1 . Dos llibres retornen la historia de les celebres germanes que van

Anuncio
Ilibtes
1
.
Dos llibres retornen la historia de les celebres germanes que van fascinar Anglateria
- n& pjai~tagonismdeDmMnilBq,
taPlant roses al;ja&f, i m cai -a
mab acpata GERMapa&M&Z~y
\
--
~Wrles,
grbnaap8€
d~Gesmm6rb
mis en un temgs en guh quevaf;u@ de
rihrria deh p e r r a Mlespmphi,
dd .Eam~~~ig
]ni
j( ! l&bfsmmaEmntuna be Ihi-lieadorap I 6 drcots &&,tmnáorsla Msthfig.
II Ia &e lea sis @-es
ma-w en pei%~disb
a a'edgrits &
alfr
al8
. 60w esCrim.
Mitf&rd4s de les m3Uars. no nomPs BapEats Uurdb.
pm di-&
itlw~gixay.cdsa.sénwablim entre d'e5trc6, el rpm@rablerepm
143in&&L trl, snarBcr de les seva mn%slbs- tatgc Mort. a ~&merfc~na;s@b~
que$, ~iaabpeque gr&decaielím Cs d&Ma fwerMa,
La @m&eitBcfi3~4 39i va hapleibBe seguirla gmal%stbd&
del
SE@ X]I.
~a&rdtrilesiX4W-e I ~ J
gmmavm eunmitzor de mi
nsra a'hmodel tc &ls bribku; en da-- Mks fUes de1ord.iladyRe
&e
iñ
y QTS. i p6stdom a Jla se- desBde, i-&&aat$s mata g pqs.
@@m
@mamundL1i gutela seva U&- SS- *U. ala mamilah & a r una
genda ~ p ~ ~wit tgaeront
i m mica aqil@trad!es peq* gis seu
bio~aes,
n d l e a , csbniqua, 11ims de ~ m f g s p ~ m & mbb&@e
a,
kJe la BBCi &mi tat un musical a que cdgwk donar-105&ercació a le
Braadtuay. $8 e1 qve Cbristapber noies. .Ea&e aprofibwles
r&s&
LCs ni
Hitclaew,queva ser d eele gaibeb.& ;ilv&pm.d peq'v~g
bfm,vía d e n o a a r lamifwdm&,
hlabrevasarimpm&a aq1~fperLi- a1en els w g m $ g m& r&nasas 1 inT, ig del &temi*, gag ha publicd
-- n pwt dels lSlbíea ds & a s y ~ t - ,J, íaprmann pan, en cask~h.i wj?ihavmmai a ser cruentes+a desL ? inicia ~ l f la
a sava ediriá en Cata¡& ti& fesnaieslM%t&~ril
era canvm-.
-
'
'
1
m ddnant modas degu& grasSla_f. Les
qu$f&mNi.&u~a
gclr-
es &"Jessic~~l'a
,faerapwl.r*s*@md&&-
QC~S~@
cruel
~ P h&a, e$pwiahient Nmq.V a inventar m
llklgdage espedal entre a e s apg
cop3ag:t moltes pwauleg -cosa molt
m6 c o a m a r a qw Uiawm-i u m b
z&t entreellesaqmrx1Zssonm abref
1
ara la 9 m mvd-la Cuwpw.&v
&esm i sMdardwysn&I
a:
t?
Odel s~ dirszi i van b i d i i s~d 1 ~ r - t ~
as estricta repl-s del s u rang. La
primeira a donar l&cñm~anada
cid M ser Diana, queva abanclari~ai.
el ric
per Uwald MosX;ey,
i hdador de hUniQE r i W a de F@ixal~tes-yn c+pftoilcOe la seva Ristb-
,
S
I
4
rejar-. Mosley estma sasat Uaton
amb la Bílaaie iied CUPZOB,ewimti
del'f~a.~spue~,eIs~a~giasTei
wKsi, com d$de~o&a Jessiéa
t.ls va aga&r un coibslmmt,aa m1:
per &esidee$pelitiqueade Modey,
L'escriptora
~Sptsm
d'&* W b h
, itlsngmvipdm, 19 m&
11
I
grtrnasb~IWm50rdwmr
Iri primerreque va gnpgar
ra,ear va Insta1-lrat'a PairúP I
va pubUcarA L caza del
amor-quedata la
cornplexa d a d 6 amb el
hnQaston P d ~ a r k a ~
rni9d~dODgQ~Mg.i
Amor m ttlim~-M¿~,
be&e%!bmda1mment i mi
wuxmen %&u.
La discreta
paquB: ella va. decidir viure eom a
ammt seva, seme que d marit accgit& el d2.ro.nibM m Mosl-q, flll da
tab dos p e v a acabar s e a prmP&~t
de Pederacid Iazemacia-siald ' h tormabi€h,a~me,
va n&&mala p ~ s on
6
ekmu~chlJlvasonfbar la pareUa dwr
ranrla@ma,
]la urerina-sal engbyosa Namyya
assotirsdat la hibolcant en ia s e
va prhmamoWhh sevaaperi&nciam-aniisl
imb Fe5b:e;ea
escoch H m i s h SaintXMr&siche,
que a l%(%ra
de Ia treritat es va reV&
lar g;ai,Vaserunaescriptrrsademolt
iLAt i la principal culpablede k &fordniiuua.Va dure bona part de la
a
mwráa a Parls, b&icanmentper estar a p p de$sea aniantIm t d n Pal@~sh9, iT@@ va ~ Q M TeXduS%dZat en a$so:ht a la %va relad6.
