Gerald` explica com de petit /`avía ti narrava la historia de un

Anuncio
Gerald ' explica com de petit /'avía ti narrava la historia de un
Gerald ' tells how when he was a little boy his grandmother
told him the story of a man who had to climb a thousand
hombre que tenía que subir mil escalones para llegar al cielo.
steps to rea c h heaven . She started at the first step and
Comenr;ava pe/ primer graó i els anava comptat un per un i el petit
counted them one by one, and little Gerald fell asleep be-
Gerald sempre s'adormia abans que l'home arribés al final. Cada
fare the man reached his destination. Each night he fought
noche sostenía una lucha desesperada para no dormirse ante la
desperately against sleep induced by the infinite stai rcase.
escalera infinita . El nombre mil era com un simbo/ d 'infinit. Fins
The number one thousand stood for the infinite . Until one
que, un dia, va provar d 'arribar-hi comptant, i la feina no ti va
day he tried, he counted, and the job only took ten or fif·
portar més de deu o quinze minuts. De pronto descubrió el secreto
teen minutes. Suddenly he discovered h er secret: there was
de la abuela: Siempre había un preámbulo más o menos largo -una
always a preamble -a story about a man- and a detailed ac-
historia sobre un hombre- y un relato detallado de cada uno de sus
count of his journeys on each step. Little Gerald decided to
viajes por cada escalón, adaptant el temps de la narració al grau de
set a trap and pretend to sleep in order to cut the excursion
somnolimcia del nét. El petit Gerald va decidir de parar un paran y i
short. About halfway through, curiosity got the better of de-
fer-se l'endormiscat per escurr;ar l'excursió. Cap a la meitat de la
ceipt and he sat up in bed to follow the stories. By reaching
narració la curiositat va vencer l'engany i es va asseure al/lit per
the final step, his grandmother asked, uAnd what do you
escoltar les histories de /'avía. Les parpelles eren de plom a
think he found? n After stalling, the boy final/y learnt the ea-
estones, i d'altres eren pape/Iones. Tras el último escalón la abuela
gerly awaited answer: uHe found everything he wanted .. .n.
la preguntó: u¿ Y que crees que encontró?». Amb evasives el nen
He could not sleep for the rest of the night. The following
traba /'esperada resposta: «Encontró lo que deseaba ... ».
day he felt that he had lost something highly valuable ... He
No va aclucar /'u// en tota la nit. L 'endema tenia la sensació d ' haver
had lost the story, the special link between himself and his
perdut alguna cosa molt valuosa ... Havia perdut el cante, el llar;
grandmother. He had lost those preambles about the jour·
especial entre el/ i /'avía . Había perdido aquellos preámbulos sobre
neys tied to his eagerness to know the outcome . Th is, in
los diferentes viajes musicados con el ansia del desenlace. Éste era
the end , was nothing but an abyss: there was nothing
al fin nada más que un abismo: No había nada más que buscar. Les
more . The stories were his grandmother' s legacy and he
histories eren elllegat de /'avía i les va perdre en arribar al ce/.
lost it on reaching heaven. The last step. In heaven.
Al darrer graó.
As we approach Garraf, the highway generates a develop-
En el cielo .
ment straddling what we cal/ city -block and street- and
Tot arribant al Garraf /'autovía genera un conjunt contrui't a cava//
landscape -sand and pines-. On the sand, the self-bu i lt
entre alió que anomenem ciutat -i/la i carrer- y paisaje -arena y
su mmer architecture and, behind, the apartments of the
pinar-. Sobre la arena la arquitectura autoconstruída de verano y ,
first colonisa t ion of the wood. Each element has been
darrera seu, els apartaments de la primera colonització de la
formed by accumulation according to two types of la w : the
pineda. Cada element s 'ha anat fent per acumulació segons dos
natural order and the perverse arder of síxtíes urbanism.
tipus de 1/eis: el orden natural i l'ordre pervers de l'urbanisme deis
The Barcelonan Tartars built their stories with the poor in -
anys seixanta. Els tartarins barcelonins construi'ren les seves
tellectual stock of a tíme of cheap dreams inherited from
histories amb l'escás bagatge intel.lectua/ d ' un temps de somnis
films or the glossy magazínes such as Hola -the symbolic
barats deliniats al cinema o a /'Hola ! -el simbólico suicidio de
suicide of George Sanders in the Hotel Re y Don J aime-.
George Sanders en el hotel Rey Don Jaime-.
98
Castelldefels o Venice. Gava o Malibu.
Castefldefels or Venice. Gava or M alibu.
M
" Entre totes les exigimcies de /'anima humana, cap de tan vital com
Among al/ the demands of the human so u/, there is n o n e
la del passat"!
as vital as that of t he past" .'
