Unitat de Ressonància Magnètica - Institut de Diagnòstic per la Imatge

Anuncio
MEMÒRIA
2008
Sumari
4
Introducció
6
Marc legal, missió i objectius
7
Organigrama
8
Consell d’administració
9
Equip directiu
10
Relació de personal
14
Activitat de l’Institut
82
Informe econòmic
84
Recursos humans
16
Vall d’Hebron U. de Ressonància Magnètica. H. General
U. de Ressonància Magnètica. H. Maternoinfantil
U. de TC. H. Traumatologia
U. de TC. H. General
U. de Angiorradiologia Intervencionista. H. General
30
Bellvitge
U. de Ressonància Magnètica. H. Duran i Reynals
U. de Ressonància Magnètica. H. U. Bellvitge
U. de TC. H. Duran i Reynals
U. de TC. H. de Viladecans
U. de Tomografia per Emissió de Positrons (PET)
50
Lleida
U. de Ressonància Magnètica
U. de Tomografia Computada
U. de Medicina Nuclear
55
Tarragona
U. de Ressonància Magnètica
U. de Densitometria
U. de Tomografia Computada
U. d’Ecografia
U. de Medicina Nuclear
60
Badalona
U. de Ressonància Magnètica
U. de Medicina Nuclear
64
Tortosa
U. de Ressonància Magnètica
U. de Tomografia Computada
69
Girona
U. de Ressonància Magnètica
U. de Tomografia Computada
U. de Medicina Nuclear
3
88
Parc tecnològic
90
El futur
91
Annex en castellà
107
Adreces
Introducció
L'exercici 2008 el podem considerar un any de transició i
consolidació de les línies engegades en anys anteriors. En aquest
Pel que fa als recursos humans, cal assenyalar el creixement de
sentit, podem afirmar que:
la plantilla en 6 persones, el fort impuls donat en qüestions com
a Tots els centres IDI disposen de sistemes PACS.
a S'ha estès la Direcció per Objectius (DPO) a tots els
professionals de l'empresa.
a S'han posat en marxa el nous aparells de RM d'alt camp
als centres de Tarragona (Hospital Universitari Joan XXIII)
i de Tortosa (Hospital Verge de la Cinta)
Quant a les inversions, cal destacar les obres per a la instal·lació
d'un quart aparell de RM, de 3 tesles (camp magnètic que
permetrà una important dedicació a la recerca), al nostre centre
4
de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, així com el procediment
per a l'adquisició d'una RM oberta (la primera en el sistema
públic) per al centre de l'Hospital de Viladecans, que es preveu
que es posi en marxa el darrer semestre de 2009.
la conciliació del treball i la família, el desenvolupament
professional i la formació, així com la finalització de la primera
fase del Pla d'Acollida.
Respecte a la resta de dades habituals en un resum anual, hi ha
hagut un increment de l'activitat global de l'1,2%; destaca sobre
manera l'increment experimentat per les proves PET, superior a
un 20% respecte a l'any anterior, i un resultat econòmic negatiu
al voltant dels 100.000 euros, xifra que, amb tota seguretat, està
vinculada a l'increment del capítol I, conseqüència directa de
l'adhesió al VII conveni de la XHUP.
5
Marc legal
Aquest recull comprèn les disposicions que han permès la
creació de l’empresa i que en regulen el funcionament.
Regulació general
Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei 4/ 1985, de 20 de març de
l’Estatut de l’empresa pública catalana.
Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat
de Catalunya.
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya.
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
6
Catalunya (modificada parcialment per la Llei 11/1995, de 29
de setembre).
Reial Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
Regulació específica
Acord del Consell Executiu de la Generalitat de 21-12-
Acord del Govern de la Generalitat de 24-11-92. Resolució
de 17-02-93 de modificació de la denominació i dels estatuts
del Centre de Ressonància Magnètica de la Ciutat Sanitària
Vall d’Hebron, que passa a denominar-se Institut de Diagnòstic
per la Imatge.
Acord del Govern de a Generalitat de 24-12-2001.
Resolució de 08-01-2002, per la qual es modifiquen parcialment
els estatuts de l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la
Imatge.
Missió
Gestió, administració i execució dels serveis de diagnòstic
d’alta tecnologia mitjançant la utilització de diverses tècniques
de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.
Objectius
Prestar assistència als ciutadans mitjançant la utilització
de tècniques de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.
Desenvolupar programes de recerca i col·laborar amb la
universitat i altres institucions competents en matèria de
docència i investigació.
Col·laborar amb les administracions públiques amb
90. Resolució de 22-01-91 de creació i publicació dels estatuts
competència sanitària en l’elaboració d’estudis relacionats
de l’empresa pública Centre de Ressonància Magnètica de la
amb la tecnologia per la imatge.
Ciutat Sanitària i Universitària Vall d’Hebron.
Acord del Govern de la Generalitat de 24-12-91. Resolució
de 20-01-92 de modificació de precepte estatutari.
Desenvolupar totes les actuacions que siguin necessàries
per al compliment dels seus objectius i de les seves funcions.
Organigrama
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
CONSELL ASSESSOR
C o n s e l l e r D E L E G AT
GIRONA
BADALONA
Gerent SERVEIS CENTRALS
Unitat RM
Unitat RM
Unitat TC
Unitat M. Nuclear
IDI GESTIÓ
7
IDI TECNOLÒGIC
Unitat M. Nuclear
VA L L D ’ H E B R O N
B E L LV I T G E
Unitat RM
Unitat RM
Unitat TC
Unitat TC
Unitat d’Angio
H. General
Unitat TC
H. Traumatologia
Unitat RM
H. Maternoinfantil
LLEIDA
TA R R A G O N A
TORTOSA
H. Duran i Reynals
Unitat RM
Unitat RM
Unitat TC
Unitat TC
Unitat M. Nuclear
Unitat M. Nuclear
Unitat RM
Unitat TC
Unitat Densitometria
Unitat TC
Unitat Ecografia
H. Viladecans
Unitat RM
Unitat PET
H. U. Bellvitge
Consell d’administració
President
Raimon Belenes i Juárez (fins a 29-04-08)
Francesc José María Sánchez (fins a 25-11-08)
Enric Argelagués Vidal (des de 25-11-08)
Vice-president
Mateu Huguet i Recasens (fins a 29-04-08)
Joan Berenguer i Maimó (des de 29-04-08)
Conseller delegat
Francesc Moreu i Orobitg
Vocals
8
Caridad Almazán Sáez
Marta Aymerich i Martínez
Joan Berenguer i Maimó (fins a 29-04-08)
José Luis De Sancho Martín
Montserrat Figuerola i Batista
M. Dolores González Cuyás
Joan Guanyabents i Calvet
Francesc Xavier Lucaya i Layret
Santiago Marimon i Suñol
Secretària
Adriana Castillo i Buil
Equip directiu
Gerent
Carles Casabayó i Queraltó
Director IDI Tecnològic
Jaume Gili i Planas
Responsables assistenciales
de les unitats IDI
RM Vall d'Hebron
Àlex Rovira Cañellas
RM/TC Bellvitge
Directora IDI Gestió
Pilar Junyent i Parés
Carles Aguilera Grijalvo
PET Bellvitge
Cristina Gámez Cenzano
Director econòmic i administratiu
Joan Antoni Ara i Álvarez
9
RM/TC Lleida
M. Isabel Gil García
MN Lleida
Director de recursos humans
Carles Hernández i Barceló
Teresa Canela Coll
Tarragona
Amadeu Sauri Conejero
RM/TC Girona
Salvador Pedraza Gutiérrez
MN Girona
Pere Galofré Mora
RM Badalona
Jaume Capellades Font
RM Tortosa
M. José Loriente Martín
10
SERV EI S C ENTR ALS
C ENTR E VALL D’ HEB R O N
Parc Sanitari Pere Virgili
Unitat de Ressonància
Gerent
Carles Casabayó Queraltó
Director tècnic
Jaume Gili Planas
Director econòmicoadministratiu
Joan Antoni Ara Álvarez
Director de recursos humans
Carles Hernández Barceló
Advocada
Adriana Castillo Buil
Responsable de logística i PRL
Tere Ferrer Benítez
Oficina tècnica
Rafael Vidal Ripoll
Radiofarmacèutica
M. Àngels Hernández Fructuoso
Responsable de comptabilitat
Francesc Robelló Rico
Responsable d’informàtica
F. Xavier Julià Sanahuja
Informàtics
Matias Rojas Abusleme
Albert Mateu Pozuelo
Albert Sellarés Torra
Pere Pozo Miró
Secretària tècnica
Maria Fisa Cañellas
Secretària de direcció
Sílvia Ballester Esteve
Recursos humans
Albert Puiggarí Cardús
Dúnia Gómez Ortega
Administratius
Antonia Artigues de Apellániz
Rosa M. Martínez García
Auxiliar administratiu
Neus Ortega Cunill
Magnètica
Cap d'unitat
Àlex Rovira Cañellas
Responsable Body
Rosa Domínguez Oronoz
Responsable Neuro
Cristina Auger Acosta
Metges radiòlegs
Susana Gispert Herrero
Núria Mayolas Rifà
Xavier Merino Casabiel
José Luis Munuera del Cerro
Víctor Pineda Sánchez
Laura Frascheri Verzelli
Metge
Sahyly Siurana Montilva
Cardiòleg
Iván Villaverde Castillo
Bioquímic
Juli Alonso Farré
Enginyer
F. Xavier Aymerich Martínez
Coordinadora d’infermeria
Ana M. García Oso
Diplomats en infermeria
Lola Blasco Cruz
Cristina Campos García
Xavier Clusella Morlans
Gemma Corsellas Albiach
Núria Belvis Moll
Tècnics en radiodiagnòstic
Juan Francisco Corral Gámez
Mónica Escacena Bermúdez
Ivan Fisa Ramos
Mercedes Gracia Lote
Elena Huerga Núñez
Miriam Placer Rodríguez
Dolors Rodríguez Sánchez
Anna Soler Ferrer
M. Teresa Bonet Espinosa
Administratives
Adoración Escaño Gálvez
Ana Maria Nieto Montoya
Auxiliars administratius
Marta Berga Congost
Margarita López Herrera
Pilar Sanz Latiesas
Susana Valcarcel Martínez
Laia Yáñez Blasco
Thais Yáñez Blasco
Yolanda Gurrea Llopis
Assistents
Enrique Ricarte Fernández
Jaume Farrés Andújar
Marta Murillo Pérez
Jorge M. Valentín Rodríguez
Unitat de Tomografia Computada
Metge radiòleg
Lourdes Casas Gomila
Diplomats en infermeria
Miguel Jiménez Murillo
Estefania Lara Arana
Juan Antonio Obis Pastor
Xavier Vila Giménez
Tècnic en radiodiagnòstic
Judith Herrera Gómez
Administratiu
Jordi Pujadas Dalmau
Auxiliars administratius
Antonia Guevara Castellón
M. Teresa Polo Fernández
Xavier Vidal Pérez
Assistents
Mario Francisco Marcos García
Francisco Pérez Belmonte
Unitat de Tomografia Computada
Hospital General
Metges radiòlegs
Hug Cuellar Calabria
Alberto Escudero Rodríguez
Óscar Persiva Morenza
Alberto Roque Pérez
Diego Varona Porres
Metge
Américo Miranda
Coordinadora d’infermeria
Carolina Riuz Garicano (comú amb
TC Trauma)
Diplomats en infermeria
Óscar Lago Rodríguez
M. Carmen López Jiménez
Montserrat López Heras
Edurne Lorente Coca
Lorenzo Pérez Alpuente
Víctor Robles Ortega
Glòria Sillero Blanco
Tècnics en radiodiagnòstic
Ferran Acin Romanos
Carmen Celdran Leben
Maria Lorente Santos
Raúl Madrid Andujar
Lluís Ollé Pacho
Judith Pruna Gómez
José Miguel Rodríguez Sánchez
Enric Roldua Cunilleras
Administrativa
Marta de la Rosa Soriano
Auxiliars administratius
Elisabeth Ariño Anguera
Enric Casabayó Movellan
Olga Durá Oliva
Carmina Espada Palacio
Begoña González Bayo
Vanesa Martínez Fernández
Rosa Martín Salvador
Cristina Polo Fernández
Assistents
Ginés Carbonell López
Jordi Cocera Maurel
Leonardo Filipaz Eraso
David García Relancio
Pedro Giménez Peñas
Sergio Giménez Peñas
Cristina Murillo Pérez
Juan Martin Erdozainchelotti
Unitat d’Angioradiologia
11
Metges radiòlegs
Mercedes Pérez Lafuente
Alejandro Romero Jaramillo
Iratxe Díaz Lafuente
Diplomats en infermeria
Núria Albero Ferrer
M. Lluïsa Albiñana Padró-Solanet
Lourdes Badia Villena
Ana Belén Izquierdo Ruiz
Àngels Ramoneda Bordes
Tània Rojas Barroso
Nieves Salmeron Alemany
Tècnics en radiodiagnòstic
Joan Bau Alegria
Cristina Losada Giménez
Auxiliars administratius
M. Àngels Álvarez Càtedra
Montserrat Borrull Puigarnau
Rosa Maria Mateu Roca
Assistent
Manuel Barbarroja López
C ENTR E B ELLV I TGE
Unitat de Ressonància
Magnètica/ Unitat de Tomografia
Computada
Cap d’unitat
Carles Aguilera Grijalvo
Metges radiòlegs
Eduard Andia Navarro
Sara Castañer Llanes
Mònica Cos Domingo
Carles Majós Torro
Eva M. Merino Serra
Isabel Puig Povedano
Juan José Sánchez Fernández
Ana Sánchez Márquez
M. Àngels Camins Simon
David Martínez de la Haza
Coordinadora d’infermeria
Carme Vivancos Sánchez
Diplomats en infermeria
Anibal Fernández Fernández
Yolanda del Castillo Portero
Pilar Gutiérrez Blasco
Carme Llauradó Fargas
Antonio Martínez Pérez
Rosa M. Merino Suñen
Rosa M. Miranda Luján
Georgina Rosell Camps
Olga Rubio Pacheco
Emili Ruiz Boladeras
Tècnics en radiodiagnòstic
David Coca Castro
María González Álvarez
Marisol López Lara
Manuel Molina Cuadrado
Francesc Torres Giménez
Administratius
Juan Ramón Cristino Marin
Marta Ventura Ponce
Auxiliars administratius
Juana Carlota Barcena Vilariño
Cristina Cruz Aranda
Montserrat Ferrer Sánchez
Sandra Fisa Ramos
Esperanza García Moreno
Rafael González Galban
Olga Márquez López
Assistents
Jorge Español Artigas
Antonio Montoro Marín
Roger Romero Torregrosa
C ENTRE LLE ID A
Unitat de Ressonància
Magnètica/ Unitat de Tomografia
Computada
Cap d’unitat
Cristina Gámez Cenzano
Metges de medicina nuclear
Alejandro Fernández Leon
Ana Paula Caresia Aroztegui
Montserrat Cortés Romera
Diplomats en infermeria
José Antonio Cordero Ramajo
Mónica Albadalejo Castaño
Ignacio Liarte Trias
Immaculada Ferrero Febrer
Administrativa
Carme Arans Pérez
Auxiliar administrativa
Neus Ferrer Villanueva
Assistents
José Jesús Navarro Herrera
Javier Villalón Mena
Cap d’unitat
M. Isabel Gil García
Metges radiòlegs
Robert Begue Gómez
Xavier Díez García
Carmen Salas Lorente
Coordinadora d’infermeria
Lourdes Terés Montoliu
Diplomats en infermeria
Rafael Fort Uceda
M. Carme Macias Checa
Antonio Pulido Aguila
Mireia Mayals Pérez
Anna Oliva Vidal
Tècnic en radiodiagnòstic
Josep M. Cortés Jordana
M. José Sánchez Goñi
Marta Teixidó Riu
Administrativa
Maite Esqué Porta
Auxiliars administratius
Ester Boté Pifarré
Inmaculada Moreno Solano
Assistents
Marc Caballé Alegret
Alberto Del Olmo Soriano
Sergi Gigó Cuny
Àngel Montull Florido
Unitat de Tomografia Computada
Unitat de Medicina Nuclear
Hospital de Viladecans
Cap d’unitat
Teresa Canela Coll
Metges de medicina nuclear
M. Jesús Díez Castro
Ana M. Villas Tome
Unitat de Tomografia per Emissió
de Positrons (PET)
Tècnic en radiodiagnòstic
Mireia Félez Ortiz
Auxiliar administratiu
Sergi Griñó Ambou
Diplomats en infermeria
Beatriz López Ruiz
Josep Munuera Reche
Sergi Ruiz Usieda
Administrativa
M. Carme Santos Abascal
Assistent
Albert Escoda Morell
CE N T RE TA RRA G ON A
Unitat de Ressonància Magnètica/
Tomografia Computada/
Densitometria / Ecografia
12
Cap d’unitat
Amadeu Saurí Conejero
Metges radiòlegs
Ana M. Ramos Gadea
Esther Salvadó Geli
Anna M. Magarolas Aixalà
Alfonso Guedea Martín
Joan Pere Vives Abelló
Coordinadora d’infermeria
Amèlia Salvat Marles
Diplomats en infermeria
Manuela Nieto Andreu
Anna Pastó González
Roser Contra Vilalta
Sonia Villarreal Castellanos
Tècnics en radiodiagnòstic
Álvaro Labata Alonso
Francisco Peralbó Santaella
Francesc Xavier Ramon Anglada
Juan A. Pay Vázquez
Javier Villalba Rubio
Administrativa
Marta Rovira Bertran
Auxiliars administratius
Juan Carlos Hurtado Herrero
Zoa Ferrándiz Sanromá
M. Francisca Escudero Valderrama
Assistents
Josep Almenara Gassó
Daniel Ros Torres
Francisco Javier Águila Valls
Assistents
Carles Gómez García
Jesús M. Niño Nuñez
Catalina Picazo Lobato
Antonio Capilla Martín
Unitat Medicina Nuclear
Unitat de Medicina Nuclear
Metge de medicina nuclear
Vicente Izquierdo Muro
CENTRE BADALONA
Unitat de Ressonància Magnètica
Cap d’unitat
Carmen Sánchez Torres
Metges radiòlegs
Javier Arce Gil
Àlexandra López Soriano
Anna Massuet Vilamajo
Sira Domenech Puigcerver
Coordinadora d’infermeria
Montserrat Díaz Membrives
Diplomats en infermeria
M. Luz Andrés Visus
M. Carmen López Jiménez
Lluís Magriñà Mateu
M. Carme Puig Gispert
M. Teresa Bernardino Herrera
Rosa M. López Corpas
Mireia Tomás Monte
Tècnic en radiodiagnòstic
Isaac Roca Parladé
Administrativa
M. Inmaculada Damián Paños
Auxiliars administratius
Almudena Damián Paños
José Fidel Leon Pérez
Jaime Sánchez Cuadrado
Metges de medicina nuclear
Montserrat Solà Suarez
Marta Milà López
Diplomat en infermeria
Gregorio Jiménez Lozano
Auxiliars administratives
Josefa Bamala Cugota
Meritxell Puig Gispert
CE N T RE G IRON A
Unitat de Ressonància
Magnètica/ Unitat de Tomografia
Computada
Cap d’unitat
Salvador Pedraza Gutiérrez
Metges radiòlegs
Elda Balliu Collgrós
Noemí Cañete Abajo
Eva Pilar Gómez Roselló
Gemma Laguillo Sala
Pedro Ortuño Muro
Isabel Peláez Hernández
Ana M. Quiles Granado
Sebastián Remollo Friedemann
Gloria Sánchez Núñez
Jorge Soriano Viladomiu
Flavio Zuccarino
Coordinadora d’infermeria
Carme Sala Perramón
Diplomats en infermeria
Gerard Blasco Solá
Teresa Godoy Auladell
Javier Sánchez Rodríguez
Tècnics en radiodiagnòstic
Jaume Astarloa Poch
Joan Baños Capel
Miquel Barberá Pérez
Carla Guergué Soler
Mireia López Fidalgo
Kirste Jane Mowatt
Xavier Molina Arcas
Vanesa Ruiz Ropero
M. Dolors Soler Creus
Secretària tècnica
Gemma Mañé Patiño
Administrativa
Immaculada Rodríguez Zapata
Auxiliars administratives
M. Asunción Baulas Romero
Mònica Mañé Patiño
Marta Pérez Luz
Sarah Rodríguez Garrigan
Laura González Cerrato Romero
Assistents
Josep Andújar Trullas
F. Xavier Cuello Casals
Josep Antoni Fernández Martínez
Àlexandre Masó Rodríguez
Marc Plaja Agustí
Carmen Soriano Pina
El Khatbi Abdel-Lam Said
Manuel Peláez Hernández
Unitat de Medicina Nuclear
Cap d’unitat
Pere Galofré Mora
Metges de medicina nuclear
Antonio Rubio Rodríguez
Núria Ferran Sureda
Cardiòleg
Albeiro Marín Buritica
Diplomats en infermeria
Irene Boladeras Suárez
Isabel Martínez Sánchez
Irene Trias Davesa
Administrativa
Carme Samper Ventura
Auxiliar administrativa
Mònica Tremols Bruns
CE N T RE T ORT OS A
Unitat de Ressonància
Magnètica/ Unitat de Tomografia
Computada
13
Cap d’unitat
M. José Loriente Martín
Diplomada en infermeria
M. Pilar Miquel Caldes
Tècnics en radiodiagnòstic
Sílvia Ayora Membrado
Dario Manteca López
Auxiliars administratives
Montserrat Cid Glynn
Esther Pla Velázquez
Mercè Villo Antó
Assistent
Feliciano Gómez Simó
Deyna Gutiérrez Guzmán
Francesc X. Lucaya Layret
Raquel Mitjana
Ignacio Miranda Gómez
Margarita Moreiras Barreiro
Daniel Morell Garcia
Esther Pallisa Núñez
Sergi Quiroga Gomez
Antoni Rivas García
Francisco Romero Vidal
Aida Sabaté
Josep Salvador Civil
Antoni Segarra Medrano
Carmen Torrents Odin
Montserrat Flavio Olivella
Nelson G. Leal Bohorquez
Pio Evelio Crespoe Sposito
Ana Carolina Dugoni
C EN TR E B EL L V I TG E
Lucia Aja Rodríguez
Luca Chirchiello
Ángel Jordana Gazulla
Yoel Piedra González
Laura Rodriguez Bel
C EN TRE VA L L D ’ H EB RO N
Agustí Alvarez Castells
Jordi Andreu Soriano
Rosa Boyé de la Presa
José Cáceres Sirgo
Pilar Coscojuela Santaliestra
Leopoldo Fernández López-Lara
Carlos Fernández
Cristóbal Añez Simón
Yuri Anthoni Bellido Reyes
José M. Bueno Izquierdo
José Brun Guinda
Carles Casañas Baiget
Josep Colom de Osso
Àngels Domingo Castelló
Analia Elguezabal
M. Teresa Fonoll Balana
Patricia Herrera Quílez
Moisés Garcés Redondo
Fernando García Lorente
Delicia Gentille Lorente
José Jorge Gine Sala
Marta Herrero Redondo
Esther Ibáñez Vila
José A. Izuel Navarro
Elisa Jiménez Cortés
Montse Martorell Morales
Carmen Matías Descalzo
Gisela Martín Ozaeta
Jesús Elias Palau Herrando
Fabiola Rodríguez Casado
Teresa Romero Zamora
Eva Sierra Moros
Margarita Villar Fernández
CENTRE BADALONA
Gustavo de Leon
Manel Fraile López-Amor
M. Àngels García Martínez
Núria López Rodriguez
Horacio Méndez López
Zdenek Stanek
Eva Portabella Purti
CENTRE LLEIDA
CENTRE TARRAGONA
COL . LABORADORS
Amelia Lago Maciá
Julieta Landeyro
Francesc Larroca Soliva
Juan Manuel López Zueras
Elisabeth Momprade Oliver
Vicenç Pitarch Placa
Javier Radua Fayos
Rafael Ramírez Montesinos
David Gerardo Riesco Acevedo
Vicenç Roura Rofes
M. Luisa Santos Marques
Vicente Serrano Gonzalvo
Ferran Vidal Rojas
Javier Villalba Rubio
Agustí Ardiaca Capell
Juan Mª.Casanova Sandoval
Dolores Viles Bertrán
CENTRE TORTOSA
Dolores Almansa Girona
David Bierge Valero
Antonio Camps Pemán
Cinta Cardona Castella
Maribel Cugat Gimeno
Àngels Domingo Castelló
CENTRE GIRONA
Claudia Ferreira Machado
Pere Flores Grima
Albert Maroto Genover
Raquel Muñez Fernández
Pedro Ortuño Muro
Margarita Osorio Fernández
Josep Puig Alcántara
Activitat
ACTIVIT A T ASSISTENCIAL
Ressonància magnètica
Per les diverses unitats de l'Institut han passat els metges residents
Si l'any 2007 el nombre total d'exploracions va ser de 61.468, durant el 2008
dels departaments de radiologia dels hospitals universitaris amb els quals
s'han realitzat un total de 62.783 proves, fet que representa el 2,14% més
estan relacionats els centres. També s'hi han format metges, especialment
d'activitat i dóna una mitjana de 5.232 exploracions mensuals.
d'Amèrica del Sud, ja que els centres IDI són referents de diverses cases
Tomografia computada
Les unitats de TC han consolidat la seva activitat assistencial. Si l'any 2007
comercials per a la formació de metges especialistes. A més, s'ha continuat
la formació de tècnics especialistes en radiologia i diplomats en infermeria.
el nombre total d'exploracions va ser de 103.181, durant el 2008 se n'han
L'Institut ha continuat el conveni entre l'escola de formació de tècnics
dut a terme un total de 111.172, fet que suposa el 7,74% d'increment. La
especialistes en radiologia de l'Escola Bonanova, de manera que el personal
mitjana mensual és de 9.264 exploracions.
de l'Institut duu a terme tasques docents en aquesta escola i part de les
Radiologia vascular i intervencionista
La radiologia vascular i intervencionista ha continuat les línies diagnòstiques
14
ACTIVIT A T DOCENT
pràctiques dels estudiants, tant d'RM com de TC, es fan als centres de Vall
d'Hebron, Bellvitge i Badalona.
i terapèutiques. Si l'any 2007 el nombre total d'exploracions fou de 2.601,
S'ha participat com a professorat en l'Escola Superior de Ressonancia
durant l'any 2008 se n'han realitzat un total de 2.726, amb una mitjana de
Magnética en els mòduls de biofísica, tècniques i aplicacions clíniques en el
227 exploracions i un increment d'activitat del 4.81%.
curs 2008-2009.
Medicina nuclear
El nombre d'exploracions de medicina nuclear al 2007 fou de 13.761, durant
el 2008 s'han dut a terme 14.363 proves, fet que representa el 4,37% més
d'activitat. La mitjana mensual ha estat de 1.197 exploracions.
Tomografia per emissió de positrons
L'activitat de PET també s'ha incrementat considerablement. Així, si durant
l'any 2007 es van efectuar 3.532 exploracions, durant el 2008 se'n van fer
4.391, fet que suposa el 24.32% d'increment de l'activitat i una mitjana de
366 exploracions mensuals.
Densitometria
L'any 2008 l'activitat de densitometria òssia ha estat de 3.011 exploracions,
davant de les 2.878 de l'any 2007, fet que suposa un increment del 4,62%
i una mitjana de 251 exploracions mensuals.
Ecografia
A més de les tasques habituals de participació en les sessions clíniques
i els diversos cursos de doctorat, aquest any s'han organitzat els cursos
següents:
a “24è Curs de doctorat de biofísica de la ressonància magnètica aplicada
a la clínica”. Barcelona, Hospital Universitari Vall d'Hebron. 3 al 6 de juny.
a “3r Curs pràctic de TC multitall”. Girona, Hospital Universitari Doctor Josep
Trueta. 22 al 24 d'octubre.
a En col·laboració amb OSATEK, s'ha organitzat un curs col·loqui per a
operadors en RM “De la teoria a la pràctica en RM”. Bilbao, 12 al 15 de
novembre.
a II Jornada de debat “Reptes en el diagnòstic per la imatge”. Barcelona,
7 de novembre.
A C T I V I TAT D E RE C E RC A
L'activitat de recerca ha continuat les línies de treball en imatge
Respecte a l'any anterior, hi ha hagut un decrement del 15,46%, i s'ha passat
assistencial, espectroscòpia i tractament d'imatge, tal com s'explica en les
de les 4.095 el 2007 a les 3.462 exploracions el 2008; això suposa una mitjana
publicacions dels diferents centres. Sempre que ha estat possible, les fons de
de 385 exploracions mensualss.
subvenció han estat externes. En especial, s'ha col·laborat en 48 assaigs clínics.
Durant l'any 2008, ha acabat una de les beques del Fondo de Investigaciones
Sanitarias; l'altra acabarà el 2009.
En el marc del conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l'IDI,
la nostra empresa ha mantingut dos becaris que han desenvolupat noves
funcionalitats de la plataforma de visualització i processament de dades
mèdiques Starviewer. S'ha treballat en la millora de la gestió de les imatges
per tal de garantir un processament de forma més eficient. També s'ha
treballat en el desenvolupament de tècniques de visualització 3D i exploració
multiplanar.
Per poder integrar l'Starviewer al projecte Argos, i com a requeriment d'aquest,
s'ha treballat perquè l'Starviewer, basat inicialment en la
plataforma Linux, sigui també operatiu en la plataforma Windows.
Evolució històrica
En el gràfic s’indica l’evolució històrica global des
de l’inici de l’activitat en totes les línies de l’IDI
expressada en nombre d’exploracions anuals.
15
2008
62.783
111.172
2.726
14.363
4.391
3.011
3.462
C. VALL D’HEBRON
Unitat de Ressonància Magnética
Unitats de Ressonància Magnètica
Els fets més importants
Durant l'any 2008, han començat els treballs per preparar
espera, s'han dissenyat estratègies que han permès
Hospital General.
els espais on s'ha d'instal·lar durant el primer trimestre de
incrementar l'activitat clínica en diferents àrees amb un fort
l'any 2009 l'equip de ressonància magnètica de 3.0T
increment de la demanda, com són l'oncologia i la cardiologia.
Unitat de Ressonància Magnètica
Hospital Maternoinfantil.
(Magnetom Trio, Siemens), adquirit gràcies a una donació
de la Fundació Privada CELLEX, que tindrà una dedicació
Activitat
mixta assistencial/recerca. Tenint en compte la posada en
Durant aquest any, s'han dut a terme 17.686 exploracions,
marxa durant el primer trimestre del any 2009 del nou
fet que significa un increment del 7,10% respecte a l'exercici
equipament de 3.0 T, s'ha creat una nova organització de
anterior.
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona
Tel. 93 428 60 34 - Fax. 93 428 60 59
la unitat que inclou la creació de una àrea especifica de
Responsables
recerca. També s'ha dissenyat un pla per a la difusió i
Cap de la unitat
Dr. Àlex Rovira Cañellas
Responsable de Body i Múscul Esquelètic
Dra. Rosa Domínguez Oronoz
Responsable de l'Àrea de Neuroradiologia
Dra. Cristina Auger Acosta
Responsable de l'Àrea de Pediatria
Dra. Elida Vázquez Méndez
Coordinació de recerca
Dr. Juli Alonso Farré
Coordinadora d’infermeria
Sra. Ana García Oso
Responsable administrativa
Sra. Ana Maria Nieto Montoya
Responsable de secretaria
Sra. Adoración Escaño Gálvez
potenciació de l'activitat de recerca dins de la nostra unitat.
Finalment, dins de l'àmbit assistencial i malgrat la llista de
16
Gràfic 1 . Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat RM. Centre Vall d’Hebron
Gràfic 2. Percentatge per procedències.
Unitat RM. Centre Vall d’Hebron
Gràfic 3. Percentatge per zones
anatòmiques explorades.
Unitat RM. Centre Vall d’Hebron
1.600
1.400
1.200
Especials 4,54%
Zona 3,60%
Body 20,89%
1.000
800
H. Mat.-Inf.
15,85%
600
M.E.17,48%
400
200
0
2007 1.413 1.369 1.588 1.279 1.451 1.360 1.433 1.277 1.213 1.430 1.428 1.212
2008 1.603 1.512 1.363 1.586 1.514 1.441 1.627 1.159 1.408 1.551 1.503 1.419
H. Trauma
21,23%
H. General
54,78%
Neuro
61,63%
C. VALL D’HEBRON
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
ACTIVITAT DE RECERCA: PROJECTES D’INVESTIGACIÓ,
ASSAIGS CLÍNICS
Projectes d'investigació
“MAGNIMS network”
Xarxa Europea d'Investigació en Esclerosi Múltiple
Investigador principal: Dr. Àlex Rovira
17
“Compartimentalización de la difusión del agua cerebral
en la encefalopatía hepática de bajo grado por imagen
del tensor de difusión de resonancia magnética”
Ref. PI050226
Fondo de Investigación Sanitaria
Durada: 3 anys (1 de gener de 2006 / 31 de desembre
de 2008) Investigador principal: Àlex Rovira.
Investigadors: Juli Alonso i Xavier Aymerich.
Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Hepáticas y Digestivas (Ciberehd)
Ref. CB06/04/0007 Director científic: Jaume Bosch.
Instituto de Salud Carlos III
Durada: 5 anys (1 de gener de 2006 / 31 de desembre
de 2010) Grup: Insuficiència Hepàtica Vall d'Hebron
Investigador principal: Juan Córdoba.
Investigador: Juli Alonso
“Estudio de la heterogeneidad de la esclerosis múltiple
remitente-recurrente mediante resonancia magnética y
perfiles de expresión génica”
Ref. PI061334
Fondo de Investigación Sanitaria
Durada: 3 anys (1 de gener de 2007 / 31 de desembre
de 2009) Investigador principal: Xavier Montalban.
Investigador: Dr. Àlex Rovira
Assaigs clínics
“Protocolo 'CONFORMIS' para valoración por r. magnética
de la incorporación del dispositivo interposicional o implante
meniscal en la artrosis monocompartimental de la rodilla”
J. Castellet, R. Domínguez Oronoz
“Protocolo 'RM Corporal (Whole-Body)' en la evaluación
de la artropatía hemofílica y su repercusión en el
tratamiento” R. Domínguez Oronoz
Estudi Promise (Beca FIS)
“Protección miocárdica durante la reperfusión en pacientes
con síndrome coronario agudo con elevación del segmento
ST sometidos a angioplastia primaria: efecto de la adenosina
intracoronaria sobre el tamaño del infarto y el remodelado
ventricular” Investigador principal: Dr. David García-Dorado,
Dr. V. Pineda
Assaig clínic: EXPERT-C: “Ensayo multicéntrico, aleatorizado
de fase II, de comparación de oxaliplatino (Eloxatin),
capecitabina (Xeloda) y radioterapia preoperatorio con o
sin cetuximab, seguidos de axcision total del mesorrecto
como tratamiento de pacientes con cáncer rectal de alto
riesgo definido por resonancia magnetica”
Amb servei d'oncologia. Investigador: Dr. Tabernero i per
RM Dr. X. Merino
“Extensión al estudio internacional multicéntrico, de grupos
paralelos, controlado con placebo, aleatorizado, doble
ciego, que evalúa la seguridad, tolerabilidad y efecto sobre
las lesiones determinadas por RM, de FTY720 versus placebo
en pacientes con esclerosis múltiple recurrente”.
CFTY720D2201E1
Durada: 2004-2009 Laboratoris: NOVARTIS (Transform)
Investigador principal: X. Montalban.
Investigador: Dr. Àlex Rovira
Parc tecnològic
1 equip de ressonància magnètica (RM)
Siemens Vision Plus 1,5T amb segona
consola de treball.
1 equip de RM Siemens Symphony
Maestro Class 1.5T amb segona consola
de treball.
1 equip de RM Siemens Avanto 1.5T amb
segona consola de treball.
2 estacions de treball Siemens Leonardo.
2 processa-dors secs d'escala de grisos
Agfa Drystar 3000.
1 processadora seca d’escala de grisos
Agfa Drystar 5500.
1 impressora digital de color i escala de
grisos Agfa Drystar 2000.
6 estacions de treball: 4 SGI (models O2,
Octane (2) i Fuel) i 2 Sun (models Ultra 10
i Blade 100).
3 servidors: 1 Dell Power Edge 1600SC,
2 Sunfire.
4 NAS Dell Power Vault (3 model 725N,
1 model 745N).
PACS Siemens SIENET MagicStore (RAID+
Jukebox 220 DVDs Plasmon).
9 estacions de visualització.
C. VALL D’HEBRON
“Estudio de extensión abierto multicéntrico para evaluar
la seguridad y la tolerabilidad de natalizumab después
del reinicio de la administración en sujetos con esclerosis
múltiple que han completado los estudios C-1801 o C1802 y una evaluación de la seguridad de supender la
administración. Biogen 101-MS-321)”
Laboratori: BIOGEN- (Antegren)
Investigador principal: Dr. Montalban.
Investigador. Dr. Àlex Rovira
18
Assaig clínic fase III: “Doble ciego, controlado con
placebo, aleatorizado, con grupos paralelos, en pacientes
con un primer episodio de desmielinización sugestivos
de esclerosis múltiple, para evaluar la seguridad,
tolerancia y eficacia de interferon beta-1b
(Betaferon/Betaseron) administrado por vía subcutánea
a días alternos por un período de hasta 24 meses”.
BENEFIT 304747
Durada: 2 anys (2005-2008). Pacients: 13
Laboratori: Bayer Investigador principal: Dr. Montalban.
Investigador: Dr. Àlex Rovira
“Pacientes con EM que inician tratamiento inmunomodulador (interferon) incluidos después del 2000,a
los que se le realiza un estudio basal, 1 año y 5 años”
Durada: 2001-2011
Investigador principal: Dr. Jordi Rio.
Investigador: Àlex Rovira
“Estudio de doble ciego, multicéntrico y controlado con
placebo para evaluar la seguridad y la eficacia de
MBP8298 en pacientes con esclerosis múltiple progresiva
secundaria”. Fase III. BIOMS MBP 8298-01
Durada: 2006-2008
Laboratori: Icon Clínical Research España
Investigador principal: Dr. Montalban.
Investigador. Dr. Àlex Rovira
“Estudio internacional, multicéntrico, randomizado, de
doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos
para estimar la tolerancia y la seguridad y los efectos
fármaco-dinámicos del Teriflunomida añadido a
Interferon-B en sujetos con Esclerosis Múltiple”. PDY6045
Inici: 2007
Laboratori: Sanofi- Aventis (Teriflunomide: PDY 6045)
Investigador principal: X. Montalban.
Investigador: Dr. Àlex Rovira
“Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo, de grupos paralelos, de definición de dosis,
para investigar la eficacia mediante RM y la seguridad
de la administración de firategrast (150-1200 mg, dos
veces al día), durante seis meses, en sujetos con esclerosis
múltiple remitente-recurrente”. A4M105038 (TIME)
Inici: 2007 Laboratori: Glaxo SithKline
Investigador principal: X. Montalban.
Investigador Dr. Àlex Rovira
“Estudio multicéntrico en fase II, aleatorizado, dobleciego y controlado frente al placebo, de seguridad,
tolerabilidad y eficacia del tratamiento con cladribina
en comprimidos añadido a Refif New Formulation, en
pacientes con esclerosis múltiple activa”. Assaig Onward
Inici: 2007 Laboratori: Serono
Investigador principal: X. Montalban.
Investigador: Dr. Àlex Rovira
“Prevención de acontecimientos cerebrovasculares y
cardiovasculares de origen isquémico con terutrobán
en pacientes con antecedentes de infarto cerebral o de
ataque isquémico transitorio”. CL3.18886-012
Inici: 2007 Laboratori: Servier SL (Perform)
Investigador principal: Unitat Cerebrovascular.
