Geriatria - Parc de Salut Mar

Anuncio
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
GUIA D’ACOLLIDA A METGES
RESIDENTS DE GERIATRIA
Institut de Geriatria (IGER)
Hospital del Mar/H de l’Esperança/Centre Fòrum
PARC DE SALUT MAR
Abril de 2010
1
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ÍNDEX
Salutació de benvinguda
Introducció
La figura del tutor
Estructura de l’Institut de Geriatria
La residència de Geriatria
Annexes
2
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
SALUTACIÓ DE BENVINGUDA
Amb il—lusió us hem preparat aquest document que vol ser la manera de
presentar-nos i alhora de donar-vos la benvinguda al nostre Servei.
A mida que aneu avançant en la seva lectura veureu que hem volgut incloure
tota aquella informació que us ajudarà a conèixer millor la Geriatria que ofereix
el Parc de Salut Mar a l’hospital del Mar, a l’hospital de l’Esperança i al Centre
Fòrum.
La Geriatria és una especialitat mèdica molt àmplia, que inclou diferents àrees,
ja que els coneixements que haureu d’assolir per atendre bé a les persones
grans malaltes són molt diversos. Des de l’atenció a l’hospitalització d’aguts fins
a l’atenció a casa seva.
És un repte apassionant, no ho dubteu. L’envelliment de la població i les
necessitats d’atenció mèdica i sanitària que porta aquesta realitat, fa que cada
vegada més, la societat precisi professionals més ben formats en aquesta
branca de la medicina.
El coneixement de la clínica geriàtrica, el treball en equip i el domini dels nivells
assistencials, seran pilars importants en aquest període de la vostra formació.
Per això tots el que formem part d’aquest servei, estarem al vostre costat
perquè la vostra formació sigui ben completa i ajudar-vos en tot allò que
pugueu necessitar.
Estem segurs, doncs, que el temps que estareu amb nosaltres serà profitós per
la vostra formació en Geriatria, per a tots serà una nova oportunitat de millorar
i per a la societat serà la possibilitat de tenir nous professionals preparats per
atendre més bé les necessitats de les persones grans i especialment de les que
estan malaltes.
Benvinguts i gràcies per acceptar aquest repte!
Ben cordialment,
Antoni M Cervera Alemany
3
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
INTRODUCCIÓ
L’ Institut de Geriatria acull cada any tres residents MIR. Dintre dels objectius
dels tutors de l’especialitat de Geriatria, s’inclou la bona integració dels nous
residents, per la qual cosa aquesta guia incorpora els elements bàsics per a
informar, en un primer moment, de les característiques i de l’entorn de treball
del que formaran part properament.
Aquesta guia pretén informar sobre l’organització del servei (membres i
estructura), així com d’aspectes relacionats amb la docència com ara en què
consisteix la especialitat de Geriatria, quines són les rotacions que ha de
realitzar el resident, nombre i tipus de guàrdies, i altres detalls d’interès en
l’assistència mèdica.
Esperem que aquesta guia sigui útil per donar una idea de com és el Servei de
Geriatria.
Per més informació, podeu contactar amb els tutors de residents:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
4
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
LA FIGURA DEL TUTOR
El tutor de l’especialitat de Geriatria té com objectiu realitzar funcions
específiques de tutela i vetlla de la formació dels residents.
Les funcions pròpies del tutor són :
-
Ser referent - interlocutor (acollida, informació, element de contacte per
resoldre dificultats, per garantir els drets dels residents)
Organització: planificar la formació
Promoure la implicació de tot el servei en la formació dels residents
Fomentar l’activitat docent i investigadora
Afavorir la responsabilització progressiva en la tasca assistencial
Supervisió (coneixements, actituds, activitat investigadora, realització del
programa, activitat docent del centre)
Avaluació: del metge resident, autoavaluació del propi tutor
Formació continuada com a tutor
Les tutores del servei actualment són la Dra. María José Robles, la Dra. Olga
Sabartés i la Dra. Olga Vázquez.
5
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ESTRUCTURA DE L’ INSTITUT DE GERIATRIA
El Servei de Geriatria del Parc de Salut Mar, està gestionat per l’Institut de
Geriatria i disposa de les diferents unitats assistencials necessàries per oferir
una atenció geriàtrica integral en tots els nivells assistencials. Al Centre Fòrum
hi ha les Unitats de Llarga Durada (Unitat de Llarga Durada i Unitat de
Psicogeriatria), l’Hospital de Dia, part de la Unitat de Mitja Estada (Unitat de
Convalescència) i la Unitat d’Atenció Domiciliària (PADES). A l’hospital de
l’Esperança hi ha les Unitats d’Aguts (Unitat de Geriatria d’Aguts i Unitat de
Subaguts), l’altre part de la Unitat de Mitja Estada (Unitat de Convalescència) i
una altra part de la Unitat de Llarga Durada. Finalment, a l’hospital del Mar hi
ha la Unitat Funcional d’Avaluació de Geriatria (UFIS).
Tant a l’hospital del Mar, com a l’hospital de l'Esperança i al Centre Fòrum, hi
ha Consultes Externes del Servei de Geriatria.
Tots aquests dispositius i unitats assistencials depenen de l’ Institut de
Geriatria.
6
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
EQUIP MÈDIC DEL SERVEI DE GERIATRIA
Cap de Servei
Dr. Antoni M Cervera
Tutores de residents
Dra. Mª José Robles ([email protected])
Dra. Olga Sabartés ([email protected])
Dra. Olga Vázquez ([email protected])
Unitat Funcional d’Avaluació de Geriatria (UFIS)
Dra Olga Sabartés
Dr. Juan Gutiérrez
Unitat de Geriatria d’Aguts (UGA)
Dra. Olga Sabartés
Dra. Marta Arellano
Dr. Miguel Angel Márquez
Dra. María Pi-Figueras
Unitat de Subaguts (USAG)
Dra. Dolores Sánchez
Unitat de Mitja Estada/Convalescència (UME/UCO)
Dra. Pilar García
Dra. Inma Llorach
Dra. María José Robles
Dra. Cristina Roqueta
Unitat de Llarga Durada (ULD)
Dr. Ramón Miralles
Dra. Olga Vázquez
Dr. Carles Conill
Dra. Pilar García
Dra. Inma Llorach
Dra. Cristina Roqueta
Hospital de Dia (HD)
Dra. Elisabet de Jaime
Unitat d’Atenció Domiciliària (PADES)
Dra. Claudia González
Residents
Margarita Alvaro, Bárbara González i Rosa Anna Sabaté: R4
Daniel Colprim, Agurne García i Pedro Puertas: R3
Alicia Calle, Ana Gama i Monica Pérez: R2
Ariana Bozin, Alexis Vila: R1
Secretàries
Magda Catalán ([email protected])
Isabel Fabregat ([email protected])
Mª Isabel Martínez ([email protected])
7
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
LA RESIDÈNCIA DE GERIATRIA
1. ACTIVITAT ASSISTENCIAL
Estada al servei de Geriatria
Amb l’objectiu de familiaritzar-se amb el servei, amb els diferents nivells
assistencials i amb els professionals ubicats a les diferents unitats, el resident
MIR, durant el primer mes després de la incorporació a Geriatria, roman al
servei visitant les diferents unitats, coneixent als que seran els seus companys,
tenint un primer contacte amb l’especialitat que ha escollit.
Rotacions durant el període formatiu bàsic (resident de primer i segon
any)
El resident iniciarà la formació amb un període bàsic que durarà divuit mesos
que inclou la rotació per diferents especialitats mèdiques, amb l’objectiu
d’adquirir coneixements, habilitats i actituds, les quals es consideren bàsiques
per l’adequat tractament del pacient geriàtric.
Les especialitats mèdiques són: Unitat de Geriatria d’Aguts, Cardiologia,
Pneumologia, Neurologia, Digestiu, Urgències Mèdiques i Rehabilitació.
Al començar un període de rotació el resident ha de presentar-se al tutor de
residents de l’especialitat corresponent. Ell, presentarà a la resta de membres
del servei, indicarà on tindrà lloc la activitat en els propers mesos i informarà
qui serà el facultatiu responsable. Qualsevol incident que es tingui durant la
rotació ha d’anar dirigit al tutor de l’especialitat on es rota i al tutor de la pròpia
especialitat si es creu necessari.
