150 aniversari de l`aprovació canònica dels pelegrins

Anuncio
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS PELEGRINS - Autor J.R.M. - Setembre 2014
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS
PELEGRINS DE LES USERES
El present article històric s'enmarca dintre de les efemèrides que el nostre
poble de Les Useres començarà a partir del mes de novembre del 2014 i
conclouran a les festes d'agost de 2015.
Cal recordar que en el 2015 celebrarem el 150 aniversari de la
proclamació de la festivitat del Santíssim Crist de l'Agonia com a festa de
vila en el dia 7 d'agost i amb el corresponen segon patronatge userà sota
aquesta advocació de tan de fervor userà; dita proclamació va ser
sol.licitada per l'Ajuntament i Clero de Les Useres l'any 1864 i va ser
ratificada pel bisbe de Tortosa a l'any següent.
Bé, doncs, el mateix Bisbe de Tortosa, D. Benet Vilamitjana i Vila, també
a petició de l'Ajuntament de Les Useres, en el mateix any que en
l'anterior document, el 1865, va autoritzar i regularitzar la pelegrinació a
Sant Joan de Penyagolosa.
Cal dir que és el primer document històric més antic d'importància
rellevant que actualment existeix sobre la nostra singular i característica
pelegrinació de penitència.
Aquest document1 va ser publicat pel capellà, aleshores de Les Useres,
mossén Jesús Miralles, historiador d'Atzeneta i de la comarca del
Maestrat i de l'històrica Orde de Santa Maria de Montesa i Sant Jordi
d'Alfama2 ; el qual va estar regentant la parròquia userana des de 1985
fins el 1993 (va faltar l'any 2005).
Aquest document es troba a l'Arxiu Diocesà de Tortosa i li va ser lliurat a
mossén Jesús pel capellà fill del poble mossén Joaquin Barberán, que
aleshores regentava eixe arxiu tortosí, actualment ja no ocupa el càrrec
d'arxiver.
En el Boletín Oficial Eclesiástico de Tortosa apareix que Les Useres tenia
en eixes dates 2.738 habitants, el rector de la parròquia era mossèn
Miguel Sicars i Escura, de 53 anys i natural de Sant Feliu de Guíxols
(Girona); el vicari era mossèn Pere Saragossà, de 26 anys, natural de
Benassal.
1
Aquest document es va publicar en la HOJA PARROQUIAL del Bisbat
de Segorbe - Castelló als núms. 1474 -5-6, corresponents als diumenges
23 i 30 de desembre de 1990 i 6 de gener de 1991, però només en els 50
exemplars de la parròquia de la Transfiguració del Senyor.
2
També va publicar el mateix document i altres comentaris personals
sobre la nostra pelegrinació al Butlletí del Centre d'Estudis del Maestrat
num. 35, p. 47 -56, de l'any 1991.
1
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS PELEGRINS - Autor J.R.M. - Setembre 2014
Hi havien tres capellans beneficiats3: mossèn Ramón Ribés i mossén
Francisco Tena, els dos de Les Useres, i mossèn Andrés Palos, de
Morella.
El mateix Butlletí conta la Visita Pastoral del Bisbe Benet Vilamitjana al
nostre poble, la qual es va efectuar del 7 a l'11 d'octubre de 1864, amb
aquestes paraules: "... por la tarde del día 7 salió de Adzaneta para
Useras, donde se le tenía preparado un lucido recibimiento, que estorbó
la lluvia con gran sentimiento de aquellos vecinos, privados por esta
causa de dar toda la espansión que deseaban a los sentimientos de
respeto y cariño que profesan a su Pastor. El dia 11 dejó S.S.I. a Useras
para trasladarse a Lucena...".
Així, en el present document que anem a plasmar no cal fer molts
comentaris al respecte, perquè per si sol ens mostra amb unes paraules
entenedores i clarificadores que la nostra pelegrinació al Santuari de Sant
Joan de Penyagolosa (abans de la Font Coberta) i de Santa Bàrbara del
terme de Vistabella del Maestrat ha estat sempre de penitència, mai
festiva ni de romeria (el document ho confirma aprobamos la
peregrinación de penitencia); i a més a més, sempre lligada a una
voluntad personal, al vot d'un poble, a complir allò que sempre ha estat
transmés de pares a fills, sense obligar a ningú, es va de pelegrí per
devoció particular en comunió al vot general per demanar salut, pau i
pluja per al nostre poble i terme seguint els postulats marcats per la nostra
esglèsia local (així ho aprova el document que únicamente en el concepto
de práctica voluntaria de devoción, digna de ser religiosamente
mantenida).
