PROCÉS DEL PACIENT AMB SÍNDROME DE

Anuncio
PROCÉS DEL PACIENT AMB
SÍNDROME DE FATIGA CRÒNICA.
SAP Muntanya - HUVH
Unitat de Fatiga Crònica Hospital Vall d’Hebron
Àrea Processos Assistencials SAP Muntanya
Barcelona, febrer 2010
ÍNDEX
ACTUACIÓ A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA. .............................................................. 3
1. ESTUDI INICIAL: .................................................................................................. 3
2. REVISIÓ ETIOLÒGICA......................................................................................... 3
ACTUACIÓ A LA UNITAT ESPECIALITZADA EN SFC de l’HOSPITAL VALL
D’HEBRON......................................................................................................... 4
1. PRIMERA VISITA EN LA UNITAT DE LA SFC. .................................................... 4
2. DERIVACIÓ A LA CONSULTA EXTERNA D’INFERMERIA DE LA UNITAT........ 5
3. TRACTAMENTS EN LA UNITAT. ......................................................................... 5
4. REALITZACIÓ DE L’ INFORME MÈDIC PER AL PACIENT. ................................ 5
5. CONTROL POSTERIOR PER L’EQUIP MULTIDISCIPLINAR DE LA UNITAT I EL
METGE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. .............................................................................. 5
ALGORITME ...................................................................................................... 6
ANNEX I ............................................................................................................. 7
ANNEX II .......................................................................................................... 26
ANNEX III ......................................................................................................... 27
ANNEX IV......................................................................................................... 50
ANNEX V.......................................................................................................... 52
2
ACTUACIÓ A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA.
Símptoma prínceps: FATIGA CRÒNICA DE MÉS DE 6 MESOS.
1. ESTUDI INICIAL:
- Història clínica.
- Exploració física.
- Analítica General, amb hormones tiroïdals, serologies virus de l’hepatitis
B, C i VIH.
- Radiografia de Tòrax.
- Ecografia Abdominal.
- Valoració psiquiàtrica.
2. REVISIÓ ETIOLÒGICA.
2.1. Fatiga Crònica Idiopàtica.
(No es coneix la causa i no compleix criteris de la síndrome de fatiga crònica).
*Es realitzarà control periòdic per Atenció Primària.
2.2. Fatiga Crònica Associada.
*
Després de tractament oncològic
Malaltia immunoinflamatòria (Esclerosis múltiple, Malaltia Inflamatòria
Intestinal etc).
Infecció crònica pel virus de l’hepatitis B i C, en infecció pel VIH.
Depressió Major amb símptomes psicòtics i depressió bipolar.
Es remetrà a l’especialista corresponent.
2.3. Síndrome de Fatiga Crònica.
* Es remetrà a la Unitat de la SFC.
2.4. Casos dubtosos en el diagnòstic.
* Es remetrà a la Unitat de la SFC.
3
ACTUACIÓ A LA UNITAT ESPECIALITZADA EN SFC
de l’HOSPITAL VALL D’HEBRON
Criteris d’admissió de pacients:
- Malalts diagnosticats de la Síndrome de Fatiga Crònica.
- Casos dubtosos en el diagnòstic (amb el protocol d’Atenció Primària
realitzat).
GESTORA DE CASOS.
(Diplomada d’Infermeria. No existeix encara, pendent d’assignació).
- Revisió de la realització correcta dels criteris de derivació.
- Resposta de cada cas de forma individual.
- Sol·licitud de primera visita a la Unitat de la SFC, si procedeix.
1. PRIMERA VISITA EN LA UNITAT DE LA SFC.
1.1. Realització de la confirmació diagnòstica.
1.2. Inclusió en el Registre de Base Poblacional (Annex I).
1.3. Valoració dels fenòmens comòrbids associats a la SFC:
→ Fibromiàlgia: Escala autoadministrada FIQ, casos rebels interconsulta amb
Unitat de FM.
→ Síndrome Miosfacial: Interconsulta con Cirugía Maxilofacial.
→ Síndrome Seca: Interconsulta amb Oftalmologia i sol·licitar gammagrafia de
glàndules salivars.
→ Tendinopaties, artropatia degenerativa i fascitis plantar: Interconsulta a
traumatologia.
→ Síndrome metabòlica. (Dislipèmia i Diabetis Mellitus).
→ Síndrome d’hiperlaxitud lligamentosa: Valoració por reumatologia.
→ Disfunció neurovegetativa. Protocol d’Actuació. (Annex II).
1.4. Estratificació de l’impacte funcional de la SFC.
(Escales de fatiga, qualitat de vida, son, dolor i disfunció sexual). (Annex III).
1.5. Valoració psicopatològica i valoració de la disfunció cognitiva.
Dra. Naia Saez. Psiquiatra. Valoració psicopatològica. (Annex IV).
Sra. Pilar Santamarina. Psicòloga Clínica. Valoració de disfunció cognitiva.
Annex V.
1.6. Valoració de la capacitat funcional física.
(No disponible, pendent d’assignació).
Prova ergomètrica màxima i supramàxima.
+ Consum màxim d’oxigen.
+ Carga màxima assolida.
+ Freqüència cardíaca màxima.
+ Cost energètic.
4
2. DERIVACIÓ A LA CONSULTA EXTERNA D’INFERMERIA DE LA UNITAT
(No disponible i pendent d’assignació).
DESPRÉS DEL DIAGNÒSTIC DE LA SFC i LA VALORACIÓ DE LA
SEVERITAT DE LA FATIGA
- Educació sobre la SFC al malalt i familiars.
- Implantació d’un programa específic de cures al malalt.
- Adherència als tractaments.
- Detecció de problemes i símptomes d’alarma en connexió amb clínics i
terapeuta d’exercici físic i cognitiu conductual.
3. TRACTAMENTS EN LA UNITAT.
3.1. TRACTAMENTS AMB EVIDÈNCIA CIENTÍFICA.
- Teràpia cognitiu conductual individual. Disponible.
- Teràpia cognitiu conductual grupal. Disponible.
- Teràpia d’Exercici Físic Programat, segons les característiques
funcionals del pacient. No disponible, pendent d’assignació.
3.2. TRACTAMENT SIMPTOMÀTIC.
→ ANALGÈSICS: Duloxetina, Pregabalina i Tramadol. (Evidencia Ia, Grau
de Recomanació A).
- 95% presenten dolor generalitzat.
- 45% compleixen criteris de fibromiàlgia.
- Derivació dels casos difícils a la Unitat del Dolor.
→ ANSIOLÍTICS i ANTIDEPRESSIUS.
(En combinació amb psiquiatria).
→ ALTRES: Fluorcortisona.
En casos de síncopes, en coordinació amb la Unitat d’Arítmies.
4. REALITZACIÓ DE L’ INFORME MÈDIC PER AL PACIENT.
DESPRÉS DEL DIAGNÒSTIC, VALORACIÓ DE LA SEVERITAT DE LA
FATIGA I INICI DEL TRACTAMENT EN EL GRUP MULTIDISCIPLINAR.
- Metge d’Atenció Primària.
- Institut Català d’Avaluacions Mèdiques.
- Magistratura i/o Tribunal Superior de Justícia.
(En el primer tall de 478 pacients del registre de base poblacional de SFC,
només treballen a temps parcial el 30% dels pacients).
5. CONTROL POSTERIOR PER L’EQUIP MULTIDISCIPLINAR DE LA
UNITAT I EL METGE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.
-
Cal control per la unitat de SFC cada 4 mesos. A la pràctica la demora pot
implicar un control més espaiat.
Cal un control conjunt amb l’Atenció Primària, metges i infermeres dels
EAP, prèvia formació teòrica i pràctica per part de la Unitat de SFC
5
ALGORITME
Pacient amb fatiga crònica
> 6 mesos d’evolució
ESTUDI INICIAL
- Història clínica.
- Exploració física.
- Analítica General, amb hormones
tiroïdals, VHB, VHC i VIH.
- Radiografia de Tòrax.
- Ecografia Abdominal.
- Valoració psiquiàtrica.