Rotacions durant el període formatiu específic (resident de tercer i
quart any)
Al període anterior, li segueix un període específic de trenta mesos, l’objectiu
principal del qual és el coneixement de les bases de l’assistència de la medicina
geriàtrica i la provisió dels serveis adequats. Aquest període inclou rotacions
específiques de la geriatria, per les diferents unitats del servei: Unitat de
Geriatria d’Aguts, Unitat de Mitja Estada o Unitat de Convalescència
(UME/UCO), Unitat de Llarga Durada (ULD), PADES (assistència domiciliària),
Hospital de Dia, Unitat de Cures Pal—liatives.
Calendari de rotacions
Per tal d’optimitzar les rotacions de tots els residents del Parc de Salut Mar (en
el cas de l’especialitat de Geriatria, pel que fa al període formatiu bàsic), hi ha
una comissió que és la que encaixa les rotacions del tots els residents establint
un calendari. A l’annex 1 es presenta el calendari de la rotació del Mir de
Geriatria.
8
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Objectius a assolir en cada rotació
Per tal d’aprofitar al màxim cadascun d’aquests períodes s’han elaborat uns
objectius específics de cada una de les especialitats, basats i adaptats del Pla
de Formació de la Comissió nacional de l’especialitat de Geriatria que es
proporcionaran l’inici de la residència.
Al llarg, tant del període formatiu bàsic com de l’específic, el resident haurà
d’anar adquirint un nivell de responsabilitat progressivament major i alhora una
supervisió decreixent, veure protocol de supervisió progressiva a l’annex 2.
Avaluació dels serveis per part dels residents
L’ informació que es deriva de l’avaluació per part dels residents dels diferents
serveis, un cop finalitzada la rotació específica, permet millorar la capacitat
docent d’aquests serveis. És per això que la Comissió de Docència està molt
interessada en que tots els residents facin una avaluació dels diferents serveis
per on roten, inclòs el propi servei. A l’annex 3 es troba el full que s’ha
d’omplir cada vegada que finalitza una rotació, tant al període formatiu bàsic
com al període específic. Aquest full, un cop omplert, es pot dipositar a la bústia
de la Comissió de Docència a l’hospital del Mar.
Llibre curricular
Existeix un “Llibre curricular del resident” diferent a cada servei, adaptat a les
característiques de cada especialitat. El resident té el deure d’omplir-lo per dur
a terme un registre de les seves activitats tant docents com assistencials així
com el grau de responsabilitat creixent que va adquirint. A l’annex 4 es
presenta el model de Llibre curricular propi de l’especialitat de Geriatria.
Programa oficial de l’especialitat
A l’annex 5 s’afegeix el programa oficial de l’especialitat elaborat per la
Comissió Nacional i aprovat pel Ministeri de Sanitat i Consum.
Guàrdies
El MIR de Geriatria realitzarà guàrdies de presència física durant els quatre anys
d’especialitat.
Durant els quatres anys es fan guàrdies de medicina general al Servei
d’urgències de l’hospital del Mar.
A partir del MIR-3, el resident de Geriatria comença també a fer guàrdies
d’especialitat, al Centre Fòrum (només sales d’hospitalització, sense l’existència
d’urgències de porta). Aquestes guàrdies s’intercalen amb les de medicina
general a l’hospital del Mar.
Les guàrdies són de 17 hores els dies feiners (dilluns a divendres) des de les 15
h fins a les 8 h del dia següent i de 24 hores en el cas dels festius, de 9 h a 9 h.
9
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
2. ACTIVITAT DOCENT DINS EL SERVEI DE GERIATRIA
2.1 Programa de Formació Complementària
El Programa de Formació Complementària és una formació troncal que es
facilita de manera opcional a tots els residents sigui quina sigui la seva
especialitat. Els temes que es tracten (habilitats comunicatives, metodologia
científica,…) són generals i de gran interès per totes les especialitats, i compten
com a crèdits de doctorat. El servei recomana als residents seguir els cursos. El
dia de la incorporació, es facilita informació detallada del contingut, calendari, i
la inscripció.
2.2 Sessió general hospitalària
Un cop al mes, dimarts a les 15.30 hores, a l’hospital del Mar.
2.3 Sessions del Cicle de Conferències per a residents del Parc de
Salut Mar
Es realitzen un cop al mes, els dimarts a les 14,30 h a l’hospital del Mar. Es
tracta de conferències magistrals a càrrec de metges de reconegut prestigi en
temes escollits pels propis residents.
2.4 Sessions de residents
Es realitzen sessions clíniques de residents amb periodicitat setmanal, alternant
temes clínics, bibliogràfics i casos clínics. En aquestes reunions hi assisteixen
tots els residents, junt amb l’staf del servei, sempre i quan les obligacions
assistencials del servei per on estan rotant els hi permetin.
2.5 Sessions pròpies del servei
D’altra banda, a totes les unitats assistencials, es fan sessions especifiques, a
les que acudeixen els residents que en aquell moment estan rotant-hi.
A més es realitzen sessions generals de servei (de totes les unitats) de caire
quadrimestral.
Finalment, els residents també intervenen i col—laboren en les diferents sessions
que es realitzen pels diferents serveis per on roten (període formatiu bàsic).
2.6 Bibliografia recomanada per formació en geriatria
a) Llibres
Nivell bàsic
• Ribera Casado JM, Altimir Losada S, Cervera Alemany AM, Gil Gregorio P.
GERIATRÍA (SECC 10). En: Farreras P, Rozman C. Medicina Interna
(15ªed). Elseviere España, S.A. Madrid 2004; pp 1301-1334. (edició en
castellà)
10
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
• Resnick NM, Dosa D. GERIATRIC MEDICINE. En : Kasper DL/Braunwald
E/ Fauci AS/Hauser SL/Longo DL/Jameson JL/Isselbacher KJ/.
• HARRISON'S PRINCIPLES OF INTERNAL MEDICINE. 16th ed
(international edition). Mc Graw Hill. New York, 2005. (edició en anglès i
en castellà)
• Guillén Llera F, Pérez del Molino J. SÍNDROMES Y CUIDADOS EN EL
PACIENTE GERIÁTRICO. ed. Masson, S.A. Barcelona, 2003. (edició en
castellà, 1ªed 1994, existeix una reimpressió al 2003)
• Ferri FF, Fretwell MD, Wachtel TJ. PRACTICAL GUIDE TO THE CARE OF
THE GERIATRIC PATIENT (2nd ed). Eds: Elsevier Mosby. St Louis, 1997.
(edició en anglès)
• Reuben DB, Herr K, Pacala JT, et al. GERIATRICS AT YOUR FINGERTIPS:
2005, 7th Edition. New York: The American Geriatrics Society; 2005.
(edición en inglés). En la pàgina web d’aquesta societat
(www.americangeriatrics.org), es possible accedir a una versió on line.
Nivell mig i avançat
• Salgado Alba A, Guillén Llera F, Ruiperez Cantera I. MANUAL DE
GERIATRÍA (3ªed). Eds Masson. Barcelona 2003. (edició en castellà)
• Beers MH, Berkow R. El MANUAL MERCK DE GERIATRÍA. 2ª edición esp.
Ediciones Mosby/Doyma – Hartcourt Brace España, SA. Madrid, 2001.
(edició en castellà) (existeix l’edició original en anglès, editorial John
Wiley & Sons, 3th edition, any 2000)
• Hazzard W, Blass J, Halter J, Ouslander J, Tinetti M. Eds. PRINCIPLES OF
GERIATRIC MEDICINE & GERONTOLOGY. 5th edition, McGrawHill, New
York, 2003. (edició en anglès)
• GERIATRICS REVIEW SYLLABUS: A CORE CURRICULUM IN GERIATRICS
fith Edition (GRS5) edició en espanyol Medical Trends SL, Barcelona,
2003. (L’edició original en anglès està editada per l’American Geriatrics
Society, existeix detallada informació en la web d’aquesta societat, tant
de la seva versió on line, en CD i en llibre) (www.americangeriatrics.org).
• Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB. ESSENTIALS OF CLINICAL
GERIATRICS. 5th Edition. Mc Graw Hill, New York, 2004. (edició en
castellà)
11
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
• Cassel CK, Leipzig R, Cohen HJ, Larson EB, Meier DE. GERIATRIC
MEDICINE: AN EVIDENCE-BASED APPROACH (4th ed). Eds: Springer.
New York 2003. (edició en anglès)
• Gallo JJ, Busby-Whitehead J, Rabins PV, Silliman RA, Murphy JB, Reichel
W. REICHEL’S CARE OF THE ELDERLY : CLINICAL ASPECTS OF AGING
HARDBOUND. 5th eds. William & Wilkins. Baltimore, 1999. (edició en
anglès)
b) Revistes
•
•
•
•
•
•
•
•
Revista Española de Geriatría y Gerontología
Revista Multidisciplinar de Gerontología
Journal of the American Geriatric Society
Journal of Gerontology
Age & Ageing
Archives of Geriatrics and Gerontology
Gerontology
Clinics in Geriatric Medicine
c) Direccions d’Internet d’interès en Geriatria
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
http://www.segg.es
British Geriatrics Society (BGS)
http://www.bgs.org.uk
American Geriatrics Society (AGS)
http://www.americangeriatrics.org
International Association of Gerontology (IAG)
http://www.iagg.com.br
Forum Geriatrics
http://www.forumgeriatrics.org
Fundació Institut Català de l’Envelliment
http://www.envelliment.org
Societat Catalanobalear de Geriatria i Gerontologia
http://www.scbgg.org
12
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
3. ACTIVITAT INVESTIGADORA
L’hospital del Mar compta amb un important centre de recerca, l’Institut
d’Investigació Mèdica (IMIM) situat a l’edifici conjunt de l’hospital dins del Parc
de Recerca Biomèdica de Barcelona o PRBB. L’IMIM ha estat responsable
d’aglutinar l’activitat científica dels professionals del Parc de Salut Mar des de fa
molts anys.
Des del Servei de Geriatria, existeix la possibilitat de completar la formació en
recerca en acabar l’especialitat, mitjançant els Ajuts de Recerca per a residents
dels Hospitals del Parc de Salut Mar .
A més, el servei de Geriatria té vàries línies d’investigació actives en les
diferents unitats, que anireu coneixent durant la vostra estada al servei.
13
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ANNEX 1
CALENDARI DE ROTACIÓ DEL MIR DE GERIATRIA
14
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
CALENDARI DE ROTACIO DEL MIR DE GERIATRIA
GER-1
GER-2
GER-3
ESPECIALITAT
ESPECIALITAT
ESPECIALITAT
2010 JUNY
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2010 JULIOL
UNITAT GERIATRIA AGUTS
UNITAT GERIATRIA AGUTS
UNITAT GERIATRIA AGUTS
2010 AGOST
UNITAT GERIATRIA AGUTS
UNITAT GERIATRIA AGUTS
UNITAT GERIATRIA AGUTS
2010 SETEMBRE
UNITAT GERIATRIA AGUTS
UNITAT GERIATRIA AGUTS
UNITAT GERIATRIA AGUTS
2010 OCTUBRE
CARDIOLOGIA
URGENCIES MEDIQUES
URGENCIES MEDIQUES
2010 NOVEMBRE CARDIOLOGIA
URGENCIES MEDIQUES
URGENCIES MEDIQUES
2010 DESEMBRE CARDIOLOGIA
PNEUMOLOGIA
CARDIOLOGIA
2011 GENER
NEUROLOGIA
PNEUMOLOGIA
CARDIOLOGIA
2011 FEBRER
NEUROLOGIA
REHABILITACIO
CARDIOLOGIA
2011 MARÇ
NEUROLOGIA
REHABILITACIO
PNEUMOLOGIA
2011 ABRIL
URGENCIES MEDIQUES
DIGESTIU
PNEUMOLOGIA
2011 MAIG
URGENCIES MEDIQUES
DIGESTIU
REHABILITACIO
2011 JUNY
DIGESTIU
CARDIOLOGIA
REHABILITACIO
2011 JULIOL
DIGESTIU
CARDIOLOGIA
DIGESTIU
2011 AGOST
PNEUMOLOGIA
CARDIOLOGIA
DIGESTIU
2011 SETEMBRE
PNEUMOLOGIA
NEUROLOGIA
NEUROLOGIA
2011 OCTUBRE
REHABILITACIO
NEUROLOGIA
NEUROLOGIA
2011 NOVEMBRE REHABILITACIO
NEUROLOGIA
NEUROLOGIA
2011 DESEMBRE GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2012 GENER
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2012 FEBRER
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2012 MARÇ
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
ANY
MES
15
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
CALENDARI DE ROTACIO DEL MIR DE GERIATRIA
GER-1
GER-2
GER-3
ESPECIALITAT
ESPECIALITAT
ESPECIALITAT
2012 ABRIL
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2012 MAIG
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2012 JUNY
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2012 JULIOL
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2012 AGOST
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2012 SETEMBRE
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2012 OCTUBRE
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2012 NOVEMBRE GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2012 DESEMBRE GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2013 GENER
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2013 FEBRER
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2013 MARÇ
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2013 ABRIL
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2013 MAIG
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2013 JUNY
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2013 JULIOL
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2013 AGOST
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2013 SETEMBRE
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2013 OCTUBRE
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2013 NOVEMBRE GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2013 DESEMBRE GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2014 GENER
GERIATRIA
GERIATRIA
ANY
MES
16
GERIATRIA
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
CALENDARI DE ROTACIO DEL MIR DE GERIATRIA
GER-1
GER-2
GER-3
ESPECIALITAT
ESPECIALITAT
ESPECIALITAT
2014 FEBRER
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2014 MARÇ
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2014 ABRIL
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
2014 MAIG
GERIATRIA
GERIATRIA
GERIATRIA
ANY
MES
17
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ANNEX 2
PROTOCOL DE SUPERVISIÓ PROGRESSIVA DEL MIR DE GERIATRIA
18
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
PROTOCOL DE SUPERVISIÓ PROGRESSIVA DEL MIR DE GERIATRIA
DURANT EL SEU PERÍODE FORMATIU
Segons el BOE publicat al mes de setembre (orden SCO/2603/2008) i que
regula la formació del resident de Geriatria, cal un document que especifiqui
l’adquisició d’un nivell de responsabilitat progressivament major i alhora una
supervisió decreixent, a mesura que s’avança en el programa formatiu de
l’especialitat.
Es defineixen tres nivells de responsabilitat:
Nivell 1: Nivell de responsabilitat major. Són activitats realitzades directament
pel resident sense necessitat d’ autorització directa. El resident executa i
posteriorment informa (independent).
Nivell 2: Nivell de responsabilitat intermedi. Són activitats realitzades
directament pel resident sota supervisió del tutor/facultatiu del centre
(supervisió)
Nivell 3: Nivell de menor responsabilitat. Són activitats realitzades pel personal
sanitari del centre i observades i/o assistides en la seva execució pel resident
(observador)
Grau de supervisió
El metge resident requereix una supervisió decreixent segons avança en la seva
formació. Aquest procés s’ha d’individualitzar atenent a les competències
assolides i a la complexitat del pacient atès. S’estableix com a norma general
els següents nivells de responsabilitat i, en conseqüència, graus de supervisió:
Resident de primer any:
Inclou rotacions període bàsic (hospital aguts). Nivells responsabilitat
recomanat 3.
Tots els actes mèdics, indicacions terapèutiques i informes d’alta es faran sota
supervisió directa.
19
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Resident de segon any:
Inclou rotacions període bàsic (hospital aguts) e inici rotacions període específic
(sociosanitari). Nivells responsabilitat recomanats 3 i 2.
El resident s’inicia en nivell 3 i, progressivament anirà assolint autonomia fins
arribar a nivell 2 a final d’aquest any.
Resident de tercer any:
Inclou rotacions període específic (sociosanitari). Nivells responsabilitat
recomanats 2 i 1. El resident s’inicia amb el nivell 2 per assolir al final d’aquest
període el nivell 1 en les patologies i tècniques més prevalents.
Resident de quart any:
Inclou rotacions període específic (sociosanitari i aguts). Nivell de
responsabilitat recomanat 1. En general durant tot aquest any, el nivell de
responsabilitat serà el 1. Faran funcions d’adjunt, supervisant també l’actuació
de residents de nivell 1.
