El Vall d’Hebron bat rècord de trasplantaments: 24 en dos mesos

Anuncio
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
PÁGINAS: 22
O.J.D.: 166965
TARIFA: 1590 €
E.G.M.: 690000
ÁREA: 113 CM² - 10%
SECCIÓN: TENDENCIAS
05/08/2014
El Vall d’Hebron bat rècord de
trasplantaments: 24 en dos mesos
SALUT w L’hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha batut
un rècord de trasplantaments en fer 24 intervencions d’aquest tipus entre el
maig i el juny, dotze cada
mes, fet que el ratifica com
un dels millors centres del
món en trasplantament pulmonar. Des que fa 24 anys es
va engegar el programa de
trasplantament pulmonar,
al Vall d’Hebron s’han realitzat 780 intervencions, amb
una supervivència actual entre el 85% i el 90% al cap
d’un any de la intervenció, i
del 30% al cap de 10, segons
el Departament de Salut.
El programa de trasplantament d’aquest hospital va
ser el primer que es va posar
en marxa a Espanya, erigintse en un dels quatre de referència al món. Els malalts
que necessiten un trasplantament pulmonar a Catalunya
tenen més d’un 95% de possibilitats de rebre’l gràcies a la
gran activitat del Vall d’Hebron, el que més intervencions d’aquest tipus fa a Espanya (un total de 69 l’any passat). Entre el 15% i el 40%
dels trasplantats torna a la
vida laboral. / Redacció
Hospital Vall d'Hebron; Hospitals i Centres de Salut; Salut; Sanitat
Descargar