encaramés - Bloc Olesà

Anuncio
elbloc
RAMBLA - EIXAMPLE
encaramés
Encara recordem, i suposo que vosaltres també, les converses que
vàrem mantenir amb vosaltres fa quatre anys en plena campanya
electoral. Molts ens dèieu, davant del desastrós resultat de la primera fase de La Rambla, que aquell desgavell no tenia solució:
s’havia pagat a preu d’or una remodelació on s’havien fet servir
uns materials deficients i tothom n’estava descontent.
L’any 2013, el govern del Bloc Olesà va haver de reparar tot el
que ja s’havia fet malbé en només dos anys i va iniciar la segona
fase de la remodelació, amb no poques incògnites. El resultat avui
salta a la vista: unes obres molt més barates que les de la primera
fase i amb molts millors materials, que han aconseguit millorar molt
l’aspecte d’aquesta via principal del nostre municipi. Fins i tot els
que llavors eren molt escèptics, avui reconeixen que a La Rambla
les coses s’han fet bé.
MILLORA DE VORERES I PASSOS
DE VIANANTS
El barri de l’eixample, d’est a oest i de nord a sud, és on més
obres públiques s’han fet en el període 2011-2015. El govern del
Bloc Olesà ha reparat o ampliat voreres (recordeu l’ampliació de
la vorera de Francesc Macià, zona “todo a cien”?), ha adequat
passos de vianants, ha pavimentat diverses zones (recordeu com
estava Jacint Verdaguer fa només quatre anys?), en alguns carrers
ha millorat la il·luminació, s’han fet passos elevats, s’ha actuat en el
clavegueram... En resum, en aquests quatre anys, l’Ajuntament ha
fet actuacions importants a divuit carrers de l’Eixample i a la resta
ha fet actuacions de manteniment. En quatre anys, l’Administració
s’ha convertit en una institució fiable que no desperta pors ni incerteses quan actua a la via pública.
L’ESCORXADOR
P
PU ILAR
IM
ED
ÓN
J
SE OAN
GA
DO
D
SO ÍDA
LÀ C
L’anterior Equip de govern tripartit, format per PSC, Convergència
i Unió i alguns membres de la candidatura de Movem Olesa, van
deixar perdre una subvenció de 500.000€ que havia de permetre
recuperar l’escorxador, un magnífic espai al mig d’Olesa que fa
massa anys que està tancat. L’actual Equip de govern del Bloc
Olesà ha posat en l’agenda municipal com a actuació prioritària
convertir aquest espai en un dels principals equipaments públics
d’Olesa. En aquests moments, cofinançada per la Diputació de
G
M EOR
UÑ G
OZ INA
twiter.com/blocolesa
www.bloc-olesa.net
OLESA DE MONTSERRAT
MAIG 2015
PER OLESA
LA RAMBLA TENIA SOLUCIÓ
S
YA USA
ÑE NA
Z
facebook.com/blocolesa
Barcelona, ja ha començat la primera fase, amb la rehabilitació de
la teulada. A aquesta en seguirà una segona, per a la qual ja tenim
els diners, que ja permetrà fer ús d’una gran sala per a activitats
amb presència d’unes 1.000 persones. La tercera fase, en projecte, permetrà rehabilitar tot l’entorn per a gaudi de tots els ciutadans
i millorar la pista de petanca.
Quan l’obra estigui acabada, disposarem d’un espai multiusos
que es dedicarà fonamentalment a activitats juvenils de mig i gran
format. Les entitats olesanes també podran utilitzar aquest gran
espai.També disposarem d’una ala que acollirà principalment
l’Associació de Veïns (recordeu que fa quatre anys estaven de lloguer en uns baixos del barri?).
PLAÇA DE L’OLI
Aquesta és una de les actuacions de les quals l’actual Equip de
govern se sent més satisfet. Es tracta de la millora i reordenació del
Parc Infantil de la Plaça de l’Oli, amb la creació d’un espai adequat
per a nens molt petits i nens amb discapacitat. L’alt nombre de
persones que hi va ens fa pensar que la vàrem encertar.
ACTUACIONS PENDENTS
A més d’acabar la rehabilitació de l’Escorxador, cal seguir actuant
a l’Eixample. Per això en els propers anys, si ens feu confiança, ens
comprometem a continuar amb les accions de pavimentació, millores en voreres i en la mobilitat, il·luminació, passos elevats, etc.
També s’ha de tirar endavant una actuació al Passeig del Progrés,
per tal d’aconseguir evitar les aglomeracions de trànsit en aquesta
zona. Per això, el govern del Bloc està treballant en l’habilitació
d’un gran aparcament pròxim a aquesta espai.
