IIt>tl de Chim·
hn; J~ \f. SAittr-., T"'"utrrn de n 11,.fcn·
rla Ptl<:aly Crrhdrftn Punrln, Cnltc"tor
~··1111 Cokntor l'lr lna1rlkT'iftn l'rimn•
rrn. l?"'r In• cuC'nt"• dtlctl\o 1890. as
r¡ac eJc';f"n tnln.urg,., i c-ausa de bfl..
~~.;:m•tidn In rrmi•if•n de elxuno- li·
-?f'nfrlnM•hrJaoroblccnu•hlln rñcritlo
r¡ue tol.~c:n de buC'nll tinta f'l trabaju en
~nc h11n emprcndi~n .ol¡;un,,. conwnnnr!•_1 mDJCrt"', tn•t.t)flltl••• pt'1r ei«to
ckn,c:tlln, parn llotnb•r un11 '"licitud
pid~ndo la rt'mnci6n •l• 1 --coñ,r doctor
~~f~ra':s.A \' Rikjtt, Cor .. ¡•ftrrnc" tic la
m doctor Yallcjf1,CI)mu pnc''"· qbotn
tnt-c~dnt~. nrdadr-rn ditdpaln dt JnCis,
n~ ~rn
••no ~ont raidn al «'jn'C'idn ck 10
mtnciiC'rH•, •1n quf! tnm,. p:cru, ni ptui·
'f'D, en In• IIXIt"n"nH tk la pttlítáea.
~•t ... •rn tlu•h•. In dt•sza•ta 4 1.-. P""
~l1 t•" del erm•t'rTati•m", pqrquf' ",
C.nt~a trndcnri11 t11 1'itir amp:crndut por
la, tntri,2aJ.C'ItticaiC'II.
-BI1° de lns C'f1rriC'att'l prcsc~ la promc~~n dC' n:tilo clkñnr Aarclin U.pn
pnrn dtM'mpcñnr el carg-o tic lotn-ttn·
torcn la Tf'-otort'rfll Pi"""' de C"'UI pro.-inc:io; carg•• ~1 qoc f:X ll~mndo por el Supremo Gtthwrnn C'n •trtud de rcauncia
dtl Jeñor Fr11na.c:n Ourn"~o.
-El 1eñur \IÍn••tr" d~ Juttkill 1 C'l
N'ñllt dnt•tnr C11rlnc \lnn1nude R. con·
.,tfn«'n en cdtbra r C'l rnntrllto ca¡a• lu,.
•CS!IftR;
ln . Ji.l Or Cnrlnoo Montcnrd«' R U:
c:omprt~mC'tc .1 rrnetif!flr an namen mi·
nad0o1" de'""' nm-.:-1,.. 1 pnJ:O' lucbow
por lu• r.nbitrnoc •Id l:kundrtr,6 contar
dd ailn 1860. l tk:h~o ~tutf•o In han\ tn
el orden .-de a,·ocrdn c:no In• iattrucrinn~ 1ue r~b~ rf,..J ~bi.C'mn.
:l•t El Suprrm•• c:ohiC'rnn •uminidre.
rA ni CJr. :\t•mlf'C'UdC' lo.cli!trnc, """'"'••
1 mAIItlo.o•taulf'nt• ... 'lllf'facrf'n n~nrint
111un ti n"'mtn qn.- tf' Ir t'IK'umit'Tida,
.\ n 'lol'ft urdtnántl"l" n•i 1\ la• ulicio"' tic
•u rlcprnalc-ncitt, 1a .. •licitJaii•Jin dr las
qu«' n•• 1,. notin mmu1~<ttamC'ntt •uf.,r.
dian•IM.
3n F.l (luhWrt"' ,.a .. ,n .. rA,pnr IIITnornrro ttrPkhmchu,fll,...ñt.r d•<tor :u,.ntcTer•lC',C"Untr•.-ft.nt"'" •uC'I"C"'o men1oaln,
durt~ntr tf'C'<I m~
runtAr dC"de Nta
Í!l\11.1
~ •. t:.l l)r_ ·'••ntnt·rtlt' cunclair;\ f'l
uohttjl) )' prH<ncnr-4 "" in(ormc rlf'fltro
dt lu) nn mctn C"•prna·l~; peTO. si
por c:ir.:un•tllnciftoc imprTñ.r.tM f, Ínlk•
pc:ndicntr• de 11o 't'olootn•l,' juit.IO ckl
SaprC'mn liobicrnro, k prnrro¡rnr4 pru
clrnci:~lmC'nte el pla1o, '! el Dr. :\foot•
Ttrde pcmb:ri A raz.fta de In mU.moa
eu:t.trnc:ientol !IIDC'rcs "''""'u" les por d
tiempo rlc ltt pr6no¡:11. Efta _. aC'Orda·
r4 en un eont-:tn •dkit~nal el ptCJmtc.
Hctho Cft Qoitoo, 11 1" dr Abn1 de 1906
-(()). Pcr•lt11 -{fJ Cerlt» .VontcrC',..
d~R•
-E• capi11. -RI Sut.no""t"no aC"';icka·
tal rW Jucticift. Luis N. Di/Ion
EL LOUVRB. Vncdc moy barato ((Ir-.
tn de cuimir 6no 1 rq.otr para ktD"-
CARTA DE TULCAN
S11~n•
OlnCTna oa
El
~"~
Tl~mpo
-Gonyaqoil.
M• ro 4 -SI "otulja·
tor rlc- C'SIJ\ P'·hlaci6n,
A"~,t•• :n~~~n::!~!c-ar7.t;;
dr hu• hijt~s
m
Marra, hR t«"nidn '" nrt.
J[innlidad ck enc•I"Jt•rle- ti \"llntn de- In•
(unc-inoH de-l mn dC' M111yn, d~hando
con pnlabru grt'"<"f'll~ 1\ ntrat pt~OnA•
qut cambiln M' babiu nfrrc:illo para. ti
objetn; prto como ntns c-ran yi~a•,..
(tu. no (!Juan dtl •J:n~do dr ngntrO
Cura int«inn, qut muchn J)llrttt lt gut
tan, por lo Yirto, lns jonncitat .11impA·
tie11•.
-Mucbn falta bat'f' an Hocpital mif,¡.
tnr en nte lugnr. Ei Cohm-r.o b~t dtdi·
~'ftdl) l~t aamn de$ 160 pAm "te- ohjdo;
JXro mientrftl Kinstala,al,:anu6<·ildd~
:-.;, 1· tiC' Unca fmda C'Oiocllnclo In' enfcrmot por In (un-,rn en latca•a.• deba·
bitaci6a, ofrttiendn, si no e lo. admi·
\en, hacn-la11 cuartel, poner u bollo• C'n
los cu1Ulra•. todo C'OR s-labrat no co·
mc-didn•. E• de tUpc"Mr quC' dC' nt011
nbolla.. n•' tcadr4n C'ltnoc1miento lo.
Jcfn -Cvrrc.•pc;n1>AI.
EL TIEMP O
•
•
•
-•
,L.
:J
+'
Sorpl."c.ndc.;t~oue8-
f:F actoría Americana
c=-a
""' -.ll'e=-d= e
la
o
"Ind u s tria ", fre nte á l a F'ábrica de Gas
~
·-0
S e h a c e toda clase de o bras desde la m ás lujosa hasta la más
.,t+
'U
y
e
ot+
á los m aestros carpinteros especialmente,
p ara qu e i nspeccionen las obras
:J no
o
o
:J
tn
sencil la , á precios si n c ompe t e n c i a.
Inv ita al públ ico
tiene n r i val,
y
y se cer c iore n d e los precios que
.,o
q ue e n p o c os días pue d e ll e nar las órde nes qu e
<D
s e l e e n c omie nd e n.
tn
Guayaquil, Abril 5 del_9_o_o_.__3_0-_,..__l_l_s_o_._,-------------------- - - - -
~
de he nblertn mt co:o.:•vr.TOkJO. para dcdi·
canne como lo be heocbo coo odmiro.blc &lo
A¡.., curodooeoa de lu1 SlPI LI$ 1 de toWu IM cnfen¡1tdUdC11 que f1")Yimco de la.
o to,
Ha recibido é instalado en su local un gran número de máquinas especiaL. les para la fabrieaci6n de puertas, celocías, ventanas, pasam!tnos, balaustres,
molduras, y también toda cla e de muebles como mesas, esci itOI'ios, c6modas,
.sJ aparadores, &. &.
..