Investigador Dr. Àlex Rovira
“Estudio multicéntrico en fase II, tratamiento con
panitumumab en pacientes con carcinomas de cabeza
y cuello”. “Ensayo fase II aleatorizado de radioterapia
con panitumumab en comparación con la
quimioradioterapia en sujetos con carcinoma de células
escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado no
resecado”
Inici: 2008 Laboratori: Amgen
Investigador principal: Jordi Giralt
Publicacions internacionals
“The basal ganglia: a substrate for fatigue in multiple
sclerosis”. Téllez, N.; Alonso, J.; Río, J.; Tintoré, M.; Nos,
C.; Montalban, X., i Rovira, A.
Neuroradiology. Gener de 2008; 50(1):17-23.
“Lack of Evidence for Arterial Ischemia in Transient
Global Amnesia”. Toledo, M.; Pujadas, F.; Grivé, E.;
Álvarez-Sabín, J.; Quintana, M., i Rovira, A.
Stroke. Febrer de 2008; 39(2):476-9.
“Caspase-3 is related to infarct growth after human
ischemic stroke”. Rosell, A.; Cuadrado, E.; ÁlvarezSabín, J.; Hernández-Guillamon, M.; Delgado, P.; Penalba,
A.; Mendioroz, M.; Rovira, A.; Fernández-Cadenas, I.;
Ribó, M.; Molina, C.A., i Montaner, J.
Neurosci Lett. Gener de 2008 3; 430(1):1-6.
“Early Scans for Demonstrating Dissemination in Time
in Multiple Sclerosis”. Tur, C.; Tintoré, M.; Rovira, A.;
Nos, C.; Río, J.; Téllez, N.; Galán, I.; Perkal, H.; Comabella,
M.; Sastre-Garriga, J., i Montalban, X.
Mult Scler. Juny de 2008; 14(5):631-5.
“Large-scale, Multicentre, quantitative MRI study of
brain and cord damage in primary progressive multiple
sclerosis”. Rovaris, M.; Judica, E.; Sastre-Garriga, J.;
Rovira, À.; Sormani, M.P.; Benedetti, B.; Korteweg, T.;
De Stefano, N.; Khaleeli, Z.; Montalban, X.; Barkhof, F.;
Miller, D.H.; Polman, C.; Thompson, A., i Filippi
M.Multiple Sclerosis 2008
“MR findings in hepatic encephalopathy: A review”.
AJNeuroradiol AJNR.
C. VALL D’HEBRON
Rovira, À.; Alonso, A., i Córdoba, J.
Octubre de 2008; 29(9):1612-21.
“MR in the diagnosis and monitoring of multiple sclerosis:
an overview”. Rovira, À., i León A.
Eur J Radiol. Abril de 2008; 21.
19
N.; Enzinger, C.; Fazekas, F.; Agosta, F.; Gass, A.; Hirsch,
J.; Johansen-Berg, H.; Kappos, L.; Barkhof, F.; Polman,
C.; Mancini,, L.; Manfredonia, F.; Marino, S.; Miller, D.H.;
Montalban, X.; Palace, J.; Rocca, M.; Ropele, S.; Rovira,
A.; Smith, S.; Thompson, A.; Thornton, J.; Yousry, T., i
Matthews, P.M.
Eur J Neurol. Febrer de 2008; 15(2):113-22.
“MR Stroke Study Group Investigators. Risk of
symptomatic ICH after thrombolysis assessed by diffusionweighted MRI”. Singer, O.C.; Humpich, M.C.; Fiehler,
J.; Albers, G.W.; Lansberg, M.G.; Kastrup, A.; Rovira,
À.; Liebeskind, D.S.; Gass, A.; Rosso, C.; Derex, L.; Kim,
J.S., i Neumann-Haefelin, T.
Ann Neurol. 2008; 63: 52-60.
“A three-year, multi-parametric MRI study in patients
at presentation with CIS”. Rocca, M.A.; Agosta, F.;
Sormani, MP.; Fernando, K.; Tintorè, M.; Korteweg, T.;
Tortorella, P.; Miller, DH.; Thompson, A.; Rovira, À.;
Montalban, X.; Polman, C.; Barkhof, F., i Filippi, M.
J Neurol. Maig de 2008; 255(5):683-91.
“MRI characteristics of atypical idiopathic inflammatory
demyelinating lesions of the brain: a review of reported
findings”. Singer, O.C.; Humpich, M.C.; Fiehler, J.; Albers,
G.W.; Lansberg, M.G.; Kastrup, A.; Rovira, À.; Liebeskind,
D.S.; Gass, A.; Rosso, C.; Derex, L.; Kim, J.S., i NeumannHaefelin, T.
J Neurol. 2008; 255:1-10.
“Progression of symptomatic intracranial large artery
atherosclerosis is associated with a proinflammatory
state and impaired fibrinolysis”. Arenillas,, JF.; ÁlvarezSabín, J.; Molina, CA.; Chacón, P.; Fernández-Cadenas,
I.; Ribó, M.; Delgado, P.; Rubiera, M.; Penalba, A.; Rovira,
À., i Montaner, J.
Stroke. 2008; 39(5):1456-63.
“Impairment of movement-associated brain deactivation
in multiple sclerosis: further evidence for a functional
pathology of interhemispheric neuronal inhibition”.
Manson, S.C.; Wegner, C.; Filippi, M.; Barkhof, F.;
Beckmann, C.; Ciccarelli, O.; De Stefano, N.; Enzinger,
C.; Fazekas, F.; Agosta, F.; Gass, A.; Hirsch, J.; JohansenBerg, H.; Kappos, L.; Korteweg, T.; Polman, C.; Mancini,,
L.; Manfredonia, F.; Marino, S.; Miller, D.H.; Montalban,
X.; Palace, J.; Rocca, M.; Ropele, S.; Rovira, À.; Smith,
S.; Thompson, A.; Thornton, J.; Yousry, T.; Frank, JA., i
Matthews, P.M.
Exp Brain Res. Maig de 2008; 187(1):25-31.
“Do oligoclonal bands add information to MRI in first
attacks of multiple sclerosis?” Neurology.
Tintoré, M.; Rovira, A.; RÍO, J.; TUR, C.; Pelayo, R.; Nos,
C.; Téllez, N.; Perkal, H.; Comabella, M.; Sastre-Garriga,
J., i Montalban, X.Maig de 2008. 25;70(13 Pt 2):1079-83.
“Relating functional changes during hand movement
to clinical parameters in patients with multiple sclerosis
in a multi-centre fMRI study”. Wegner, C.; Filippi, M.;
Korteweg, T.; Beckmann, C.; Ciccarelli, O.; De Stefano,
“Predicting progression in primary progressive multiple
sclerosis: A 10-year multicenter study”. Khaleeli, Z.;
Ciccarelli, O.; Manfredonia, F.; Barkhof, F.; Brochet, B.;
Cercignani, M.; Dousset, V.; Filippi, M.; Montalban, X.;
Polman, C.; Rovaris, M.; Rovira, Á.; Sastre-Garriga, J.;
Vellinga, M.; Miller, D., i Thompson, A.
Ann Neurol. Juny de 2008; 63(6):790-3.
“Prognostic significance of blood pressure variability
after thrombolysis in acute stroke”. Delgado-Mederos,
R.; Ribo, M.; Rovira, À.; Rubiera, M.; Munuera, J.;
Santamarina, E.; Delgado, P.; Maisterra, O.; ÁlvarezSabín, J., i Molina, C.A.
Neurology. Agost de 2008, 19;71(8):552-8.
“MRI findings in aphasic status epilepticus”.
Toledo, M.; Munuera J.; Sueiras, M.; Rovira, R.; ÁlvarezSabín, J., i Rovira, À.
Epilepsia. Juny de 2008; 3.
“Relationship between MRI lesion activity and response
to IFN-{beta} in relapsing-remitting multiple sclerosis
patients”. Río, J.; Rovira, À.; Tintoré, M.; Huerga, E.;
Nos, C.; Téllez, N.; Tur, C.; Comabella, M., i Montalban, X.
Mult Scler. Maig de 2008; 14(4):479-484.
“Reproducibility of fMRI in the clinical setting: Implications
for trial designs”. Bosnell, R.; Wegner, C.; Kincses, ZT.;
Korteweg, T.; Agosta, F.; Ciccarelli, O.; De Stefano, N.;
Gass, A.; Hirsch, J.; Johansen-Berg, H.; Kappos, L.;
Barkhof, F.; Mancini,, L.; Manfredonia, F.; Marino, S.;
Miller, DH.; Montalban, X.; Palace, J.; Rocca, M.;
Enzinger, C.; Ropele, S.; Rovira, A.; Smith, S.; Thompson,
A.; Thornton, J.; Yousry, T.; Whitcher, B.; Filippi, M., i
Matthews, PM.
Neuroimage. Agost de 2008, 15; 42(2):603-10.
“Induction of serum soluble tumor necrosis factor
receptor II (sTNF-RII) and interleukin-1 receptor antagonist
(IL-1ra) by interferon beta-1b in patients with progressive
multiple sclerosis”. Comabella, M.; Julià, E.; Tintoré, M.;
Brieva, L.; Téllez, N.; Río, J.; López, C.; Rovira, À., i
Montalban, X.
J Neurol. 2008
“Will Rogers phenomenon in multiple sclerosis”.
Ann Neurol. Sormani, M.P.; Tintorè, M.; Rovaris, M.;
Rovira, À.; Vidal, X.; Bruzzi, P.; Filippi, M., i Montalban, X.
Octubre de 2008; 64(4):428-33.
“Posterior cerebral artery territory infarcts due to carotid
dissection”. Massot, A.; Molina, C.; Rovira, A., i ÁlvarezSabín, J. Neurologia. Agost de 2008; 23(7):458-61.
C. VALL D’HEBRON
“Abnormal connectivity of the sensorimotor network
in patients with MS: A multicenter fMRI study”. Rocca,
M.A.; Absinta, M.; Valsasina, P.; Ciccarelli, O.; Marino,
S.; Rovira, À.; Gass, A.; Wegner, C.; Enzinger, C.;
Korteweg, T.; Sormani, M.P.; Mancini,, L.; Thompson,
AJ.; De Stefano, N.; Montalban, X.; Hirsch, J.; Kappos,
L.; Ropele, S.; Palace, J.; Barkhof, F.; Matthews, PM., i
Filippi, M.
Hum Brain Mapp. Novembre de 2008; 25.
“No-reflow phenomenon in cardiac mri: diagnosis and
clinical implications”. Pineda, V.; Merino, X.; Gispert,
S.; Mahía, P.; Garcia, B., i Domínguez-Oronoz, R..
American Journal of Roentgenology. 2008; 191: 73-79.
Publicacions nacionals
20
“Should neuroradiology be recognized as a subspecialty
within the specialty of radiology?”
Rovira, Àlex.
Radiologia. Març de 2008; 50(2):94-95.
“Gliomatosis cerebri”.
Edo, M.; Rovira, À., i Montalban, X.
Neurologia. 2008.
“Acute disseminated encephalomyelitis: study of factors
involved in a possible development towards multiple
sclerosis”. Tur.; C.; Téllez, N.; Rovira, À.; Tintoré, M.;
Río, J.; Nos, C.; Perkal, H.; Castilló, J.; Horga, A.; León,
A.; Galán, I.; Sastre-Garriga, J., i Montalbán X.
Neurologia. 2008.
Guía de práctica clínica en Neurorradiología: medidas
de prevención secundaria en el ictus isquémico.
Rovira Cañellas, À.; González García, A.; Pedraza
Gutiérrez, S.; Arenillas, Lara, J.; i Munuera Del Cerro, J.
Sociedad Española de Neurorradiología. Vol. VIII núm.
1/2007.
Ponències internacionals
“Actualización en el diagnóstico de esclerosis múltiple”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
Taller Neuroimagen
Panamà, 18 de gener de 2008
“Resonancia magnética en tumores cerebrales”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
Taller Neuroimagen
Panamà, 18 de gener de 2008
“Caracterización topográfica y etiología de los ictus
isquémicos”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
Taller Neuroimagen
Panamà, 18 de gener de 2008
“Diagnóstico neurorradiológico del ictus agudo”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
Taller Neuroimagen
Panamà, 18 de gener de 2008
“The imaging management of stroke”
Rovira Cañellas; T. Krings
European Congress of Radiology-ECR
Viena, Àustria, del 7 a l'11 de març de 2008
“Imaging of MS-like lesions”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
4 th Course ECNR 2008
Basilea, de l'11 al 15 d'abril de 2008
“Imaging of other primary degenerative diseases”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
ECNR 2008
Basilea, de l'11 al 15 d'abril de 2008
“MRI. Monitoring disease activity. Non conventional MRI
MS Preceptorship Updating Knowledge on Multiple
Sclerosis”
Dr. Àlex Rovira
Barcelona, del 30 de juny al 2 de juliol de 2008
“Imagen carotídea no invasiva”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
XXXIII Congreso Nacional Colombiano de Radiología
Medellín (Colòmbia), del 6 al 9 d'agost de 2008
“Caracterización topográfica y etiológica de los ictus
isquémicos”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
XXXIII Congreso Nacional Colombiano de Radiología
Medellín (Colòmbia), del 6 al 9 d'agost de 2008
“Diagnóstico neuroradiológico de los ictus agudo”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
XXXIII Congreso Nacional Colombiano de Radiología
Medellín (Colòmbia), del 6 al 9 d'agost de 2008
“Estudio radiológico de las hidrocefalias”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
XXXIII Congreso Nacional Colombiano de Radiología
Medellín (Colòmbia), del 6 al 9 d'agost de 2008
“Actualización en el diagnóstico de la esclerosis múltiple”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
XXXIII Congreso Nacional Colombiano de Radiología
Medellín (Colòmbia), del 6 al 9 d'agost de 2008
“Criterios diagnósticos de la EM: papel de la RM”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
XX Congreso de la SILAN
Cancun, setembre de 2008
“Clinically isolated syndromes: update on MRI criteria”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
24rd Congress of the European Committee for Treatment
and Research in Multiple Sclerosis
Mont-real (Canadà), setembre de 2008
C. VALL D’HEBRON
“Multiple Sclerosis. Update on MRI criteria”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
33rd Congress of the European Society of
Neurorradiology.
Cracòvia (Polònia), setembre de 2008
“Neuroimagen: utilidad en el seguimiento”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
X Curso de residentes Enfermedades desmielinizantes
Sociedad Española de Neurología
Sevilla, 4 i 5 d'abril de 2008
“Oral cavity and pharyngolaryngeal region”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
European Course in Diagnostic and Interventional
Neuroradiology (ECNR)
Tarragona, del 10 al 14 d'octubre de 2008
“Taller de neuroimagen-Casos clínicos con neuroimagen”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
XIV Congreso Nacional de Neurología
Las Palmas de Gran Canaria, del 23 al 26 d'abril de 2008
Ponències nacionals
“Demencia vascular: Neuroimagen estructural y
funcional”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
Cursos de doctorat de la UAB
Barcelona, 14 de febrer de 2008
21
“Conceptos fundamentales de la RM“
Dr. Àlex Rovira Cañellas
Programa de doctorat en Psiquiatria i Psicologia Clínica
Barcelona, 19 de febrer de 2008
“Conceptos fundamentales de la RM: requisitos para el
usuario”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
II Curs de neuroimatge en neurociència cognitiva i
psiquiatria
Barcelona, del 19 al 23 de febrer de 2008
“Protocolo de estudio en el SNC”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
ESRMC 2008- Módulo de Tecnología en RM Clínica
Barcelona, del 27 al 29 de març de 2008
“Protocolo de estudio en columna cervical”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
ESRMC 2008- Módulo de Tecnología en RM Clínica
Barcelona, del 27 al 29 de març de 2008
“Resonancia Magnética en EM”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
Curs de formació en esclerosi múltiple- CEM-CAT
Barcelona, 5 i 6 de maig de 2008
“RM 1.5T y 3.0T ¿es necesario y útil el cambio a 3.0T?”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
REARME 2008 What's New?-Temas de actualidad en RM
Jerez, 9 i 10 de maig de 2008
“Plan de trabajo”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Nuevas técnicas en el diagnóstico y seguimiento de
las enfermedades desmielinizantes”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Espondilolistesis lumbar“
Dr. Àlex Rovira Cañellas
IV Curso Nacional de Neurorradiología. Neurorradiología
en la patología raquimedular
Madrid, 25 i 26 de setembre de 2008
IV Curso Nacional de Neurorradiología. Neurorradiología
en la patología raquimedular
Madrid, 25 i 26 de setembre de 2008
“Recomendaciones para la utilización de la RM en el
diagnóstico y seguimiento de la esclerosis múltiple”
Àlex Rovira, José Carlos Álvarez Cermeño, Guillermo
Izquierdo, José María Prieto Mar Tintoré
LX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología
Barcelona, del 25 al 29 de novembre de 2008
“Manejo de los sarcomas de partes blandas por
rmagnética”
Dra. R. Domínguez Oronoz
Curs internacional radioteràpia externa dels sarcomes
parts toves d'extremitats: delimitació de volums i
planificació
Barcelona, 12 de març de 2008
“Protocolo de estudio en musculo-esquelético por
resonancia magnética”
Escuela Superior de Resonancia Magnética
Dra. R. Domínguez Oronoz
ESRMC-2008
Barcelona, 28 de març de 2008
“Sesiones de actualización en cirugía general. RM y
cirugía hepato-biliar-pancreática”
Dr. Xavier Merino
Octubre de 2008
“RM en la patología músculo-tendinosa”
Dra. R. Domínguez Oronoz
Màster de Medicina de l'esport a l'Hospital Clínic
provincial.
Facultat de Medicina de la Universitat Central
Barcelona, 12 de desembre de 2008
Comunicacions internacionals
“Procesos inflamatorio-desmielinizantes medulares”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
“Controversies of the MR based difusión-perfusion
mismatch concept for selecting acute stroke patients
C. VALL D’HEBRON
for thrombolytic therapy”
A. Rovira, A. Rovira, J. Munuera, A. Carvajal, G. Garrido,
A. León, L. Frascheri i C. Auger
European Congress of Radiology
Viena (Àustria), del 7 a l'11 de març de 2008
“Status Epilepticus”
S. Siurana i A. Rovira
European Congress of Radiology
Viena (Àustria), del 7 a l'11 de març de 2008
“Analysis of the brain water signal decay in MR diffusionweighted imaging in patients with liver cirrhosis”
J. Alonso, L. Chavarria, F. Aymerich, R. Garcia, J. Córdoba
i A. Rovira
13th International Symposium on Hepatic Encefalopathy
and Nitrogen Metabolism
Pàdua (Itàlia), del 28 d'abril a l'1 de maig de 2008
22
“Wernicke's Encephalopathy: MR Findings in 53 Alcoholic
and Nonalcoholic Patients”
G. Zuccoli, D. Santa Cruz, À. Rovira, M. Gallucci, L.
Santelli, C. Carollo, M. Bertolini i J. Capellades
American Society of Neuroradiology-2008 Proceedings
Nova Orleans (EUA), del 2 al 5 de juny de 2008
“Multiple Sclerosis; Update on MR Imaging Diagnostic
Criteria”
À. Rovira, M. Tintoré, A. León, C. Auger, i X. Montalban
American Society of Neuroradiology-2008 Proceedings
Nova Orleans (EUA), del 2 al 5 de juny de 2008
“Clinical and MRI features of pseudotumoral idiopathic
inflammatory demyelinating lesions”
Àlex Rovira, Adelaida León, Raquel Mitjana, Antonio
Rocha, Hugo Gama, Patricia Orellana, Neus Téllez,
Charles P. Tilbery, Sérgio S. Jordy, Cristian Garrido, Antoni
Rovira i Xavier Montalban
33rd Congress of the European Society of Neuroradiology
Cracòvia (Polònia), setembre de 2008
“Analysis of the brain water signal decay in MR diffusionweighted imaging in patients with liver cirrhosis”
J. Alonso, L. Chavarria, F. Aymerich, R. Garcia, J. Córdobai
À. Rovira
33rd Congress of the European Society of Neuroradiology
Cracòvia (Polònia), setembre de 2008
“Multiple Sclerosis-update on MRI diagnostic criteria”
Àlex Rovira, Mar Tintoré, Antoni Rovira, Adelaida León
i Xavier Montalban
33rd Congress of the European Society of Neuroradiology
Cracòvia (Polònia), setembre de 2008
“Proton MR spectroscopy as a tool for discriminating
between tumour and pseudotumoural lesion in solid
brain masses”
C. Majos, J. Alonso, M. Julia-Sape, C. Aguilera, Jj.
Sanchez, S. Castañer, A. Samitier, À. Rovira i C. Arus
33rd Congress of the European Society of Neuroradiology
Cracòvia (Polònia), setembre de 2008
“Misdiagnosis of infarction in hyperacute stroke patients”
Josep Munuera, Cristina Auger, Adelaida León, Laura
Frascheri, Saylhy Siurana i Àlex Rovira
33rd Congress of the European Society of Neuroradiology
Cracòvia (Polònia), setembre de 2008
“Tensor de difusión por RM en el estudio del
comportamiento del agua cerebral en pacientes con
cirrosis hepàtica”
Àlex Rovira, Laia Chavarria, F. Xavier Aymerich, Rita
García, Joan Córdoba i Juli Alonso
XX XX Congreso de la SILAN
Cancun, setembre de 2008
“Lesiones inflamatorio-desmielinizantes seudotumorales:
hallazgos clínico-radiológico”
Àlex Rovira, Adelaida León, Raquel Mitjana, Antonio
Rocha, José Flores, Hugo Gama, Patricia Orellana, Neus
Téllez, Perla Salgado, Charles P. Tilbery, Sérgio Jordy,
Cristian Garrido, Georgina Arrambide, Héctor Orrego,
Teresa Corona, Antoni Rovira i Xavier Montalban
XX Congreso de la SILAN
Cancun, setembre de 2008
“Clinical features and natural history of primary
progressive multiple sclerosis”
Carmen Tur, Jaume Sastre-Garriga, Joaquín Castilló, Mar
Tintoré, Carlos
Nos, Jordi Río, Ingrid Galan, Alejandro Horga, Nieves
Téllez, Hector Perkal, Manuel Comabella, Àlex Rovira i
Xavier Montalban
24rd Congress of the European Committee for Treatment
and Research in Multiple Sclerosis
Mont-real (Canadà), setembre de 2008
“Clinical and MRI measures in the assessment of the
response to interferon beta”
Jordi Río, Àlex Rovira, Elena Huerga, Lara Nonell, Manuel
Comabella, Jaume Sastre-Garriga, Joaquín Castilló,
Alejandro Horga, Mar Tintoré i Xavier Montalban
24rd Congress of the European Committee for Treatment
and Research in Multiple Sclerosis
Mont-real (Canadà), setembre de 2008
“Tissue-specific atrophy changes on disease modifying
drug therapy”
Jaume Sastre-Garriga, Jordi Rio, Àlex Rovira, Mar Tintoré,
Elena Huerga, Carlos Nos, Nieves Tellez, Carmen Tur,
Manolo Comabella i Xavier Montalban
24rd Congress of the European Committee for Treatment
and Research in Multiple Sclerosis
Mont-real (Canadà), setembre de 2008
“Infratentorial lesions are a marker for bad prognosis
in multiple sclerosis”
Mar Tintoré, Àlex Rovira, Adelaida León, Jordi Río, D.
Gutiérrez, Carlos Nos, Hector Perkal, Joaquín Castilló,
Alejandro Horga, Manuel Comabella, Jaume SastreGarriga i Xavier Montalban
24rd Congress of the European Committee for Treatment
C. VALL D’HEBRON
and Research in Multiple Sclerosis
Mont-real (Canadà), setembre de 2008
“The progression of brain atrophy is similar in drug-free
MS subtypes: a longitudinal study of a large patient
population”
A. Giorgio, M. Filippi, M. Battaglini, A. Rovira, D. Miller,
A.J. Thompson i N. De Stefano
24rd Congress of the European Committee for Treatment
and Research in Multiple Sclerosis
Mont-real (Canadà), setembre de 2008
“Clinical and conventional magnetic resonance imaging
features of non-disabling multiple sclerosis: a large scale,
multicenter, multinational, cross sectional study”
M. Rovaris , L. Fisniku, B. Benedetti, À. Rovira i M. Filippi
24rd Congress of the European Committee for Treatment
and Research in Multiple Sclerosis
Mont-real (Canadà), setembre de 2008
23
“Normal MRr and pathologic conditions of the ampullary
area: a pictorial essay”
X. Merino-Casabiel, Y. Martínez-Alvarez, R. Dominguez
Oronoz, V. Pineda-Sanchez, S. Gispert-Herrero i
T. de la Espriella
19TH ANNUAL MEETING ESGAR 2008
Barcelona, Madrid
“Atypical mrCp appearances of the operated biliary
system: a pictorial review”
X. Merino-Casabiel, R. Dominguez-Oronoz, S. GispertHerrero, V. Pineda-Sanchez i I. Miranda
19TH ANNUAL MEETING ESGAR 2008
Barcelona
“Deep pelvic endometriosis: MR imaging with
laparoscopic and histologic correlation”
Susana Gispert Herrero, Tania de la Espriella Velásquez,
Xavier Merino Casabiel, Victor Pineda Sánchez, Elena
Suárez Salvador i Rosa Domínguez Oronoz
94th Scientific Assembly abd Annual Meeting of RSNA.
Chicago (EUA) , del 30 novembre al 5 desembre de
2008
Comunicacions nacionals
“Neuroimagen: Utilidad en el seguimiento”
Dr. Àlex Rovira Cañellas
X Curso de Residentes: Enfermedades desmielinizantes
Sociedad Española de Neurología
Sevilla, 4 i 5 d'abril de 2008
“Simuladores de infarto hiperagudo: ¿qué porcentaje
representan en el estudio de RM”
Josep Munuera, Cristina Auger, Adelaida León, Laura
Frascheri, Sahyly Siurana i Àlex Rovira
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Seudoanterolistesis lumbosacra asociada a espondilosis
de L5”
Sahyly Siurana, Carlos Vila, Laura Frascheri, Leopoldo
Fernández i Àlex Rovira
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Lesiones inflamatorio-desmielinizantes seudotumorales:
hallazgos clínicos radiológicos”
Raquel Mitjana, Adelaida León, Neus Téllez, Antoni
Rovira, Xavier Montalban i Àlex Rovira
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Anatomía y patología del bulbo raquídeo”
Adelaida León, Raquel Mitjana, Alfonso Rodríguez,
Antoni Rovira, Cristina Auger i Àlex Rovira
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Controversias sobre la utilidad de la RM multimodal
en la selección de pacientes con infartos agudos
candidatos a terapia trombolítica”
Àlex Rovira, Antoni Rovira, Josep Munuera, Antoni
Carvajal, Guadalupe Garrido i Cristina Auger
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Anatomía y patología del bulbo raquídeo”
Adelaida León, Raquel Mitjana, Alfonso Rodríguez,
Antoni Rovira, Cristina Auger i Àlex Rovira
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Caracterización topográfica de los infartos múltiples
sincrónicos cerebrales mediante RM: una aproximación
a su mecanismo causal”
Raquel Mitjana, Cristina Auger, Laura Frascheri, Sahyly
Siurana, Josep Munuera i Àlex Rovira
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Criterios diagnósticos de la esclerosis múltiple: una
historia en constante evolución”
Àlex Rovira, Mar Tintoré, Adelaida León, Sahyly Siurana,
Laura Frascheri i Xavier Montalban
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“MRI. Monitoring disease activity. Non conventional MRI”
Àlex Rovira
MS Preceptorship Updating Knowledege on Multiple
Sclerosis
Barcelona, del 30 de juny al 2 de juliol de 2008
“Simuladores de infarto hiperagudo en una población
seleccionada por RM”
J. Munuera del Cerro, C. Auger Acosta, A. León
Hernández, L. Frascheri Verzelli, S. Siurana Moltilva i À.
Rovira Cañellas
XXXVII Reunión de la Sociedad Española de
Neurorradiología
Oviedo, 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre de 2008
C. VALL D’HEBRON
“SusceptibilityWeighted Image (EWI): utilidad en la
patología neurovascular”
J. Munuera del Cerro, S. Menchó Meca, C. Auger Acosta,
L. Frascheri Verzelli, A. León Hernández, S. Siurana
Moltilva i À. Rovira Cañellas
XXXVII Reunión de la Sociedad Española de
Neurorradiología
Oviedo, 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre de 2008
“Patología simuladora de infarto hiperagudo: ¿qué
porcentaje representan en el estudio de RM?”
Josep Munuera, Cristina Auger, Adelaida León, Laura
Frascheri, Sahyly Siurana i Àlex Rovira
LX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología
Barcelona, del 25 al 29 de novembre de 2008
24
“Atrofia cerebral de sustancia gris y blanca en pacientes
en tratamiento inmunomodulador”
J. Sastre-Garriga, J. Rio, À. Rovira, M. Tintoré, E. Huerga,
C. Nos, N. Tellez, C. Tur, M. Comabella i X. Montalban
LX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología
Barcelona, del 25 al 29 de novembre de 2008
“Lesiones hiper e hipointensas en secuencias T1 sin gadolinio
en pacientes con síndromes clínicos aislados (CIS)”
A. León, M. Tintore, J. Río, R. Mitjana, C. Nos, H. Perkal,
J. Castilló, A. Horga, M.C. Edo, J. Sastre-Garriga, X.
Montalban i À. Rovira
LX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología
Barcelona, del 25 al 29 de novembre de 2008
“Las lesiones infratentoriales son un marcador de mal
pronóstico en pacientes con síndromes clínicos aislados
(CIS)”
M. Tintore, À. Rovira, A. León, J. Río, D. Gutiérrez, C.
Nos, H. Perkal, J. Castilló, A. Horga, M.C. Edo, M.
Comabella, J. Sastre-Garriga i X. Montalban
LX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología
Barcelona, del 25 al 29 de novembre de 2008
“Lesiones inflamatorio-desmielinizantes
pseudotumorales: hallazgos clínico-radiológicos”
Adelaida León, Àlex Rovira, Raquel Mitjana, Antonio
Rocha, José Flores, Hugo Gama, Patricia Orellana, Neus
Téllez, Perla Salgado, Charles P. Tilbery, Sérgio Jordy,
Cristian Garrido, Georgina Arrambide, Héctor Orrego,
Teresa Corona, Antoni Rovira i Xavier Montalban
LX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología
Barcelona, del 25 al 29 de novembre de 2008
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Imagen de susceptibilidad magnética (SWI). Utilidad
en la patología neurovascular”
J. Munuera, S. Mechó, C. Auger, L. Frascheri, A. León,
S. Siurana i À. Rovira
LX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología
Barcelona, del 25 al 29 de novembre de 2008
“Impacto de la RM Whole-body en la evaluación y
seguimiento de la artropatía hemofílica. Estudio preliminar
[…] CUM LAUDE”
R. Domínguez Oronoz
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Examen clínico y radiológico para establecer la respuesta
a IFN beta en pacientes con esclerosis múltiple”
Jordi Río, Àlex Rovira, Adelaida León, Lara Nonell, Manuel
Comabella, Mar Tintore, Carlos Nos, Jaume SastreGarriga, Joaquin Castilló, Àlex Horga i Xavier Montalban
LX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología
Barcelona, del 25 al 29 de novembre de 2008
“Inclusión de la r. magnética en el protocolo de detección
precoz de cáncer de mama en mujeres de alto riesgo.
experiencia en el Hospital Vall d'Hebron”
R. Monmany, R. Domínguez Oronoz, S. Gispert, X.
Merino, A. Durán i C. Saura
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Aspectos clínicos e historia natural de la esclerosis
múltiple progresiva primaria”
Carmen Tur, Jaume Sastre-Garriga, Joaquín Castilló, Mar
Tintoré, Carlos Nos, Jordi Río, Ingrid Galan, Alejandro
Horga, Nieves Téllez, Héctor Perkal, Manuel Comabella,
Àlex Rovira i Xavier Montalban
LX Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología
Barcelona, del 25 al 29 de novembre de 2008
“Utilidad de la angio-RM de alta resolución temporal
en la valoración de angiodisplasias de partes blandas”
G. Garrido, X. Merino, R. Domínguez, V. Pineda, S.
Gispert i M. Pérez
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“RM en la patología ampular”
X. Merino, S. Gispert, V. Pineda i R. Domínguez
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Recuperación de la función regional en los segmentos
con realce tardío intermedio por RM tras infarto agudo
revascularizado”
Víctor Pineda Sánchez, Carles Vilà Parera, Xavier Merino,
Casabiel, Susana Gispert Herrero, Patricia Mahía Casado
i Rosa Domínguez-Oronoz
“Malignización de sinovitis villonodular pigmentada a
sinoviosarcoma, a propósito de dos casos”
Sandra Mecho, R. Domínguez Oronoz, X. Merino
Casabiel, V. Pineda, S. Gispert i P. Huguet
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Resonancia magnética en el estudio de las
miocardipatías: diagnóstico y clasificación”
Víctor Pineda Sánchez, Xavier Merino Casabiel, Rosa
Domínguez-Oronoz, Susana Gispert Herrer io Patricia
C. VALL D’HEBRON
Mahia Casado
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
Aymerich Martínez, Xavier
MICCAI
Nova York, del 5 al 10 de setembre de 2008
“Pitfalls diagnósticos en la evaluación de la patología
ginecológica por RM”
Susana Gispert, Rosa Domínguez, Xavier Merino, Victor
Pineda, Deyna Gutiérrez i Sandra Mechó
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
Alonso Farré, Julio
Congress Internacional Society on Hepatic
Encephalopathi and Nitrogen Metabolism
Pàdua, del 28 d'abril al 1 de maig de 2008
“Cirugía laparoscópica de la endometriosis profunda”
E. Suarez. S. Gispert, R. Domínguez i S. Xercavins
VI Congreso Nacional de Endoscopia Ginecológica
València, del 18 al 20 de juny de 2008
Auger Acosta, Cristina; Gispert Herrero, Susana; León
Hernández, Adelaida; Pineda Sanchez, Victor, i Rovira
Cañellas, Àlex
SERAM 2008-Congreso Nacional de Radiología
Sevilla, del 22 al 26 de maig de 2008
Assistència a cursos i congressos nacionals
Assistència a cursos i congressos internacionals
25
Rovira Cañellas, Àlex; Auger Acosta, Cristina
ASNR 2008
Nova Orleans, del 31 de maig al 5 de juny de 2008
Munuera del Cerro, Pep
38 Reunión Anual SENR
Oviedo, del 29 al 31 d'octubre de 2008
Gispert Herrero, Susana
ESUR 2008
Munic, de l'11 al 14 de setembre de 2008
Merino Casabiel, Xavier
VIII Congreso SEDIA (Rad. abdominal)
Granada, 27 i 28 d'octubre de 2008
Munuera del Cerro, José Luis; León Hernández, Adelaida
ECNR 2008
Basilea, del 10 al 16 d'abril de 2008
Estades de metges residents
Merino Casabiel, Xavier
ESGAR 2008
Istanbul, del 10 al 13 de juny de 2008
Secció Body
Siurana, Sahyly; Frascheri Verzelli, Laura
ECNR-2008
Tarragona, del 10 al 14 d'octubre de 2008
Residents Hospital Universitari Vall d'Hebron
Tania Ibeth Espriella: gener-març
Ignacio Miranda: gener- març
Raquel Mitjana: abril-juny
Laura Castrillo: juliol-setembre
Javier Mínguez: octubre-desembre
Secció Neuro
Rovira Cañellas, Àlex; Auger Acosta, Cristina
ESNR-XXIII
Cracòvia, del 18 al 21 de setembre de 2008
Deyna Gutierrez: gener-març
Tania Ibeth Espriella: abril-juny
Sandra Mechó: abril-juny
Helena Boixanera: juliol-setembre
Emilio Inarejos: octubre-desembre
Carla Vert Soler: juliol-setembre
Maria Boronat. Resident de Medicina Nuclear. Maig
Enrique Puertas Calvo. Resident d'OncologiaRadioteràpia. Gener
Dr. Carlos Fernández da Ponte Garcia
Resident Hospital Juan Canalejo de la Corunya
Secció Neuro. 1 d'octubre-30 de novembre
Dra. Gloria Torralbo Caballero
Resident Hospital de l'Elx
Secció Neurologia Pediàtrica. 1 de gener-30 d'abril
Dr. Eric David Valladares Molleda
Resident Hospital Clínico Universitario de Valladolid
Secció Múscul Esquelètic i Body. Novembre-desembre
Dr. Jorge Llanos Cáceres
Residente Hospital Clínico Universidad Católica de Chile
Secció Múscul Esquelètic i Body. Octubre
Estades de metges especialistes
Dra. Carolina Torres Alés
Hospital Universitari Virgen de la Arrixaca de Múrcia
Secció Body i Múscul Esquelètic. Gener
Dra. Carmen Romero de la Fuente
Cap de la Unitat Ressonància Magnètica-Osatek (Vitòria)
Secció Neuro
Dra. Ibone Saralegui Prieto
Hospital de Galdano, Biscaia
Secció Neuro
Dra. Inma Rmero Novo
Dra. Lola Estebe Bech
Metges adjunts Hospital de Terrasa
Secció Múscul Esquelètic. Octubre-desembre
C. VALL D’HEBRON
Dra. Lina Victoria Muñoz Ortegón
Metge radiòleg
Hospital Santa Clara de Bogotá (Colòmbia)
Secció de Neuro. Del 18 d'abril al 12 de juliol
Ana García Oso
Ana María Nieto
Identificació i anàlisi dels processos de gestió
Octubre-novembre
Dr. Alejandro Canelo Miranda
Metge Radiòleg de la Clínica Las Condes (Xile)
Secció de Neuro. De l'1 de juliol al 15 de febrer
Ana García Oso
Cristina Campo García
Gemma Corsellas Albiac
XIII Congreso Nacional S.E. Enfermería Radiològica
Còrdova, del 4 al 6 de juny
Dr. Luis Fernando Castillo
Metge radiòleg
Fundación Clínica Vall de Lili (Colòmbia)
De l'1 de juny al 20 d'agost
Dr. William Escobar
Metge radiòleg del Hospital del Valle (Colòmbia)
Secció de Neuro. Del 9 al 13 de juny
Estades d'altres professionals sanitaris
26
Núria Moraza Gastón
Coordinadora de tècnics
Osatek Ressonància Magnètica
Vitòria / Gasteiz
Del 17 al 28 de novembre de 2008
aEscola Bonanova:
Rebeca Perellón Medina
Rubén Sánchez
aEscola Roger de Llúria:
Eric Nadal Fontane
Laura Ruiz González
Miriam Jans Barceló
Formació de la resta del personal
Dra. Rosa Domínguez Oronoz
Dr. Àlex Rovira Cañellas
Dr. Xavier Merino Casabiel
Ivan Fisa Ramos
Curs a distància: “Aplicaciones Clínicas RM”
Juanfra Corral Gámez
Mónica Escacena Bermúdez
1r Congrés Nacional de Tècnics Superiors en Imatge
per al Diagnòstic
Barcelona, 21 i 22 de febrer
Ana García Oso
II Jornada de Debat: Reptes en el diagnòstic per la
imatge
Barcelona, 7 de novembre
“Taller de sensibilització i aplicació de la prevenció de
riscos laborals”
Hospital General de la Vall d'Hebron
Barcelona, 11 de febrer
“Els models de la comunicació”
Barcelona, 16 de desembre
“Comunicació i gestió de conflictes”
Barcelona, 2 i 16 de desembre
Juan Francisco Corral
Dr. Victor Pineda
“Reanimació cardiopulmonar”
Hospital General
Barcelona, del 19 al 21 de novembre
Mónica Escacena
Cristina Campo
"Infecció nosocomial i seguretat del pacient”
Hospital General de la Vall d'Hebron
Barcelona, 1, 8, 15, 22 i 29 d'octubre
Altres activitats rellevants
Rosa Domínguez Oronoz
Membre del jurat de pòsters electrònics de
musculoesquelètic al congrés de l'European Congress
of Radiology-ECR 2008
Viena, març de 2008
C. VALL D’HEBRON
Unitat de TC . Hospital de Traumatologia
Unitat de TC
L’activitat
El nombre d'exploracions ha estat de 12.179, la qual
Quant a la procedència de les peticions de les proves,
Hospital Traumatologia
cosa representa l'1,66% d'increment de l'activitat
l'Hospital de Traumatologia continua encapçalant el
Àrea de Traumatologia
respecte al 2007, en què es van fer 11.980 proves.
percentatge més elevat, amb el 82,13% de les
Pel que fa al percentatge de les zones anatòmiques
exploracions que s'hi efectuen.
