encaramés - Bloc Olesà

Anuncio
elbloc
LA CENTRAL
encaramés
Fa quatre anys, el Bloc Olesà va presentar candidatura a les eleccions municipals amb un gran compromís que afectava el vostre
barri. Davant l’agressiu increment de la densitat d’habitatges que
significava la nova zona ARE —planificada pel govern tripartit del
PSC, Convergència i Unió i alguns components de l’actual candidatura de Movem Olesa— vam dir-vos que organitzaríem una
consulta per decidir si aquest “pilotasso” urbanístic havia de tirar
endavant o no.
Malauradament, el Consell de Ministres ens va impedir incloure
aquesta pregunta en la consulta del passat mes de febrer. Amb
tot, i amb la seguretat que fem el que la majoria de vosaltres voleu,
perquè així ens ho heu dit, el govern del Bloc va dissoldre el consorci per al desenvolupament de l’ARE i ha demanat a la Generalitat deixar sense efecte la zona ARE, amb el vistiplau, ara sí, de tots
els grups municipals,.
MILLORA DE VORERES I PAVIMENTS
Al llarg d’aquests quatre anys també s’ha actuat en molts carrers
del barri, s’han millorat les voreres, s’ha actuat sobre els paviments,
en alguns casos de manera integral; un exemple pot ser el carrer
Francesc Macià, l’aspecte del qual ha experimentat una millora
que tothom reconeix. També s’ha millorat la il·luminació del barri
i aquelles coses que poden dignificar la via pública, com la neteja.
CARRER CALVARI
El govern del Bloc Olesà va decidir que una de les actuacions inajornables era la dignificació del carrer Calvari, també en el sector del vostre barri. Aquesta és una via d’accés molt utilitzada per
molts nens per anar a l’escola. Per això es va pensar que calia
ampliar voreres i repensar la zona estreta entre Jaume de Viver i
Anselm Clavé. Avui, aquesta remodelació ja és una realitat i el grau
de satisfacció de veïns i transeünts és molt alta.
En l’àmbit del carrer Calvari també vam decidir urbanitzar el carrer
de la Rutlla i dignificar i rehabilitar la xemeneia que es troba en
aquest indret. També a dia d’avui aquesta obra està acabada, tot i
que hem de reconèixer que no ha quedat tan bé com ens hagués
agradat, ja que un acord previ amb una companyia de subministrament va condicionar molt l’actuació.
MERCADONA
P
PU ILAR
IM
ED
ÓN
J
SE OAN
GA
DO
J
M ORD
AR I
TÍN
EZ
Recordeu que fa quatre anys, en l’acte públic que vam fer a La
Central, una veïna va prendre la paraula per demanar-nos que
s’instal·lés un Mercadona? Aquell dia, l’actual Alcalde d’Olesa, Salvador Prat, va respondre que això no depenia de l’Ajuntament. Avui
volem reiterar aquesta afirmació: que Mercadona hagi instal·lat una
P
PL ERE
AN
ES
twiter.com/blocolesa
www.bloc-olesa.net
OLESA DE MONTSERRAT
MAIG 2015
PER OLESA
ZONA ARE
J
LÓ ORD
PE I
Z
facebook.com/blocolesa
superfície comercial al barri de La Central no és mèrit ni demèrit de
l’administració local. L’única cosa de què pot presumir el govern
del Bloc Olesà és de les condicions que l’Ajuntament va posar
a aquesta empresa: la contractació majoritària de treballadors/es
d’Olesa i la remodelació, pagant ells, de tot l’entorn. Aquesta companyia ha pagat l’ampliació de les noves voreres (ara els vianants
hi poden transitar molt més bé), la senyalització viària i la pavimentació d’aquells carrers.
Ha estat la primera vegada en la història del nostre municipi que un
govern municipal ha fet que els propietaris d’una mitjana superfície
millorin l’entorn.
JACINT VERDAGUER
El govern del Bloc Olesà va establir entre les seves prioritats per al
mandat 2011-2015 actuar en una de les principals entrades de la
nostra vila: el carrer Jacint Verdaguer. L’any 2012 hi vàrem actuar i
la millora és evident, fins al punt que el seu aspecte actual no té res
a veure amb el que presentava fa quatre anys.
TAXA DE CLAVEGUERAM
També fa quatre anys, en aquell acte al vostre barri, un veí ens va
demanar que suprimíssim la taxa de clavegueram. Aquell dia ens
hi vam comprometre. L’any 2013, les ordenances fiscals d’Olesa
eliminaven la taxa de clavegueram.
