Per millorar - SAC - Sindicat de l`Administració de Catalunya

Anuncio
ELECCIONS SINDICALS
Funcionaris ICASS
Generalitat de Catalunya
PROGRAMA ELECTORAL
Retribucions i polítiques d’ocupació
Recuperació del poder adquisitiu perdut, que inclogui
el 5% i clàusula de revisió salarial, d’acord amb l'IPC
català, per evitar més pèrdua de poder adquisitiu.
Complement de productivitat inclòs en nòmina.
Augmentar el complement específic a tot el personal tant
interí com laboral que fa tasques d’atenció al públic i
registre que va quedar exclòs de l'increment d’aquest
complement.
Realitzar una nova catalogació dels llocs de treball
adequada a les activitats reals del treball desenvolupat,
reconeixent les tasques, la càrrega de treball i les
necessitats d’especialització que comporten determinades
funcions.
Consolidació del lloc de treball del personal contractat en
precari: interins i contractats temporals. A les ofertes
d’ocupació han de sortir totes les places vacants sense
reserva.
Presència sindical en tots els concursos de selecció de
personal i mobilitat.
Equiparació amb la resta de personal de residències en el
cobrament de festius i torns.
Promoció professional i carrera administrativa
La promoció és una de les assignatures pendents de la Funció Pública Catalana. La dificultat
de passar d’un grup o d’un nivell al superior mata qualsevol motivació. Cal revisar els
sistemes de promoció, tant de promoció interna com de carrera professional. Ha de canviar
aquesta sensació de pràctica impossibilitat de promoció percebuda tant pel subaltern com
pel tècnic superior. Per això el SAC proposa:
En cada oferta pública d’ocupació hi ha d’haver convocatòries de promoció interna separades de
les de nou ingrés. S’ha d’augmentar el percentatge de promoció interna fins al màxim que la llei
permet: 65%.
Promocions internes especials dins el mateix lloc de treball:
de subaltern a C2, de C2 a C1, de C1 a A2, d'A2 a A1.
Permetre que el personal interí d’un grup o subgrup en actiu i alhora amb excedència en un grup
inferior, pugui participar en el procés de promoció interna sense haver de retornar al grup/
subgrup d’origen.
Desenvolupament de l'ESTATUT BASIC DE L'EMPLEAT PÚBLIC (EBEP) per tal que sigui possible
la mobilitat de l’administració autonòmica a la local.
Reducció dels llocs de treball de lliure designació i de les places de personal eventual.
Implantació de la carrera professional horitzontal que consisteix en la progressió de grau,
categoria, escalafó o d’altres conceptes similars, sense necessitat de canviar el lloc de treball i
lligat a l’avaluació del compliment, en base a:
Temps de serveis prestats
Formació
Borsa pública de personal interí i participació sindical en la seva creació, gestió i seguiment.
P e r m i l l or a r
SINDICAT DE L'ADMINISTRACIÓ DE CATALUNYA
VOTA'ns!!
Horari i jornada laboral
Jornada laboral de 35 hores setmanals de dilluns a divendres. Eliminació de la tarda de
dimarts, amb la distribució del següents horaris:
de 8 a 10 horari flexible, de 10 a 14 horari obligatori, de 14 a 19 horari flexible.
Flexibilitat horària en els centres de treball amb horaris especials, adequant-la a les
característiques de cada lloc o centre i la eliminació de la jornada especial de 40 hores.
Formació
La formació ha de ser l’eina principal per facilitar la promoció i el perfeccionament
professional i personal dels treballadors/res de la nostra administració.
PROPOSEM:
Exercici del dret d’accés a la formació (40 hores) DE TOT EL PERSONAL, especialment als
col—lectius que per la naturalesa del seu lloc de treball poden tenir més dificultat per
assistir als cursos (PAS d’instituts, secretaris/secretàries, personal de registre i d’atenció al públic)
sense diferències per categories, nivells i cossos.
Incloure les ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologia de la Informació i Comunicació)
en els plans de formació dels departaments.
Millores Socials
Fer les reformes legislatives pertinents perquè el personal funcionari de la Generalitat pugui
acollir-se al dret de jubilació parcial, sempre que reuneixi els requisits i condicions establerts
en el règim de Seguretat Social que li sigui aplicable.
Obligar la reserva del 5% de llocs de treball, a l’administració de la Generalitat i Empreses
Públiques, per a persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials.
Tiquet restaurant: fer aquest ajut extensiu a tot el personal, independentment de l’horari que
faci i del lloc de feina que ocupi. Incloure l'import en nòmina.
