Visualitza/Obre - Repositori UJI

Anuncio
¿Oué taría vosté si tinguera 25 anys?
Ah mofia de celebrar esfa revisfa el XXV aníversari de la
seaa !andació, hem volgaf conmemorar. fan graf 'acon=
fei)dmenf en la publicació de ana "f'ncuesfa" dirigida a pe!"=
sonalífafs desfacades de la vida valenciana. En el momenf
de fancar la edíció hem rebuf les següenfs. Gracies a fofs.
«E capar a con'el' 1110n anu1t
lins t[ Llvar un troset de teiTa en
<[ue' Is homens se volgueren i se
!'oguera disfrutar de la vida. Re·
¡'alleta, quína falla faria entonces
IJ dia de San Jusep!»
'J',
LLORENTE
PALCó
«Que qué faria yo si linguera
vintieine anys? Pos me faría frar&.
(Bueno, asó ha pense ara, que.' n
l!ine mes de xixanta. Si en, tinguera
vinticinc ... »
R, MAR1'I ORBERA
duna que h~ ;egut fin; la seua
mOlt, fa do; anys, la felieitat de
la
1l1eUa
vida.
Si ara tingue'a vinticine anys,
tornaría a fel',ho tot igual. Pa·
raula.»
MANUEL GONZALEZ MAR'J'[
Pl'esident de Lo Rat·Penat
«No'·m fará bo aixó de wrnar
als \"intieine abrils, pero 'si per
un nliracH~ en estos 1l10lnents els
linguera, lo matei.1: que vaig fe,.
quant
els
tinquí,»
. LUIS
« ¡o eslie repeuedit" de fer alló
que fiu quan tenía vinticine anys.
HavÍa al'i'enlatat la carrera univ('l'sital'ia i vaig triar l' orientaei.) en que haYía de desenrollar
le:; meues aetivitats,
Afeeti\'ament me easí amb la
EL
so
MAR7'l
«Que con leste abo ban humor,
anlic' Epila? Puix allá Yá: Si jo
tinguel'a ara yinticinc anys, quant
la ne tine xixanta, enl tornaría
a casar, "puesto que el lnoví·
miento se demuestra andando», í
TONET~
no cm xuplaria Jo (lit gros de
la ma drela. que lo tine paneit
de tant de xuplármel. Ah!, i no 'm
compmria més papers ni més lli·
bres; pe!' a lo que 111' han servít
en alluesta vida ... !)
RAFAEL
AYANO LLUCH
«j Al!, festeel1'lr.»
CARMEN M:.4.RTlNEZ ALOY
«Tine el eOI1\'ensiment de qlLe
si torna'ra a lindre vintíeíne anys
tornaría a fer les mateixes loeu·
res que fíu entonses i que tornaría él gastarnle les .fortunes en
millorar el meu espeetacle i se·
guiría fent ei canelo en la mateixa
forma que el fem casi tots els
homens euant tei1im eixa edad.»
ENRIQUE RAMBAD
EL DE L'
HORT~
o
O
A Valencia el só Tonet
vé, per asunts de negosi,
molt content i satisfet.
Veu casi en cada cantó
una rifa pa les falles.
"'¡Regal de la Comisióll'
Se queda mig "majareta",
al vore tot lo que donen
total per una peseta.
«Cuan cumpllxca vlnticinc
qu' encara me 'n falten GuaU'e,
com tres y tres ne fan sis,
lo quc yo faré e~ plantarme.»
P. HERN1INDEZ-CASAJUANA
«Desconfiar deis amics
que més amics se mostraren;
i procurar In' agradaren
els que jo crec enenúcs.
Pelo res deixar als antics
buscant la senda novella,
No olvidar tradició vella
ni creure en l' agraiment .. ,
1 vill1~e, sen conseqüent,
"cada avella en sa patella",»
DR. J. CALATAl'UD BAl'A
«En eixa edat, ciar está,
que vipría
d' ilusións,
tro,-aría el pa mes bla,
i tindría el cas mes sa,
vivint ... sense restriccións.»
V_
RAMIREZ
CERVER6
R. GIMENEZ GONZALEZ