LtSfMACO PALACIOS
c,,~r:c~"tr-::r~:J':¡~~t~~~~!~~~d=
Peluquería "la Parisien''
aaLr:~~:J~!'!."~e~.e ermodQibUt ck
!f:~<;j:Á1m~ti::d'd!r~~=-~~=J:
'"' Alf. pudl, •in duulat.aGi.mo ni frac.
t::n:f.~¡d!:m~n~:c~~.~::
r..
nnclonl\le.. e( t•~
penonu q1X p&M 1.111 cnfcnnC'dadea ri¡uknte.. en 1111
tlrmíno ,¡uc uo lutje de:
dttct~n
15 DIAl! XI 8liCllDA. Dll 30
Sfl;nl en todU IUI ra~cma, Cloro.il,
Anemia, Cohnu pilidos, R.aqu.ítümo, BD-
~R'cua::t¡;::o~'(t,~ (M~T~t~
afr«:ionn mereurinlct 1 5i&Ubcal, como;
ebnocroa. bahoaes, ~:onon'C&.J.~ mer6l~
(Anginat) 1 61ctt'u de todal duo.~
:::~J: f!'~1PtS::~n~~'!~ció"n eck';.~
culariones 1 doloi"Cti de 1011 hueso.. cue., cu:.
Eseu.JO pahlica.r cn1íficad011 ele pcnouu
notables, pon¡ue rcpi.to, mi toee~to para
las c:ur•done~o, a 10rpi"CCHkDU",Iienlhr"d e.
~que conf.ea:ioa:t 1 empleo. de •~
ciM ngctale.. inO«Dta, de buen aabor 1 CD
utrcmo bc11HceL
la.~~~bl;~: 2m~ ~d':1f:"~~c,6 ~~
g-rnti» lu con•ult&J 6 !011 pobrn.. qWeoc:.
16lo pagard.n IIUI IMiliana.L
PIWI.t'i 4101!1 domid ltu1 que H' rnt' dctáa·
n<n.
La mtoiidnaR d:.p.1cb.a 4 donde la p¡dao
DE JOSÉ PALACIOS TORRES & Co.
1 Sr!~~ ~~mé'.~f.d.in~6o Col6o y
Habiéndome separado voluntariamente de lo. casa del señor S'da'C, al~ C'll eotu~tnu:cióa, fijar. cncl
José Gnillnmd & Co, tengo el honor de anunciar á mis amigos dro.
Gu~:~ynquil, Obre. G & 1S9D. SO T. IOI"
y al público que he comprado el establecimiento de peluquería y
perfumería "La Parisien", antes "Bataclán", si tu& do cut-re las
SASTRERIA
calles de Pichincbn y Luque, donde se encontrará un completo
DE 1'EODOSIO URREA
surtido de perfumes y objetos para el tocador.
Ha trasladado sus talleres á
Cuento con operarios competentes que dejarán satisfecho
la calle de "Aguirre" bajo la
al público por el buen servicio con que se les atenderá.
casa del señor Juan Solines,
1198 I m Abril l l
José Palacios Torres & Co. junto á la imprenta de '"El
Tiempo", donde cootinuará atendienrlo c.:omo hastn ahora á
EL BAZAR ORIENTAL
En el acreditado almacén de los seflores G. M. Farah sa numerosa y escogida clien.
con el mi mo servicio y
& Ca podrá el público más exigente, encontrar toda clase tela.
perfectión de siempre.
de artículos, para sefloras, se!loritas, niflos y caballeros;
Teodosio Utrea.
C'Qll.o
1
1247
entre los que se pu~de indicar como de imposible compe- MAJO 2.
tencia los siguientes:
La Honradez
Variedad inmensa de batistas, zarazas orientales de
PBORO VARGAS COELLO T CU..
.I.OUt..'TB cnVBIO!OST.I.
finísima calidad, encajes un extenso y variado surtido,
Cllllr Jc Sacn, r..u.~t dd IIÚIOr .\lat~ucJ ~
IMn: 23..-1 u.óo
1009
alpacas de seda de todas clases, lanas de varios colores,
1• C. XiTd.L-VL"'iCB:S.
gazas para toldo de regular calidad y buen ancho, crespo- Se compra. aLMo, C'au.:ho, c:ocroa. n.fl'
clnJC: de prodactcr.. del ,..tL
tinas de un número variado, driles de lino para hombres toda.
Se Tendm arUcaJo. d.· Aba nota.. rcn-ct;c.
ardcul<WI de fllDUUI-. \'IC'C'I'I:'I COnacT·
más de so clases, olanes de un solo color, chcviotinas lin- tb.,
:!Jt.~ru leflhlm
-, ma,orc:n. de 1upcrior
-=--=
=~
_
_ lJ dísimas, y sobre todo, ESI'EJOS de varias cla~cs de marcas Octobrc" 31
6!52
--DE~
.. y lunas de casas francesas y venecianas, garantizadas para
111
- - -Cia-udi.;o G . Roza
•• suduraci6npor2sauos;yuninmensosurtidode¡¡,rtfculos
que sería largo enumerar.
o
o
Calle de Pedro Carbo tmfre Luque y Aguirre
Acudid, pues, á nuestro almacén en el ~Ialec6n N?
1
3
·
•
·
.
,
al
lado
de
"El
Siglo
de
Oro",
y
os
convenceréis
de
I mportaCtOn CIJrecta de VI nOS ~de nuestra buena mercadería y :1 precios sin competencia. "b& ti
... '11
~ o
,o~
_, ::1
e:
Galn-iel o1I. Ftll"tll t .~· Cia. 1101
Oporto y Burdeos de varias clases Ma.rw K. 301'.
-l\t A l. B CON N. .107.-
La V'.,, a de o00rtoll
o
...
-..
0
TELÉFOXO NU~I. li5.-C.\SILLA NUM. 1!!2.
- - - -1 •
GRAN TALLER DE SASTRERIA
-Dfi-
La Sud-América
1. 7 00,000
7 00,000
DI RECTORIOIJD E LIMA
S~'\oau:
AvolllTO
n. l...t-:r.uf4, Pa.ufCIICQ I!!IVIlr(OU.
Dra.e:Moa M6ou:o: UoCToa M~o.Nulu. C . D.uRJOll
DOCTOil RuLOoJo l. Ro11nvo
C t>utarroa J~BTUDO:
tlltt?
bu
d~ l.aq•~~
A.&uirT~,
~reros d e_J.fJ CoJ irJJaflia
tt•d!'r~~~~,':nd=::'~i~S:~~:~It:id~u:ni:t~,d~ 1:'.~r!~~:"q~J::~:t::=~
~:;,:Oof~~r~~~:rh:ort~!f:; ~eelam'i!!a1k~.'"::" ;:e: ~;trw~T~~~~~~r::O,n:~~~~:t!i
pdbiiÓ~~~":jj~&~'u~~JO'J:~~o~~ n~tír.
•1I'ig1UJl .rllblll"tiUCqlte
G o n ~alo o'l/b Ju•qruwqu e.
¡:¡
¡;
o
lU
1-
•
Q.
•
!•
'(' :11
=
o
VU:NDOt
Rc.lnjn oe bolllllo, ¡.-R'd. m('IWL,
dnf't•. c:tc.
•
d~U·
Dentlataa
EDUARDO LOPEZ
AL MACEN
JUAN H. ESTBYBS
Mnnrco ,. Cln.UJANO.
DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
l.m: EL BANCO tkl PERU y LONDRES_
6aoua01 nK Tloaa.................. . ................ $ 11 .000,001.1
Saoua01 uacuot e-n 1808 (:U1UI prtmitlt""'
t4n pagndot.......................... ....................... ,. , ,000,000
.c.oo:ooo
&lfleeTROii pnga.dc. durAnte 1808.............. ,.
105,000
~&r.Wib•o •!f,o,.::~~:d::J J::~::S:a:",f,oí!o !:~,::~uro rlc prtnr/f)f,
Póliza ao 1\•uorUxnolóu
íie~uzu I'OR UN VAWR TOTA~···--·· .......................$
168,000
~ttu\\.c eo cllkuodor:
: ...
J f.(}L,'JI BiliJS.
-·'A.OUillRB", jut<TO;ALJCADLB.-
Calle "O 1IC' \Ktubrt','' CAllA de 1M
llcreduoa del dnr Aurtlio A f'iuu.
1'eWano Núm. :lh
-DE -
M c!odloo--;
CiaUdÍnO G. Roza
;~~·ggg
Ruau al 31 de Diciembre d~ 1~08 ........... .,
u.
.. •
l'flllicio dd tdlor .V
pro no Mthl« hu can etl4 lnn.all\d6o 1 dH<CandD ¡-arantl"-'\r UDA na ruú, 4 mi gran
c:lic:nltll\ no hr rep.ldb en f!'to1, patA que- ml tdlor httmnno don Ooru:nlo Alburquti'-
Q.
•o
~ ¡¡-
M IGUEL A L BURQUERQUE G)lil
y
u. &bonhiJJ,
Cltik J~ redro C•rlm,
•..
o
UhSTIST.\.
l...trtt Paw••• VILUILb, MuTfN D. WuLl.a,
~:::'t!:':~,'du~~:cc~B~~~.~: :.'.'.".".'.'.'.".'.'.'.".'....'.',','
>
1/l
Ubre. 20.-Núm. 1006-1 nl1o.
~ &Jt: M.A.IWICL CA.NI.IUfO, 0AJUXo Dli MRM\":IIACA, Awuxu11o NolrOTu.,
~Docro11
"'o
o f!l
""
¡:l
JU N TA DE VI G I LANCIA
h
:S
o ~
L. ()
Compa ñia Internacional de Seguros sobre la VIda
• idoda en 189G-Establccidll c11la Rcpríblictr del Perú, con In
debida outorizacióJJ del Supremo Gobierno cu 1899.