DOCUMENT
El document porta data de 10 de març de 1865, redactat a Tortosa pel
bisbe Benet Vilamitjana i Vila, en què autoritza i aprova canònicament la
Pelegrinació de Les Useres a Sant Joan de Penyagolosa a petició de
l'Ajuntament userà. (Al 2015 es compleix el 150 aniversari d'aquesta
aprovació).
El capellà Mossén Jesús Miralles va deixar una fotocòpia de l'original a
l'Arxiu Parroquial de Les Useres.
Per a saber més sobre els rectors de la nostra esglèsia userana cal anar a
l'article històric publicat pel Cronista - Historiador Local D. José Rubio
Miguel a la pàg. web de l'Ajuntament lesuseres.es amb el títol: "Els
Capellans de la parròquia de Les Useres en la Diòcesis de Tortosa (s. XV
- 1960)".
3
2
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS PELEGRINS - Autor J.R.M. - Setembre 2014
Nos, Dr. D. Benito Villamitjana y Vila, por la Gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostólica, Obispo de Tortosa, del Consejo de S.M.I.
El magnífico Ayuntamiento de la Villa de Useras, de esta nuestra
diócesis, en recurso de 8 de octubre del año propasado 1864, al tiempo
de la Santa Visita de aquella Iglesia y Parroquia, nos expuso entre otras
cosas lo siguiente.
Después de confesar y comulgar trece individuos vistiendo los hábitos de
peregrinos salen de esta población el viernes último de abril todos los
años a visitar a San Juan de Penagolosa, y por cabeza un sacerdote,
cuya peregrinación tan seria y santa merece conservarse sin alteración,
observándose de algun tiempo a esta parte alguna resistencia por parte
de este Clero en presidir dicha procesión con aumento de limosna, y
secundando este aumento el Sr. Cura de Vistabella, que no tiene otra
intervención que facilitar la libre entrada a dicho ermitorio; se cree esta
Municipalidad en el deber de acudir a V.S. Iltma. para la competente
autorización y regularización de derechos.
Y Nos, considerando que son razonables y piadosos los deseos de la
Corporación Municipal, en uso de nuestra autoridad ordinaria,
aprobamos la peregrinación de penitencia al ermitorio de San Juan de
Peñagolosa, que desde tiempo inmemorial hace todos los años el viernes
último de abril la villa de Useras, pero únicamente en el concepto de
práctica voluntaria de devoción, digna de ser religiosamente mantenida,
y, a fin de evitar dificultades y conflictos, oídos los R.R. párrocos de
Useras y Vistabella, y tornados los conformes que hemos creido
convenientes, teniendo presente lo que en casos análogos se observa en
otras parroquias y lo que la justicia y equidad demandan, venimos en
mandar:
1º - Los clavarios invitarán al rvdo. párroco a acompañar la
peregrinación. Conviene que vayan dos sacerdotes, debiendo ser
preferidos los del pueblo. Si el párroco va, será él quien presida; si por
justos motivos se escusa, designará al que deba presidir.
2º - Al párroco corresponde, 1º suspender y aplazar para otro día la
peregrinación, si el tiempo está malo o sobreviene algún accidente
grave; 2º celar para que ni en la salida y entrada, ni en el curso de la
peregrinación, ni en su estancia en San Juan (salvo el derecho del rvdo.
párroco de Vistabella) se haga nada contrario a las rúbricas de la
Iglesia, o ridículo, o que por cualquier concepto desdiga de la
religiosidad del acto.
3
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS PELEGRINS - Autor J.R.M. - Setembre 2014
3º - En los accidentes imprevistos del viaje disponer lo que dicte su
prudencia en utilidad y decoro de la peregrinación. En ausencia del
párroco tendrá las atribuciones del nº 2 y 3º el sacerdote que presida la
peregrinación.
