RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2008, de la Direcció General

Anuncio
Num. 5942 / 28.01.2009
3050
Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge
Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda
RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2008, de la Direcció
General per al Canvi Climàtic, per la qual atorga a l’empresa Vidrio Ecológico, SL l’autorització ambiental integrada per a les instal·lacions de fabricació de vidre buit
ubicades al terme municipal de l’Olleria. [2009/578]
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de la Dirección General para el Cambio Climático, por la que otorga
a la empresa Vidrio Ecológico, SL la autorización ambiental integrada para las instalaciones de fabricación de
vidrio hueco ubicadas en el término municipal de l’Olleria. [2009/578]
Vistos els documents que es troben en l’expedient 333/06 IPPC,
instruït a instàncies de l’empresa Vidrio Ecológico, SL, a fi d’obtenir
l’autorització ambiental integrada per a les instal·lacions de fabricació de
vidre buit, s’emet aquesta resolució de conformitat amb els següents
Vistos los documentos obrantes en el expediente 333/06 IPPC,
instruido a instancia de la empresa Vidrio Ecológico, SL, con el fin
de obtener la autorización ambiental integrada para las instalaciones
de fabricación de vidrio hueco, se emite la presente resolución de
conformidad con los siguientes,
Antecedents de fet
Antecedentes de hecho
Primer. Amb data 22 de desembre de 2006, el senyor Francisco
Sahuquillo Albiñana, en representació de l’empresa Vidrio Ecológico, SL, amb CIF B-96254917 i domicili social al polígon industrial El
Carrascot, vial B del terme municipal de l’Olleria (València), presenta
en la Conselleria de Territori i Habitatge una sol·licitud d’autorització
ambiental integrada per a les instal·lacions de fabricació de vidre buit,
que es detallen en l’annex I.
A la sol·licitud s’adjunta l’informe de compatibilitat urbanística
emés per l’Ajuntament de l’Olleria.
Primero. Con fecha 22 de diciembre de 2006, el señor Francisco
Sahuquillo Albiñana, en representación de la empresa Vidrio Ecológico, SL, con CIF B-96254917 y domicilio social en el polígono industrial El Carrascot, Vial B del término municipal de l’Olleria (Valencia), presenta en la Conselleria de Territorio y Vivienda, solicitud de
autorización ambiental integrada para las instalaciones de fabricación
de vidrio hueco, que se detallan en el anexo I.
A la solicitud se acompaña el informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de l’Olleria.
Segon. Una vegada admesa a tràmit la sol·licitud, la Conselleria
remet l’expedient a totes aquelles administracions públiques i òrgans
de la Generalitat que han d’intervenir en la resolució de l’autorització
ambiental integrada, a fi que emeten informe sobre la suficiència de la
documentació que acompanya la sol·licitud.
Segundo. Una vez admitida a trámite la solicitud, la Conselleria
remite el expediente a todas aquellas Administraciones Públicas y
Órganos de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la
autorización ambiental integrada, con el fin de que informen sobre la
suficiencia de la documentación que acompaña la solicitud.
Tercer. Consten en l’expedient els informes de l’Ajuntament de
l’Olleria, del Servei d’Avaluació d’Impacte Ambiental, del Servei de
Protecció de l’Ambient Atmosfèric, del Servei de Residus Urbans i del
Servei de Residus Industrials.
Tercero. Obran en el expediente los informes del Ayuntamiento de
l’Olleria, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, Servicio
de Protección del Ambiente Atmosférico, Servicio de Residuos Urbanos, y del Servicio de Residuos Industriales.
Quart. Amb data 12 de juliol de 2007 se sotmet a informació pública l’expedient de referència, durant un període de 30 dies
hàbils, d’acord amb el que estableix l’article 16 de la Llei 16/2002 i
se’n publica l’anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
(DOCV núm. 5554).
Cuarto. Con fecha 12 de julio de 2007 se somete a información
pública el expediente de referencia, durante un período de 30 días
hábiles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley
16/2002, publicando anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana (DOCV nº 5.554).
Durant aquest període no es presenten al·legacions al projecte, ni
a aquesta Conselleria ni a l’Ajuntament de l’Olleria. En l’expedient
consta el certificat de la informació pública.
Durante el mismo no se presentan alegaciones al proyecto, en esta
Conselleria ni en el Ayuntamiento de l’Olleria, constando en el expediente certificado de la información pública.
Cinqué. Transcorregut el termini d’informació pública, se sol·licita
un nou informe a totes aquelles administracions públiques i òrgans
de la Generalitat que han d’intervenir en la resolució de l’autorització ambiental integrada sobre l’adequació del projecte a tots aquells
aspectes que siguen de la seua competència.
Quinto. Transcurrido el plazo de información pública, se solicita
nuevo informe a todas aquellas Administraciones Públicas y Órganos
de la Generalitat que deben intervenir en la resolución de la autorización ambiental integrada sobre la adecuación del proyecto a todos
aquellos aspectos que sean de su competencia.
Sisé. Amb data 5 de setembre de 2007, l’Ajuntament de l’Olleria
reitera l’informe favorable de suficiència del projecte.
Sexto. Con fecha 5 de septiembre de 2007, el Ayuntamiento de
l’Olleria reitera informe favorable de suficiencia del proyecto.
Seté. Amb data 15 d’abril de 2008 la Direcció General de Gestió
del Medi Natural emet la declaració d’impacte ambiental en sentit
favorable, amb diverses condicions.
Séptimo. Con fecha 15 de abril de 2008 la Dirección General de
Gestión del Medio Natural emite la declaración de impacto ambiental
aceptable, con una serie de condicionantes.
Vuité. Amb data 28 d’abril de 2008 es concedeix l’autorització
ambiental integrada amb el número 226-08/AAI/CV a la part de la
instal·lació en què s’exerceix l’activitat autoritzada fins ara, basant-se
en la llicència d’activitat i la resta d’autoritzacions sectorials concedides en el seu moment.
Octavo. Con fecha 28 de abril de 2008 se concede autorización
ambiental integrada con el número 226-08/AAI/CV, a la parte de la
instalación en la que se desarrolla la actividad hasta el momento autorizada, basándose en la licencia de actividad y demás autorizaciones
sectoriales concedidas en su día.
Num. 5942 / 28.01.2009
3051
Nové. Amb data 27 de juny de 2008, l’Ajuntament de l’Olleria
emet un informe en el qual s’estima adequada l’activitat en tots els
aspectes de competència municipal.
Noveno. Con fecha 27 de junio de 2008, el Ayuntamiento de
l’Olleria emite informe por el cual se estima adecuada la actividad en
todos los aspectos de competencia municipal.
Deu. Amb data 24 de juliol de 2008, l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals emet un informe sobre la instal·lació respecte a l’adequació dels abocaments a la xarxa de sanejament.
Diez. Con fecha 24 de julio de 2008, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales emite informe sobre la instalación con
respecto a la adecuación de los vertidos a la red de saneamiento.
Onze. Així mateix, consten en l’expedient els informes d’adequació dels diferents serveis consultats d’aquesta Conselleria.
Once. Asimismo obran en el expediente los informes de adecuación de los diferentes Servicios consultados de esta Conselleria.
Dotze. Amb data 10 de setembre de 2008 s’inicia el tràmit d’audiència a l’interessat.
Doce. Con fecha 10 de septiembre de 2008, se inicia el trámite de
audiencia al interesado.
Tretze. Amb data 30 de setembre de 2008, la Comissió d’Anàlisi
Ambiental Integrada celebra una sessió ordinària i aprova la proposta
de resolució de l’expedient 333/06 IPPC de sol·licitud d’autorització
ambiental integrada, promogut per Vidrio Ecológico, SL.