ATENCIÓ
PRIMÀRIA
VALORACIÓ ETIOLÒGICA
FC Idiopàtica
SFC
Diagnòstic dubtós
FC Associada
Control EAP
Derivació en funció de
la patologia de base
Derivació a la
unitat de SFC
ATENCIÓ
ESPECIALITZADA
PRIMERA VISITA (Internista)
-Confirmació diagnòstica.
-Inclusió en el Registre de Base
Poblacional
-Valoració dels fenòmens comòrbids
associats a la SFC
-Estratificació de l’impacte funcional
de la SFC.
-Valoració psicopatològica, de la
disfunció cognitiva i de la capacitat
funcional física.
Control i seguiment
Compartit HUVH-AP
Informe mèdic
Tractament de
la SFC
-Amb evidència
-Simptomàtic
Derivació a la CCEE Infermeria
de la Unitat
- Educació sobre la SFC al
malalt i familiars.
-Implantació programa específic
de cures al malalt.
-Adherència als tractaments.
-Detecció de problemes i
símptomes d’alarma
6
ANNEX I
REGISTRO CLÍNICO
de pacientes con
SINDROME DE FATIGA CRONICA
Número de identificación______
Centro:
Fecha de inclusión (….-….-……..)
Hospital Vall d´Hebron
Centro Médico Delfos
Nombre y Apellidos _____________________________________
Dirección:_____________________________________________
Población_________________Provincia_____________________
Teléfono fijo:_________________ móvil:____________________
e-mail: ______________________
7
ANAMNESIS
1. Edad: ______
Sexo:
Hombre
Mujer
Fecha de nacimiento (dd.mm.aaaa) _ _ / _ _ / _ _ _ _
2. Estado civil:
Casado
Soltero
3. Profesión:
Separado / Div
Viudo
NC
Nivel Educación
Trabajador no especializado
Trabajador especializado
Administrativo
Docente
Profesional Autónomo
Profesión liberal
Artesano-Artista
Estudiante
Ama de casa
NS/NC
Estudios primarios
Graduado escolar
Bachillerato / FP
Estudios universitarios
Sabe leer y escribir
No sabe leer ni escribir
NS/NC
4. Antecedentes familiares
Síndrome de Fatiga Crónica
Hijos
padres hermanos
2grado
Fibromialgia
Hijos
padres
hermanos
2grado
Enfermedades Inmunes
Hijos
padres hermanos
Especificar:
2grado
Enfermedades Reumatológicas
Hijos
padres hermanos
2grado
Especificar:
Enfermedades del Tiroides
Hijos
padres hermanos
2grado
Especificar:
8
5. Antecedentes Personales
Fatiga crónica
Dolor crónico
Psicopatología previa al Dolor ó Fatiga
Especificar:
Enfermedades Inmunes
Especificar:
NS/NC
6. Desencadenante Aparente:
Traumatismo Físico
Intoxicación
Acontecimiento Vital
Estresante
(Familiar, Laboral,
Relacional) Especificar:
Intervención Quirúrgica
Proceso Infeccioso
Transfusión
Embarazo- Parto
Cirugía variátrica
Otros. Especificar:
No recuerda
Ninguno
NS/NC
7. Forma de inicio:
Súbito
Gradual
Insidioso
No recuerda
NS/NC
8. Curso evolutivo de la fatiga
Continuo
Mejoría desde el inicio
Empeoramiento desde el
inicio
Brotes
Frecuencia…………
Duración……………
9. Edad de inicio de la fatiga: ______
10. Edad de inicio del dolor: ____
12. Tiempo de evolución de la Fatiga (meses): ______
13. Tiempo de evolución del Dolor Continuado (meses): ______
14. Nivel de Fatiga (EAV 1-10 cm.): ______
15. Nivel de Dolor Actual (EAV 1-10): ______
16. Extensión del Dolor (nº de áreas según dibujo): ______
9
17. Sueño no reparador
•
Tipo
Si
•
No
Fenómenos asociados
Superficial
Pesadillas
Insomnio
18. Cefalea recurrente
NS/NC
Síndrome de piernas inquietas
Síndrome de parálisis del sueño
Síndrome de apneas
Si
No
NS/NC
19. Sintomatología muscular
Dolor generalizado.
Debilidad muscular
Fatiga post-ejercicio físico
Dificultad para los movimientos finos por dolor
Marcadas contracturas musculares. Si
No
Síndrome Miofacial
Míoclónicas
Caídas por pérdida de tono
NS/NC
20. Sintomatología Cognitiva:
Alteraciones en la concentración.
Alteraciones en la memoria reciente.
Alteraciones en la planificación de tareas.
Alteraciones en el cálculo.
Dificultad en la lectura
Confusión con olvidos frecuentes
Desorientación temporo-espacial
Episodios de Afasia Nominal
Agnosia auditiva y visual
NS/NC
21. Sintomatología Neurológica
Ataxia y/o Disimetría
Hipersensibilidad sensorial
luz
ruido
olores
Alteraciones visuales
visión borrosa
puntos luminosos
amaurosis
Descoordinación motora con o sin caídas
NS/NC
10
22. Disfunción Neurovegetativa:
Mareos o Inestabilidad Cefálica.
Vértigos.
Episodios de hipotensión ortostática.
Lipotimias
Palpitaciones frecuentes
Temblor
Sudoración profusa.
Sincopes
Alteraciones en el ritmo intestinal.
Alteraciones en la micción.
Disminución de la libido / Anorgasmia /Impotencia
Dificultades en la acomodación visual
NS/NC
23. Sintomatología Inmunológica:
Febrícula recurrente
Odinofagia recurrente
Ganglios linfáticos dolorosos
Fenómeno de Raynaud (tres fases)
Entumecimiento matutino generalizado
Artralgias migratorias
Alergias farmacológicas múltiples
Intolerancia alimentaría
Alergia a metales múltiples
Antecedentes de sinusitis
Edema facial
Aftas bucales
Herpes
Cándidas
NS/NC
24. Situación laboral
Activo
Baja laboral:
ILT
ILA
Jubilación
NS/NC
11
25. Exploración física
Peso
(Kg.)
Talla
(cm)
Índice de
masa
corporal
Frecuencia
cardiaca
basal
Tensión
arterial
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
Número de
puntos
sensibles
DIAGNOSTICO PRINCIPAL: SINDROME FATIGA CRONICA
1. Criterios Diagnósticos de Fukuda
Criterios Mayores.
Presencia de Fatiga crónica severa durante 6
meses o más, excluidas otras condiciones
médicas conocidas por diagnóstico diferencial.
Si
No
NS/NC
Criterios Menores.
Aparición concurrente de 4 o más síntomas en
forma persistente y con recaídas durante por lo
menos 6 meses consecutivos.
a. Falta de concentración y pérdida de la
memoria inmediata.
b. Dolor de garganta.
c. Inflamación ganglios linfáticos.
d. Dolores músculo esqueléticos sin
inflamación.
e. Cefaleas de nuevo patrón o severidad.
f. Trastornos del sueño.
g. Malestar después de un esfuerzo durante
más de 24 horas.