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona
Tel. 93 428 30 51
Fax. 93 428 55 20
explorades, continuen destacant les exploracions de
Neuro, amb el 63,58%, i es mantenen les de ME amb
el 22,15%, així com les de Body amb el 7,01%.
Responsables
Responsable mèdic
Dr. Antoni Rivas García
Coordinadora d’infermeria
Sra. Carolina Ruiz Garicano
Responsable administratiu
Sr. Jordi Pujadas Dalmau
27
Parc tecnològic
Gràfic 4 . Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat TC Trauma. Centre Vall d'Hebron
Gràfic 5. Percentatge per procedències.
Unitat TC Trauma. Centre Vall d'Hebron
Gràfic 6. Percentatge per zones
anatòmiques explorades.
Unitat TC Trauma. Centre Vall d'Hebron
1.200
H. Maternoinfantil
0,26%
1.000
600
Puncions 7,26%
Body 7,01%
Mutues
2,11%
400
Zona
4,05%
200
0
Neuro 63,58%
H. General
11,45%
800
G
F
M
A
M
J
J
A
2007 1.054 1.073 1.103 1.043 1.083 967 980 855
2008 1.037 1.004 910 1.067 1.014 1.039 1.060 816
S
O
762 1.118
N
988
ME 22,15%
D
954
980 1.153 1.013 1.086
H. Trauma. 82,13%
TC multitall Philips (10 corones) MX8000
IDT10
Consola de treball independent
MXvision Reveladora seca AGFA Drystar
3000
C. VALL D’HEBRON
Unitat de TC . Hospital General
L’activitat
Unitat de TC
La Unitat de TC de l'Hospital General Vall d'Hebron
Hospital General
ha augmentat l'activitat el 22,08% durant l'any
Unitat de Radiodiagnòstic. TC
Àrea General
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona
Tel. 93 428 20 00
Fax. 93 428 56 93
2008, ja que s'han dut a terme un total de 45.691
exploracions, davant de les 37.428 de l'any 2007;
s'ha fet una mitjana de 3.808 proves mensuals.
Responsables
28
Gràfic 8. Percentatge per procedències.
Unitat TC H. General. Centre Vall d'Hebron
Gràfic 7. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat TC Radiodiagnòstic. H. General. Centre Vall d'Hebron
Gràfic 9. Percentatge per zones
anatòmiques explorades. Unitat TC H. General.
Centre Vall d'Hebron
Cap del Servei
Dr. José Cáceres Sirgo
Responsable Body
Dr. Agustí Ávarez Castells
Responsable Neuro
Dr. Francisco Romero Vidal
Responsable Tòrax
Dr. Jordi Andreu Soriano
Coordinadora d’infermeria
Sra. Carolina Ruiz Garicano
Responsable administratiu
Sra. Marta de la Rosa Soriano
4.000
Parc tecnològic
3.500
Philips MX-8000 Q (TC helicoïdal de 4
arcs detectors)
Siemens Sensation 16 (TC helicoïdal de
16 arcs detectors)
Philips Brilliance 64 (TC helicoïdal de 64
arcs detectors)
Philips Brilliance 16 (TC helicoïdal de 16
arcs detectors)
3.000
Àrea 5,56%
Body 74,65%
Urgències
12,34%
2.500
Neuro 25,35%
2.000
1.500
1.000
500
0
G
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
2007 3.980 3.698 4.075 3.319 3.619 3.342 3.548 1.894 2.872 2.451 2.230 2.400
2008 4.053 4.006 3.669 4.263 3.585 3.938 3.835 3.165 3.590 4.295 3.923 3.369
Ingressats
21,04%
Consultes externes
61,06%
C. VALL D’HEBRON
Unitat d’Angioradiologia . Hospital General
Unitat d’Angioradiologia
Intervencionista
L’activitat
L'activitat duta a terme durant l'any 2008 ha estat
Unitat de Radiodiagnòstic. Angio
Àrea General
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Passeig de la Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona
Tel. 93 428 20 00
Fax. 93 428 56 93
de 2.726 exploracions, fet que representa un
increment del 4,81% respecte a l'any anterior, amb
una mitjana mensual de 227 exploracions.
Responsables
Responsable de Neuro
Dr. Francisco Romero Vidal
Responsable de Body
Dr. Antoni Segarra Medrano
Coordinadora d’infermeria
Sra. Núria Albero Ferrer
Responsable administratiu
Sra. Marta de la Rosa Soriano
29
Gràfic 10. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat d’Angioradiologia. H. General. Centre Vall d'Hebron
Gràfic 11. Percentatge per procedències.
Unitat d’Angioradiologia. H. General.
Centre Vall d'Hebron
Gràfic 12. Percentatge per zones
anatòmiques explorades.
Unitat d’Angioradiologia. H. General.
Centre Vall d'Hebron
Urgències 4,09%
Àrea 2,73%
250
Neuroangiografia
9,20%
900
200
700
150
100
50
100
0
2007
2008
G
F
M
A
M
A
S
O
N
D
212
250
256
216
100
119 218
J
J
277
191
275
226
261
278
246
237
279
259
219 263
178
171
213
193
190
Consultas externes
44,60%
Ingressats 48,58%
Angioradiologia
90,80%
Parc tecnològic
Equip d’angiografia intervencionista. Nou
Allura Expert FD20. Philips.
C . B E L LV I T G E
Unitat de Ressonancia Magnética
Hospital Duran i Reynals
Unitat de Ressonància Magnètica
Els fets més importants
Hospital Duran i Reynals
L'activitat conjunta de les dues ressonàncies de l'Hospital
Av. Gran Via de l'Hospitalet, 199-203
08907 L’Hospitalet del Llobregat
Tel. 93 263 01 21
Fax. 93 263 01 44
Duran i Reynals i l'Hospital Universitari de Bellvitge ha estat
de continuïtat. S'hi ha mantingut un alt nivell de coordinació
en la gestió dels pacients ingressats i la realització de
l'exploració sense alterar la procedència per zones
anatòmiques explorades.
Responsables
Director Centre
Dr. Carles Aguilera Grijalvo
Coordinadora d’infermeria
Sra. Carme Vivancos Sánchez
Responsables administratius
Sra. Marta Ventura Ponce
Sr. Juan Ramon Cristino Marin
30
Gràfic 1 3 . Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat RM. H. Duran i Reynals. Centre Bellvitge
Gràfic 14. Percentatge per procedències.
Unitat RM. H. Duran i Reynals.
Centre Bellvitge
Gràfic 15. Percentatge per zones
anatòmiques explorades. Unitat RM.
H. Duran i Reynals. Centre Bellvitge
700
600
500
No ICS 38%
OST 16,72%
Body 12,62%
400
300
ICS Primària
10%
200
100
0
2007
2008
G
F
M
A
M
J
S
O
N
D
639
579
673
371
688
590
645 387
J
A
566
546
570
508
595
601
544
679
646
593
678 328
587
673
610
543
NRR 70,66%
ICS Hospitalària
52%
Parc tecnològic
Equip de ressonància magnètica model
Gyroscan ACS-NT de 1,5 Teslas. Release 12.
Philips
Consola independent de reconstrucció
d'imatges View-Forum.
Vuit pantalles de visualització FlexScan
Processadora seca. Kodak
C . B E L LV I T G E
Unitat de Ressonancia Magnética
Hospital Universitari de Bellvitge
Unitat de Ressonància Magnètica
Activitat
El nombre total d'exploracions dutes a terme a les
contrapunt, a la RMHUB s'han realitzat 96 exploracions
Hospital Universitari de Bellvitge
RM del Centre Bellvitge ha estat d'11.412, fet que
menys que l'any anterior, ja que ha sumat un total
suposa un petit increment de 219 exploracions
de 4.335. En total i conjuntament, les dues RM han
respecte al 2007. Si es detalla aquest increment,
efectuat una quantitat situada discretament per sobre
Av. Feixa Llarga, s/n
08907 L’Hospitalet del Llobregat
Tel. 93 264 19 70
Fax. 93 263 00 77
tenim que a la RMHDiR s'han fet 7.077 exploracions,
del 100% de l'activitat prevista per als objectius de
315 més que l'any anterior, que corresponen a una
2008.
mitjana de 30 exploracions més per mes. Com a
Responsables
Director Centre
Dr. Carles Aguilera Grijalvo
Coordinadora d’infermeria
Sra. Carme Vivancos Sánchez
Responsables administratius
Sra. Marta Ventura Ponce
Sr. Juan Ramon Cristino Marin
31
Gràfic 16. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat RM. Hospital U. de Bellvitge. Centre Bellvitge
Gràfic 17. Percentatge per procedències.
Unitat RM. Hospital U. de Bellvitge.
Centre Bellvitge
Gràfic 18. Percentatge per zones
anatòmiques explorades. Unitat RM.
Hospital U. de Bellvitge. Centre Bellvitge
400
350
300
ICS Primària
0,07%
250
OST 7,80%
Body 24,24%
No ICS
1,96%
200
150
100
50
NRR 67,96%
0
2007
2008
394
383
356
355
415
384
352 365
342
374
382
329
364
388
353
392
381
332
383 342
376
327
369
328
ICS Hospitalària
97,97%
Parc tecnològic
Equip de ressonància magnètica model
Gyroscan Intera Master de 1,5 Teslas. Release
11. Philips
Estació de treball multimodalitat model
Easyvision. Philips
Sis pantalles de visualització Planar.
Processadora làser seca Dryview 8700.
Kodak
C . B E L LV I T G E
Unitat de TC
Hospital Duran i Reynals
Unitat de Tomografia Computada
L’activitat
Durant l'any 2008, s'ha mantingut la mitjana
nostra activitat amb el 82,1%; el mateix passa amb les
d'exploracions d'aquests últims anys, ja que se n'han fet
exploracions de primària, que se situen sobre el 17,4%,
8.871. Cal esmentar que s'han hagut de derivar 1.506
i la resta, que representen el 0,5%.
exploracions perquè no es podien assumir, bé sigui per
La tipologia s'ha modificat per les variacions d'activitat:
les avaries ocasionals de la màquina o bé per la seva
en l'àrea toracoabdominal, hi ha hagut un 76,03%
urgència, de manera que ens hem vist obligats a derivar-
d'exploracions, un 7% menys respecte a l'any anterior;
les per poder donar una bona qualitat del servei,
s'ha mantingut la neuroradiologia en el 22,91%, i s'han
caracteritzat per les clíniques dels pacients d'aquesta
incrementat fins a l'1,06% les osteoarticulars.
d'exploracions respecte de les que s'havien fet l'any 2007.
Les procedències de les exploracions no han experimentat
canvis. L'ICO es manté en el volum que representa de la
32
Gràfic 20. Percentatge per procedències.
Unitat TC. H. Duran i Reynals.
Centre Bellvitge
1100
1000
Gràfic 21. Percentatge per zones
anatòmiques explorades. Unitat TC.
H. Duran i Reynals. Centre Bellvitge
900
800
700
Body 76,03%
ICS Hospitalària
0,5%
600
500
ICS Primària
17,4%
400
300
200
No ICS
82,1%
100
0
2007
2008
965
852
999
724
866
833
758
504
670 1118
948
730
792
839
693
868
772
793
877
370
679
732
570
886
NRR 22,91%
OST 1,06%
Av. Gran Via de l'Hospitalet, 199-203
08907 L’Hospitalet del Llobregat
Tel. 93 263 12 34
Fax. 93 263 42 73
Responsables
Director Centre
Dr. Carles Aguilera Grijalvo
Coordinadora d’infermeria
Sra. Carme Vivancos Sánchez
Responsables administratius
Sra. Marta Ventura Ponce
Sr. Juan Ramon Cristino Marin
unitat. Aquest any, s'ha consolidat el nombre
Gràfic 1 9 . Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat TC. H. Duran i Reynals. Centre Bellvitge
Hospital Duran i Reynals
Parc tecnològic
Equip de tomografia computada model
Lightspeed Pro – General Electric, multidetector de 16 corones.
Estació de treball o workstation AW 3.1 General Electric.
Dos estacions de treball o workstation AW
4.2 - General Electric
Quatre pantalles de visualització FlexScan
Reveladora - processadora làser seca - 3M
C . B E L LV I T G E
ACTIVITAT DE RECERCA (RM i TC)
Projectes d'investigació
MEDIVO-2: Participem, en col·laboració amb el
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la
Universitat Autònoma de Barcelona, en el
desenvolupament d'un projecte de “Millora en el
diagnòstic i la valoració pronòstica dels tumors cerebrals
humans in vivo i en models animals i cel·lulars de la
patologia”, que tindrà una durada de tres anys, dintre
del “Programa Nacional d'Investigacions Científiques,
Desenvolupament i Investigació Tecnològica” SAF200200440.
Assaigs clínics de RM
33
PRECISE: “Estudio multinacional, multicéntrico,
aleatorio, doble ciego, controlado con placebo, de
grupos paralelos, para evaluar el efecto del tratamiento
precoz con acetato de glatiramero para retrasar la
conversión a esclerosis múltiple clínicamente definida
(CDMS) en sujetos que presentan síndrome clínicamente
aislado (CIS)”.
BMS IM101119: “Estudio multicéntrico de fase III,
aleatorio, a doble ciego, controlado con placebo para
evaluar los cambios a corto plazo en diagnósticos de
sinovitis y daños estructurales en pacientes con artritis
reumatoide activa y respuesta inadecuada al Metotrexto,
tratados unos con Abatacept y otros con placebo en
una terapia de fondo con Metotrexato”.
Assaigs clínics de TC
1 A8501002: “Ensayo internacional, aleatorizado,
abierto, de fase 3 con Gemcitabina/Cisplatino más PF3512676 frente a Gemcitabina/Cisplatino como
tratamiento de primera línea en pacientes con cáncer
de pulmón no microcítico avanzado”.
2 Hx-CD20-405 / Humax: “Estudio doble ciego,
aleatorizado, con dos grupos de dosis en paralelo,
internacional y multicéntrico de HuMax-CD20, un
anticuerpo monoclonal totalmente humano anti-CD20,
en pacientes con linfoma folicular resistentes a
Rituximab en combinación con quimioterapia”.
3 ET743-OVA-301: “Estudio multicéntrico, abierto,
aleatorizado y de fase III para comparar la combinación
de DOXILR/CAELYXR y YONDELISTm con
DOXILR/CAELYXR solo en pacientes con cáncer de
ovario recidivante avanzado”.
4 VELCADE-26866138-Lym-3001: “Estudio
aleatorizado, abierto y multicéntrico de VELCADE con
Rituximab o Rituximab solo en sujetos con linfoma no
Hodking folicular de células B en recaída o refractario,
no tratado previamente con Rituximab o sensible al
Rituximab”.
5 NET-726: “Estudio multicéntrico fase III, aleatorizado,
doble ciego, estratificado y comparativo, controlado
con placebo y de grupos paralelos, para evaluar el
efecto de Ianreotida Autogel 120 mg, administrado
mediante inyección subcutánea profunda cada 28 días,
en la supervivencia libre de progresión en pacientes
con tumor endocrino enteropancreático no funcional”.
6 PRELUDE-H6Q-MC-JCBJ: “Ensayo clínico en fase
3 para estudiar la prevención de la recaída en pacientes
con linfoma mediante el tratamiento diario con
enzastaurina”.
7 VEG 105281: “Estudio fase II, aleatorizado,
multicéntrico de Pazopanib (GW786034) en
combinación con Lapatinib (GW572016) comparado
con Paopanib, monoterapia y con Lapantinib en
monoterapia en sujetos con cáncer cervical recurrente
o persistente o estadio IVB, según Figo, que hayan
recibido uno o ningún tratamiento previo con
quimioterapia para la enfermedad avanzada o
recurrente”.
8 A3671009: “Estudio Fase III abierto, aleatorizado,
para comparar CP-675,206 con Dacarbacina o
Temozolamida en pacientes con melanoma avanzado”.
9 Astra 13: “Estudio en fase II/III, multicéntrico, aleatorio
y a doble ciego, que compara la eficacia de AZD2171
en combinación con 5-Fluorouracilo, Leucovorina,
Oxaliplatino (FOLFOX) con la eficacia de Bevacizumab
en combinación con FOLFOX en el tratamiento de
pacientes con cáncer colorrectal metastático sin
tratamiento previo”.
10 A6181109: “Sunitinib como tratamiento adyuvante
del cáncer renal (STrac): Estudio en fase III aleatorizado
y doble ciego de sunitinib adyuvante en comparación
con placebo en pacientes con carcinoma renal de alto
riesgo”.
11 EVEROLIMUS- CRAD001C2239: “Estudio en fase
II, abierto, estratificado, con un solo grupo de
tratamiento, de RAD001, en pacientes con tumor
neuroendocrino pancrático (NET) avanzado que no ha
respondido a la quimioterapia”.
12 KU36-44 Mama: “Estudio de fase II, abierto, no
comparativo, internacional y multicéntrico, para evaluar
la eficacia y la seguridad de KU-0059436 administrado
dos veces al día por vía oral en pacientes con cáncer
de mama avanzado asociado a BRCA1 o BRCA2”.
13 KU36-58 Ovari: “Estudio de fase II, abierto, no
comparativo, internacional y multicéntrico, para evaluar
la eficacia y la seguridad de KU-0059436 administrado
dos veces al día por vía oral en pacientes con cáncer
de ovario avanzado asociado a BRCA1 o BRCA2”.
14 BO20603: “Ensayo clínico de fase III multicéntrico,
randomizado, doble ciego, controlado con placebo,
para comparar la eficacia de bevacizumab en
combinación con retuximab y chop (RA-CHOP) frente
a retuximab y CHOP(R-CHOP) en pacientes con linfoma
C . B E L LV I T G E
34
difuso de células B grandes (LDCBG) CD20-postivo no
tratados previamente”.
15 E7389-G0001-301: “Estudio en fase III abierto,
aleatorizado, multicéntrico, de dos grupos paralelos
de E7389 frente a capecitabina en pacientes con cáncer
de mama metastásico localmente avanzado tratadas
anteriormente con antarciclinas y taxanos y refractarias
a la quimioterapia más reciente”.
16 ASTRA 12: “Estudio en fase II, abierto, aleatorizado,
comparativo, internacional y multicéntrico para evaluar
la seguridad y la eficacia de tres dosis diferentes de
AZD2281 administradas por vía oral una o dos veces
al día y doxorrubicina liposomal intravenosa
administrada mensualmente en pacientes de cáncer
de ovario avanzado asociado a BRCA1 o BRCA2 en las
que ha fracasado una quimioterapia previa basada en
platino”.
17 EMR 0013: “Estudio abierto, aleatorizado y
controlado de fase I/II sobre cilengitida para evaluar la
seguridad y la eficacia de la combinación de distintas
pautas de adición de dicho fármaco a cisplatino, 5-FU
y cetuximab en pacientes con cáncer de células
escamosas de cabeza y cuello recurrente/metastásico
('ADVANTAGE')”.
18 A4061032: “Estudio Axitinib (AG013736) como
tratamiento de segunda línea del cáncer de células
renales metastásicas: Ensayo Axis”.
19 A4021018: “Ensayo aleatorizado, abierto, en fase
3 de erlotinib solo o en combinación con CP-751,871
en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico
avanzado de histología no adenocarcinomatosa”.
20 OVERT 1- ASTRA 15: “Estudio en fase II, doble
ciego, controlado con placebo, multicéntrico
aleatorizado de AZD0530 en pacientes con cáncer de
ovario avanzado sensible a la quimioterapia basada en
platino (overt-1)”.
21 SG040-0005: “A Randomized Phase IIb Placebocontrolled Study of R-ICE Chemotherapy (Rituximab,
Ifosfamide, Carboplatin, and Etoposide) with and
without SGN-40 (anti-CD40 humanized monoclonal
antibody for Second-line Treatment of Patients with
Diffuse large B-Cell Lymphoma (DLBCL)”.
22 APM4083g: “Estudio fase II, aleatorizado, doble
ciego, controlado con placebo para valorar la seguridad,
farmacocinética y eficacia de múltiples dosis de Apomab
administradas por vía intravenosa en combinación con
Rituximab en pacientes con linfoma non Hodgking
folicular con células B CD20 positivas que han
progresado después de una terapia previa con
Rituximab”.
23 AMGEN 20060295: “Estudio fase 1B/2 de AMG655
en combinación con pacilitaxel y carboplatino como
primera línea de tratamiento del cáncer de pulmón no
microcítico avanzado”.
24 AMGEN 20050236: “Ensayo aleatorizado, abierto,
controlado y de fase II de quimioterapia combinada
con o sin Panitumumab como tratamiento de primera
línea de sujetos con cáncer de cabeza y cuello
metastásico o recurrente, y del cruce a Panitumumab
en monoterapia como tratamiento de segunda línea
en los sujetos del brazo de solo quimioterapia
combinada cuyo tratamiento fracasa”.
25 A4021016: “Estudio de fase III, randomizado y
abierto de CP-751,871 en combinación con paclitaxel
y carboplatino versus paclitaxel y carboplatino en
pacientes con cáncer de pulmón no microcítico”.
26 AMGEN 20062080-CONCERT 1: “Ensayo
aleatorizado de fase 2 de quimiorradioterapia con o
sin Panitumumab en sujetos con carcinoma de células
escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado y
no resecado”.
27 GEN 415: “Ensayo clínico multicéntrico, abierto,
de un solo brazo y de fase 2, con ofatumumab, en
pacientes con linfoma de células B grandes difuso
(LCBGD) en recidiva no elegibles para trasplante o en
recidiva tras trasplante autólogo”.
28 COUGAR BIOTECHNOLOGY INC.- COU-AA-301:
“Estudio de fase 2, aleatorizado, a doble ciego,
controlado con placebo, de acetato de abiraterona
(CB7630) más prednisona, en pacientes con cáncer de
próstata metastático resistente a la castración en los
que ha fracasado la quimioterapia basada en
Docetaxel”.
29 3066-3311-WW: “Estudio de fase 3b, aleatorizado
y abierto de bevacizumab (Avastin®) + temsirolimus
(Torisel®) frente a bevacizumab (Avastin®) + interferón
alfa (Roferon®) como tratamiento de primera línea en
pacientes con carcinoma de células renales avanzado”.
30 SUCCED AP23573: “Ensayo en fase II randomizado
de deforolimus (AP23573; MK-8669) comparado con
progestinas en pacientes adultas con carcinoma
endometrial avanzado que hayan recibido una línea
de quimioterapia”.
Col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia en
els assaigs clínics següents:
1
“Estudio aleatorizado de fase II/III de TaxolBep en pacientes con tumores de célula germinal de
pronóstico intermedio”. Investigador principal i
responsable de l'estudi: Dr. Germà. Estudi en fase de
seguiment.
2
“Tumores del estroma gastrointestinal (GIST)
localizados, de riesgo intermedio y alto y completamente
extirpados que expresan el receptor KIT: estudio
aleatorizado controlado sobre el tratamiento adyuvante
con mesilato de imatinib (Glivec)”. Investigador principal:
Dr. García del Muro. Estudi en fase de seguiment.
3
“Estudio fase I de PM02734, multicéntrico,
abierto, de escalada de dosis, clínico y farmacocinético,
administrado en infusión intravenosa de 24 horas, cada
tres semanas en pacientes con tumores malignos sólidos
avanzados”. Investigador principal: Dr. Salazar. Estudi
en fase de seguiment.
4
“Estudio fase I/II de quimioterapia con la
combinación de pemetrexed y cisplatino concomitante
con RT seguida de quimioterapia de consolidación con
pemetrexed, en pacientes con cáncer de pulmón no
microcítico localmente avanzado inoperable”. Cód. H3EXM-S094”. Investigador principal: Dr. Cardenal. Estudi
en fase de seguiment.
C . B E L LV I T G E
35
5
“Estudio de fase III multicéntrico, abierto,
randomizado de trastuzumab en combinación con una
fluoropirimidina y cisplatino, frente a quimioterapia sola
como tratamiento en primera línea de pacientes con
cáncer gástrico avanzado HER2 positivo”. Investigador
principal: Dra. Galán. Estudi en fase de seguiment.
6
“Ensayo clínico fase III, multicéntrico,
multidisciplinario, comparativo, con asignación aleatoria,
de la combinación de docetaxel, estramustina e
hidrocortisona frente a docetaxel y prednisona, en
pacientes con cáncer de próstata avanzado que presentan
recaída bioquímica durante el bloqueo androgénico”.
Investigador principal: Dr. Germà. Estudi en fase de
seguiment.
7
“Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble
ciego, de grupos paralelos y en dos fases de la eficacia
y seguridad de AVE0005 (VEGF Trap) administrado por
vía intravenosa cada 2 semanas en pacientes con cáncer
de ovario avanzado resistente a platino y resistente a
topotecan y/o doxorrubicina liposomal”. Investigador
principal: Dra. Oaknín. Estudi en fase de seguiment.
8
“Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble
ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos del
efecto de AVE0005 (VEGF Trap) intravenosos
administrado cada 2 semanas en pacientes con cáncer
de ovario avanzado con ascitis maligna sintomática
recurrente”. Investigador principal: Dra. Oaknín. Estudi
en fase de reclutament.
9
“Estudio multicéntrico, abierto aleatorizado
y de fase III para comparar la combinación de
DOXIL/CAELIX y YONDELIS con DOXIL/CAELIX solo en
pacientes con cáncer de ovario recidivante avanzado”.
Investigador principal: Dra. Oaknín. Estudi en fase de
seguiment.
10
“Estudio multicéntrico fase III, aleatorizado,
doble ciego, estratificado y comparativo, controlado
con placebo y de grupos paralelos para evaluar el efecto
de lanreotida autogel 120 mg, administrado mediante
inyección subcutánea profunda cada 28 días, en la
supervivencia libre de progresión en pacientes con tumor
endocrino enteropancreático no funcional”. Investigador
principal: Dra. Soler. Estudi en fase de reclutament.
11
“Estudio aleatorizado doble ciego,
multicéntrico, controlado con placebo, de lapatinib en
adyuvancia en mujeres con cáncer de mama cuyo tumor
inicial sobreexpresaba ErbB2, EFG105485”. Investigador
principal: Dr. Gil. Estudi en fase de reclutament.
12
“Tratamiento adyuvante con FOLFOX-4 versus
FOLFOX-4+ cetuximab para el cáncer de colon en estadio
III extirpado completamente”. Investigador principal i
responsable de l'estudi: Dr. Salazar. Estudi en fase de
reclutament.
13
“Estudio de fase II de lapatinib y topotecán o
lapatinib y capecitabina en el tratamiento de las
metástasis cerebrales recurrentes en pacientes con cáncer
de mama ErbB2 positivo tras radioterapia craneal”.
Investigador principal i responsable de l'estudi: Dr. Gil.
Estudi en fase de reclutament.
14
“Ensayo clínico de fase I con la combinación
de sorafenib y radioterapia en pacientes con carcinoma
infiltrante de vejiga localizado tratados con intención
conservadora”. Investigador principal i responsable de
l'estudi: Dr. García del Muro. Estudi en fase de
reclutament.
15
“Estudio fase III, multicéntrico, abierto,
randomizado, de tratamiento con erlotinib [Tarceva (R)]
versus quimioterapia en pacientes con carcinoma no
microcítico de pulmón avanzado que presentan
mutaciones en el dominio tirosina quinasa (TK) del
receptor del actor de crecimiento epidérmico (EGFR)”.
Investigador principal i responsable de l'estudi: Dr.
Cardenal. Estudi en fase de reclutament.
16
“Estudio fase 2b, multinacional, doble ciego
y aleatorizado para evaluar la eficacia y seguridad de
sorafenib frente a placebo administrados junto con
capecitabina en pacientes con cáncer de mama
localmente avanzado o metastásico”. Investigador
principal i responsable de l'estudi: Dr. Gil. Estudi en fase
de seguiment.
17
“Ensayo clínico fase II, abierto, aleatorizado
con tres brazos de tratamiento de 2 esquemas de la
combinación de ixabepilona y bevacizumab frente a la
de paclitaxel y bevacizumab como primera línea de
tratamiento del cáncer de mama tras recaída local o
metastásica”. Investigador principal i responsable de
l'estudi: Dr. Gil. Estudi en fase de reclutament.
18
“Estudio fase II de bevacizumab en
combinación con capecitabina y radioterapia como
tratamiento preoperatorio en pacientes con cáncer rectal
localmente avanzado resecable”. Investigador principal
i responsable de l'estudi: Dr. Salazar. Estudi en fase de
reclutament.
19
“Ensayo clínico multicéntrico, abierto, de fase
II con doxorubucina liposomal pegilada [Caelix (R)] como
tratamiento primario en pacientes con cáncer de mama
y antecedentes de cardiopatía o con edad superior a 65
años”. Investigador principal i responsable de l'estudi:
Dr. Gil. Estudi en fase de reclutament.
20
“Estudio fase II de LY573636 sódico
administrado como tratamiento de segunda o tercera
línea en pacientes con sarcoma de tejido blando
irresecable o metastásico”. Investigador principal i
responsable de l'estudi: Dr. García del Muro. Estudi en
fase de seguiment.
21
“Ensayo clínico Fase I-II no aleatorizado,
multicéntrico, para evaluar la seguridad y la eficacia de
la combinación de sorafenib (BAY 43-9006) e ifosfamida
en el tratamiento de pacientes con sarcoma de partes
blandas”. Investigador principal i responsable de l'estudi:
Dr. García del Muro. Estudi en fase de seguiment.
22
“Phase 2, single arm study of CP-751,871 in
patients with refractory metastatic adenocarcinoma of
the colon or rectum”. Investigador principal i responsable
de l'estudi: Dr. Salazar. Estudi en fase de reclutament.
23
“Estudio en grupos paralelos, de fase II de
Tarceva (erlotinib) en pacientes con cáncer pulmonar no
microcítico avanzado (estadios IIIB/IV) no tratados
previamente con quimioterapia, incluyendo un escalado
de dosis hasta toxicidad en exfumadores y fumadores
C . B E L LV I T G E
habituales”. Investigador principal i responsable de
l'estudi: Dr. Cardenal. Estudi en fase de reclutament.
36
24
“Estudio fase IV-III multicéntrico, abierto, de
asignación aleatoria de tratamiento, para evaluar la
eficacia de terapia de mantenimiento con capecitabina
tras quimioterapia adyuvante estándar en pacientes con
cáncer de mama operable, receptores hormonales”.
Investigador principal i responsable de l'estudi: Dr. Gil.
Estudi en fase de reclutament.
25
“Estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado,
abierto de lapatinib en combinación con trastuzumab
frente a lapatinib en monoterapia en pacientes con
cáncer de mama metastásico que han progresado a
regímenes que contienen trastuzumab”. Investigador
principal i responsable de l'estudi: Dr. Gil. Estudi en fase
de reclutament.
26
“Sunitinib como tratamiento adyuvante del
cáncer renal (S-TRAC). Estudio en fase 3 aleatorizado
y doble ciego de sunitinib adyuvante en comparación
con placebo en pacientes con carcinoma renal de alto
riesgo”. Investigador principal i responsable de l'estudi:
Dr. García del Muro. Estudi en fase de reclutament.
27
“Estudio en fase II, abierto, aleatorizado,
multicéntrico de Pazopanib (GW786034) en combinación
con Lapatinib (GW572016) comparado con Pazopanib
monoterapia y Lapatinib en monoterapia, en sujetos
con cáncer cervical recurrente o persistente o estadio
IVB, según FIGO, que hayan recibido uno o ningún
tratamiento previo con quimioterapia para la enfermedad
avanzada o recurrente”. Investigador principal i
responsable de l'estudi: Dra. Oaknín. Estudi en fase de
seguiment.
28
“Estudio multicéntrico, abierto, aleatorizado
para evaluar la eficacia de Nilotinib frente al mejor
tratamiento de soporte con o sin un inhibidor de la
tirosina quinasa (a elección del investigador), en pacientes
adultos con tumores del estroma gastrointestinal
resistentes tanto a imatinib como a sunitinib”.
Investigador principal i responsable de l'estudi: Dr. García
del Muro. Estudi en fase de seguiment.
29
“Estudio piloto fase II abierto y multicéntrico
para evaluar la eficacia y seguridad de la combinación
de Erbitux (R) con quimioterapia (combinación TPF:
Taxotere (R), cisplatino, fluorouracilo) administrada de
forma neoadyuvante en pacientes con un carcinoma
escamoso localmente avanzado irresecable de cabeza
y cuello”. Investigador principal i responsable de l'estudi:
Dr. Mesía. Estudi en fase de reclutament.
30
“Estudio fase II con radioterapia (RT)
convencional + cetuximab para evaluar la supervivencia
específica libre de laringectomía total en pacientes
afectos de un carcinoma escamoso de laringe localmente
avanzado resecable, estadios III o IVA, en respuesta tras
tratamiento con quimioterapia de inducción tipo TPF”.
Investigador principal i responsable de l'estudi: Dr. Mesía.
Estudi en fase de reclutament.
31
“Ensayo clínico fase III aleatorizado,
multicéntrico, de quimioterapia de inducción con la
combinación docetaxel, cisplatino y 5-fluorouracilo (TPF)
seguido de tratamiento concomitante con cisplatino y
radioterapia convencional, en el tratamiento de pacientes
con carcinoma escamoso de cabeza y cuello localmente
avanzado, no resecable”. Investigador principal i
responsable de l'estudi: Dr. Mesía. Estudi en fase de
reclutament.
32
“Estudio de fase III, randomizado y abierto
de CP-751,871 en combinación con paclitaxel y
carboplatino en pacientes con cáncer de pulmón no
microcítico”. Investigador principal i responsable de
l'estudi: Dr. Cardenal. Estudi en fase de reclutament.
33
“Ensayo aleatorizado de fase 2 de
quimiorradioterapia con o sin panitumumab en sujetos
con carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello
localmente avanzado y no resecado”. Investigador
principal i responsable de l'estudi: Dr. Mesia. Estudi en
fase de reclutament.
34
“Estudio pivotal para determinar la eficacia y
seguridad de AP23573 administrado como tratamiento
de mantenimiento a pacientes con sarcoma metastásico
óseo o de partes blandas”. Investigador principal i
responsable de l'estudi: Dr. García del Muro. Estudi en
fase de reclutament.
35
“Estudio en fase 2, aleatorizado, no
comparativo, abierto, multicéntrico, con dos grupos, de
CP-751,871 en combinación con docetaxel/prednisona
en pacientes con cáncer de próstata resistente a
hormonas sin quimioterapia previa (grupo A) o
refractarios a docetaxel/prednisona (grupo B)”.
Investigador principal i responsable de l'estudi: Dr. PIulats.
Estudi en fase de reclutament.
36
“Estudio fase II, doble ciego, controlado con
placebo, multicéntrico, aleatorizado de AZD0530 en
pacientes con cáncer de ovario avanzado sensible a la
quimioterapia basada en platino (OVERT-1)”. Investigador
principal i responsable de l'estudi: Dr. Oaknín. Estudi en
fase de seguiment.
37
“Ensayo clínico fase II de tratamiento
neoadyuvante con ifosfamida a dosis altas y radioterapia
concomitante en sarcomas de partes blandas e
identificación de marcadores predictores de respuesta”.
Investigador principal i responsable de l'estudi: Dr. García
del Muro. Estudi en fase de reclutament.
38
“Ensayo clínico de fase I para evaluar la
seguridad y tolerabilidad del Sunitinib en combinación
con Imatinib en pacientes con tumores del estroma
gastrointestinal (GIST) avanzado irresecable”. Investigador
principal i responsable de l'estudi: Dr. García del Muro.
Estudi en fase de reclutament.
39
“A Randomized, phase 2 study of FOLFOX or
FOLFIRI with AG-013736 or bevacizumab in patients
with metastatic colorectal cancer after failure of an
irinotecan or oxaliplatin-containing first-line régimen”.
Investigador principal i responsable de l'estudi: Dr.
Martínez Villacampa. Estudi en fase de reclutament.
40
“Estudio internacional, aleatorizado, a doble
ciego, controlado con placebo y de fase II de AMG 479
con exemestano o fulvestrant en mujeres
posmenopáusicas que presentan cáncer de mama
localmente avanzado o metastásico con receptor
hormonal positivo”. Investigador principal i responsable
C . B E L LV I T G E
37
de l'estudi: Dr. Urruticoechea. Estudi en fase de
reclutament.
41
“Ensayo fase III aleatorizado, multicéntrico,
abierto, de grupos paralelos para comparar la eficacia
y tolerabilidad de fulvestrant [FASLODEX(R)] durante
tres años en combinación con anastrozol [ARIMIDEX(R)]
durante 5 años versus anastrozol durante 5 años como
tratamiento hormonal adyuvante en mujeres
posmenopáusicas con cáncer de mama temprano y
receptores hormonales positivos”. Investigador principal
i responsable de l'estudi: Dr. Gil. Estudi en fase de
reclutament.
42
“Ensayo en fase II de R1507; un anticuerpo
monoclonal recombinante humano del receptor del
factor de crecimiento análogo a la insulina de tipo 1
para el tratamiento de pacientes con sarcoma de Ewing,
osteosarcoma, sarcoma sinovial, rabdomiosarcoma y
otros sarcomas recurrentes o refractarios”. Investigador
principal i responsable de l'estudi: Dr. García del Muro.
Estudi en fase de reclutament.
43
“Estudio fase III, aleatorizado, doble ciego y
controlado con placebo, con acetato de abiraterona
(CB7630) más prednisona en pacientes con cáncer de
próstata metastásico y resistente a la castración (CPRC)
que no responde a la quimioterapia con docetaxel”.
Investigador principal i responsable de l'estudi: Dr Piulats.
Estudi en fase de reclutament.
44
“Estudio de fase II, abierto, aleatorizado,
comparativo, internacional y multicéntrico para evaluar
la seguridad y la eficacia de tres dosis diferentes de
AZD2281 administradas por vía oral una o dos veces al
día y doxorrubucina liposomal intravenosa administrada
mensualmente en pacientes con cáncer de ovario
avanzado asociado a BRCA1 o BRCA 2 en las que ha
fracasado una quimioterapia previa basada en platino”.
Investigador principal i responsable de l'estudi: Dr. Pardo.
Estudi en fase de reclutament.
45
“Fase II docetaxel-oxaliplatino-capecitabina
(DOX) a dosis ajustadas en pacientes con adenocarcinoma
gástrico avanzado y estado general subóptimo”.
Investigador principal i responsable de l'estudi: Dr. Galán.
Estudi en fase de reclutament.
46
“Phase II randomised, double blind, placebo
controlled multicentre study with biomarker evaluation
of neoadjuvant exemestane in combination with sunitinib
in post-menopausal women with hormone-sensible
primary breast cáncer”. Investigador principal i
responsable de l'estudi: Dr. Pernas. Estudi en fase de
reclutament.
47
“Axitinib (AG-013736) como tratamiento de
segunda línea del cáncer de células renales metastásico:
estudio AXIS”. Investigador principal i responsable de
l'estudi: Dr. García del Muro. Estudi en fase de
reclutament.
48
“Estudio multicéntrico, abierto, de acceso
expandido de RAD001, en pacientes con carcinoma
renal metastásico que han progresado a pesar de la
terapia con un inhibidor de tirosina quinasa del receptor
del factor de crecimiento endotelial vascular”.
Investigador principal i responsable de l'estudi: Dr. García
del Muro. Estudi en fase de reclutament.
49
“Open-label, randomized, controlled phase
I/II study of cilengitide to evaluate the afety and efficacy
of the combination of different regimens of cilengitide
added to cisplatin, 5FU and cetuximab in subjects with
recurrent/metastatic squamous cell cancer of the head
and neck (SCCHN)”. Investigador principal i responsable
de l'estudi: Dr. Mesia. Estudi en fase de reclutament.