20
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ANNEX 3
FULL D’AVALUACIÓ QUE HA D’OMPLIR EL RESIDENT
21
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
FULL D'AVALUACIÓ QUE HA D'OMPLIR EL METGE RESIDENT
Cognoms i nom:_______________________________________________________________
Especialitat: __________________________________
Any de residència: _____________
Servei / Àrea avaluada
Servei / Àrea: _________________________________________________________________
Centre: ___________________________ Període (nº de mesos) ________ Any _________
AVALUACIÓ
a) Capacitat docent de l'Àrea / Servei
�� Insuficient
�� Suficient
�� Bé
�� Molt satisfactòria
b) Interès docent del tutor de l’àrea avaluada (nom del tutor:_________________)
• Motivació:
�� Passiu
�� Poc motivador
�� Raonablement motivador �� Engrescador
• Accessibilitat:
�� Mai
�� De vegades
�� Quasi sempre
�� Sempre
• Comunica:
�� Mal comunicador �� Poc clar �� Raonable
�� Bé
• Seguiment de l'aprenentatge:
�� Cap seguiment
�� Ocasional �� Regular
�� Intensiu
b) Interès docent del tutor del resident (nom del tutor:______________________)
• Motivació:
�� Passiu
�� Poc motivador
�� Raonablement motivador �� Engrescador
• Accessibilitat:
�� Mai
�� De vegades
�� Quasi sempre
�� Sempre
• Comunica:
�� Mal comunicador �� Poc clar
�� Raonable
�� Bé
• Seguiment de l'aprenentatge:
�� Cap seguiment
�� Ocasional �� Regular
�� Intensiu
c) Interès docent del facultatiu responsable (nom del facultatiu: _________________)
• Motivació:
�� Passiu
�� Poc motivador
�� Raonablement motivador �� Engrescador
• Accessibilitat:
�� Mai
�� De vegades
�� Quasi sempre
�� Sempre
• Comunica:
�� Mal comunicador �� Poc clar �� Raonable
�� Bé
• Seguiment de l'aprenentatge:
�� Cap seguiment
�� Ocasional �� Regular
�� Intensiu
d) Valoració de les activitats docents (sessions clíniques i altres activitats)
�� Insuficient
�� Suficient
�� Bé
�� Molt satisfactori
e) Compliment dels objectius en el programa de l'especialitat per l'àrea avaluada
�� Insuficient
�� Suficient
�� Bé
�� Molt satisfactori
COMENTARIS
Data: _____________
22
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ANNEX 4
LLIBRE CURRICULAR DEL MIR DE GERIATRIA
23
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Llibre curricular del resident de
GERIATRIA
Institut de Geriatria (IGER)
Hospital del Mar/H de l’Esperança/Centre Fòrum
PARC DE SALUT MAR
Nom i cognoms:
Data inici formació MIR:
Data inici d’utilització d’aquest llibre curricular:
Data finalització formació MIR:
24
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
PERÍODE FORMATIU BÀSIC
25
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
LLIBRE CURRICULAR DEL RESIDENT DE GERIATRIA
1. ACTIVITAT ASSISTENCIAL: registre dels pacients atesos, amb el
diagnòstic principal i el nivell de responsabilitat.
Grau responsabilitat *
Nivell 1: poc tutelat, funcions similars a les de l’adjunt.
Nivell 2: parcialment tutelat, es prenen algunes decisions sense
consultar.
Nivell 3: totalment tutelat, no es pren cap decisió sense
consultar
2. ACTIVITAT DOCENT
Sessions presentades (data i nom de la sessió)
Assistència a sessions
Recerques bibliogràfiques
3. HORES D’ESTUDI
* BOE nº 223 del 15/09/2008, pag 377- 388
26
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
REGISTRE DE L’ACTIVITAT DEL RESIDENT
ANY DE RESIDÈNCIA: MIR 1/MIR 2 (6 primers mesos)
CARDIOLOGIA (3 MESOS)
ACTIVITAT D’HOSPITALITZACIÓ
Nombre de malalts atesos a planta
Exploracions físiques i maniobres específiques de l’especialitat
Nombre de malalts amb presa de decisions personals
Nombre d’altes realitzades
Casos peculiars a recordar (apuntar NHC)
Nombre de guàrdies
ACTIVITAT DOCENT
Sessions presentades (data i nom de la sessió)
Assistència a sessions
Recerques bibliogràfiques
HORES D’ESTUDI
27
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Registre (afegir els fulls que calgui)
NHC
28
DIAGNÒSTIC PRINCIPAL
RESPONSABILITAT
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
REGISTRE DE L’ACTIVITAT DEL RESIDENT
ANY DE RESIDÈNCIA: MIR 1/MIR 2 (6 primers mesos)
NEUROLOGIA (3 MESOS)
Activitat d’hospitalització
Nombre de malalts atesos a planta
Exploracions físiques i maniobres específiques de l’especialitat
Nombre de malalts amb presa de decisions personals
Nombre d’altes realitzades
Casos peculiars a recordar (apuntar NHC)
Nombre de guàrdies
ACTIVITAT DOCENT
Sessions presentades (data i nom de la sessió)
Assistència a sessions
Recerques bibliogràfiques
HORES D’ESTUDI
29
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Registre (afegir els fulls que calgui)
NHC
30
DIAGNÒSTIC PRINCIPAL
RESPONSABILITAT
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
REGISTRE DE L’ACTIVITAT DEL RESIDENT
ANY DE RESIDÈNCIA: MIR 1/MIR 2 (6 primers mesos)
PNEUMOLOGIA (2 MESOS)
Activitat d’hospitalització
Nombre de malalts atesos a planta
Exploracions físiques i maniobres específiques de l’especialitat
Nombre de malalts amb presa de decisions personals
Nombre d’altes realitzades
Casos peculiars a recordar (apuntar NHC)
Nombre de guàrdies
ACTIVITAT DOCENT
Sessions presentades (data i nom de la sessió)
Assistència a sessions
Recerques bibliogràfiques
HORES D’ESTUDI
31
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Registre (afegir els fulls que calgui)
NHC
32
DIAGNÒSTIC PRINCIPAL
RESPONSABILITAT
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
REGISTRE DE L’ACTIVITAT DEL RESIDENT
ANY DE RESIDÈNCIA: MIR 1/MIR 2 (6 primers mesos)
DIGESTIU (2 MESOS)
Activitat d’hospitalització
Nombre de malalts atesos a planta
Exploracions físiques i maniobres específiques de l’especialitat
Nombre de malalts amb presa de decisions personals
Nombre d’altes realitzades
Casos peculiars a recordar (apuntar NHC)
Nombre de guàrdies
ACTIVITAT DOCENT
Sessions presentades (data i nom de la sessió)
Assistència a sessions
Recerques bibliogràfiques
HORES D’ESTUDI
33
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Registre (afegir els fulls que calgui)
NHC
34
DIAGNÒSTIC PRINCIPAL
RESPONSABILITAT
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
REGISTRE DE L’ACTIVITAT DEL RESIDENT
ANY DE RESIDÈNCIA: MIR 1/MIR 2 (6 primers mesos)
URGÈNCIES MEDICINA (2 MESOS)
Activitat d’hospitalització
Nombre de malalts atesos a planta
Exploracions físiques i maniobres específiques de l’especialitat
Nombre de malalts amb presa de decisions personals
Nombre d’altes realitzades
Casos peculiars a recordar (apuntar NHC)
Nombre de guàrdies
ACTIVITAT DOCENT
Sessions presentades (data i nom de la sessió)
Assistència a sessions
Recerques bibliogràfiques
HORES D’ESTUDI
35
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Registre (afegir els fulls que calgui)
NHC
36
DIAGNÒSTIC PRINCIPAL
RESPONSABILITAT
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
REGISTRE DE L’ACTIVITAT DEL RESIDENT
ANY DE RESIDÈNCIA: MIR 1/MIR 2 (6 primers mesos)
UNITAT DE GERIATRIA D’AGUTS (UGA) (3 MESOS)
Activitat d’hospitalització
Nombre de malalts atesos a planta
Exploracions físiques i maniobres específiques de l’especialitat
Nombre de malalts amb presa de decisions personals
Nombre d’altes realitzades
Casos peculiars a recordar (apuntar NHC)
Nombre de guàrdies
ACTIVITAT DOCENT
Sessions presentades (data i nom de la sessió)
Assistència a sessions
Recerques bibliogràfiques
HORES D’ESTUDI
37
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Registre (afegir els fulls que calgui)
NHC
38
DIAGNÒSTIC PRINCIPAL
RESPONSABILITAT
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
REGISTRE DE L’ACTIVITAT DEL RESIDENT
ANY DE RESIDÈNCIA: MIR 1
REHABILITACIÓ (2 MESOS)
Activitat d’hospitalització
Nombre de malalts atesos a planta
Exploracions físiques i maniobres específiques de l’especialitat
Nombre de malalts amb presa de decisions personals
Nombre d’altes realitzades
Casos peculiars a recordar (apuntar NHC)
Nombre de guàrdies
ACTIVITAT DOCENT
Sessions presentades (data i nom de la sessió)
Assistència a sessions
Recerques bibliogràfiques
HORES D’ESTUDI
39
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Registre (afegir els fulls que calgui)
NHC
40
DIAGNÒSTIC PRINCIPAL
RESPONSABILITAT
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
RESUM ACTIVITATS PERÍODE FORMATIU
BÀSIC
Guàrdies
Cursos
Congressos / Jornades
41
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ASSISTÈNCIA A GUÀRDIES D’URGÈNCIES HOSPITAL D’AGUTS
DATA
42
NOMBRE DE PACIENTS VISITATS
RESPONSABILITAT
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ASSISTÈNCIA A CURSOS
DATA
43
NOM DEL CURS
ANY MIR
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS/ JORNADES
DATA
44
NOM DEL CONGRÉS
ANY MIR
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
PERÍODE FORMATIU ESPECÍFIC
45
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
LLIBRE CURRICULAR
RESIDENTS DE GERIATRIA
1. ACTIVITAT ASSISTENCIAL: registre dels pacients atesos, amb el
diagnòstic principal i el nivell de responsabilitat. Responsabilitat Nivell 1:
poc tutelat, funcions similars a les de l’adjunt. Nivell 2: parcialment
tutelat, es prenen algunes decisions sense consultar. Nivell 3: totalment
tutelat, no es pren cap decisió sense consultar.