Trece. Con fecha 30 de septiembre de 2008, la Comisión de Análisis Ambiental Integrado celebra una sesión ordinaria y aprueba la propuesta de resolución del exp. 333/06 IPPC de solicitud de autorización
ambiental integrada, promovido por Vidrio Ecológico, SL
Fonaments de dret
Fundamentos de derecho
Primer. D’acord amb l’article 6 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de
prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, per la qual es desplega
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana la Llei 16/2002 de prevenció
i control integrats de la contaminació, les activitats que apareixen en
l’annex I de l’esmentada llei estan subjectes a autorització ambiental
integrada.
La instal·lació de referència està inclosa en l’epígraf 3.3. de l’annex
I de la Llei 16/2002.
Primero. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 2/2006, de 5 de
mayo, de prevención de la contaminación y calidad ambiental, por la que
se desarrolla en el ámbito de la Comunitat Valenciana la Ley 16/2002 de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, las actividades
que aparecen en el Anejo 1 de dicha Ley, están sujetas a autorización
ambiental integrada.
La instalación de referencia está incluida en el epígrafe 3.3. del anejo
1 de la Ley 16/2002.
Segon. La tramitació de l’expedient s’ha realitzat segons el que
preveuen els articles 27 i següents de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de
prevenció de la contaminació i qualitat ambiental.
Segundo. La tramitación del expediente se ha realizado según
lo previsto en los artículos 27 y siguientes de la Ley 2/2006, de 5 de
mayo de prevención de la contaminación y calidad ambiental.
Tercer. A la Comunitat Valenciana l’òrgan competent per a atorgar l’autorització ambiental integrada és la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, d’acord amb l’article 3.h de la Llei
16/2002 i el Decret 7/2007, de 28 de juny, del president de la Generalitat Valenciana, pel qual es determinen les conselleries en què s’organitza l’administració de la Generalitat.
Tercero. En la Comunitat Valenciana el órgano competente para
otorgar la autorización ambiental integrada es la Conselleria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de acuerdo con el artículo 3.h
de la Ley 16/2002 y el Decreto 7/2007, de 28 de junio, del Presidente
de la Generalitat Valenciana, por el que se determinan las Consellerias
en que se organiza la administración de la Generalitat.
D’altra banda, de conformitat amb l’article 18 del Decret 131/2007,
de 27 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic
i funcional de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge, modificat pel Decret 106/2008, de 18 de juliol, del Consell,
correspon a la Direcció General per al Canvi Climàtic exercir les
competències en matèria de control integrat de la contaminació.
Vist el que antecedeix, a proposta del Servei de Control Integrat de la
Contaminació, amb el vistiplau del cap de l’Àrea de Qualitat Ambiental,
resolc:
Por otro lado, de conformidad con el artículo 18 del Decreto
131/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
orgánico y funcional de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, modificado por el Decreto 106/2008, de 18 de
julio, del Consell, corresponde a la Dirección General para el Cambio
Climático, ejercer las competencias en materia de control integrado de
la contaminación.
Visto cuanto antecede, a propuesta del Servicio de Control Integrado
de la Contaminación, con el visto bueno del jefe del Área de Calidad
Ambiental, resuelvo:
Primer
Concedir a Vidrio Ecológico, SL l’autorització ambiental integrada per a les instal·lacions de fabricació de vidre buit, que s’han de
desenvolupar a l’establiment situat al polígon industrial El Carrascot,
vial B, parcel·la 29, del terme municipal de l’Olleria (València), referent al Projecte bàsic per a l’autorització ambiental integrada, installació per a la fabricació de vidre, de 21 de desembre de 2006 i subscrit
pel senyor Santiago Pérez Vicedo, la qual queda inscrita en el Registre General d’Instal·lacions IPPC de la Comunitat Valenciana amb el
número 226-08/AAI/CV, condicionada al compliment dels requisits
següents:
Primero
Conceder a Vidrio Ecológico, SL, la autorización ambiental integrada para sus instalaciones de fabricación de vidrio hueco, a desarrollar en el establecimiento situado en el Polígono Industrial El Carrascot, Vial B, parcela 29, del término municipal de l’Olleria (Valencia),
referente al «Proyecto básico para la autorización ambiental integrada.
Instalación para la fabricación de vidrio» de 21 de diciembre de 2006
y suscrito por el señor Santiago Pérez Vicedo quedando inscrita en el
Registro General de Instalaciones IPPC de la Comunitat Valenciana
con el número 226-08/AAI/CV, condicionada al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
1. Emissions atmosfèriques
1.1. Emissions canalitzades
S’inclouen en aquesta autorització els següents focus d’emissió, la
nomenclatura dels quals serà d’ara endavant la utilitzada per al millor
control i comunicació de les emissions:
1. Emisiones Atmosféricas.
1.1. Emisiones canalizadas.
Se incluyen en la presente autorización los siguientes focos de
emisión, cuya nomenclatura será en adelante la utilizada para el mejor
control y comunicación de las emisiones:
Num. 5942 / 28.01.2009
Núm. focus
1
2
3
4
5
3052
Descripció
Forn de fusió núm. 1
Forn de fusió núm. 2
Forn de fusió núm. 3
Forn de fusió núm. 4
Forn de fusió núm. 5
Nº Foco
1
2
3
4
5
Descripción
Horno de fusión nº 1
Horno de fusión nº 2
Horno de fusión nº 3
Horno de fusión nº 4
Horno de fusión nº 5
Cada un dels focus ha d’estar convenientment identificat in situ,
d’acord amb aquesta nomenclatura.
Cada uno de los focos estará convenientemente identificado in situ,
de acuerdo a esta nomenclatura.
Els valors límit d’emissió per a focus canalitzats i la periodicitat de
controls per ECMQA seran els següents:
Los valores límite de emisión para focos canalizados y la periodicidad
de controles por ECMCA serán los siguientes:
Origen focus
Forn de fusió
Contaminant
Partícules
NOx (expressat coma NO2)
SOx (expressat com a SO2)
CO
Clorurs (expressats com a HCl) (1)
Fluorurs en gasos i partícules (expressats com a HF) (1)
Opacitat (escala Bacharach)
Límits
30 mg/Nm³
1.000 mg/Nm³
200 mg/Nm³
625 mg/Nm³
10 mg/Nm³
5 mg/Nm³
2
Periodicitat
Límites
30 mg/Nm³
1.000 mg/Nm³
200 mg/Nm³
625 mg/Nm³
10 mg/Nm³
5 mg/Nm³
2
Periodicidad
Anual
* * * * *
Origen foco
Horno de fusión
Contaminante
Partículas
NOx (expresado como NO2)
SOx (expresado como SO2)
CO
Cloruros (expresados como HCl) (1)
Fluoruros en gases y partículas (expresados como HF) (1)
Opacidad (Escala Bacharach)
Anual
(1) Aquest contaminant podrà quedar exclòs de mesurament si
dels resultats obtinguts en el primer control es conclouen emissions
menyspreables, sent la Direcció General per al Canvi Climàtic qui ho
determine amb sol·licitud prèvia.
(1) este contaminante podrá quedar excluido de medición si de
los resultados obtenido en el primer control se concluyen emisiones
despreciables, siendo la Dirección General para el Cambio Climático
quien lo determine previa solicitud.
1.2. Control de l’emissió de contaminants per focus canalitzats
1.2.1. Sistemes de depuració de partícules
Hauran de disposar de sistemes correctors de depuració de partícules
els focus associats als forns de fusió, sempre que siguen necessaris per
al compliment dels límits d’emissió de partícules establits per aquesta
resolució.