4º - A los sacerdotes de la peregrinación se les proporcionará, según es
costumbre, caballería y comida, y además se les retribuirá con la
cantidad de cuarenta reales (a cada uno), corriendo a cargo del que
presida la misa que se canta en el santuario de San Juan y del otro la que
se reza en el de San Miguel de las Torrocellas.
Si va un solo sacerdote y celebra las dos misas se le añadiran diez reales.
Si el sacerdote que dice la misa en las Torrocellas, no va con la
peregrinación, y si los que van han debido llamarse de afuera, deberá
retribuírseles en proporción al trabajo, según se convengacon los
clavarios. Si a los sacerdotes no les conviene comer con la
peregrinación, será de su cuenta y a sus costas la comida.
5º - Al tiempo de pedir al rvdo. párroco de Vistabella el permiso para la
peregrinación, los clavarios le invitarán a que se sirva acudir al
santuario de San Juan para recibir la Peregrinación y tomar parte en las
funciones religiosas que allí han de celebrarse. Si acude personalmente
se le retribuirá con la cantidad de veinte reales, si se hace representar,
con la de diez; y si no acude personalmente ni se hace representar, con la
de cinco en reconocimiento de sus derechos.
6º - En todas las funciones que se celebren en el santuario de San Juan,
la presidencia corresponde al párroco de Vistabella; conviene sin
embargo que por urbanidad y justa deferencia la ceda, sin perjuicio de
su derecho, en favor del párroco de Useras, o de otro eclesiástico
calificado que hubiera conducido la peregrinación.
7º - Los individuos del clero de Useras que asistan a los dos funciones
de salida y entrada de la peregrinación, percibirán 4 reales por cada
una; y los beneficiados de San Juan asimismo 4 por recibir y despedir la
peregrinación y asistir a la procesión alrededor del santuario, y otros 4
por asistir a la misa cantada.
8º - Todos los gastos de la peregrinación correrán por cuenta de los
clavarios, quienes rendirán cuentas anuales de su administración, en
conformidad a lo mandado en el Tit. 13, cap. 2º y 3º de la I Parte de las
Constituciones Sinodiales de la Diócesis.
Y mandamos que se dé copia de este nuestro Decreto al M.
Ayuntamiento, y al rvdo. párroco de Useras, quien lo unirá a los de
última visita, y de la parte que le conviene a él y a los beneficiados de
4
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS PELEGRINS - Autor J.R.M. - Setembre 2014
San Juan, al rvdo. párroco de Vistabella.
Dado en Tortosa, a los diez de marzo de mil ochocientos sesenta y cinco.
Benito. Obispo de Tortosa.
Por mandato de S.S.I. el obispo mi Sr.
Lic. Pablo Ditjar, Secretario.
A més a més, en aquest article històric també he vollgut posar de
rellevància altres documents històrics que parlen de la nostra pelegrinació
i que coneixem actualment.
La referència històrica més antiga que parla sobre aquesta pelegrinació
(que jo conega, clar està) es troba en la Visita Pastoral del Bisbe de
Tortosa, fra Joan Izquierdo, de l'any 1575; el qual va reglamentar algunes
romeries i peregrinacions del bisbat de Tortosa4, entre d'elles la del
Portell, la de Castellfort, la de Culla i la de Les Useres (aquesta darrera,
concretament el dia 7 de setembre, on prohibeix que hi vagen les dones).
Ara bé, la documentació fonamental per a saber tot allò que afecta al
nostre ritual i cerimònia és la vella Consueta escrita per José Tomás
Forés; el qual va nàixer l'any 1878 i amb domicili l'any 1905 al carrer de
la Roca nº 3; per tant, eixa llibreta de velles quartilles es va realitzar a
principis del segle XX: en la primera fulla apareix la signatura de l'autor
de la mateixa; després hi han dos fulles amb el text del cant de les
estacions; altres dos més amb el títol Horas de Salida y entrada en la
Peregrinación, acabant amb l'Himne Deus Tuorum militum; i ja després
hi ha el corpus fonamental de tot el cerimonial amb el títol Esplicacion de
la Prosecion que se hace Todos los Años A Sn. Juan De Peñagolosa.