\ces aimnpaatzat f
e W a Uniíy esva
revelarm9icleifefyomsan&Tmt
4s ElfXf que a va pBantm damnt de
MWc, an Mder d1.
RQMWidtullsbhw, Rima
munfYnInamcon&
dW&id@%
hW t b~ ~ de 6
ksgermen-. pgisréa,
&m@mer i ivomldbhn
mtrimonl amb J rlc he-
rrau de lei kmQia Oluhness,
Diana mwa marnotar de
Ifd%pdsLUnDQ&
F&d&1,,1 aswoan-r
9 ha!emamr%nt,piar i i n
m
h m r de 18kmdlahBusin
Maoley va rna&rr Igi,pgidlr esva poder casar, Ha
mhrd1936acasa@
Goebbb, ;BUPYbAdo#1HW
Esrr oamr Waiant,
Ccmque l
r
d ti-
L comunis
-
, m amntiepir
f t r ~ ;amiga
c
swa. uAd~ZuQ4s
un, e&canta, soHa dk- 2r.bmpls mser m
&m,que la swir gennana Diana va
sarngswmbel$hm cam ;aa e s ~ e
ni a e1@eaca~rnent
amb M ~ l e y ,
guwq~learnen&&.;t;am~.ro
allei per despLLCJa va quedar
dva. Pbg seva mwe, que tamibé es va
negar a a b j m d e 1sseves simpaties
nadaa?lavaemp~rt;ur
a Esckia ñns
qwwmcr_ri*irnym&rnd.
ti'~Il.tímcapltol pePtany a Deborah, duquassa de Remnahire, que
amb 94mys & ami l'bica sagenrim
6
,
El 2#10 v8 arions-r
la sewa
prBpSa mwdetatguan va publícar
Esppadtna,1sames rnembries. Poe
cibanrih~maU$írdaciest(rpat~m
$d&Um
E
'i r&gglri!&yg.s
i Santjardidd ZOi3.1'Asw ,'
ciarib I$rofessionalde Traductsñs i Intgrprets de
Catduaya va posas un Uft a l a
Ranzbla, hi va &r estirar leetw
amb traducitors i M fbtugratlar enPasmcaaipanyaArnbquants
avladu&orste n%asanat al IEt? U n
anyi una micalaes de~g~&,
la indsibilitat de la qual es &ia arrssh
l'.APlTC
ha mimvat gaire*perb
4s sens dubte tin dels signes
d'acpest final de temporada que
u n p p a t d'Mbhaginespatasse
a
t
sa ;Lg quditat de les socrrr_s &aductions.
Ha passat, per exemple, a&b
S'.enc.ertat premi Llibreter a
l'~nimade WadJi.Mouawad,una
jungla narrativa amb una Msceralefkacia gcl&ticaquehan sabut
~'ubwrlkPWe Mavtí~nC&in&ek
enncostdlLt.f AnnaCasassaa-erzcaátala.Ha passat, arnés,en l'obsessival.lahehticaLatznaa de hojas, de
Mrkt.P,mi11ewaaIci:a Yaplaudida tmdwdd de JalQi. C a h s'hi
ha &'afqir aquf b tlisea &E maqwetaci6 de ~~d 1 1 ~ 4 a n W
-
velbj a qm ~ c i f iasd e s aquest
ll^ibre objlecte entre M@lvllte3
85ephen 1C.lnt)s'ha canweit en
una alitrgmqnrsa de 2';any. igualment sonada, tati
m $me
bit m& p~8Qingit.
la r r a n ~ ~
al caM3 que el W m q d Jaium
C Pon8Akrdi ha fe de
dkrbsz de Welt Wltman podria
mear aqueat gabü,impzadsat:
& @wcpatre anys de f e a sum a $~137
~ del pea,h m fetque
tm nomes das m m s bi ha@
mis
deduesmil novesg m o w MR~Lniflt naultimds,
&aUsta es podara ampliar:Mfgurl EabaI guanyant el Wdal
Alrover pel prajesf e de Wadwir el ~
~ d'hdrei
~ Bdi; Db
@
lere Udlm ~btenasltel Sena d'Qr
p3rrkmyarraD-pWM1~
.iim iI-damtpmyant d Giutat de
~ c e l a nper
a L'ersw dels &ea, r i ~
mt rt'wt
7Laduquessa
Vaqwl*tJn*itcaiaugv~~~oinplEr lesexpectaiirres mateirndsde asar-st?bmbun
bmviuIlogant-se com ti mmmte de l3w@nohim,
Awmri per a&@-lícuh.
beda lag,wmes~va fliruit~jwooma
Pt.rur#atmnm+ CQiWmv~rdd
daQIpruhy
wrlj
gallrebd qia;ilsml m
pairtEB:l qualsc'tr01slaSsiic de la S&
z k Clasia M&OT d~P11ba..S612p
sjas e n m t en IavkibBtat de 3%
gran taca en mrdina -i a vqoda
en precari- dels nmtres trat-3~~
mn.Dcgpi-es de Yesrdrt, cohd*t
m&rd aoP a n i í t e f s d de t'mc,
o%wB de&das*m.Nat, . .
sb cal, que és satIIegk i so
sleswtseweut& pz@mt
~ ~ dela vida@
IbantJg~~brNmWrabdw~ ~ R c l o m m E e i d w ~ de kbt-sm a 1 9 CQW
Descargar