2. HABILITATS PRÒPIES DE L’ESPECIALITAT: registre d’aquestes habilitats
amb nivell de responsabilitat. Responsabilitat Nivell 1: realitzat sense
supervisió directa. Nivell 2: realitzat amb supervisió directa. Nivell 3:
actua com a observador.
- habilitats per utilitzar escales i instruments d’avaluació geriàtrica
- habilitats per definir el nivell assistencial d’un malalt i gestionar el
trasllat si fos el cas
- habilitats per planificar i gestionar altes complexes
- habilitats pel treball en equip (decisions i entrevistes conjuntes)
- habilitats per prendre decisions incorporant els valors dels pacients
i/o familiars
- habilitats per identificar patologia geriàtrica específica/síndromes
geriàtriques
3. APRENENTATGE TEÒRIC: Assistència i preparació de sessions, assistència
a cursos i congressos. Assistència al programa comú complementari
(PCC). Assistència a sessions de la Societat Catalanobalear de Geriatria i
Gerontologia. Recerques bibliogràfiques.
4. ACTIVITAT DOCENT: Col—laboració en la impartició de classes teòriques i
pràctiques. Explicacions teòriques i pràctiques a residents de promocions
inferiors o en rotació.
5. ACTIVITAT CIENTÍFICA: elaboració / participació / col—laboració en
treballs del servei (recollida de dades, informatització i anàlisi
estadístic…), elaboració de comunicacions i pòsters a congressos
(abstracts), elaboració i participació en publicacions, altres activitats
científiques (beques, tesina, suficiència investigadora, projecte de tesi,
etc.).
46
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
FULL DE RUTA
R1
Rotacions període bàsic (hospital aguts)
Nivells responsabilitat recomanats 3 i 2
- cursos per residents organitzats pel Parc de Salut Mar
- cursos del PCC (Parc de Salut Mar)
R2
Rotacions període bàsic (hospital aguts)
Inici rotacions període específic (sociosanitari)
Nivells responsabilitat recomanats 3 i 2
- cursos del PCC (Parc de Salut Mar)
- a mitjans R2 preparació treball congrés (abstract), a l’inici R3
assistir a un congrés nacional (juny) o autonòmic (nov) i presentar
una comunicació o un pòster
- altres cursos
R3
Rotacions període específic (sociosanitari)
Nivells responsabilitat recomanats 2 i 1
- assistir a cursos per residents organitzats per la SEGG/SCBGG
- preparació d’un treball per fer una publicació original
- publicar un algoritme clínic o elaborar / revisar un protocol
R4
Rotacions període específic (sociosanitari i aguts)
Nivells responsabilitat recomanats 2 i 1
- col—laborar en la impartició de classes a la universitat
- assistir a cursos per residents organitzats per la SEGG/SCBGG
- preparació o continuació d’un treball per fer una publicació original
- publicar un algoritme clínic o elaborar / revisar un protocol
47
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ASSISTÈNCIA A GUÀRDIES (H. MAR I CENTRE FÒRUM) (R3-R4)
Data
Nivell assistencial
Nº pacients visitats (aprox)
Nivell Resp*
(aguts / sociosanitari)
* Nivell 1: poc tutelat, funcions similars a las del adjunt. Nivell 2: parcialment tutelat, es prenen
algunes decisions sense consultar. Nivell 3: totalment tutelat, no es pren cap decisió sense
consultar.
48
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
GERIATRIA D’AGUTS (UGA):
1. ACTIVITAT ASSISTENCIAL
Nivell responsabilitat *
Nº llits que has portat durant la rotació (mitjana diària)
Nombre d’altes realitzades durant la rotació (aprox)
PATOLOGIES MÉS PREVALENTS
Nº pacients amb insuficiència cardíaca (mitjana)
Nº pacients amb lesió crònica al fluxe aeri que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb infecció respiratòries, urinàries, sepsis que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients que has portat durant la rotació amb racionalització de l’esforç diagnòstic-terapèutic (mitjana)
Sol.licitud d’informes a especialitats
Preparació de l’alta i de la continuïtat de cures
SINDROMES GERIÀTRIQUES QUE HAS VIST DURANT LA ROTACIÓ
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
DELIRIUM (Sdr confusional) Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DELIRIUM (Sdr confusional) Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DEMÈNCIA Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DEMÈNCIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DEPRESSIÓ Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DEPRESSIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
CAIGUDES / TRAST MARXA Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
CAIGUDES / TRAST MARXA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DESNUTRICIÓ Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DESNUTRICIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
INCONTINÈNCIA URINARIA Nº pacients en que has fet avaluació (tipus diagnòstic)
INCONTINÈNCIA URINARIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
POLIFARMÀCIA / IATROGENIA Nº pacients en que has fet avaluació
POLIFARMÀCIA / IATROGENIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
CONSTIPACIÓ Nº pacients en que has fet avaluació
CONSTIPACIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
INFECCIONS (maneig a l’entorn sociosanitari) Nº pacients en que has fet diagnòstic i tractament adequat entorn sociosanitari
SITUACIÓ DE MALALTIA AVANÇADA (terminal) Nº pacients en que has fet avaluació, criteris diagnòstics i maneig terapèutic
* Nivell 1: poc tutelat, funcions similars a les de l’adjunt. Nivell 2: parcialment tutelat, es prenen algunes decisions sense consultar. Nivell 3: totalment tutelat, no es pren cap
decisió sense consultar .
49
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
2. HABILITATS PRÒPIES DE L’ESPECIALITAT
VALORACIÓ CLÍNICA
(revisió problemes mèdics, fàrmacs, utilització d’escales i instruments propis de la valoració geriàtrica,
elaboració llistat problemes, plantejaments d’intervencions)
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Història clínica (especial èmfasi en els aspectes
específicament geriàtrics)
Praxis de la valoració geriàtrica
Maneig en la prevenció diagnòstica i tractament
de les síndromes geriàtriques
Racionalització de proves diagnòstiques
terapèutiques.