Fons d’acció social equiparable als d'altres col—lectius i incloure noves prestacions, per exemple
ajut extraordinari.
Per millorar la conciliació de la vida familiar i laboral, proposem:
Reducció de jornada d’un terç o de la meitat, amb dret al 80% o al 60% de les retribucions per
tenir cura d'un fill o filla, fins que aquest compleixi els 12 anys.
Ampliació del permís de maternitat, adopció o acolliment, a 20 setmanes ininterrompudes,
ampliables en 3 setmanes més per cada fill/a a partir del segon.
En cas d’adopció o acolliment internacional que comporti desplaçament al país d’origen del
menor, nou permís de 2 mesos de durada, amb la percepció de les retribucions bàsiques.
Ampliació del permís de lactància fins que l’infant compleixi 1 any.
En el supòsit de reducció de jornada d’un terç per incapacitat física d’un familiar a càrrec fins al
segon grau de consanguinitat o afinitat que requereixi dedicació especial, dret a percebre el
100% de les retribucions, durant dos anys a partir de la data efectiva d’aquesta reducció de
jornada.
Seguretat i salut laboral
Rigor en l’aplicació de les normes de seguretat i salut en el treball.
Dotació adequada de mitjans materials i humans que necessitin els serveis de prevenció.
Adequació del material, dels espais i del mobiliari, a les disposicions en matèria de seguretat i
salut laboral.
Facilitar els canvis de lloc de treball a causa de problemes específics de salut que puguin
presentar els treballadors i treballadores.
Comunicació als treballadors i les treballadores, de forma efectiva i comprensible, del resultat
de les valoracions de riscos laborals i de les mesures correctores que se’n derivin.
C an di datur a
Daniel Simon Corbera
Rosa Fraile Rubio
Àngel Ripoll Farré
M. Jesús Paniagua Perez
Jordi Moya Espar
Elisenda Macià Encarnación
Ernest Escasany Ferreres
Roger Jodar Castells
Albert Bernad Masip
Carles D. Mallén i Barberà
M. dels Àngels Blasco López
Sergi Tort Martínez
M. Mercè Pàmies Barbany
Josep M. Puig Rubio
Marta Corominas Balager
Esther Alvarez Lliso
Ramón Prujà i Noè
Isabel Garcia Guirao
Griselda Lecha Sala
Josep Carulla Trilles
Helena Oliván Pena
Rafael Abadia Lascorz
Begoña Casamitjana Coromina
Araceli Laciana Simarro
M. Isabel Adán Roca
Xavier Torrent Pizón
Teresa Burgues Rius
Ingrid Barberà Centelles
Isabel Ramírez Roda
Joana Martí Royo
Josefina Ballester Muñoz
Rosa Martínez Casanova
Rafael Gonzalez Moreno
Eva Grabalós Marcet
Joan Manel Morales Postigo
Noemí Fernandez Rivera
Francisca Planas Muñoz
Eva Fernandez Lorenzo
Ferran Genís López
Lluís Rodríguez Capdevila
Conxita Castañé Sevillano
Neus Muntó Barbarà
Eva Serra Arman
Ester Chavarria Casanova
Alfons Miró Carretero
Maite Ballesteros Balbastre
Jordi Pelejero Serra
M. Teresa Solà Solà
Anna Antentas Costa
Angelina Pratginestós Barriel
Ferrán Ballescà Lagarda
Jesús M. Prujà i Noé
Jordi Domenech Llaneza
SAC. Portal de l'Àngel, 38 3r 3a. Tel 934 815 584. [email protected] 08002 Barcelona
ELECCIONS SINDICALS PERSONAL FUNCIONARI
I CAS S
Ana Muñoz Rojas
Marina Duran Martín
Eugenia Oliete Mathioux
Rosa Arqué Ribera
Saturnino Jimenez Manzanares
José Hurtado Prieto
Marta Basagoiti Busquets
Rosa M. Ramos Palacín
Rosa M. Peña Salvador
María Porcar Guasch
Ester Lambies Ortín
Lluís Carnicer Rodriguez
Carmen Fernández Maqueda
Francesca Prados Marfà
M. Mercedes Mouliaa Valcarcel
Ruth Gras Fuentes
Per millorar
VOTA'ns
SINDICAT DE L'ADMINISTRACIÓ
L'ADMINISTRACIÓ DE CATALUNYA
Portal de l'Àngel, 38 3r 3a. 08002 Barcelona. Tel 934 815 584. [email protected]
a
Descargar