El funcionament adequat d’aquests sistemes correctors s’ha
d’assegurar per mitjà del control i registre continu almenys d’un
paràmetre d’operació del sistema a opció de l’empresa entre els
tècnicament reconeguts o fonamentats, com la pèrdua de càrrega del
sistema de depuració, la concentració de partícules en el corrent gasós o
qualsevol altre degudament justificat. La representativitat i calibratge de
l’esmentat paràmetre hauran de ser verificats per entitats col·laboradores
de l’administració en matèria de qualitat ambiental i estar a la disposició
de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
1.2.2. Condicions de presa de mostres i expressió de resultats
a) Punts de presa de mostra: els focus canalitzats hauran de tenir
la situació, disposició, dimensió i els accessos corresponents, d’acord
amb l’Ordre de 18 d’octubre de 1976, sobre prevenció i correcció de
la contaminació atmosfèrica d’origen industrial. En particular, les
característiques i distribució dels focus emissors a l’atmosfera serà tal
que garantisca una correcta dispersió dels contaminants emesos. Més
concretament, la seua alçària no sols haurà de complir el que estableix
l’Ordre de 18 d’octubre de 1976, sinó que es recomana que aquesta
1.2. Control de la emisión de contaminantes por focos canalizados.
1.2.1. Sistemas de depuración de partículas.
Dispondrá de sistemas correctores de depuración de partículas los
focos asociados a los hornos de fusión, siempre y cuando sean necesarios
para el cumplimiento de los límites de emisión de partículas establecidos
por esta resolución.
El correcto funcionamiento de estos sistemas correctores se asegurará
mediante el control y registro en continuo de, al menos, un parámetro
de operación del sistema a opción de la empresa entre los técnicamente
reconocidos o fundamentados, como la pérdida de carga del sistema de
depuración, la concentración de partículas en la corriente gaseosa, o
cualquier otro debidamente justificado. La representatividad y calibración
de dicho parámetro deberá ser verificada por entidades colaboradoras de
la administración en materia de calidad ambiental y estar a disposición
de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
1.2.2. Condiciones de toma de muestras y expresión de resultados.
a) Puntos de toma de muestra: Los focos canalizados, deberán tener la
situación, disposición, dimensión y accesos correspondientes de acuerdo
con la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección
de la contaminación atmosférica de origen industrial. En particular, las
características y distribución de los focos emisores a la atmósfera será
tal que garantice una correcta dispersión de los contaminantes emitidos.
Más concretamente, su altura no solamente deberá cumplir lo establecido
en la Orden 18 de octubre de 1976, sino que se recomienda que ésta sea
Num. 5942 / 28.01.2009
3053
siga tal que en una distància equivalent a deu vegades l’alçària del
punt d’abocament d’un focus no existisquen altres estructures d’alçària
superior a la del mateix focus menys dos metres, que produïsquen un
apantallament, que dificulte la dispersió i es justifique tècnicament la
influència de l’efecte down-wash (turbulència o rebuf).
b) Les mesures s’han de realitzar en condicions normals d’operació
de les instal·lacions, registrant els paràmetres que les determinen i
s’han de cobrir totes les diferents tipologies o grups de productes que es
fabriquen en cada instal·lació.
c) Les concentracions mesurades sempre estaran referides a
condicions normals de pressió i temperatura (101,3 kPa, 273,16 K), i per
als gasos de combustió en base seca i un contingut d’oxigen del 15%.
tal que en una distancia equivalente a diez veces la altura del punto de
vertido de un foco no existan otras estructuras de altura superior a la del
propio foco menos dos metros, que produzcan un apantallamiento, que
dificulte la dispersión, justificando técnicamente la influencia del efecto
down-wash (turbulencia o rebufo).
b) Las medidas se realizarán en condiciones normales de operación
de las instalaciones, registrando los parámetros que las determinen, y
cubrirán todas las diferentes tipologías o grupos de productos que se
fabriquen en cada instalación.
c) Las concentraciones medidas siempre estarán referidas a
condiciones normales de presión y temperatura (101.3 kPa, 273.16 K),
y para los gases de combustión en base seca y un contenido de oxígeno
del 15% de O2.
1.3. Control de l’emissió de contaminants per fonts difuses
1.3.1. Arques de recuita
Les arques de recuita es poden considerar com a focus d’emissions
difuses en produir-s’hi generació de gasos de combustió a partir de
cremadors de gas natural.
En cas de no procedir a la canalització dels esmentats focus a l’exterior, la nau haurà d’estar perfectament ventilada a fi que complisquen el Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
1.3. Control de la emisión de contaminantes por fuentes difusas.
1.3.1. Arcas de recocido
Las arcas de recocido pueden considerarse como focos de emisiones
difusas al producirse en las mismas generación de gases de combustión
a partir de quemadores de gas natural.
En caso de no proceder a la canalización de dichos focos al exterior, la nave deberá estar perfectamente ventilada al objeto de que
cumplan con lo establecido el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
2. Soroll
S’han d’adoptar les mesures necessàries per a complir el que
estableix la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana,
de protecció contra la contaminació acústica, i el Decret 266/2004, de 3
de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’estableixen normes
de prevenció i correcció de la contaminació acústica en relació amb
activitats, instal·lacions, edificacions, obres i serveis.
2. Ruido.
Se adoptarán las medidas necesarias para cumplir con lo establecido
en la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana,
de Protección contra la Contaminación Acústica, y en el Decreto
266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que
se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación
acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras
y servicios.
En particular, los límites sonoros establecidos en la Ley 7/2002 para
zonas de uso industrial son:
En particular, els límits sonors establits en la Llei 7/2002 per a zones
d’ús industrial són:
Diürn
70 dB(A)
Nocturn
60 dB(A)
Cada cinc anys s’haurà de realitzar una auditoria acústica, a fi de
comprovar que no se superen els nivells sonors en els punts on se situa
el receptor més pròxim, és a dir, al perímetre de la instal·lació. L’esmentada auditoria haurà de ser realitzada per una entitat col·laboradora
en matèria de contaminació acústica d’acord amb el Decret 229/2004,
de 15 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’estableixen
les funcions de les entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el seu registre.
Se’ls atorga un termini de tres mesos, a partir de la concessió de
l’autorització ambiental integrada perquè es presente l’informe de
l’auditoria acústica realitzada després de l’adopció de les mesures
correctores proposades.
El titular haurà de disposar del llibre de control, que estarà constituït pels certificats dels resultats obtinguts de les auditories acústiques
i dels corresponents informes complets.
3. Abocaments
Els abocaments d’origen sanitari i d’origen pluvial es condueixen
de manera independent al col·lector municipal.
L’abocament d’origen industrial es realitza de manera discontínua, per mitjà de descàrregues periòdiques, a la xarxa de clavegueram
municipal. Es tracta d’aigües de recirculació procedents del buidatge
i de la neteja d’un aljub en un circuit tancat de refrigeració. El punt
d’abocament és el mateix que el de les aigües sanitàries.
L’establiment efectua els seus abocaments al clavegueram municipal de l’Olleria a través de 3 punts d’abocament i disposa de les corresponents arquetes d’inspecció.
L’empresa disposa de permís d’abocament, on consta que està
connectada a la xarxa d’aigua potable i al clavegueram del municipi,
subjecte al compliment de les condicions establides en l’Ordenança
Diurno
70 dB(A)
NocturnO
60 dB(A)
Cada cinco años se deberá realizar una auditoría acústica, con
objeto de comprobar que no se superan los niveles sonoros en los puntos donde se sitúa el receptor más cercano, es decir, en el perímetro
de la instalación. Dicha auditoría deberá ser realizada por una entidad
colaboradora en materia de contaminación acústica de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de
la Generalitat, por el que se establecen las funciones de las entidades
colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y regula su
registro.
Se le concede un plazo de tres meses, a partir de la concesión de la
autorización ambiental integrada para que se presente el informe de la
auditoría acústica realizada tras la adopción de las medidas correctoras
propuestas.
El titular deberá disponer del libro de control, que estará constituido por los certificados de los resultados obtenidos de las auditorías
acústicas, y de los informes completos de las mismas.
3. Vertidos.
Los vertidos de origen sanitario y de origen pluvial, son conducidos
de manera independiente, al colector municipal.
El vertido de origen industrial se realiza de manera discontinua,
mediante descargas periódicas a la red de alcantarillado municipal. Se
trata de aguas de recirculación procedentes del vaciado y de la limpieza de un aljibe en un circuito cerrado de refrigeración. El punto de
vertido es el mismo que el de las aguas sanitarias.