50
“Estudio de fase 3B, aleatorizado y abierto
de bevacizumab [Avastin (R)] + temsirolimus [Torisel (R)]
frente a bevacizimab + interferón alfa [Roferón (R)]
como tratamiento de primera línea en pacientes con
carcinoma de células renales avanzado”. Investigador
principal i responsable de l'estudi: Dr. García del Muro.
Estudi en fase de reclutament.
51
“Estudio en fase I de malato de sunitinib en
combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo en pacientes
con cáncer gástrico avanzado”. Investigador principal
i responsable de l'estudi: Dr. Salazar. Estudi en fase de
reclutament.
52
“Estudio prospectivo, abierto, aleatorizado
del tratamiento de combinación de Myocet (R) más
ciclofosfamida y trastuzumab frente a doxorrubicina
libre más ciclofosfamida sola, seguidos cada uno de
docetaxel y trastuzumab, en el entorno neoadyuvante
en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo que
no han recibido tratamiento anteriormente”. Investigador
principal i responsable de l'estudi: Dr. Pernas. Estudi en
fase de reclutament.
53
“Ensayo aleatorizado, abierto, en fase 3 de
erlotinib sólo o en combinación con CP-751,871 en
pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado
de histología no adenocarcinoma”. Investigador principal
i responsable de l'estudi: Dr. Cardenal. Estudi en fase
de reclutament.
54
“Estudio abierto, multicéntrico, con una sola
rama de tratamiento, para evaluar la eficacia de nilotinib
en pacientes adultos con tumores del estroma
gastrointestinal metastásicos o irresecables en primera
línea de tratamiento”. Investigador principal i responsable
de l'estudi: Dr. García del Muro. Estudi en fase de
reclutament.
Publicacions internacionals
Oliveira, A.C.; Domingo, E.; Arnau, M.; Gallardo, D.;
Puig, I., i González-Barca, E.
“All-trans retinoic acid-induced myositis in a case of
acute promyelicytic leukaemia”
International Journal of Laboratory Hematology. Gener
de 2008; 18
Van Der Graaf, M; Julià-Sape, M.; Howe, F.A.; Ziegler,
A.; Majós, C.; Moreno, A.; Rijpkema, M.; Acosta, D.;
Opstad, K.; Van Der Meulen, Y. M.; Arús, C., i
Heereschap, A.
“MRS quality assessment in a multicentre study on MRSbased classification of brain tumours”
NMR in Biomedicine. 2008; 21: 148-158
C . B E L LV I T G E
Comunicacions internacionals
“Which is best for classifying brain tumours from 1H
spectra: Expert interprtation, metabolite ratios, classifiers
or the INTERPRET decision-support system?”
M. Julià-Sape, I. E. Coronel, C. Majós, A. Candiota,
M. Serrallonga, M. Cos, C. Aguilera, J. Acebes,
J.R. Griffiths i C. Arús
ISMRM 16th Scientific Meeting & Exhibition
Toronto, del 3 al 9 de maig de 2008
“Proton MR spectroscopy as a tool for discriminating
between tumour and pseudotumoural lesion in solid
brain masses”
C. Majós, J. Alonso, M. Julia-Sape, C. Aguilera, J.J.
Sánchez, S. Castañer, S. Samitier, A. Rovira i C. Arus
ESNR-33rd European Society of Neuroradiologyer-Annual
Meeting, 17thadvanced course
Cracòvia, Polònia, del 18 al 21 de setembre de 2008
38
“Differentiating tumour vs. Demyelinating disease vs.
Normal brain with SV 1H-MRS”
Margarida Julià-Sapé, Cm Majós, M. Cos, C. Aguilera
i C. Arus
ISMRM-Frontiers of Magnetic Resonance: From Tumor
Cell to Cancer Patient
Niça, del 13 al 16 de setembre de 2008
Comunicacions nacionals
“Hibernoma: Hallazgos por RM”
M. de Albert, J.A. Narváez, S. Martínez, E. de Lama,
E.M. Merino i R. Llatjós
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Valoración por RM de los miomas embolizados”
A. Sánchez, E. Andia, D. Martínez, I. Puig, L. Giné i J.
Domínguez
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Angiomixoma agresivo: hallazgos por TC y RM”
A. Sánchez, A. Valdivielso, E. Andia, M. Gil, A. Vidal i
M.D. Martí
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Lesiones problema en RM de mama: iconografia por
RM y correlación radiopatológica”
D. Martínez, E.M. Merino, A. Gumà, E. Carreño, A.
Sánchez i I. Puig
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Complicaciones pulmonares en el paciente con
enfermedad hematooncológica: valoración por TC”
D. Martínez, E. Carreño, E. Andia, D. Leiva, E.M. Merino
i I. Puig
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
E. Carreño, A. Sánchez, D. Martínez, E.M. Merino i
R. Barranco
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Calidad percibida por los pacientes sometidos a pruebas
de TC y RM”
C. Vivancos, A. Martínez, F. Torres, R. Miranda, R. Merino,
G. Rossell, A. Fernández, C. Llauradó, E. Ruiz, O. Rubio,
P. Gutiérrez, D. Coca, M. Álvarez, M. López i M. Molina
XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Enfermería Radiológica
Còrdova, del 4 al 6 de juny de 2008
“Dolor escrotal agudo: ¿Qué debe saber un radiólogo?”
J.L. López, E. Alonso, P. Viloria, E. Gómez, E.M. Merino
i M. de Albert
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Administración de contraste yodado en los estudios
PET-TC con FDG en pacientes con patología tumoral
torácica: aspectos técnicos”
I. Ferrero, C. Gámez, E. Andia, I. Liarte, J.A. Cordero,
M. Albadalejo, A.M. Sánchez,
A. Sánchez i I. Puig
XXIX Congreso de la SEMN-Sociedad Española de la
Medicina Nucelar
Publicat en la revista oficial. Rev Esp Med Nuc. 2008;
27 supl 1:100
València, del 25 al 27 de juny de 2008
“Estadificación de las neoplasias de recto por RM”
I. Puig, D. Martínez, E.M. Merino, A. Sánchez i E. Andia
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Estudio neoplasias de recto”
F. Torres, M. López i M. Molina
AETR-Aociación Española de Técnicos Radiólogos
Jerez, del 23 al 26 d'octubre de 2008
“Carcinomas lobulillares de mama: correlación de tamaño
mediante mamografía, ecografía, RM y anatomia
patológica”
A. Gumà, E. Alonso, R. Ortega, A. Sánchez, D. Martínez
i L. Prieto
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Revisión del cuello aneurismático en aneurismas
no rotos”
M. de Miquel, M.R. Cambra, P. Mora, L. Aja, M. Cos
i S. Castañer
XXXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de
Neurorradiología
Oviedo, 30 i 31 d'octubre i 1 novembre de 2008
“Cambios posradioterapia en la pelvis: papel de la RM
en la caracterización de las lesiones”
C . B E L LV I T G E
“Neurobehçet. Claves para el diagnòstico y tratamiento”
S. Martínez-Yélamos, A. Riera, C. Majós, I. Ferrer i F.
Rubio
LX Reunión Anual de la Sociedad Española de
Neurología
Palau de Congressos de Catalunya. Barcelona, del 25
al 29 de novembre de 2008
M. López
“RM fetal y neonatal”. S. Hernández
“RM funcional”. D. Bergé, S. Carmona
Moderadors: F. Torres, A. Catalán
I Congrés Nacional de Tècnics Superiors en Imatge per
al Diagnòstic
Barcelona, del 21 al 23 de febrer de 2008
“Rombencefalitis: espectro etiloógico en noventa y
seis pacientes”
M. Moragas, S. Martínez-Yélamos, A. Palasi, C. Majós,
P. Fernández, F. Rubio, Tx. Arbizu.
LX Reunión Anual de la Sociedad Española de
Neurología
Palau de Congressos de Catalunya. Barcelona, del 25
al 29 de novembre de 2008
“Técnicas de imagen avanzadas en la caracterización
de tumores cerebrales”
C. Majós
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
Ponències nacionals
39
“Discusión a propósito de un caso clínico”
C. Majós
VII Reunió Catalanobalear de Neurooncologia
El Montanyà (Barcelona), 19 i 20 de juny de 2008
“Espectroscopia protónica univóxel y multivóxel:
fundamentos, conceptos básicos e implementación”
C. Majós
III Curs de neuroimatge avançada en neurociència
cognitiva i psiquiatria
Hospital del Mar-Barcelona, 11-15 de febrer de 2008
“Com podem valorar la resposta tumoral per TC/RM? “
M. Cos
III Jornada del Càncer de Cap i Coll
Hospital Duran i Reynals, 7 de novembre de 2008
“Ginecología oncológica y patología mamaria”
Participació com a professora al Curs de Formació
Continuada
A. Sánchez
XV Curs Intensiu de Formació Continuada
Universitat Autònoma de Barcelona
Lloret de Mar, 22 de febrer de 2008
“Atypical clinical onset of a glioblastoma multiforme
with extensive leptomeningeal infiltration. RadiologicalPathological correlation”
S. Castañer, C. Majós, C. Aguilera, S. Boluda, M. Cos,
J.J. Sánchez, A. Camins i
A. Samitier
ESNR-33rd European Society of NeuroradiologyerAnnual Meeting, 17thadvanced course.
European Congress of Radiology
Cracòvia (Polònia), del 18 al 21 de setembre de 2008
“Últimos avances y aplicaciones”
“Secuencias en RM”. J. Gili
“Optimización de parámetros en RM”. G. Blasco
“Espectroscopia por RM. Bases Físicas y aplicación
Clínica”. C. Majós
“Estudio embolización arteria uterina y RM de mama”.
Pòsters internacionals
“The role of MR in the follow up of recurrent gliomas
treated with antiangiogenic drugs. A prelimiary study”.
J.J. Sánchez, C. Majós, M. Martínez, P. Puyalto, M.
Cos, A. Samitier, A. Camins, P. Cuadras, J.M. Gil i C.
Aguilera
ESNR-33rd European Society of NeuroradiologyerAnnual Meeting, 17thadvanced course
European Congress of Radiology
Cracòvia (Polònia), del 18 al 21 de setembre de 2008
“Cerebral venous thrombosis: Perals and Pitfalls”
J.J. Sánchez, P. Puyalto, A. Camins, P. Cuadras, S.
Castañer, M. Cos, C. Majós, A. Samitier i C. Aguilera
ICR 2008-25th International Congress of Radiology
Marràqueix, del 5 al 8 de juny de 2008
“Imaging features of aggressive angiomyxoma”
A. Sánchez, M. Gil, I. Puig, E. Andia, E. Merino i D.
Martínez
ICR 2008-25th International Congress of Radiology
Marràqueix, del 5 al 8 de juny de 2008
Pòsters nacionals
“SOS Resonancia Magnética”
O. Rubio, A. Martínez, F. Torres, P. Gutiérrez, R. Merino
i C. Vivancos
XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Enfermería Radiológica
Còrdova, del 4 al 6 de juny de 2008
“Utilidad de la PET-TC en la sospecha de recidiva de
cáncer de mama”
A.P. Caresia, C. Gámez, A. Fernández, A. Benítez, A.
Sánchez, F. Moreno, M. Cortés, P. Pifarré i E. Andia
XXIX Congreso de la SEMN-Sociedad Española de
Medicina Nuclear
Publicat a la revista oficial. Rev Esp Med Nuc. 2008;27
supl 1:47
València, del 25 al 27 de juny de 2008
“Síndrome quiasmático: espectro de hallazgos en RM”
A. Samitier, A. Camins, C. Majós, J.J. Sánchez, S.
C . B E L LV I T G E
Castañer i C. Aguilera
Radiología. XXIX Congreso Nacional de la SERAM.
Pàg. 251
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Toxicidad cerebral: exposición accidental e intencional.
Revision”
A. Domingo, A. Camins, J.P. Vives, E. Salvador, A.
Ramos i A. Saurí
Radiología. XXIX Congreso Nacional de la SERAM.
Pàg. 251
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
40
“Leucoencefalopatía Multifocal Progresiva en un
paciente con transplante de médula ósea en tratamiento
con micofenolato”
E. Ripoll, R. Velasco, J. Bruna, H. Quesada, C. Majós i
F. Rubio
LX Reunión Anual de la Sociedad Española de
Neurología
Palau de Congressos de Catalunya. Barcelona,
del 25 al 29 de novembre de 2008
“Enfermedad de Marchiafava Bignami y Ambliopía
nutricional en un paciente con patrón de abuso y
dependencia por alcohol y tabaco”
A. Alentorn, E. Ripoll, L. Bau, S. Muñoz, C. Majós, S.
Martínez-Yelamos, J. Bruna i F. Rubio
LX Reunión Anual de la Sociedad Española de
Neurología
Palau de Congressos de Catalunya. Barcelona,
del 25 al 29 de novembre de 2008
“Leucoencefalopatía lobar reversible como forma de
presentación de la angiopatía amiloide cerebral”
L.M. Cano, M. Mañé, M. Alberti, C. Majós, J.J. Sánchez,
S. Martínez-Yelamos i F. Rubio
LX Reunión Anual de la Sociedad Española de
Neurología
Palau de Congressos de Catalunya. Barcelona, del 25
al 29 de novembre de 2008
“Estudio neoplasias de recto”
F. Torres, M. López, M. Molina, C. Vivancos i M. Ventura
VIII Congreso AETR-Asociación Española de Técnicos
Radiólogos
Jerez, del 23 al 26 d'octubre de 2008
“RM Pélvica en el control de los miomas uterinos
tratados con embolización arterias uterinas (EAU)”
M. López, F. Torres, M. Molina i C. Vivancos
VIII Congreso AETR-Asociación Española de Técnicos
Radiólogos
Jerez, del 23 al 26 d'octubre de 2008
XIII Congreso Nacional de Enfermería Radiológica
Còrdova, del 4 al 7 de juny de 2008
Pilar Gutiérrez, (DUI), Olga Rubio (DUI), Rosa Merino
(DUI), Carme Vivancos (DUI) i Antonio Martínez (DUI)
ICR 2008-25th International Congress of Radiology
Marràqueix, del 5 al 8 de juny de 2008
Ana Sánchez
SENR-Neurorradiología en la Patología Raquimedular
Madrid, 25 i 26 de setembre de 2008
Juan José Sánchez
VII Congreso Nacional de TER
Jerez de la Frontera, del 23 al 25 d'octubre de 2008
Francesc Torres (TER)
Assistència a cursos i congressos nacionals
Sociedad Española de Radiología de Musculo-Esquelética
Pamplona, del 13 al 15 de febrer de 2008
Ana Sánchez
1r Congrés Nacional de Tècnics Superiors en Imatge
per al Diagnòstic
Barcelona, del 21 al 23 de febrer de 2008
Francesc Torres (TER) i Manolo Molina (TER)
XXX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 25 de maig de 2008
Carles Aguilera, Carles Majós, Ana Sánchez, Eduard
Andia, Isabel Puig, Àlex Samitier, David Martínez, Eva
Merino i Sara Castañer
V Jornada de Neurooncologia
L'Hospitalet de Llobregat, 29 de febrer de 2008
Àngels Camins, Carles Aguilera i Carles Majós
4t. European Course of NeuroRadiology. ESNR
Basel, de l'11 al 15 d'abril de 2008
Juan José Sánchez i Sara Castañer
33rd European Society of NeuroRadiology 2008
Cracòvia, del 17 al 20 de setembre de 2008
Carles Majós
European Course of NeuroRadiology-1st course. ESNR
Tarragona, del 10 al 14 d'octubre de 2008
Mónica Cos
II Jornada de Debat “Reptes en el diagnòstic per la
imatge”
Barcelona, 7 de novembre de 2008
Carme Vivancos
Estades de metges residents
Dra. Elisabeth Matas Martín-R4-Neurologia
Dra. Olalla Santa Cruz González-R3-Oncologia
Radioteràpia
Dr. Yoel Piedra González-R3-Radiodiagnòstic
Dra. Lucía Aja Rodríguez-R4-Radiodiagnòstic
Dra. Elena Carreño García-R4-Radiodiagnòstic
Dr. Yoel Piedra González-R4-Radiodiagnòstic
C . B E L LV I T G E
Estades d'altres professionals sanitaris
Estada formativa d'alumnes de l'Escola BonanovaFormació Professional Sanitària
Sra. Miriam Cortés Arjona
Sra. Maite Jiménez Nieto
Sr. Pau Guiu de la Hera
Sr. Patricia Tomas Cerrato
Formació de la resta del personal
41
Curs: Els models de comunicació i les seves habilitats
Barcelona, 7 i 21 d'octubre de 2008
Jornada I: M. Ferrer (aux. adm.), O. Márquez (aux.
adm.), S. Fisa (aux. adm.), R. Romero (ass.), F. Torres
(TER), O. Rubio (DUI), R. Merino (DUI), M. Ventura
(adm.), R. Miranda (DUI) i P. Gutiérrez (DUI)
Jornada II: J.R. Cristino (adm.), E. Garcia (aux. adm.),
C. Cruz (aux. adm.), A. Montoro (ass.), C. Vivancos
(DUI), G. Rosell (DUI), A. Martínez (DUI), M. López
(TER), M. Molina (TER) i G. Barcena (aux. adm.)
Curs: Identificació i anàlisi dels processos de gestió
Barcelona, octubre-novembre de 2008
Dr. C. Aguilera, C. Vivancos (DUI), A. Martínez (DUI),
Y. del Castillo (DUI), J.R. Cristino (adm), M. Ventura
(adm.)
C . B E L LV I T G E
Unitat de TC . Hospital de Viladecans
L’activitat
Unitat de Tomografia Computada
Respecte a l'any anterior, hi ha hagut un decrement
Unitat de TC
Hospital de Viladecans
Av. de Gavà, 38
08840 Viladecans
Tel. 93 659 01 11
del 4,38%, i s'ha passat de les 5.687 exploracions
el 2007 a les 5.438 el 2008; això suposa una mitjana
de 453 exploracions mensuals.
Aquesta unitat està gestionada pel Servei de
Responsables
Viladecans.
Responsable mèdic
Dr. Luis Ramos Amador
Coordinadora d’infermeria
Sra. Magda Sistac Robles
42
Parc tecnològic
T.C Prospeed S Fast. General Electric
Reveladora AGFA Model: 5361999 = Drysatr
3000
Injector de contrast Medrad
42
Gràfic 2 2 . Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat TC. Hospital de Viladecans. Centre Bellvitge
700
600
500
400
300
200
100
0
2007
2008
431
537
497
412
536
549
443
254
418
430
563
617
529
402
393
502
384
377
522
215
396
521
708
489
IDI MEMÒRIA‘07
Radiodiagnòstic de l'Hospital Sant Llorenç de
Els fets més importants
D'altra banda, destaca l'activitat docent a estudiants de
Unitat de PET
Durant l'any 2008, ha continuat l'increment constant i
medicina, odontologia i de tècnics superiors per al
progressiu de sol·licituds. Predominen les exploracions de
diagnòstic per la imatge i també de metges residents i
cos sencer en el 99%; els estudis cerebrals corresponen
especialistes de medicina nuclear, ja que la unitat PET
solament a l'1%. Les indicacions per càncer són les més
forma part acreditada de la unitat docent del Servei de
freqüents (99%); en destaca, per nombre, el de pulmó
Medicina Nuclear de l'Hospital Universitari de Bellvitge.
Unitat de PET
Hospital Universitari Bellvitge
Av. Feixa Llarga, s/n
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 264 00 36
Fax. 93 264 05 53
(30%), el linfoma (14%) i el colorectal (11%), amb
S'ha consolidat el sistema de gestió de qualitat amb
percentatges similars a anys anteriors. S'ha consolidat l'ús
l'acreditació UNE-EN-ISO 9001:2000 implantat al 2007.
de contrast iodat per l'estadiatge inicial del càncer de
A l'últim trimestre de l'any, van començar les obres
Responsables
pulmó en pacients que no s'han realitzat prèviament un
d'ampliació d'espais i l'adequació dels vestuaris compartits
estudi de TC toràcic (aprox. 1,5%). Encara que han
amb Medicina Nuclear.
Responsable mèdic
Dra. Cristina Gámez Cenzano
Coordinadora d'infermeria
Sra. Immaculada Ferrero Febrer
Responsable administrativa
Sra. Carme Arans Pérez
augmentat el nombre de malalts ingressats (419 el 2008
davant de 320 el 2007), es manté el percentatge respecte
a l'activitat total (9%). Les exploracions de pacients
43
43
IDI MEMÒRIA‘07
C . B E L LV I T G E
Unitat de Tomografia per Emissió de Positrons
pediàtrics corresponen al 2% de l'activitat. Ha disminuït
discretament la participació en assaigs clínics de
monitorització de nous antitumorals.
Gràfic 24. Percentatge per procedències.
Unitat PET. Hospital U. de Bellvitge.
Centre Bellvitge
Gràfic 2 3. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat PET. Hospital U. de Bellvitge. Centre Bellvitge
H. Univ. Bellvitge
12,05%
500
400
ICO
Duran i Reynals
17,22%
300
200
100
ICO Germans
Trias i Pujol 23,53%
0
2007
2008
269
323
348
267 280
285 373
212
245
379
290
261
306
304
315
411 390
286 483
311
354
417
465
349
Gràfic 25. Percentatge per zones
anatòmiques explorades. Unitat PET.
Hospital U. de Bellvitge. Centre Bellvitge
H. Univ. Arnau de V.
7,95%
H. Univ. Josep
Trueta 3,76%
Altres 8,02%
ICO
Josep Trueta
4,17%
H. Univ.
Joan XXIII
2,62%
H. Univ.
Vall d’Hebron
20,68%
TEP-TC
Cervell 1,0%
TEP-TC
Cos senser
99,0%
Parc tecnològic
Equip híbrid PET-TC, model Discovery ST.
General Electric.
Tres estacions de treball Xeleris.
Una estació de treball Advantage Windows
Impressoras: Codonics i Laser Color OKI
Activímetre Capintec CRC-15PET
C . B E L LV I T G E
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
L’activitat
L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
Aquest any, s'ha incrementat notablement l'activitat
en comparació amb l'exercici anterior, ja que s'han
dut a terme 4.391 proves davant de les 3.532 del
2007 (increment del 24,32%).
La majoria de les sol·licituds provenen dels hospitals
públics adscrits al CatSalut o d'altres comunitats
autònomes (97%). La resta de proves són de recerca
i assajos clínics (2,5%) i una petita proporció
correspon a privats (0,5%). Els hospitals més
significatius són HU Bellvitge/ICO-L'Hospitalet (29%
davant del 27,4% el 2007), HGTiP/ICO-Badalona
Projectes d’investigació
“Perfusión y metabolismo cerebral mediante SPECT
de perfusión con HMPAO y PET en los pacientes
con aterosclerosis carotídea avanzada. Estudi os
comparativos de imagen por F18-FDG-PET con
estudios de la expresión diferencial de los genes
en arteriosclerosis carotídea avanzada.”
Beca per a la realització de projectes d'investigació
en el marc del Plan Nacional de I + D + I J Kuprinsky.
IDIBELL. HU Bellvitge.
(24% davant del 32% al 2007) i HU V.Hebron (21%
davant del 19% el 2007), amb discretes variacions
44
Assaigs clínics
dels percentatges respecte a altres anys.
“Estudio exploratorio, aleatorizado, doble ciego
para evaluar los efectos de AZD2171 y gefitinib
solos o en combinación, sobre los biomarcadores
y tumores de pacientes con cáncer de pulmón no
microcítico previamente no tratado, evaluados antes
del tratamiento habitual, o de pacientes con cáncer
de cabeza y cuello metastásico o recurrente.”
AstraZeneca.
Investigador principal: Dr. J. Baselga.
Oncologia. HU Vall d'Hebron. Barcelona.
“Estudio fase I/II de quimioterapia con la
combinación de pemetrexed y cisplatino
concomitante con radioterapia seguida de
quimioterapia de consolidación con pemetrexed
en paciente con cáncer de pulmón no microcítico
localmente avanzado inoperable.” H3E-XMS094.Lilly.
Investigador principal: Dr. R. Rosell. Coordinadors:
Dr. F. Cardenal i Dra. M. Arnáiz
Institut Català d'Oncologia. Barcelona.
“An open-label, dose escalation phase I trial of
MK-0646 given as a once weekly infusion in patients
with advanced solid tumors and multiple myeloma.
Merck-Sharp Dohme.”
Investigador principal: Dr. J. Baselga.
Oncologia. HU Vall d'Hebron. Barcelona.
Publicacions nacionals
ROSELL GRATACÓS, A.; GINÉS GIBERT, A.; SERRA
MITJANS M., i GÁMEZ CENZANO, C. “Estadificación
mediastínica del cáncer de pulmón en el siglo XXI:
un reto de carácter multidisciplinario”.
Medicina Clínica (Barc.), 2008; 130:415-22.
RAMOS, E.; MARTÍNEZ, L.; GÁMEZ, C.; TORRAS,
J.; VALLS, C.; RAFECAS, A.; LLADÓ, L.; JORBA, R.;
RUIZ, S.; SERRANO, T., i FABREGAT, J.
“Utilidad de la PET-TC en la estadificación previa
a la cirugía por metástasis hepáticas de carcinoma
colorrectal. (Use of PET-CT in pre-surgical staging
of colorectal cancer hepatic metastases.)”
Cir Esp. Agost de 2008; 84(2):71-7.
MENA BARES, L.; GÁMEZ CENZANO, C.; ANDÍA
NAVARRO, E.; PALMERO SÁNCHEZ, R.; FERNÁNDEZ
LEÓN. A., i PIFARRÉ MONTANER P.
“Metástasis suprarrenal metacrónica de cáncer de
pulmón no microcítico en paciente con adenomas
adrenales bilaterales. (Metachronous suprarenal
C . B E L LV I T G E
metastasis of non-microcytic lung cancer in a patient
with bilateral adrenal adenomas.)”
Rev Esp Med Nucl. Setembre-octubre de
2008;27(5):370-1.
PIFARRÉ, P.; CORTÉS, M.; MADROÑAL, N.;
FERNÁNDEZ, A.; CARESIA, P., i GÁMEZ C.
“Tuberculosis en un estudio PET-TC con FDG en un
paciente con sospecha de recidiva tumoral de una
neoplasia de pulmón. [Tuberculosis in an FDG PETTC study in a patient with suspected tumour
recurrence of a pulmonary neoplasm.]”
Rev Esp Med Nucl. Novembre-desembre de 2008;
27(6):440-1.
Publicacions internacionals
45
TATEISHI, U.; GÁMEZ, C.; DAWOOD, S.; YEUNG,
H.W.; CRISTOFANILLI, M., i MACAPINLAC, H. A.
“Bone metastases in patients with metastatic breast
cancer: morphologic and metabolic monitoring of
response to systemic therapy with integrated PET/CT.”
Radiology. Abril de 2008; 247(1):189-96.
FERNÁNDEZ, A.; CORTÉS, M.; CARESIA, AP.; DE
JUAN, R.; VIDALLER, A.; MAÑÁ, J.; MARTÍNEZYÉLAMOS, S., i GÁMEZ C.
“La TEP au 18F-FDG dans la patologuie inflammatoire
et infectieuse: intestinale, prothétique, fibrose,
sarcoïdose, tuberculose…[18F-FDG PET imaging of
infection and inflamation: intestinal, prosthesic
replacements, fibrosis, sarcoidosis, tuberculosis…”
Médecina Nucléaire, 2008 (32):523-529.
1st European Lung Cancer Conference. ESMO &
IASLC
Ginebra (Suïssa), del 23 al 26 d'abril de 2008
“Le 18 FDG en pathologie inflammatoire: infections
intestinales, sur prothèses, fibrose, sarcoïdose et
tuberculose”
A. Fernández León
12e Réunion Franco Espagnole de Médecine Nucléaire
Biarritz (França), 3 i 4 d'octubre de 2008
Workshop in thorax
C. Gámez Cenzano
1st Barcelona International Imaging Symposium and
Course on PET/CT. Certification of Special
Competence in PET/CT. 18 hours. Course sponsored
by the European Association of Nuclear Medicine
and the European Society of Radiology
Barcelona, 13 i14 de novembre de 2008
Ponències nacionals
“PET-TC en la exploración de cuerpo entero”
I Jornada Interactiva d'Imatge en Oncologia,
acreditada amb 1,9 crèdits o 11 hores lectives
C. Gámez Cenzano
Girona, 18 de gener de 2008
“La PET en Oncología”
Jornada sobre la Aportación de la Tomografía por
Emisión de Positrones al Diagnóstico Médico. Real
Academia de Medicina
C. Gámez Cenzano
Sevilla, 21 de febrer de 2008
Ponències internacionals
“The Future of Imaging in Lung Cancer (1 hour)”
C. Gámez Cenzano
“Indicaciones de la PET en Cirugía Ortopédica y
Traumatología”
Tema del mes. Societat Catalana de Cirurgia
Ortopèdica i Traumatologia. Acadèmia de Ciències
Mèdiques de Catalunya i Balears
C. Gámez Cenzano
Barcelona, 27 de març de 2008
“Noves aplicacions no oncològiques de la PET”
Sessió de la Societat Catalana de Medicina Nuclear
sobre Avenços en Oncologia I.
A. Fernández León
Barcelona, 7 d'abril de 2008
“TAC en imagen multimodal”
XXIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Medicina Nuclear
Coordinadora i ponent del curs precongrés: C. Gámez
Cenzano
València, 25 de juny de 2008
“PET-TC para técnicos de radioterapia”
Programa de formación interna “Atenció al malalt
oncològic en tractament radioteràpic: tècniques,
prevenció i comunicació”. Institut Català d'Oncologia
C. Gámez Cenzano (classe)
L'Hospitalet de Llobregat, 6 d'octubre, 10 de
novembre i 15 de desembre de 2008
“PET-TC en oncología en el siglo XXI”
3r Curs Pràctic de TC Multitall
C. Gámez Cenzano
Girona, 23 d'octubre 2008
“Carcinoma cervical metastàsic d'origen desconegut”
III Jornada del Cáncer de Cap i Coll. 0,4 crèdits
A. Fernández León
L'Hospitalet de Llobregat, 7 de novembre de 2008
C . B E L LV I T G E
Comunicacions internacionals
“Detection of second primary malignancies with
integrated PET/CT in the staging of non-small-cell
lung cancer”
R. Palmero, C. Gámez, S. Guirao, E. Andia, A.
Fernández, M.D. Arnáiz, R. Ramos i I. Martínez
Ballarín
Journal of Thoracic Oncology 2008; 3(4): S52
Abstract book of 1st European Lung Cancer
Conference
Ginebra (Suïssa), del 23 al 26 d'abril de 2008
(pòster 136P)
46
“PET-CT en la evaluación de actividad inflamatoria
de la fibrosis retroperitoneal: control evolutivo e
impacto en la decisión terapéutica”
A. Fernández, A. Vidaller, E. Carmona, L. RodríguezBel, J. Martín Comín i C. Gámez
12e Réunion Franco Espagnole de Médicine Nucléaire
ACOMEN
Biarritz (França), 3 i 4 d'octubre de 2008
Comunicacions nacionals
“Detección de segundas neoplasias primarias en la
estadificación del cáncer no microcítico mediante
PET-TC”
D. Leiva Pedraza, C. Gámez Cenzano, E. Andía
Navarro, S. Guirao Marín, A. Fernández León i I. Puig
Povedano
Radiologia 2008. Comunicació oral del XXIX Congreso
Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
“Recidiva de neo de recto: diagnóstico diferencial
(PET- RM-TAC)”
P. Gutiérrez Blasco, R. Merino Suñén, I. Ferrero Febrer,
O. Rubio Pacheco, C. Vicancos Sánchez i A. Martínez
Pérez
Revista de la Sociedad Española de Enfermería
Radiológica. 2008;5(2):75-104
Pòster en el XIII Congreso de la Sociedad Española
de Enfermería Radiológica
Còrdova, del 4 al 6 de juny 2008
“Aportación diagnóstica de la PET-TC con 18F-FDG
en la fiebre de origen desconocido”
L. Rodríguez Bel, A. Fernández León, C. Gámez
Cenzano, A. Vidaller Palacín, M. Murillo, P. Caresia
Aróztegui, M. Cortés Romera, P. Pifarré Montaner,
Y. Ricart Brullés i J. Martín Comín
Rev Esp Med Nucl 2008; 27(extraordinari):9
Comunicació oral en el XXIX Congreso de la Sociedad
Española de Medicina Nuclear
València, del 25 al 27 de juny de 2008
“Predicción de la respuesta al tratamiento en el
linfoma B difuso mediante PET-TC con FDG”
M. Cortés Romera C. Gámez Cenzano, A. Fernández
León, P. Pifarré Montaner, P. Caresia Aróztegui, Y.
Ricart Brullés, E. González Barca i A. López Hernández
Rev Esp Med Nucl 2008; 27(extraordinari):13
Comunicació oral en el XXIX Congreso de la Sociedad
Española de Medicina Nuclear
València, del 25 al 27 de juny de 2008
“Utilidad del PET-TC en la sospecha de recidiva del
cáncer de mama”
P. Caresia Aróztegui, C. Gámez Cenzano, A.
Fernández León, A. Benítez Segura, A. Sánchez
Márquez, F. Moreno Sala, M. Cortés Romera, P. Pifarré
Montaner i E. Andía Navarro
Rev Esp Med Nucl 2008; 27(extraordinari):47
Pòster del XXIX Congreso de la Sociedad Española
de Medicina Nuclear
València, del 25 al 27 de juny de 2008
“Implantación de la UNE-EN-ISO 9001:2000 en la
gestión de la calidad en medicina nuclear”
C. Gámez Cenzano, C. Arans Pérez, M.A. Hernández
Fructuoso, T. Canela Coll, M.J. Díez Castro, P. Galofré
Mora, A. Rubió Rodríguez, M. Moreno Bartrolí, R.
Vidall Ripoll i J. Gili Planas
Rev Esp Med Nucl 2008;27(extraordinari):72.
Pòster del XXIX Congreso de la Sociedad Española
de Medicina Nuclear
València, del 25 al 27 de juny de 2008
“Administración de contraste yodado en los estudios
PET-TC con FDG en pacientes con patología tumoral
torácica: aspectos técnicos”
I. Ferrero Febrer, C. Gámez Cenzano, E. Andía Navarro,
I. Liarte Trias, J.A. Cordero Ramajo, M. Albadalejo
Castaño, A. M. Sánchez Uriol, A. Sánchez Márquez,
F. Moreno Sala i I. Puig Povedano
Rev Esp Med Nucl 2008; 27(extraordinari):100.
Pòster del XXIX Congreso de la Sociedad Española
de Medicina Nuclear
València, del 25 al 27 de juny de 2008
“Valoración de la afectación mediastínica no
detectada por PET-TC en la estadificación inicial del
carcinoma broncogénico no célula pequeña”
R. Ramos, C. Gámez, A. Ureña, J. Moya, I. Escobar,
I. Macia, F. Rivas, J. Saumench, R. Villalonga i I.
Martínez-Ballarín
Cir Esp 2008; 84 (espec congr 2): 99 (O-257)
Comunicació oral del XXVII Congreso Nacional de
Cirurgía
Madrid, del 3 al 6 de novembre de 2008
“La expresión de genes proinflamatorios se
correlaciona con la imagen por 18FDG PET en los
pacientes sometidos a cirugía carotídea”
M.A. Font, A. Fernández, A. Carvajal, M.M. Turu, A.
C . B E L LV I T G E
Luque i J. Krupinski
Neurología 2008; 23(10):659
A la LX Reunión Anual de la Sociedad Española de
Neurología
Barcelona, del 25 al 29 de novembre de 2008
Course sponsored by the European Association of
Nuclear Medicine and the European Society of
Radiology
“Utilidad de la PET-TC en el síndrome POEMS”
A. Alberti, L.M. Cano, S. Martínez-Yélamos, J. Bruna,
A. Vidaller, J.A. Narváez, A. Fernández, M. Povedano,
J. Mañà, J. Petit i J.A.M. Martínez
Neurología 2008; 23(10):747
A la LX Reunión Anual de la Sociedad Española de
Neurología
Barcelona, del 25 al 29 de novembre de 2008
Caresia Aróztegui, A. P.; Gámez Cenzano, C.
I Jornada interactiva d'Imatge en Oncologia
Girona, 18 de gener de 2008
1,9 crèdits, equivalents a 11 hores lectives. Acreditats
pel Sistema Espanyol d'Acreditació de la Formació
Mèdica Continuada i l'European Accreditacion Council
for CME (EACCME) de la UEMS
Fernández León, A.; Gámez Cenzano, C.
“Curso de formación continuada en TAC en imagen
multimodal”
XXIX Congreso de la Sociedad Española de Medicina
Nuclear
Valencia, 25 de juny de 2008
Caresia Aróztegui. AP; Cortés Romera, M; Gámez
Cenzano, C.; Pifarré Montaner, P.
“Sensibilització a la prevenció de riscos laborals”
Montaner&Ass
L'Hospitalet de Llobregat, 4 de febrer de 2008
Caresia Aróztegui, A. P.; Cortés Romera, M.;
Fernández León, A., i Gámez Cenzano, C.
XXIX Congreso de la Sociedad Española de Medicina
Nuclear
València, del 25 al 27 de juny de 2008
Gámez Cenzano, C.
“Gestión hospitalaria. El jefe de servicio como product
manager”
250 horas o 10 ECTS (ECTS: European Credit Transfer
System, 1 crèdit equival a 25 hores)
IDEC. Universitat Pompeu Fabra
Barcelona, 6 febrer-12 març de 2008
Gámez Cenzano, C.
“3r Curso Práctico de TC Multicorte”
Girona, 22, 23 i 24 d'octubre de 2008
Curs acreditat per la Comissió de Formació
Continuada del Sistema Nacional de Salut
(SEAFORMEC) amb 2,9 crèdits, equivalents a 21
hores lectives
Curs acreditat per la Sociedad Española de Radiología
(SERAM) amb 19 crèdits categoria 1
Assistència a cursos i congressos internacionals
47
Gámez Cenzano, C.
1st European Lung Cancer Conference. ESMO &
IASLC
18 hores of European external CME Credits
Ginebra (Suïssa), del 23 al 26 d'abril de 2008
Fernández León, A.
12e Réunion Franco Éspagnole de Médecine Nucléaire
ACOMEN
Biarritz (França), del 3 al 4 d'octubre de 2008
Cortés Romera, M.; De Juan Rubio, R.
Annual Congress of European Association of Nuclear
Medicine
Munic (Alemanya), de l'11 al 15 d'octubre de 2008
Caresia Aróztegui, A.P.; Cortés Romera, M.; De Juan
Rubio, R.; Gámez Cenzano, C.
1st Barcelona International Imaging Symposium and
Course on PET/CT
Barcelona, 13 i 14 de novembre de 2008
Certification of Special Competence in PET/CT
18 hores
Assistència a cursos i congressos nacionals
Fernández León, A.
“Curs de suport vital avanzat-adult”
Organitzat pel Centre d'Estudis Col·legials i per
l'Associació Catalana de Medicina Intensiva,
homologat per l'European Ressuscitation Council.
20 hores lectives. Activitat acreditada pel Consell
Català de la Formació Mèdica Continuada i per la
Comissió de Formació Continuada del Sistema
Nacional de Salut amb 2,5 crèdits.
5 i 6 de juny de 2008
Caresia Aróztegui, A.P.; De Juan Rubio, R.; Cortés
Romera, M.; Fernández León, A., i Gámez Cenzano, C.
“Curs de rol professional”
IDI-Hospital Duran i Reynals
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 16 i 30 de juny
de 2008
Gámez Cenzano, C.
Jornada sobre expertesa directiva. Un cas pràctic: la
dirección per objectius com a instrument d'integració
a l'IDI
Sitges, Barcelona, 27 i 28 d'octubre de 2008
Fernández León, A.
III Jornada de Cáncer de Cap i Coll
L'Hospitalet de Llobregat, 7 de novembre de 2008
C . B E L LV I T G E
Gámez Cenzano, C.