Aquesta consueta ha estat publicada per l'antropòleg i fill predilecte userà
D. Àlvar Monferrer i Monfort, en el llibre realitzat l'any 1984 a càrrec de
l'autor i amb el recolzament de dues institucions locals: l'Ajuntament de
Les Useres i la Caixa Rural Sant Felip Neri.
Per últim, també m'agadaria publicar un document inèdit que vaig
topetar en ma casa i que fa referència a les Obligacions del Guia en la
nostra pelegrinació; es tracta d'una llibreta de tamany de quartilla tota
plegadeta que estava guardada dins de la boina del meu rebesavi,
Francisco Cuevas Albalate, conegut amb el malnom de Ros de Dimes (ell
va ser el guia en el darrer any abans de començar la guerra i en el primer
any després d'acabar-se).
Segons consta en un article publicat per S. Castellet i Casanova al
Butlletí de l'Associació Cultural la Balaguera de l'any 1995. Dit document
originari es troba a l'Arxiu de la Catedral de Tortosa, caixa 4, visita num.
18.
4
5
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS PELEGRINS - Autor J.R.M. - Setembre 2014
A més a més, segons tradició familiar, va estar escrita pel vicari de Les
Useres mossén Fernando Gasch Villalonga5, abans de complir el camí del
martiri en la passada Guerra Civil (segurament fou escrita cap a finals de
l'any 1935).
Actualmet el document original el vaig cedir al Museu dels Pelegrins,
juntament amb altres documents i peces relacionades amb dita
pelegrinació.
Consta de 11 planes escrites a mà en castellà, menys 3 fulls que estan en
el valencià no normatiu, els quals fan referència a allò que el Guia ha de
dir en la cerimònia del perdó, el moment més íntim i emotiu de tota la
pelegrinació.
DOCUMENT
En la portada apareix la següent referència: - JHS - Obligaciones del
Guia en la Peregrinación de San Juan que se celebra el último viernes
del mes Abril de cada año.
Plática ó súplica del día de la llegada de la Peregrinación a la Sta.
Ermita de S. Juan Btª. de Vistabella
Ya hemos llegado amados hermanos y compañeros míos todos en
Jesucristo, a la Stª Ermita y al mismo Santuario de nuestro amado
Abogado y Protector S. Juan Bautista. Ya estamos en su dulce y amable
presencia. Que digno de nuestro respeto y de nuestra veneración, en este
Santo Lugar; la modestia, el silencio, el rezo santo, el cántico devoto, la
templanza en la comida y bebida, la mortificación y la penitencia deben
de resplandecer en todos nosotros.
Hermanos míos, nuestra venida es de penitencia, es de rogativa, al
grande y poderoso S. Juan Btª.
Humillémonos pues en su presencia y ofrezcámosle todas las penalidades
que hemos sufrido en nuestra Santa Peregrinación, para que las presente
ante el Trono de la Majestad de nuestro Dios Todopoderoso.
Supliquémosle que interponga sus méritos y su poderoso valimiento para
que el Señor nos conceda lo que le pedimos en nuestra santa Rogativa.
Roguémosle que nos alcanze la conservación de la divina gracia para
nuestras almas, la salud si nos conviene para nuestros cuerpos y la lluvia
Per a saber més sobre el conflicte bèl.lic en el nostre poble cal anar a
l'article històric realitzat pel Cronista - Historiador Local D. José Rubio
Miguel, publicat en la pàg. web de l'Ajuntament lesuseres.es sota el títol:
La Parròquia de Les Useres durant la Guerra Civil (1936 - 1939).
5
6
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS PELEGRINS - Autor J.R.M. - Setembre 2014
y el rocio del Cielo para nuestros campos. Obliguémosle con nuestra
devoción, con nuestros buenos afectos, con nuestra mortificación y con
nuestras súplicas.
Con esta santa disposición se presentaban nuestros Padres antepasados
todos los años como nosotros a esta Santa Ermita, y a la presencia de
este poderoso Santo, arrodillados en este pavimento derramaban de sus
ojos copiosas lágrimas de devoción y de amor; aquí en este santo lugar
pasaban la noche en el rezo, en meditaciones santas y en fervorosas
súplicas a este glorioso Santo; aquí le manifestaban sus trabajos, sus
aflicciones y todas sus necesidades y el Señor por su intercesión les
concedía el alivio, el socorro y el consuelo.