El establecimiento efectúa sus vertidos sobre el alcantarillado
municipal de L’Olleria a través de 3 puntos de vertido, disponiendo de
las correspondientes arquetas de inspección.
La empresa dispone de permiso de vertido, en donde consta que se
encuentra conectada a la red de agua potable y alcantarillado del municipio, condicionado al cumplimiento de las condiciones establecidas
Num. 5942 / 28.01.2009
3054
d’abocaments a la xarxa municipal de clavegueram de l’Ajuntament
de l’Olleria (BOP núm. 308, de data 28-12-00)
en la Ordenanza de Vertidos a la Red Municipal de Alcantarillado del
Ayuntamiento de l’Olleria (B.O.P. nº 308, de fecha 28-12-00)
4. Protecció del sòl i de les aigües subterrànies
Es prohibeix l’abocament a llits, sòls o subsòls que puga deteriorar la
qualitat de les aigües sense disposar de l’autorització de la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer.
No es podran executar pous, rases, galeries o qualsevol altre dispositiu destinat a facilitar l’absorció de les aigües residuals pel terreny.
4. Protección del suelo y de las aguas subterráneas.
Se prohibe el vertido a cauce, suelo o subsuelo que pueda deteriorar
la calidad de las aguas sin contar con la autorización de la Confederación
Hidrográfica del Júcar.
No se podrán ejecutar pozos, zanjas, galerías o cualquier otro dispositivo destinado a facilitar la absorción de las aguas residuales por
el terreno.
Se estará a lo dispuesto en el Real decreto 9/2005, de 14 de enero,
por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados.
El titular ha cumplimentado el informe preliminar de situación del
suelo que establece el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que
se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes
del suelo y los criterios estándares para la declaración de suelos contaminados.
Por otra parte, dado que la empresa cuenta con dos depósitos
subterráneos de fuel-oil de 50 metros cúbicos de capacidad cada uno,
actualmente vacíos y en desuso, y debido al largo periodo de tiempo
que han estado operativos, podrían constituir un foco de afección a los
terrenos adyacentes al entorno de los tanques. Por todo ello, se advierte
que esta circunstancia deberá tenerse en cuenta con el fin de controlar
una posible contaminación del suelo, sobre todo en el caso en que los
depósitos fueran a ser desmantelados y excavada la tierra adyacente,
en cuyo caso habrá que controlar y, si es preciso, analizar la posible
afección, debiendo proceder con anterioridad a la extracción del residuo
de los depósitos y su limpieza.
Caldrà ajustar-se al que disposa el Reial decret 9/2005, de 14 de
gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls
contaminats.
El titular ha emplenat l’informe preliminar de situació del sòl conforme al Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la
relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris
estàndards per a la declaració de sòls contaminats.
D’altra banda, atés que l’empresa disposa de dos depòsits subterranis
de fuel de 50 metres cúbics de capacitat cada un, actualment buits i en
desús, i que, per causa del llarg període de temps que han estat operatius,
podrien constituir un focus d’afecció als terrenys adjacents a l’entorn dels
tancs, s’adverteix que aquesta circumstància s’haurà de tenir en compte a
fi de controlar una possible contaminació del sòl, sobretot en el cas que
els depòsits es desmantellen i s’excave la terra adjacent, cas en el qual
caldrà controlar i, si és necessari, analitzar la possible afecció, després
d’haver realitzat l’extracció del residu dels depòsits i la seua neteja.
5. Residus
5.1. Producció de residus
L’activitat està subjecta als requisits establits en la Llei 10/1998, de
21 d’abril, de residus, en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus
de la Comunitat Valenciana, i en el Reial decret 833/1988 de 20 de juliol,
sobre el reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, modificat pel
Reial decret 952/1997.
5. Residuos.
5.1. Producción de residuos.
La actividad está sujeta a los requisitos establecidos en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de residuos, en la Ley 10/2000, de 12 de
diciembre, de Residuos de la Comunitat Valenciana, y en el Real Decreto
833/1988 de 20 de julio, sobre el Reglamento para la ejecución de la Ley
20/1986, modificado por el Real Decreto 952/1997.
S’autoritza la producció dels residus perillosos inclosos en la
següent taula, sempre que la seua capacitat de generació anual siga de
l’entorn de la magnitud que a continuació es detalla:
Se autoriza la producción de los residuos peligrosos incluidos en
la siguiente tabla, siempre que su capacidad de generación anual sea
del orden de magnitud de la que a continuación se detalla:
Tipus de residu
Vidre residual blanc i pintada
Residus d’envasos de paper i cartó
Metalls mesclats (ferralla)
Residus d’envasos de plàstic
Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no
especificats en una altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses
Residus d’envasos que contenen restes de substàncies perilloses
o hi estan contaminats
Oli usat
Bateries de plom
LER
101112
150101
170407
150102
Origen
Fusió, conformació, recuita i decoració
Tots els processos
Tots els processos
Expedició
Quantitat (kg/any)
108.000
26.050
65.890
4.470
150202*
Manteniment
228
150110*
Manteniment
200
130205*
160601*
Manteniment
Manteniment
300
1.000
Origen
Fusión, conformado, recocido y decorado
Todos procesos
Todos procesos
Expedición
Cantidad (kg/año)
108.000
26.050
65.890
4.470
* * * * *
Tipo residuo
Vidrio residual blanco y coloreado
Residuos de envases de papel y cartón
Metales mezclados (Chatarra)
Residuos de envases de plástico
LER
101112
150101
170407
150102
Num. 5942 / 28.01.2009
Tipo residuo
Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de
aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y
ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas
Residuos de envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas
Aceite usado
Baterías de plomo
3055
LER
Origen
Cantidad (kg/año)
150202*
Mantenimiento
228
150110*
Mantenimiento
200
130205*
160601*
Mantenimiento
Mantenimiento
300
1.000
L’esmentat centre productiu està inscrit en el Registre de Petits
Productors de Residus Perillosos de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb l’article 42 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre.
Els residus perillosos i els no perillosos s’han de lliurar a gestors
que disposen de la corresponent autorització administrativa per a la
seua gestió.
D’acord amb la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la
Comunitat Valenciana, queda prohibida la mescla o dilució de residus
que dificulte la seua gestió.
Abans del seu lliurament al gestor autoritzat, els residus perillosos
hauran de ser emmagatzemats, envasats i etiquetats tenint en compte
les especificacions establides en els articles 13, 14 i 15 del Reial decret
833/1988.
Els residus podran ser emmagatzemats durant un període igual
o inferior a sis mesos, en el cas de perillosos, i en el cas de residus
no perillosos podran emmagatzemar-se per un període d’un any quan
la destinació final siga l’eliminació i de dos anys quan la destinació
final siga la valorització i hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat
transcorregut aquest període. Aquest emmagatzemament temporal de
residus perillosos es realitzarà segregat per tipus de residu, haurà d’estar
convenientment senyalitzat i es realitzarà en un lloc cobert, amb sòl
impermeable i sistemes de recollida de vessaments accidentals, com ara
una arqueta cega no connectada a la xarxa de clavegueram i safates de
recollida. Així mateix, la zona d’emmagatzemament haurà d’estar inclosa
en el sistema general de protecció contra incendis de la indústria i haurà
de reduir al mínim possible la dispersió de zones d’emmagatzemament
de residus perillosos dins de l’empresa.
Per a l’emmagatzemament de residus líquids o que, pel seu alt
contingut líquid, poden generar abocaments, s’ha de disposar de cubetes
o recipients de recollida de possibles vessaments, que han de tenir com
a mínim el volum de l’envàs més gran o el 10% del total (la major
d’ambdues quantitats). Les cubetes hauran de ser individuals per a cada
tipus de residus la mescla dels quals, en cas de vessament, supose un
augment de la seua perillositat o en dificulte la gestió.