II Jornada de Debat. Reptes en el diagnòstic per la
imatge
Barcelona, 7 de novembre de 2008
Caresia Aróztegui, AP; Cortés Romera, M.
XX Jornades de la Societat Catalana de Medicina
Nuclear. Cirurgia radioguiada, present i futur
Tarragona, 7 de novembre de 2008
Gámez Cenzano, C.
Sessions de la Societat Catalana de Medicina Nuclear
(2007-2008)
1,6 crèdits. Acreditats pel Consell Català de la
Formació Mèdica Continuada. Comissió de Formació
del Sistema Nacional de Salut
48
Gámez Cenzano, C.
Cursos presencials de català i superació examen final:
nivells intermedi I2-3 (90 h) i suficiència S1-2
(45 h- 45 h). Consorci per a la Normalització
Lingüística. Barcelona
Estades de metges especialistes
Jaume Mora Salvadó. Medicina Nuclear. HU de
Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat): gener
Manuel Murillo Sosa. Medicina Nuclear. Institut Mèdic
per la Imatge. Manresa: Dimecres,
febrer-març
Ana López. Medicina Nuclear. H. Meixoeiro-Vigo: 26 de juny
Juan Outomuro. Medicina Nuclear. H. MeixoeiroVigo: 15-19 de setembre
Ramón Guitián. Medicina Nuclear. H. Meixoeiro-Vigo:
22-26 de setembre
Estades d'altres professionals sanitaris
Cristina Fernández. DUI. H. Meixoeiro-Vigo:
2-4 de juny
Formació de la resta del personal
M. Albadalejo Castaño
C. Arans Pérez
J. A. Cordero Ramajo
N. Ferrer Villanueva
I. Ferrero Febrer
A.M. Sánchez Uriol
J. Villalón Mena
Sensibilització a la prevenció de riscos laborals
Montaner&A. L'Hospitalet de Llobregat
4 de febrer de 2008
A.M. Sánchez Uriol
Curs d'operadors d'instal·lacions de radiodiagnòstic
Escola Bonanova. Barcelona.
5-9 de maig de 2009
J.A. Cordero Ramajo
XIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermería
Radiológica
Còrdova, 4-6 de juny de 2008
M. Albadalejo Castaño
C. Arans Pérez
J.A. Cordero Ramajo
N. Ferrer Villanueva
I. Ferrero Febrer
I. Liarte Trias
J. Navarro Herrera
A.M. Sánchez Uriol
Curs de Rol Professional
IDI-Hospital Duran i Reynals
L'Hospitalet de Llobregat, 16 i 30 de juny de 2008
M. Albadalejo Castaño
I. Ferrero Febrer
XXIX Congreso de la Sociedad Española de Medicina
Nuclear
València, del 25 al 27 de juny de 2008
I. Ferrero Febrer
3r Curs Pràctic de TC Multitall
Girona, 22,23 i 24 d'octubre de 2008
J.A. Cordero Ramajo
II Jornada de Debat. Reptes en el diagnòstic per la
imatge
Barcelona, 7 de novembre de 2008
I. Liarte Trias
XX Jornades de la Societat Catalana de Medicina
Nuclear
Cirurgia radioguiada, present i futur
Tarragona, 7 de novembre de 2008
J. Navarro Herrera
Curs presencial de català nivell A elemental
Hospital U. de Bellvitge
N. Ferrer Villanueva
Cursos presencials de català i superació examen final:
nivell suficiència S2 (45 h)
Consorci per a la Normalització Lingüística. Barcelona
Faculatius, DUI i responsable administrativa
Curs presencial d'anglès. Impact. 50 h
Altres activitats rellevants
A. Fernández León
Docència. Curs “Avances en patología vascular
cerebral”
C . B E L LV I T G E
Programa de doctorat “Investigació en fisiopatología
general de la malaltia”
Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.
Campus Bellvitge
M. Cortés Romera
Moderadora sessió de pòsters àrea “Ganglio centinela
y aparato digestivo”
XXIX Congreso de la Sociedad Española de Medicina
Nuclear
València, del 25 al 27 de juny de 2008
J.A. Cordero Ramajo
Membre de comitè científic
XIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermería
Radiológica
Còrdova, del 4 al 6 de juny de 2008
49
J.A. Cordero Ramajo
Redactor en cap de la revista de la Sociedad Española
de Enfermería Radiológica
Facultatius i DUI
Docència de classes pràctiques dels alumnes de les
Facultats de Medicina i Odontologia
Universitat de Barcelona. Campus Bellvitge
DUI
Docència de classes pràctiques dels alumnes de
tècnics superiors per la Imatge de l'Escola Bonanova
C. Gámez Cenzano
Docència de classes teòriques: “Generalitats en
Medicina Nuclear”
Facultat de Medicina. Universitat Internacional de
Catalunya. Campus Sant Cugat
Els fets més importants
L’activitat
Unitat de Ressonància Magnètica
Al llarg de l'any 2008, s'ha estabilitzat tant la demanda
L'activitat assistencial de l'equip de RM és similar al darrer
Unitat de TC
d'exploracions com l'activitat assistencial de RM del centre
any, sense canvis significatius en la procedència de les
i s'han continuat derivant exploracions a altres centres
exploracions ni en el tipus d'exploracions que s'hi duen
per tal de reduir les llistes d'espera.
a terme.
Hospital Universitari
Arnau de Vilanova
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 973 23 94 72
Fax. 973 22 16 49
L'activitat de l'equip de TC és 100% hospitalària, i s'ha
S'ha consolidat l'activitat assistencial de l'equip de TC,
incrementat gairebé un 44,5% en relació amb el darrer
però la manca de radiòlegs del centre fa que el rendiment
any amb la incorporació de la unitat en els assaigs clínics
de l'equip no sigui el desitjat.
del Servei d'Oncologia de l'hospital.
49
Responsables
Responsable mèdic
Dra. Mabel Gil i García
Coordinadors d’infermeria
Sra. Lourdes Teres i Montoliu
Sr. Rafael Fort Uceda
Responsable administrativa
Sra. Maite Esque i Porta
50
Gràfic 26. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat RM. Centre Lleida
Gràfic 27. Percentatge per procedències.
Unitat RM. Centre Lleida
Gràfic 28. Percentatge per zones
anatòmiques explorades.
Unitat RM. Centre Lleida
No ICS 6%
Body 19%
Crani 38%
ICS Primària
12%
ICS Hospitalaria
82%
2007
2008
682
649
740
586
632
709 672
469
643 737
629
622
693
709
634
735
709
636 488
434
697 744
693
640
M.E. 20%
Columna 23%
Parc tecnològic
Equip de RM model Gyroscan Intera
Master 1,5 tesles. Phillips
Reveladora-processadora làser seca.
Imation
Consola independent de reconstrucció
d'imatges Easy Vision
Estació de treball independent eNTgra
Equip de TC model Brilliance 64. Phillips
Consola independent de reconstrucció
d'imatges. Phillips
Consoles de visualització per RM i TC.
IDI MEMÒRIA‘07
C. LLEIDA
Unitat de Ressonància Magnètica . TC
C. LLEIDA
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
Assistència a cursos i congressos
Assaigs clínics
Dra. Gil
25º Internacional Congrés of Radiology of the
International Society of Radiology
ICR 2008
Marràqueix, del 4 al 8 de juny de 2008
Allegro, AZDO530, H6Q-MC-S023, HKI-272,
STM01-102, I1Q-MC-JLBD,
SOLTI 0701 i WO20698.
Comunicacions
“Estadificación del carcinoma de cérvix por RM:
correlación radiopatológica”
J. Díez García, M. Gil García, C. Salas Lorente, C.
Vicandi Galdós i R. Begue Gómez
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, maig de 2008
51
Dra. Gil
I Curso y X Jornada de la Sección
Músculo-Esquelética (SERME)
Pamplona, 14 i 15 de febrer de 2008
Dra. Salas, Dra. Vicandi
Módulo de Semiología de la Escuela Superior de
Resonancia Magnética Clínica
Madrid, del 24 al 26 d'abril de 2008
Gràfic 30. Percentatge per procedències.
Unitat TC. Centre Lleida
Gràfic 29. Activitat mensual comparada 2007-08.
Unitat TC. Centre Lleida
M.E. 1%
Crani 9%
Body 90%
2007
2008
0
156
315
368
478
499
609 111
474 573
570
568
626
528
592
632
625
599
649
623 654
565
661
59
Dra. Gil, Dr. Begué
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
Dr. Díez
Neurorradiología en el Patología Radimedular
IV Curso Nacional de Neurorradiologia
Madrid, del 25 al 26 de setembre de 2008
Dra. Gil
II Jornada de debat. Reptes en el diagnòstic
per la imatge
Barcelona, 7 de novembre de 2008
Formació de la resta del personal
Rafa Fort Uceda
Curs d'operador d'instal·lacions de radiodiagnòstic
Barcelona, del 18 al 22 de febrer de 2008
Els fets més importants
L’activitat
Unitat de Medicina Nuclear
El fet més important durant el 2008 és el manteniment
Respecte a l'any 2007, aquest any hem tingut un
de l'activitat total anual gràcies a la col·laboració de
descens de l'activitat global en un 0,98% (4.768
tot l'equip i a pesar d'haver estat 3 mesos amb un
exploracions el 2008). L'ICS hospitalària i primària ha
sol DUI. Finalment, el juny s'han incorporat dos
disminuït la demanda el 8% , tot i que hem mantingut
Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
Tel. 973 22 85 04
Fax. 973 22 16 49
diplomats nous per tal de poder assumir un torn de
pràcticament la mateixa activitat gràcies a les entitats
tarda i millorar la qualitat de la nostra unitat per dur
no ICS, tant d'hospitals com d'entitats privades.
a terme, per exemple, tots els controls de qualitat
Responsables
dels radiofàrmacs amb radiocromatògraf, entre altres
Responsable mèdic
Dra. Teresa Canela i Coll.
Responsable administrativa
Sra. Mª Carmen Santos Abascal.
tasques.
Una altra fita important és la recertificació ISO 9001.
Aquest any hem iniciat una col·laboració amb el
51
Departament d'Ensenyament per tal de tutelar la
Formació Continuada en Tècniques de Medicina
52
Nuclear als estudiants del crèdit formatiu de Diagnòstic
per la Imatge.
Gràfic 31. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat MN. Centre Lleida
Gràfic 32. Percentatge per procedències.
Unitat MN. Centre Lleida
Gràfic 33. Percentatge per zones
anatòmiques explorades.
Unitat MN. Centre Lleida
ICS Hospitalària 54%
CatSalut 4%
No ICS 26%
2007
2008
445
438
514
311
443
390
625
0
352 536
392
369
421
437
422
441
409
325
473 339
407 441
348
305
Osteomuscular 37%
Terapèutica 4%
Digestiu 1%
Infecciós 2%
Oncologia 5%
Intervencionista 4 %
Neurologia 2%
Uro-nefrologia 4%
ICS Primària
6%
Endocrinologia 12%
Altres
(mutues i privats)
10%
Cardiologia
21%
Pulmonar 8%
Parc tecnològic
Unitat de radiofarmàcia: dues cabines
de flux laminar Telstar BIO II/A, una centrifuga
i un activímetre
Una gammacàmera General Electric
Millenium VG
Una estació d'adquisició VG
Dues estacions de treball: Entegra i Xeleris
Un cicloergòmetre per a la realització de
proves d'esforç
Una impressora seca de plaques Kodak
Una impressora làser color
IDI MEMÒRIA‘07
C. LLEIDA
Unitat de Medicina Nuclear
C. LLEIDA
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
Assaigs clínics
D1532C00011
Assaig fase II, obert, aleatorizat, per avaluar l'eficàcia
i la seguretat de AZD6244 versus capecitabina (Xeloda)
en pacients amb càncer colorectal que han fracassat
en una o dues línies prèvies de quimioteràpia.
STM01-102
EudraCT 2005-006109-19
Estudi fase II de seguretat cardíaca de Doxorubicina
Liposomal Pegilada (Caelyx) en pacients amb càncer
de mama en estadis NED (sense evidencia de malaltia)
i prèviament tractats amb Antraciclinas.
53
PO4572
EudraCT:2006-000251-18
Estudio Cooperativo Europeo de Terapia Sistémica
Primaria en Mujeres con cáncer de mama operable
y T> 2 cm.
DOXIL-BCA-3001: R031059
Estudi aleatorizat, controlat, de Docetaxel en
monoteràpia o DOXIL/CAELYX més Docetaxel en el
tractament del càncer de mama avançat.
L00070 IN 303 BO
“Phase III study of vinflunine versus paclitaxel plus
gemcitabine in patients with unresectable, locally
recurrent or metastasic breast cancer after prior
anthracycline-based adjuvant chemotherapy”.
IBCSG-2402. BIG 2-02
Eudra CT: 2004-000166-13
Assaig en fase III per avaluar el paper de la supressió
de la funció ovàrica i el paper d'exemestano com a
tractament adjuvant per a dones premenopàusicas
amb càncer de mama endocrinosensible.
Tamoxifeno vs. supressió de la funció ovàrica +
tamoxifeno versus supressió funció ovàrica +
exemestano.
E7389-G000-211
2005-003656-35
Assaig de fase II, obert, d'un únic braç d'E7389, en
pacients amb càncer de mama localment avançat o
metastàsic, que hagin rebut prèviament tractament
amb antraciclina, taxano i capecitabina, resistent
l'últim tractament per la seva malaltia.
EGF 104900
Eudra CT:2005-003926-24
Estudi fase III, aleatorizat, obert, multicèntric, de
lapatinib en combinació amb trastuzumab versus
lapatinib en monoteràpia en persones amb càncer
de mama metastàsic, on el tumor ha progressat
durant el tractament amb un règim que contenia
trastuzumab.
Assistència a cursos i congressos nacionals
Dra. Canela; Dra. Díez
XIII Reunión de Cardiología Nuclear
Salamanca, 3 i 4 d'abril de 2008
IBCSG-2402. BIG 2-02 Eudra CT: 2004-000166-13
Ensayo en fase III para evaluar el papel de la supresión
de la función ovárica y el papel de exemestano como
tratamientos adyuvantes para mujeres
premenopáusicas con cáncer de mama
endocrinosensible.
Tamoxifeno vs. supresión de la función ovárica +
tamoxifeno versus supresión función ovárica +
exemestano.
Dra. Canela
XIX Congreso de la Sociedad Española de Medicina
Nuclear
València, del 25 a 27 de juny de 2008
CA 180088
Eudra CT: 2006-002178-23
Estudi fase II de Dasatinib (BMS-354825) en càncer
de mama avançat fenotip “triple negatiu”.
Dra Villas, Dra. Díez
XX Jornades de la Societat Catalana de Medicina
Nuclear
Tarragona, 7 de novembre de 2008
CA 180059
Eudra CT: 2006-002045-36
Estudi fase II de Dasatinib (BMS-354825) en càncer
de mama avançat amb expressió de receptors
d'estrogen/progesterona o de Her2/neu.
Dra. Canela
Reptes en el Diagnòstic per la Imatge
Barcelona, 7 de novembre de 2008
Dra. Canela
Curs de Cardioimatge. Medicina Nuclear i RM
Hospital Clínic de Barcelona, de l'1 al 3 d'octubre de
2008
C. LLEIDA
Dra. Villas
Imaging Symposium and course on PET/CT
Barcelona, 13 i 14 de novembre de 2008
Dra. Canela
XXV Curs de cardiologia nuclear clínica
Hospital General de la Vall d'Hebrón
Barcelona, del 26 al 28 de novembre de 2008
Formació de la resta del personal
Beatriz López
Curs de capacitació d'operadors en instal·lacions
radioactives de medicina nuclear
Barcelona, del 3 al 14 de novembre de 2008
Curs de comunicació
Lleida, 17 de novembre de 2008
54
Curs de sensibilització a la prevenció dels riscos
laborals
Lleida, 23 d'octubre de 2008
Curs de treball en equip
Lleida, 14 de febrer de 2008
Els fets més importants
Els fets més rellevants d'aquest 2008 han estat, per
una banda, la millora en l'equip tecnològic de
ressonància magnètica amb l'adquisició de la unitat
d'1.5 T, que ha permès posar en marxa noves
tècniques, especialment en cardiologia i mama.
Durant aquest període de canvi, s'ha pogut mantenir
l'activitat gràcies a la instal·lació provisional d'una
unitat de RM mòbil.
Globalment, aquest 2008 ha estat un any de
consolidació de la unitat amb un augment de
l'activitat científica i petites disminucions en l'activitat
respecte del 2007 com a conseqüència de la manca
d'un metge radiòleg.
Per altra banda, i des de començament d'any, s'ha
nomenat un director clínic de Diagnòstic per la
Imatge en el qual recau la responsabilitat de DI de
l'hospital i primària, que ha permès iniciar polítiques
de col·laboració en aspectes assistencials i docents
amb tots els professionals del diagnòstic.
Unitat de Ressonància Magnètica
Unitat de Densitometria
Unitat de Tomografia Computada
Unitat d’Ecografia
Unitat de Medicina Nuclear
Hospital Universitari Joan XXIII
C. Doctor Mallafrè i Guasch, 4
43007 Tarragona
Tel. 977 25 06 90
Fax.977 25 06 91
54
Responsables
Responsable mèdic
Dr. Amadeu Saurí i Conejero
Coordinadora d’infermeria
Sra. Amèlia Salvat i Marlès
Responsable administrativa
Sra. Marta Rovira i Bertran
55
Gràfic 34. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat RM. Centre Tarragona
Gràfic 35. Percentatge per procedències.
Unitat RM. Centre Tarragona
No ICS
17%
Gràfic 36. Percentatge per zones
anatòmiques explorades.
Unitat RM. Centre Tarragona
ICS Primària
1%
Neuro 63%
Body 11%
SME 26%
2007
2008
577
598
639
540
811
835 790
713
742 740
818
713
654
628
499
723
621
546 546
665
680 825
745
630
ICS Hospitalaria
82%
Parc tecnològic
Ressonància Magnètica, HDxME 1,5 T. GE
Healthcare
TAC Multidetector Philips Brillance 40
Ecògraf Siemens Antares
Densitòmetre Prodigy Advance. General
Electric
Revelador seca DRYSTAR 5500 Agfa
Respirador Dräger Model TITUS
Gammacàmera de dos capçals Millenium
VG3 de GE Medical Systems
Consola de treball independent eNTegra
Reveladora seca AGFA. Impressora de color
IDI MEMÒRIA‘07
C. TARRAGONA
Unitat de Ressonància Magnètica
C. TARRAGONA
Unitat de Densitometria . TC
L’activitat
Gràfic 38. Percentatge per procedències.
Unitat de Densitometria. Centre Tarragona
Gràfic 37. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat de Densitometria Ossia. Centre Tarragona
El nombre d'exploracions de les diferents línies ha
estat el següent:
No ICS
13%
RM: 7.762 exploracions
TC: 6.159 exploracions
ECO: 3.462 exploracions
DMO: 3.011 exploracions
2007
2008
MN:1.410 exploracions
152
259
223 378
338
213
160 214 149
258
268
266
220
289
208 410
159
276
245 321 288
319
186
90
ICS Primària 35%
ICS Hospitalària
52%
56
Gràfic 39. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat TC. Centre Tarragona
Gràfic 40. Percentatge per procedències.
Unitat TC. Centre Tarragona
Gràfic 41. Percentatge per zones
anatòmiques explorades.
Unitat TC. Centre Tarragona
900
800
700
SME 6 %
No ICS
3%
600
500
400
300
200
100
ICS Hospitalària
97%
0
2007
2008
785 820
885
884
802
521
434
355
326
355
413
335
307 528
588
574
610
551
595
524
411
512
494
465
Body 47%
Neuro 47%
C. TARRAGONA
Unitat de Ecografia . Medicina Nuclear
Gràfic 43. Percentatge per zones anatòmiques explorades.
Unitat de Ecografia. Centre Tarragona
Gràfic 42. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat de Ecografia. Centre Tarragona
Gràfic 44. Percentatge per procedències.
Unitat de Ecografia. Centre Tarragona
500
450
No ICS 4%
400
350
300
ICS Primària
12%
Altres 47%
250
200
57
ICS Hospitalària
84%
Body 53%
150
100
50
0
2007 349 340 208
2008 374 287 255
320
333
295
444
371
314
484
364
273
255
204
295
460
360
346
239
157
230
Gràfic 45. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat MN. Centre Tarragona
300
250
200
150
100
50
0
2007
2008
G
F
N
D
162
225
166 186
M
A
207
M
166 184
J
J
154
A
126 179
S
O
167
137
205
239
88 155
150
148 101
121
71 104
28
0
C. TARRAGONA
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
Projecte d'investigació
Projecte d'implantació de l'exèresi total del mesorecte
en el càncer rectal
Avaluació per RM. Dra. Magarolas (conjuntament
amb el Servei de Cirurgia)
Assaigs clínics
Assaig clínic internacional en fase III: “Evaluación de
la eficacia y seguridad para la nueva terapia con
células madre autólogas en el tratamiento de la fístula
perianal”. Protocol Cellerix
Dra. Magarolas (conjuntament amb el
Servei de Cirurgia)
58
Lectura de tesi
Dra. Salvadó
“Lesions de substància blanca cerebral en pacients
de mitjana edat amb insuficiència renal crònica
prediàlisi: prevalença i implicació dels factors
de risc vascular”
Tarragona, 18 de març de 2008
Ponències nacionals
“RM fetal: indicacions, límits i revisió d'anomalies”
Curs d'actualització en el diagnòstic, seguiment i
tractament de la patologia prenatal.
Dra. Ramos
Hospital Joan XXIII, 29 de maig de 2008
Anna Magarolas
I Jornada d'actualització de noves tècniques
en RM i TC.
Colonoscòpia virtual per TC-MC
Tarragona, maig de 2008
J.P. Vives
I Jornada d'actualització de noves tècniques
en RM i TC
Dacrio TC-MC
Tarragona, maig de 2008
Comunicacions nacionals i internacionals
“Brain poisoning: accidental and intentional exposure”
A. Domingo, M. Andreu, J.P. Vives, A. Camins, E.
Salvadó, A. Ramos i A. Saurí
European Congress
Viena, 2008
“Casos radiològics. Bursitis hemorràgica del genoll”
A. Guedea, A. Magarolas, J.P. Vives, E. Salvadó, A.
Ramos i A. Saurí
Agrupació de Radiòlegs de Catalunya
Març de 2008
“Utilidad de la colangiopancreatografía por RM:
experiencia en nuestro centro. Estudio restrospectivo”
A. Domingo, J.P. Vives, M. Andreu, A. Ramos. E.
Salvadó i A. Saurí
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, maig de 2008
“Contrastes e insuficiencia renal. ¿Cómo actuar?”
A. Magarolas, M. Andreu, E. Salvadó, A. Ramos, A.
Guedea i A. Saurí
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, maig de 2008
“Evaluación de las vías lagrimales mediante TAC.
Comparación con la dacriocistografía convencional”
J.P. Vives, E. Salvadó, A. Ramos, J. Meran, A. Guedea
i A. Saurí
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, maig de 2008
“Toxicidad cerebral: exposición accidental e
intencional”
A. Domingo, A. Camins, J.P. Vives, E. Salvadó, A.
Ramos i A. Saurí
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, maig de 2008
Assistència a cursos i congressos nacionals
Ramos A.; Magarolas, A.; Villa
Jornada interactiva d'imatge en oncologia: mama,
pròstata i cos sencer
Clínica de Girona
Girona, 18 de gener de 2008
Guedea, A.
IV Curso teórico-práctico de imagen cardiovascular
no invasiva
G. Electric. Hospital Quirón
Madrid, 28 i 29 de gener de 2008
Guedea, A.
III Curso de radiología cardíaca
Siemens
Madrid, 14 i 15 de febrer de 2008
Magarolas, A.
8th Esgar Hands-on workshop on CT-Colonography
Vigo, del 10 al 12 d'abril de 2008
C. TARRAGONA
Magarolas, A.;Salvadó, E.; Vives, J.P.; Guedea, A.;
Ramos, A.
Sensibilització a la prevenció de riscos laborals
Tarragona, 8 de maig de 2008
Magarolas, A. Guedea, A., Sauri, A.
Congreso SERAM 2008
Sevilla, maig de 2008
Guedea, A.
I Curs de cardioimatge: MN, TCMD i RM
Barcelona, de l'1 al 3 d'octubre de 2008
Magarolas, A
IV Jornada del programa de detecció precoç del
càncer de mama de Tarragona-Terres de L'Ebre
Mora, 5 de novembre de 2008
59
Salvadó, E.
XXXVII Reunión de la Sociedad Española de
Neurorradiología
Oviedo, 30 d'octubre i 1 de novembre de 2008
Salvadó, E.; Ramos, A.; Magarolas, A.; Vives, J.P.
Els models de la comunicació i les seves aplicacions.
Fundació tripartita per a la formació en l'ocupació
Tarragona, 3 i 12 de desembre de 2008
Estades de metges residents
Rotació de gener a març 2008 de la Dra. Diasol Villa
Viñas, metge resident de 4t any de l'Hospital
Universitari Joan XXIII.
Formació de la resta del personal
Francisco Peralbo
Álvaro Labata
I Congrés Nacional de TER
Barcelona, del 21 al 23 febrer
Francesc Ramon
Anna Pastó
Roser Contra
Álvaro Labata
Amèlia Salvat
Presenten Anna Pastó (TAC) i Amèlia Salvat (RM)
La infermeria en les proves de Diagnòstic per la
Imatge
Del 21 al 25 d'abril
Álvaro Labata
Amèlia Salvat
Francesc Ramon
Manuela Nieto
Joan Pay
Anna Pastó
Francisco Peralbo
Roser Contra
Fco. Javier Villalba
Sonia Villarreal
I Jornada d'actualització en noves tècniques
en RM i TC
19 i 20 de maig
Presenta: Amelia Salvat
Curs teoricopràctic d'actuació professional en l'àmbit
hospitalari: pla d'acollida
Tarragona, 17 de juny de 2008
Presenta: Francesc Ramon
Curs d'introducció al TAC Multitall/MDT
26 de setembre de 2008
Álvaro Labata
Amèlia Salvat
Francesc Ramon
Manuela Nieto
Joan Pay
Anna Pastó
Francisco Peralbo
Roser Contra
Fco. Javier Villalba
Sonia Villarreal
Jornada de radioprotecció en el TC Multitall (ACPRO)
9 d'octubre
Fco. Javier Villalba
Roser Contra
III Curs TC Multitall
Girona, del 22 al 24 d'octubre de 2008
Sonia Villarreal
Jornada de mama
Móra d'Ebre, 5 de novembre
Sonia Villarreal
Francesc Ramon
29 Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 21 al 26 de maig
Francisco Peralbo
Á. Labata
Formació en cardio a la Clínica Sant Jordi
Anna Pastó
Roser Contra
Congreso Nacional de Enfermería Radiológica
Còrdova, del 4 al 6 de juny
Professors de l'Institut d'Ensenyament Secundari
Cal·lipolis en el cicle: “Imatge per al Diagnòstic”:
Francesc Ramon: imatge analògica i TC multitall
Amèlia Salvat: imatge digital i ressonància magnètica
C. BADALONA
Unitat de Ressonància Magnètica
Els fets més importants
L’activitat
Unitat de Ressonància Magnètica
Durant l'any 2008, hem consolidat la plantilla de
L'any 2008 s'han gestionat 7.928 exploracions, la
facultatius, la qual cosa ens ha permès mantenir obert
qual cosa suposa un increment del 7,79% respecte
els torns de matí, tarda i nit, i donar una assistència
de l'any anterior. La mitjana mensual ha estat de 661
continuada de dilluns a dissabte. Així mateix, hem
exploracions.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Ctra. de Canyet, s/n
08916 Badalona
Tel. 93 497 39 80
Fax.93 497 39 82
mantingut i augmentat tant la productivitat de la
unitat com la nostra participació en l'activitat clínica
Responsables
Responsable mèdic
Dr. Jaume Capellades Font.
Coordinadora d’infermeria
Sra. Montserrat Díaz Membrives.
Responsable administrativa
Sra. Inmaculada Damián Paños.
i científica de l'hospital, amb implicació activa en
nombrosos comitès multidisciplinaris. Hem ampliat
el catàleg d'exploracions, gràcies a la compra d'un
programari de cardioRM avançat.
60
Gràfic 46. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat RM. Centre Badalona
Gràfic 47. Percentatge per procedències.
Unitat RM. Centre Badalona
Primària 10%
1.000
Gràfic 48. Percentatge per zones
anatòmiques explorades.
Unitat RM. Centre Badalona
NRR 70%
800
600
ICO 14%
400
H.V.Hebron
Trauma 1%
200
0
2007
2008
COS 17%
600
571
631
605
682 677
704 449
609
646
673
508
681
649
595
748
598 703
766 399
669
803
700
617
H.U.G.Trias i Pujol 75%
OSM 13%
Parc tecnològic
Equipament de ressonància magnètica
Philips, Gyroscan Intera 1.5 T
Reveladora seca Kodak Dryview 8700
Estació de treball View Forum
Quatre estacions de visualització formades
cadascuna per dues pantalles d'alta resolució
per a imatges i una pantalla per a informació.
C. BADALONA
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
Docència
M.C. Sánchez Torres
“Actualització i Avenços en Radiologia Toràcica”
Programa de Doctorat en Medicina Interna
Facultat de Medicina de l'Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol, maig de 2008
Projectes d'investigació
S'ha continuat col·laborant amb el projecte
eTUMOUR.
S'ha participat en el Projecte europeu VIKINGO per
al tractament de càncer de recte.
61
Assaig clínic multicèntric: “DIAS-2 Desmoteplase
(INN) in Acute Ischemic Stroke: Phase III”.
Estudi ASIA: “Mecanismos básicos implicados en el
desarrollo y la progresión de la ateroesclerosis
intracraneal asintomática: estudio de base
poblacional”.
E.; BALLESTER, R., i SÁNCHEZ, M.C.
“Ablación del cáncer de mama mediante técnica de
radiofrecuencia. Experiencia inicial”
Senología y patología mamaria 2008; 21(3): 100105
Sánchez, M. Carmen
6º Symposium Internacional de Sarcomas. Sarcomas
Óseos
Madrid, 7 de novembre de 2008
Publicacions internacionals
OLIVÉ, A.; MOLTÓ, A.; MÍNGUEZ, S.; GARCÍAMELCHOR, E.; RAMO, C., i CAPELLADES J.
“Two odd CNS manifestations of SLE”
Lupus, an International Journal. 2008;17(5):465-466
Sánchez, M. Carmen
X Reunión Anual SERME. I Curso de actualización.
Tumores músculo-esqueléticos
Pamplona, 14 i 15 de febrer de 2008
Estades de metges residents
Ponències nacionals
CAPELLADES, J.
“Gliomas anaplásicos update“
V Jornada de neurooncologia
29 de febrer de 2008
Dr. Salvador Sierra. Neurologia
Dra. Clara Roqué. Radiologia
Dr. Santiago Mourelo. Radiologia
Dr. David Hernandez. Radiologia
Dr. Manuel Tardáguila. Neurocirurgia
Assistència a cursos i congressos internacionals
Formació de la resta del personal
Assaig clínic multicèntric: “CORTEM Corticoterapia
Oral en Megadosis para el tratamiento del brote de
Esclerosis Múltiple”.
López, Alexandra; Maussuet, Anna
ECNR Trauma/Degenerative Diseases of the CNS.
Basel, University Hospital, de l'11 al 15 d'abril de
2008
Continuació en la participació de beca FIS: “Evaluación
de la respuesta terapéutica en pacientes con neoplasia
de mama localmente avanzada”.
López, Alexandra; Maussuet, Anna
ECNR Embryology/Anatomy/Malformations/Genetics
Tarragona, del 10 al 14 d'octubre de 2008
Publicacions nacionals
Sánchez, M. Carmen
European Course of Radiology
Viena (Àustria), del 7 a l'11 de març de 2008
SOLÁ, M.; MARISCAL, A.; FRAILE, M.; JULIÁN, J.F.;
FUSTÉ, F.; MARGELÍ, M.; LLATJÓS, M.; CASTELLÁ,
Assistència a cursos i congressos nacionals
Dr. Jaume Capellades Font
Dra. M. Carmen Sánchez Torres
Dr. Javier Arce Gil
Dra. Alexandra López Soriano
Montserrat Díaz Membrives
Maite Bernardino Herrera
Cati Picazo Lobato
Lluís Magriñà Mateu
M. Rosa López Corpas
Antonio Capilla Martín
Inmaculada Damián Paños
C. BADALONA
Carlos Gómez García
Jesús Niño Núñez
Jaime Sánchez Cuadrado
Fidel León Pérez
Sensibilització a la prevenció de riscos laborals
Gener de 2008
PERSONAL TÈCNIC I DI
Ponències
“El entorno de trabajo: interacción con el paciente”
Módulo de tecnología de la RM Clínica. ESRMC
Montserrat Díaz
Barcelona, 27 de març de 2008
62
“El punto de vista del operador RM1. Problemas de
trabajo en campos magnéticos”
24º Curso de doctorado sobre biofísica de la
resonancia magnética aplicada a la clínica
Montserrat Díaz
Barcelona, 3 de juny de 2008
IV Curso de resonancia magnética: de la teoría a la
práctica
Montserrat Díaz
Palau Euskalduna Jauregia. Bilbao, del 12 al 15 de
novembre de 2008
“El enfermo pluripatológico en la resonancia
magnética”
XIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermería
Radiológica
Lluís Magriñá
Còrdova, del 5 al de juny de 2008
Assistència a congressos i cursos nacionals
Andrés, M. Luz; Bernardino, Maite
I Jornada d'actualització de noves tècniques en RM
i TC
Hospital Universitari Joan XXIII
Tarragona, 19 i 20 de maig de 2008
Magriñá, Lluís; Del Castillo, Yolanda
XIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermería
Radiológica
Còrdova, del 5 al 7 de juny de 2008
Roca, Isaac
VII Curso de la tecnología de la RM y sus aplicaciones
clínicas
Madrid, 15 i 16 d'octubre de 2008
Díaz, Montse (directora del curs)
IV Curso de la teoría a la práctica en RM ESRMC
Bilbao, del 12 al 15 de novembre de 2008
Pòsters
“Estudio por resonancia magnética en pacientes
portadores de electrodos subtalámicos”
M. Díaz Membrives, Y. del Castillo Portero i L. Magriñá
Mateu
XIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermería
Radiológica
Còrdova, del 5 al 7 de juny de 2008
“Estudios hepáticos en RM con un medio de contraste
combinado”
M. Díaz Membrives, Y. del Castillo Portero i L. Magriñá
Mateu
XIII Congreso de la Sociedad Española de Enfermería
Radiológica
Còrdova, del 5 al 7 de juny de 2008
Altres activitats rellevants
La nostra supervisora d'infermeria, Montse Díaz, va
participar com a codirectora del “IV Curso de
resonancia magnética: de la teoría a la práctica” que
va tenir lloc al Palau Euskalduna Jauregia de Bilbao
entre els dies 12 i 15 de novembre de 2008.
C. BADALONA
Unitat de Medicina Nuclear
L’activitat
Unitat de Medicina Nuclear
Durant l'any 2008, la Unitat de Medicina Nuclear del
Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol
Ctra. de Canyet, s/n
08916 Badalona
Tel. 93 497 89 57
Fax. 93 497 39 82
Centre Badalona ha dut a terme 3.546 exploracions,
la qual cosa representa l'augment del 30,85%
d'activitat respecte al 2007, en què es van efectuar
2.710 proves.
Aquesta unitat està gestionada pel Servei de Medicina
Nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
Responsables
Dr. Manel Fraile López-Amor
Parc tecnològic
Gammacàmera de dos capçals
Millenium MG. GE Medical Systems
63
Gràfic 49. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat MN. Centre Badalona
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2007
2008
220
252
250
230
279 261
234 172
207
220
216
223
251
335 224
305 270
198 1.023
237
247 121
199
82
C. TORTOSA
Unitat de Ressonància Magnètica
Els fets més importants
El 10 de juny de 2008, la unitat va aturar la seva activitat
per tal de canviar l'equip de ressonància i fer les obres
necessàries per a la instal·lació del nou equip d'alt camp, la
qual cosa va suposar que 313 exploracions es van dur a
terme fora del nostre centre.
Al començament de setembre vam començar a treballar
amb el nou equip. Vam obrir el torn de tarda i vam contractar
un tècnic de radiologia per disminuir la llista d'espera que
s'havia acumulat durant els mesos d'estiu.
Tot l'equip ha participat en la posada en marxa del programa
SAP-ARGOS, el qual va suposar la realització d'un curs
d'iniciació SAP per intranet i l'assistència presencial a cursos.
va dur a terme la migració de les dades de l'IRIS al SAP i el
24 de novembre ens vam unir a l'hospital amb el
funcionament assistencial al 100%. Des de desembre del
2008, també efectuem la facturació de la nostra unitat per
SAP.
Respecte al 2007 (2.390 exploracions), hem mantingut el
nombre de proves fetes a la nostra unitat, que s'han
incrementat lleugerament el 2,64% i han passat a 2.453 el
2008, malgrat el tancament els mesos de juny, juliol i agost.
Gràfic 51. Percentatge per procedències.
Unitat RM. Centre Tortosa
Gràfic 50. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat RM. Centre Tortosa
Gràfic 52. Percentatge per zones
anatòmiques explorades.
Unitat RM. Centre Tortosa
350
ICS Hospitalària
98%
300
Neuro 59%
250
900
200
700
150
100
50
ICS Primària 1%
0
2007
2008
235
222
215
163
225 218
199
229
185
302
316
86
178 156
0
0
180
207
217
174
127
387
335
287
Hospital Verge de la Cinta
Carrer d’Esplanetes, 44-58
43500 Tortosa
Tel. 977 44 80 78
Fax. 977 44 28 83
L’activitat
El 13 d'octubre es va inaugurar el programa SAP a l'hospital
i des de llavors gestionem amb aquesta aplicació les peticions
demanades de les consultes externes. El 22 de novembre es
64
Unitat de Ressonància Magnètica
Altres
(privats i mutues) 1%
SME 41%
Responsables
Responsable mèdic
Dra. María José Loriente Martín
Coordinadora d’infermeria
Sra. Pilar Miquel Caldés
Responsable administrativa
Sra. Mercè Villo Antó
Parc tecnològic
Equip de ressonància magnètica model
SIGNA HDx. 1,5 T. GE Heathcare
Reveladora KODAK Dryview 8700 Laser
Imager, la qual està connectada en xarxa
amb el TC existent a la mateixa planta
Consola independent de reconstrucció
d'imatges
Dues estacions de treball Advantge Volume
Share GE Heathcare
C. TORTOSA
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
Assaigs clínics
Participació en la fase III de l'estudi BRAVO (BenefitRisk Assessment of Avonex and Laquinimod) que
tindrà una durada de 3 anys
Assistència a cursos i congressos nacionals
Loriente Martín, M. José
XXXVII Reunión de la Sociedad Española de
Neurorradiología
Curso monográfico. Avances en patología
cerebrovascular
Oviedo, 30 i 31 d'octubre i 1 de novembre de 2008
65
Loriente Martín, M. José (docent, Proves
complementàries en la patologia de l'ATM)
Curs d'odontòlegs: l'articulació temporomandibular
De desembre de 2007 a gener de 2008
Dra. Mª José Loriente Martín
Pilar Miquel Caldés
Mercè Villó Antó
Esther Pla Velázquez
Montse Cid Glynn
Dario Manteca López
Feliciano Gómez Simó
Curs de sensibilització a la prevenció de riscos laborals,
impartit per l'IDI, 8 hores lectives
Tarragona, 9 de maig de 2008
Dra. Mª José Loriente Martín
Pilar Miquel Caldés
Mercè Villó Antó
Esther Pla Velázquez
Montse Cid Glynn
Feliciano Gómez Simó
Curs de comunicació, impartit per l'IDI, 8 hores
lectives
Tarragona, 12 de novembre i 3 de desembre de 2008
Formació de la resta del personal
Altres activitats rellevants
Dra. Mª José Loriente Martín
Pilar Miquel Caldés
Sílvia Ayora Membrado
Mercè Villó Antó
Esther Pla Velázquez
Montse Cid Glynn
Dario Manteca López
Feliciano Gómez Simó
Certificat d'aprofitament: Iniciació a SAP (Windows
TM Version). Curs intranet i cursos presencials SAPARGOS en col·laboració amb IBM
Dra. M. José Loriente
Assistència als comitès d'otorrinolaringologia
(quinzenal)
Jornada sobre expertesa directiva. Un cas pràctic: la
direcció per objectius com a instrument d'integració
a l'IDI
Sitges, 27 i 28 d'octubre
II Jornada de debat IDI: Reptes en el Diagnòstic per
la Imatge
Barcelona, 7 de novembre
C. TORTOSA
Unitat de TC
Els fets més importants
L’activitat
Unitat de TC
Digitalització mitjançant CR de tota la nostra radiologia
analògica, incloent-hi la mamografia.