ACTUACIONS PENDENTS
Si ens feu confiança i el Bloc Olesà segueix governant, seguirem
millorant el vostre barri. Volem habilitar una gran zona d’aparcament
en la banda sud, i, si arribem a un acord amb els propietaris, crearem una nova zona d’esbarjo. A més, continuarem actuant sobre
voreres, il·luminació, paviments i neteja, tot garantint, alhora, un
correcte manteniment de l’espai públic.
elbloc
LA CENTRAL
encaramés
facebook.com/blocolesa
twiter.com/blocolesa
www.bloc-olesa.net
OLESA DE MONTSERRAT
MAYO 2015
PER OLESA
ZONA ARE
Hace cuatro años, el Bloc Olesà presentó candidatura a las elecciones municipales con un gran compromiso que afectaba a vuestro barrio. Ante el agresivo incremento de la densidad de pisos que
la nueva zona ARE proyectaba –planificada por el gobierno tripartito municipal del PSC, Convergencia i Unió i algunos miembros de
la actual candidatura de Movem Olesa- os dijimos que convocaríamos una consulta para decidir si aquel “pelotazo” urbanístico debía
o no desarrollarse.
Realizamos la consulta este febrero pasado, pero desgraciadamente el Consejo de Ministros nos impidió hacer la pregunta sobre
la zona ARE. Con todo, pensando que hacemos lo que la mayoría
de vosotros quiere, porqué así nos lo habéis dicho, el gobierno
del Bloc disolvió el consorcio creado para el desarrollo de la zona
ARE y ha pedido a la Generalitat que lo deje sin efecto, con el visto
bueno, ahora sí, de todos los grupos municipales.
MEJORA DE ACERAS Y PAVIMENTOS
A lo largo de estos cuatro años también se ha actuado en muchas
calles del barrio, mejorando las aceras, y se ha actuado en los
pavimentos, en algunos casos de manera integral; un ejemplo es
la calle Francesc Maçià, cuyo aspecto ha experimentado la mejora
que todos reconocéis. También se ha mejorado la iluminación del
barrio y la limpieza global, que dignifica la vía pública.
CALLE CALVARI
El gobierno del Bloc Olesà decidió que una de las actuaciones que
no podía esperar, también en vuestro barrio, era la dignificación de
la calle Calvari. Esta es una vía de acceso a la escuela utilizada por
muchos niños, por ello pensamos que era necesario ampliar las
aceras y replantear la zona estrecha entre Jaume de Viver y Anselm Clavé. Hoy esta remodelación ya es una realidad, y el grado
de satisfacción de vecinos y transeúntes es muy alta.
En el ámbito de la calle Calvari también decidimos urbanizar la
calle de la Rutlla, y dignificar y rehabilitar la chimenea que allí se
encuentra. A día de hoy esta obra está acabada. Con todo, reconocemos que no queda como nos hubiera gustado, debido a
que un acuerdo previo con la compañía del suministro condicionó
mucho esta actuación.
comercial en el barrio de la Central no es mérito ni demérito de la
administración local. De lo único que puede presumir el Bloc Olesà
es de las condiciones que el ayuntamiento impuso a la empresa: la
contratación mayoritaria de trabajadoras y trabajadores de Olesa,
y la remodelación, pagando ellos, del entorno. Esto es, ampliación
de las aceras (ahora se puede transitar mucho mejor) la señalización viaria y la pavimentación de esas calles.
Ha sido la primera vez en al historia de nuestro municipio que un
gobierno municipal ha hecho que los propietarios de una superficie
mediana mejoren el entorno.
JACINT VERDAGUER
El gobierno del Bloc Olesà estableció entre sus prioridades para
el mandato 2011-2015, actuar en una de las principales entradas
de nuestro pueblo: la calle Jacint Verdaguer. El año 2012 se realizó
esta actuación cuya mejora es evidente, al punto que su aspecto
actual nada tiene que ver con el presentaba hace cuatro años.
TASA DE ALCANTARILLADO
Hace cuatro años, también en el acto en vuestro barrio, un vecino
nos pidió que suprimiéramos la tasa de alcantarillado. Aquel día
nos comprometimos a ello. En el 2013 las ordenanzas fiscales de
Olesa eliminaban la tasa de alcantarillado.
ACTUACIONES PENDIENTES
Si confiáis de nuevo en nosotros y el Bloc Olesà sigue en el gobierno, vuestro barrio verá nuevas mejoras, como una gran zona
de aparcamiento en la entrada sur de Olesa y, si llegamos a un
acuerdo con los propietarios, una gran zona de esparcimiento.
Además seguiremos actuando sobre las aceras, la iluminación, los
pavimentos y la limpieza, garantizando el correcto mantenimiento
del espacio público.
MERCADONA
Si recordáis, hace cuatro años, en el acto público que hicimos en
La Central, una vecina pidió la palabra para pedir que se instalara un Mercadona. Entonces, el actual alcalde, Salvador Prat, le
dijo que eso no era competencia del ayuntamiento. Hoy queremos insistir en ello: que Mercadona haya instalado una superficie
ACTES CAMPANYA
Divendres 15 maig
19.30 h
Festa dels colors
Parc Municipal
23 h
Festa jove disco DJ
Parc Municipal
Diumenge 17 maig
12h
Festa infantil i xocolatada
Plaça del Països Catalans
19 h
Havaneres i rom cremat
Plaça del Països Catalans
Divendres 22 maig
21 h
Acte final de campanya
Plaça de les Fonts
hi
puges?
Descargar