Per a la recollida de possibles escapaments o vessaments accidentals
de líquids, tant de residus com de matèries primeres, s’haurà de disposar
de material absorbent no inflamable en quantitat suficient per a aquesta
finalitat. L’absorbent, una vegada contaminat, es gestionarà com a residu
perillós o no perillós, segons corresponga.
L’envasament i l’etiquetatge dels residus es farà d’acord amb allò
exposat en els articles 13 i 14 del Reial decret 833/1988, Reglament de
residus tòxics i perillosos. Així mateix, s’ha de disposar d’un registre on
conste la quantitat, naturalesa, identificació, origen i data de generació
i lliurament a un gestor autoritzat com també el número de document
de control i seguiment utilitzat, si s’escau, i el gestor a qui es lliura el
residu.
Cada quatre anys s’haurà d’elaborar un pla de prevenció i reducció
de residus perillosos, que es presentarà en la Direcció General per al
Canvi Climàtic. Aquest pla, d’acord amb l’article 45 de la Llei 10/2000,
de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, inclourà com
a mínim, les previsions relatives als objectius de reducció i valorització
de residus, amb indicació de la seua quantificació, les mesures previstes
per a aconseguir-los i el sistema d’avaluació i control de consecució
dels objectius.
Així mateix, s’ha d’emplenar la declaració anual de productor de
residus perillosos i no perillosos, que serà remesa a la Direcció General
El mencionado centro productivo queda inscrito en el Registro de
Pequeños Productores de Residuos Peligrosos de la Comunitat Valenciana, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 10/2000, de 12 de
diciembre.
Entregará los residuos peligrosos y los no peligrosos a gestores que
dispongan de la correspondiente autorización administrativa para la
gestión de estos residuos.
De acuerdo con la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos
de la Comunitat Valenciana, queda prohibida la mezcla o dilución de
residuos que dificulte su gestión.
Previamente a su entrega al gestor autorizado, los residuos peligrosos
deberán ser almacenados, envasados y etiquetados teniendo en cuenta
las especificaciones establecidas en los artículos 13, 14 y 15 del Real
Decreto 833/1988.
Los residuos podrán ser almacenados durante un periodo igual o
inferior a seis meses, en el caso de peligrosos, y en el caso de residuos
no peligrosos podrán almacenarse por un periodo de un año cuando el
destino final sea la eliminación y de dos años cuando su destino final sea
la valorización, debiendo ser entregados a gestor autorizado transcurrido
ese periodo. Este almacenamiento temporal de residuos peligrosos se
realizará segregado por tipo de residuo, deberá estar convenientemente
señalizado y se realizará en lugar techado, con suelo impermeable y
sistemas de recogida de derrames accidentales, tales como arqueta ciega
no conectada a la red de alcantarillado y bandejas de recogida. Asimismo
la zona de almacenamiento deberá estar incluida en el sistema general de
protección contra incendios de la industria y deberá reducir al mínimo
posible la dispersión de zonas de almacenamiento de residuos peligrosos
dentro de la empresa.
Para el almacenamiento de residuos líquidos o que por su alto
contenido líquido puedan generar vertidos, se contará con cubetos o
recipientes de recogida de posibles derrames, que deben tener como
mínimo el volumen del envase de mayor tamaño o el 10% del total (la
mayor de ambas cantidades). Los cubetos deberán ser individuales para
cada tipo de residuos cuya mezcla, en caso de derrame, suponga aumento
de su peligrosidad o dificulte su gestión.
Para la recogida de posibles fugas o derrames accidentales de
líquidos, tanto de residuos como de materias primas, deberán disponer
de material absorbente no inflamable en cantidad suficiente para tal fin.
El absorbente una vez contaminado se gestionará como residuo peligroso
o no peligroso, según corresponda.
El envasado y etiquetado de los residuos será conforme a lo expuesto
en los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, Reglamento de
residuos tóxicos y peligrosos. Asimismo dispondrá de un registro
donde conste la cantidad, naturaleza, identificación, origen y fecha
de generación y entrega a gestor autorizado, así como el número de
documento de control y seguimiento utilizado, en su caso, y el gestor al
que se entrega el residuo.
Cada cuatro años se deberá elaborar un plan de Prevención y
Reducción de Residuos Peligrosos que se presentará en la Dirección
General para el Cambio Climático. El Plan de Prevención y Reducción
de Residuos, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley d10/2000, de
12 de diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana, incluirá
como mínimo, las previsiones relativas a los objetivos de reducción
y valorización de residuos, con indicación de su cuantificación, las
medidas previstas para alcanzarlos y el sistema de evaluación y control
de consecución de los objetivos.
Asimismo cumplimentará la declaración anual de productor de
residuos peligrosos y no peligrosos, que será remitida a la Dirección
Num. 5942 / 28.01.2009
3056
per al Canvi Climàtic abans de l’1 de març de cada any, d’acord amb el
model establit en l’annex III del Reial decret 833/88.
Atesa la seua condició d’envasador, l’empresa haurà de complir
les autoritzacions i la resta de requisits establits en la legislació vigent
en matèria d’envasos i residus d’envasos i, de manera especial, el que
estableix la Llei 11/1997, d’envasos i residus d’envasos i el Reial
decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual s’aprova el reglament per al
desplegament i execució de l’esmentada llei.
General para el Cambio Climático antes del 1 de marzo de cada año,
de acuerdo al modelo establecido en el Anexo lll del Real Decreto
833/88.
Dada su condición de envasador, la empresa deberá cumplir con las
autorizaciones y resto de requisitos establecidos en la legislación vigente
en materia de envases y residuos de envases y, de manera especial, lo
establecido en la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y el Real
decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y ejecución de dicha Ley.
5.2. Gestió de residus
S’autoritza Vidrio Ecológico, SL per a la realització de l’operació de
valorització R5 (Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques),
del següent residu no perillós generat en el mateix procés productiu,
sempre que la seua capacitat de tractament anual siga de l’entorn de la
magnitud que a continuació es detalla:
5.2. Gestión de residuos.
Se autoriza a Vidrio Ecológico, SL a la realización de la operación
de valorización R5 (Reciclado o recuperación de otras materias
inorgánicas), del siguiente residuo no peligroso generado en el propio
proceso productivo, siempre que su capacidad de tratamiento anual sea
del orden de magnitud que a continuación se detalla:
Codi LER
10 11 12
Operació de gestió intracentre
Tipus de residu
Etapa on es reincorporen
Fragments menuts de vidre, durant la conformació
Forn de fusió
Quantitat (kg/any)
1.618.000
* * * * *
Código LER
10 11 12
Operación de gestión intracentro
Tipo de residuo
Etapa donde se reincorporan
Fragmentos pequeños de vidrio, durante el conformado
Horno de fusión
El centre productiu queda inscrit en el Registre General de Gestors
Autoritzats de Residus de la Comunitat Valenciana.
Quant a l’activitat de gestió de residus no perillosos, l’empresa ha de
portar un registre documental en què figuren quantitat, naturalesa, origen,
destinació, freqüència de recollida i mitjà de transport dels residus.
Així mateix, ha d’emplenar la memòria anual com a gestor de residus no perillosos, que serà remesa a la Direcció General per al Canvi
Climàtic abans de l’1 de març de cada any. En l’esmentada memòria
s’especificarà l’origen i quantitat dels residus gestionats, característiques de l’emmagatzemament previ a la seua gestió, quantitat i naturalesa dels residus resultants del procés com també les incidències rellevants que s’hagen pogut produir, tot això relatiu a l’any objecte de la
declaració.
Qualsevol modificació relacionada amb la producció i gestió de
residus que implique un canvi en la seua caracterització, producció de
nous residus o canvis significatius en les quantitats habituals que se’n
generen, que puga alterar el que estableixen aquestes condicions, haurà
de ser comunicada.