The o bjects occupy the pine wood or are ro cke d on the
Els objectes ocupen la pineda o se mecen en la arena en un procés
sand in a process of decon struc tion o f the three -dimensio-
de desconstrucció de l'espai tridimensional. Como en Cézanne ' se
nal space. A s i n Cézanne ', figure and f o rm di sinteg rat e
desintegra figu ra y forma ante valores autónomos: el color, el
b efare autonomous values: colour, object , pl ace, adapting
objeto, el lugar, adaptant-los al grau de somnolencia d 'aquells.
to the degree of somnole nce of those. The genuine univer-
L'autentic estil universal: la generació espontania -com els
sa l styl e: spontan eous generation -Jike sn ai/s, mushrooms
caragols, els bolets o els grans de pus- amb i per sobre del
or pimples- with and on t h e Jandscape. The denouement
paisatge. El desenlace nunca llega pues la acción nunca se acaba.
n ever comes because the action never ends. The orders and
Els ordres, les simetries no són intui'tius, són falsos. El color, el
symmetries are not in t uitive; they are fa /se. The colour, the
material, la incidencia de la 1/um, com a Cézanne, defineix en fases
material and th e incidence of Jight, as in Cézanne, define
d ' acabament periódiques. Escalón tras escalón se monta la
phases of periodica/ co mpletion. Step by step, the str ucture
estructura, se cubre, se colorea, se amplía, se decora, se cerca.
is assembled, covered and co loured, ext en ded, decorated
No hay final pues cada parte es dinámica, cada pieza crece o se
a nd fenced in. Th ere i s no final as each part is dy n am i c,
usa de nuevo.
each piece grows o r is used again.
La colonització resultant respira natura. Lleugeresa.
The resu/ting co l onisation b r eath es nature. Lightn ess.
nL' equilibri en oposició a l a simplicitat de l'ordre,.•
«Bal ance as opposed to the simp/icity of ordem.'
Fiedler ens explica l a seva teoría de la pura visualitat en la
Fiedler explains his theory of pure visua/ity in which the re-
renovada relació entre art i natura, institui'da perla Sichtbarkeit,
newed relationship betwe en art a nd nature, instituted b y
considera l'art coma problema de coneixement i aquest coma
th e Sic h tba r keit, con side r s art to be a problem of kno w -
presa de consciencia de les sensacions a les que l'esperit ha donat
Jedge, and the Jatter as awareness of the sensations to
forma . «L a actividad artística empieza cuando el hombre capta con
which the spirit has given form . «A rtistic activity b egin s
la fuerza de su espíritu la masa confusa de las cosas visibles para
when m an grasps w ith his spiri t the confu sed mass of vi si -
llevarla a una ex istencia formada ... ".'
b le things to tran sport it to a f o rmed ex istence ... ».'
Construint com Sostres amb mentalitat ex perimentall'objecte
Buildin g with an experimental mind, like Sastres, the archi -
arquitectónic només és objecte de treba/1 -restes de serie ceramics
tectural object is mere/y th e object of work -cer ami c ca st-
per a aplacats i paviments, canonades de plom pera reixes i
offs for tiling and paving, Jead piping for grilles and railings,
baranes, baixants de fibrociment pera columnes, persianes de
fibre-cement ducts for columns, w ooden blinds for r o ofs,
fusta pera coberts, tubs de desguas pera jardineres ...-. L ' enginy.
gutters for flower pots ...- . lng eniousness.
L' emergencia de la figura és decisiva pe/ reconeixement deis
The emergence of the fi g u re is decisive for the recogni tion
objectes. El fet d ' habitar es converteix en el primer límit tangible
of objects. The act of inhabiting becomes the fir st t angible
després del cos. El lugar se configura con elementos: el pabellón
limit after the body. The p l ace i s forme d from e lements: the
como bandera, es el lugar de la fiesta y la celebración.•
pa vilion as a banner, b eing the place lo r parties a nd cele-
Al convertir este mundo en un mundo de referencias cartesianas
brations.' By converting this w orl d into a world of Cartesian
encontramos el abismo. Al final de la escalera -final acaba en
releren ces we come across the abyss. At the top o f the
MOPT-, la arquitectura de ejes de coordenadas, de parámetros
staircase -end finishes in MOPT-, architectur e of coordinate
ajenos a la incógnita de la arena o del pinar pero anejo a la
axes, of param eter s alien to the m ystery of the sand or the
economía pequeño-burguesa, donde perdimos el legado de la
pine wood but attached to petit-bourgeois economy, where
abuela .
we lost our g randmot her's legacy.
Tras el último escalón.
Beyond the l ast step.
El ce/ podía esperar.
Heaven could wait.
Aureli Santos
1. Fro m Robert Coover, Gerald's Party. Linden Press/Simon and
Schuster, New York 1986.
2. From Si mone Weil, La prima radice, 1949.
3. Panoramic view of Auvers (1873-75. Art lnstitute, Chicago).
4. Robert Venturi, Complexity and Contradiction in Arc hitecture
5. Renato de Fusca, La idea de arquitectura
6. Simon M archan Fiz, Contaminaciones figura tivas
1. Robert Coover: Gerald's Party, Linden press 1 Simon and Shuster, New York, 1986
2. Simone Weil: La prima radice, 1949.
3. Vista panoram ica d'Auve rs. Art l nst itute, Chicago, 1873-75.
4. Robert Ventu ri: Complejidad y contradicción en la arquitectura, Ed. Gustavo Gil í,
Colección Arquite ctur a y Critica.
5. Renato de Fusca: La idea de arquitectura, Ed. Gustavo Gil í, Colección Punto y Línea.
6. Simon Marchan Fiz: Contaminaciones figurativas, Alianza Edi torial, Alianza Forma.
99
Playafels Visions.
Edifi cis hotelers (El Rancho, Mediterráneo i Apartamentos V ora mar), arquitecturas racionals d istorsionados p er elements lú dics,
convivint amb habitatges-guingueta avui desapareguts, construccions espont8nies. caricatures Ha l'abastH de les anteriors
Buildings for t ho tourist industry -a ra tional architecture distorted by unorthodox, playful elements- existed si de b y side with the
recently demolished chiringuiro-dwe llings, spon taneous self-made caricatures of their largor neighbours
® Jordi Bernadó
101
® Jordi Bernadó
102
Descargar