REGIDORIA D`HISSENDA AJUNTAMENT D`EL PALOMAR

Anuncio
REGIDORIA D’HISSENDA
AJUNTAMENT D’EL PALOMAR
Pç. Constitució, 6
Telf: 96.239.10.96—Fax: 96.239.09.03
46891
El Palomar (Valencia)
ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.- (BOP nº 305, de
23 de desembre de 2003).-
ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.- (BOP nº
305, de 23 de diciembre de 2003).-
Elevat a definitiu l’acord sobre la impossició, ordenació i modificació de les ordenances fiscals que
seguidament es descriuen, s’exposa el públic el text
íntegre de les mateixa, conforme amb el què disposa l’article 17.4 del text refós de la Llei Reguladora
de les Hissendes Locals, Real Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març:
Elevado a definitivo el acuerdo sobre la imposición, ordenación y modificación de las ordenanzas
fiscales que seguidamente se describen, se expone
el público el texto íntegro de las mismas, conforme
a lo que dispone el artículo 17.4 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
Impost sobre vehicles de tracció mecànica.L’article 1 queda redactat de la següent forma:
Article 1.– L’impost de vehicles de tracció mecànica s’exigirà d’acord amb el quadre de tarifes vigent en
cada moment aplicant el coeficient d’increment del
1,7 de conformitat amb el què preveu l’article 96.4 del
TRLRHL.
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.El artículo 1 queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.– El impuesto de vehículos de tracción
mecánica se exigirá de acuerdo con el cuadro de tarifas vigente en cada momento aplicando el coeficiente
de incremento del 1,7 de conformidad con lo que
prevé el artículo 96.4 del TRLRHL.
El Palomar, a setze de desembre de dos mil quatre.
– L’Alcalde, Jordi Vila.
El Palomar, a dieciséis de diciembre de dos mil cuatro.– El Alcalde, Jordi Vila.
Descargar