Aspectes ètics.
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com
a observador.
PLANIFICACIÓ DE L’ALTA
(procés en el qual es planifiquen les necessitats dels pacients de cara a l’alta de forma interdisciplinar en
conjunt amb els altres professionals –infermeria i treball social-)
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº de planificacions d’altes complexes, en les que
has participat durant la rotació (inclou la decisió
del nivell assistencial a l’alta)
Preparació de l’alta, continuïtat de cuidados
Codificació diagnòstica
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com
a observador.
TREBALL EN EQUIP
Posar mitjana
Nº reunions interdisciplinars en les que has participat durant la rotació
(inclou MD, tancaments d’històries…). Capacitat de relació interdisciplinar
Altres activitats en les que has participat de manera interdisciplinar amb
altres professionals (infermeria, treball social, etc.) durant la rotació (inclou
treballs científics, recollides de dades, elaboració/aplicació de protocols,
preparació sessions conjuntes, altres, etc.)
ATENCIÓ PACIENT/FAMÍLIA
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº de vegades en les que has participat en una
decisió clínica complexa en la que s’han tingut en
compte els valors i desigs del pacient i/o família
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com
a observador.
50
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ROTACIÓ UFIS DE GERIATRIA:
1. ACTIVITAT ASSISTENCIAL
− Atenció a l’ancià amb malalties agudes més prevalents
− Criteris d’eficàcia i necessitat d’un equip d’interconsulta en Geriatria en
hospital d’aguts
− Elements i instruments de valoració geriàtrica integral a l’entorn de
l’hospital d’aguts
− Interconsulta geriàtrica: principis bàsics
− Coneixement sobre l’organització i finançament dels diferents recursos
assistencials existents pels ancians
− Capacitat per establir un pronòstic a l’ancià: criteris de selecció i aplicació
de recurs
− Síndrome geriàtriques més freqüents a l’entorn d’aguts (síndrome
confusional, demència, polifarmàcia, depressió, caigudes, trastorn de la
marxa, incontinència)
2. HABILITATS
− Preparació de l’alta i la continuïtat de cures
− Aprenentatges relacionats amb l’assistència directa: circuits de demanda
assistencial, selecció de pacients
− Capacitat per portar a terme una valoració geriàtrica i establir un
pronòstic
− Capacitat per aplicar criteris de selecció i ubicació recurs assistencial més
adient: UCO, ULE, UCP, HD, Psicogeriatria, PADES i PREALT
− Preparació de l’alta hospitalària, suport a la família i als cuidadors en el
plantejament a l’alta
− Capacitat per coordinar-se i relacionar-se amb la resta d’especialitats a
l’entorn de l’hospital d’aguts
51
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ROTACIÓ SUBAGUTS
1. ACTIVITAT ASSISTENCIAL
Nivell responsabilitat *
Nº llits que has portat durant la rotació (mitjana diària)
Nombre d’altes realitzades durant la rotació (aprox)
PATOLOGIES MÉS PREVALENTS
Nº pacients amb deteriorament funcional després del procés agut que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb malaltia cardiorespiratòria fase postaguda que has portat durant la rotació (mitjana)
* Nivell 1: poc tutelat, funcions similars a les de l’adjunt. Nivell 2: parcialment tutelat, es prenen algunes decisions sense consultar. Nivell 3: totalment tutelat, no es pren cap
decisió sense consultar .
SINDROMES GERIÀTRIQUES QUE HAS VIST DURANT LA ROTACIÓ
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
DELIRIUM (Sdr confusional) Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DELIRIUM (Sdr confusional) Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DEMÈNCIA Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DEMÈNCIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DEPRESSIÓ Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DEPRESSIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
CAIGUDES / TRAST MARXA Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
CAIGUDES / TRAST MARXA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DESNUTRICIÓ Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DESNUTRICIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
INCONTINÈNCIA URINÀRIA Nº pacients en que has fet avaluació (tipus diagnòstic)
INCONTINÈNCIA URINÀRIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
POLIFARMÀCIA / IATROGENIA Nº pacients en que has fet avaluació
POLIFARMÀCIA / IATROGENIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
CONSTIPACIÓ Nº pacients en que has fet avaluació
CONSTIPACIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
INFECCIONS (maneig a l’entorn sociosanitari) Nº pacients en que has fet diagnòstic i tractament adequat entorn sociosanitari
SITUACIÓ DE MALALTIA AVANÇADA (terminal) Nº pacients en que has fet avaluació, criteris diagnòstics i maneig terapèutic
* Nivell 1: poc tutelat, funcions similars a les de l’adjunt. Nivell 2: parcialment tutelat, es prenen algunes decisions sense consultar. Nivell 3: totalment tutelat, no es pren cap
decisió sense consultar .
52
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
2. HABILITATS PRÒPIES DE L’ESPECIALITAT
VALORACIÓ GERIÀTRICA
(revisió problemes mèdics, fàrmacs, utilització d’escales i instruments propis de la valoració geriàtrica,
elaboració llistat problemes, plantejaments d’intervencions)
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº d’avaluacions geriàtriques completes
realitzades durant la rotació
Nº d’avaluacions geriàtriques incompletes (o
parcials) en les que has participat durant la
rotació
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com
a observador.
PLANIFICACIÓ DE L’ALTA
(procés en el qual es planifiquen les necessitats dels pacients de cara a l’alta de forma interdisciplinar en
conjunt amb els altres professionals –infermeria i treball social-)
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº de planificacions d’altes complexes, en les que
has participat durant la rotació (inclou la decisió
del nivell assistencial a l’alta)
Nº valoracions realitzades amb altres
professionals (infermeria, treball social, metge)
en les que has participat durant la rotació
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com
a observador.
TREBALL EN EQUIP
Posar mitjana
Nº reunions interdisciplinars en les que has participat durant la rotació
Altres activitats en les que has participat de manera interdisciplinar amb
altres professionals (infermeria, treball social, etc.) durant la rotació (inclou
treballs científics, recollides de dades, elaboració/aplicació de protocols,
preparació sessions conjuntes, altres, etc.)
ATENCIÓ PACIENT/FAMÍLIA
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº de vegades en les que has participat en una
decisió clínica complexa en la que s’han tingut en
compte els valors i desigs del pacient i/o família
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com
a observador.
53
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ROTACIÓ CONVALESCÈNCIA:
1. ACTIVITAT ASSISTENCIAL
Nivell responsabilitat *
Nº llits que has portat durant la rotació (mitjana diària)
Nombre d’altes realitzades durant la rotació (aprox)
PATOLOGIES MÉS PREVALENTS
Nº pacients amb FRACTURA FÈMUR que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb ICTUS que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb DISCAPACITAT PER ENLLITAMENT PROLONGAT que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb MALALTIA CARDIORESPIRATÒRIA FASE POSTAGUDA que has portat durant la rotació (mitjana)
* Nivell 1: poc tutelat, funcions similars a les de l’adjunt. Nivell 2: parcialment tutelat, es prenen algunes decisions sense consultar. Nivell 3: totalment tutelat, no es pren cap
decisió sense consulta.
SINDROMES GERIÀTRIQUES QUE HAS VIST DURANT LA ROTACIÓ
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
DELIRIUM (Sdr confusional) Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DELIRIUM (Sdr confusional) Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DEMÈNCIA Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DEMÈNCIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DEPRESSIÓ Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DEPRESSIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
CAIGUDES / TRAST MARXA Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
CAIGUDES / TRAST MARXA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DESNUTRICIÓ Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DESNUTRICIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
INCONTINÈNCIA URINÀRIA Nº pacients en que has fet avaluació (tipus diagnòstic)
INCONTINÈNCIA URINÀRIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
POLIFARMÀCIA / IATROGENIA Nº pacients en que has fet avaluació
POLIFARMÀCIA / IATROGENIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
CONSTIPACIÓ Nº pacients en que has fet avaluació
CONSTIPACIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
INFECCIONS (maneig a l’entorn sociosanitari) Nº pacients en que has fet diagnòstic i tractament adequat entorn sociosanitari
SITUACIÓ DE MALALTIA AVANÇADA (terminal) Nº pacients en que has fet avaluació, criteris diagnòstics i maneig terapèutic
* Nivell 1: poc tutelat, funcions similars a les de l’adjunt. Nivell 2: parcialment tutelat, es prenen algunes decisions sense consultar. Nivell 3: totalment tutelat, no es pren cap
decisió sense consultar .