Un altre dels compromisos del Bloc Olesà consistirà a millorar el
Parc de l’Estatut. Val a dir que aquest indret presenta no poques
mancances des del mateix dia de la seva inauguració.
elbloc
RAMBLA - EIXAMPLE
encaramés
facebook.com/blocolesa
twiter.com/blocolesa
www.bloc-olesa.net
OLESA DE MONTSERRAT
MAYO 2015
PER OLESA
LA RAMBLA TENÍA SOLUCIÓN
Todavía recordamos, imaginamos que vosotros también, las conversaciones que mantuvimos con vosotros hace 4 años, en plena
campaña electoral. Muchos nos decíais, ante el desastroso resultado de la primera fase de La Rambla, que aquello no tenía
solución. Se había pagado a precio de oro una remodelación en
la que los materiales empleados eran deficientes. Todos estabais
descontentos.
En el año 2013 el gobierno del Bloc Olesà tuvo que reparar todo lo
que se había estropeado en tan sólo dos años, e inició la segunda
fase de la remodelación de la Rambla, con no pocas incógnitas.
Hoy el resultado es bien visible: una obra hecha con mejores materiales que los de la primera fase y, además, más económica, que
ha conseguido mejorar mucho el aspecto de esta vía principal del
municipio. Incluso los más escépticos reconocen hoy que las cosas se han hecho bien.
MEJORAS DE ACERAS
Y PASOS DE PEATONES
El barrio del Eixample, de este a oeste y de norte a sur, es donde
más obras públicas se han realizado en el periodo 2011-2015. El
gobierno del Bloc Olesà ha reparado o ensanchado aceras (recordáis la acera de Francesc Maçià, en la zona “todo a cien”?),
ha adecuado pasos de peatones, ha pavimentado varias zonas
(recordáis como estaba Jacint Verdaguer hace tan sólo 4 años?).
En algunas calles se ha mejorado la iluminación, se han colocado
pasos elevados, se ha actuado en la red de alcantarillado. En resumen, en estos 4 años el Ayuntamiento ha actuado en 18 calles
del ensanche y, en el resto, se ha efectuado el mantenimiento necesario.
L’ESCORXADOR (ANTIGUO MATADERO)
tiene dinero asignado, que permitirá el uso de una gran sala para
actividades, con un aforo de unas mil personas. La tercera fase, en
proyecto, permitirá rehabilitar todo el entorno para el ocio de todos
los vecinos, así como la mejora de las pista de petanca.
Cuando la obra esté acabada, dispondremos de un espacio multiusos que se destinará fundamentalmente a las actividades juveniles.
También las entidades olesanas podrán utilizar este gran espacio.
Asimismo dispondremos de una ala que acogerá principalmente
la Asociación de Vecinos (recordáis que hace 4 años estabais de
alquiler en unos bajos del barrio).
PLAZA DEL OLI
Esta es una de las actuaciones de las que el actual equipo de
gobierno más se enorgullece. Se trata de la mejora y reordenación
del Parque Infantil de la Plaza del Oli, con la creación de un espacio adecuado para los más pequeños y para niños con alguna
discapacidad. El alto número de personas que lo utiliza nos indica
lo acertado de la actuación.
ACTUACIONES PENDIENTES
Además de acabar la rehabilitación del matadero, es necesario seguir actuando en el Eixample. Por eso, en los próximos años, si
nos dais vuestra confianza, nos comprometemos a seguir con las
mejoras de pavimentación, de aceras, de movilidad, iluminación,
pasos elevados, etc.
También es necesaria una actuación en la calle Passeig del Progrés, para evitar las aglomeraciones y atascos del tráfico en esta
zona. Por ello estamos trabajando en habilitar un gran aparcamiento cercano a esta zona.
Otro de los compromisos del Bloc Olesà consiste en la mejora del
Parque del Estatut, que precisa de muchas mejoras desde el mismo día de su inauguración.
El anterior equipo del gobierno tripartito, formado por el PSC, Convergència i Unió i algunos miembros de la candidatura de Movem
Olesa, dejaron perder una subvención de 500.000€ que debía
permitir recuperar el antiguo matadero, un espacio magnífico en
medio del pueblo que hace demasiado tiempo que permanece cerrado. El actual equipo de gobierno del Bloc Olesà se ha marcado
como actuación prioritaria convertir este espacio en uno de los
principales equipamientos públicos de Olesa. En estos momentos,
cofinanciada por la Diputación de Barcelona, ya se ha empezado
la primera fase, con la rehabilitación del tejado. La segunda fase ya
ACTES CAMPANYA
Divendres 15 maig
19.30 h
Festa dels colors
Parc Municipal
23 h
Festa jove disco DJ
Parc Municipal
Diumenge 17 maig
19 h
Havaneres i rom cremat
Plaça de l’Oli
Divendres 22 maig
21 h
Acte final de campanya
Plaça de les Fonts
hi
puges?
Descargar