Si
Si
Si
Si
No
No
No
No
NS/NC
NS/NC
NS/NC
NS/NC
Si
Si
No
No
NS/NC
NS/NC
Si
No
NS/NC
Criterios CDC USA
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
2.Criterios diagnósticos de Holmes
CRITERIOS MAYORES
1.- Fatiga que causa un 50% de reducción de la actividad, de un mínimo
de 6 meses de duración, de nuevo inicio
2.- Exclusión de otras enfermedades que causen fatiga
CRITERIOS MENORES
Síntomas:
1.- Febrícula (37,5º C a 38,6º C)
2.- Dolor de garganta recurrente
3.- Ganglios linfáticos dolorosos
4.- Debilidad muscular generalizada
5.- Mialgia
6.- Fatiga prolongada (>24horas) tras ejercicio
7.- Cefalea recurrente
8.- Artralgia migratoria
9.- Síntomas neuropsicológicos (incluye uno o más de ):
Imposibilidad de concentración
Facilidad para el olvido
Confusión
Dificultad en el pensamiento
Irritabilidad excesiva
Depresión
Sensibilidad a la luz
Ceguera visual temporal
Puntos negros
10.-Trastornos en el sueño
11.-Nuevo inicio del complejo sintomático
Signos:
Febrícula (37,5º C a 38,6º C)
Faringitis no exudativa
Ganglios palpables o sensibles
El paciente deberá cumplir los 2 criterios mayores y 8 de los 11 síntomas o 6 de
los 11 síntomas y 2 de los 3 signos
2 Mayores + 8 Síntomas
2 Mayores + 6 Síntomas + 2
Signos
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
COMORBILIDADES
Criterios Diagnósticos Clínicos de la Fibromialgia
1. Historia de dolor generalizado durante, al menos, tres meses
Si
No
NS/NC
2. Dolor a la presión de, al menos, 11 de los 18 puntos (nueve
pares) determinados por la ACR
Si
No
NS/NC
Nº de
puntos:
Fibromialgia
Presencia de Dolor Miofascial Regional (Criterios de Travell & Simons)
Síndrome Seco (Xerostomía, Xeroftalmia comprobada)
Enfermedad Vertebral Degenerativa o Mecánica
Tendinopatía de hombro
Epicondilitis
Síndrome del túnel carpiano
Fascitis plantar
Osteoporosis
Hipercolesterolemia
Hipertrigliceridemia
Riesgo vascular (núm.……………
Trastorno Adaptativo
Hipersensibilidad química múltiple
Distimia
Trastorno de Pánico
Trastorno por Angustia
Alteración de la Personalidad
Hiperlaxitud ligamentosa
Endometriosis
Hipotiroidismo. Tiroiditis
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
(Sombree las áreas de dolor que presenta)
INTENSIDAD DEL DOLOR (Ultima semana)
NADA
INSOPORTABLE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
|
|
INTENSIDAD DE LA FATIGA (Ultima semana)
NADA
INSOPORTABLE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre...............................................................
Fecha de realización (.....-.....-........)
Cuestionario de IMPACTO LABORAL EN SFC
1. Situación laboral actual:
Activo
No activo
No ha trabajado nunca fuera de casa
2. En el caso de estar activo:
1. Tiempo que llevaba en el mundo laboral(meses)
2. Tipo de trabajo que realizaba
Nivel de estudios
Trabajador no especializado
Trabajador especializado
Administrativo
Docente
Profesional Autónomo
Profesión liberal
Artesano-Artista
Estudiante
Ama de casa
3.
4.
5.
6.
7.
a
8.
Estudios primarios
Graduado escolar
Bachillerato / FP
Estudios universitarios
Sabe leer y escribir
No sabe leer y escribir
Bajas laborales que ha requerido hasta la actualidad...........
Tiempo actual que lleva activo(meses).......
¿Ha tenido que cambiar de tipo de trabajo?
Si
No
¿Le han adaptado el trabajo a su capacidad?
Si
No
¿Posee una reducción de jornada debido
la enfermedad?
Si
No
¿Se siente/ Se ha sentido presionado por los jefes / compañeros?
Si
No.
3. En el caso de NO estar activo (se excluyen los que anteriormente a la
enfermedad ya no trabajaban fuera de casa )
Grado de incapacidad laboral o invalidez (definir tiempo)
1. Incapacidad laboral transitoria (meses).......
2. Incapacidad permanente o Invalidez:
a)
Invalidez permanente grado I
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
b)
c)
d)
4.
Invalidez permanente grado II
Invalidez permanente grado III
Invalidez permanente grado IV
Tiene pareja:
Sí, activa
Sí, no activa
No
5. Con el sueldo de su pareja UNICAMENTE:
Puede mantener la familia de forma suficiente
Puede mantener la familia pero con restricciones
Puede mantener la familia pero con gran dificultad
Es totalmente insuficiente
6. En el supuesto que su situación comporte una disminución de los ingresos,
cómo afecta a la economía familiar?:
No supone una disminución de ingresos
No representa ningún problema
Afecta pero de forma poco importante
Afecta de forma importante pero sin repercutir en la calidad de vida
Repercute en la calidad de vida
Insostenible
7. Tramitación de la Incapacidad Laboral /Invalidez
1.
2.
3.
4.
La ha tramitado el médico de cabecera SIN problemas
Si
La ha tramitado el médico de cabecera pero CON problemas
Si
¿Ha tenido problemas con la empresa?
Si
No......................
Sí ya ha tenido que presentarse al ICAM:
No ha tenido ningún tipo de problema
Ha sido problemático
5. Ha necesitado llegar a juicio:
Todavía no
En trámites
Ya pasé por un juicio
Ha encontrado un abogado que le defienda fácilmente?......
8. Desde que no está en el mundo laboral:
1. ¿Ha mejorado su calidad de vida?
2. ¿Ha mejorado su fatiga?
Si
Si
No
No
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
No
No
3. Cómo se encuentra anímicamente?
Mejor
Igual
4. Se siente culpable?
5. Desearía poder volver a trabajar?
Si
Si
No
No
6. Se ha buscado otras actividades alternativas?
Si
No
Peor
ESCALA FIBROFATIGA
Nombre……………………………………………………
Número…………………
Fecha de realización (….-…..-…..)
Molestias y dolor
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dolores ausentes o transitorios.
Molestias y dolores ocasionales y definidos.
Molestias y dolores prolongados y molestos; pide analgésicos efectivos
Dolores que interfieren gravemente la vida diaria
Tensión Muscular
0. No incremento de la tensión muscular
1.
2. Algún incremento ocasional de tensión muscular, más evidente en
situaciones que requieren esfuerzo físico
3.
4. Dificultades considerables para encontrar una posición cómoda cuando se
sienta o se tumba; tensión muscular molesta
5.
6. Tensión muscular dolorosa, completamente incapaz de relajarse
físicamente
Fatiga
0. Permanece la fuerza habitual; no fácilmente fatigable.
1.
2. Se cansa fácilmente pero no tiene que tomarse un descanso más a
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
menudo de lo habitual
3.
4. Fatiga considerable y falta de energía; fácilmente cansado;
frecuentemente forzado a parar o descanar
5.
6. El agotamiento interrumpe casi todas las actividades o incluso las hace
imposibles.
Dificultades de concentración
0. Sin dificultades en la concentración
1.
2. Dificultades ocasionales en recordar los pensamientos
3.
4. Dificultades en concentrarse y mantener los pensamientos que interfieren
cuando se esta leyendo o conversando
5.
6. Falta de concentración incapacitante
Fallos de memoria
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Memoria como siempre
Lapsus de memoria ocasionales
Refiere pérdidas de memoria socialmente inoportunas o molestas
Quejas de completa incapacidad para recordar
Irritabilidad
0. No fácilmente irritable
1.
2. Fácilmente irritable o enfadado; refiere irritabilidad que desaparece
fácilmente
3.
4. Sentimientos persistentes de irritabilidad o enfado; puede haber
arrebatos.
5.
6. Irritabilidad persistente o enfado que es difícil o imposible de concentrar.
Tristeza
0. Puede haber tristeza ocasional en algunas circunstancias.
1.
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
2. Sentimientos predominantes de tristeza pero existen momentos de
alegría
3.
4. Sentimientos persistentes de tristeza y melancolía; el humor es
fuertemente influenciado por circunstancias externas
5.
6. Experiencia continua de miseria o extrema dependencia
Problemas de sueño
0. Duerme como siempre
1.
2. Ligera dificultad para quedarse dormida, reducción de la duración del
sueño, sueño ligero o intermitente o sueños más profundos o largos de lo
habitual
3.
4. Frecuentes o intensos trastornos del sueño, sueño reducido o
interrumpido durante al menos 2 horas o varias horas extras de sueño
5.
6. Graves trastornos del sueño; menos de 2 0 3 horas de sueño o pasar una
gran parte del día adormilado a pesar de tener un sueño normal o
incrementado durante la noche
Molestias vegetativas
0. Sin molestias autonómicas
1.
2. Síntomas vegetativos ocasionales que aparecen bajo estrés emocional
3.
4. Frecuentes e intensas molestias vegetativas (dos o más síntomas
mencionados anteriormente) que son experienciados con incomodidad o
inoportunidad social
5.
6. Síntomas vegetativos muy frecuentes que interrumpen otras actividades
o son incapacitantes
Colon irritable
0. Sin colon irritable
1.
2. Síntomas ocasionales de colón irritable que ocurren bajo estrés emocional
3.