54
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
2. HABILITATS PRÒPIES DE L’ESPECIALITAT
VALORACIÓ GERIÀTRICA
(revisió problemes mèdics, fàrmacs, utilització d’escales i instruments propis de la valoració geriàtrica,
elaboració llistat problemes, plantejaments d’intervencions)
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº d’avaluacions geriàtriques completes
realitzades durant la rotació
Nº d’avaluacions geriàtriques incompletes (o
parcials) en les que has participat durant la
rotació
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com
a observador.
PLANIFICACIÓ DE L’ALTA
(procés en el qual es planifiquen les necessitats dels pacients de cara a l’alta de forma interdisciplinar en
conjunt amb els altres professionals –infermeria i treball social-)
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº de planificacions d’altes complexes, en les que
has participat durant la rotació (inclou la decisió
del nivell assistencial a l’alta)
Nº d’entrevistes triples (infermeria, treball social,
metge) en les que has participat durant la rotació
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com
a observador.
TREBALL EN EQUIP
Posar mitjana
Nº reunions interdisciplinars en les que has participat durant la rotació
(inclou MD, tancaments d’històries…)
Altres activitats en les que has participat de manera interdisciplinar amb
altres professionals (infermeria, treball social, etc.) durant la rotació (inclou
treballs científics, recollides de dades, elaboració/aplicació de protocols,
preparació sessions conjuntes, altres, etc.)
ATENCIÓ PACIENT/FAMÍLIA
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº de vegades en les que has participat en una
decisió clínica complexa en la que s’han tingut en
compte els valors i desigs del pacient i/o família
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com
a observador.
55
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ROTACIÓ LLARGA ESTADA:
1. ACTIVITAT ASSISTENCIAL
Nivell responsabilitat *
Nº llits que has portat durant la rotació (mitjana diària)
PATOLOGIES MÉS PREVALENTS
Nº pacients amb DEMÈNCIA que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb MALALTIES CRÒNIQUES FÀCILMENT DESCOMPENSABLES (ICC, MPOC, HEPATOPATIA…) que has
portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb ICTUS AMB FACTORS DE MAL PRONÒSTIC FUNCIONAL que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb DISCAPACITAT PER ENLLITAMENT PERLLONGAT que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb MALALTIES NEURODEGENERATIVES (EM, ELA…)/DANY CEREBRAL que has portat durant la rotació
* Nivell 1: poc tutelat, funcions similars a les de l’adjunt. Nivell 2: parcialment tutelat, es prenen algunes decisions sense consultar. Nivell 3: totalment tutelat, no es pren cap
decisió sense consultar .
SINDROMES GERIÀTRIQUES QUE HAS VIST DURANT LA ROTACIÓ
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
DELIRIUM (Sdr confusional) Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DELIRIUM (Sdr confusional) Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DEMÈNCIA Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DEMÈNCIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DEPRESSIÓ Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DEPRESSIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
CAIGUDES / TRAST MARXA Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
CAIGUDES / TRAST MARXA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DESNUTRICIÓ Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DESNUTRICIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
INCONTINÈNCIA URINÀRIA Nº pacients en que has fet avaluació (tipus diagnòstic)
INCONTINÈNCIA URINÀRIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
POLIFARMÀCIA / IATROGENIA Nº pacients en que has fet avaluació
POLIFARMÀCIA / IATROGENIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
CONSTIPACIÓ Nº pacients en que has fet avaluació
CONSTIPACIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
INFECCIONS (maneig a l’entorn sociosanitari) Nº pacients en que has fet diagnòstic i tractament adequat entorn sociosanitari
SITUACIÓ DE MALALTIA AVANÇADA (terminal) Nº pacients en que has fet avaluació, criteris diagnòstics i maneig terapèutic
* Nivell 1: poc tutelat, funcions similars a les de l’adjunt. Nivell 2: parcialment tutelat, es prenen algunes decisions sense consultar. Nivell 3: totalment tutelat, no es pren cap
decisió sense consultar .
56
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
2. HABILITATS PRÒPIES DE L’ESPECIALITAT
VALORACIÓ GERIÀTRICA
(revisió problemes mèdics, fàrmacs, utilització d’escales i instruments propis de la valoració geriàtrica,
elaboració llistat problemes, plantejaments d’intervencions)
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº d’avaluacions geriàtriques completes
realitzades durant la rotació
Nº d’avaluacions geriàtriques incompletes (o
parcials) en les que has participat durant la
rotació
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com
a observador.
PLANIFICACIÓ DE L’ALTA
(procés en el qual es planifiquen les necessitats dels pacients de cara a l’alta de forma interdisciplinar en
conjunt amb els altres professionals –infermeria i treball social-)
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº de planificacions d’altes complexes, en les que
has participat durant la rotació (inclou la decisió
del nivell assistencial a l’alta: HD, PADES,
PREALT, residència…)
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com
a observador.
TREBALL EN EQUIP
Posar mitjana
Nº reunions interdisciplinars en les que has participat durant la rotació
(inclou MD, tancaments d’històries…)
Altres activitats en les que has participat de manera interdisciplinar amb
altres professionals (infermeria, treball social, etc.) durant la rotació (inclou
treballs científics, recollides de dades, elaboració/aplicació de protocols,
preparació sessions conjuntes, altres, etc.)
ATENCIÓ PACIENT/FAMÍLIA
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº de vegades en les que has participat en una
decisió clínica complexa en la que s’han tingut en
compte els valors i desigs del pacient i/o família:
limitació de l’esforç terapèutic, hidratació i
nutrició al final de la vida, restricció física de
moviments, voluntats anticipades, consentiment
informat…)
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com
a observador.
57
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ROTACIÓ HOSPITAL DE DIA:
1. ACTIVITAT ASSISTENCIAL
Nivell responsabilitat *
Nº pacients que has portat durant la rotació (mitjana diària)
PATOLOGIES MÉS PREVALENTS
Nº pacients amb DEMÈNCIA TIPUS ALZHEIMER que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb ALTRES DEMÈNCIES/ DETERIORAMENT COGNITIU que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb ICTUS que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb MALALTIES TRAUMATOLÒGIQUES que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb ALTRES MALALTIES (neurodegeneratives, Parkinson, enllitaments perllongats…) que has portat durant
la rotació (mitjana)
* Nivell 1: poc tutelat, funcions similars a les de l’adjunt. Nivell 2: parcialment tutelat, es prenen algunes decisions sense consultar. Nivell 3: totalment tutelat, no es pren cap
decisió sense consultar .
SINDROMES GERIÀTRIQUES QUE HAS VIST DURANT LA ROTACIÓ
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
DELIRIUM (Sdr confusional) Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DELIRIUM (Sdr confusional) Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
NAFRES Nº pacients en que has fet avaluació, conjuntament amb infermeria
NAFRES Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica, conjuntament amb infermeria
DEPRESSIÓ Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DEPRESSIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
CAIGUDES / TRAST MARXA Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
CAIGUDES / TRAST MARXA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DESNUTRICIÓ Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DESNUTRICIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
INCONTINÈNCIA URINÀRIA Nº pacients en que has fet avaluació (tipus diagnòstic)
INCONTINÈNCIA URINÀRIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
POLIFARMÀCIA / IATROGENIA Nº pacients en que has fet avaluació
POLIFARMÀCIA / IATROGENIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
CONSTIPACIÓ Nº pacients en que has fet avaluació
CONSTIPACIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
* Nivell 1: poc tutelat, funcions similars a les de l’adjunt. Nivell 2: parcialment tutelat, es prenen algunes decisions sense consultar. Nivell 3: totalment tutelat, no es pren cap
decisió sense consultar.
58
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
2. HABILITATS PRÒPIES DE L’ESPECIALITAT
VALORACIÓ GERIÀTRICA
(revisió problemes mèdics, fàrmacs, utilització d’escales i instruments propis de la valoració geriàtrica,
elaboració llistat problemes, plantejaments d’intervencions)
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº d’avaluacions geriàtriques completes
realitzades durant la rotació
Nº d’avaluacions geriàtriques incompletes (o
parcials) en les que has participat durant la
rotació
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com
a observador.