Secretm'i de Lo Rat-Penat
«pi al'a j',) t\nguera vinticinc
anys farÍa exactanlent igual que
ara faig: Escriure. sempre en '-alencia. Perqué ha de saber el director d' EL BUNYOL que jo selTI-
pl'e he tingut vinticinc anys (quan
anava a escala, de xicot~t, i pareixia
que en tinguel'3
FERRER
«Me pregunten, ¿qué faría
tenint jo vinticinc anys?
Pues tornaría a ser comic
qu' es lo que mes m' agradat.»
PACO COkfES
;,En primer Iloc m' alegraría
amuntó i demprés tractaría d' averiguar quín sant -era el qu' havía
fet el milacre per a resarli molt
l11é~
"aría
ontent que unes Pas-
Clles,»
'LEOPOLD illAGENTI
«Pues en primer lugar hada ...
n cuarto de siglo justo. Después, encontrar pisos a seis du- ros.. Huevos a real, vería torear
toros de verdad, vería ir la gente
al teatro. ¿Y aquellos duros elel
flequillo? Porque, i qué caray! No
tinc
que
Qlvida?'
q11.e
soc
sevi-
lla 11 o.»
hl1iL, era
tan 1'orlllal com ara) i senl)1l'e e'l1
tin(ll'~
vinticinc, encara que algún
elía semble que en tinga huitan\.a.
A~ó vol dir que jo selnpre he
escl'it en valencia; que senlpt'e
esrriuré en aquesta llengua natural del país més bo que hi ha
en la terra.
CARLOSSALJTADOR
BORDES
«Lo mateix que he fet, manco
perteneixer a la Junta Central Fallera.»
S.
ai objecte ele convénc'erlo que tOI'nal:a . a repetirlo cada "inticinr
anys.»
«(Intentaría escriure una "Cotorra del Mercat" cada quinse díes
pel" a olsa?' nostre decaigut teatre
,-a Icnsiá i si ha lograba, deixaría
de ser empleat de banca per a
convel'til'me en conter-corrent\ste.»
PACO
BARCHINO
«Ai! ... si aixó poguera ser! ...
Pero, en fi, tot es cuestió de fer
un ratet el chalao! Anem a pensar. Pues sap vosté, señal' Director de EL BUNYOL, que' yo tindría
molt poca complicasió? En qu' em
tornara a pasar tot lo que m' ha
pasat desde e11t0/1Ses... me - tro-
«Aprofitaría mUlar rls cinc que
ja pn¡:;al'en desde
que'~
vaig con1·
pUl'.
Tl'eballal'ía menys i viuría més.
He deprés molt amb este temps.»
JESUS
V ASAf.,LO
«Si altl'a vegada puguera
tindre eixos anys pléns d' engís,
sens ducte, jo crec que fera ...
lo mateix qué si tinguera
ventiquatl'e u -ventisís.»
¡1I." LUISA ESCALANTE
«Como es .una pregunta tan
halagadora, a la vez que tan desagradable para los que tenemos
muy avanzada edad, no quiero
entretenerme a pensar lo que haría, porque de ser cierto tornarnos a aquella incomparable edad,
sel:ía lTIotivo 11al'a una cOlnpleta
perturbación mental. Seguramente ...
»Así que, amigo director de EL
VOL PROBAR LA SEUA. SORT
Convensut i entusiasmat,
compra i compra papeletes
perque vól ser
premiat.
el
Entre tant de numeret,
en cuant manco se descuida
s'ha quedat sense un gallet.
.. com s' ha gastat "la plata",
no li queda atre remei
que anarsen al póble a pata.
Descargar
Fichas aleatorios
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

test cards set

10 Tarjetas Антон piter

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

free fire garena

1 Tarjetas Rene Jonathan Ramos Reyes

Libros del siglo XVI

15 Tarjetas Mr. Card

Crear fichas