dividían por medio de sierra silícea, lo que es muy reco

Anuncio
d i v i d í a n por medio de sierra silícea, lo que es m u y
noscible por la a n c h a r a n u r a q u e en su e x t r e m o
reco-
presentan
(fig. 1 1 ) , mientras que los d i v i d i d o s a golpes manifiestan
la
Fig. 11.—Cervus elaphus L . Restes de banyes arab senyals de hauer-se intentât tallar
amb silex (Serinyà).
fractura desigual y astillosa, testimonio cierto de la b r u s c a
operación a que estuvieron sujetos».
E n el dipósit m a g d a l e n i á de l ' A b r i c R o m a n í de C a p e l l a des, h a trovat en V i d a l v a r i s c a i x a l s , fragments de m a n d í b u l a ,
i a l g u n s trossos de b a n y a de la base i de la punta (fig. 1 2 ) .
A Caldes de M a l a v e l l a ha trobat en V i d a l v a r i s c a i x a l s i
Descargar