PLANIFICACIÓ DE L’ALTA
(procés en el qual es planifiquen les necessitats dels pacients de cara a l’alta de forma interdisciplinar en
conjunt amb els altres professionals –infermeria i treball social-)
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº de planificacions d’altes complexes, en les que
has participat durant la rotació (inclou la decisió
del nivell assistencial a l’alta: centre de dia,
domicili (PADES, PREALT), residència…)
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com
a observador.
TREBALL EN EQUIP
Posar mitjana
Nº reunions interdisciplinars en les que has participat durant la rotació
(inclou MD, reunions amb RHB, tancaments d’històries…)
Altres activitats en les que has participat de manera interdisciplinar amb
altres professionals (infermeria, treball social, etc.) durant la rotació (inclou
treballs científics, recollides de dades, elaboració/aplicació de protocols,
preparació sessions conjuntes, altres, etc.)
ATENCIÓ PACIENT/FAMÍLIA
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº de vegades en les que has participat en una
decisió clínica complexa en la que s’han tingut en
compte els valors i desigs del pacient i/o família:
Supresió/manteniment de tractaments futils,
indicació de determinades proves
complementàries, derivacions hospitalàries…
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com
a observador.
59
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ROTACIÓ PADES:
1. ACTIVITAT ASSISTENCIAL
Nivell responsabilitat *
Nº pacients que has portat durant la rotació (mitjana diària)
PATOLOGIES MÉS PREVALENTS
Nº pacients amb DEMÈNCIES EN FASE MOLT AVANÇADA/TERMINAL que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb MALALTIES CRÒNIQUES FÀCILMENT DESCOMPENSABLES (ICC, MPOC, HEPATOPATIA…) EN FASE MOLT
AVANÇADA/TERMINAL que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb MALALTIA ONCOLÒGICA EN FASE MOLT AVANÇADA/TERMINAL que has portat durant la rotació (mitjana)
Nº pacients amb MALALTIES NEURODEGENERATIVES (EM, ELA…) que has portat durant la rotació (mitjana)
* Nivell 1: poc tutelat, funcions similars a les de l’adjunt. Nivell 2: parcialment tutelat, es prenen algunes decisions sense consultar. Nivell 3: totalment tutelat, no es pren cap
decisió sense consultar .
SINDROMES GERIÀTRIQUES QUE HAS VIST DURANT LA ROTACIÓ
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
DELIRIUM (Sdr confusional) Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DELIRIUM (Sdr confusional) Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DEMÈNCIA Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DEMÈNCIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DEPRESSIÓ Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DEPRESSIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
CAIGUDES / TRAST MARXA Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
CAIGUDES / TRAST MARXA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
DESNUTRICIÓ Nº pacients en que has fet avaluació (diagnòstic, utilització escala o instrument adequat)
DESNUTRICIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
INCONTINÈNCIA URINÀRIA Nº pacients en que has fet avaluació (tipus diagnòstic)
INCONTINÈNCIA URINÀRIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
POLIFARMÀCIA / IATROGENIA Nº pacients en que has fet avaluació
POLIFARMÀCIA / IATROGENIA Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
CONSTIPACIÓ Nº pacients en que has fet avaluació
CONSTIPACIÓ Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
SITUACIÓ DE MALALTIA AVANÇADA (terminal) Nº pacients en que has fet avaluació
SITUACIÓ DE MALALTIA AVANÇADA (terminal) Nº pacients en que has participat en el maneig i intervenció terapèutica
* Nivell 1: poc tutelat, funcions similars a les de l’adjunt. Nivell 2: parcialment tutelat, es prenen algunes decisions sense consultar. Nivell 3: totalment tutelat, no es pren cap
decisió sense consultar .
60
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
2. HABILITATS PRÒPIES DE L’ESPECIALITAT
VALORACIÓ GERIÀTRICA
(revisió problemes mèdics, fàrmacs, utilització d’escales i instruments propis de la valoració geriàtrica,
elaboració llistat problemes, LLISTAT DE SÍMPTOMES, plantejaments d’intervencions)
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº d’avaluacions geriàtriques completes
realitzades durant la rotació
Nº d’avaluacions geriàtriques incompletes (o
parcials) en les que has participat durant la
rotació
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com a
observador.
PLANIFICACIÓ DE L’ALTA
(procés en el qual es planifiquen les necessitats dels pacients de cara a l’alta de forma interdisciplinar en
conjunt amb els altres professionals –infermeria i treball social-)
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº de planificacions d’altes complexes, en les que
has participat durant la rotació (inclou la decisió
del nivell assistencial a l’alta: llarga estada, unitat
de Pal.liatius, residència…)
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com a
observador.
TREBALL EN EQUIP
Posar mitjana
Nº reunions interdisciplinars en les que has participat durant la rotació
(inclou sessions de gestió de pacients (dilluns), tancaments d’històries…)
Altres activitats en les que has participat de manera interdisciplinar amb
altres professionals (infermeria, treball social, etc.) durant la rotació (inclou
treballs científics, recollides de dades, elaboració/aplicació de protocols,
preparació sessions conjuntes, altres, etc.)
ATENCIÓ PACIENT/FAMÍLIA
Posar mitjana
Nivell responsabilitat *
Nº de vegades en les que has participat en una
decisió clínica complexa en la que s’han tingut en
compte els valors i desigs del pacient i/o família:
limitació de l’esforç terapèutic, hidratació i
nutrició al final de la vida, restricció física de
moviments, voluntats anticipades, consentiment
informat…)
* Nivell 1: realitzat sense supervisió directe. Nivell 2: realitzat amb supervisió directe. Nivell 3: actua com a
observador.
61
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ROTACIÓ PSICOGERIATRIA:
Activitat d’hospitalització
Nombre de malalts atesos a planta/Consultes Externes
Exploracions físiques, indicació de bateria d’exploracions neuropsicològiques i altres proves
complementàries, maniobres específiques de l’especialitat
Nombre de malalts amb presa de decisions personals
Nombre d’altes realitzades
Casos peculiars a recordar (apuntar NHC)
Nombre de guàrdies
ACTIVITAT DOCENT
Sessions presentades (data i nom de la sessió)
Assistència a sessions
Recerques bibliogràfiques
HORES D’ESTUDI
62
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Registre (afegir els fulls que calgui)
NHC
63
DIAGNOSTIC PRINCIPAL
RESPONSABILITAT
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
RESUM ACTIVITATS PERÍODE FORMATIU
ESPECÍFIC
64
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
1.- APRENENTATGE TEÒRIC:
Assistència a sessions
Preparació i presentació de sessions
Recerques bibliogràfiques
Assistència a cursos/ Jornades/ Simposiums
Assistència a Congressos
2.- ACTIVITAT DOCENT
3.- ACTIVITAT CIENTÍFICA
65
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
1. APRENENTATGE TEÒRIC
Assistència a sessions
Servei
66
Data
Tema
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Preparació i presentació de sessions
Servei
67
Data
Tema
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Recerques bibliogràfiques
Data
68
Tema
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Assistència a Cursos / Jornades / Simposiums
(fer constar títol del curs o jornada i entitat organitzadora)
Data
69
Curs / Jornada / Simposium
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Assistència a Congressos
(fer constar nom del congrés i entitat organitzadora) (fer constar si has presentat com a
autor principal una comunicació oral o has defensat un pòster)
Data
70
Congrés
Has presentat?
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
2. ACTIVITAT DOCENT
Col—laboració en la impartició de classes teòriques i pràctiques de pregrau o
postgrau
71
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
3. ACTIVITAT CIENTÍFICA
Realització i/o col—laboració en treballs del servei
Comunicacions orals i/o pòsters a congressos o jornades
Publicacions a revistes
Altres mèrits (beques, tesina o suficiència investigadora, projecte de tesis…)
72
MIR Geriatria
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
ANNEX 5
Programa oficial de la especialidad de Geriatría, BOE núm. 223, lunes 15 de
septiembre de 2008
73
MIR Geriatria
74
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
MIR Geriatria
75
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
MIR Geriatria
76
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
MIR Geriatria
77
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
MIR Geriatria
78
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
MIR Geriatria
79
Hospital del Mar/Hospital de l’Esperança/Centre Fòrum
Descargar