Durant l'any 2008, s'han dut a terme 7.402
exploracions de TAC, mentre que l'any 2007 van ser
7.588 exploracions. Hi ha hagut una reducció del
2,45% a causa de la introducció del programa SAP
al mes d'octubre, ja que ha comportat una tasca
d'aprenentatge per part de metges, infermers i
infermeres i auxiliars.
Hospital Verge de la Cinta
Obtenció del primer premi a la Investigació en les
Jornades de les Terres de l'Ebre.
Introducció del programa SAP a l'hospital i al nostre
Servei de Radiologia a l'octubre de 2008.
Carrer d’Esplanetes, 44-58
43500 Tortosa
Tel. 977 44 80 78
Fax. 977 44 28 83
Responsables
Responsable mèdic
Dr. Fernando García Lorente
Coordinador infermeria
Sr. Carlos Cervera Flores.
Parc tecnològic
TC helicoïdal Hispeed NX/i. GE Medical
Systems
Advantage Workstation 4.0 Ultra 60
Reveladora KODAK Dryview 8100 Laser
Imager
66
Gràfic 54 . Percentatge per procedències.
Unitat TC. Centre Tortosa
Gràfic 53. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat TC. Centre Tortosa
Gràfic 55. Percentatge per zones
anatòmiques explorades.
Unitat TC. Centre Tortosa
800
700
ICS Hospitalària
89%
600
Abd/pel/tòrax 58%
ORL/cara/coll
6%
500
400
300
200
100
ICS Primària 7%
No ICS 4%
0
2007
2008
610
684
691
612
694
660
571 492
617
702
738
517
682
679
664
750
731
763
582 522
571
661
491
306
Crani/lumbar
36%
C. TORTOSA
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
Assistència a cursos i congressos
García Lorente, F.; Jiménez Cortés, E.; Izuel, J.A.;
Camps, A.; Camps Pemán, A.; Herrero Redondo, M.;
García Rodríguez, E.; Vilar Capella, P., i Hurtado
Salom, C.
Curs online d'introducció al SAP i presencial a l'aula
taller de l'hospital de formació SAP.
García Lorente, F.
Curs específic II: tòrax i abdomen. Organitzat per la
Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per a la
Imatge. (7 crèdits. 36 hores lectives)
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona
Del 10 d'octubre de 2007 al 25 de juny de 2008
Curs específic de tècniques de radiodiagnòstic per
la imatge
Organitzat per la Societat Catalana de Radiologia i
Diagnòstic per la Imatge
Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona
García Rodríguez, E.; Herrero Redondo, M.; Vilar
Capella, P.
XXIV Curso internacional Sociedad Española de
Ultrasonidos (SEUS)
Madrid, 27 i 28 de març de 2008
Camps Pemán, A.; Jiménez Cortés, E.
XXIX Congreso Nacional de Radiólogos de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
67
García Lorente, F.; García Rodríguez, E.
XXIV Jornades Mèdiques i de la Salut de les Terres
de l'Ebre
Tortosa, 15 i 16 de febrer de 2008
García Rodríguez, E.
I Jornada d'actualització de noves tecnologia en RM
i TC. Hospital Universitari Joan XXIII
Tarragona, 19 i 20 de maig de 2008
García Lorente, F.; Izuel Navarro, José A.
IV Jornada del Programa de Detecció Precoç del
Càncer de Mama Tarragona-Terres de l'Ebre
Móra d'Ebre, 5 de novembre de 2008
García Rodríguez, E.
XLVIII Jornada de l'Agrupació de Radiòlegs de
Catalunya
Diagnòstic per la Imatge en les malalties emergents
reemergents
Barcelona, 12 de desembre de 2008
García Lorente, F.; Izuel Navarro, José A.
II Jornada de debat de l'IDI. Reptes en el Diagnòstic
per la Imatge
Barcelona, 7 de novembre de 2008
García Rodríguez, E.
Programa teòric de formació de residents de
radiodiagnòstic
Docència
Dr. F. García Lorente, Dra. E. García Rodríguez i Dr.
José A. Izuel Navarro
Les quatre primeres voltes del programa de detecció
precoç del càncer de mama a la regió sanitària de
les Terres de l'Ebre. Resultats i qualitat comparada
amb els estàndards europeus. Premi de la Acadèmia
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i
Balears al millor treball d'investigació de les XXIV
Jornades Mèdiques de les Terres de l'Ebre.
Tortosa, 16 de febrer de 2008
Dr. F. García Lorente
Docent de Radiologia, fonamentalment en seccions
d'ecografia i TC, per als residents de Radiologia i
residents d'altres especialitats d'Anestesiologia i
Medicina Familiar i Comunitària.
Comunicacions
“Carcinoma papilar de mama en el varón. A propósito
de dos casos”
Dr. F. García Lorente, Dra. E. García Rodríguez i Dr.
P. Vilar Capella
Comunicació presentada en pòster en las XXIV
Jornades Mèdiques i de la Salut de les Terres de l'Ebre
Tortosa, 16 i 17 de febrer de 2008
“Previsión de la disminución de la mortalidad por
cáncer de mama debido a la aplicación del PDPCM
en la Región Sanitaria Terres de l'Ebre”
Dr. F. García Lorente, Dra. E. García Rodríguez i Dr.
José A. Izuel Navarro
Comunicació oral en les XXIV Jornades Mèdiques i
de la Salut de les Terres de l'Ebre
Tortosa, 16 i 17 de febrer de 2008
“Gist de localització poc freqüent”
Dra. E. García Rodríguez
C. TORTOSA
Col·laboració en el pòster del Servei de Cirurgia
General en les Jornades Mèdiques i de la Salut de les
Terres de l'Ebre
Tortosa, 15 i 16 de febrer de 2008
Ponències nacionals
“Metàstasi a parts toves”
Dr. P. Vilar Capella
Ponència en les sessions clínicopatològiques,
presentada i realitzada conjuntament amb el servei
d'Anatomia Patològica del nostre hospital, i s'assisteix
a diverses sessions clínicopatològiques
68
C. GIRONA
Unitat de Ressonància Magnètica . TC
Els fets més importants
Durant l'any 2008 s'han produït diferents fets significatius:
1. Consolidació de la Direcció Clínica de Diagnòstic per la
Imatge integrada pel Centre IDI, el Servei de Radiologia de
l'Hospital Trueta i el Servei de Radiologia del centre Guell.
El Dr. Salvador Pedraza és el responsable assistencial del
centre.
2. Realització de la tercera edició del Curs pràctic de TC
Multitall, amb gran èxit d'assistència i amb una gran qualitat
de les ponències. Tot això consolida al centre IDI Girona com
a referència en aquesta patologia.
3. Consolidació de l'Escola de Tècnics de Diagnòstic per la
Imatge de Girona amb realització de docència dels 2 anys
del programa docent.
4. També s'ha dut a terme per segon any consecutiu
l'assignatura d'“Interpretació de proves diagnòstiques” en
els estudis de l'Escola Universitària de Fisioteràpia de Girona.
5. Per últim, en l'àrea docent i dins del primer curs de la
Facultat de Medicina, el Dr. Salvador Pedraza participa com
a professor associat en l'assignatura d'“Anatomia”. Tot això
suposa la consolidació de la implicació de l'IDI i de la Direcció
Clínica de Diagnòstic per la Imatge en la docència universitària.
6. S'ha continuat en la participació com a soci d'un projecte
de recerca sobre l'infart cerebral amb finançament de la
Comunitat Econòmica Europea. A més, s'ha seguit la resta
de projectes de recerca i d'assaigs clínics. Tot això simbolitza
el reconeixement internacional dels projectes de recerca
efectuats al centre IDI Girona amb un caràcter multicèntric
i multidisciplinari.
69
Gràfic 57. Percentatge per procedències.
Unitat RM. Centre Girona
Gràfic 56. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat RM. Centre Girona
Gràfic 58. Percentatge per zones
anatòmiques explorades.
Unitat RM. Centre Girona
800
700
ICS Hospitalària 69%
600
Columna 23%
Body 23%
500
400
300
200
SME 17%
100
0
2007
2008
ICO 12%
G
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
613
707
765
599
728
718
759
441
477
704
686
534
659
679
546
771
738
666
744
418
658
678
622
551
ICS Primària 19%
Neuro 37%
Unitat de Ressonància Magnètica
Unitat de TC
Hospital Universitari
Doctor Josep Trueta de Girona
Av. de França, s/n
17007 Girona
Tel. 972 48 60 20
Fax.972 48 30 85
Responsables
Responsable mèdic
Dr. Salvador Pedraza Gutiérrez
Cap clínic
Dra. Isabel Peláez Hernández
Coordinadora d’infermeria
Sra. Carme Sala Perramon
Responsable administrativa
Sra. Gemma Mañé Patiño
C. GIRONA
Unitat de Ressonància Magnètica . TC
Parc tecnològic
Equip de ressonància magnètica model
Gyroscan Intera de 1.5 T. Philips. Amb
tecnologia ecoplanar (difusió, perfusió,
funcional), SENSE, antena de 8 canals
(TRACE) i tota la resta d'antenes
Reveladora seca. Agfa
Consola independent de reconstrucció
d'imatges. Easy vision
Un injector de contrast marca Medrad de
doble xeringa
Equip de TC multitall (10 detectors) Philips
model IDT 10
Equip de TC multitall (2 detectors) Philips
model MX 8000 Dual
Reveladora seca. Agfa
Consola independent de reconstrucció
d'imatges MxView Expanded que permet:
reconstrucció MPR, reconstrucció
d'angiografia MIP, eines de quantificació,
volum rendering 4D, TC perfusió,
endoscòpia virtual, dental CT
Dos equips injectors de contrast marca
Medrad que permeten millorar
l'administració del contrast
7. El Dr. Salvador Pedraza ha continuat en les funcions
de director de Publicacions de la SERAM, de manera
que se segueix assenyalant la capacitat de gestió del
centre IDI Girona i la seva bona imatge externa.
Activitat
Durant l'any 2008, s'ha seguit amb l'activitat
assistencial de RM i de TC. S'han dut a terme 7.730
exploracions de RM i 18.619 exploracions de TC.
70
Gràfic 60. Percentatge per procedències.
Unitat TC. Centre Girona
Gràfic 59. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat TC. Centre Girona
Gràfic 61. Percentatge per zones
anatòmiques explorades.
Unitat TC. Centre Girona
2.000
1.500
S.M.E. 1%
ICS Hospitalària
80%
Neuro 38%
1.000
500
ICO 15%
0
2007
2008
Body 56%
G
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
1.596 1.498 1.464 1.383 1.768 1.718 1.701 1.704 1.531 1.610 1.586 1.336
1.624 1.598 1.478 1.737 1.493 1.509 1.771 1.412 1.364 1.597 1.532 1.504
ICS Primària 5%
Columna 5%
C. GIRONA
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
71
Projectes d'investigació
Assaigs clínics
Projecte “Análisis del valor diagnóstico y terapeútico
de la tractografía en el infarto cerebral agudo”
Ref. PI060745
Entitat finançadora: Beca FIS
Durada: 2006-2009
Investigador principal: Salvador Pedraza
SOLTI. “Grupo español de estudio, tratamiento y
otras estrategias experimentales en tumores sólidos.
Estudio multinacional fase 2b, doble ciego y
aleatorizado para evaluar la eficacia y seguridad de
sorafenib frente a placebo administrados junto con
capecitabina en pacientes con cáncer de mama
localmente avanzado o metastásico”
SOLTI 0701, codi 2007-000290-32.
Estudi “'I-Know'. Información integrada desde la
molécula al hombre: Knowlwdgw descubrimiento
de conocimientos que aceleren el desarrollo de
fármacos y personalicen el tratamiento en el infarto
cerebral agudo”
Ref. 027294
Beca Europea (VI programa marc)
Durada: 2006-2010
Coordinador: Leif Ostergard. Investigador principal
local: Salvador Pedraza
Projecte “CDTEAM Línea B-Angiolab-CardioLab. Data
Acquisition Protocol (SAP) and description of research
aims. Código CICYT”
Durada: 2007-2009
Investigador principal: Alejandro Frangi. Investigadors
associats: Salvador Pedraza i Gerard Blasco
Projecte “Desenvolupament d'un entorn informàtic
de suport al diagnòstic del tumor cerebral glial”
Beca UDG
Durada: 2007-2008
Investigador principal: Immaculada Boada.
Investigador associat: Salvador Pedraza
PROGEN PHARMACEUTICALS LTD. “Estudio Fase III,
internacional, multicéntrico, prospectivo, aleatorizado,
doble ciego y controlado con placebo, de grupos
paralelos de PI-88 en el tratamiento adyuvante de
carcinoma hepatocelular post-resección (Pathway)”
COVANCE INC. “Rivaroxaban oral, inhibidor directo
del factor Xa en pacientes con trombosis venosa
profunda o embolia pulmonar agudas sintomáticas”
Codi BAY59-7939/11702, núm. EudraCT 2006004495-13
AMGEM, SA. “Assaig aleatoritzat, obert, controlat
i de fase II de quimioteràpia combinada amb o sense
Panitumumab com a tractament de primera línia de
subjectes amb càncer de cap i coll metastàtic o
recurrent i del creuament a Panitumumab en
monoteràpia com a tractament de segona línia de
subjectes del braç de només quimioteràpia combinada
del qual fracassa el tractament”
Protocol núm. 2005023, núm. EudraCT 2007005722-79
PFIZER, SA. “Estudio aleatorizado, doble ciego, de
grupos paralelos, multicéntrico y comparativo de
pregabalina (lyricaÆ) y lamotrigina (lamictalÆ) en
monoterapia en pacientes con crisis epilépticas
parciales de reciente diagnóstico”
Codi A0081046, núm. EudraCT 2005-004023-19
PFIZER, SA. “Ensayo aleatorizado, abierto, en fase 3
de erlotinib solo o en combinación con CP-751,871
en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico
avanzado de histología no adenocarcinomatosa”
Codi A4021018, núm. EudraCT 2008-001168-35
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCIATES ESPAÑA
S.A.U. “Estudio multicéntrico de fase III, aleatorizado,
doble ciego, controlado con placebo de la vacuna
contra el cáncer Stimuvax (L-BLP25 o vacuna liposomal
BLP25) en sujetos con carcinoma pulmonar no
microcítico (CPNM) con enfermedad en estadio III
no resecable”
Codi EMR 63325-001, núm.
EudraCT 2006-000579-14
WYETH FARMA, SA. “Ensayo de fase 3, multicéntrico,
aleatorizado, en doble ciego, controlado con placebo
y de grupos paralelos, sobre la eficacia y la seguridad
del Bapineuzumab (AAB-001, ELN115727) en sujetos
con enfermedad de Alzheimer de grado leve a
moderado que son portadores de la apolipoproteína
E µ4”
Codi 3133K1-3001-WW, núm. EudraCT 2007005995-14
WYETH FARMA, SA “Ensayo de fase 3, multicéntrico,
aleatorizado, en doble ciego, controlado con placebo
C. GIRONA
y de grupos paralelos, sobre la eficacia y la seguridad
del Bapineuzumab (AAB-001, ELN115727) en sujetos
con enfermedad de Alzheimer de grado leve a
moderado que no son portadores de la
apolipoproteína E µ4”
Codi 3133K1-3000-WW, núm. EudraCT 2007005994-79
CASTELLANOS, M.; SOBRINO, T.; PEDRAZA, S.;
MOLDES, O.; PUMAR, J.M.; SILVA, Y.; SERENA, J.;
GARCÍA-GIL, M.; CASTILLO, J., i DÁVALOS A.
“High plasma glutamate concentrations are associated
with infarct growth in acute ischemic stroke”
Neurology 2008 2;71 (23: 1862-8). 2 de desembre
de 2008.
RODRÍGUEZ-HERMOSA, J.I.; RUIZ-FELIÚ, B.; ROIGGARCÍA, J.; GIRONÈS-VILÀ, J.; PLANELLAS-GINÉ, P.;
ORTUÑO-MURO, P., i CODINA-CAZADOR A.
“Hepatic evisceration after cholecystectomy in a
super obese patient”
Obes Surg. Febrer de 2008; 18(2):237-9. Epub, 5 de
gener de 2008.
IDIBGI. “A single arm phase II study of neoadjuvant
therapy using Irinotecan Bead in patients with
resectable liver metastases from colorectal cáncer”
Codi núm. CA1016
BALLIU, E.; VILANOVA, J.C.; PELÁEZ, I.; PUIG, J.;
REMOLLO, S.; BARCELÓ, C.; BARCELÓ, J., i PEDRAZA,
S.
“Diagnostic value of apparent diffusion coefficients
to differentiate benign from malignant vertebral bone
marrow lesions”
Eur J Radiol. 12 de febrer de 2008.
MORAL, S.; ORTUÑO, P., i ABOAL J.
“Multislice CT in Congenital Heart Disease: Partial
Anomalous Pulmonary Venous Connection”
Pediatr Cardiol. 28 de juny de 2008.
CORTEM. “Multicéntrico, con asignación aleatoria
y doble ciego, para comparar la eficacia clínica”
Publicacions internacionals
72
PEDRAZA, S.; PUIG, J.; REMOLLO, S.; QUILES, A.;
GÓMEZ, E.; LAGUILLO, G., i BLASCO, G.
“Expert Opinion: Magnetic resonance imaging in the
diagnosis of Stroke”
Juliol de 2008, Vol 2, núm. 7.
HACKE, W.; FURLAN, A.J.; AL-RAWI, Y.; DAVALOS,
A.; FIEBACH, J.B.; GRUBER, F.; KASTE, M.; LIPKA, L.;
PEDRAZA, S.; RINGLEB, P.A.; ROWLEY, H.A.;
SCHNEIDER, D.; SCHWAMM, L.H.; SERENA, J.;
SÖHNGEN, M.; TEAL, P.A.; WILHELM-OGUNBIYI, K.;
WINTERMARK, M., i WARACH, S.
“DIAS-2-A prospective randomised double-blind
placebo-controlled study of intravenous desmoteplase
in patients with acute ischemic stroke selected by
Magnetic Resonance Perfusion-Diffusion Weighted
Imaging (MR PI-DWI) or Perfusion Computerised
Tomography (PCT)”
Lancet Neurol. Febrer de 2009; 8(2):141-50. Epub.
25 de desembre de 2008.
GENIS, D.; FERRER, I.; SOLÉ, J.V.; CORRAL, J.; VOLPINI,
V.; SAN NICOLÁS, H.; GICH, J.; RAMIÓ-TORRENTÀ,
L.; FERRÁNDIZ, M.; PUIG. J., i MÁRQUEZ, F.
“A kindred with cerebellar ataxia and
thermoanalgesia”
J. Neurol Neurosurg Psychiatry. Maig de 2009;
80(5):518-23. Epub, agost de 2008
RODRÍGUEZ-HERMOSA, J.I.; ROIG, J.; SIRVENT, J.M.;
CODINA-CAZADOR, A.; GIRONÈS, J.; PUIG, J., i
OSORIO, M.
“Gastric perforations from abdominal trauma”
Dig Surg. 2008; 25(2):109-16. Epub,
28 de març de 2008.
RODRÍGUEZ-HERMOSA, J.I.; CODINA-CAZADOR, A.;
MAROTO-GENOVER, A.; PUIG-ALCÁNTARA, J.;
SIRVENT-CALVERA, J.M.; GARSOT-SAVALL, E., i ROIGGARCÍA, J.
“Obturator hernia: clinical analysis of 16 cases and
algorithm for its diagnosis and treatment”
Hernia. Juny de 2008; 12(3):289-97. Epub, 11 de
gener de 2008.
LLAUGER, J.; AIXUT, S.; CAÑETE, N.; PALMER, J.;
SOLÀ, M., i BAGUÉ, S.
“Meningioma of the scapula”
Skeletal Radiol. Febrer de 2008; 37(2):169-71
AGUIRREGOMOZCORTA, M.; RAMIÓ-TORRENTÀ, L.;
GICH, J.; QUILES, A., i GENÍS, D.
“Paroxysmal dystonia and pathological laughter as
a first manifestation of multiple sclerosis”
Mult Scler. Març de 2008;14(2):262-5. Epub. 17
d'octubre de 2007.
Publicacions nacionals
GUTIÉRREZ CABELLO, Luis; AGUILAR ALONSO, Ángel;
DÁVALOS, Antonio, i PEDRAZA, Salvador
“Rendimiento cognitivo y síntomas afectivos en la
fase aguda y tres meses después de un ictus
isquémico”
Revista de Psicopatología y Psicología Clínica. Vol.
12, núm. 3. 2007.
PEDRAZA, Salvador; PUIG, Josep; REMOLLO,
Sebastián; QUILES, Ana; GOMES, Eva; LAGUILLO,
Gemma; BLASCO, Gerard; CASTELLANOS, Mar;
SILVA, Yolanda, i SERENA, Joaquín
C. GIRONA
“Neuroradiología en el AVC. Nuevas técnicas
diagnósticas” Accidente Vascular Cerebral
III Conferència d'Experts de la Societat Catalana de
Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC)
tumours. Dissection of the superior mesenteric artery
as aninitial approach. Description of the technique
and an assessment of our initial experience”
Cir Esp. Abril de 2008; 83(4):186-93.
multiple traumatized patients”
Med Intensiva. Maig de 2008; 32(4):194-7.
PEDRAZA, S.; PUIG, J.; GÓMEZ, E.; LAGUILLO, G.;
BLASCO, G., i SERENA, J.
“TC simple y avanzado en el estudio del ictus agudo”.
A: Diagnóstico del infarto cerebral”. Ed Luzán. Editor
Àlex Rovira, 2009.
FIGUERAS, J.; CODINA-BARRERAS, A.; LÓPEZ-BEN,
S.; FALGUERAS, L.; GONZÁLEZ, H.D.; ALBIOL, M.;
SORIANO, J.; FIGA, M.; PARDINA, B.; GONZÁLEZHUIX, F.; MAROTO, A., i CODINA-CAZADOR, A.
“Results of hepatobiliary and pancreatic surgery
according to DRG in a level 2 hospital surgery
department during the years 2005-2006”
Cir Esp. Setembre de 2008; 84(3):146-53.
Moderador de la taula rodona “Stroke”. ECR
Viena, 7 de març de 2008
MARTÍNEZ, R.; QUILES, A.M., i OSUNA, T.
“Medullary cavernoma: radiological evolution with
conservative treatment”
Neurologia. Setembre de 2008; 23(7):456-7.
73
DÍEZ, I.; LAGUILLO, G., i PEDRAZA, S.
Encefalopatía de Wernicke secundaria a déficit
nutricional postquirúrgico Caso en imagen.
Radiología. 2008,50(1):4.
RODRÍGUEZ-HERMOSA, J.I.; ROIG, J.; ORTUÑO, P.;
QUILES, A.M.; RECASENS, M. i CODINA-CAZADOR, A.
“Adrenal metastasis from lung carcinoma”
Rev Esp Enferm Dig. Gener de 2008; 100(1):45-6.
RODRÍGUEZ HERMOSA, J.I.; ROIG GARCÍA, J.; FONT
PASCUAL, J.A.; RECASENS SALA, M.; ORTUÑO MURO,
P.; PARDINA BADÍA, B., i CODINA CAZADOR, A.
“Evolution of laparoscopic adrenal surgery in a general
surgery department”
Cir Esp. Abril de 2008; 83(4):205-10.
FIGUERAS, J.; CODINA-BARRERAS, A.; LÓPEZ-BEN,
S.; MAROTO, A.; TORRES-BAHÍ, S.; GONZÁLEZ, H.D.;
ALBIOL, M.; FALGUERAS, L.; PARDINA, B.; SORIANO,
J., i CODINA-CAZADOR, A.
“Cephalic duodenopancreatectomy in periampullary
FIGUERAS, J.; PLANELLAS, P.; ALBIOL, M.; LÓPEZBEN, S.; SORIANO, J.; CODINA-BARRERAS, A.;
PARDINA, B.; RODRÍGUEZ-HERMOSA, J.I.;
FALGUERAS, L.; ORTIZ, R.; MAROTO, A., i CODINACAZADOR, A.
“Role of intra-operative echography and computed
tomography with multiple detectors in the surgery
of hepatic metastases: a prospective study”
Cir Esp. Març de 2008; 83(3):134-8.
RODRÍGUEZ-HERMOSA, J.I.; ROIG, J.; ORTUÑO, P.;
RECASENS, M.; PLANELLAS, P., i CODINA-CAZADOR, A.
“Cushing's syndrome”.
Adrenal. Rev Esp Enferm Dig. Desembre de 2008;
100(12):788-9.
RODRÍGUEZ-HERMOSA, J.I.; ROIG, J.; ORTUÑO, P.;
QUILES, A.M.; RECASENS, M., I CODINA-CAZADOR, A.
“A large adrenal tumor”
Rev Esp Enferm Dig. Juny de 2008; 100(6):363-4.
ORTIZ, P.; TACHÉ, A.; SIRVENT, J.M.; BONET, A.;
FEBRER, M., i ANDRÉS O.
“Management of thoracic aorta traumatism in 5
Ponències en congressos internacionals
Ponències en congressos nacionals
“Traumatismes cranials” (classe)
Sebastián Remollo
Hospital Dr. Josep Trueta
Girona, 28 de maig de 2008
“Introducció a la problemàtica relacionada amb la
introducció del TCMC en un servei de radiologia”
Salvador Pedraza
3r Curs pràctic de TC Multitall
Girona, octubre de 2008
Salvador Pedraza
Moderador al 3r Curs pràctic de TC Multitall
Girona, octubre de 2008
“Traumatismo columna dorsolumbar”
Salvador Pedraza
IV Curso nacional de neurorradiología.
Neurorradiología en la patología raquimedular
Madrid, 25 i 26 de setembre de 2008
“Optimización de parámetros en la TCMC”
Joan Baños
I Congrés Nacional de Tècnics Superiors en Imatge
per al Diagnòstic
Barcelona, febrer de 2008
“Taller de Arqueología”
Joan Baños
C. GIRONA
I Congrés Nacional de Tècnics Superiors en Imatge
per al Diagnòstic
Barcelona, febrer de 2008
Comunicacions internacionals
“Carotid Arteries Contrast-enhanced Magnetic
Resonance Angiography Using Blood Agent: Practical
Guidelines for Optimizing Scanning Parameters”
J. Puig, G. Blasco, S. Pedraza i J. Sanchez
Scientific Assembly and Annual Meeting Program
94th Scientific Assemb and Annual Meeting.
Del 30 de novembre al 5 de desembre de 2008
74
“DTIWeb. A Web-based framework for DTI data
processing and visualization”
S. Pedraza, G. Blasco i J. Puig
25th annual meeting ESMRMB
València, 2008
“Starcolon. A tool for diagnosis and follow-up of
colon and rectal tumors”
A. Maroto, I. Boada i A. Bardera
25th annual meeting ESMRMB.
València, 2008
Comunicacions nacionals
“ABC/2 estimation technique is not na accurate
measurement of acute ischemic stroke volume with
diffusion weighted imaging”
S. Pedraza, J. Puig, G. Blasco, C. Guergue, J. Astarloa,
M. García, S. Remollo, A. Quiles, E. Gómez, M.
Castellanos i J. Serena
International Stroke Conference
Febrer de 2008
“Protocolo de tórax por TCMC con doble
reconstrucción estándar y alta resolución en una sola
adquisición”
J. Baños
I Congrés Nacional de Tècnics Superiors en Imatge
per al Diagnòstic
Barcelona, febrer de 2008
”Role of Duplex US and contrast enhanced MR
angigrapy in the assessment of critical carotid
stenosis”
M.A. Gelabert, R. Martínez, A.M. Quiles, M. Boada,
E. Roselló, S. Remollo, S. Pedraza i J. Serena
ECR. C397 pàg. 532
Viena, del 7 a l'11 de març de 2008
“Estudio comparativo entre la adquisición axial del
cráneo y la adquisición helicoidal por TCMC” (pòster)
J. Baños, V. Ruiz
I Congrés Nacional de Tècnics Superiors en Imatge
per al Diagnòstic
Barcelona, febrer de 2008
”Diffusion-weighted MR Imaging in the
musculoeskeletal pathology: Is it useful”
E. Balliu, I. Peláez, J. Vilanova, A. Gelabert i M. Boada
ECR. C397 pàg. 479
Viena, del 7 a l'11 de març de 2008
“Patient-specific Estimation of Regional Elasticity in
Cerebral aneurysm by Inverse Problem Technique”
G. Blasco i S. Pedraza
“The spectrum of cardiovascular lesions in
multitrauma patients” (pòster)
G. Laguillo, A.M. Quiles, A. Gelabert, M. Boada, N.
Cañete i M. Febrer
Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, maig de 2008
“Roles of duplex US and contrast enhanced MR
angiography in the assesment of critical carotid
stenosis” (pòster)
M.A. Gelabert, R. Martinez, A.M. Quiles, M. Boada,
E. Rosello, S. Remollo, S. Pedraza i J. Serena
Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, maig de 2008
“Diffusion-weighted MR imaging in the musculosketal
pathology: Is it useful?” (pòster)
E. Balliu, I. Peláez, J. Vilanova, A. Gelabert, M. Boada,
J. Puig, S. Remollo, J. Barceló i S. Pedraza
Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, maig de 2008
“Whole-body CT for detection and management of
renal injuries in polytraumatized patients” (pòster)
I. Díez, M. Boada, M. Febrer, M. Osorio, A. Gelabert,
A. Maroto, M. Teixidor i S. Juanpere
Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, maig de 2008
“Diagnòstic de CADASIL en tres famílies gironines”
S. Remollo
XXIV Jornada de cloenda curs acadèmic 2007-2008
Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
30 de maig de 2008
“Pacient amb isquèmia mesentèrica secundària a
arteritis de Horton”
M. Febrer
XXIV Jornada de cloenda curs acadèmic 2007-2008
Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
30 de maig de 2008
”Pancreatitis emfisematosa. A propòsit de dos casos
clínics”
S. Juanpere
XXIV Jornada de cloenda curs acadèmic 2007-2008
Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
30 de maig de 2008
C. GIRONA
“Punció biòpsia cerebral guiada per TC: una tècnica
senzilla alternativa a la biòpsia per esterotàxia”
A. Gelabert, A. Quiles, G. Laguillo i S. Pedraza
XXIV Jornada de cloenda curs acadèmic 2007-2008
Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
30 de maig de 2008
“Quist de colèdoc. Troballes radiològiques a propòsit
d'un cas“
L. Valls, G. Sànchez, N. Cañete, F. Zuccarino i M.
Bonfill
XXIV Jornada de cloenda curs acadèmic 2007-2008
Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
30 de maig de 2008
75
“Puncions diagnòstiques transtoràciques guiades per
TC realitzades a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta”
S. Juanpere, J. Soriano i A. Quiles
XXIV Jornada de cloenda curs acadèmic 2007-2008
Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
30 de maig de 2008
“L'alta concentració de glutamat plasmàtic s'associa
a un creixement de l'ictus isquèmic agut”
S. Pedraza
XXIV Jornada de cloenda curs acadèmic 2007-2008
Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
30 de maig de 2008
XXIV Jornada de cloenda curs acadèmic 2007-2008
Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
30 de maig de 2008
“Estudio de la extravasación de contraste en la
hemorragia cerebral (HIC) aguda mediante resonancia
magnética cerebral: deterioro neurológico precoz y
mortalidad”
S. Pedraza
Comunicacions orals a la LX Reunión Anual de la
Sociedad Española de Neurología
Del 25 al 29 de novembre de 2008
“Neurosarcoidosis: inicio neurológico de un caso de
sarcoidosis sistématica”
S. Pedraza
Comunicacions orals a la LX Reunión Anual de la
Sociedad Española de Neurología
Del 25 al 29 de novembre de 2008
“Participación del glutamato en la evolución de la
lesión isquémica cerebral evaluada en los patrones
defuse de resonancia magnética cerebral”
S. Pedraza
Comunicacions orals a la LX Reunión Anual de la
Sociedad Española de Neurología
Del 25 al 29 de novembre de 2008
Conferència en cursos nacionals
“Diferències en la presentació clínica de tres casos
consecutius de malaltia de Creutzfeldt-Jakob”
A. Gelabert
XXIV Jornada de cloenda curs acadèmic 2007-2008
Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
30 de maig de 2008
“Plasmafèresi en el tractament de formes
catastròfiques de malalties inflamatòries
desmielinitzants del sistema nerviós central”
A. Quiles
“Neuroradiologia a l'AVC. Noves tècniques
diagnòstiques TC-RM Difusió-Perfusió“
S. Pedraza
III Reunió d'experts de la Societat Catalana de Medicina
Intensiva i Crítica (SOCMIC)
Barcelona, 29 de gener de 2008
“Tècniques de diagnòstic i pronòstic” (classe)
S. Pedraza
Màster de Neurociències de la UB. Isquèmia Cerebral
Barcelona, 16 d'abril de 2008
Assistencia a cursos i congressos internacionals
Boada, Maria, i Gelabert, Arantxa
European Congress of Radiology
Viena, del 7 a l'11 de març de 2008
Pérez, Elsa
EMRI Course on Female Imaging
Roma, 18 de juny de 2008
Laguillo, Gemma, i Gómez, Eva
ECNR 4th course 9th cycle, Trauma/Degeneration
Diseases of the CNS
Basel, de l'11 al 15 d'abril de 2008
Gómez, Eva, i Remollo, Sebastià
ECNR. 1st Course
Embryology/Anatomy/Malformations/Genetics
Tarragona, del 10 al 14 d'octubre de 2008
Blasco, Gerard
25th Annual Meeting ESMRMB 2008 Congress
València, de l'1 al 4 d'octubre de 2008
Zuccarino, Flavio, i Cañete, Noemí
ESTI 2008. 16th annual meeting of the European
Society of Thoracic Imaging
Niça, del 30 de maig a l'1 de juny de 2008
Gelabert, Arantxa; Boada, Maria, i Blasco, Gerard
RSNA 94th Scientific Assembly and Annual Meeting
Chicago, del 29 de novembre al 5 de desembre de
2008
Zuccarino, Flavio
Advanced Cardiac MR Imaging
Roma, del 25 al 27 de setembre de 2008
C. GIRONA
Cañete, Noemí; Sánchez, Gloria, i Osorio, Marga
ESMRC 2008
Madrid, del 23 al 26 d'abril de 2008
II Jornada de Debat. Reptes en el Diagnòstic per la
Imatge
Barcelona, 7 de novembre de 2008
Assistència a cursos i congressos nacionals
Pedraza, S., i Valls, Laia
IV Curso nacional de neurorradiología.
Neurorradiología en la patología raquimedular
Madrid, 25 i 26 de setembre de 2008
Baños, Joan
I Congrés Nacional de Tècnics Superiors en Imatge
per al Diagnòstic
Barcelona, febrer de 2008
Pedraza, Salvador; Laguillo, Gemma; Ortuño, Pedro;
Balliu, Elda; Pérez, Elsa; Soriano, Jorge; Osorio, Marga;
Blasco, Gerard; Bonfill, Marta; Valls, Laia; Boada,
Maria, i Gelabert, Arantxa
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, del 23 al 26 de maig de 2008
76
Bonfill, Marta; Molina Arcas, Xavier, i Valls, Laia
24è Curs de doctorat sobre biofísica de RM aplicada
a la clínica
Barcelona, del 3 al 6 de juny de 2008
Puig, Josep, i Pedraza, Salvador
XXXVIII Reunión de la SENR, avances en patología
cerebrovascular
Oviedo, del 30 d'octubre a l'1 de novembre
Boada, Maria
XIX Curso internacional de correlación radiopatológica
Madrid, del 15 al 19 de juny de 2008
Sánchez, Glòria
I Curs de cardioimatge, medicina nuclear TC
multidetector i RM
Barcelona, del 1 al 3 d'octubre de 2008
Bonet, Eudald; Pedraza, Salvador; Maroto, Albert, i
Mañé, Gemma
Pedraza, S.
III Conferència d'experts de la SOCMIC. ACMCB
Barcelona, 29 de gener de 2008
Estades de metges residents i especialistes
Palacios Martínes, Eva. Neuropsicologia, del 7 de
gener 2008 al 8 de febrer 2008
Lüttich Uroz, Alex. Radiologia
Formació de la resta del personal
Alex Massó
Marta Pérez
Imma Rodríguez
Vanesa Ruiz
Treball en equip
Impartit a l'Hospital Dr. Josep Trueta
per MONTANER & Associats
28 de febrer de 2008
Elda Balliu
Joan Baños
Gerard Blasco
Said El Khatbi
JA. Fernández Martínez
Xavier Molina
Kirste Jane Mowat
Salvador Pedraza
Ana M. Quiles
Sebastià Remollo
Sarah Rodríguez
Dolors Soler
Treball en equip
Impartit al Hospital Dr. Josep Trueta
per MONTANER & Associats
13 de març de 2008
Mari Baulas
J.A. Fernández
Eva Gómez
Monica Mañé
Salvador Pedraza
Isabel Peláez
Marta Pérez
Imma Rodríguez
Vanesa Ruiz
Javier Sánchez
Carmen Soriano
Els models de la comunicació
Impartit al Hospital Dr. Josep Trueta per MONTANER
& Associats
10 de desembre de 2008
Altres activitats rellevants
Organització-moderació de cursos i congressos
President del comitè científic del III Curs pràctic de
TC Multitall (TCMC)
Girona, del 22 al 24 d'octubre de 2008
Congressos, cursos i seminaris organitzats pel centre
IDI Girona
III Curs pràctic de TC Multitall
Octubre de 2008
Responsabilitat com a professor en facultat, escola
universitària o escola de cicle formatiu
C. GIRONA
Salvador Pedraza. Facultat de Medicina: professor
associat de l'assignatura d'“Anatomia” (1r curs).
Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí: professor
coordinador de l'assignatura d'“Interpretació de
proves diagnòstiques”. Escola EUSES de Tècnics de
Diagnòstic per la Imatge: professor coordinador de
l'assignatura d'“Anatomia radiològica”.
Albert Maroto. Escola Universitària de Fisioteràpia
Garbí: professor de l'assignatura d'“Interpretació de
proves diagnòstiques”. Escola EUSES de Tècnics de
Diagnòstic per la Imatge: professor coordinador de
l'assignatura de “Radiologia simple i contrastada”.
77
Pedro Ortuño. Escola Universitària de Fisioteràpia
Garbí: professor de l'assignatura d'“Interpretació de
proves diagnòstiques”. Escola EUSES de Tècnics de
Diagnòstic per la Imatge: professor coordinador de
l'assignatura de “Tomografia computada” i professor
de l'assignatura d'“Anatomia radiològica”.
Pere Galofre. Escola EUSES de Tècnics de Diagnòstic
per la Imatge: professor coordinador de l'assignatura
de “Medicina Nuclear”.
Nuria Ferrán. Professora de l'assignatura
d'“Interpretació de proves diagnòstiques”.
Carme Sala. Escola EUSES de Tècnics de Diagnòstic
per la Imatge: professora coordinadora de l'assignatura
d'“Organització i gestió de l'àrea de treball”.
Enric Gómez. Escola Universitària de Fisioteràpia
Garbí: professor de l'assignatura d'“Interpretació de
proves diagnòstiques”.