Capite l a u tori zado.........................$
Cap i t a l Integr a d o ............................$
•
o
1167
..,
Roberto E. C ubillo
Calle de Pedro Ca1'bo •mire Lur¡uc y Agwit·rc
Tmportacion directa de Europa de · P ianos
de la Fabrica R. Gors Kallmann de Berlin, ins·
trumentos para banda militar de la casa Coues·
non & y Cia. de Pans y de la Fercl I efsler de
A lemania.
TELEFONO NIJI\l, 35.--CASI LLA NliM.:192.
Eucro 28.-Nú'''· 1002-1 ni!o.
·- -
M~nu;o \: CIRUj,\NO
Cnn•ultu •lt lHt 4
~~~
Tr~~U;~~~·~b¡~~~~~~ ~~ c;;T"\xa hl8
Ahrll18
l~:l
A~~~!~!. ~~;~':{:. :~r~~jt;:/q;!i•·
1.1\JANilRO VlLL.\MAR -tdDtca T
J
uAN.t.numTI;.. n :,vtt\1 ~
'=~!~~~:~:dZ':;at•IM.J »ll.
1;1. ·rmM t'"
5
INTERNACI ONALE S
TIEMPO
11.'11111"
~~.~vf~.~~-~~
$12 1Semestre..
Ailo .......:~~~.~. ~~·~ ······ S ~O
....... . ....... •• 1 O
Trilncstrc .....................
1'
G
PUBUC,lCIONES
S la. sección INTBRBSI!S GnNERALP.S, In columna .. ....... s:so.oo
€lu sección CoMU:<ICADOS, cunnclo se publique In hr· :=
aw. de respo nsabilidad, In columnn ................................ " 20.00
-y canndo ~e publique sólo con pseud6nimos. .............. " 25.00
RECLAMO,
E'or cndn pa l nbrn~ ":.C:::······ .......... .................................. $ 0.20
A l'ISOS
Hnstn 1.3 Vl"ecs, quince ct.•ntn\'Os el centímetro linealli una
columna. Ilnstn 30 \"l'Ces, d1cz c~ntavos.
En la 2~ página, los precios son dobles.
Después de uu mes, los avisos se sujctnrán á!:lns siguicntl!s
condiciones:
P.\GIX.-\S 1•, --1··. 5• y 8~. S 2 ni me'i por ":a.rlalcentímetr o
lineal {Luna columnn.
PAGINAS 3•, 6:~ 7•, $ 3.
PAGINA 2~. $ 5.
Los precios auteriores ~tán ~ujeto~ á los siguientt:S de.~
cuento~:
Por año ..................... 30%
Por semestre. ..... .. 20 o/<
Por trimestre............ 15 %
Los avisos que se deseen con filetes bordados ólde forous
caprichosu, tendrán 10 '.'ó de recargo.
En todo caso los pagos son nclelantndos.
Los taner es de "El Tiempo" cuentan con prensas, ti·
pos y toda clase de matcrialr•.s nuevos, para hacer trabajos tipo.
gráficos elegantes y correctos.
Las iJU!itacioues de duelo se trabajan ñ cualquier
l.r.ora del día ó de In NOCHE y para In hora que se pidan.;::
Sel dot·a· á r11eg o.
OFICINAS Y TALLERES :
Calle rlc AGUIN.RE y PEDRO e \PnO
Tr,Lfiroso ~':' 52-r .\.SILLA DE Connnos
N~
7
PELUQUER I A Y
"IU T•rm , u".u~upf•nrll• ''' ·' ' • n• un
to• llutltUIIt"ftrnn•tJ,tll· nlnunalm r rll •"l'nrn nnthc ~un· "' '11"' • i l ' htlo
Dinrio de In nmiltlnn, ¡Jolit¡co, liternrio, no t icioso.
SE publico todos los e lo• del m1o.
TIC~ E A~cntcs en t odo.s lns ciudndes y en casi todos lol5
¡pueblos de In l~epítbl i ca y en nlg unns ciudades del e.xtranjc-ro
SUSCRIPCIONES.
'Ba Gunynquil no tiene suscriptoreg: y en provincin'i ) tn d
~terior, :-~cgún In signieutc
T,lRI PA
Aüo .....
..
Semestre ................•.. ... " 7
Tri mcs~ ...................... " 4
l a Juventud del Guayas
u l.l\1
, ....,,
lngru "l""'"'"r-..·•k
11111
\U\(ifii•Ín ljUI'~IK"UC'Iltro·
•ttu• , , .,,.
tll•u
T'ERFUMERIA
-nE-
P'"
J. Guillame t & Co.
l."ll rlllll ll
unn mn1111 fiOth;~r"''' lj\W 11" tltttn¡.tn t· n
1111111 tlrpmJu~·iunr- nll·nl"' ''"' •li• z n(¡o• .
(uutr, cnmt"ninl y potll\tl·n•nrntr, f'u n In
CALLE DB PICJ/IIóCif.r. NUMBROS 211. 213 Y 21G
. E~purh•.s, snble.s, flore.te!ll, cbarrct.eras. fajns, cinturones, espo·
lln~. kepn1, polo mas, p1tonrs, prcs1llas, escudos, franjas, SOtl·
'! ln(n IJIII." ((' w~·l•l In ho
tllflf(C'II«'idnrl d t l tt¡u• dr "11 r~•_t., y d po
llfft•gnndu
tncht, cabrillerat, botonrs, porto e!pada.
Pano blanco y ucarlata superior calidad.
E~pcciolhlarl en todo lo concerniente á prendas para milita.res
'"'nchrt urrittorinln. 1 In f'l; trtlla 1otl·
tntifl que: hu."""''' nntlrn en 11 .. mnrts de torla gradunci6n.
1rtnti1ur... innr¡,cttl•lr dr 111• IHJ•••. ¡,., t<hi
lo nu• nlotrrulr•\n tlr lu Ar.u;rntintt h• ltC>Il·
C'tlll• llt"• qur Ir• JJIHx~·ntu unlrn 1\ 1u11c-n
rfrll'adlku, trnn"""" "''c1 ¡,., And~ '1
n-'01'" •t ve-n nct•ri. indn 1'"' l111 llri•n•
driAtldnticco
"
-Dnn F.ttf!ni..tr"' í'A"YIIIir.•, "" .. ,..,, Rt'
\'Í•tn dt' lkr~hu y Lcotr•••" t¡ut' puhli,-n
C"n Uut'no• ,\i re• , tli('c fJUC' le Atgt'ntinn
~C' hlll clrhllitndol, mlrnbna t¡ut' Chilt'
mnntirnc- intnrtu
pudt'rf., militnr.y
I'Ít.il· A In •liplomnt"111 nrxC"ntín• que" utc
tlC' 1111 nutnrulllolrnnr•l~ fin dt' prrt"nnr
M oiC' !1111 u•tucin11 chilcnn!l; uh11rta 6
r¡ur'"" di~iplinc d pnh C'<1ntrn In imptC'•
v1ttn; r rp rodu ~"C' unn t'IHtn •1~ IC' hn rh
riJ:icln dr-Ptlt' Chil~ un utrnnjun,Ji•tin
r¡uiciH, en t¡ur dice- qur r~ nttnnri'' C'On•
ttnt'r lns R\"AIIC'" dC' t'hih•, I'""JUC' 11i u
Ir>~ drjn en lilxrtacl,ln i\rgcntinn pitrdc
In u~u r iolad dt JIU~ fruntrrn1. C.,:u.,rutn
Z.-anllo• utu c:nrtn, tt"C:fltfhcn,Jilln• (r"
~--• de ~ ~~lis l"ríns. Ptrlrn Cu~·tnn y ~lu
nuc:l f.ttrndn, f'JIIÍC'flt"tl dijer .. n: •·u() ¡wr·
mitnuw• CJUC Chile te rnbusll"IICn. J!Ot
qn rllnt'ngrnndC'\ Írnientncum¡lntlll l(rtiR·
du ptligrnfl pnratl pnrvcnirur~-:rutino'"
.\xrc·)-:11 qu'· not \'RtOIIt'll 1lunr~ nu
(urrnn C'1'\'Ul bn•lntl, y qut lt'jrno ,¡,.tilO, a.·
lu nlrjó de In \'Oilt\ p6hlico, porque tll"'
t'tnu y un Chilt' lro'l peligr01os. A•l pt"ll"
•u
, I'Oron-diC't'
z.c.,allos~iqtM
6m
El peligro al emán
en Venezu ela
1.002
Encro30
j ..n ni r/\tu\1 dt'l htruo • .r-n ~1 de l?"tlA·
nu1 t. el•f,. Niocn ragun. hatt qu~ au ••tor
ntrn~é.~tirn ~o pnt'da aer n:agnadtt.