4. Frecuente e intenso colón irritable, que es experimentado con
incomodidad o inoportunidad social
5.
6. Colon irritable muy frecuente, que interrumpe otras actividades o es
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
incapacitante
Dolor de cabeza
0. Dolor de
1.
2. Dolor de
3.
4. Dolor de
5.
6. Dolor de
actividades
cabeza ausente o transitorio
cabeza ocasional
cabeza prolongado e inoportuno; pide analgésicos eficaces.
cabeza insoportable o que causa una grave interferencia en las
diarias
Experiencia subjetiva de infección
0. Sin síntomas de infección
1.
2. Síntomas definidos de infección que aparecen de forma ocasional
3.
4. Frecuentes e intensos síntomas de infección ; solicita tratamiento
5.
6. Síntomas de infección perjudiciales o que causan una grave interferencia
en la vida diaria
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
IMPACTO DE
LA
ENFERMEDAD
1. Puntuación escala de Impacto Fatiga (FIS 8 ítems)
PUNTUACIÓN TOTAL
2. Puntuación escala de Impacto Fatiga (FIS 40 ítems)
•
SUB–ESCALA FÍSICA (Suma de los ítems 10, 13,14, 17, 23, 24,31,32, 37 y 38 )
•
SUB-ESCALA COGNITIVA (Suma de los ítems 1, 5, 6, 11, 18, 21, 26, 30, 34 y 35)
•
SUB-ESCALA PSICOSOCIAL (Suma ítems 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27,
28, 29, 33, 36, 39 y 40 )
PUNTUACIÓN
TOTAL
3. Puntuación escala de Intensidad de fatiga
PUNTUACIÓN TOTAL
4. Puntuación
del Cuestionario SF-36 (Calidad de vida)
SALUD MENTAL:__________
SALUD FÍSICA:_______
FUNCIÓN
FÍSICA
ROL
FISICO
DOLOR
CORPORAL
SALUD
GENERAL
VITALIDAD
FUNCIÓN ROL
SOCIAL
EMOCIONAL
SALUD
MENTAL
5. Puntuación escala de Karnofsky
PUNTUACIÓN
%
6. Puntuación escala Disfunción cognitiva SCL-90-R
SOM
OBS
S.I.
DEP
ANS
HOS
FOB
PAR
PSIC
IGS
PSDI
PUNTUACIÓN TOTAL
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
SP
7. Puntuación del cuestionario de Autoestima de Rosenberg
PUNTUACIÓN TOTAL
8. Puntuación del Cuestionario HAD (Ansiedad y Depresión)
•
SUBESCALA DE ANSIEDAD:
•
SUBESCALA DE DEPRESIÓN:
PUNTUACIÓN TOTAL
9. Puntuación del Índice de calidad del sueño de Pittsburg
1. Calidad subjetiva de sueño:
2.
Latencia de sueño:
3. Duración del sueño:
4.
Eficiencia del sueño habitual:
5. Perturbaciones del sueño:
6.
Uso de la medicación hipnótica:
7. Disfunción diurna:
10.
PUNTUACIÓN GLOBAL:
Puntuación escala de Satisfacción Sexual
PUNTUACIÓN TOTAL
11.
Puntuación escala de
Dolor McGill
PUNTUACIÓN TOTAL
Intensidad actual del dolor:
12.
Puntuación del cuestionario de Impacto de la Fibromialgia (FIQ)
PUNTUACIÓN TOTAL
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
13.
Puntuación de escala de Fibrofatiga:
TRATAMIENTOS QUE REALIZA EN EL MOMENTO DEL REGISTRO
Tratamiento farmacológico
Antidepresivos Triciclicos (Amitriptilina,..)
Antidepresivos Duales (Duloxetina,etc..)
Antidepresivos IRSS (Fluoxetina, Paroxetina,…)
Anticonvulsivantes (Pregabalina, Gabapentina,…)
Tramadol
Opiodes mayores (Fentanilo, Oxicodona, Brupenorfina,..)
AINES (Naproxeno, Diclofenaco, Ibuprofeno dosis altas,..)
Paracetamol o ibuprofeno a dosis bajas
Ansiolíticos o sedantes
Terapia cognitivo-conductual
Terapia de ejercicio físico programado
Programa de Tratamiento Multidisciplinar
Tratamientos Alternativos
Otros.......................................................
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
ANNEX II
ANEXO II. Valoración de la disfunción neurovegetativa.
-
Sincope y lipotimias:
Unidad de Arritmias. Practica de Mesa Basculante.
-
Síndrome del Intestino Irritable:
Unidad de Funcionalismo Digestivo.
-
Síndrome de disfunción vesical:
Unidad de Urodinamica.
-
Trastorno de la Acomodación.
Interconsulta a Oftalmología.
-
Disfunción sexual.
Interconsulta a Andrologia y/o Psiquiatria.
-
Alteraciones en la sudoracion.
Interconsulta con la Unidad de Neurofisiologia.
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
ANNEX III
FATIGUE IMPACT SCALE
(8 ÍTEMS)
Nombre…………………………………………………
Número………………
Fecha (……..-…….-………)
Responda a las siguientes cuestiones con la respuesta que considere más apropiada para cada una de ellas,
escogiendo un número del 0 al 4 según la siguiente consideración:
0= No problema
1= Problema pequeño
2= Problema moderado
3= Gran problema
4= Problema extremo
Considero que por mi fatiga:
1.
Me siento menos alerta
2.
He tenido que reducir mi trabajo o responsabilidades
3.
4.
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
Estoy menos motivado para realizar actividades que
requieran esfuerzo físico
0
1
2
3
4
Tengo dificultad para mantener un esfuerzo físico
prolongado.
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
5.
Tengo dificultad para tomar decisiones
6.
Estoy menos capacitado para terminar tareas que
requieren esfuerzo mental
7.
Siento que mi pensamiento es más lento
8.
He limitado mi actividad física
Anexo III. Estratificación del impacto funcional del SFC.
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
ESCALA DE IMPACTO DE FATIGA (FIS)
Nombre………………………………………………….
Número registro………………
Fecha (…….…-……...-……...)
Debido a mi fatiga durante las últimas 4 semanas
Nunca
Rara vez
Alguna
vez
A
menudo
Casi
siempre
1.
Me siento menos alerta
0
1
2
3
4
2.
Me siento aislado del contacto social
0
1
2
3
4
3.
He tenido que reducir mi trabajo o
responsabilidades
0
1
2
3
4
4.
Mi humor cambia con facilidad
0
1
2
3
4
5.
Me resulta difícil estar atento un periodo
prolongado
0
1
2
3
4
6.
Siento que no pienso con claridad
0
1
2
3
4
7.
Trabajo con menor efectividad
0
1
2
3
4
8.
Tengo que contar más con los demás para que me
ayuden o hagan cosas por mí
0
1
2
3
4
9.
Tengo dificultades para planear actividades a
largo plazo
0
1
2
3
4
10. Me siento más torpe
0
1
2
3
4
11. Me siento más olvidadizo
0
1
2
3
4
12. Me siento más irritable e irascible
0
1
2
3
4
13. Tengo que medir mi actividad física
0
1
2
3
4
14. Estoy menos motivado para realizar actividades
que requieren esfuerzo físico
0
1
2
3
4
15. Estoy menos motivado para comprometerme en
actividades sociales
0
1
2
3
4
16. Me cuesta salir de casa
0
1
2
3
4
17. Tengo dificultad para mantener un esfuerzo
físico prolongado
0
1
2
3
4
18. Tengo dificultad para tomar decisiones
0
1
2
3
4
19. Tengo menos contactos sociales
0
1
2
3
4
20. Las actividades cotidianas son estresantes para
mi
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
Nunca
Rara vez
Alguna
A
Casi
21. Estoy menos motivado para realizar actividades
que requieran esfuerzo mental
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
vez
menudo
siempre
22. Evito situaciones estresantes
0
1
2
3
4
23. Siento mis músculos más débiles de lo que debería
0
1
2
3
4
24. Han aumentado mis molestias físicas
0
1
2
3
4
25. Tengo dificultad para tratar nuevos asuntos
0
1
2
3
4
26. Estoy menos capacitado para terminar tareas que
requieren esfuerzo mental
0
1
2
3
4
27. Me siento incapacitado para hacer frente a las
peticiones que me hacen los demás
0
1
2
3
4
28. Estoy menos capacitado para financiar a mi familia
0
1
2
3
4
29. Ha disminuido mi actividad sexual
0
1
2
3
4
30. Tengo dificultades para organizar mis
pensamientos cuando realizo actividades en casa o
en el trabajo
0
1
2
3
4
31. Tengo dificultad para finalizar actividades que
requieren esfuerzo físico
0
1
2
3
4
32. Me preocupa como me ven los demás
0
1
2
3
4
33. Tengo dificultad para tratar asuntos emocionales
0
1
2
3
4
34. Siento que mi pensamiento es más lento
0
1
2
3
4
35. Me cuesta concentrarme
0
1
2
3
4
36. Tengo dificultad para participar en actividades
familiares
0
1
2
3
4
37. He limitado mi actividad física
0
1
2
3
4
38. Necesito periodos de descanso más prolongados o
más frecuentes
0
1
2
3
4
39. No estoy capacitado par ofrecer a mi familia el
apoyo emocional que debiera
0
1
2
3
4
40. Dificultades menores me parecen mayores
0
1
2
3
4
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
Escala de INTENSIDAD de Fatiga
Nombre………………………………………………..
