Famílies monoparentals - Ajuntament de Barcelona

Anuncio
Institut Municipal d’Hisenda
Av. del Litoral, 30
08005 Barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 2016 / SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 2016
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE LA VIVENDA HABITUAL A FAVOR DE FAMÍLIES MONOPARENTALS
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE LA VIVIENDA HABITUAL A FAVOR DE FAMILIAS MONOPARENTALES
PROPIETARI/ÀRIA-PROPIETARIO/A

LLOGATER/A-INQUILINO/A

MEMBRES AMB DISCAPACITAT / MIEMBROS CON DISCAPACIDAD SI
Cognoms / Apellidos
DNI

Nom / Nombre
Telèfon / Teléfono
E-mail
Domicili (adreça d’empadronament) / Domicilio (dirección de
empadronamiento): Carrer / Calle
Núm.
Escala/Escalera
Pis/ Piso
Porta//Puerta Codi Postal/Código Postal
DECLARO: Que
estic al corrent de pagament de les meves
obligacions tributàries amb l’Ajuntament, resta d’Administracions i amb la
Seguretat Social, i que el meu habitatge habitual és el que consigno en la
present instància.
DECLARO Que estoy al corriente de pago de mis obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento, resto de Administraciones y con la
Seguridad Social, y que mi vivienda habitual es la que consigno en la
presente instancia.
AUTORITZO: A l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona per efectuar
les consultes necessàries a les altres Administracions públiques, amb la
finalitat de comprovar les circumstàncies expressades i el compliment
dels requisits per a l’atorgament de la subvenció.
AUTORIZO: Al Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona para efectuar
las consultas necesarias a las demás Administraciones Públicas, con el
fin de comprobar las circunstancias expresadas y el cumplimiento de los
requisitos para otorgar la subvención.
Per tot això, als efectes d’allò que preveu l’art.24 del RD 887/2006, de
21 de juliol, signo la present declaració i SOL·LICITO la subvenció
sobre l’import de la quota líquida de l’Impost sobre els Béns
Immobles.
Por todo ello, a los efectos de lo previsto en el art.24 del RD
887/2006, de 21 de julio, firmo la presente declaración y SOLICITO la
subvención sobre el importe de la cuota líquida del Impuesto sobre
los Bienes Inmuebles.
Barcelona,
SIGNATURA / FIRMA
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE S’ADJUNTA:
a) Dades bancàries: Compte on vol que s’ingressi la subvenció, sense
esmenes ni guixades, amb el segell ORIGINAL de validació de
l’entitat bancària (on es vegi clarament l’entitat),
Sr/Sra.: «Cognoms», «Nom»
NIF: «Nif»
E S
Un altre document vàlid que pot aportar:
Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta d’estalvis, on consti el
titular, que ha de coincidir amb el titular de la subvenció, el NIF i el
compte complet.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE SE ADJUNTA:
a) Datos bancarios: Cuenta donde quiere que se ingrese la
subvención, sin enmiendas ni tachaduras, con el sello ORIGINAL
de validación de la entidad bancaria (donde se vea claramente la
entidad),
DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT
DILIGENCIA DE CONFORMIDAD
Les dades bancàries coincideixen amb les
existents en aquesta oficina. / Los datos
bancarios coinciden con los existentes en esta
oficina.
Signatura, segell i data (entitat bancària)
Firma, sello y fecha (entidad bancaria)
Otro documento válido que puede aportar:
Fotocopia de la primera página de la libreta de ahorros, donde conste
el titular, que debe coincidir con el titular de la subvención, el NIF y la
cuenta completa.
b ) Fotocòpia del títol de Família Monoparental i si algun membre
de la família té alguna discapacitat, resolució acreditativa del
reconeixement legal de la mateixa o de la targeta què ho
acrediti.
b) Fotocopia del título de Familia Monoparental y si algún
miembro
de
la
familia
tiene
alguna
discapacidad,
resolución acreditativa del reconocimiento legal de la
misma
o de la tarjeta que lo acredite.
c) En el cas de llogaters::
Fotocòpia completa del contracte de lloguer, vigent a 1 de
gener de 2016, i dels rebuts on consti reflectit l’IBI repercutit
corresponent al 2016.
c) En el caso de inquilinos:
Fotocopia completa del contrato de alquiler, vigente el 1 de enero
de 2016, y de los recibos de alquiler donde conste reflejado el IBI
repercutido correspondiente al 2016.
Descargar