6. Mesures que s’han d’adoptar en situacions diferents a les normals que poden afectar el medi ambient
S’han de dur a terme totes les mesures necessàries perquè quede
garantida la protecció del medi ambient i la salut de les persones
davant de qualsevol situació anormal quant al funcionament de les
instal·lacions.
No obstant això, si es produeix algun incident en les instal·lacions que
comporte el seu funcionament anòmal i d’això pot resultar l’incompliment
dels límits imposats, s’haurà de comunicar immediatament l’esmentada
situació a l’Ajuntament i a la Direcció General per al Canvi Climàtic.
Una vegada produïda la situació d’emergència, la mercantil haurà
d’utilitzar tots els mitjans al seu abast per a reduir al màxim l’efecte
sobre el medi ambient.
En el termini màxim de set dies després de la incidència, la mercantil
haurà de remetre a l’Ajuntament i a la Direcció General per al Canvi
Cantidad (Kg/año)
1.618.000
El centro productivo queda inscrito en el Registro General de Gestores Autorizados de Residuos de la Comunitat Valenciana.
En cuanto a la actividad de gestión de residuos no peligrosos, la
empresa llevará un Registro documental en el que figuren cantidad,
naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida y medio de transporte
de los residuos.
Asimismo, cumplimentará la memoria anual como gestor de residuos no peligrosos, que será remitida a la Dirección General para el
Cambio Climático antes del 1 de marzo de cada año. En dicha memoria se especificará el origen y cantidad de los residuos gestionados,
características del almacenamiento previo a su gestión, cantidad y
naturaleza de los residuos resultantes del proceso, así como las incidencias relevantes que se hayan podido producir, todo ello relativo al
año objeto de la declaración.
Cualquier modificación relacionada con la producción y gestión de
residuos que implique un cambio en su caracterización, producción de
nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales
generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes
condiciones, deberá ser comunicada.
6. Medidas a adoptar en situaciones distintas de las normales que
puedan afectar al medio ambiente.
Se llevarán a cabo todas las medidas necesarias para que quede
garantizada la protección del medio ambiente y salud de las personas ante
cualquier situación fuera de la normalidad en cuanto al funcionamiento
de las instalaciones.
No obstante, si se produjese algún incidente en las instalaciones
que conllevara su funcionamiento anómalo y de ello pudiera resultar
el incumplimiento de los límites impuestos, deberá comunicar
inmediatamente dicha situación al Ayuntamiento y a la Dirección General
para el Cambio Climático.
Una vez producida la situación de emergencia, la mercantil utilizará
todos los medios a su alcance para reducir al máximo los efectos sobre
el medio ambiente.
En el plazo máximo de siete días tras la incidencia, la mercantil
deberá remitir al Ayuntamiento y a la Dirección General para el
Num. 5942 / 28.01.2009
3057
Climàtic un informe detallat, en el qual, juntament amb les dades
d’identificació, hauran de figurar les següents:
Causes de l’incident.
Hora en què es va produir i la seua duració.
Característiques de l’emissió o abocament.
Mesures correctores adoptades.
Hora i forma en què es va comunicar el succés.
En relació amb el possible dany ambiental ocasionat per l’activitat,
s’aplicarà la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat
mediambiental, en l’àmbit d’aplicació de la qual s’inclouen les activitats
subjectes a autorització ambiental integrada. Segons aquesta llei,
l’activitat haurà de disposar d’una garantia financera que li permeta
afrontar la responsabilitat mediambiental inherent a l’activitat, en les
modalitats previstes d’assegurança, aval o reserva tècnica, i amb les
possibles exempcions derivades de la magnitud del dany potencial o de
l’adhesió amb caràcter permanent i continuat, siga al sistema comunitari
de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), siga al sistema de gestió
mediambiental UNE-EN ISO 14001:1996.
Així mateix, quan es determine el cessament d’alguna de les unitats
s’han de desmantellar les instal·lacions, d’acord amb la normativa vigent,
de manera que el terreny quede en les mateixes condicions que abans
d’iniciar l’esmentada activitat i no es produïsca cap dany sobre el sòl i
el seu entorn.
Cambio Climático un informe detallado, en el que junto a los datos de
identificación, deberán figurar los siguientes:
Causas del incidente.
Hora en que se produjo y duración del mismo.
Características de la emisión o vertido.
Medidas correctoras adoptadas.
Hora y forma en que se comunicó el suceso.
En relación con el posible daño ambiental ocasionado por la actividad,
será de aplicación la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad
medioambiental, en cuyo ámbito de aplicación se incluyen las actividades
sujetas a Autorización Ambiental Integrada. Según la misma, la actividad
deberá disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente
a la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad, en las
modalidades previstas de seguro, aval o reserva técnica, y con las posibles
exenciones derivadas de la magnitud del daño potencial o de la adhesión
con carácter permanente y continuado, bien al sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales (EMAS), bien al sistema de gestión
medioambiental UNE-EN ISO 14001:1996.
Asimismo, cuando se determine el cese de alguna de las unidades,
se procederá al desmantelamiento de las instalaciones, de acuerdo a
la normativa vigente, de forma que el terreno quede en las mismas
condiciones que antes de iniciar dicha actividad y no se produzca ningún
daño sobre el suelo y su entorno.
7. Declaració d’impacte ambiental
S’hauran de complir les condicions imposades per la declaració
d’impacte ambiental emesa per la Direcció General de Gestió del
Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge, del projecte objecte d’aquesta autorització, en data 15 d’abril
de 2008.
7. Declaración de impacto ambiental
Deberá cumplir las condiciones impuestas por la declaración de
impacto ambiental emitida por la Dirección General de Gestión del
Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda, del proyecto objeto de la presente autorización, en fecha 15
de abril de 2008.
8. Altres condicions
Caldrà ajustar-se al que disposa el Reial decret 865/2003, de 4
de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la
prevenció i control de la legionel·losi, el Decret 173/2000, de 5 de
desembre, del Govern Valencià, pel qual s’estableixen les condicions
que han de reunir els equips de transferència de massa d’aigua en corrent
d’aire amb producció d’aerosols, per a la prevenció de la legionel·losi,
i l’Ordre conjunta de 22 de febrer de 2001, de les conselleries de Medi
Ambient i Sanitat, per la qual s’aprova el protocol de neteja i desinfecció
dels equips de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire amb
producció d’aerosols, per a la prevenció de la legionel·losi.
S’haurà de complir el que disposa la Llei 11/1997, d’envasos i residus
d’envasos i el Reial decret 782/1998, de 30 d’abril, pel qual es desplega
el reglament per al desenvolupament de l’esmentada llei.
La indústria i les seues instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades en el projecte tècnic i en els seus annexos en els
aspectes no fixats en aquesta resolució.
S’han de complir totes les disposicions aplicables per a garantir la
protecció de la salut de les persones.
S’ha de comprovar en el control inicial que s’han realitzat les
mesures previstes en el projecte.
8. Otras condiciones.
Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 865/2003, de 4 de
julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para
la prevención y control de la legionelosis, en el Decreto 173/2000, de
5 de diciembre, del gobierno Valenciano, por el que se establecen las
condiciones que deben reunir los equipos de transferencia de masa de
agua en corriente de aire con producción de aerosoles, para la prevención
de la legionelosis, y la Orden conjunta de 22 de febrero de 2001, de
les Consellerias de Medi Ambient i Sanitat, por la que se aprueba el
protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de transferencia de
masa de agua en corriente de aire con producción de aerosoles, para la
prevención de la legionelosis.
Deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 11/1997, de envases y
residuos de envases y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el
que se desarrolla el Reglamento para el desarrollo de la citada Ley.
La industria y sus instalaciones se ajustarán a las condiciones indicadas en el proyecto técnico y en sus anexos en los aspectos no fijados
en esta resolución.
Se cumplirán todas las disposiciones aplicables para garantizar la
protección de la salud de las personas.
Se comprobará en el control inicial que se han realizado las medidas previstas en el proyecto.