¡Qué devotos y compungidos llegaban al Santo Sacramento de la
Penitencia!; ¡Con qué fervor recibían la Sagrada Comunión, las
palabras dulces y suaves y amorosas del Salvador en la noche de su
Cena: <<El que come mi Carne y bebe mi Sangre tendrá la vida
eterna>>!
Imitémos amados hermanos míos, imitemos la devoción de nuestros
padres y este poderoso Santo nos alcanzará del Señor todas las gracias y
favores que le pedimos en nuestra Santa Rogativa.
¡Oh Glorioso Santo! ¡Oh amado Abogado Protector nuestro! Yo como
Guía y Conductor , aunque indigno, de esta Santa Procesión o
Peregrinación, os ofrezco mi corazón y mis buenos afectos, los de estos
mis amados compañeros y los de todos los moradores de mi pueblo.
Recibídlos Santo mío y sed nuestro intercesor para con el Padre de las
misericordias; alcanzadnos de este Benignísimo Señor, que nuestras
almas se conserven siempre en su divina gracia; que nuestros cuerpos se
mantengan en salud, que sean libres de enfermedades contagiosas y que
jamás sean instrumento de ofensas contra su Divina Majestad, y que
nuestros campos sean beneficiados y favorecidos con la lluvia y rocio
del Cielo, librádlos de granizo, langosta, gruga y de todo mal, que los
frutos de nuestra tierra sean bendecidos y conservados.
Alcanzad también bendiciones a los venerables Ministros del Altar y
conservádles en la divina gracia para que trabajen y santifiquen al
Pueblo. Alcanzad bendiciones a los magníficos Señores del Gobierno
que nos gobiernen con equidad y justicia.
Alcanzad a los Padres y Madres de família conocimiento de la Santa
Doctrina, para que instruyan bien en ella a sus hijos.
Alcanzad a las almas de nuestros padres difuntos el descanso eterno.
Finalmente alcanzadnos a todos que nos conservemos en el alma a Dios
y la observancia en la Divina Ley, para que logremos la dicha de verle y
gozarle en compañía vuestra por toda la eternidad en la Gloria. Amén.
7
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS PELEGRINS - Autor J.R.M. - Setembre 2014
Rezaremos un Padre Nuestro y Ave María y Gloria Patri al glorioso S.
Juan Bautista para que todo lo dicho sea cumplido. Viva S. Juan Btª.,
viva su valimiento para con Dios y su favor para con nosotros.
Plática ó Súplica del Guía a la despedida de la Peregrinación de la Stª.
Ermita de San Juan Bautista.
¡Oh glorioso Santo! ¡Oh amado Protector nuestro! Ya es llegada la hora
de volvernos a nuestro pueblo. Ya es llegado el momento de ausentarnos
de vuestra amable presencia. ¿Qué queréis de nosotros Santo mío?
Recibid nuestros corazones y nuestros buenos afectos y queden
depositados en vuestra presencia.
Nosotros necesitamos de vuestra compañía y de vuestra asistencia en el
camino de nuestra Peregrinación. Estad pues siempre con nosotros.
Sed nuestro Guía, nuestro Centinela, nuestro Angel Custodio, para que
los espíritus malignos no nos inquieten con sus perversas tentaciones y
nos enfríen en la devoción.
Haced que nuestros pasos, nuestros rezos, nuestras súplicas y nuestros
cánticos sean devotos y agradables al Altísimo Dios Todopoderoso.
Haced también que lleguemos a nuestra Iglesia Parroquial, a nuestras
casas y a nuestro Hogar sin impedimento alguno espiritual ni corporal.
Nosotros seremos siempre vuestros devotos y os amaremos toda nuestra
vida. Vós alcanzádnos del Señor que os amemos también por toda la
eternidad en la Gloria. Amén.
Platiqueta que el Guia te que fer als 12 Pelegrins en la Ermita de San
Juan.
Chermanets meus, lo que yo en estos solemnes moments representa es a
Jesucrist, y vosatros als seus 12 Apostol.
