Annex III - Informe resultats avaluació alumnat primària

Anuncio
ANNEX III / ANEXO III
EDUCACIÓ PRIMÀRIA / EDUCACIÓN PRIMARIA
(Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre i Decret 111/2007, de 2 de juliol)
(Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre y Decreto 111/2007, de 2 de julio)
INFORME DELS RESULTATS DE L'AVALUACIÓ FINAL DEL ALUMNAT
INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN FINAL DEL ALUMNADO
Any acadèmic:
Año académico:
Codi/Código:
Centre / Centro:
Carrer / Calle:
PÚBLIC
PÚBLICO
Nombre total
D'ells
alumnat
amb ACIS
EVALUACIÓN FINAL Número total De ellos
alumnado con ACIS
Cicle
Curs
Ciclo
Curso Grupo
PRIVAT
PRIVADO
CP /CP: Província /Provincia:
Localitat / Localidad:
ÀREES DE CONEIXEMENT
ÁREAS DE CONOCIMIENTO
AVALUACIÓ FINAL
Primer
Telèfon /Teléfono:
CMN
EA
EF
CLL
VLL
LE
SLE
M
RE
2
...
2
...
2
...
P
NP Total
Total
P
IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB IN SU BI NT SB
4
...
4
...
4
...
Total cicle / Total ciclo
Tercer
EPC
Grup
Total cicle / Total ciclo
Segon
/
6
...
6
...
6
...
Total cicle / Total ciclo
T.Primària / T.Primaria
CMN=Coneix.del Medi Nat.,soc.,cul.
M=Matemàtiques
CMN=Conoci.del Medio Nat.,soc.,cul
M=Matemáticas
EA=Educació Artística
RE=Religió
EA=Educación Artística
RE=Religión
EF=Educació Física
EPC=Educació per a la Ciutadania
EF=Educación Física
EPC=Educación para la Ciudadanía
CLL=Castellà: Llengua i Literatura
VLL=Valencià: Llengua i Literatura
LE=Llengua Estrangera
SLE=Segona Llengua Estrangera
CLL=Castellano:Lengua y Literatura
VLL=Valenciano:Lengua y Literatura
LE=Lengua Extranjera
SLE=Segunda Lengua Extranjera
VALORACIÓ GENERAL DELS RESULTATS
VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS
Lloc i data de l'Annex / Lugar y fecha del Anexo
Secretari/ària
Secretario/a
Segell del centre / Sello del centro
Firma:
Cap d'estudis
Jefe/a de estudios
Firma:
Vist i plau Director/a
Vº Bº Director/a
Firma:
Descargar