CONTROL BAIXES MÈDIQUES

Anuncio
 CONTROL BAIXES MÈDIQUES
El dia 1 de setembre de 2014 entrarà en vigor el R.D. 625/2014, de 18 de juliol (BOE. 21-07-2014),
que introdueix noves mesures de control en relació les baixes mèdiques derivades de contingències
comuns -malalties i accidents no laborals-. Els aspectes a destacar són els següents:
1.- S’autoritza a les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social a
realitzar la gestió i el control dels processos de baixa derivats de contingències comuns des del
primer dia. Fins ara els controls només els podien fer a partir del dia 16è de baixa.
2.- Les Mútues podran proposar altes mèdiques d’aquelles baixes que considerin no justificades o
què l’afectat està recuperat, seguint el procediment següent:
a)
Realitzant una proposta d’alta a la inspecció mèdica que disposarà de 5 dies hàbils
per contestar si l’accepta o no.
b)
Si no contesta o aquesta és negativa, podran enviar la proposta d’alta a l’INSS, que
disposarà d’un termini de 4 dies per contestar. S’estableix un règim transitori de 6 mesos
(fins 01-03-2015) durant el qual s’amplien els terminis de contestació dels serveis mèdics
de la Seguretat Social (11 dies enlloc de 5) i de l’INSS (8 dies enlloc de 4).
3.- Els documents de baixa i confirmació s’expediran en funció de la durada que estimi el facultatiu
que els emet:
a)
Processos fins a 5 dies, s’entregaran documents de la baixa i l’alta en el mateix moment.
b)
Processos entre 5 i 30 dies, s’entregarà document de confirmació cada 14 dies.
c)
Processos entre 31 i 60 dies, s’entregarà document de confirmació cada 28 dies.
d)
Processos de més de 60 dies, s’entregarà document de confirmació cada 35 dies.
La no compareixença dels treballadors a les citacions de reconeixements mèdics de les Mútues
suspendrà cautelarment el subsidi i es donarà un termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia de
la incompareixença, per tal de justificar-ne els motius. En cas de no justificació s’extingirà la
prestació.
Per qualsevol dubte vers el tema restem a la seva disposició.
Atentament,
Josep A. Simó Anglés
Advocat
Soci
Director Àrea Laboral i S. Social
Balaguer, juliol de 2014
CONTROL BAJAS MÉDICAS
El dia 1 de septiembre de 2014 entrará en vigor el R.D. 625/2014, de 18 de julio (BOE. 21-072014), que introduce nuevas medidas de control en relación a las bajas médicas derivadas de
contingencias comunes –enfermedades y accidentes no laborales-. Los aspectos a destacar son
los siguientes:
1.- Se autoriza a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social a realizar la gestión y el control de los procesos de baja derivados de
contingencias comunes desde el primer día. Actualmente los controles se realizan a partir del
día 16 de la baja.
2.- Las Mutuas podrán proponer altas médicas de aquellas bajas que consideren no justificadas o
que el afectado esté recuperado, siguiendo el procedimiento siguiente:
a)
Realizando una propuesta de alta a la inspección médica que dispondrá de 5 días hábiles
para contestar si la acepta o no.
b)
Si no contesta o es negativa, podrán enviar la propuesta de alta al INSS, que dispondrá
de un plazo de 4 días para contestar. Se establece un régimen transitorio de 6 meses
(hasta 01-03-2015) durante el cual se amplían los plazos de contestación de los servicios
médicos de la Seguridad Social (11 días en vez de 5) y del INSS (8 días en vez de 4).
3.- Los documentos de baja y confirmación se expedirán en función de la duración que estime el
facultativo que los emite:
a)
Procesos hasta 5 días, se entregaran documentos de baja y alta en el mismo momento.
b)
Procesos entre 5 y 30 días, se entregará documento de confirmación cada 14 días.
c)
Procesos entre 31 y 60 días, se entregará documento de confirmación cada 28 días.
d)
Procesos de más de 60 días, se entregará documento de confirmación cada 35 días.
La no comparecencia de los trabajadores a las citaciones de reconocimientos médicos de las Mutuas
suspenderá cautelarmente el subsidio y se dará un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día de
la incomparecencia a fin de justificar los motivos. En caso de no justificación se extinguirá la
prestación.
Para cualquier duda al respecto quedamos a su disposición.
Atentamente,
Josep A. Simó Anglés
Abogado
Socio
Director Área Laboral y S. Social
Balaguer, julio de 2014
Descargar