Nostre Syñor baxà del sel a la terra pera salvarmos a tota la humanitat y
donarmos en eisa salvasió la felisitat eterna de la Gloria.
Jesucrist va entrar en este mon 33 añs y va viure en compañia nostra,
pera donarmos exemple de lo que habien de fer y obrar pera salvarmos.
En els tres últims añs, cuan comensà a predicar, va elegir com a
discipuls y compañeros a 12 homens que eren els 12 apostols y éstos son
els que se van encarregar de extendre la Doctrina que el seu Mestre
predicave, y la van extendre per tot lo mon.
A causa del bé y dels milacres que fehe, Jesucrist, el Salvador del mon,
no va resibir sinó despresis, calumnies, y per fi va ser condenat a morir
clavat en Creu.
8
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS PELEGRINS - Autor J.R.M. - Setembre 2014
Els seus seguidors, ó siga els 12 Apostols, també per predicar la mateisa
doctrina, fer milacres per la virtud que Jesucrist els havia donat; van ser
perseguits y moriren martyrs profesan la fé cristiana.
San Juan, chermans meus, va ser enviat per Deu Nostre Syñor pera
preparà el camí de la predicasió de Jesucrist y per un milacre de Deu va
naiser santificat y se li donà el nom de "Profeta del Altísimo".
San Juan vivie en aquells tems en que se perseguien als cristians pera
ferlos renegar de la fé; pero ell aprofitave tota ocasió pera poder
predicar el bé y corregir tota clase de maldat.
Vivie entonses un rey molt ruin que se die Herodes y vivie una vida
escandalosa en la dona de un chermà seu que li dien Herodies; pero
perque San Juan li repremie per la mala vida que portave, Herodes ple
de furia y malisia va manar que el tanacaren en la presó.
Pero el desich de aquell Rey era que desapareguere.
Va convidar un dia de garn festa Herodes, a tots els seus amichs y varen
fer un gran ball; va ballar la filla de Herodias y tan va agradar a
Herodes y a tots els convidats que li va dir: << Demanam tot lo vulgues
que teu donaré, encara que vulgues la mitad del meu reinat>>.
Va ella y li pregunte a sa mare ¿que li podrie demanar? y li conteste: <<
Demánali el cap de Juan Batiste>>.
Entre de repent y li fà eisa petisió: <<Que li donare en un plat el cap de
Juan Batiste.>>
Va manar Herodes a un soldat que tallaren en una espasa el cap de Juan
Batiste y que li la presentaren en un plát.
Aquell soldat entre en la presó a on estave tancat Juan Batiste, li talle el
cap y en un plat lil van presentar a la filla de Herodies.>>
De este modo moren els que prediquen la fé y la doctrina de Déu; ésta es
la mort mes felis y gloriosa, perque els que la resibisen van directamen al
Sel.
Estimats Chermanets, també Nostre Señor al cap de 33 añs que estave en
este mon, va ser asotat, coronat de espines y el van clavar en una Creu y
en ella va morir; y de esta manera va pagar pels nostres pecats y podiem
ja ser salvats; pues Ell mos va obrir per la seua mort les portes del Sel
que estaven tancaes pels pecats.
Pero antes de anar a la Creu, va reunir als 12 apostols y va instituir la
Sagrada Eucaristia; agarrà un tros de pà, el benedís y digué aquelles
paraules:<< Aisò no es pà, es el meu Cos>>, y agarran una copa de vi,
el benedís y digué:<< Aisò no es vi, es la meua Sang>>.
Jesucrist era Deu, y a pesar de això va llavar els peus als 12 apostols
antes de la Cena y achinollat els besà a tots els peus.
9
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS PELEGRINS - Autor J.R.M. - Setembre 2014
Jesucrist era Deu, per lo tant inosentísim, y a pesar de això clavat en la
Creu y patin aquells grans dolors y amargures; va perdonà a tots els que
li havien crucificat.
