ejercicios trigonometría mat b 12-13

Anuncio
EJERCICIOS TRIGONOMETRÍA
MAT B 12-13
Exercici n. 1.- Calcula les tres raons trigonomètriques principals dels angles  i  del
triangle ABC sabent que és rectangle.
Exercici n. 2.- Completa la taula sense usar calculadora 0    90:

90
sin 
0
cos 
3 2
tg 
3
Exercici n. 3.- Completa la taula següent fent ús de les relacions fonamentals i sabent
que  és un angle agut.
sin 
cos 
0,25
tg 
Ejercicio nº 4.-
0,6
a Pasa a radianes los siguientes ángulos: 210 y 70
b) Pasa a grados los ángulos:
7
rad y 3,5 rad
6
5
Exercici n. 5.- Si sin  
les 
restants
i 90    180Quant valen cos
i tg ?raons
3
trigonomètriques?
EJERCICIOS TRIGONOMETRÍA
MAT B 12-13
Exercici n. 6.- En Carles puja per una rampa de 35 m fins a la teulada de casa seva. Des
d'allí mesura la visual entre casa seva i la rampa, que és de 70. Calcula l'alçària de la
casa i l'angle que hi ha entre la rampa i el terra.
Ejercicio nº 7.- Un mástil de 5 metros se ha sujetado al suelo con un cable como
muestra la figura:
Halla el valor de c y la longitud del cable.
Descargar