Gerard Blasco. Escola Universitària de Fisioteràpia
Garbí: professor de l'assignatura d'“Interpretació de
proves diagnòstiques”. Escola EUSES de Tècnics de
Diagnòstic per la Imatge: professor de l'assignatura
de “Ressonància magnètica”.
Garbí: professor de l'assignatura d'“Interpretació de
proves diagnòstiques”.
Joan Baños. Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí:
professor de l'assignatura d'“Interpretació de proves
diagnòstiques”. Escola EUSES de Tècnics de Diagnòstic
per la Imatge: professor de les assignatures de
“Tomografia computada”, “Radiologia simple i
contrastada” i “Processament i tractament de la
imatge radiològica”.
Gemma Laguillo. Escola Universitària de Fisioteràpia
Garbí: professor de l'assignatura d'“Interpretació de
proves diagnòstiques”.
Isabel Peláez. Escola Universitària de Fisioteràpia
Garbí: professora de l'assignatura d'“Interpretació
de proves diagnòstiques”. Escola EUSES de Tècnics
de Diagnòstic per la Imatge: professora de
l'assignatura de “Tomografia computada”.
Gestió educativa
Salvador Pedraza. Escola EUSES de Cicles Formatius:
cap de Departament de cicle formatiu de Tècnic de
Diagnòstic per la Imatge.
Elda Balliu. Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí:
professora de l'assignatura d'“Interpretació de proves
diagnòstiques”.
Ana María Quiles. Escola Universitària de Fisioteràpia
Garbí: professora de l'assignatura d'“Interpretació
de proves diagnòstiques”. Escola EUSES de Tècnics
de Diagnòstic per la Imatge: professora de
l'assignatura d'“Anatomia radiològica”.
Eva Gómez. Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí:
professora de l'assignatura d'“Interpretació de proves
diagnòstiques”.
Josep Puig. Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí:
professor de l'assignatura d'“Interpretació de proves
diagnòstiques”. Escola EUSES de Tècnics de Diagnòstic
per la Imatge: professor de les assignatures
d'“Anatomia radiològica” i “Ressonància magnètica”.
Sebastián Remollo. Escola Universitària de Fisioteràpia
Xavier Molina. Escola EUSES de Tècnics de Diagnòstic
per la Imatge: professor de l'assignatura d'“Anatomia
radiològica”.
Carme Sala. Escola EUSES de Cicles Formatius:
coordinadora de cicle formatiu de Tècnic de Diagnòstic
per la Imatge.
Tesi doctoral
Tesi doctoral de la Dra. Elisabeth Parody sobre “Analisis
Coste Utilidad de la RM en el manejo del paciente
con isquemia cerebral aguda”. Universitat Autònoma
de Barcelona. Facultat de Medicina. Qualificació:
Excel·lent CUM LAUDE. Dia de defensa: 21 de
desembre de 2008 a la Unitat Docent Vall d'Hebron.
Premis
E. Balliu, I. Peláez, Sergi Juanpere, J. Puig, J.C. Vilanova
i S. Pedraza
“Utilidad de la secuencia de difusión en la patología
músculo-esquelética”. Certificat de Mèrit.
XXIX Congreso Nacional de la SERAM
Sevilla, 2008
A. Mariscal, E. Balliu, M. Solà, A. Pérez de Tudela,
M. Fraile, J.F. Julian.
C. GIRONA
“Comparación entre la inyección intratumoral y
peritumoral del radiotrazador para la localización del
ganglio centinela en cáncer de mama no palpable”
Premi al millor article a la revista Radiología el 2008.
Premis de la Fundación Española de Radiología
Editor
Salvador Pedraza. Director de l'obra Radiología
Esencial. Editorial Panamérica i SERAM
Comitès i funcions com a revisor de revistes
cientifíques
Salvador Pedraza és membre del comitè editorial de
la revista Stroke
78
Funcions com a revisor de projectes
d'investigació
Salvador Pedraza actua com a revisor de projectes
d'investigació del FIS (Fondo de Investigaciones
Sanitarias) i ANEP (Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva)
Càrrecs de representació en societats-comitès
Salvador Pedraza és director de Publicacions de la
SERAM des de 2006 fins a 2010
C. GIRONA
Unitat de Medicina Nuclear
Els fets més importants
Activitat
Unitat de Medicina Nuclear
El mes de desembre, AENOR va confirmar la certificació
ISO 9001.
S'han fet un total de 4.639 exploracions, l'11,06%
més que el 2007, malgrat els problemes de personal
i de subministrament del tecneci. Les exploracions
pediàtriques segueixen disminuint, tant de manera
absoluta (258 el 2008 i 291 el 2007) com relativa (es
passa del 6,8% al 5,6%).
Hospital Universitari
Doctor Josep Trueta de Girona
Av. de França, s/n
17007 Girona
Tel. 972 22 57 86
Fax.972 20 37 58
El setembre de 2008, va començar el segon curs del
Cicle Formatiu de Grau Superior d'Imatge per al
Diagnòstic a l'Escola Garbí. Participen com a professors
Núria Ferran i Sureda, Toni Rubió i Rodríguez i Pere
Galofré i Mora, que és, a més, encarregat i coordinador
del Crèdit 7.
Responsables
Responsable mèdic
Dr. Pere Galofré i Mora
Responsable administrativa
Sra. Carme Samper Ventura
79
Gràfic 63. Percentatge per procedències.
Unitat MN. Centre Girona
Gràfic 62. Activitat mensual comparada 2007-2008.
Unitat MN. Centre Girona
Gràfic 64. Percentatge per tipus
d’exploracions.
Unitat MN. Centre Girona
450
400
350
ICS Primària 10%
300
1.100
Altres 1%
250
Cardiologia 42%
ICO 28%
900
Pneumologia 3%
200
Endrocrinologia 4%
700
150
Nefro-Urologia
6%
100
50
Altres 9%
0
2007
2008
Gangli sentinella 3%
Oncologia-Hemat 4%
428
398
365 338
391
384
293
308
288
360
386 238
412
434
366 474
399
334
420
357
278
409
416 340
H.Trueta 55%
Osteoarticular 29%
Parc tecnològic
Gammacàmera Philips Forte de doble
capçal d'angle multivariable, amb 4 jocs
de col·limadors, dues estacions de treball,
amb possibilitat de fer tomografia (SPET),
detecció de cos sencer i adquisicions
sincronitzades amb el batec cardíac.
Equipament complet per fer proves
d'esforç: cicloergòmetre, sistema
informàtic, desfibril·lador, etc.
Instal·lació de radiofarmàcia en una sala
blanca, amb cabina de flux laminar,
gammateca i secció de control de qualitat
Activímetre i monitors de radiació ambient
i de contaminació
Material de radioprotecció
C. GIRONA
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
Assaigs clínics
“Estudio fase III, randomizado de Pazopanib versus
Sunitinib en pacientes con cáncer renal localmente
avanzado o metastásico”
Investigador principal: Jordi Rubió, Institut Català
d'Oncologia (ICO). Girona
“Estudio fase III, aleatorizado, abierto, de neratinib
frente a lapatinib más capecitabina en el tratamiento
del cáncer de mama localmente avanzado o
metastásico positivo para ErbB-2”
Investigador principal: Joan Dorca, Institut Català
d'Oncologia (ICO). Girona
“Strong association of chromosome 1p12 loci with
thyroid cancer susceptibility”.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008;
17:1499-504.
Ponències nacionals
“Los últimos cambios en el carcinoma diferenciado
de tiroides, ¿cómo afectan a Medicina Nuclear?”
Pere Galofré i Mora
29 Congreso de la Sociedad Española de Medicina
Nuclear
València, del 25 al 27 de juny de 2008
Comunicacions nacionals
80
“Estudio fase III, randomizado, doble ciego, controlado
con placebo de Acetato de Abiraterone (CB7630)
más prednisona en pacientes con cáncer de próstata
metastásico refractario a tratamiento hormonal que
hayan fracasado al tratamiento con quimioterapia
basada en Docetaxel”
Investigador principal: Miquel Beltrán, Institut Català
d'Oncologia (ICO). Girona
BAIDA, A.; AKDI, M.; GONZÁLEZ-FLORES, E.;
GALOFRÉ, P.; MARCOS, R., i VELÁZQUEZ, A.
Núria Ferran i Sureda
Simposi sobre el tractament i control del càncer
de tiroide
Tarragona, 29 de març de 2008
Pere Galofré i Antoni Rubió i Rodríguez
XIII Reunión de Cardiología Nuclear
Salamanca, 3 i 4 d'abril de 2008
Núria Ferran i Sureda, Antoni Rubió i Rodríguez
6 European Symposium on Paediatric Nuclear
Medicine
Platja d'Aro, del 22 al 25 maig de 2008
“Impacto de PET-FDG en la práctica clínica habitual
del paciente afecto de linfoma en régimen
ambulatorio y no incluido en ensayos clínicos en
nuestro centro” (pòster)
Núria Ferran i Sureda
Núria Ferran i Sureda
European Thyroid Cancer Symposium
San Sebastián de los Reyes, 31 de maig de 2008
Assistència a cursos i congressos
internacionals
Núria Ferran i Sureda i Pere Galofré i Mora
XXIX Congreso de la Sociedad Española de
Medicina Nuclear
València, del 25 al 27 de juny de 2008
Publicacions internacionals
HERNÁNDEZ, A.; XAMENA, N.; SURRALLÉS, J.;
GALOFRÉ, P.; VELÁZQUEZ, A.; CREUS, A., i
MARCOS, R.
“Role of GST and NAT2 polymorphisms in
thyroid cancer”.
J Endocrinol Invest. 2008; 31:1025-31.
Assistència a cursos i
congressos nacionals
Núria Ferran i Sureda
European thyroid cancer symposium
Viena, 31 de maig de 2008
Antoni Rubió i Rodríguez
EANM Annual Congress
Munic, octubre de 2008
Núria Ferran i Sureda
XX Jornades de la Societat Catalana de Medicina
Nuclear
Tarragona, 7 novembre de 2008
Núria Ferran i Sureda
1st Barcelona Imaging Symposium and
Course on PET/CT
Barcelona, 13 i 14 de novembre de 2008
C. GIRONA
Estades de metges residents
Ariadna Sureda i Muñoz, metgessa resident de
Cardiologia. Abril i maig de 2008.
Michel Zabalza Cedeiriña, metge resident de
Cardiologia. Desembre de 2008.
Estades d'altres professionals sanitaris
Pràctiques d'alumnes Tècnics de Diagnòstic
per la Imatge:
Anna Mallorqui i Feliu
Maria Riera i Pairo
Laura Sánchez Real
Cicles Formatius de Tècnics de Diagnòstic per la
Imatge. Classe: Reflexions sobre l'aprenentatge.
Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí: professor
Pere Galofré i Mora.
Segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior
d'Imatge per al Diagnòstic a l'Escola Garbí. Crèdit 7,
Medicina Nuclear, 100 hores lectives. Pere Galofré i
Mora, encarregat, coordinador i professor. Professors:
Núria Ferran i Sureda, Toni Rubió i Rodríguez.
Metodologia docent, diverses edicions del Seminari
sobre metodologia docent i avaluativa. Institut
d'Estudis de la Salut (IES). Professor: Pere Galofré i
Mora.
Formació de la resta del personal
81
Maria Sánchez
Curs d'operadors d'instal·lacions radioactives
de medicina nuclear
Barcelona, del 3 al 14 de novembre de 2008
Metodologia docent, diverses edicions del Curso de
metodología docente para tutores en el postgrado.
Fundación de la Sociedad Española de Educación
Médica (SEDEM). Professor: Pere Galofré i Mora.
Altres activitats rellevants
Irene Boladeras
Núria Ferran
Pere Galofré
Antoni Rubió
Carme Samper
Mònica Trèmols
Irene Trias
Treball en equip
Girona, 28 de febrer de 2008
Activitats docents
Cicles Formatius de Fisioteràpia. Classe: Interpretació
de proves diagnòstiques. Escola Universitària de
Fisioteràpia Garbí: professor Pere Galofré i Mora.
Pere Galofré i Mora
II Jornada de debat, Repte en el Diagnòstic
per la Imatge
Barcelona, 7 de novembre de 2008
Núria Ferran i Sureda
Sessions de la Societat Catalana Medicina Nuclear
Informe econòmic
Evolució de la xifra de negoci
Inversions realitzades
La xifra de negoci s'ha incrementat un 4,7% respecte de l'any anterior.
L'import total de les inversions ha estat d'1.467.129,12 euros. Les inversions
Aquest increment es correspon amb l'activitat de continuïtat, ja que a
relatives a les noves accions han suposat 497.335 euros, que corresponen
l'exercici 2008 no es va portar a terme cap nova acció.
a les obres d'adequació per a la instal·lació d'un equip de RM 3 tesles a
Les tarifes aplicades per l'Institut Català de la Salut es van modificar
l'Àrea Maternoinfantil de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i a la redacció
parcialment per a les exploracions de RM i TC. Les tarifes aplicades per
del projecte d'obres per a la instal·lació d'un equip de RM 3 tesles a
l'entitat es van incrementar aproximadament un 2% des del dia 1 d'abril.
l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
Evolució de l'activitat
L'activitat global de l'empresa s'ha incrementat un 1,2%. L'increment més
alt de l'activitat es va produir en les proves de PET. Aquesta línia va tenir
un increment del 24,32% respecte de l'exercici anterior.
82
L'activitat facturada a l'Institut Català de la Salut ha estat de 177.622
exploracions, la qual cosa representa un 88,1% de l'activitat total.
Exploracions
facturades
2008
201.605
PET DENSITO
ECO
RM
TC
ANGIO
MN
Vall d'Hebron
17.450
58.178
2.858
__
__
__
__
Bellvitge
11.489
9.031
__
__
4.370
__
__
Lleida
7.854
6.650
__
4.805
__
__
__
Tarragona
7.705
6.283
__
1.410
__
3.027
3.463
Viladecans
__
5.438
__
__
__
__
__
Badalona
8.048
__
__
3.546
__
__
__
Girona
7.865
18.310
__
3.763
__
__
__
Tortosa
2.736
7.326
__
__
__
__
__
TOTAL
63.147
111.216
2.858
13.524
4.370
3.027
3.463
CENTRE
Balanç
2008
Actiu
31.653.718,51
Actiu no corrent
19.487.157,17
Actiu corrent
12.166.561,34
Compte de pèrdues i guanys
Operacions continuades
Import net de la xifra de negocis
30.976.936,26
Aprovisionaments
-7.756.378,70
Altres ingressos d'explotació
660.374,31
Patrimoni net i passiu
31.653.718,51
Despeses de personal
Patrimoni net
15.570.819,47
Altres despeses d'explotació
-4.259.925,53
4.633.787,94
Dotacions per a amort. d'immobilitzat
-3.228.097,94
11.449.111,10
Imputació de subvencions i donacions
640.297,02
Passiu no corrent
Passiu corrent
Deteriorament i resultat per venda d'immob.
83
2008
Resultat d'explotació
Ingressos financers
-16.850.987,74
14.933,89
197.151,57
33.370,59
Despeses financeres
-331.702,24
Resultat financer
-298.331,65
Resultat de l'exercici
-101.180,08
Recursos Humans
84
Formació
El fet més significatiu en l'àmbit de formació ha estat l'aprovació del Pla de
Formació de l'Institut de Diagnòstic per la Imatge.
L'objectiu general que es persegueix amb l'elaboració del Pla de Formació és
introduir un conjunt d'elements fonamentals en l'àmbit de la formació per tal
d'assegurar l'increment de la qualitat de les accions formatives i contribuir a
millorar les competències del nostre personal.
Els valors específics, d'entre altres, són:
• Priorització
• Eficiència
• Transparència
• Avaluació
• Participació
• Comunicació
• Descentralització • Sostenibilitat
• Flexibilitat
El Pla de Formació Contínua ha de prioritzar la presa de decisions, la participació
dels professionals i dels responsables de la seva gestió, amb la finalitat de fer
realitat una àmplia descentralització de la formació contínua.
anàlisi de les necessitats
activitats sol.licitades
criteris d’inclusió
criteris de priorització
adequació als objectius
Equitat • Adequació • Impacte
Innovació metodològica
Eficiència
activitats aprovades
Fruit del Pla de Formació, es va considerar necessari
l'assessorament de professionals de prestigi reconegut
i amb una important capacitat de lideratge. És per
això que es va considerar prioritària la creació de la
Comissió Assessora de Formació que preveu l'article
68 del VII Conveni Col·lectiu de la XHUP com a òrgan
col·legiat d'assessorament en matèria de formació
contínua.
Les principals àrees de responsabilitat i funcions de
la Comissió són:
• Liderar el procés d'anàlisi de necessitats i prioritats
de formació.
• Liderar i impulsar el Pla de Formació Contínua de
l'IDI.
• Dirigir i supervisar els processos d'avaluació de la
formació.
• Coordinar la planificació i el desenvolupament de
les activitats formatives.
• Dirigir l'elaboració, l'edició i la difusió del programa
de formació.
• Impulsar estratègies de comunicació de la formació.
• Supervisar l'organització i el desenvolupament de
les activitats formatives.
• Totes aquelles que li delegui la Direcció de l'empresa.
Dins del Pla, es va definir tant el concepte de Formació
Interna com de Formació Externa. Pel que fa a la
formació interna, gestionada des de la Direcció de
Recursos Humans, es van continuar fent accions
formatives sobre les línies d'actuació següents:
Accions formatives
Sessions
Comunicació
85
11
Treball en equip
4
Seguretat i prevenció
6
Protecció radiològica
1
Reanimació cardiopulmonar
1
Infeccions nosocomials
1
Identificació i anàlisi dels processos de gestió
1
Total
25
En total, van ser 25 seminaris en les unitats en què
van participar un total de 288 treballadors de tots
els grups professionals.
Accions formatives
Participants
Facultatius
64
Diplomats en infermeria
87
Tècnics en radiodiagnòstic
39
Personal titolat de grau sup.
0
Personal titolat de grau mitjà
1
Administratius
62
Assistents
35
Total
288
Processos de selecció - Convocatòria 2008
Pla d'Acollida
Per a la cobertura de diversos llocs de treball a
diferents unitats IDI, per resolució de la Gerència de
l'IDI en data 29 de desembre de 2008 i publicada el
26 de gener de 2009.
Tal com s'estableix a la secció 3, Procediment
d'Acollida, del VII Conveni Col·lectiu de la XHUP i
AP, i a l'efecte d'afavorir la més ràpida i correcta
integració dels professionals, l'empresa va començar
a treballar en l'elaboració del Pla d'Acollida de l'IDI
liderat des de la Gerència, el qual s'ha inclòs com un
objectiu estratègic de les DPO de l'exercici.
Grups professionals
N. places convocades
Facultatius
2
Diplomats en infermeria
3
Tècnics en radiodiagnòstic
5
Auxiliar administratiu
2
Assistents
4
Comandament
3
Promoció interna
2
Total
21
Comunicació
Com a instrument de comunicació i amb l'objectiu
que els nostres professionals coneguin quines són
les novetats, els projectes i els reptes, a partir de
gener de 2008 es va crear una eina de comunicació
interna que facilita la distribució horitzontal de la
informació, anomenada I-difusió. Durant l'any 2008,
es van publicar els números següents:
• 1/08 - Gener - Condicions laborals per grups
professionals 2008
• 2/08 - Abril - DPO 2008
• 3/08 - Juny - Aplicació de la deducció de 400 euros
de la quota líquida de l'IRPF
• 4/08 - Juliol - Modificació del sistema de recàlcul
del percentatge de l'IRPF
• 5/08 - Desembre - Modificació del model de
comunicació oficial de dades personals (mod. 145)
de càlcul del percentatge de l'IRPF.
Negociació col·lectiva
En data 16 de desembre de 2008, es van reunir les
patronals UCH i CHC i els sindicats signants del VII
Conveni Col·lectiu de la XHUP. En la reunió, no es
va arribar a un acord sobre la pròrroga de l'esmentat
Conveni; per tant, les representacions sindicals van
presentar la denúncia del Conveni davant del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
Altres
Des del dia 1 de gener de 2008, la Direcció de
Recursos Humans ha assumit el 100% de tots els
procediments administratius, tant amb la Tresoreria
Territorial de la Seguretat Social com del Servei
d'Ocupació de Catalunya (INEM).
Sistema d'incentivació, promoció i desenvolupament professional
Grups professionals
Grup
Nivell I
Nivell II
Nivell III
Nivell IV
AS_TGS Facultatius
1
43
18
12
0
0
AS_TGM Diplomat d’Inf
2
20
21
9
0
18
AS_TFPT Tècnic espec.
3
13
4
0
0
26
PAS_TGS Titulat grau sup.
4
1
2
0
0
1
PAS_TGM Titulat grau mitjà
5
3
4
0
0
1
PAS_TFPT Funció administ.
6.1
23
14
0
0
32
PAS_TFPT Funció oficis i SD
6.2
9
7
0
0
26
112
70
21
0
104
TOTAL
Sense Nivell
86
Professionals Nivell I
AS_TGM
Diplomat d’Inf
18 %
AS_TFPT
Tècnic espec.
12 %
PAS_TGS
Titulat grau sup.
1%
PAS_TGM
Titulat grau mitjà
3%
Professionals Nivell II
AS_TGS
Facultatius
37%
PAS_TFPT
Funció oficis
i SD 8 %
PAS_TFPT
Funció adm.
21 %
AS_TGM
Diplomat d’Inf.
26 %
AS_TFPT
Tècnic espec.
8%
PAS_TGS
Titulat grau sup.
6%
PAS_TGM
Titulat grau mitjà
8%
AS_TGS
Facultatius
23%
Professionals Nivell III
AS_TGM
Diplomat d’Inf. 43 %
PAS_TFPT
Funció oficis
i SD 11%
PAS_TFPT
Funció adm.
18 %
AS_TGS
Facultatius 57%
Plantilla a 31-12-2008
Serveis Centrals
7%
Assistencial
60%
v
an aria
ua ció
l
s
07
20
15
1
-
73
73
0
0,00%
Diplomats en Infermeria
26
15
8
5
6
7
1
-
68
67
1
1,49%
Tècnics en Radiodiagnòstic
18
5
2
4
2
9
2
1
43
42
1
2,38%
Titulat grau mitjà
-
-
-
-
-
1
-
-
1
-
1
-
Administratius
4
3
2
1
2
2
-
-
14
13
1
7,69%
Auxiliars Administratius
20
8
2
4
3
8
3
1
49
48
1
2,08%
Assistents
14
4
4
4
3
8
1
-
38
38
0
0,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
21
20
1
5,00%
104
49
26
26
21
50
8
2
307
301
6
1,99%
Serveis Centrals
TOTAL
Vi
5
To
r
8
Gi
8
Ba
14
Ta
r
22
Lle
Facultatius
Be
20
08
ec
lad
sa
to
ro
na
an
na
lo
da
ra
a
id
go
e
itg
llv
Va
ll
d’
He
87
na
br
on
Suport
33%
Parc Tecnològic
Centre Vall d'Hebron
Equip de ressonància magnètica Philips Gyroscan Intera d'1.5 tesles.
Pa rc
Consola independent de reconstrucció d'imatges.
Equip de ressonància magnètica model Symphony Maestro Class 1,5 tesles.
Equip PET-TC. Discovery ST. General Elèctric.
Siemens.
Consola independent eNtegra.
Equip de ressonància magnètica model Avanto 1,5 tesles. Siemens.
Impressores Codonics i Agfa.
Processadora reveladora làser seca. Agfa.
Consola processat Xeleris independent.
Dos equips processadors secs. Agfa.
Tres consoles de reconstrucció d'imatges de RM.
Hospital Viladecans
Equip de tomografia computada model MX8000 IDT-10. Philips.
Processadora-reveladora seca. Agfa.
Equip de tomografia computada model Prospeed Plus. General Elèctric.
Vuit consoles independents de reconstrucció d'imatges de TC.
Reveladora seca. Agfa.
Equip de tomografia computada model Sensation 16 .Siemens.
Equip de tomografia computada model MX-8000 Quad. Platinum. Philips.
Centre Lleida
Equip de tomografia computada model Brilliance 64. Philips.
Equip de tomografia computada model Brilliance 16. Philips.
Equip de ressonància magnètica model Gyroscan Intera Master 1,5 tesles. Philips.
Equip d'angiografia radiologia intervencionista. Nou Allura Expert FD20.Philips.
Reveladora-processadora làser seca. Imation.
Dos equips reveladors-processadors làser i un equip sec. Agfa.
Consola independent de reconstrucció d'imatges Easy Vision.
Tres consoles independents de reconstrucció d'imatges.
Estació de treball independent eNTgra.
Estació de visualització i arxiu.
Equip de medicina nuclear model I Millenium VG3. GE Medical System.
Estacions de treball Omnipro. MxView. Wizard.
Equip de tomografia computada model Brilliance 64. Philips.
Arxiu massiu d'imatges sistema de ressonància magnètica. Siemens.
Consola independent de reconstrucció d'imatges. Philips.
Estacions de visualització d'imatges diagnòstiques.
Consoles de visualització per RM i TC.
Consola de treball independent de MN. Xeleris.
Centre Bellvitge
Centre Tarragona
Equip de ressonància magnètica model Gyroscan ACS-NT d'1,5 tesles. Philips.
Processadora seca. Kodak.
Equip de ressonància magnètica model HDx 1,5 tesles. GE Healthcare.
Consola independent de reconstrucció d'imatges.
Reveladora seca. Agfa.
Equip de tomografia computada multitall model LightSpeed Pro. General Elèctric.
Consola independent de reconstrucció d'imatges. GE Healthcare.
2 estacions visualització AW 3.4 GE Medical Systems.
Estació de treball independent eNTgra.
Reveladora-processadora làser-seca. 3M.
Estació de treball Xeleris GE Healthcare.
85
IDI MEMÒRIA‘07
88
tecnològic
Processadora seca. Kodak.
Equip de ressonància magnètica model Vision Plus 1,5 tesles. Siemens.
Equip de medicina nuclear model Millenium VG3. GE Medical Systems.
Centre Tortosa
Equip de Tomografia Computada Model Brilliance 40. Philips.
Paquet de càrdio avançat. Philips.
Equip de tomografia computada model Hispeed NX/i. GE Medical Systems.
Equip de tomografia computada model Somatom Emotion 6. Siemens
Equip de ressonància magnètica model HDx 1,5 tesles. GE Healthcare.
Consola de tractament d'imatges. Philips.
Reveladora seca Kodak.
Densitòmetre ossi. Model Prodigy Advance de General Elèctric.
Consola independent de processat AW. GE. Healthcare.
Impressora làser de placa radiogràfica. Agfa.
Equip d'ecografia. Siemens.
Instal·lació dels sistemes PAC i Worklist
Centre Badalona
L'any 2008 hem portat a terme la implantació d'un PACS a l'Hospital Verge de
la Cinta de Tortosa. Amb aquesta darrera implementació, totes les nostres unitats
Equip de ressonància magnètica model Gyroscan Intera d'1,5 tesles. Philips.
disposen d'un sistema PACS que n'emmagatzema les imatges radiològiques.
Reveladora seca. Kodak.
Consola independent de reconstrucció d'imatges Easy Vision.
Durant el 2008, es poden destacar algunes actuacions:
Equip de medicina nuclear gammacambra 2 capçals. Millenium MG. GE Medical.
89
Systems.
a
Reveladora Agfa.
sistemes de gestió assistencial al sistema SAP en els centres següents: Hospital
Amb l'inici, per part de l'ICS, del projecte Argos, hem migrat els nostres
Universitari Germans Tries i Pujol de Badalona, Hospital Universitari Joan XXIII
Centre Girona
de Tarragona i Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
Equip de ressonància magnètica model Gyroscan Compact Plus ACS-NT Power
a
Track de 1,5 tesles. Philips.
informació facilitada pel Sistema SAP, les feines administratives de facturació.
Hem dotat aquests centres d'eines noves per poder fer, mitjançant la
Upgrade versió 12 i consola de treball independent multimodalitat. Philips.
Reveladora seca. Agfa.
a
Consola independent de reconstrucció d'imatges Easy Vision.
de la Vall d'Hebron al sistema SIAH de l'Hospital: Per poder fer aquesta integració,
Hem integrat les unitats d'Angiografia Intervencionista i Traumatologia
Equip de medicina nuclear, gammacambra de dos capçals Philips. Adac-Forte.
hem desenvolupat eines de facturació i de traçabilitat i control d'estocs per al
Consoles independents de processat Pegasys.
material utilitzat en angiografia.
Reveladora Dry Star 2000 Agfa. Impressora Lexmark.
Equip de tomografia computada model MX8000 IDT. Philips.
Des del punt de vista corporatiu, s'ha realitzat una aplicació per a la gestió de
Equip de tomografia computada model MX8000 XP. Philips.
la Direcció per Objectius (DPO).
Consola independent de processat MxView.
Reveladora seca Agfa.
El Futur
Objectius d'activitat
La previsió d'activitat, en nombre d'exploracions
total i desglossada per centres, l'any 2009, és la
següent:
90
Centre/Unitat
RM
ANGIO
MN
PET
ECO
DENSITO
Vall d’Hebron
18.500
58.500
2.800
--
--
--
--
Bellvitge
11.500
9.100
--
--
4.700
-
--
Lleida
7.900
7.000
--
4.400
--
--
--
Tarragona
8.400
6.300
--
2.000
--
3.300
3.300
Viladecans
--
4.800
--
--
--
--
--
Badalona
8.100
--
--
4.100
--
--
--
Girona
7.900
18.500
--
4.000
--
--
--
Tortosa
3.400
7.300
--
--
--
--
--
TOTAL
65.700
111.500
2.800
14.500
4.700
3.300
3.300
Altres objectius i noves accions previstes 2009
1 Mantenir el 2009 els nivells de qualitat de 2008 sense incrementar-la, tret que
8 Desenvolupar un mòdul de radiofarmàcia a l'Hospital de Girona.
aquesta no repercuteixi ni en l'activitat ni en el cost.
9 Continuar la col·laboració amb la Universitat per al desenvolupament de nou
2 Mantenir el 2009 el nivell d'activitat 2008 i, en conseqüència, la llista d'espera
en termes de continuïtat.
3 Posar en marxa un nou equipament de RM oberta a l'Hospital Sant Llorenç
de Viladecans.
4 Posar en marxa una RM de 3,0 T a l'Hospital Universitari Maternoinfantil de
la Vall d'Hebron.
5 Ampliar els espais de la unitat PET a l'Hospital Universitari de Bellvitge.
6 Equipar amb pantalles de visualització i diagnòstic l'Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa.
programari específic per al tractament de la imatge mèdica i en altres àmbits.
10 Continuar amb la col·laboració amb l'empresa privada, els hospitals i els
centres de recerca per realitzar projectes d'investigació i assaigs clínics.
11 Mantenir el suport i l'estímul al nostre personal per afavorir la formació
continuada, l'assistència a cursos i congressos i la participació en qualsevol activitat
d'interès científic, docent o investigador.
12 Continuar impulsant i realitzant els cursos anyals en matèria del diagnòstic
per la imatge i de medicina nuclear. En principi, els següents:
• Curs de Doctorat sobre Biofísica de la RM aplicada a la Clínica (Vall d'Hebron
- 25a edició)
7 Integrar l'estructura informàtica i els sistemes d'informació hospitalaris (ARGOS)
• Curs de la teoria a la pràctica en RM (Barcelona), amb la col·laboració de
als centres de Girona i Vall d'Hebron.
l'Escuela Superior de Resonancia Magnética Clínica (ESRMC).
Anexo en castellano
Este anexo contiene la traducción
al castellano de los textos del
documento original en catalán.
Para consultar tablas, figuras,
gráficos y otros datos deberá
utilizar el documento original.
Sumario
SUMARIO
Introducción
93
Marco legal, misión y objetivos
93
Estructura organizativa
94
Actividad del IDI
92
94
Informe económico
102
Centro Vall d’Hebron
95
Recursos humanos
103
Centro Bellvitge
96
Parque tecnológico
104
Centro Lleida
98
El futuro
106
Centro Tarragona
99
Direcciones
107
Centro Badalona
100
Centro Tortosa
100
Centro Girona
101
Introducción
El ejercicio 2008 podemos considerarlo un año de transición y consolidación
de las líneas puestas en marcha en años anteriores.
En este sentido, podemos afirmar que:
• Todos los centros IDI disponen de sistemas PACS.
• Se ha extendido la dirección por objetivos (DPO) a todos los profesionales
de la empresa.
• Se han puesto en marcha los nuevos aparatos de resonancia magnética
(RM) de alto campo en los centros de Tarragona (Hospital Universitario
Joan XXIII) y de Tortosa (Hospital Verge de la Cinta).
93
En cuanto a las inversiones, hay que destacar las obras para la instalación de un
cuarto aparato de RM, de 3 teslas (campo magnético que permitirá una importante
dedicación a la investigación), en nuestro centro del Hospital Universitario Vall
d'Hebron, así como el procedimiento para la adquisición de un equipamiento de
RM abierta (el primero en el sistema público) para el centro del Hospital de
Viladecans, que se prevé ponerlo en marcha en el último semestre de 2009.
En lo relativo a los recursos humanos, hay que señalar el crecimiento de la plantilla
en seis personas, el fuerte impulso dado en cuestiones como la conciliación del
trabajo y la familia, el desarrollo profesional y la formación, así como la finalización
de la primera fase del Plan de acogida.
Respecto a los demás datos habituales en un resumen anual, ha habido un
incremento de la actividad global del 1,2%; destaca sobre manera el incremento
experimentado por las pruebas de tomografía por emisión de positrones (PET),
superior a un 20% respecto al año anterior, y un resultado económico negativo
en torno a los 100.000 euros, cifra que, con toda seguridad, está vinculada al
incremento del capítulo I, consecuencia directa de la adhesión al VII Convenio
de la Red Hospitalaria de Utilización Pública (XHUP).
Marco legal, misión y objetivos
Marco legal
Esta recopilación comprende las disposiciones que han permitido la creación de
la empresa y que regulan su funcionamiento.
Regulación general
• Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley 4/1985, de 20 de marzo, del Estatuto de la empresa pública
catalana.
• Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de patrimonio de la Generalitat de Catalunya.
• Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.
• Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña (modificada
parcialmente por la Ley 11/1995, de 29 de septiembre).
• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
Regulación específica
• Acuerdo del Consejo Ejecutivo de la Generalitat de 21-12-1990. Resolución
de 22-01-1991 de creación y publicación de los estatutos de la empresa pública
Centre de Ressonància Magnètica de la Ciudad Sanitaria y Universitaria Vall
d'Hebron.
• Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de 24-12-1991. Resolución de 20-011992 de modificación de precepto estatutario.
• Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de 24-11-1992. Resolución de 17-021993 de modificación de la denominación y de los estatutos del Centre de
Ressonància Magnètica de la Ciudad Sanitaria Vall d'Hebron, que pasa a
denominarse Institut de Diagnòstic per la Imatge.
• Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de 24-12-2001. Resolución de 08-012002, por la que se modifican parcialmente los estatutos de la empresa pública
Institut de Diagnòstic per la Imatge.
Misión
• Gestión, administración y ejecución de los servicios de diagnóstico de alta
tecnología mediante la utilización de diversas técnicas de diagnóstico por la
imagen y de medicina nuclear.
Objetivos
• Prestar asistencia a los ciudadanos mediante la utilización de técnicas de
diagnóstico por la imagen y medicina nuclear.
• Desarrollar programas de investigación y colaborar con la Universidad y otras
instituciones competentes en materia de docencia y de investigación.
• Colaborar con las Administraciones públicas con competencia sanitaria en la
elaboración de estudios relacionados con la tecnología por la imagen.
• Desarrollar todas las actuaciones necesarias para el cumplimiento de sus
objetivos y de sus funciones.
Estructura organizativa
Organigrama
Véase la página 7 de la Memoria.
Consejo de Administración
Véase la página 8 de la Memoria.
Equipo directivo
Véase la página 9 de la Memoria.
Relación de personal a 31-12-2008 (307 personas en plantilla)
Véase la página 10 de la Memoria.
94
Actividad del Institut de
Diagnòstic per la Imatge
Actividad asistencial
terapéuticas. Si en 2007 el número total de exploraciones fue de 2.601, durante
el año 2008 se ha hecho un total de 2.726 exploraciones, con una media de
227 exploraciones y un incremento de actividad del 4,81%.
Medicina nuclear
El número de exploraciones de medicina nuclear en 2007 fue de 13.761, durante
2008 se han llevado a cabo 14.363 pruebas, hecho que representa el 4,37%
más de actividad. La media mensual ha sido de 1.197 exploraciones.
Tomografía por emisión de positrones (PET)
La actividad de PET también se ha incrementado considerablemente. Así, si
durante el año 2007 se realizaron 3.532 exploraciones, en el año 2008 se hicieron
4.391, lo que supone un 24,32% de incremento de la actividad y una media de
366 exploraciones mensuales.
Densitometría
En el año 2008 la actividad de densitometría ósea ha sido de 3.011 exploraciones,
frente a las 2.878 del año 2007, lo que supone un incremento del 4,62% y una
media de 251 exploraciones mensuales.
Ecografía
Respecto al año anterior, ha habido una disminución del 15,46%, y se ha pasado
de las 4.095 en 2007 a las 3.462 exploraciones en 2008; lo que supone una
media de 385 exploraciones mensuales.
Resonancia magnética
Si en el año 2007 el número total de exploraciones fue de 61.468, en el año
2008 se han realizado un total de 62.783 pruebas, lo que representa el 2,14%
más de actividad y da una media de 5.232 exploraciones mensuales.
Evolución histórica
En el gráfico de la página ** de la Memoria se muestra la evolución histórica
global desde el inicio de la actividad en todas las líneas del IDI expresada en
número de exploraciones anuales.
Tomografía computarizada
Las unidades de tomografía computarizada han consolidado su actividad asistencial.
Si en el año 2008 el número total de exploraciones fue de 103.181, durante el
año 2008 se han llevado a cabo un total de 111.172 exploraciones, lo que
supone el 7,74% de incremento. La media mensual es de 9.264 exploraciones.
Actividad docente
Por las diferentes unidades del IDI han pasado los médicos residentes de los
departamentos de radiología de los hospitales universitarios con los que están
relacionados los centros. También se han formado médicos, especialmente de
América del Sur, ya que los centros del IDI son centros de referencia de varias
firmas comerciales para la formación de médicos especialistas. También se ha
continuado la formación de técnicos especialistas en radiología y de diplomados
en enfermería.
Radiología vascular e intervencionista
La radiología vascular e intervencionista ha seguido las líneas diagnósticas y
95
El IDI ha continuado el convenio entre la escuela de formación de técnicos
especialistas en radiología de la Escola Bonanova, de manera que personal del
IDI realiza tareas docentes en la Escola Bonanova y parte de las prácticas de los
estudiantes tanto de resonancia magnética como de tomografía computarizada
se hacen en los centros de Vall d'Hebron, Bellvitge y Badalona.
CENTRO VALL D'HEBRON
Se ha participado como profesorado en la Escuela Superior de Resonancia
Magnética en los módulos de biofísica, técnicas y aplicaciones clínicas en el curso
2008-2009.
Parque tecnológico
Un equipo de resonancia magnética Siemens Vision Plus de 1,5 teslas con segunda
consola de trabajo.
Un equipo de resonancia magnética Siemens Symphony Maestro Class de 1,5
teslas con segunda consola de trabajo.
Un equipo de resonancia magnética Siemens Avanto de 1,5 teslas con segunda
consola de trabajo.
Dos estaciones de trabajo Siemens Leonardo.
Dos procesadores secos de escala de grises Agfa Drystar 3000.
Una procesadora seca de escala de grises Agfa Drystar 5500.
Una impresora digital de color y escala de grises Agfa Drystar 2000.
Seis estaciones de trabajo: cuatro SGI (modelos O2, Octane -2- y Fuel) y dos Sun
(modelos Ultra 10 y Blade 100).
Tres servidores: uno Dell Power Edge 1600SC, dos Sunfire.
Cuatro NAS Dell Power Vault (tres modelo 725N, uno modelo 745N).