Cunth-ne YRrmfl, pm(undcJS 1 bicn proU·
put'tt'>t, y•u cxlctUIÍ6n t'l eL- cun.rentft milln• clt ene 4 Ofttc' ck cu.tor~ de Norte' Sur. Adcml'b ~esto, a
1mpnru1ntt como atnc:i6n militAr y na·
•nly•u• piAC"c:Tftt ck pttln• ton 1'61tt •aperAd M JN'It el Ccil!to. en tirmpot deP~Iipc JI, c-.tc era fuente de
riquna
pnro B•rnñ111, 1 n un hecho bi1t6óco
qu1" uno aol" pniR que: te mcnntr6 ca
ntn. ,.gans -.e cntiz6 cn lo. merc:Adot n.
$ 10.000.
,...,¡,,..
K"""
ECOS
nntohl"
MJ;t'nlinns cuyn rntpon•ohilidftd hi•tf•
r .cn pcrmftnc:<:C!C"Ubitrtn con ln 11 mt .. uh
~·ncinnu de In lp•lC"n: pc-ro In nctt•n~ gcllt'rnd6n tlciJe' unminn.r lo11 ht'"Chu• 6. fin
d c: nn incurrir t'U .-litimulo, tn cohnrcUa
V~~~ 1uju1ti..:in.
• Chile- nntn !Id 79-<ontinún dirndu ti
publicistn-l!:nla un prtlupu nno ch: lG
mill onH:; nt'ttsitf, tlooa nño" pnrn muvrr
un rj~~itu dr .,(¡¡,., trcmticincn mil hnm·
brtl. no;-- ttl una potcndn dC' primrr
ordtn que pc•nt tn peligro la intt'p:ri~ud
nrgtntinn uhligl\nduln 6. y;umdrr (,un
Arbitro Jo que no hub~rnmn111 rnmrlido
11"0 lli79.
-.\sc-guM\ "El Pon,•nir" .W. Sltntingo
que L"hilt' cuml'lu·A d trtltnrltJ d ... .\nd111
mcdinnh: un nuc\'0 pt ••tnrol" lfiH' nrrt'·
gl,· ciJIIc-l,i--citn qu<" hn rlf' rln. 1dcr d, In
"Utltc (uturl!. t),· T:u·n" \" .\r. ;o
.-\~t\"j.!fl ~t' clinrio, '1"; rn rl l>ll'tl •Ir
unn Jntr-\"cnrifm ,·xtr•ñn rll 1· ~ •·~~~~~
t"" dd Pn··Hkn,Lhil\•1., '' ·l:tu:;or;\ r1•lr
;.:i: :umnu imitnnd•• ,¡ '"". l.n~t .. y f]lll",
nu ·rotr~t;¡ tnnt ... •nlu c-jrrc•t" un tf, rn·h·•
lhoh-n•z-nnd•• Turnr1
r
;;('·,~;-!,]: ~,',',;;;¡\ '~:~111 .rr~;~ r~~~ ~ ;·.~~.·~ ~:
Qu¡
02
1
ro
1
t :·: :. 1
P<:rú fiO\-tor (hnl·nhn nil ~ d .\lwi~tro
dt R~·lncion~ Extcrinrc:• ·clr Chile, c.J .. n
Rafnt'l Brrázuriz:.
El gobierno chilenoncord6 rn,·inr unn
comi••ón dc lll~t'lllt'tn ... uuhthfC'~ J\ h,.c,·r
un ntudio olr ¡,,._ frrr•<flrril, ... rft Tn,nA
Tnrnpueú y .\•nn(.,~nt-tn .
(/)
ju~~~:~~;;~:!rl~Lll:;,;;",~nnt,'!,¡7~,~~~ S"::i~
>-~
11:11 dt Con~tn•«ionf•. tn u1 t.nlll'"r A .-a¡w.u
c.,IJtdc In " ln<l u,tri •" 10•1
..
ODI O V AMOR
.\hnrrncn á tndn el mundn en "'""'"·
1 en tnrln c•tt m11nt6 n nprnn _iua~ro 6
un!" t.1ln ,¡¡J:""' 'Ic <~t'r wlcf'olut t'"-<¡or
cinlmcntc. Odinr d nlguno C"l inr¡uittnr
IC par ~1 tanto cnmn ,.¡ '" 1.... 11mnr.•: ""'"
distin¡::uirlc, ni~larlc d~· h •nnlt11 url: ,....
hr.llnt"!!r cn 'l'llllf'nl" o;:IIJI•Ir• 1"'' ~~~('ro¡¡
11n: e1- prn•"r t'll él1lt· ,¡¡. \ dr n· ...·hr: ,..,
mnnlt'r In ~tlmnhru)n ni 1" ,..,.., ,,,.,. r.'t'"
tt'. ¿Qn~ nub '" hncc (•ht un" .i t¡uirn
,.~· nmn? ~""' P"""' ,. lrnhnjr•• t¡uc- "t
tnrnnn P'"" d111inr ~ "" C'nriTii~•l. ("'<'
•u(ririnn fh·n•n pnrn """"fllntTr J\ """
mujcrnmndn? Lo tlud ... l'"rnnrlinr hi"n
t\ 1dgunn ~ pt("('i"'n nn1Af, 'lltn, Towln
un ~rnn noliu •it~t' rl•· ('00\rRJl> -en A u11
R'"" "'""'· Mi n•lin no•·nmn mi 1\RIIIf,
un•c:ntimic-ntu C'nnfu•u y J;tt'nrrnl fJUC'
clei'Cn c:i(rnrqo en nl,:•• y nn rurtl(' C'OA!lC'·
sruirln, TcnJ.!n drntrn llr 1nf un tHnrn
dr ndin v nmnr cltl ~·uf!luo ~ f!U ~ hnttr
y que- mC pttl1 hnrriblen1c:ntr Si nn pur
dn •lt"'nhnJ;nrnlt' de: uno 6 1lc: ntrn, 6 tic
;:~,:t""n~".::~~";~~!~~ ,~;:r::~nuet'n~
rlt't<'OIIC'n t. at' cl('llltripnn. ¡Ohl Si ()U die:·
rn ftborrcttr A nlguiru; 11i unn d~ C"lfl'
bnrnbrn estúpido• cntrt' quie-n~ .,¡,.n
llc:~nra 41ntultnrmr de modo que: ruJit-rn bat"Cr her1'ir en miJ 'ft'nnll btladn• mi
vlejft ung~ de ..-lhc>r"· hnd~n dnmc: 1nlir
dt' cttn TDgn 10mnolc:ncio c:o r¡u~ me en·
ruentrol
TKI\t'"ILO Oo\l!TIIt.
La CompaMa Nacional dt
Cou~
.e: uc:arp de: la r:lbrbdr C"':tak¡Un- ~licio.
e:a lu =Qorn c:o.odidooes T coa !atilid.add
p&r&d ~--''lao.hutrla'' 108.
El,
6
TIE~JI'O
O!~u
tth¡n!:a.
Hnln nllrinn tdq:rAfic~ co-.lu"'--'""" R·
nnchc- t!c ).!UIIr.Jin lu•ttlt)!:f'Afi'"tM frioR•
cil'CO S.·ltírz:~nn "! \f•rgilio-Aguirrf'
PoHda
En In Pnh..íA estoY., ol,· gunroli1t 1'11'1\'Udnnt..- Q,,¡,¡¡, P V,,ras 01
·
Ytlifc:~:a
An•~hc- hi•u la j.!unrdin en ltt oñc:ina
dt u·léfrmo• d e-n1p)ttutu \'{ctnr :\tunuel
Gnn.•fft
Jthbh. Pina
61 tr.t~,.,.nt" mny"r Jur~ f".thc-..trt'Út
B. hizo ti <lt'nicin de- Jtf.- tk l11 p¡,.,.
S 1,500
"
10
COMUNICADO
20
JO
30
10
\CL \K,\CIOSES
F.n d núon .. r n 19..._'1 •IC' "1!1 Ciritn 1ltl·
l'urhl.•".~ ..,,..,.......l'''"'flrntr 1'111~ ,¡ .. 1,. .....
tunJ. .. r ,....¡,:i .. lrn ,,,,,.. ,ntllfi;.,M,f• .... nJ~oo rito
lltlt d ti -.ri..:" )- •l 1 ¡.-,J!'" ru• " r"' .:n
~Ir ,lntt}imrnel, "'ln·nflnd" ln•umrt •k
$ .if>Oc••l•-.:-lucl" .\ tnl.-111''"" dt- ¡,, Hitn
rn ,.,,.,..., •lrl ....-ñ· r \l~ni~tr!l tolcom4n. 4
h•.uln rlc-1 ' .. ,, .. r ·:-tUl l'.ololn' ' l"'" rA
fl lol<llltu•lt .. •kl .. fL'"t nt•• '·n·
"o.IJ:III!H"
Ttll¡nfo
¡;:wln .\l,.nnn •• T• ·r.~.qni .. ., on•n ·~~"~
H"ll 1idn nnmbrndn• lt:ltJ:T"nfioo~to• rl~ ¡,¡,¡,._ ~,..,. ¡,•, }1 •.:, In , u rl fi., H .. ul r.