9. Obligació de subministrament d’informació
Abans de l’1 de març de cada any s’haurà de notificar a la Direcció General per al Canvi Climàtic, d’acord amb l’article 8.3 de la Llei
16/2002, les dades sobre les emissions de la instal·lació relatives a
l’any anterior, específicament les que figuren en l’article 3 del Reial
decret 508/2007, de 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament
d’informació sobre emissions del Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades.
9. Obligación de suministro de información.
Antes del 1 de marzo de cada año deberá notificar a la Dirección
General para el Cambio Climático de acuerdo con el artículo 8.3 de
la Ley 16/2002, los datos sobre las emisiones de la instalación relativos al año anterior, específicamente los que figuran en el artículo 3 del
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las
autorizaciones ambientales integradas.
Segon
L’autorització ambiental integrada es renovarà, en els aspectes
mediambientals, en el termini màxim de 8 anys, llevat que es produïsquen abans de l’esmentat termini modificacions substancials que
obliguen a la tramitació d’una nova autorització o que s’incórrega en
algun dels supòsits de modificació d’ofici recollits en l’article 26 de la
Llei 16/2002, d’1 de juliol.
Segundo
La autorización ambiental integrada se renovará, en los aspectos
medioambientales, en el plazo máximo de 8 años, salvo que se produzcan antes de dicho plazo modificaciones sustanciales que obliguen
a la tramitación de una nueva autorización o que se incurra en alguno
de los supuestos de modificación de oficio recogidos en el artículo 26
de la Ley 16/2002, de 1 de julio.
Num. 5942 / 28.01.2009
3058
La renovació haurà de sol·licitar-se amb una antelació mínima de
deu mesos abans del venciment del termini de vigència de l’autorització ambiental integrada.
La renovación deberá solicitarse con una antelación mínima de
diez meses antes del vencimiento del plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada.
Tercer
Abans de la posada en marxa de l’ampliació, el titular haurà d’obtenir l’autorització d’inici de l’activitat per part d’aquesta Conselleria, sense perjudici de l’obtenció de les llicències d’obres que resulten
necessàries de conformitat amb la normativa municipal.
Certificats tècnics exigits per les normatives sectorials aplicables
segons el tipus d’activitat.
Informe i certificat emesos per una entitat col·laboradora acreditada per al control integrat de la contaminació segons el Decret
29/2007, de 9 de març, que modifica el Decret 229/2004, de 15 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen les funcions de les entitats
col·laboradores en matèria de qualitat ambiental i es crea i regula el
seu registre, en el qual s’acredite el compliment del contingut de l’autorització ambiental integrada.
Tercero
Con carácter previo a la puesta en marcha de la ampliación, el titular deberá obtener la autorización de inicio de la actividad por parte
de esta Conselleria, sin perjuicio de la necesidad de obtención de las
licencias de obras que resulten necesarias de conformidad con la normativa municipal.
En todo caso, el titular dispone de un plazo máximo de tres años para
presentar a la Dirección General para el Cambio Climático la solicitud
de autorización de inicio, que deberá ir acompañada de la siguiente
documentación:
Certificación visada del técnico director de la ejecución del proyecto, en la que se acredite que las instalaciones y la actividad se ajustan al proyecto presentado y autorizado, y al resto de documentación
técnica presentada.
Certificados técnicos exigidos por las normativas sectoriales aplicables según el tipo de actividad.
Informe y certificado emitidos por una entidad colaboradora acreditada para el control integrado de la contaminación según el Decreto
29/2007, de 9 de marzo, de modificación del Decreto 229/2004, de 15
de octubre, del Consell por el que se establecen las funciones de las
entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental y se crea y
regula su registro, en el que se acredite el cumplimiento del contenido
de la autorización ambiental integrada.
Quart
L’administració deixarà sense efecte aquesta resolució en el
moment en què observe qualsevol incompliment de les condicions
imposades, després d’audiència prèvia de l’interessat.
Cuarto
La administración dejará sin efecto la presente resolución en el
momento en que observe cualquier incumplimiento de las condiciones
impuestas en la misma, previa audiencia del interesado.
Cinqué
El titular de les instal·lacions objecte d’aquesta resolució, a més
de les obligacions que amb caràcter general estableix la Llei 16/2002,
haurà de:
1. Complir les obligacions de control i subministrament d’informació
previstes per la legislació sectorial aplicable i per la mateixa autorització
ambiental integrada.
2. Comunicar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme
i Habitatgel modificació, substancial o no, que es propose realitzar a la
instal·lació, la transmissió de la seua titularitat o qualsevol incident o
accident que puga afectar el medi ambient.
3. Prestar l’assistència i col·laboració necessàries als que realitzen
les actuacions de vigilància, inspecció i control.
Quinto
El titular de las instalaciones objeto de la presente resolución,
además de las obligaciones que con carácter general establece la Ley
16/2002, deberá:
1. Cumplir las obligaciones de control y suministro de información
previstas por la legislación sectorial aplicable y por la propia autorización
ambiental integrada.
2. Comunicar a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda cualquier modificación, sustancial o no, que se proponga
realizar en la instalación, la transmisión de su titularidad o cualquier
incidente o accidente que pueda afectar al medio ambiente.
3. Prestar la asistencia y colaboración necesarias a quienes realicen
las actuaciones de vigilancia, inspección y control.
Sisé
En tot allò no especificat en aquesta resolució, caldrà ajustar-se a
totes i cada una de les condicions estipulades per la normativa vigent
en matèria de residus, abocaments, contaminació atmosfèrica, acústica, impacte ambiental i accidents greus com també a qualsevol altra
que puga dictar l’administració en l’exercici de l’activitat en matèria
de protecció ambiental.
Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es
podrà presentar recurs d’alçada davant de la secretària autonòmica de
la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en el
termini d’un mes des de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació,
d’acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.
Sexto
En todo lo no especificado en esta resolución, se estará a todas y
cada una de las condiciones estipuladas por la normativa vigente en
materia de residuos, vertidos, contaminación atmosférica, acústica,
impacto ambiental y accidentes graves, así como cualquier otra que
pueda dictar la administración en el desarrollo de la actividad en materia de protección ambiental.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se
podrá presentar recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en el
plazo de un mes desde el siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
València, 30 de setembre de 2008.– El director general per al
Canvi Climàtic: Jorge Lamparero Lázaro.
Valencia, 30 de septiembre 2008.– El director general para el Cambio Climático: Jorge Lamparero Lázaro.
En tot cas, el titular disposa d’un termini màxim de tres anys per
a presentar a la Direcció General per al Canvi Climàtic la sol·licitud
d’autorització d’inici, que haurà d’anar acompanyada de la documentació
següent:
Certificat visat pel tècnic director de l’execució del projecte, en el
qual s’acredite que les instal·lacions i l’activitat s’ajusten al projecte
presentat i autoritzat, i a la resta de documentació tècnica presentada.
Num. 5942 / 28.01.2009
3059
ANNEX I
ANEXO I
Descripció del projecte
Descripción del proyecto
L’empresa Vidrio Ecológico, SL exerceix l’activitat de fabricació
i acabament d’articles de vidre, al polígon industrial El Carrascot de
l’Olleria (València).
La producció actual és d’11.452 t/any de vidre fos extret del forn.
La capacitat màxima de producció estimada és de 100 t/dia de vidre.
La empresa Vidrio Ecológico, SL desarrolla la actividad de fabricación y acabado de artículos de vidrio, en el Polígono Industrial El
Carrascot de l’Olleria (Valencia).
La producción actual es de 11.452 Tm/año de vidrio fundido
extraído del horno. La capacidad máxima de producción estimada es
de 100 Tm/día de vidrio.
La materia prima utilizada es el vidrio residual o casco de vidrio,
suministrado por gestores autorizados para la recogida industrial o
urbana de residuos de vidrio, que lo proporcionan de tipo blanco transparente y con la granulometría concreta. Las mermas de vidrio procedentes de la gota sobrante del corte también son reutilizadas.