Número…………………………
Fecha de realización (….....-….-………..)
Conteste según la graduación siguiente:
1 Estar en gran desacuerdo…………………………………………………..7 Estar totalmente de acuerdo
1.
Mi motivación se reduce cuando estoy
fatigado
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
2.
El ejercicio me produce fatiga
3.
Me fatigo fácilmente
4.
La fatiga interfiere en mi funcionamiento
físico
1
2
3
4
5
6
7
La fatiga me produce con frecuencia
problemas
1
2
3
4
5
6
7
La fatiga me impide hacer ejercicio físico
continuado
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
La fatiga es uno de mis tres síntomas que más
me incapacitan
1
2
3
4
5
6
7
La fatiga interfiere en mi trabajo, familia o
vida social
1
2
3
4
5
6
7
5.
6.
7.
8.
9.
La fatiga interfiere en el desempeño de
algunas obligaciones y responsabilidades
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
Cuestionario SF-36 sobre el estado de salud
NOMBRE………………………………………………………………..
Número registro……………………
Fecha de realización (…...-…...-………..)
Instrucciones: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus respuestas permitirán saber
cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como
se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto.
1. En general, diría que su salud es:
2.
Excelente
1
Muy buena
2
Buena
3
Regular 4
Mala
5
¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año?
Mucho mejor ahora que hace un año
Algo mejor ahora que hace un año 2
Más o menos igual que hace un año
Algo peor ahora que hace un año 4
Mucho peor ahora que hace un año
3.
1
3
5
Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un día normal. ¿Su salud
actual le limita para hacer esas actividades o cosas? Si es así, ¿cuánto?
Actividades
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
4.
Esfuerzos intensos (correr, levantar objetos pesados o
participar en deportes agotadores)
Esfuerzos moderados (mover una mesa, pasar la aspiradora,
jugar a los bolos o caminar más de 1 hora)
Coger o llevar la bolsa de la compra
Subir varios pisos por la escalera
Subir un solo piso por la escalera
Agacharse o arrodillarse
Caminar 1 km o más
Caminar varias manzanas (varios centenares de metros)
Caminar una sola manzana (unos 100 metros)
Bañarse o vestirse por sí mismo
Sí
mucho
Me limita
un poco
No me limita
1
1
2
2
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1
1
2
2
3
3
Durante las 4 últimas semanas ha tenido algunos de los siguientes problemas en
su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física?
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
Si
No
a.
b.
c.
d.
5.
Durante las 4 últimas semanas ha tenido alguno de los siguientes problemas en su
trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional
(estar triste, deprimido o nervioso)?
a.
b.
c.
6.
7.
¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades
cotidianas?
¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?
¿Tuvo que dejar de hacer tareas en su trabajo o en sus actividades cotidianas?
¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas (p. ej., le
costó más de lo normal)?
¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades
cotidianas por algún problema emocional?
¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, por algún problema
emocional? 1 2
¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente como de
costumbre, por algún problema emocional?
1
2
1
2
1
2
1
2
Si
No
1
2
1
2
1
2
Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales han dificultado
sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas?
Nada
1
Un poco
2
Regular
3
Bastante 4
Mucho
5
¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?
No, ninguno
Sí, muy poco
Sí, un poco
Sí, moderado
Sí, mucho
Sí, muchísimo
1
2
3
4
5
6
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
8.
Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el estar
fuera de casa y las tareas domésticas)?
Nada
Un poco
Regular 3
Bastante
Mucho
9.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
1
2
4
5
Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante las 4 últimas
semanas. En cada pregunta responda lo que más se parezca a cómo se ha sentido usted. Durante las 4 últimas
semanas, ¿cuánto tiempo...
...se sintió lleno de vitalidad?
...estuvo muy nervioso?
...se sintió tan bajo de moral que nada
podía aliviarle?
...se sintió calmado y tranquilo?
...tuvo mucha energía?
...se sintió desanimado y triste?
...se sintió agotado?
...se sintió feliz?
...se sintió cansado?
Siempre
Casi
siempre
Muchas
veces
Algunas
veces
Alguna
vez
Nunca
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia su salud física o los problemas emocionales le han
dificultado sus actividades sociales (como visitar a amigos o familiares)?
Siempre
1
Casi siempre
2
Algunas veces
3
Sólo algunas veces
4
Nunca
5
11. Por favor, diga si le parece cierta o falsa cada una de las siguientes frases:
Totalmente
cierta
Bastante
cierta
No lo se
Bastante
falsa
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
Totalmente falsa
a.
b.
c.
d.
Creo que me pongo enfermo más
fácilmente que otras personas
Estoy tan sano como cualquiera
Creo que mi salud va a empeorar
Mi salud es excelente
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
KARNOFSKY PERFORMANCE STATUS (KPS)
Nombre:………………………………………………………………………
Fecha: (………..-………….-…….)
Número:………………………….
Definición
100
Capaz de llevar una actividad normal y de
trabajar. No necesita cuidados especiales
90
80
70
Incapaz de trabajar. Capaz de vivir en casa pero
requiere asistencia para sus necesidades
personales
60
50
40
Incapaz de cuidarse de si mismo. Requiere
cuidados equivalentes a los que se prestan en el
hospital
Criterios
%
30
20
10
0
Normal, no presenta molestias; no existen signos
de enfermedad
Capaz de realizar las actividades normales con
esfuerzo; algunos signos o síntomas menores de
enfermedad
Actividad normal con esfuerzo; algunos signos o
síntomas de enfermedad
Cuida de si mismo, pero no es capaz de realizar
actividades normales ni de trabajar,
Necesita ayuda ocasional, pero es capaz de
atender la mayoría de las necesidades personales.
Necesita una ayuda considerable y frecuente
asistencia médica.
Incapacitado; requiere cuidados y asistencia
especiales.
Gravemente incapacitado; esta indicad la
hospitalización aunque la muerte no sea
inminente.
Muy enfermo; es necesaria la hospitalización así
como un tratamiento asistencial de soporte
activo.
Moribundo; la enfermedad fatal progresa
rápidamente.
Muerto.
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
SCL-90-R
Nombre……………………………………………………….
Número………………
Fecha de realización (…..….-……..-…..)
A continuación, hay un listado de problemas que en ocasiones tienen las personas. Por favor, léalo
cuidadosamente y seleccione, en cada caso su respuesta, marcando la letra que mejor describa HASTA QUE
PUNTO SE HA SENTIDO MOLESTO POR ESE PROBLEMA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS,
INCLUIDO HOY. No olvide que debe contestar todas las cuestiones planteadas
¿Hasta que punto se ha sentido afectado por?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
A
nada
B
un poco
C
moderadam
ente
D
bastante
E
mucho
A
nada
B
un poco
C
moderadam
ente
D
bastante
E
mucho
Dolores de cabeza
Nerviosismo o agitación interior
Pensamientos, palabras o ideas no
deseadas que no se le van de la mente
Sensaciones de desmayo o mareo
Pérdida de peso o placer sexual
El hecho de juzgar a otras personas
crítica o negativamente
La idea que otra persona pueda
controlar sus pensamientos
La impresión de que la mayoría de sus
problemas son culpa de los demás
Dificultad para recordar las cosas
Preocupaciones acerca del desaseo, el
descuido o la desorganización
Sentirme fácilmente irritado o enfadado
Dolores en el corazón o en el pecho
Sentir miedo de los espacios abiertos o
de la calle
Sentirse bajo de energías o decaído
Pensamientos o ideas de acabar con su
vida
Oír voces que otras personas no oyen
17. Temblores
¿Hasta que punto se ha sentido afectado por?
