Recolocación de las rejas de alcantarillado en la calle Lleialtat

Anuncio
Del 2 al 5 de abril próximos se
llevarán a cabo unas obras de recolocación de las rejas del
alcantarillado del tramo
de la calle Lleialtat
tramo de
comprendido entre La
doble
sentido
Pau y Lleialtat. Las
pl.
proviobras serán ejecutadas
Llu San
sional
ís t
por la empresa Cooperativa de Construcar
é
cions del Baix Llobrev
m
a
Cl C
ira tramo en
.
gat. Durante los cuatro
M
/L
J.A
obras
C/
días que duren, este
a
C/
P
C/
au
tramo de la calle LleialCo
ns
tat estará cerrado al
tàn
Desvío
t
tráfico. En el plano se
cia
provisional
a
t
al
i
indica el desvío proe
Ll
/
visional. Para más
C
información, pueden
dirigirse al teléfono
gratuito de atención ciudadana, 900 30 00 82.
ESPLUGUES S’AVANÇA AL FUTUR
Imprès en paper reciclat
Núm.874. Març 2007. COMUNICACIÓ 1.600
c. R. S. Irla
Recolocación de las rejas
de alcantarillado en la calle
Lleialtat, entre La Pau y
Miramar, del 2 al 5 de abril
Del 2 al 5 d’abril propers es
portaran a terme unes obres de recol·locació de les reixes
del clavegueram del
tram del carrer Lleialtat
tram de
comprès entre La Pau
doble
i Lleialtat. Les obres
sentit
pl.
proviseran executades per
Llu San
sional
ís t
l’empresa Cooperativa
de Construccions del
ar
é
Baix Llobregat. Durant
v
m
a
Cl C
ira
els quatre dies que
.
tram en
A
M
.
/
/
L
J
obres
durin, aquest tram del
C
a
C/
P
C/
carrer Lleialtat restarà
au
Co
tallat al trànsit.En el
ns
tàn
Desviament
plànol s’indica el dest
cia
provisional
ta
al
viament provisional.
i
e
l
L
Per a més inforC/
mació, poden dirigir-se al telèfon gratuït d’atenció ciutadana, 900 30 00 82.
ESPLUGUES S’AVANÇA AL FUTUR
Imprès en paper reciclat
Núm.874. Març 2007. COMUNICACIÓ 1.600
c. R. S. Irla
Recol·locació de les reixes
de clavegueram al carrer
Lleialtat, entre La Pau i
Miramar, del 2 al 5 d’abril
Descargar