El proceso de fabricación consta de las siguientes etapas:
Recepción y almacenaje de las materias primas. El vidrio triturado se deposita en una tolva de alimentación. En la parte inferior de la
tolva, una cinta transportadora lleva el vidrio hasta una segunda tolva
mezcladora desde donde se alimenta el horno por medio de una enfornadora.
Fusión de casco de vidrio a 1.550 ºC. Sobre los hornos se ha dispuesto un recuperador de calor metálico de doble camisa, situado en la
salida de humos de la balsa de fusión, produciéndose un intercambio
de calor entre el humo caliente extraído del horno y el aire frío generado mediante unos ventiladores de turbinas. Este procedimiento permite introducir aire de combustión pre-calentado a la zona de fusión
del horno, lo que supone un ahorro considerable de combustible. La
empresa cuenta con 5 hornos de fusión con quemadores a gas natural,
de los cuales sólo están operativos cuatro, aunque actualmente solamente se encuentra en funcionamiento el horno nº 1.
Refino del vidrio fundido en 6 cámaras fabricadas con materiales
refractarios, cada una con un quemador a gas, que reduce la temperatura hasta 1.100ºC, consiguiendo una homogeneización del material.
La matèria primera utilitzada és el vidre residual o casc de vidre,
subministrat per gestors autoritzats per a la recollida industrial o urbana de residus de vidre, que el proporcionen de tipus blanc transparent i
amb la granulometria adequada. Les minves de vidre procedents de la
gota sobrant del tall també són reutilitzades.
El procés de fabricació consta de les etapes següents:
Recepció i magatzematge de les matèries primeres. El vidre triturat
es deposita en una tremuja d’alimentació. En la part inferior de la tremuja, una cinta transportadora porta el vidre fins a una segona tremuja
mescladora des d’on s’alimenta el forn per mitjà d’una enfornadora.
Fusió de casc de vidre a 1.550ºC. Sobre els forns s’ha disposat
un recuperador de calor metàl·lic de doble camisa, situat a l’eixida de
fums de la bassa de fusió, de manera que es produeix un intercanvi de
calor entre el fum calent extret del forn i l’aire fred generat per mitjà
d’uns ventiladors de turbines. Aquest procediment permet introduir
aire de combustió preescalfat a la zona de fusió del forn, la qual cosa
suposa un estalvi considerable de combustible. L’empresa disposa de
5 forns de fusió amb cremadors de gas natural, dels quals només hi ha
operatius quatre, encara que actualment només està en funcionament
el forn número 1.
Refinació del vidre fos en 6 cambres fabricades amb materials
refractaris, cada una amb un cremador de gas, que redueix la temperatura fins a 1.100º C i, així, s’aconsegueix una homogeneïtzació del
material.
Conformació de la massa vítria en estat fos en productes acabats
entre 4 i 6 línies de producció per cada forn, utilitzant diferents tècniques de conformació segons l’article que s’ha de fabricar.
En un dels processos de conformació es requereix un sistema de
retirada de la gota sobrant del tall, la qual cosa es duu a terme per
mitjà d’arrossegament per aigua. L’aigua circula per un circuit tancat
arrossegant la gota sobrant fins a una bassa subterrània o un aljub on
les gotes es refreden i solidifiquen. El vidre solidificat s’extrau de la
bassa i es reincorpora al procés de fusió sense necessitat de trituració
prèvia.
Recuita del vidre perquè cristal·litze l’article bufat en les arques
de recuita amb cremadors de gas (s’hi produeix el refredament gradual). Es disposa de 14 arques de recuita, de les quals les dues primeres
estan en desús; les arques 3, 4, 5 i 6 estan associades al forn número 1;
les arques 7, 8 i 9, al forn número 2; la 10 i 11, al forn número 3, i les
arques 13 i 14, als forns 4 i 5. Actualment només està en funcionament
el forn número 1, per la qual cosa només funcionen les seues arques
associades. El rang de temperatures varia des de 500º C fins a 40º C.
Decoració. Consisteix en la pintura per aerografia. Aquesta operació se subcontracta a una empresa externa i es duu a terme fora de les
instal·lacions: les peces de vidre fabricades sense decorar es transporten a distintes empreses de la zona que s’hi dediquen i s’encarreguen
de tornar les peces ja decorades a Vidrio Ecológico, SL.
Acabaments. Es realitzen acabaments consistents en el muntatge
de complements sobre les peces i acabament en alabastre, que té lloc
durant el procés de conformació, submergint la massa fosa en un recipient amb alabastre en pols.
Embalatge i expedició
Hi ha un taller per a la reparació, rectificació, desgreixatge i posada al punt d’utensilis i ferramentes utilitzades per a la fusió (motles,
suports, etc.) i el manteniment i reparació de la resta d’equips i maquinària.
L’aigua consumida procedeix de la xarxa municipal d’abastiment.
Conformado de la masa vítrea en estado fundido, en productos
acabados entre 4 y 6 líneas de producción por cada horno, utilizando
diferentes técnicas de conformado según el artículo a fabricar.
En uno de los procesos de conformado, se requiere un sistema de
retirada de la gota sobrante del corte, lo cual se lleva a cabo mediante
arrastre por agua. El agua circula por un circuito cerrado arrastrando
la gota sobrante hasta una balsa subterránea o aljibe donde las gotas
van enfriándose y solidificando. El vidrio solidificado es extraído de
la balsa y reincorporado al proceso de fusión sin necesidad de trituración previa.
Recocido del vidrio para que cristalice el artículo soplado en las
arcas de recocido con quemadores de gas (se produce el enfriamiento
gradual). Se dispone de 14 arcas de recocido, estando las dos primeras
en desuso, las arcas 3,4,5 y 6 asociadas al horno nº 1, las arcas 7, 8 y 9
al horno nº 2, la 10 y 11 al horno nº 3 y las arcas 13 y 14 con los hornos 4 y 5. Actualmente solo está en funcionamiento el horno nº1 por lo
que solo funcionan sus arcas asociadas. El rango de temperaturas varía
desde 500ºC hasta 40ºC.
Decorado. Consiste en el pintado por aerografía. Esta operación es
subcontratada a una empresa externa, llevándose a cabo fuera de las
instalaciones: las piezas de vidrio fabricadas sin decorar se transportan a distintas empresas de la zona dedicadas a ello, y ellas mismas se
encargan de devolver las piezas ya decoradas a Vidrio Ecológico SL.
Acabados. Se realizan acabados consistentes en el montaje de
complementos sobre las piezas y acabado en alabastro, que tiene lugar
durante el proceso de conformado, sumergiendo la masa fundida en un
recipiente con alabastro en polvo.
Embalaje y expedición.
Existe un taller para la reparación, rectificación, desengrase y
puesta a punto de utensilios y herramientas utilizadas para la fusión
(moldes, soportes, etc) y el mantenimiento y reparación del resto de
equipos y maquinaria.
El agua consumida procede de la red municipal de abastecimiento.
Num. 5942 / 28.01.2009
Es produeixen emissions atmosfèriques de naturalesa gasosa, a través de les xemeneies dels forns de fusió, procedents de la combustió
del gas natural.
Es disposa de 3 punts d’abocament al clavegueram municipal.
Les minves produïdes en els processos de conformació, recuita i
envasament se separen segons l’esmentada classificació i es recullen
en una zona específica per al posterior lliurament a un gestor extern.
Els residus perillosos es produeixen principalment al taller.
3060
Se producen emisiones atmosféricas de naturaleza gaseosa, a través de las chimeneas de los hornos de fusión, procedentes de la combustión del gas natural.
Se dispone de 3 puntos de vertido al alcantarillado municipal.
Las mermas producidas en los procesos de conformado, recocido y
envasado son separadas según dicha clasificación y acopiadas en una
zona específica para su posterior entrega a un gestor externo.
Los residuos peligrosos se producen principalmente en el taller.
Descargar