In ,,ficinn de- 'Trlfgrafn tn Dnrrngnndnl. ( Utotulu rn lli ,.. mhrr 1lcoll'i,., pn•rod .. "'r
Jnr~ Gr•y 1 dt Putrtro dt la \'irgtn, rh..·lu!\ un p,, .....,, \:11 hunurolc-i c-sprt"'n•h,.
Prudt:ncln Cnttn.
'••
n.nac
Ltob.en
KVIIlO!l'ALES
La autoridad de Pnllcfn,
Por 16 dlu lit dta t'n la o&doa dtl Kflor dtltuclto qur publirnmnt
Orffe'a dt que un lttbrrn
tr:cdoca qslat.a f IC&ta de la c:iodacl, J adultnada tn lo. bftjO. de
A--~~:C:d~'tl~so~~=~":
?.:.
~•lo
A In 1 p. m ~ (nrm6 un rk'Andnlfl
l..t111 tf.tudinnt~ del..:nltrlodr Sn.n Vi
mnyG-culo cn In enl~ dt "Chimbotft&O" ~~~~~~M\~7;;~~; "Jr~r :~~/-~i,~;~::
o:rcn dtl hlp6drnmn, prnmot'ido pnr Cnm(W't M.
Cnrlm ~fnntlllft 1 l.. ui• S4nc:bu len que
Orillto Pl\Uu
prlraban pnr In propicd1d dcl curn16n
R1 M'ÍlOt f'rancitc:o lnt.go, rmpltn·
AVISOS DEL OlA
n nnos
cnn
mt~tÍYo
ti domingo,
nndfn ln:M
In Piloot.r6·
¡*a, cn•i6 en In maftana de "1"' A un·
::~~:~~~·~~ ',~ :~~~~r:~~~~··H6 ••• ~~~~~~J~,~c~:,1~;~:~:g;b~~!:t
If•m.,rtb ,
1
..n,,o~~~::'¡
· "o~:'P~~~~~~:·~cdC~r;:~,~'
gnr.
cucaJ•
l.n lluttrc ~funki¡>nlidad hn manda
do pnnrrcn~tajo tn lo co11c de lA "~fu •
minnr at Artftolo 4 un inlpttlor li le• - MaTo 16 d~ 1821.
Euftrm.Ot
nicipalldnd'' , H 1 ond~""~ dente mndo lnt
dncn de lo m•ftAnn, ntro 4 l111 cl nrn T
Olll&riu pArad ·~ de 1u tftalo., 110 mnli•, otro 1\ las ui• y un Gltimo 4 lo'•
h: l1gunftt
~.s! pndc:t los tkru.h01 qttc: kt torru Kit y medin ,
Ayu t:mpt•6 A r,n•imtntnrst con pit'-Ordto6 adtm4t,qutksomrlint dicb n lln mrjnrdt lo en(cr'!'tdnd que tlltima·
mnmrnlt le ha nqutjadn.
drot dt Mon¡6n "C'nlle de "PichinchA"
uc;o'sau;_w.,;l~~:=:v.,n.~r/,o./.
Al un1clo
cnt~ "Nnnt •le O..u1h~'' .,. '"Ütncrnl
- - - - AvJeo
- - - No obstantr, tllauflnblc nln tltspii'KR·
Un 1idn llftmtuln nl.c-r .. K:la dt lnt nr· Glllftltlt:''.
~
Plau b A'b11t11
ta~~~~~d:;-~6n:wra.227J nv n do por'" nutorid•d tn (Jrndt lo bigtfnc, ntM el comnndn nttHnriqut: MArriot
:~.::=:o~!~f:~ :Í:
~~rock=r:.r:~=':!
.,.i;~~::f:::r~nbri:.~ ttrofo~it!,
que enEc~;.~~~·::•n .
=~:d~ ';,:;:¡;:c~~:~~l,~~'1Qn[:~u:Tn·
Para tratArYrrtc ro• tlldlor JOIIBcpa.
d:.:~rlo, u el Daaar Am«bmo tk ll D.
P,d~o:~J:.~r'n'~!'l: :r.";~~~<'~~
cnndidonf'l, J>f)r In cualst permitió ttnl•
taJo 16. 11 ,.,
1270 tinuar• 1u •tntn.
Opuaclea
Int.creaa.
Un In mana na dcl dominAn clc;í rujnno
oculista, doctor Ohnrrio, C'n cnmpnftla
del prndicontt 1d\or l..conldn1 Drnuet,
La ptrtQna q•l" huLittr baJWt.,, •f"a- lluuon 4 cnho unn dirktl npuaci6n en
~:.J•rl& 1'0 ti Dln(Q dt Crfdito Jllpu- la ptrsona tltl Hilor Cladl•• frarcfft A•l·
Maro Jc;. -3 •.-12'71.
I.. dwla.
...
c!i.7t A~::Sd!•~b:~~~.ido:1,::;.~
,
NOTICIAS.
A1rn•n"q•-.
L!Uk• , ltl--laa h1dt", lahr•oJ,,r
UomtJ•• de C"Arllla,
quttn pntnrA
~~:~~~;~~ cnmiti6n.
V.,l
~lini..;trn \l.·m:\n
1... mtcn·.. .,rtn "" '""'" r¡n .. h,.rc r n1rh
tptr ''1' orrjnr•u d•l<"umcn~l'l.tÓn\"'Ort
""""'
Nona nc'll•la
Bl •ci\nr Ferlttil'O Sr1tn& \' itt:ri hn run
dndo unn nonn C'lleut:ln municípnl; ciH
de nytr quedaron nbirrt.n•fn, mntrfcu
..
dn~~:i~~:cl~ld~: ~:t,:~ ro":~1~,. rrl:~:
g!;!",.";::b\':~~~!m~"l1 ~~~~'!':do~~~;o¡; ~~6~rc:t:~~c;sn::dl;~o• intaio~
dt In
l'ln
Ar·runt rt:tnitir 111.1 infnrmt, se hnc-t prtti·
Oompl6Ja " A?Ilh" 1ft 11
tn qut todna.lm wf\urn gtnrrnl,¡"r(cs 1
Ayer" hA htcbn cArgn dt In Cnmnn
nAri•ltt dcol t.i'rclto qut nn•c hn kn en riAndn dr c•tn Can1p111f\ln el ~t•'nr don
cltuYidn nttiYn, l''!"'"tcn tu dc:wp•,hn Aurtlín A.
en In nnund1dft nfic1nn , á fin tlt (jiiC "
to me In
.:nmi[)Qndientt dt lrltln
Crtmo rcmrdlo rn)ftdunntt tttt he rol·
yst lh hn¡¡:A conunrcn ti recnlnr11n cncnntrAII\ dtbllidnd gt"tlftlll f lgunlmrn·
!t~~~,d~~~: bn.c,':~!'t:it::;;;::,'·~~:: uno
mllitnr.
le! o.:ontrn IR dtptC11l6n ntr•lo•n '! f'l tft ·
ll~nu en d bu u o frontal . Ul1lor tnr llbn
Vapor OUIJII
0 110
rno trató 11.- lntrndudr ¡,. •o111la f10t
Aye r d In• dm·o ,¡,. l~ttnrtltllt,t(Ó r l •n·
el o riftd<l fnrmrulo pnr In lla g1, pc-rn pnr !,],. t•tt nnmbnNI BR cua ndo u l<glllma. R•
UrA¡n .
Cfl'"
In« cltb1dt• ,·umpmhnnt!"t. 'JUC ncrcdiu:n
ttnbtr •ido t'~ ltttítimo del utintoSar~nhl 1 prrM"ntnrlfl!ll ante Jc, autori·
dad cnm(Wttntt' P"r" que ordrnc.lli la
doc:umtnln\;6n no ltg"l, ~ k tn\I"CflUC' l•
sumn tn rt:ft<f'<'ncifl , In mi mn qot un"'
cn11a rnaptt•blt dt t"tln ciudad, hft dc-po·
lhftdn tn unu dt 1~ Dnnc"a•, lt'"g'6n lo
sahcmo~ ptlllltt,.amtntt'.
1\n turuuo "' tft'lamo de cuatro •ud·
dos 'JUt ac han dtbido lll Sat¡ttnto Te>
~. nftd~ ignnr4\ que ll\• Cnmf\ndan·
cl111 dt Annnt nn In• rnpn •ino qut .clinthnn 4 pontr t~uori•to butno pa.ra que
en lft• te-.nrnf. . rnpt tint • b•P"'
la- nhnnu•. •irnd11 mtnf'llter al ef('Ctu M
p~rntcn ltts pnpr:ktas_ cntn"'pandit"R·
tct nnk '" nutnridad mtlilftr.
Si In inltrt'IUI.dft rrn<ntal .. paptkt••
lt:gftltaadot~, nn bobrA el menor inc-onnnkntr JH'fft que In Ttworcrfft loa pa.¡ut
127:1
Gal\p~qail,
06clna
',•';.