18. La idea de que no se puede fiar de la
mayoría de las personas
19. Falta de apetito
20. Llorar fácilmente
21. Timidez o incomodidad con el sexo
opuesto
22. La sensación de estar atrapado o como
encerrado
23. Tener miedo de repente y sin razón
24. Arrebatos de cólera o ataques de furia
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
que no logra controlar
Miedo a salir de casa solo
Culparse a si mismo de lo que pasa
Dolores en la parte baja de la espalda
Sentirse incapaz de lograr cosas
Sentirse solo
Sentirse triste
Preocuparse demasiado por las cosas
No sentir interés por las cosas
Sentirse temeroso
Ser demasiado sensible o sentirse herido
con facilidad
La impresión de que los demás se dan
cuenta de sus pensamientos
La sensación de que los demás no le
comprenden o no le hacen caso
La impresión de que la gente es poco
amistosa o que usted no les gusta
Tener que hacer las cosas muy despacio
para estar seguro de que las hace bien
Que el corazón le palpita o le vaya muy
deprisa
Nauseas o malestar en el estomago
Sentirse inferior a los demás
Dolores musculares
Sensación de que otras personas le
miran o hablan de usted
Dificultad para conciliar el sueño
¿Hasta que punto se ha sentido afectado por?
A
nada
B
un poco
C
moderadam
ente
45. Tener que comprobar una y otra vez lo
que hace
46. Encontrar difícil el tomar decisiones
47. Sentir temor a viajar en coches,
autobuses, metro, trenes, etc…
48. Dificultad para respirar
49. Sentir calor o frio de repente
50. Tener que evitar ciertas cosas, lugares o
actividades por que le dan miedo
51. Que se quede la mente en blanco
52. Entumecimiento u hormigueo en alguna
parte del cuerpo
53. Sentir un nudo en la garganta
54. Sentirse desesperanzado con respecto al
futuro
55. Tener dificultad para concentrarse
56. Sentirse débil en alguna parte del
cuerpo
57. Sentirse tenso o agitado
58. Pesadez en los brazos en los brazos o
las piernas
59. Pensamientos sobre la muerte o el
hecho de morir
60. El comer demasiado
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
D
bastante
E
mucho
61. Sentirse incomodo cuando la gente le
mira o habla acerca de usted
62. Tener pensamientos que no son suyos
63. Sentir el impulso de golpear, herir o
hacer daño a alguien
64. Despertarse de madrugada
65. Tener que repetir las mismas acciones
tales como tocar, contar, lavar, etc.…
66. Sueño inquieto o desvelarse fácilmente
67. Tener fuertes deseos de romper algo
68. Tener ideas o creencias que los demás
no comparten
69. Sentirse muy cohibido entre otras
personas
70. Sentirse muy incomodo entre mucha
gente, p.ej. en el cine, tiendas…
71. Sentir que todo requiere un gran
esfuerzo
¿Hasta que punto se ha sentido afectado por?
A
nada
B
un poco
C
moderadam
ente
72. Ataques de terror o de pánico
73. Sentirse incomodo comiendo o
bebiendo en público
74. Tener discusiones frecuentes
75. Sentirse nervioso cuando se encuentra
solo
76. El que otros no reconozcan
adecuadamente sus logros
77. Sentirse solo aunque esté con más gente
78. Sentirse tan inquieto que no puede ni
estar sentado tranquilo
79. La sensación de ser inútil o de no valer
nada
80. Pensamientos de qu va a pasar algo
malo
81. Tener deseos de gritar o tirar cosas
82. Tener miedo a desmayarse en público
83. La impresión de que la gente intentaría
aprovecharse de usted si les dejara
84. Tener pensamientos sobre el sexo que le
inquietan bastante
85. La idea de que debería ser castigado por
sus pecados
86. Pensamientos o imágenes
estremecedoras que le dan miedo
87. La idea de que algo anda mal en su
cuerpo
88. No sentirse cercano o íntimo con nadie
89. Sentimientos de culpabilidad
90. La idea de que algo anda mal en se
mente
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
D
bastante
E
mucho
Escala de AUTOESTIMA (Rosenberg, 1965)
Nombre……………………………
Número………………………
Fecha (…….-…….-……..)
Muy de
acuerdo
De acuerdo
En
desacuerdo
Muy en
desacuerdo
1. Siento que soy una persona digna de
aprecio, al menos en igual medida
que los demás (*)
1
2
3
4
2. Me inclino a pensar que, en conjunto,
soy un fracasado
1
2
3
4
3. Creo que tengo varias cualidades buenas
(*)
1
2
3
4
4. Puedo hacer las cosas tan bien como la
mayoría de la gente (*)
1
2
3
4
5. Creo que no tengo muchos motivos para
sentirme orgulloso de mi
1
2
3
4
6. Tengo una actitud positiva hacia mi
mismo (*)
1
2
3
4
7. En general, estoy satisfecho conmigo
mismo (*)
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
8. Desearía valorarme más a mí mismo
9. A veces me siento verdaderamente inútil
1
10. A veces pienso que no sirvo para nada
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión
(Hospital Anxiety and Depression Scale, HAD)
Nombre……………………………………………………………..
Número registro………
Fecha de realización (….-….-….)
Los médicos conocen la importancia de los factores emocionales en la mayoría de enfermedades. Si el médico sabe
cuál es el estado emocional del paciente puede prestarle entonces mejor ayuda.
Este cuestionario ha sido confeccionado para ayudar a que su médico sepa cómo se siente usted afectiva y
emocionalmente. No es preciso que preste atención a los números que aparecen a la izquierda. Lea cada pregunta y
subraye la respuesta que usted considere que coincide con su propio estado emocional en la última semana.
No es necesario que piense mucho tiempo cada respuesta; en este cuestionario las respuestas espontáneas tienen más
valor que las que se piensan mucho.
A.1. Me siento tenso/a o nervioso/a:
D.1. Sigo disfrutando de las cosas como siempre:
3. Casi todo el día
2. Gran parte del día
1. De vez en cuando
0. Nunca
A.2. Siento una especie de temor como si algo malo
fuera a suceder:
0. Ciertamente, igual que antes
1. No tanto como antes
2. Solamente un poco
3. Ya no disfruto con nada
D.2. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las
cosas:
3. Sí, y muy intenso
2. Sí, pero no muy intenso
1. Sí, pero no me preocupa
0. No siento nada de eso
A.3. Tengo la cabeza llena de preocupaciones:
0. Igual que siempre
1. Actualmente, algo menos
2. Actualmente,mucho menos
3. Actualmente, en absoluto
D.3. Me siento alegre:
3. Casi todo el día
2. Gran parte del día
1. De vez en cuando
0. Nunca
A.4. Soy capaz de permanecer sentado/a tranquilo/a y
relajado/a:
3. Nunca
2. Muy pocas veces
1. En algunas ocasiones
0. Gran parte del día
D.4. Me siento lento/a y torpe:
0. Siempre
1. A menudo
2. Raras veces
3. Nunca
A.5. Experimento una desagradable sensación de
«nervios y hormigueos» en el estómago:
0. Nunca
1. Sólo en algunas ocasiones
2. A menudo
3. Muy a menudo
A.6. Me siento inquieto/a como si no pudiera parar de
moverme:
3. Realmente mucho
2. Bastante
1. No mucho
0. En absoluto
A.7. Experimento de repente sensaciones de gran
angustia o temor:
3. Muy a menudo
2. Con cierta frecuencia
1. Raramente
0. Nunca
Puntuación A:
3. Gran parte del día
2. A menudo
1. A veces
0. Nunca
D.5. He perdido el interés por mi aspecto personal:
3. Completamente
2. No me cuido como debería hacerlo
1. Es posible que no me cuide como debiera
0. Me cuido como siempre lo he hecho
D.6. Espero las cosas con ilusión:
0. Como siempre
1. Algo menos que antes
2. Mucho menos que antes
3. En absoluto
D.7. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un
buen programa de radio o televisión:
0. A menudo
1. Algunas veces
2. Pocas veces
3. Casi nunca
Puntuación D:
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh
(Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI)
Nombre……………………………………………………………
Número registro………
Fecha (…….-….-……..)
