sol·licitud exempció per minusvalidesa ivtm

Anuncio
Carrer Metge Segarra, 4
12560 BENICÀSSIM(Castelló)
Tel. 964 300 962-Fax 964 303 432
CIF. P-1202800-G
e-mail: [email protected]
www.benicassim.org
Darrera actualització 20/01/2009
AJUNTAMENT DE BENICÀSSIM
GESTIÓ TRIBUTÀRIA
SOL·LICITUD EXEMPCIÓ PER MINUSVALIDESA I.V.T.M.
NOM I COGNOMS / DENOMINACIÓ SOCIAL
DOMICILI FISCAL
POBLACIÓ
PROVÍNCIA
CODI
POSTAL
D.N.I.:
TELÈFON
EXPOSE:
Que complisc els requisits per a gaudir de l’exempció en l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per minusvalidesa establits en l’art. 4 de la vigent Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Adjunte la següent documentació:
 Permís de circulació
 Fitxa tècnica del vehicle
 Declaració jurada, del titular minusvàlid o representant legal, que el vehicle estarà destinat
per a ús exclusiu del minusvàlid.
 Certificat del grau de minusvalidesa expedit per la Conselleria de Benestar Social

Declaració jurada, del titular discapacitat o representant legal, que no té reconeguda
l’exempció per a un altre vehicle de la seua propietat.
SOL·LICITE:
Que em concediu l’exempció en l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica del vehicle amb
matrícula............................................
Benicàssim,
de/d’
de 2009
Firma de la persona sol·licitant o del representant
REPRESENTANT
DNI
DOMICILI
POBLACIÓ
NORMATIVA REGULADORA DE L’EXEMPCIÓ
Art. 93.1.e) del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDLEG
2/2004, de 5 de març “Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix l'apartat A de
l'annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat pel RDLEG 2822/1998, de 23 de desembre.
Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta
exempció s'aplicarà mentre persistisquen aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones
amb discapacitat com als destinats al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius que
en siguen beneficiaris per més d'un vehicle simultàniament.
A l'efecte del que disposa aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvalidesa aquelles que
tinguen aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per cent.”
Art.4 de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
“1. Per a poder gaudir de les exempcions a què es refereixen els apartats e) i g) de l'apartat 1r de
l'article 93 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, els interessats hauran d'instar-ne la concessió indicant les
característiques del vehicle, la matrícula i la causa del benefici.
Declarada aquesta per l'Administració municipal, s'expedirà un document que n’acredite la
concessió.
Les exempcions sol·licitades amb posterioritat a l'import de l'impost, produiran efecte en el mateix
exercici que es presenta la sol·licitud, sempre que en la data de l'import es complisquen els requisits establits
per a tindre dret a l'exempció i que la sol·licitud es presente abans que adquirisca fermesa la liquidació
tributària.
En el cas de matriculació o primera adquisició hauran de sol·licitar-se en el moment de presentar
l'autoliquidació de l'import. Si no es presenta en aquest moment l'exempció sol·licitada i concedida produirà
efecte en l'exercici següent.
2. L'exempció del paràgraf anterior haurà d'acompanyar-se necessàriament amb la següent
documentació:
a) Per als vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu:
− Permís de circulació del vehicle
− Dictamen de tècnic facultatiu sobre la valoració del grado de disminució
− Fotocòpia del permís de conduir del titular del vehicle
− Declaració jurada del titular discapacitat que no té reconeguda l'exempció per a altre vehicle
de la seua propietat.
(...)
3. A més, i pel que es fa a l'exempció prevista en la lletra a) de l'apartat anterior, els interessats
hauran de justificar la destinació del vehicle davant l'Ajuntament aportant, bé informe de tècnic competent,
visat pel col·legi professional corresponent, o bé visat de la fitxa tècnica del vehicle per la ITV, que
especifique que el vehicle està adaptat per al transport de cadires de rodes i que el vehicle disposa de la
senyalització indicadora que es tracta de transport de minusvàlids.
4. En el cas que la sol·licitud es formulara passats els terminis indicats, aquesta tindrà efectes, si
pertoca, en l'exercici econòmic següent al de la seua presentació.”
NORMATIVA REGULADORA DE LA EXENCION
Art. 93.1.e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
el R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo “Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el
apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el R.D.L. 2822/1998, de 23 de
diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusvalidos para su uso exclusivo. Esta
exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por
personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos
beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta
condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.”
Art.4 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
“1.- Para poder gozar de las exenciones a que se refiere los apartamentos e) y g) del apartado 1º
del artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio.
Declarada ésta por la Administración municipal se expedirá un documento que acredite su concesión.
Las exenciones solicitadas con posterioridad al devengo del Impuesto, producirán efecto en el mismo
ejercicio en que se presenta la solicitud, siempre que en la fecha del devengo se cumplan los requisitos
establecidos para tener derecho a la exención, y la solicitud se presente antes de que adquiera firmeza la
liquidación tributaria.
En el caso de matriculación o primera adquisición deberán solicitarse en el momento de presentar la
autoliquidación del importe. De no presentarse en dicho momento la exención solicitada y concedida surtirá
efecto en el ejercicio siguiente.
2.-A la exención del párrafo anterior deberá acompañarse necesariamente la siguiente
documentación:
a) Para los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo:
− Permiso de Circulación del vehículo.
− Dictamen de técnico facultativo sobre la valoración del grado de disminución.
− Fotocopia del Carnet de Conducir del titular del vehículo.
− Declaración jurada del titular discapacitado de que no tiene reconocida la exención para otro
vehículo de su propiedad.
b) Tractores, remolques, semirremolques y maquinaria agrícola:
− Permiso de circulación del vehículo.
− Ficha técnica del mismo.
− Cartilla de Inspección Agrícola o Certificado de inscripción en el Registro de maquinaria
agrícola.
3.- Además, y por lo que se refiere a la exención prevista en la letra a) del apartado anterior, los
interesados deberán justificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento aportando, bien informe de
técnico competente, visado por el Colegio Profesional correspondiente, o bien visado de la ficha técnica del
vehículo por la I.T.V., que especifique que el vehículo está adaptado para el transporte de sillas de ruedas y
que el vehículo dispone de la señalización indicadora de que se trata de transporte de minusválidos.
4.-En el supuesto de que la solicitud se formulase pasados los plazos indicados, ésta surtirá efectos,
en su caso, en el ejercicio económico siguiente al de su presentación.”
Descargar