JOAQUÍN TORNOS MAS Titulacions • Llicenciat en dret i en

Anuncio
JOAQUÍN TORNOS MAS
Titulacions

Llicenciat en dret i en ciències econòmiques per la Universitat de Barcelona,
anys 1974 i 1975.

Premi extraordinari de la llicenciatura en dret.

Doctor en Dret per la Universitat de Bologna, Itàlia. Excel·lent cum laude i
Premi Vittorio Emmanuele a la tesis doctoral. Juny de 1977.

Catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, des del 21 de
maig de 1986.

Degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, 01-01-1987 a 0101-1992.

Ex vocal del Consell Tributari de l’Ajuntament de Barcelona.

Membre electe de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.

Advocat. Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona l’any 1986
Activitat professional i docent actual

Soci-Director del despatx Joaquín Tornos, Abogados Asociados, S.L.P., des
de setembre de 2003.

Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, des
d’octubre de 1987.
Activitat professional anterior
Responsable de l’àrea de Dret Administratiu de Barcelona de Landwell, Advocats i
Assessors Fiscals de PricewaterhouseCoopers, entre 2001 i juliol 2003.
Autor de diverses
que cal destacar:
publicacions en matèria de Dret administratiu, entre les
A.- Llibres:

Régimen jurídico administrativo sobre precios y tarifas, Zaragoza 1982.

El sistema jurídico de las Comunidades Autónomas (en col·laboració amb
ALBERTI, AJA,FONT, PERULLES), Madrid 1985.

Manual de dret públic de Catalunya ( en col·laboració amb ALBERTI, AJA,
FONT, PADROS), 2 Ed., Barcelona 2000.

Comercio interior y exterior, en el llibre col·lectiu Derecho administrativo
económico, dirigit per S.MARTIN RETORTILLO, vol. II, Madrid 1991.

Director de l’Informe Comunidades Autónomas, IEP, Barcelona anys 19992000-2001-2002 i 2003.

La jurisprudència dels jutjats del contenciós administratiu 1998-1999,
Barcelona 2000.

La comunicación pública, Madrid 2000.

Las autoridades de regulación del audiovisual, ed. Marcial Pons, Madrid
2001.

Democracia y medios de comunicación, director. Ed. Tirnat lo blanch,
Valencia 2002.
B. Articles de revista i participació en llibres col·lectius ( breu selecció):

La situación actual del proceso contencioso-administrativo, RAP 122, 1990.

Comentarios a la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, dirigits
per Leguina Villa- Sánchez Morón, Lex Nova, Valladolid, 2 ed. 2001.

Comentarios a la jurisdicción contencioso-administrativa 29/1998, dirigits
per Santos Vijande, ed. EDERSA, Madrid 1999.

Comentarios a la Ley de contratos de las Administraciones públicas, dirigits
per Gómez Ferrer, ed. Civitas, Madrid, 2ª edición 2004.
C. Publicacions recents

Los estatutos de autonomía de Cataluña. Ed. Iustel, Madrid 2007.

Ordenación económica, Jurisprudencia. Ed. Lex Nova, Valladolid, 2008.
2

La sentencia del Tribunal Constitucional 247/2007 y el sistema
constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. Revista d’Estudis autonòmics i federals. Nº 7,
octubre 2008.

La organización territorial en los nuevos estatutos de autonomía. En
especial, el nivel local supramunicipal en Cataluña. En Anuario de gobierno
local 2008. 75-117. En col.laboració amb Gracia Retortillo, Ricard.

La licencia comercial específica y el régimen de las autorizaciones en la
directiva de servicios, en libro colectivo “La directiva de servicios y su
impacto sobre el comercio europeo”. Director Helena Villarejo, Comares,
Granada 2009.

La distribución de competencias en el sector energético, en el libro colectivo
“Derecho de la regulación, III, Sector energético”, directores Muñoz MachadoSerrano-Bacigalupo, Ed. Iustel, Madrid 2009.

Regulación de precios y tarifas, en el libro colectivo “Derecho de la
regulación, I, Fundamentos e instituciones de la regulación”, Ed. Iustel,
Madrid 2009.

La sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatuto de
Autonomía de Cataluña, en el Cronista, ed. Iustel, nº 15, 2010.
3
Descargar
Fichas aleatorios
Explore flashcards