1\ JI. n1
1
~yu\1 ,
J\..dvcl"tctu~ln
~~~~~·~ Ín ~"Jijk~t:sfÑ:; ~RIT~
TtAjn
~~):t~~"!:~: ri , t:t~,:'l~~b~~;r~~:~~
~~~:~~:·,":::~ ,\~'f~l:t''",:~~·:!i,·,·;;;t~·
¡·nn•tltuy•ntco, [IIH'II ,
•lmn
n1,~•trn~trn•lnLIU·
,1, tflmftt, In N
o m erclal
llabitodo utabfrc,.lu u1a 1!c- C'OID(\1"6 no
tlr alhaju ~oro, rlata, bnllantr-- y r-cj~_:f~;:i.do~a
dt "&'A( ''•"
lloru ''" duracho d<" 7 & 11 y .k 1:1 f.
ta
rnal1n
efKtJnlró r¡uc ttr pr, ...-..dlmlr nto .:ftUUhlll
A 111.1 hc:mln I n~~ •iA uirntn ¡lrliU\·
mu<bo• _,lohu'l"l ni P'""itn lt, tmr In cuftl jC'tflt
Doy bartn la r.•n~l• d-. dtt ·•ttQ la. lntti~UJII luH~tlmrntr ¡,. tirntn ¡10r In
hn Jn · Alfrr,ln r Cnrlln Wrtght, T(l·
h'~r"laa lntrlpi•/4 1\" 1\ ( 1 •lt . , oltlltÍtt
tn n ,\ OllnJ(ut , ,\nJ;tl !krrn nn, .\lrjftn ·
1 11 1
dw \'ntRtlrll , T tlr l.nturrr, julio lln·
Vapore. da,..lalu
tnlm 11nu un ltJ[ttrJ mnlnlnr, bnlurnd11 •1nrru, .\ l:•rinrl,l,, l'nr,lur· i _,. T Pln
! ~~!~-¿:lciÁAI:;ft:~~ r•r• Vlacu lll<lnlndo r:l m lb enmplrto 1 'tl n.
nn•
l.a opcrMíl.n duró unr. horu tnhn•
J:11 :lD ;,lQ J>f fiOIIOI
Un mt.i ico.
Mayo ¡.¡.,¡t' l!lOO.
URt!>St NB
PRUN I BR nn fntlg,, ti nto'tmiiiRn,
c>adtn rl npo tltn ' hn" r«nhrnr lu
runt"• 1 nnt• en tudn• In• lnrmft·
Al.tril lt"
h~l
12>
BL TJBMPO
LA
7
0PERA
Gran almacen de Novedades
Fantasia y Modas
Establecido en 1885
lmportao16n directa de mercaderias;Fra ncesus
concerniente ni Rnmo
Especialidad en calzado para Señora.
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
Nos encargamos de transmitir y hacer ejecutar en
toda clase de pedidos particulares.
E~tr')pa,
Guayaquil, Ilfarz<> 22 l 899.
Ray11unut 11 Cía.
Obro. 2:J-1 111\0
t,OU.í
~-:=;;·;··;:;;;;·;;=~;;:=:;:;-";'";;::=-=-··TI-;;;o,reria
y Lavanderla
·~~~
-LA JUVENTUD DEL GUAYASDE
o¡
~
~::; ri~
:c~iof!clj1 ~J 0d~ c:at:R~'n;~::
~~:e;::C:~:_obruydc:of~r«:o nnmfa•
I . I.U..t..UbOOOdoooooo
Dr . OTTO MULL.ER
-:\t~DICO T CIRUJANOCk lns (ncult•de• de Bcrnn (Suha) y
Guay•quil.
1 Blllwtradop6blico mtifica c•.te BC\!rto,
~~~!~o mayor gl\rautfB de que gol4 uta
Í
Porelliltimo
OP. . C& 1\US a&UICIOS 1•1tOPWUOC'C.U.BS
"'"~rdel Norte J¡emo• r«i·
bldo abundantes mtLtt:rin.lct-.
TI\ 'ti 1
d ) pftblico
" &~: ~noc'd
4 e'~ dt' ,.t',tidO~:
Bom•decoruulta: todoslo• dla.sde244 T
d
$ ._ 00
\
• ,~ : ,
~rr: Jc:f~~ ~
~
~
: dtrtYiffd~ 7 o! ~ej~~. c~;::t
!
:
,
•
J •
.
m~~!()s.~rde.aes: BoticD.
AlemannyAI·
130,..
1078
~88~:!,•¡¡~~::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ?:gg
l.u bordadas, sin acq»cl6n............ ",.....1,60
Vutidosdcni!!.o.. curJqníe.rnauclau ·• 2 00
dn.• por hábito• •olltArio• prlldie:l·
• dO!I durante ln.ja ... ~tud tS pora:C'\'Si· •
• ' '" lttdulgeac:iA m t'dnd P~Aturn.
: pueden t'Qt.O.rll! radlco.Jmentc por d
trntamiento de la DninnnJ Vit.&line •
Co.( rtnmmond,Ind ·
•
¡
(l
e~tomos nbsolutcun~te ~egur01 de
¡•) rn/!~:.e~olnr la
4
o)
Sncouolo........................................
:~O~~':~::.~::::S.'Il:~od~:v:d11o11n°a~: ~b:=~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: 8;~
¡ouc
llicmpl't'qoeRica'filt' 6 homt antes. Do · t. m
miciHo:cAIIC"dc"A.'.o.eutho''N.CISO.
Abril, 2
so T.
Uío
a1~~:r~:0r":!~~tc:~~i~~~oq~~e::n:~
acelen~t' ~urtido en trjido• di!, eda, de
at~perinr cnli•l n.d
en c-olnres rnatostn 1
negr01, prnpios P"rn In próxinm ~ma·
Sn.nto.
na
10 !~~~!~". !~~~ ~~«~~:~;~~e:~~~~=
de PRrÍ~. y e-n J,:f'lltrnl tmlu dnt:e de 1\l'"'l
l;
Y~B~GRAFIA
HISTORIA.
ECUADOR
POll
f!
/,.. SdnC"hn t" Cfn.
Pichincha V GC"nt'r•l l!liznhlc.'-
0
•
RerWblicnddB~tn•dorP.Ordfr~~.nqueo. •
No demon: fino acnb.'\ pronto d )
la Oainl'l&l Vit.aliac Co.
Ap.o.nndo!lo 1.
B~UZJmond,latl. :
L.
na
DEL
~~u~
ROBBRTO ANDRAOB.
Texto nprobndo por el Supremo
Goble.rno.
~':ii~~:,:C' ft~ntn~in par:t ~IMR!I y C:8•,
SB "*"BNDB:
Goanlc-t dt' '-Ctln ,. dr p~vil ¡:ou
Bn !B.
de los
jal)er t hijo,
REBAJA en ,.,u pT'I"'C'i'nq,
1 :;:.~~= !\. ~:~~:r. Libn:.rin ''AmedCA·
OM-Al'l
::Y',:2U:~n~':::~~n'!:~n!~~enL~
Pco. Tovu..-1017
LECCIONES
La Alharnbra
libreri•
unorn
:Precios por mnyor $ 40 d ciento v por
menor$ O.GO «ntavosci~mplar.
·
~
Acaban de recibir un inmenso surtido de mercaderías gene.
compradas en EE. UIJ. y Euro¡>a por nuestro 8001' 0 ··•or
AJ.exander, e! cua! lo ponemos á la disposición de nuestra ~u
gran
eh en tela delmter~or, de la costa v de esta plaza.
can~~menso surtido de perfumería Inglesa, Francesa y Amerl
Polvosdcarrozdetodas cla$CS.
raJes,
Pianos deJas fábricas más acreditadas del mundo
Además Cuenta COD el reputado RELOJERO SUIZO ~eñor Ar
uold ~Iatthey, Hcgado últimamente.
'
Precios para todas las personas. A€'udid! Acudid! "N u~ e
de Octubre" y HPicbincha.."-I(ebrero 17 ._1 m. 1111
4
-::-:::------:---------------:-:--~==----
J ?a9!,!~9_~~~=cu<¡'o:'7°;~
1
so.lud 4 cualquier •
Prof<OO~.~~:~nio0-~~ ~:.~
domici· T:~:·::::.~~?.~;!.:t~~.~~.~::~:.,
~::Eti;:;;.,..:~.l~•~hd•
·',~."""'~~udf.·~T.,...k
ba.ile•. desde tu
"1,20 ~
.n
llolprtdo reducido. Bo
ij
· ~
~:~~h~o~~e~~Ó~t&cct:.?ec!3je sde ~:!:!:=::::::::::::::::::::~:::::::::::: :: ¡:~ ~ ~4:,u~~Y§J~i':ir:;:
Bocro:!<J. de 1900.
O. Alexander &_Co.
1
~
-
t
JuAs FxANcuco ToVA-R.
Coll< Lvqu< lot.....,;óo Jl<dro Cubo, •
j ómq, bom·
caaadtl«florAroxmena.
brct de •b~lana
BatA wa n fdbricn mon.t11da a16lliut •i. ! ~~~no':'.,uC:'::
1
1
J
~
Juventud renovada !
dGCtos dd RAfsy_pagalosm.cjon:s pndo1
Agente de 1BI T1empo" de Guayaquil.