PACS Siemens SIENET MagicStore (RAID+ Jukebox 220 DVDs Plasmon).
Nueve estaciones de visualización.
Además de las tareas habituales de participación en las sesiones clínicas y en los
diversos cursos de doctorado, este año se han organizado los siguientes cursos:
• 24º Curso de doctorado de biofísica de la resonancia magnética aplicada a
la clínica. Barcelona, Hospital Universitario Vall d'Hebron. Del 3 al 6 de junio.
• 3º Curso práctico de tomografía computarizada multicorte. Girona, Hospital
Universitario Doctor Josep Trueta. Del 22 al 24 de octubre.
• En colaboración con OSATEK, se ha organizado un curso coloquio para
operadores en RM, “De la teoría a la práctica en resonancia magnética”. Bilbao,
del 12 al 15 de noviembre.
• II Jornada de debate “Retos en el diagnóstico por la imagen”. Barcelona, 7
de noviembre.
Actividad de investigación
La actividad de investigación ha seguido las líneas de trabajo en imagen asistencial,
espectroscopia y tratamiento de la imagen, como se explica en las publicaciones
de los diferentes centros. Siempre que ha sido posible, las fuentes de subvención
han sido externas. En especial se ha colaborado en 48 ensayos clínicos.
Durante el año 2008 ha finalizado una de las becas del Fondo de Investigaciones
Sanitarias (FIS), la otra finalizará en 2009.
En el marco del convenio de colaboración entre la Universidad de Girona y el
IDI, nuestra empresa ha mantenido a dos becarios que han desarrollado nuevas
funcionalidades de la plataforma de visualización y procesamiento de datos
médicos Starviewer. Se ha trabajado en la mejora de la gestión de las imágenes
para garantizar un procesamiento de forma más eficiente. También se ha trabajado
en el desarrollo de técnicas de visualización 3D y exploración multiplanar.
Para poder integrar el Starviewer en el proyecto Argos, y como requerimiento
de éste, se ha trabajado para que el Starviewer, basado inicialmente en la
plataforma Linux, sea también operativo en la plataforma Windows.
Unidad de Resonancia Magnética del Hospital General
Unidad de Resonancia Magnética del Hospital Materno-infantil
Hechos más importantes
Durante el año 2008 se han iniciado los trabajos para preparar los espacios donde
se instalará en el primer trimestre del año 2009 el equipo de resonancia magnética
de 3 teslas (Magnetom Trio, Siemens), adquirido gracias a una donación de la
fundación privada Cellex, que tendrá una dedicación mixta, asistencial y de
investigación. Teniendo en cuenta la puesta en marcha en el primer trimestre del
año 2009 del nuevo equipamiento de 3 teslas, se ha creado una nueva organización
de la unidad que incluye la creación de un área específica de investigación.
También se ha diseñado un plan para la difusión y potenciación de la actividad
de investigación dentro de nuestra unidad.
Por último, dentro del ámbito asistencial y pese a la lista de espera, se han
diseñado estrategias que han permitido incrementar la actividad clínica en
diferentes áreas con un fuerte incremento de la demanda, como son la oncología
y la cardiología.
Actividad
Este año se han realizado 17.686 exploraciones, lo que significa un incremento
del 7,10% respecto al ejercicio anterior.
Relación de la actividad de investigación y docencia
Véase la página 17 de la Memoria.
Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital de Traumatología
Parque tecnológico
TC multicorte Philips (10 coronas) MX8000 IDT10.
Consola de trabajo independiente MXvision.
Reveladora seca AGFA Drystar 3000.
96
Actividad
El número de exploraciones realizadas ha sido de 12.179, lo que representa el
1,66% de incremento de la actividad respecto a 2007, año en que se llevaron
a cabo 11.980 pruebas.
En cuanto al porcentaje de zonas anatómicas exploradas, siguen destacando las
exploraciones de neurorradiología, con el 63,58%, y se mantienen las de aparato
musculoesquelético con un 22,15%, así como las de body con un 7,01%.
En lo relativo a la procedencia de las peticiones de pruebas, el Hospital de
Traumatología siguen encabezando el porcentaje más elevado, con un 82,13%
de las exploraciones realizadas.
Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital General
Parque tecnológico
Philips MX-8000 Q (TC helicoidal de 4 arcos de detectores).
Siemens Sensation 16 (TC helicoidal de 16 arcos de detectores).
Philips Brilliance 64 (TC helicoidal de 64 arcos detectores).
Philips Brilliance 16 (TC helicoidal de 16 arcos detectores).
Actividad
La Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital General Vall d'Hebron ha
aumentado la actividad en un 22,08% durante el año 2008, ya que se ha llevado
a cabo un total de 45.691 exploraciones, frente a las 37.428 del año 2007; se
ha hecho una media de 3.808 pruebas mensuales.
Unidad de Angiorradiología Intervencionista del Hospital General
Parque tecnológico
Equipo de angiografía intervencionista. Nuevo Allura Expert FD20. Philips.
Actividad
La actividad realizada durante el año 2008 ha sido de 2.726 exploraciones, lo
que representa un incremento del 4,81%, con una media mensual de 227
exploraciones.
CENTRO BELLVITGE
Unidad de Resonancia Magnética del Hospital Duran i Reynals
Unidad de Resonancia Magnética del Hospital Universitario de Bellvitge
Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital Duran i Reynals
Parque tecnológico
Unidad de RM del Hospital Duran i Reynals
Equipo de resonancia magnética modelo Gyroscan ACS-NT de 1,5 teslas. Release
12. Philips.
Consola independiente de reconstrucción de imágenes View-Forum.
Ocho pantallas de visualización FlexScan.
Procesadora seca. Kodak.
Unidad de RM del Hospital Universitario de Bellvitge
Equipo de resonancia magnética modelo Gyroscan Intera Master de 1,5 teslas.
Release 11. Philips.
Estación de trabajo multimodalidad modelo Easyvision. Philips.
Seis pantallas de visualización Planar.
Procesadora láser seca Dryview 8700. Kodak.
Hechos más importantes
La actividad conjunta de las dos unidades de resonancia magnética del Hospital
Duran i Reynals y del Hospital Universitario de Bellvitge ha sido de continuidad.
Se ha mantenido un alto nivel de coordinación en la gestión de los pacientes
ingresados y la realización de la exploración sin alterar la procedencia por zonas
anatómicas exploradas.
Actividad
El número total de exploraciones realizadas de resonancia magnética del Centro
Bellvitge ha sido de 11.412, lo que supone un pequeño incremento de 219
exploraciones respecto a 2007. Si se detalla este incremento, tenemos que en
la Unidad de RM del Hospital Duran i Reynals se han hecho 7.077 exploraciones,
315 más que en el año anterior, que corresponden a una media de 30 exploraciones
más al mes. Como contrapunto, en la Unidad de RM del Hospital Universitario
de Bellvitge se han hecho 96 exploraciones menos que en el año anterior, ya
que ha sumado un total de 4.335 exploraciones. Conjuntamente, en total las
dos unidades de RM han efectuado una cantidad situada discretamente por
encima del 100% de la actividad prevista por los objetivos del año 2008.
Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital Duran i Reynals
97
Parque tecnológico
Equipo de tomografía computarizada modelo Lightspeed Pro - General Electric,
multidetector de 16 coronas.
Estación de trabajo o workstation AW 3.1 - General Electric.
Dos estaciones de trabajo o workstation AW 4.2 - General Electric.
Cuatro pantallas de visualización FlexScan.
Reveladora procesadora láser seca - 3M.
en el año anterior; se ha mantenido la neurorradiología en el 22,91%, y se han
incrementado hasta el 1,06% las osteoarticulares.
Relación de la actividad de investigación y docente del centro Bellvitge
(RM y TC)
Véase la página 33 de la Memoria.
Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital de Viladecans
Parque tecnológico
Equipo de tomografía computarizada modelo Prospeed S Fast. General Electric.
Reveladora Agfa modelo 5361999, Drystar 3000.
Inyector de contraste Medrad.
Actividad
Respecto al año anterior ha habido un decremento del 4,38%, y se ha pasado
de las 5.687 exploraciones en 2007 a las 5.438 en 2008; lo que supone una
media de 453 exploraciones mensuales.
Esta unidad está gestionada por el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Sant
Llorenç de Viladecans.
Unidad de Tomografía por Emisión de Positrones (PET)
Actividad
Durante el año 2008, se ha mantenido la media de exploraciones de estos últimos
años, ya que se han hecho 8.871. Debemos decir que se han tenido que derivar
1.506 exploraciones porque no podían asumirse, bien por las averías ocasionales
de la máquina, bien por su urgencia; de manera que nos hemos visto obligados
a derivarlas para poder dar una buena calidad del servicio, caracterizado por las
pruebas clínicas de los pacientes de esta unidad. Este año, se ha consolidado el
número de exploraciones respecto a las realizadas en el año 2007.
Las procedencias de las exploraciones no han experimentado grandes cambios.
El Instituto Catalán de Oncología (ICO) se mantiene en el volumen que representa
en nuestra actividad, con el 82,1%; lo mismo pasa con las exploraciones de
asistencia primaria, que se sitúan sobre el 17,4%, y el resto de exploraciones,
que representa el 0,5%.
La tipología se ha modificado por las variaciones de actividad: en el área
toracoabdominal ha habido un 76,03% de exploraciones, un 7% menos que
Parque tecnológico
Equipo híbrido TEP-TC, modelo Discovery ST. General Electric.
Tres estaciones de trabajo Xeleris.
Una estación de trabajo Advantage Windows.
Impresoras: Codonics y Laser Color OKI.
Activímetro Capintec CRC-15PET.
Hechos más importantes
Durante el año 2008 ha continuado el incremento constante y progresivo de
solicitudes. Predominan las exploraciones de cuerpo entero en el 99%; los
estudios cerebrales corresponden sólo al 1%. Las indicaciones por cáncer son
las más frecuentes (99%); destaca, por número, el de pulmón (30%), el linfoma
(14%) y el colorrectal (11%), con porcentajes similares a años anteriores. Se ha
consolidado el uso de contraste yodado para el estadiaje inicial del cáncer de
pulmón en pacientes que no se han realizado previamente un estudio de TC
torácico (aprox. 1,5%). Aunque ha aumentado el número de enfermos ingresados
(419 en 2008 frente a 320 en 2007), se mantiene el porcentaje respecto a la
actividad total (9%). Las exploraciones de pacientes pediátricos corresponden
al 2% de la actividad. Ha disminuido discretamente la participación en ensayos
clínicos de monitorización de nuevos antitumorales.
Por otra parte, destaca la actividad docente sobre el diagnóstico por la imagen
dirigida a estudiantes de medicina y de odontología y a técnicos superiores, así
como a médicos residentes y especialistas de medicina nuclear, ya que la Unidad
de TEP forma parte acreditada de la unidad docente del Servicio de Medicina
Nuclear del Hospital Universitario de Bellvitge.
Se ha consolidado el sistema de gestión de calidad con la acreditación UNE-ENISO 9001:2000, implantado en 2007.
En el último trimestre del año, empezaron las obras de ampliación de espacios
y la adecuación de los vestuarios compartidos con Medicina Nuclear.
98
Actividad
Este año se ha incrementado notablemente la actividad en comparación con el
ejercicio anterior, ya que se han llevado a cabo 4.391 pruebas frente a las 3.532
de 2007 (incremento del 24,32%).
La mayoría de las solicitudes provienen de los hospitales públicos adscritos al
CatSalut o de otras comunidades autónomas (97%). El resto de las pruebas son
de investigación y ensayos clínicos (2,5%) y una pequeña proporción corresponde
a privados (0,5%). Los hospitales más significativos son el Hospital Universitario
de Bellvitge/ICO-L'Hospitalet (29% frente al 27,4% en 2007), el Hospital Germans
Trias i Pujol/ICO-Badalona (24% frente al 32% en 2007) y el Hospital Universitario
Vall d'Hebron (21% frente al 19% en 2007), con discretas variaciones de los
porcentajes respecto a otros años.
Relación de la actividad de investigación y docencia
Véase la página 44 de la Memoria.
CENTRO LLEIDA
Unidad de Resonancia Magnética
Parque tecnológico
Equipo de RM modelo Gyroscan Intera Master 1,5 teslas. Philips.
Reveladora procesadora láser seca. Imation.
Consola independiente de reconstrucción de imágenes Easy Vision.
Estación de trabajo independiente eNTgra.
Equipo de TC modelo Brilliance 64. Philips.
Consola independiente de reconstrucción de imágenes. Philips.
Consolas de visualización por RM y TC.
Hechos más importantes
A lo largo del año 2008 se ha estabilizado tanto la demanda de exploraciones
como la actividad asistencial de RM del centro y se han continuado derivando
exploraciones a otros centros para reducir las listas de espera.
Se ha consolidado la actividad asistencial del equipo de TC, pero como faltan
radiólogos en el centro el rendimiento del equipo no ha sido el deseado.
Actividad
La actividad asistencial del equipo de RM es similar a la del último año, sin
cambios significativos en la procedencia de las exploraciones ni en el tipo de
exploraciones que se llevan a cabo.
La actividad del equipo de TC es 100% hospitalaria, y se ha incrementado casi
un 44,5% con respecto al último año con la incorporación de la unidad en los
ensayos clínicos del Servicio de Oncología del hospital.
Relación de la actividad de investigación y docencia
Véase la página 51 de la Memoria.
Unidad de Medicina Nuclear
Parque tecnológico
Unidad de Radiofarmacia: dos cabinas de flujo laminar Telstar BIO II/A, una
centrífuga y un activímetro.
Una gammacámara General Electric Millenium VG.
Una estación de adquisición VG.
Dos estaciones de trabajo: Entegra y Xeleris.
Un cicloergómetro para la realización de pruebas de esfuerzo.
Una impresora seca de placas Kodak.
Una impresora láser color.
Hechos más importantes
El hecho más importante del año 2008 es el mantenimiento de la actividad total
anual gracias a la colaboración de todo el equipo y a pesar de haber estado tres
meses con un solo diplomado universitario en enfermería. Finalmente, en junio
se han incorporado dos diplomados nuevos para poder asumir un turno de tarde
y mejorar la calidad de nuestra unidad para llevar a cabo, por ejemplo, todos
los controles de calidad de los radiofármacos con radiocromatógrafo, entre
otras tareas.
Otro hecho importante es la recertificación ISO 9001.
99
Este año hemos iniciado una colaboración con el Departamento de Educación
para tutelar la formación continuada en técnicas de medicina nuclear a los
estudiantes del crédito formativo de Diagnóstico por la Imagen.
Actividad
Respecto al año 2007, este año se ha producido un descenso de la actividad
global de un 0,98% (4.768 exploraciones en 2008). La demanda procedente del
ICS, tanto hospitalaria como primaria, ha disminuido en el 8%; si bien se ha
mantenido prácticamente la misma actividad gracias a las entidades no relacionadas
con el ICS, tanto de hospitales como de entidades privadas.
Relación de la actividad de investigación y docencia
Véase la página 53 de la Memoria.
CENTRO TARRAGONA
Unidad de Resonancia Magnética
Unidad de Densitometría
Unidad de Tomografía Computarizada
Unidad de Ecografía
Unidad de Medicina Nuclear
Parque tecnológico
Resonancia Magnética, HDxME 1,5 teslas. GE Healthcare.
TAC Multidetector Philips Brilliance 40.
Ecógrafo Siemens Antares.
Densitómetro Prodigy Advance. General Electric.
Reveladora seca Drystar 5500 Agfa.
Respirador Dräger modelo TITUS.
Gammacámara de dos cabezales Millenium VG3 de GE Medical Systems.
Consola de trabajo independiente eNTegra.
Reveladora seca AGFA. Impresora de color.
Hechos más importantes
Los hechos más relevantes de este año 2008 han sido, por un lado, la mejora
en el equipo tecnológico de resonancia magnética con la adquisición de la unidad
de 1,5 teslas, que ha permitido poner en marcha nuevas técnicas, especialmente
en cardiología y mama. Durante este periodo de cambio, se ha podido mantener
la actividad gracias a la instalación provisional de una unidad de RM móvil.
Globalmente, este 2008 ha sido un año de consolidación de la unidad con un
aumento de la actividad científica y pequeñas disminuciones en la actividad
respecto a 2007 como consecuencia de que faltaba de un médico radiólogo.
Por otro lado, desde principios de año se ha nombrado un director clínico de
Diagnóstico por la Imagen en quien recae la responsabilidad del diagnóstico por
la imagen hospitalaria y primaria, que ha permitido iniciar políticas de colaboración
en aspectos asistenciales y docentes con todos los profesionales del diagnóstico.
Actividad
El número de exploraciones de las diferentes líneas ha sido el siguiente:
RM: 7.762 exploraciones
TC: 6.159 exploraciones
ECO: 3.462 exploraciones
DMO: 3.011 exploraciones
MN: 1.410 exploraciones
Relación de la actividad de investigación y docencia
Véase la página 58 de la Memoria.
CENTRO BADALONA
Esta unidad está gestionada por el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona.
Unidad de Resonancia Magnética
CENTRO TORTOSA
Parque tecnológico
Equipamiento de resonancia magnética Philips, Gyroscan Intera de 1,5 teslas.
Reveladora seca Kodak Dryview 8700.
Estación de trabajo View Forum.
Cuatro estaciones de visualización formadas cada una por dos pantallas de alta
resolución para imágenes y una pantalla para información.
100
Hechos más importantes
Durante el año 2008, hemos consolidado la plantilla de facultativos, lo cual nos
ha permitido mantener abierto los turnos de mañana, tarde y noche, y dar una
asistencia continuada de lunes a sábado. Asimismo, hemos mantenido y aumentado
tanto la productividad de la unidad como nuestra participación en la actividad
clínica y científica del hospital, con implicación activa en numerosos comités
multidisciplinarios. Hemos ampliado el catálogo de exploraciones, gracias a la
compra de un programa informático de cardiorresonancia magnética avanzado.
Actividad
En el año 2008 se han gestionado 7.928 exploraciones, lo que supone un
incremento del 7,79% respecto al año anterior. La media mensual ha sido de
661 exploraciones.
Relación de la actividad de investigación y docencia
Véase la página 61 de la Memoria.
Unidad de Resonancia Magnética
Parque tecnológico
Equipo de resonancia magnética modelo SIGNA HDx. de 1,5 teslas. GE Heathcare.
Reveladora Kodak Dryview 8700 Laser Imager, que está conectada en red con
el equipo de TC situado en la misma planta.
Consola independiente de reconstrucción de imágenes.
Dos estaciones de trabajo Advantge Volume Share. GE Heathcare.
Hechos más importantes
El 10 de junio de 2008, la unidad detuvo su actividad para cambiar el equipo
de resonancia y realizar las obras necesarias para la instalación del nuevo equipo
de alto campo, lo que supuso que 313 exploraciones se llevaron a cabo fuera
de nuestro centro.
A principios de septiembre empezamos a trabajar con el nuevo equipo. Abrimos
el turno de tarde y contratamos a un técnico de radiología para reducir la lista
de espera que se había acumulado durante los meses de verano.
Todo el equipo ha participado en la puesta en marcha del programa SAP-Argos.
Esto supuso la realización de un curso de iniciación SAP por intranet y la asistencia
presencial a cursos.
Parque tecnológico
Gammacámara de dos cabezales Millenium MG. GE Medical Systems.
El 13 de octubre se inauguró el programa SAP en el hospital y desde entonces
gestionamos con esta aplicación las peticiones solicitadas de las consultas externas.
El 22 de noviembre se llevó a cabo la migración de los datos del IRIS al SAP, y
el 24 de noviembre nos unimos al hospital con el funcionamiento asistencial al
100%. Desde diciembre de 2008, también efectuamos la facturación de nuestra
unidad por SAP.
Actividad
Durante el año 2008, la Unidad de Medicina Nuclear del Centro Badalona ha
llevado a cabo 3.546 exploraciones, lo que representa un aumento del 30,85%
de la actividad respecto a 2007, año en que se realizaron 2.710 pruebas.
Actividad
Respecto al año 2007 (2.390 exploraciones), hemos mantenido el número de
pruebas realizadas en nuestra unidad, que se han incrementado ligeramente en
el 2,64% y han pasado a 2.453 en 2008, a pesar del cierre en los meses de
junio, julio y agosto.
Unidad de Medicina Nuclear
Relación de la actividad de investigación y docencia
Véase la página 65 de la Memoria.
Unidad de Tomografía Computarizada del Centro Tortosa
Parque tecnológico
TC helicoidal Hispeed NX/i. GE Medical Systems.
Advantage Workstation 4.0 Ultra 60.
Reveladora Kodak Dryview 8100 Laser Imager.
Hechos más importantes
Digitalización mediante CR de toda nuestra radiología analógica, incluida
la mamografía.
Obtención del Primer Premio a la Investigación en las Jornadas de las
Terres de l'Ebre.
Introducción del programa SAP en el hospital y en nuestro Servicio de Radiología
en octubre de 2008.
101
Actividad
Durante el año 2008 se han hecho 7.402 exploraciones de TAC/TC, mientras
que en el año 2007 fueron 7.588 exploraciones. Ha habido una reducción del
2,45% debido a la introducción del programa SAP en el mes de octubre, ya que
ha comportado una tarea de aprendizaje por parte de médicos, enfermeros y
enfermeras y auxiliares.
Relación de la actividad de investigación y docencia
Véase la página 67 de la Memoria.
CENTRO GIRONA
Unidad de Resonancia Magnética
Unidad de Tomografía Computarizada
Parque tecnológico
Equipo de resonancia magnética modelo Gyroscan Intera de 1,5 teslas de Philips,
con tecnología ecoplanar (difusión, perfusión, funcional), SENSE, antena de 8
canales (TRACE) y el resto de las antenas.
Reveladora seca. Agfa.
Consola independiente de reconstrucción de imágenes. Easy Vision.
Un inyector de contraste marca Medrad de doble jeringa.
Equipo de TC multicorte (10 detectores) Philips modelo IDT 10.
Equipo de TC multicorte (2 detectores) Philips modelo MX 8000 Dual.
Reveladora seca. Agfa.
Consola independiente de reconstrucción de imágenes MxView Expanded que
permite: reconstrucción MPR, reconstrucción de angiografía MIP, herramientas
de cuantificación, volumen rendering 4D, TC perfusión, endoscopia virtual,
dental CT.
Dos equipos inyectores de contraste, marca Medrad, que permiten mejorar la
administración del contraste.
Hechos más importantes
Durante el año 2008 se han producido diferentes hechos significativos:
1 Consolidación de la Dirección Clínica de Diagnóstico por la Imagen integrada
por el IDI, el Servicio de Radiología del Hospital Trueta y el Servicio de Radiología
del centro Güell. El doctor Salvador Pedraza es el responsable asistencial
del centro.
2 Realización de la tercera edición del Curso práctico de TC multicorte, con
gran éxito de asistencia y con una gran calidad de las ponencias. Todo ello
consolida al centro IDI Girona como referencia en esta patología.
3 Consolidación de la Escuela de Técnicos de Diagnóstico por la imagen de
Girona con realización de docencia de los dos años del programa docente.
4 También se ha realizado por segundo año consecutivo la asignatura de
Interpretación de pruebas diagnósticas en los estudios de la Escuela Universitaria
de Fisioterapia de Girona.
5 Por último, en el área docente y dentro del primer curso de la Facultad de
Medicina, el doctor Salvador Pedraza participa como profesor asociado en la
asignatura de Anatomía. Todo eso supone la consolidación de la implicación del
IDI y de la Dirección Clínica de Diagnóstico por la Imagen en la docencia
universitaria.
6
Se ha continuado en la participación como socio de un proyecto de
investigación sobre el infarto cerebral con financiación de la Comunidad Económica
Europea. Además, se han seguido los demás proyectos de investigación y los
ensayos clínicos. Todo ello simbolizó el reconocimiento internacional a los
proyectos de investigación realizados en el centro IDI de Girona con un carácter
multicéntrico y multidisciplinario.
7
El doctor Salvador Pedraza ha continuado en las funciones de director de
Publicaciones de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), lo cual
sigue indicando la capacidad de gestión del centro IDI Girona y su buena imagen
externa.
Actividad
Durante el año 2008 se ha seguido con la actividad asistencial en lo relativo a
RM y TC. Se han llevado a cabo 7.730 exploraciones de RM y 18.619 exploraciones
de TC.
Relación de la actividad de investigación y docencia
Véase la página 71 de la Memoria.
Unidad de Medicina Nuclear
Actividad
Se han hecho un total de 4.639 exploraciones, el 11,06% más que en el año
2007, pese a los problemas de personal y de suministro del tecnecio. Las
exploraciones pediátricas siguen disminuyendo, tanto de manera absoluta (258
en 2008 y 291 en 2007) como relativa (se pasa del 6,8% al 5,6%).
Relación de la actividad de investigación y docencia
Véase la página 80 de la Memoria.
Informe económico
Evolución de la cifra de negocio
La cifra de negocio se ha incrementado en un 4,7% respecto al año anterior.
Este incremento se corresponde con la actividad de continuidad, ya que en el
ejercicio 2008 no se llevó a cabo ninguna nueva acción.
Las tarifas aplicadas por el Instituto Catalán de la Salud se modificaron parcialmente
para las exploraciones de RM y TC. Las tarifas aplicadas por la entidad se
incrementaron aproximadamente un 2% desde el día 1 de abril.
102
Parque tecnológico
Gammacámara Philips Forte de doble cabezal de ángulo multivariable, con cuatro
juegos de colimadores, dos estaciones de trabajo, con posibilidad de hacer
tomografía (SPET), detección de cuerpo entero y adquisiciones sincronizadas con
el latido cardiaco.
Equipamiento completo para hacer pruebas de esfuerzo: cicloergómetro, sistema
informático, desfibrilador, etc.
Instalación de radiofarmacia en una sala blanca, con cabina de flujo laminar,
gammateca y sección de control de calidad.
Activímetro y monitores de radiación ambiente y de contaminación.
Material de radioprotección.
Hechos más importantes
En el mes de diciembre, AENOR confirmó la certificación ISO 9001.
En septiembre de 2008 empezó el segundo curso del ciclo formativo de grado
superior de Imagen para el Diagnóstico en la Escuela Garbí. Participan como
profesores Núria Ferran i Sureda, Toni Rubió i Rodríguez y Pere Galofré i Mora,
éste último, además, es el encargado y coordinador del Crédito 7.
Evolución de la actividad
La actividad global de la empresa se ha incrementado un 1,2%. El incremento
más alto de la actividad se produjo en las pruebas de PET. Esta línea tuvo un
incremento del 24,32% respecto al ejercicio anterior.
La actividad facturada al Instituto Catalán de la Salud ha sido de 177.622
exploraciones, lo que representa un 88,1% de la actividad total.
Inversiones realizadas
El importe total de las inversiones ha sido de 1.467.129,12 euros. Las inversiones
relativas a las nuevas acciones han supuesto 497.335 euros, que corresponden
a las obras de adecuación para la instalación de un equipo de RM de 3 teslas
en el Área Materno-infantil del Hospital Universitario Vall d'Hebron y a la redacción
del proyecto de obras para la instalación de un equipo de RM de 3 teslas en el
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol.
Exploraciones facturadas en 2008
Véase en la página 82 de la Memoria.
Balance 2008
Véase en la página 83 de la Memoria.
• Supervisar la organización y el desarrollo de las actividades formativas.
• Todas aquellas que le delegue la dirección de la empresa.
Informe de recursos humanos
Dentro del Plan, se definieron tanto el concepto de formación interna como de
formación externa. En lo relativo a la formación interna, gestionada desde la
dirección de Recursos Humanos, se siguieron realizando acciones formativas
sobre las líneas de actuación siguientes:
Véase la página 85 de la Memoria.
Formación
El hecho más significativo en el ámbito de formación ha sido la aprobación del
Plan de formación del Institut de Diagnòstic per la Imatge.
103
El objetivo general que se persigue con la elaboración del Plan de formación es
introducir un conjunto de elementos fundamentales en el ámbito de la formación
para asegurar el incremento de la calidad de las acciones formativas y contribuir
a mejorar las competencias de nuestro personal.
En total fueron 25 seminarios en las unidades, en los que participó un total de
288 trabajadores de todos los grupos profesionales.
Véase la página 85 de la Memoria.
Los valores específicos, entre otros, son:
Procesos de selección - Convocatoria 2008
Para la cobertura de varios puestos de trabajo en diferentes unidades del IDI, por
resolución de la Gerencia del IDI en fecha 29 de diciembre de 2008 y publicada
el 26 de enero de 2009.
Véase la página 85 de la Memoria.
• Priorización
• Transparencia
• Participación
• Descentralización
• Flexibilidad
• Eficiencia
• Evaluación
• Comunicación
• Sostenibilidad
El Plan de formación continua debe priorizar la toma de decisiones, la participación
de los profesionales y de los responsables de su gestión, con la finalidad de hacer
realidad una amplia descentralización de la formación continua.
Fruto del Plan de formación, se consideró necesario el asesoramiento de
profesionales de prestigio reconocido y con una importante capacidad de liderazgo.
Por ello se consideró prioritaria la creación de la Comisión Asesora de Formación
prevista en el artículo 68 del VII Convenio colectivo de la XHUP como órgano
colegiado de asesoramiento en materia de formación continua.
Las principales áreas de responsabilidad y funciones de la Comisión son:
• Liderar el proceso de análisis de necesidades y prioridades de formación.
• Liderar e impulsar el Plan de formación continua del IDI.
• Dirigir y supervisar los procesos de evaluación de la formación.
• Coordinar la planificación y el desarrollo de las actividades formativas.
• Dirigir la elaboración, edición y difusión del programa de formación.
• Impulsar estrategias de comunicación de la formación.
Comunicación
Como instrumento de comunicación y con el objetivo de que nuestros profesionales
conozcan cuáles son las novedades, los proyectos y los desafíos, a partir de enero
de 2008 se creó una herramienta de comunicación interna que facilita la
distribución horizontal de la información, llamada I-difusió. En el año 2008 se
publicaron los números siguientes:
• 1/08 - Enero - Condiciones laborales por grupos profesionales 2008
• 2/08 - Abril - DPO 2008
• 3/08 - Junio - Aplicación de la deducción de 400 euros de la cuota líquida
del IRPF
• 4/08 - Julio - Modificación del sistema de recálculo del porcentaje del IRPF
• 5/08 - Diciembre - Modificación del modelo de comunicación oficial de datos
personales (mod. 145) de cálculo del porcentaje del IRPF.
Sistema de incentivación, promoción y desarrollo profesional
Véase la página 86 de la Memoria.
Plan de acogida
Tal como se establece en la sección 3, “Procedimiento de acogida”, del VII
Convenio colectivo de la XHUP y los centros de asistencia primaria, y al efecto
de favorecer la más rápida y correcta integración de los profesionales, la empresa
comenzó a trabajar en la elaboración del Plan de acogida del IDI liderado desde
la Gerencia, que se ha incluido como un objetivo estratégico de las DPO del
ejercicio.
Negociación colectiva
En fecha 16 de diciembre de 2008, se reunieron las patronales de la Unión
Catalana de Hospitales (UCH) y del Consorcio Hospitalario de Cataluña (CHC)
y los sindicatos firmantes del VII Convenio colectivo de la XHUP. En la reunión,
no se llegó a un acuerdo sobre la prórroga de dicho convenio; por tanto, las
representaciones sindicales presentaron la denuncia del convenio ante el
Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya.
104
Otros
Desde el día 1 de enero de 2008, la Dirección de Recursos Humanos ha asumido
el 100% de todos los procedimientos administrativos, tanto con la Tesorería
Territorial de la Seguridad Social como del Servicio de Empleo de Cataluña (INEM).
Sobre la plantilla de personal a 31 de diciembre de 2008, véase
la página 87 de la Memoria.
Parque tecnológico
Centro Vall d'Hebron
Equipo de resonancia magnética modelo Vision Plus 1,5 teslas. Siemens.
Equipo de resonancia magnética modelo Symphony Maestro Class 1,5 teslas.
Siemens.
Equipo de resonancia magnética modelo Avanto 1,5 teslas. Siemens.
Procesadora reveladora láser seca. Agfa.
Dos equipos procesadores secos. Agfa.
Tres consolas de reconstrucción de imágenes de RM.
Equipo de tomografía computarizada modelo MX8000 IDT-10. Philips.
Procesadora reveladora seca. Agfa.
Ocho consolas independientes de reconstrucción de imágenes de TC.
Equipo de tomografía computarizada modelo Sensation 16. Siemens.
Equipo de tomografía computarizada modelo MX-8000 Quad. Platinum. Marconi.
Equipo de tomografía computarizada modelo Brilliance 64. Philips.
Equipo de tomografía computarizada modelo Brilliance 16. Philips.
Equipo de angiografía radiológica intervencionista. Nuevo Allura Expert FD20.
Philips.
Dos equipos reveladores procesadores láser y un equipo seco. Agfa.
Tres consolas independientes de reconstrucción de imágenes.
Estación de visualización y archivo.
Estaciones de trabajo Omnipro. MxView. Wizard.
Archivo masivo de imágenes del sistema de resonancia magnética. Siemens.
Estaciones de visualización de imágenes diagnósticas.
Centro Bellvitge
Equipo de resonancia magnética modelo Gyroscan ACS-NT de 1,5 teslas. Philips.
Procesadora seca. Kodak.
Consola independiente de reconstrucción de imágenes.
Equipo de tomografía computarizada multicorte modelo LightSpeed Pro. General
Electric.
Dos estaciones de visualización AW 3.4 GE Medical Systems.
Reveladora procesadora láser seca. 3M.
Equipo de resonancia magnética Philips Gyroscan Intera de 1,5 teslas.
Procesadora seca. Kodak.
Consola independiente de reconstrucción de imágenes.
Equipo TEP-TC. Discovery ST. General Electric.
Consola independiente eNtegra.
Impresoras Codonics y Agfa.
Consola independiente de procesado Xeleris.
Hospital de Viladecans
Equipo de tomografía computarizada modelo Prospeed Plus. General Electric.
Reveladora seca. Agfa.
Centro Lleida
Equipo de resonancia magnética modelo Gyroscan Intera Master de 1,5 teslas.
Philips.
Reveladora procesadora láser seca. Imation.
Consola independiente de reconstrucción de imágenes Easy Vision.
105
Estación de trabajo independiente eNTgra.
Equipo de medicina nuclear modelo I Millenium VG3. GE Medical System.
Equipo de tomografía computarizada modelo Brilliance 64. Philips.
Consola independiente de reconstrucción de imágenes. Philips.
Consolas de visualización por RM y TC.
Consola de trabajo independiente de MN. Xeleris.
Equipo de medicina nuclear, gammacámara de dos cabezales Philips. Adac-Forte.
Consolas independientes de procesado Pegasys.
Reveladora Dry Star 2000 Agfa. Impresora Lexmark.
Equipo de tomografía computarizada modelo MX8000 IDT. Philips.
Equipo de tomografía computarizada modelo MX8000 XP. Philips.
Consola independiente de procesado MxView.
Centro Tarragona
Equipo de resonancia magnética modelo HDx 1,5 teslas. GE Healthcare.
Reveladora seca. Agfa.
Consola independiente de reconstrucción de imágenes. GE Healthcare.
Estación de trabajo independiente eNTgra.
Estación de trabajo Xeleris GE Healthcare.
Equipo de medicina nuclear modelo Millenium VG3. GE Medical Systems.
Equipo de tomografía computarizada modelo Brilliance 40. Philips.
Paquete de cardiología avanzado. Philips.
Equipo de tomografía computarizada, modelo Somatom Emotion 6.
Consola de tratamiento de imágenes. Philips.
Densitómetro óseo modelo Prodigy Advance de General Electric.
Impresora láser de placa radiográfica. Agfa.
Equipo de ecografía. Siemens.
Centro Tortosa
Equipo de tomografía computarizada modelo Hispeed NX/i. GE Medical Systems.
Equipo de resonancia magnética HDx de 1,5 teslas. GE Healthcare.
Reveladora seca Kodak.
Consola independiente de procesado AW. GE Healthcare.
Centro Badalona
Equipo de resonancia magnética modelo Gyroscan Intera de 1,5 teslas. Philips.
Reveladora seca. Kodak.
Consola independiente de reconstrucción de imágenes Easy Vision.
Equipo de medicina nuclear gammacámara de dos cabezales. Millenium MG.
GE Medical Systems.
Reveladora. Agfa.
Centro Girona
Equipo de resonancia magnética modelo Gyroscan Compact Plus ACS-NT Power
Track de 1,5 teslas. Philips.
Track de 1,5 teslas. Philips.
Upgrade versión 12 y consola de trabajo independiente multimodalidad. Philips.
Reveladora seca. Agfa.
Consola independiente de reconstrucción de imágenes Easy Vision.
Instalación de los sistemas PAC y Worklist
En el año 2008 hemos llevado a cabo la implantación de un PACS en el Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa. Con esta última implementación, todas nuestras
unidades disponen de un sistema PACS que alberga las imágenes radiológicas.
Durante 2008, pueden destacarse algunas actuaciones:
• Con el inicio, por parte del ICS, del proyecto Argos, hemos migrado nuestros
sistemas de gestión asistencial al sistema SAP en los centros siguientes: Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona, Hospital Universitario Joan XXIII
de Tarragona y Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
• Hemos dotado a estos centros de herramientas nuevas para poder hacer,
mediante la información facilitada por el sistema SAP, las tareas administrativas
de facturación.
• Hemos integrado las unidades de Angiografía Intervencionista y Traumatología
del Vall d'Hebron al sistema SIAH del Hospital. Para poder realizar esta integración,
hemos desarrollado herramientas de facturación y de trazabilidad y control de
existencias para el material utilizado en angiografía.
• Desde el punto de vista corporativo, se ha realizado una aplicación para la
gestión de la dirección por objetivos (DPO).
El Futuro
Objetivos de actividad
La previsión de actividad, en número de exploraciones totales y desglosada por
centros, para el año 2009, es la siguiente:
Otros objetivos y nuevas acciones previstas para 2009
1. Mantener en 2009 los niveles de calidad de 2008 sin incrementarla, salvo
que ésta no repercuta ni en la actividad ni en el coste.
10. Continuar con la colaboración con la empresa privada, los hospitales y los
centros de investigación para realizar proyectos de investigación y ensayos clínicos.
2. Mantener en 2009 el nivel de actividad de 2008 y, en consecuencia, la lista
de espera en términos de continuidad.
11. Mantener el apoyo y el estímulo a nuestro personal para favorecer la
formación continuada, la asistencia a cursos y congresos y la participación en
cualquier actividad de interés científico, docente o investigador.
3. Poner en marcha un nuevo equipamiento de RM abierta en el Hospital Sant
Llorenç de Viladecans.
106
4. Poner en marcha un equipo de RM de 3 teslas en el Hospital Universitario
Materno-infantil de Vall d'Hebron.
5. Ampliar los espacios de la Unidad de TEP en el Hospital Universitario de
Bellvitge.
6. Equipar con pantallas de visualización y diagnóstico al Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa.
7. Integrar la estructura informática y los sistemas de información hospitalarios
(Argos) en los centros de Girona y Vall d'Hebron.
8.
Desarrollar un módulo de radiofarmacia en el Hospital de Girona.
9. Continuar la colaboración con la Universidad para el desarrollo de nuevos
programas informáticos específicos para el tratamiento de la imagen médica y
en otros ámbitos.
12. Continuar impulsando y realizando los cursos anuales en materia de diagnóstico
por la imagen y de medicina nuclear. En principio, están previstos los siguientes:
• Curso de doctorado sobre biofísica de la resonancia magnética aplicada a la
clínica (Vall d'Hebron - 25ª edición)
• Curso de la teoría a la práctica en resonancia magnética (Barcelona), con la
colaboración de la Escuela Superior de Resonancia Magnética Clínica (ESRMC).
107
108
109
Servei Català de la Salut
IDI, Institut de Diagnòstic
per la Imatge
Disseny i producció
Subira i Associats.com
Edició 500 exemplars
Barcelona, 2009
Descargar