registration - Collier County Public Schools

Anuncio
2015-2016 Collier County Public Schools
Elementary
REGISTRATION
KINDERGARTEN STUDENTS
Register today! Instead of waiting until the new school year starts,
we strongly encourage you to register your child(ren) during the
months of May and June. This will ensure that your child(ren) are
ready to go on the first day of school.
For general questions about
registration, please call
(239) 377-0547.
NEW ELEMENTARY STUDENTS (1st through 5th grade)
NEW THIS YEAR - Beginning June 1, 2015, ALL elementary
students new to the District will register through the CCPS Online
Centralized Registration system.
MIDDLE SCHOOL STUDENTS (6th through 8th grade)
During the SUMMER ONLY, middle school students may be
registered using the CCPS Online Centralized Registration system.
STEP 1
PRE-REGISTER FOR REGISTRATION ONLINE
Visit www.collierschools.com and click on the Kindergarten Registration image on the home page to access
the site to pre-register your child(ren).
STEP 2
GATHER REQUIRED DOCUMENTS
REQUIRED documents for registration are listed on the attached page. You MUST have all of these documents
in order to complete the registration process.
STEP 3
VISIT REGISTRATION LOCATION
Bring all required documents to one of the registration locations listed below. Documents CANNOT be dropped
off. You MUST meet with a Student Relations Representative at one of the locations in order to complete the
registration process.
NAPLES (all Collier County residents)
Dr. MLK Administrative Center - 5775 Osceola Trail(239) 377-0547
See map for NEW entrance at this location.
NEW
Location
Front of Building
X
IMMOKALEE (Immokalee residents ONLY)
Immokalee High School - 701 Immokalee Drive - (239) 658-7047
EVERGLADES CITY (Everglades City residents ONLY)
Everglades City School - 415 School Drive - (239) 377-0539
Flag Pole
Parking Lot
Osceola Trail
Today’s Learners - Tomorrow’s Leaders
Escuelas Públicas del Condado de Collier 2015-2016
2015-2016 Lekòl Piblik Collier County yo
LA MATRICULACIÓN DE
ENSKRIPSYON POU
COMIENZA EL 27 DE ABRIL, 2015
AP KÒMANSE APATI 27 AVRIL 2015
Kindergarten Jadendanfan
**COMPLETE LA MATRÍCULA TEMPRANAMENTE**
En vez de esperar hasta que comience el nuevo año escolar, les recomendamos enérgicamente que matriculen a sus hijos tempranamente (durante
los meses de mayo y junio). Eso asegurará que sus hijos estén listos para
asistir al primer día de clases.
Si tiene preguntas en general, favor de comunicarse al número de teléfono
(239) 377-0547.
PASO 1
REGÍSTRELOS EN LÍNEA PARA LA MATRÍCULA DE ANTEMANO
A partir del 27 de abril, visite la página de Internet: www.collierschools.com
y haga clic en el icono de Matrícula para Kindergarten en la sección que
dice “What’s New” para pre-registrar a sus hijos.
PASO 2
RECOPILE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS
Los documentos REQUERIDOS para la matrícula están listados en la
hoja adjunta. Usted DEBE presentar todos estos documentos para poder
completar el proceso de la matrícula.
PASO 3
VISITE UNA DE LAS LOCALIDADES DE MATRÍCULA
Lleve todos los documentos requeridos a una de las localidades listadas
abajo. NO puede dejar los documentos. Usted DEBE presentarse con uno
de los representantes del Departamento de Relaciones Estudiantiles en una
de estas localidades para poder completar el proceso de la matrícula.
NAPLES (Todos los residentes del Condado de Collier)
Centro Administritivo Dr. Martin Luther King, Jr.
5775 Osceola Trail - Naples - (239) 377-0547
IMMOKALEE (Para residentes de Immokalee ÚNICAMENTE)
Escuela Superior de Immokalee
701 Immokalee Drive - Immokalee - (239) 658-7047
EVERGLADES CITY (Para residentes de Everglades City ÚNICAMENTE)
Escuela de Everglades City
415 School Drive - Everglades City - (239) 377-0539
**ENSKRI BONÈ**
Olye ou rete tann jiskaske novèl ane lekòl la kòmanse, nou ap ankouraje w
enèjikman pou enskri pitit ou bonè (pandan mwa me ak jen). Sa ap asire
ke pitit ou prè pou prezante nan klas premye jou lekòl la.
Pou kesyon jeneral, tanpri rele (239) 377-0547.
PREMYE ETAP
APLIKE DAVANS SOU ENTÈNÈT POU ENSKRIPSYON
Apati 27 avril, vizite www.collierschools.com epi klike sou ikòn Enkripsyon
pou Klas Matènèl la anba seksyon ki make “What’s New” pou ou kapab
pre-enskri pitit ou.
DEZYÈM ETAP
SANBLE TOUT DOKIMAN YO MANDE POU ENSKRIPSYON YO
Lis dokiman yo MANDE pou enskripsyon yo nan lòt paj ki mache ak panflè
sa a. Ou DWE genyen tout dokiman sa yo pou w kapab konplete pwosesis
anwolman an.
TWAZYÈMN ETAP
ALE NAN LOKAL KOTE YO FÈ ENSKRIPSYON YO
Pote tout pyès yo mande yo nan youn nan lokal enskripsyon ki nan lis
anba a. Ou PA KAPAB annik depoze pyès sa yo. Ou DWE wè avèk yon
Reprezantan biwo Relasyon Elèv yo nan youn nan lokal yo pou ou kapab
konplete pwosesis enskripsyon an.
NAPLES (tout rezidan Collier County)
Sant Administratif Dr. MLK
5775 Osceola Trail - Naples - (239) 377-0547
IMMOKALEE (Rezidan Immokalee SÈLMAN)
Lekòl Segondè Immokalee
701 Immokalee Drive - Immokalee - (239) 658-7047
EVERGLADES CITY (Rezidan Everglades City SÈLMAN)
Lekòl Everglades City
415 School Drive - Everglades City - (239) 377-0539
Descargar