Yo pues, chermanets meus, en conmemorasió de aquelles grans escenes,
en la mes gran humiltat y reverensia, me achinolla als vostres peus, pera
besarlos y desde lo íntim del meu cor vos demana perdó a tots dien estes
paraules: <<Chermanets meus, ¿me perdoneu?, pues yo de tot cor vos
perdona a vosatros també.>>
Obligaciones que debe saber el Guía
1º) En la Yglesia Parroquial de Useras
Se reza la Estación de los Altares: son seis Padre nuestros, Ave Marías y
Glorias patris: Altar Mayor, la de las Almas del Purgatorio, la del Dulce
Nombre de Jesús, la de la Virgen del Rosario y la de San José.
Un Padre nuestro a San Juan, otro a Santa Bárbara y un Credo al
Santísimo Cristo de la Agonía.
2º) En la Ermita de San Miguel
Se reza la Estación de las Cinco Llagas a Cristo Crucificado: mano
derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo y Sagrado Costado,
con 5 Padre nuestros y Glorias y al final un Credo.
3º) En la Ermita de San Juan
Acabada de llegar la Procesión se reza la Estación al Santísimo
Sacramento: alabado sea el Santísimo Sacramento del altar antes y
después; son 6 padre nuestros y Glorias y al final un Credo.
Después un Padre nuestro a San Juan y otro a Santa Bárbara, otro a
Santa Isabel y otro a San Zacarías.
4º) En la Parroquia de Chodos
No se reza nada.
5º) Llegada en la Yglesia Parroquial de Useras
Se reza a las Animas Difuntas, que son 3 Padre nuestros, y uno por
nuestras mayores obligaciones y al final de cada padre nuestro se dice
"Requiescat in pace", en vez de Gloria.
10
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS PELEGRINS - Autor J.R.M. - Setembre 2014
Después un Padre nuestro a San Juan Btª. por las gracias del viaje, otro
a Santa Bárbara y un Credo al Cristo.
Orden de Horas que se ha de seguir en la Peregrinación
Salida del pueblo (mañana) 6
Corral " Roch"
6'30
Savina almorzar
7'30
Salida de almorzar
8
Fuente de la "Vall"
9
Ermita de S. Miquel
10
Salida de S. Miquel
1'15
Fuente de "Ycart"
2'15
A la encina cortada
en vista de Chodos
3
A la Fuente de "Pozos"
4'30
Salida de la Fuente
5'15
A lo más alto "Marinet" 6
A la ermita de S. Juan
7
Salida de S. Juan (mañ.) 10'45
Al pino donde se calzan 11'15
A la fuente del Archivillo 12'30
A la parroquia de Chodos 1
A la Encina
2
A la Fuente " Ycart"
3
Al Merendar
4
Salida de Merendar
Corral "Blanch"
Llegada al Pueblo
5'30
6'40
7'30
Article històric per a la conmemoració del 400 Aniversari de l'actual
temple parroquial (1614 - 2014) i del 150 aniversari de la proclamació
del Santíssim Crist de l'Agonia com a 2n patró de Les Useres (1865 2015).
LES USERES, 8 DE SETEMBRE DE 2014 - FESTIVITAT DE LA
MARE DE DÉU DE LORETO (del Orito)
JOSÉ RUBIO MIGUEL - CRONISTA - HISTORIADOR LOCAL
DE LES USERES
11
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS PELEGRINS - Autor J.R.M. - Setembre 2014
Anys 1950 – 60 Els Pelegrins a l'eixida de Sant Joan de Penyagolosa
Manuscrit de la Consueta Vella dels Pelegrins – 1900 – 1910 (Aprox.)
12
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS PELEGRINS - Autor J.R.M. - Setembre 2014
Els Pelegrins al Pinar de Sant Joan – Anys 1915 - 1920
Signatura de l'autor de la Consueta dels Pelegrins (1º pàgina)
13
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS PELEGRINS - Autor J.R.M. - Setembre 2014
Portada de la Llibreta de les Obligacions del Guia – Any 1935
Els Pelegrins en la Plaça del Loreto – Anys 1950 - 60
14
150 ANYS DE L'APROVACIÓ CANÒNICA DELS PELEGRINS - Autor J.R.M. - Setembre 2014
Paraules del Guia en la Cerimonia del Perdó (valencià no normatiu)
Gojos en Honor a Sant Joan de Penyagolosa (Finals del S. XVIII)
15
Descargar