1
r...o.
..:no~:Om:!~:-;!0'101!
wricnn
mcrcadtrí.. t-n lo. dep6Jil~ de Ada.ana
m4sde on •flo, 1e ain4ll pclhr tu dcsknho
1
N•rtJ.qjito-Ecu.d~r. ~~~;~~~~;:UEc~~~
G
T 1
1
ran a ler de Zapatena
t;t;;'deAdc.anu.
que en la zapate. Ma:¿:drrdz::s:.mdor,-.tkjandro,\4~~!8
ría Cosmopo[¡''- se ~ab•¡'acon
;~9~;1-••---;
&.e~
""'
..
uv ~1.1 ~
los mejores...mate:ial~ que hay .. J"::~~~.~:ti:cbl:r.~d~~~"'
enplazayapreoossm compe· come~•~potabk, awtta.ctc. Yide 12
tencia, situada en Jn calle de mctr~ dr fCY :e J>')r3~ dr fo~o.
.
"Pedro Carbo'', frente á la Ofi. nevaO'::e~=~~':a~dc~r~n!'~~~
cina de Loterias casa del señor por l11. Gt:·o.wr·.
.
Oldembnrg.
'
6 !'9~~~!~...FZdC:~:V110~od:J.::
'
p·a J p ;\.[
1ptopÍOI Y rumamenue ba"'tm.
Pebrtto 1o
~Oey.- •• osquer~Óss• .. ¿';:od~N~.¡.~~:at ~!'"'ck¡I~
~o olvidar
P :U6rtola, calle de "Suttt-"
e. Sao Miguel Abril 7. 30 .... jc..-.1 Brnu/io f;uzm,;"-;-187
CAlle de la "M~:~::I:d'' X'. 136
'¡ ear¡Vnterfa .r. Ebanisterfa
te. al C"Oitndo del Sall"rnrio.
J. ::U:,\NUBL. TORltES
~o~d:eo~!: ~~n; r.'~~· 11 "·m. ,. Cnllt' C11ridud y .~¡..mirrr, ~in número.
'Dr. Manuel
Francisco N. Rendón
CJRUJANG-Dii:>oiTt."4TA
C11IIt- de "Cbandoy", oúm~ro U
Bonu. de o6ciDn de 8 4 10 (t. m. y dt" 1' de 1 p. m. 4 4c p. m.
~p. m.
691 Fcbn:ro 1.0
(l"t.o--
•
3
11:1
Pro~ttt:.d. 7 tlt¡:¡n~la e:: tl tnhjo.
B.atrv ao
tOI'iG
3
DL.
_M_•r_•_•_· __a_m
__
. _________,_•~- -----------------------------------------------------------------------------------------------EDUARDO
T O!B~S
DE B.
Afinador y reparador de pianos de la. (á.
bric.a. de Ra.•JSard & Mo.~er•• Dar<:'tlona
g--~~1• !~!:. :iS:Gl!ú~~tiJ)¡~g¡~:i
alma.c:ln dd Kllor P.
del Mnlrcóo.
Afunu::ic.mu $ 2.
J.
Bstarcllu., cnlle
.UIOR SU UUWJ'
Abril, 7.
U89
Gran Taller de Talabarteria
DBJLOS SUCESORES OS J. jAURSGm
E.tAbl«i.do eD 18i.f..
CA.Ll.B .DE LUQUB &ROUJII.DA COADIU
Ln cua
mns aatl·
gu• en tn
clnx. Pre ·
milldtl ea
't"lltiAI
e.J:
po1ic:iones,
CLtt medallatydíplo·
......
Bl cgablecim'ento cGCnto «>n ruoterialu
~~~C:·u;:iS:.~n:!:!.,~~ó!·~:.t:n:~ Id:
tad.a chuC" de nn.fculo. ¡ta1a ta.labnrterla.
Pantt.illlldad y e1mc:.ro en d traf)ajo c¡uc te
Gec:"~lf4. P~.:U lo 'lDI:II C"OntomOF oon n.e
Acndir;ao, con.-enarfi.•
Mano fi-:j m.
1.127
Abogados
CAMILO O. ANDRADE
c.u~
ADOGA.OO.
"Pedro CD-rbo'', ntlm~ro 13U, entre·
1a..elo., fn.ntc i laCdrul.
C
ESAR D. \'IJ.,LAVtCBNCIO,
A.IIOOJ\00
Caridad, 4-2 enltuUdOt.
Tdifono NO 91 1.-Apertado de rorr~
M 820.
M1guet E . Castro
--
- ; ABOGADO
~-:~~~~:y:~"f' 'v~iieJe::fr::tc ",¡: f:/.
miDlltrlu;hSn d(Correoa.
Pcbrcro:U
la!l.o.
1116
-Obraréis, señor marqu~s, como creáis
más conveniente; pe re. os ad \•ierto que la se.
ñoritaJosefina se ha present.-1.do, para obte·
ner su completa emancipnción. por causas
que no deben seros desconocidas, ha nom.
brado por s u guardián á mi cs;msc ... y ya
queremos á Josefina como nuestra hija.
-Mi bija no necesitn gua rdianes mientras
yo vivo .
-Creo que sí los neccsith ..... porque nos·
otros le hemos dado lo que \'OS le uuitói~ .
para dR.rselo ol príncipe que quiere cnSaJ·sc
con su hermnnn.
-No tienen ustedes que mez"dar~e en mis.
asuntos.
-8i no no!-l mezclamos. mnr qués, al corttrario ... queremos no saber lo que habéis be.
cho, y que tampoco os mezcléis en lo que
nosotros hacemos, para remediar uon injus.
ticin contra persona que estimamos por sus
virtudes ........ Paro quedar libre Josefina de
vuestro podcr 1 ha comenzado por ratificar la
cesi6n que le habéis hecho firmar la víspera
de s u injusta profesión .
-Todo esto, no parece sino una intriga
que yo uo tolero m soporto que de mi auto.
ridnd se estén burlando¡ confinno cada vez
más mis sospechas, y os advierto que muy
caro habéis de pagar el complot que habéis
formado ... sabed, señora , que por los altos
privilegios de mis títulos, siendo mi hija uno.
dt las dswas de lo corte, no puede cambiar
s u estado si o liceuda real.. ... Su majestad In
otorg6 pnrn que entrara en el convento ... y
musical, en librQs perfe~meote estampa·
dos. Todos aqueHos adornos eran las cuel.
gao:;; que cada año le Rocían Jos miembros de
la familia; hasta los cortinajes de la...:;; p:lertas eran cuelgas del cumpleaños de alguno
de los papás, porque el lector he de sa ber
que doña ManucJa tiene dos hijas casaderas,
que, imitando la laboriosidad de su madre,
han vtnido elaborando esos; adornos;, que ya
forman un conjunto tao ngrn.doble y sorprendente .
Todo esto era extraño :d msrqoés. que~
taba acostumbrado ;:í qu1.• lo!ó: nobles en su
casa no se ocupast"n de labores de mano, y
Jos adornos se comprnbon por los ricos ..... y
los pobres mostrohAn siempr~ ~.·n ~u casa
una desnnd1•z humillnnte ... pero lo casn de
un admi nistrador puesta con tanto lujo como úbra. de los ni ños. no lo comprendía. Leía
en uno de los regolos: "A mi querida mamá,
en el día emolomáMico,-Cnrolina ·'-En otro;
"A mi padre,-Esthcr."
Estaba el marqués mirando estos re;a·
los, cuando In ~ei\orn doñn :\lanueln snlio á
la sala.
E l se11or marqués In saludó con {'r<lfimda reverencia; no fué táctica de et1qucta,
era que esta señon1 iufunrli'n respeto con su
presencio; tendrín como unos cuarenta y
ocho años, pero }a ednd :.umcntaba su mo.jeo¡¡;tad: era altn, gn1cso. de muy buenos colores, aún frescos, s us ojos revelaban inteli~
cía, y sus maneras no exagerados u un finísima eduC'nci6o.
lil.