Instrucciones: Las siguientes preguntas hacen referencia a cómo ha dormido usted normalmente durante el último mes.
Intente ajustarse en sus respuestas de la manera más exacta posible a lo ocurrido durante la mayor parte de los días y
noches del último mes.¡Muy importante! CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS
1. Durante el último mes, ¿cuál ha sido, normalmente, su hora de acostarse?
APUNTE SU HORA HABITUAL DE ACOSTARSE:________
2. ¿Cuánto tiempo habrá tardado en dormirse, normalmente, las noches del último mes?
APUNTE EL TIEMPO EN MINUTOS:________
3. Durante el último mes, ¿a qué hora se ha levantado habitualmente por la mañana?
APUNTE SU HORA HABITUAL DE LEVANTARSE:________
4. ¿Cuántas horas calcula que habrá dormido verdaderamente cada noche durante el último mes? (El tiempo
puede ser diferente al que usted permanezca en la cama)
APUNTE LAS HORAS QUE CREA HABER DORMIDO:________
Para cada una de las siguientes preguntas, elija la respuesta que más se ajusta a su caso. Intente contestar a
TODAS las preguntas.
5. Durante el último mes, cuántas veces ha tenido usted problemas para dormir a causa de:
a) No poder conciliar el sueño en la primera media hora:
Ninguna vez en el último mes
Menos de una vez a la semana
Una o dos veces a la semana
Tres o más veces a la semana
_
_
_
_
b) Despertarse durante la noche o de madrugada:
Ninguna vez en el último mes
Menos de una vez a la semana
Una o dos veces a la semana
Tres o más veces a la semana
_
_
_
_
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
c) Tener que levantarse para ir al servicio:
Ninguna vez en el último mes
Menos de una vez a la semana
Una o dos veces a la semana
Tres o más veces a la semana
_
_
_
_
d) No poder respirar bien:
Ninguna vez en el último mes
Menos de una vez a la semana
Una o dos veces a la semana
Tres o más veces a la semana
e) Toser o roncar ruidosamente:
_
_
_
_
Ninguna vez en el último mes
Menos de una vez a la semana
Una o dos veces a la semana
Tres o más veces a la semana
_
_
_
_
f) Sentir frío:
Ninguna vez en el último mes
Menos de una vez a la semana
Una o dos veces a la semana
Tres o más veces a la semana
g) Sentir demasiado calor:
_
_
_
Ninguna vez en el último mes
Menos de una vez a la semana
Una o dos veces a la semana
Tres o más veces a la semana
_
_
_
_
h) Tener pesadillas o «malos sueños»:
Ninguna vez en el último mes
Menos de una vez a la semana
Una o dos veces a la semana
Tres o más veces a la semana
_
_
_
_
i) Sufrir dolores:
Ninguna vez en el último mes
Menos de una vez a la semana
Una o dos veces a la semana
Tres o más veces a la semana
_
_
_
_
j) Otras razones (por favor, descríbalas a continuación):
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
6.
7.
8.
9.
Durante el último mes, ¿cómo valoraría en conjunto, la calidad de su sueño?
Bastante bueno _
Bueno
_
Malo
_
Bastante malo _
Durante el último mes, ¿cuántas veces habrá tomado medicinas (por su cuenta o recetadas por el médico)
para dormir?
Ninguna vez en el último mes
_
Menos de una vez a la semana
_
Una o dos veces a la semana
_
Tres o más veces a la semana
_
Durante el último mes, ¿cuántas veces ha sentido somnolencia mientras conducía, comía o desarrollaba
alguna otra actividad?
Ninguna vez en el último mes
_
Menos de una vez a la semana
_
Una o dos veces a la semana
_
Tres o más veces a la semana
_
Durante el último mes, ¿ha representado para usted mucho problema el «tener ánimos» para realizar alguna
de las actividades detalladas en la pregunta anterior?
Ningún problema
Sólo un leve problema
Un problema
Un grave problema
_
_
_
_
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
10. ¿Duerme usted solo o acompañado?
Solo
Con alguien en otra habitación
En la misma habitación, pero en otra cama
En la misma cama
_
_
_
_
(Por favor, sólo conteste a las siguientes preguntas en el caso de que duerma acompañado).
Si Vd. Tiene pareja o compañero de habitación, pregúntele si durante el último mes Vd. Ha tenido
a.
b.
c.
d.
e.
Ronquidos ruidosos
• Ninguna vez en el último mes
• Menos de una vez a la semana
• Una o dos veces a la semana
• Tres o más veces a la semana.
Grandes pausas entre respiraciones mientras duerme
• Ninguna vez en el último mes
• Menos de una vez a la semana
• Una o dos veces a la semana
• Tres o más veces a la semana.
Sacudidas o espasmos de piernas mientras duerme
• Ninguna vez en el último mes
• Menos de una vez a la semana
• Una o dos veces a la semana
• Tres o más veces a la semana.
Episodios de desorientación o confusión mientras duerme
• Ninguna vez en el último mes
• Menos de una vez a la semana
• Una o dos veces a la semana
• Tres o más veces a la semana.
Otros inconvenientes mientras Vd. Duerme (por favor descríbalos a continuación).
______________________________________________________________________
•
•
•
•
Ninguna vez en el último mes
Menos de una vez a la semana
Una o dos veces a la semana
Tres o más veces a la semana.
Cuestionario de satisfacción sexual
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
Nombre..............................................................
Número.....................
Fecha de realización (….-….-….)
INSTRUCCIONES
Cada pregunta del cuestionario puede responderse de las formas siguientes:
Nunca 0 - Casi nunca 1 - Ocasionalmente 2- Habitualmente 3 - Siempre 4
Lea cada pregunta con atención y decida la respuesta que describe mejor la forma en como le han ido las cosas en sus
relaciones sexuales RECIENTEMENTE, luego ponga una cruz en el cuadro correspondiente a la numeración.
Las respuestas son TOTALMENTE individuales y no pueden ser consultadas con su pareja.
¡NO OLVIDE CONTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS!
1. ¿Siente una falta de interés hacia el sexo?
0
1
2
3
4
2. ¿Le pregunta a su pareja qué es lo que le gusta o le disgusta de sus relaciones sexuales?
0
1
2
3
4
3. ¿Transcurren semanas en las que no tiene relación sexual alguna?
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
4. ¿Se excita sexualmente con facilidad?
5. ¿Se siente satisfecha con la cantidad de tiempo que usted y su pareja dedican al juego previo al coito?
0
1
2
3
4
6. ¿Siente que su vagina está tan cerrada que el pene de su pareja no puede entrarle?
0
1
2
3
4
Nunca 0 - Casi nunca 1 - Ocasionalmente 2- Habitualmente 3 - Siempre 4
7. ¿Evita tener relaciones sexuales con su pareja?
0
1
2
3
4
2
3
4
3
4
8. ¿Es capaz de experimentar un orgasmo con su pareja?
0
1
9. ¿Disfruta abrazando y acariciando el cuerpo de su pareja?
0
1
2
10. ¿Encuentra satisfactorias las relaciones sexuales que mantiene con su pareja?
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
0
1
2
3
4
11. ¿Le resulta posible introducir un dedo de su mano en su vagina sin sentir molestias?
0
1
2
3
4
2
3
4
12. ¿Le disgusta frotar o acariciar el pene de su pareja?
0
1
13. ¿Se pone tensa y nerviosa cuando su pareja quiere tener relaciones sexuales?
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
1
2
3
4
14. ¿Le resulta imposible tener un orgasmo?
15. ¿Realiza el coito más de dos veces por semana?
0
16. ¿Le resulta difícil explicar a su pareja que es lo que le gusta o le disgusta de sus relaciones sexuales?
