Ctrl 1 M2

Anuncio
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
CONTROL INDUSTRIAL i AUTOMATITZACIÓ Curs 2014-2015 P CONTROL 1 Grup M2
Nom :________________________________________________
DNI: __________________
Ens demanen automatitzar un procés que té per funció plegar xapa. La plegadora està accionada
per dos cilindres pneumàtics de simple efecte, C1 i C2 que avancen a la vegada. Estan controlats,
cadascun, per dues electrovàlvules 3/2, EV1 i EV2 respectivament, accionades a 24Vdc amb retorn
per molla. Cadascun porta dos detector inductius a la camisa per saber quan estan avançats i quan
retrocedits, DA1, DR1 per C1 i DA2, DR2 per C2, tots dos a tres fils i a 24Vdc.
Un polsador M permetrà que l’automatisme es posi en funcionament i s'encendrà un llum L a 230
Vac per indicar que la plegadora està operativa. La maniobra s'inicia quan es polsa P1, accionant
tots dos cilindres C1 i C2 sempre que estiguin retrocedits, fins que arribin al seu avanç màxim, on
s’hi han de mantenir durant 3 segons i després hauran de retrocedir. Durant tota la maniobra,
mantindrem un llum LM encès, a 230Vac, que nomes s’apagarà quan acabi la operació de plegat
sencera.
Com a seguretat hi ha una barrera infraroja immaterial, B, a 3 fils i 24Vdc, que si està interrompuda,
la maniobra no podrà començar o, si ha començat a fer avançar els cilindres, els aturarà i farà
retrocedir quedant a l'espera de poder tornar a reiniciar la maniobra de plegat, o si ja havien arribat
al final, els deixarà permanentment avançats i només es podran fer retrocedir sempre que B no
actuï i es polsi un polsador R que deixarà el sistema a punt de tornar a començar la maniobra.
Si algú polsa PE, s’ha d’aturar tota la operació i el procés s’hauria de tornar a començar des del
principi, accionant M.
QÜESTIONS:
a) Feu el GRAFCET de nivell 2.
b) Feu l’esquemàtic de la part de control, amb relés.
c) Feu l’esquemàtic de la part de maniobra.
d) Aproximadament es plega una peça cada 50 segons; quants anys, mesos i dies durarà
abans de que calgui canviar els relés de l’automatisme que heu dissenyat, considerant que
la vida dels relés utilitzats fos de 100000 maniobres ON/OFF?
ATENCIÓ:
Errors de Boole i/o curtcircuits suposaran un zero de qualificació.
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE
BARCELONA
CONTROL INDUSTRIAL i AUTOMATITZACIÓ Curs 2014-2015 P CONTROL 1
Grup M2
Nom
:________________________________________________
__________________
DNI:
Nos piden automatizar un proceso que tiene por función plegar chapa. La plegadora está
accionada por dos cilindros neumáticos de simple efecto, C1 y C2 que avanzan a la vez.
Están controlados, cada uno, por dos electroválvulas 3/2, EV1 y EV2 respectivamente,
accionadas a 24Vdc con retorno por muelle. Cada uno lleva dos detectores inductivos en la
camisa para saber cuando están avanzados y cuando retrocedidos, DA1, DR1 por C1 y
DA2, DR2 por C2, ambos a tres hilos y 24Vdc.
Un pulsador M permitirá que el automatismo se ponga en funcionamiento encendiéndose
una lámpara L, a 230 Vac, para indicar que la plegadora está operativa.
La maniobra se inicia cuando se pulsa P1, accionando ambos cilindros C1 y C2, siempre
que estén retrocedidos, hasta que lleguen a su avance máximo, donde deben mantenerse
durante 3 segundos y luego deberán retroceder. Durante toda la maniobra, mantendremos
una lámpara LM encendida, a 230Vac, que solo se apagará cuando termine la operación
de plegado entera.
Como seguridad hay una barrera infrarroja inmaterial, B, a 3 hilos y 24Vdc, que si está
interrumpida, la maniobra no podrá empezar o, si ha empezado a hacer avanzar los
cilindros, los detendrá y hará retroceder quedando a la espera de poder volver a iniciar la
maniobra de plegado, o si ya habían llegado al final, los dejará permanentemente
avanzados y sólo se podrán hacer retroceder siempre que B no actúe y se pulse un
pulsador R que dejará el sistema a punto de volver a empezar la maniobra.
Si alguien pulsa PE, se debe detener toda la operación y el proceso se debería volver a
empezar desde el principio, accionando M.
CUESTIONES:
a) Haga el GRAFCET de nivel 2.
b) Haga el esquemático de la parte de control, con relés.
c) Hacer el esquemático de la parte de maniobra.
d) Aproximadamente se pliega una pieza cada 50 segundos; cuantos años, meses y
días durará antes de que se tengan que cambiar los relés del automatismo que ha
diseñado, considerando que la vida de los relés utilizados fuera de 100000
maniobras ON / OFF?
ATENCIÓN:
Errores de Boole y / o cortocircuitos supondrán un cero de calificación.
Descargar