Full d`inscripció Hoja de inscripción

Anuncio
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de desarrollo, el abajo firmante autoriza la utilización de los datos personales contenidos en el presente documento y su
tratamiento informatico para la gestión de la formación, tanto por parte de l a entidad organizadora como de la FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO o cualquiera otras personas o entidades relacionadas con la gestión de la
formación bonificada.
Full d'inscripció
Hoja de inscripción
ENGINYERIA I CONSULTORIA
COSTA S.L
Data/Fecha:____________
Curs/Curso: IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA INÚSTRIA. Codi/Código:MA01042016
(Adaptación a la nueva versión de ISO 14001:2015)
Dades personals/Datos personales
Cognoms/Apellidos:
Nom/Nombre:
NIF:
Data de naixement/Fecha de nacimiento:
Adreça/Dirección:
Tel.:
Població/Población:
Fax:
CP:
@:
Area Funcional (2):
Mòbil/Móvil:
Nº Seguretat Social Treballador
Titulació acadèmica/Titulación académica:
Categoria (3)
Nivell Estudis (4)
Grup de cotització (5):
Dades professionals/Datos profesionales
Empresa:
Adreça/Dirección:
Tel.:
Població/Población:
CP:
Càrrec/Cargo:
Departament/Departamento:
@:
Sexe/Sexo(1)
Fax:
Nom responsable formació de la seva empresa/Nombre responsable formación de su empresa:
Dades de l’empresa/Datos de la empresa
(en el cas que l'empresa es faci càrrec de la fra.)
(en el caso de que la empresa se haga cargo de la fra.)
Empresa (Raó social)/(Razón social):
Adreça fiscal/Dirección fiscal:
Població/Población:
Tel.:
CP:
N- Seguretat Social Empresa::
CIF:
Fax:
Núm. Empleats/Nº Empleados:
Nom i cognoms del Representant Legal:
N.I.F.
Activitat de l’empresa:
Forma de pagament/Forma de pago
Factura a títol/Factura a título
 Efectiu/Efectivo

Personal

La matrícula haurà de ser formalitzada abans de l’inici del curs
La matrícula deberá ser formalizada antes del inicio del curso
(*) Emplenar totes les dades de l’empresa i signar en el requadre corresponent
Cumplimentar todos los datos de la empresa y firmar en el recuadro correspondiente
Empresa (*)
 Domiciliació de pagament a nom de/domiciliación de pago a nombre de:
Import/Importe:
Data de pagament/Fecha de pago:
Entitat/Entidad
Agència/Agencia
del compte següent/de la cuenta siguiente:
DC
núm. compte/nº de cuenta
 Transferència bancària al compte / Transferencia bancaria a la cuenta: 0081 5197 52 -0001093510 (Banc Sabadell Atlántic) (indicar
codi curs i nom del participant/ indicar código curso y nombre del participante) (enviar per fax el comprovant/enviar por fax el comprobante)
Signatura o segell de l'empresa
Firma o sello de la empresa
Signatura alumne/a
Firma alumno/a
El nombre de places és limitat. Pot fer la reserva prèvia per telèfon i entregar aquesta
sol·licitud directament a la nostre oficina o per fax a:
El número de plazas es limitado. Puede realizar la reserva previa por teléfono y
entregars esta solicitud directamente en nuestras oficinas o por fax a:
ENGINYERIA I CONSULTORIA COSTA S.L.
C/ Sant Pere n/ 70 – 08500 Vic
Tel. 93 881 45 88
Fax 93 881 45 89
Horari/Horario: de dilluns a divendres Matins de 8.30 a 13.30 h Tardes de 14.30 a
18.00./de lunes a viernes Mañanas de 8.30 a 13.30 h Tardes de 14.30 a 18.00
ENGINYERIA I CONSULTORIA
COSTA S.L
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Varón: V
Mujer: M
Dirección: DI
Administración: AD
Comercial: CO
Mantenimiento: MN
Producción: PR
Directivo: DI
Mando intermedio: MI
Técnico: TE
Trabajador cualificado: TC
Trabajador no cualificado : NC
Sin estudios: SE
Estudios primarios, EGB: EP
FPI, BUP, FP II: EM
Diplomado o equivalente: D
Licenciado o equivalente: L
Otros: O
Ingeniero y Licenciado (1), Ingeniero Técnico, Perito (2), Jefe Administrativo o Taller (3), Ayudante no titulado
(4), Oficial administrativo (5), Subalterno (6), Auxiliar Admtvo (7), Oficial de primera y segunda (8), Oficial de
tercera y especialistas (9), Trabajadores > 18 años no cualificados (10), Trabajadores < 18 años (11)
APORTAR FOTOCOPIA D’UNA NÓMINA RECENT I DOCUMENT D’ADHESIÓ AL CONVENI
Condicions generals d’inscripció
COM INSCRIURE’S
1. Enviar via correu o fax el full de sol·licitud d’inscripció o via electrònica a través de la pàgina web de Enginyeria i Consultoria
Costa S.L. [email protected]. Indicant al encapçalament “CURS MA01 2804116”
2. Aproximadament set dies abans de l’inici del curs, li confirmarem por escrit mitjançant correu, fax o correu electrònic
la seva reserva. En l’esmentat comunicat li informarem de:
• Lloc i adreça de celebració del curs;
• Programa i horari;
• Firma i data límit para efectuar el pagament.
IMPORTANT: La quota d’inscripció del curso haurà ser abonada en el moment de la inscripció,
notificant el pagament enviant una copia por fax/e-correu de l’ordre de transferència bancària
indicant el títol i codi del curs, el nom de l’assistent i empresa/persona que efectua el pagament.
ANULACIÓ DE RESERVA
Enginyeria i Consultoria Costa S.L demana que si una vegada efectuada la reserva de la plaça del curs no desitja mantenir la
sol·licitud, ens enviï abans dels 7 dies previs a l’inici del curs per escrit, via fax o via e-mail, la anul·lació de la seva reserva.
El titular de la inscripció, en cas de no poder assistir, podrà ser substituït per una altre persona de la mateixa empresa.
Enginyeria i Consultoria Costa S.L es reserva el dret d’aplicar les retencions següents en cas de:
• Per totes aquelles cancel·lacions realitzades als 3 dies anteriors al inici del curs o seminari, es considerarà que
Enginyeria i Consultoria Costa S.L no disposa del temps suficient para cobrir la baixa produïda i per tant no es retornarà, la
quantitat pagada.
Fins 5 dies abans, Enginyeria i Consultoria Costa S.L es reserva el dret a modificar la data de celebració del curs o de anul·larlo. En aquest cas, segons decisió del client, es retornarà la corresponent devolució de l’import del curs o s’aplicarà a cursos
futurs.
Descargar