0
1
2
3
4
17. ¿Le resulta posible introducir el pene de su pareja en su vagina sin sentir molestia alguna?
0
1
2
3
4
Nunca 0 - Casi nunca 1 - Ocasionalmente 2- Habitualmente 3 - Siempre 4
18. ¿Piensa que existe una falta de amor y afecto en las relaciones sexuales con su pareja?
0
1
2
3
4
2
3
4
2
3
4
19. ¿Disfruta cuando su pareja la frota y acaricia sus genitales?
0
1
20. ¿Rechaza el tener relaciones sexuales con su pareja?
0
1
21. ¿Puede llegar al orgasmo cuando su pareja le estimula el clítoris durante el juego previo al coito?
0
1
2
3
4
22. ¿Se siente satisfecha con la cantidad de tiempo que dedica al coito en concreto?
0
1
2
3
4
23. ¿Tiene sensaciones desagradables ante lo que hace mientras esta haciendo el amor?
0
1
2
3
4
24. ¿Siente que su vagina está suficientemente cerrada como para que el pene de su pareja no pueda entrar muy
profundamente?
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
0
1
2
3
4
1
2
3
4
25. ¿Le disgusta que su pareja le abrace y acaricie?
0
26. ¿Se humedece su vagina mientras está haciendo el amor?
0
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
27. ¿Disfruta cuando realiza el coito con su pareja?
0
28. ¿Consigue llegar al orgasmo durante el coito?
0
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
Cuestionario de McGill
Nombre………………………………………………………………………
Fecha (…...-…….-…………..)
Número de registro…………….
a
b
Índice de puntuación del
dolor (PRI)
experimentado durante la
última semana(marque
con una cruz una casilla
en cada línea)
Como pulsaciones
Como una sacudida
Como un pinchazo
Agudo
Calambre
Que corroe
Ardiente
Como una molestia
Pesado
Sensible
Como un desgarro
Agotador-extenuante
Que marea
Angustioso
Cruel-que atormenta
Leve
No
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Moderado
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Severo
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Intensidad actual del dolor
0
1
2
3
4
5
Ningún dolor
Leve
Molesto
Fuerte
Horrible
insoportable
CUESTIONARIO DEL IMPACTO DE LA FIBROMIALGIA (F.I.Q)
Instrucciones. Para responder a las preguntas de la 1 a la 11, indique con un círculo el número que mejor
describa lo que hizo la semana pasada. Si normalmente no hace lo que se le pide, tache toda la pregunta.
¿Ha podido…
Siempre
Casi
siempre
A veces
Nunca
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
No
procede
1. … ir a hacer las
compras?........................................
0
1
2
3
9
2. …poner a lavar la ropa en la lavadora
o en la secadora?......
0
1
2
3
9
3. …hacer la
comida?....................................
0
1
2
3
9
4. … fregar los platos o los utensilios
de cocina con las
manos?....................................................
0
1
2
3
9
5. …barrer?.....................................
0
1
2
3
9
6. …hacer la
cama?..........................................
0
1
2
3
9
7. …caminar varias
manzanas?............................
0
1
2
3
9
8. …visitar a amigos o
familiares?...........................
0
1
2
3
9
9. …limpiar el
jardín?.......................................
0
1
2
3
9
10.
…conducir?..........................................
0
1
2
3
9
11. …subir las
escaleras?........................................
0
1
2
3
9
12. De los siete días de la semana pasada, ¿cáuntos días se sintió bien? (señale uno)
0
1
2
3
4
5
6
7
13. ¿Cuántos días de la semana pasada se vio obligado a faltar al trabajo, o bien a dejar de hacer
las tareas del hogar, por la fibromialgia?
0
12
3
4
5
6
7
Instrucciones. Para responder a los siguientes puntos, marque sobre la línea el punto que mejor describa
cómo ha sentido en general durante la última semana.
14. En la realización de las tareas habituales, ¿hasta qué punto se vio limitado por el dolor u otros
síntomas de la fibromialgia para trabajar o para hacer las tareas del hogar?
Ningún problema para trabajar
Mucha dificultad para trabajar
15. ¿Cuál ha sido la intensidad del dolor?
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
No he tenido dolor
El dolor ha sido muy intenso
16. ¿Ha estado muy cansado?
No he estado cansado
He estado muy cansado
17. ¿Cómo se ha sentido al levantarse por las mañanas?
Me he despertado descansado
Me he despertado muy cansado
18. ¿Ha tenido rigidez?
No he tenido rigidez
He tenido rigidez muy acusada
19. ¿Ha tenido nervios o ansiedad?
No he tenido ansiedad
He tenido mucha ansiedad
20. ¿Ha estado deprimido?
No he estado deprimido
He estado muy deprimido
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
ANNEX IV
Valoración psicopatológica. Anexo IV. Dra. Naia Saez.
Se realizará una evaluación exhaustiva de los antecedentes traumáticos en la infancia y
de todos los antecedentes psiquiátricos tanto personales como familiares. Se realizará
ajustándose a la siguiente estructura:
Recogida de datos biográficos de interés psicopatológico (adaptación social, estructura
familiar, desarrollo laboral, antecedentes familiares psiquiátricos...).
Anamnesis y exploración de los trastornos psicopatológicos del eje I según criterios
clínicos del DSM IV evaluados con la Entrevista Clínica Estructurada para los
Trastornos Clínicos del Eje I del DSM IV (SCID- I).
Evaluación de las características clínicas y del curso evolutivo de los síntomas propios
del SFC.
Estudio de la repercusión social, laboral y familiar del SFC a través de la evaluación
clínica así como la administración de la Escala de Sheehan.
Se realizará una evaluación específica de la comorbilidad con el Trastorno por Déficit
de Atención con Hiperactividad, Trastorno de Estrés Postraumático, Trastorno de
Pánico y Trastorno de Ansiedad Generalizada. Se administrarán las siguientes escalas:
o Estudio del TDAH y de la impulsividad:
Conners Adult ADHD Diagnostic Interview for DSM IV (CAADID)
ADHD Rating Scale
Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11)
o Trastorno de Estrés Postraumático:
Cuestionario para Experiencias Traumáticas (TQ)
o Trastorno de Pánico y Trastorno de Ansiedad:
Inventario de ansiedad Estado-Rasto (State Trait Anxiety Inventory, STAI)
Escala de Pánico y Agorafobia de Bandelow (Panic and Agoraphobia Scale, PAS)
Con el objetivo de complementar la evaluación psicopatológica realizada, se facilitarán
al paciente una serie de escalas autoaplicadas para que rellene en su domicilio, con el
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
objetivo de ser entregadas en la segunda visita. Estas escalas evaluarán los siguientes
aspectos:
o Evaluación de la sintomatología de TDAH en la infancia:
Wender-Utah rating Scale (WURS)(version del paciente y del observador)
o Evaluación de la sintomatología depresiva y del riesgo suicida:
Escala de Desesperanza de Beck (Hopelessness Scale, HS)
Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (Risk of Suicide, RS)
o Evaluación de la personalidad:
Cuestionario de Personalidad de Zuckerman y Khulman (ZKPQ)
Escala Multidimensional de Perfeccionismo de Frost (MPS)
o Estudio de la alexitimia:
Escala de alexitimia de Toronto (TAS-20)
o Estudio de rendimiento cognitivo desde un punto de vista subjetivo
Cuestionario del Síndrome Disejecutivo (BADS)
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
ANNEX V
ANEXO V. Sra. Pilar Santamarina.
La batería neuropsicológica seleccionada constará de los siguientes test
cognitivos:
- Behavior rating inventory of executive functions (BRIEF).
- CalCap.
- Continuous Performance Test (CPT-II).
- Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT).
- Grooved pegboard.
- Dígitos WAIS III.
- Stroop.
- Trail Making Test (TMT).
- FAS.
- Tower of London (TOL).
- Symbol digit modalities test (SDMT).
- Test de Aprendizaje Auditivo Verbal de Rey (TAAVL).
- FCR-copia inmediata, diferida, reconocimiento.
- Vocabulario WAIS-III (nivel intelectual premórbido).
Atenció Integrada de Salut - SAP Muntanya - Hospital Universitari Vall d’Hebron
Descargar