8
UNA lECTURA 1NT ERESA NTE
ot
Tll>\11'0
lu;~~~~:~.~: ~~ur~"~~ud~· ~~ ~.!:~·;•·· 111 ~;,·:,~ 1~:'~~¡~• ~¡~~ ~:·,r~n:;'~~it~~~~~·.e~ 0°:~~~~
PARA TODOS CUANTOS PADECEN
de !u l'elula., drl p11lmf)n, Ol"&•l<>llluor. •n rila.- ,•n t1<1a a(rN'Itln mb trn_,, ~Or lo CU• I In
BRONQUITIS, CA TARROS ~~~~~~·q~r;!::,~~n:~:~~;!:~~~:;.ni,'.';m,; '.~~~~ m·/,~~;;~~!r,~~~n~:';u~~~::!d',j/~:~f~~itrtn d,
, KUJA oc •••,u:tl'lnr~t~AOOI • u CURAD OS
rnlnnN'.s e.n un Mta1o rf·· lln~·•l•l,.t. tiro •'ltü filnuLrlrual•*'rOI"UI'nttal' nto dula• (arm<o~C IU
UD catatTO dnculd&do 6 d,.r«tutuamtnte •ulrlmltnlo qut una melaoro:'lll~ rnulfn•l,. L"s <'011 t •d .. ,._ n ,¡. •)tU'I 6 hlun dro l e. bebida que
!~~~~::~~~.u!:a:d~ ':::,e:,:sg~:~~"~t:¡: ~-:~~~~~.~.'!'" ~"!Jll·..~r:.~:~ ~n~p~~c'~i~ 1 ',1-~nr~'ir~ :.7, ~~t ~,!~~ ~~~·r;.';::~·~:,·: r~~.0rr~:::b~~~1J':é
r~~::~;.r fo;,:le::r-: q~• ~~0 et o";~·h:~ :~~~~~";:~ ,.rd~~~~~~~~~~rn.':~~t~:·:,~ ,::~;:,~ ~~~~. 'i,~';.r,~n~~'.'.·; :t;,~~::~·-,o;" p~..J'"~~
MI quebnub, ~e baoc lmpo•lble elsueilo, el
rri:O
wlnr rr••
~rrrlo.,,.
s,, rlntl"nrL•. f'"r u tumo,
olt"
la,¡.¡, '1
'''"á coonarla;
rr;::!
pu~ en c.•~c•w f'l
dS:pti:l~::e~u~~;:~~~r ~~:¡~~ d¡ p~~t~~dn~l~ !~t'~:U!. 5t" le ,.n n1 llltUI~ tn ~~~1:~~~~:~:;,
!~:~;~'~'l:r~c~~ft ~~~!:~
tOUiudo ocurre t.ambl!n que IICI forman tuWrTod\.• b• prra.ueloo"ur~n P•IC~•rnutra ur. la curarlót• r• con frOt" u••nda mil riplda de
cu.l• los eualct tt mulll llc.an con el tiempo euarro u'" ¿•co~~~rrolonp~ eonJtlluyrndr._ In tJ••r ,,.,¡,,. rou...-t•• promell"~.
f:
TINTURA
ÚNICA
in,.etanto..n.ea.
PU"II 111 BARDA 'T loa CABII:LL08
U oho t..¡p.•-JJfiJn}tndillllaftlt
r 411rs, FUWOS., P.Da UPA.TnfW. 5I
ca Ow•waqu U
1 ~•
.-.a'W'Saa
VINO Dt CHASSAIHG
· ~OMPll ...
Pruutp'-
•ua• :a o ..e-
c:.nu w m.:aJa •&u nu t!Cnmo
III~IJ HW UUJ~IIfd ll JV 11
CURACION CIERTA en 3 Dia.s sin otro medicamento
a u~'e,~~loA-:l~:I~~.~~~E!':
ff'CIIXOer.d& Jo ¡.u"
¡.;¡~
ntb• de -.la la •...Jid
de "(")t á INo mu.
'T ~tUcúlam. •ole
en d mOftJ('flot ... 4cl d•~'- 'T 4uruo.e e)
IICtiOJ..,Jdc.-eclnl.la:.b.
raenu" mttcho 1• arnUe)Oa; a.· ·~
1.& bt;.~ f ..nuld.)n de le» hUtAOJ J •reTieu~ )' IK""Iraltza lo• d(!o.lcn "'W!o 11odm
rtUt"OL&,... •t CI'«'(T, f lm;•tJe ~..u...n.a.
qu1 t t Lln ~~ral.o en I<A nlh>~
f'U'\I,J.ntu.~ntUrt&r .. \ooi!MJ.u~
AMna illl ' liUMP
lk1pu~s ~u• lo indio6 ni marqu& que to
mara ~lento, ~e, dándole los grociaa, hizo
ou JlC'b016n do .Jll<, mootróndole el ••rtifiondo
moooteota016n que Jo había dado o! señor
arte!, exouoúndose do no tener nada IJU<
dlr en <so rlop6aito, diciéndolo quo se en ton.
tr'_l con In esposa dcol aeilor administrador
m otivo por .r que moleotabo In atonci6n d~
la bñorn, lí fin de utor expodito parn hncor
80b rt cetr. n..•unto otro reclnmnct6n que su
ooor txt,cctn.
-¡Ha dioho bion el ••Dnr Martol; .. tooouo ·
~ oh~'otdrntndo directamente oon aor Bugo·
~á d 11° el!" flor co.ndo dol Olmo, y me pr..,.
orle u~tlo c!lmt Ctlltl, pon¡ u~ crn uno
o~ra de eanctod un pedir que 6. una inoc:ent~
C!'J&tur?, aunque
no la eonoóo, In morti.
rWl.ran, era eurtttón de humanidad
i -&tlorn, -.r~apondi6 el . morqu~t,- c14011
~~do mnrtlnoa ~lo hun tillo móa quo pro
~~ poro ·~od~r • rld Jugn r en 9ue yo
con : rteho, dc,é' li mi hija; es mentira u~
en~ convento mnrtirin·n moujo. alguno . q
es~ c~~~i6"~?""ti1or rn nrr¡U<-:, que: no trnterno•
f.r.
ro
-!Z•
por dont_l e}·ornitnln, aenora, latnti
noo6n que pt•dtn· ni lt·iht r Mn l 1
pnrn mí, m ll'rl no hn •irlr, m/.• q r e ' J,lOrquc:
mento de I LTI!i Ínll·nto".
ueun'" tru.
-Pero no del l'cflor ~Iurlel
-¿Puu de c¡uit"n.
-1 De In Dh·_inn l'tovidt nt"inj porque r 1
(¡
t~O
vado In
\'rclrnlt'
·Aeí lo \:rtc u. h ·1, y .)O Jo (Ofllrotriu,
1n
fJ\1\:
AMOI!
l'O I UH.
:l l7
mi bln~oncto cstñn cnl()dndo~ y Ioft Jo,•n r€
con sangre
-El oiJjl'tn de In vi~hn de uMtrd, "iei\or
morqué•. ¿<·uá l co?
-Que mt \.'Otrcgue uAtcd ~ mi hijo en el
h:to~~~:¡~·A~ucf.ue~~to que e!eridícnlo clep6si to
-Oiré ni ••~o r mnrquéo, 'JUC tnn luego co.
mo .•• me n?bfie6 In rcsoluc•óu del so1lor nr.
z!'b11po, dejé en comploto libortnd á Jo seno.
ntn Jo~efinn, y oún me prcatnbn (i ncompo ..
ftorlo 6 In .caou de ~·•.tcd ... poro dln me •upli·
c6 !e prr.m1t1crn \'IVJr aquí mientrnR fijn ~ u
rc1tdcn c1u '11 luJ.:.lr ~cg uro, .v yo ti O he debido
cerr';lrle lo&..fl Ucrtn " de mi coHn, outt'8 al c 011•
trtlriO , le rliJC In \'crdnd: qur nmcho no~ hon
rnbn ~u co mpnílín ... y como \"1 tnn bucnn
tod os nquí In protcjcmoa.
'
-¿!\un co ntrn m.í que 11oy au }ll\flrc?
l:o nt.rn CI1111CJUI C"rU fiUC intente (orz.ar ~\1
\'Oiuntnrl, ait: udo CIJtn honcRt n.
·
ln;-¿l>c rnnn crn que o~ ucgfiia ó cntr~gñrrnc~
·N'?, !lcnor m':'rqu u, no me hnbéir. com~
prenrluln, OJI r,•pttn fJUc can enoritn ca libre
pnrn. olJrur, y noaotro" tlo hnccmo lt1 ~M que
re. Jldnr Y 'w tcucr Hu vo luntncl
-E"n
1.:11
nun rchclión tontrn
j01 •lrrcchos
pntcrn,o•, "" hnt·•¡¡,. ~uponHnhlca de pln,.rio y
cid (h·hto de Nrdun·lóu, incittiurlolu ,¡ quC
pcr~ru~~''':"'' c:\'llfli.lq drl hognr pntcrnn
uhh,t.:'UIR" fJl,ll'
t~nr In fuenn o In
utnlt¡uu rn •pn·
!ll'
me
,o¡
Vl'll;ll\
••rr rnc~lr ¡,, 111 liCIII, y •·natigur In n. ndfn de
OfHHlJ.tn,
i lndigestion!
¿l"M:rcseu,ti!Na.tturn.&llot *t.e faa.
ti aptLill'l'
¿L. ..aw.a malnlal el
aJimt-at.a f'IU•t.•ma• J l'a.tk...,. ~ t.-4 b
••to •rpl'l.·ln:alt •~
l'lt.,.
na~r~r toa t.n.o.t.o>n,.. f ('to UTtodri ' ""
la~
r d u&., ......., ,.iL''~>rl&al' a...
Dankle 1 Ultc>GAr t• J.o f'lal•\.111&.
.... ) ,,,...,0'
La Zarzaparrilla.
del Dr. AYER
Descargar