PDF signat electrònicament

Anuncio
Num. 6140 / 09.11.2009
Conselleria d’Educació
RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2009, de la Direcció
General d’Ordenació i Centres Docents, sobre l’alumnat estranger en l’educació de naturalesa no obligatòria.
[2009/12684]
La Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seua integració social, en la redacció donada
per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre; per la Llei Orgànica
11/2003, de 29 de setembre, i per la Llei Orgànica 14/2003, de 20 de
novembre, en l’article 9, regula el dret a l’educació i el punt 3 d’esta
establix: «Els estrangers residents tindran dret a l’educació de naturalesa no obligatòria en les mateixes condicions que els espanyols. En
concret, tindran dret a accedir als nivells d’educació i ensenyança no
previstos en l’apartat anterior i a l’obtenció de les titulacions que corresponguen a cada cas, i l’accés al sistema públic de beques i ajudes».
L’article 30 bis, punt 1 de la mencionada llei definix que «Són
residents els estrangers que es troben a Espanya i siguen titulars d’una
autorització per a residir».
La Resolució de 9 de febrer de 2005, del director general d’Ensenyança, dictava instruccions per a l’aplicació de la Llei Orgànica
4/2000, d’11 de gener, i del Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social en el sistema educatiu (DOGV núm. 4952, de 23 de febrer).
L’apartat primer, punt 3, de la dita resolució establix: «L’alumnat
estranger major de 18 anys podrà incorporar-se a les ensenyances postobligatòries no universitàries sempre que:
a) Dispose dels documents acreditatius que s’enumeren:
– Targeta d’identitat d’estranger, expedida per la comissaria de
policia o oficina d’estrangers.
– Visat d’estudis, previst en l’article 85 del Reglament aprovat pel
Reial Decret 2393/2004, i, en cas que la duració dels estudis siga superior a sis mesos, la targeta d’estudiant estranger i
b) Complisca els requisits acadèmics i d’escolarització següents:
– Condicions generals d’accés a les corresponents ensenyances,
– Convalidació de títols o estudis anteriors i
– Existència de lloc escolar en el centre educatiu.»
Amb data 7 de novembre de 2007, el Tribunal Constitucional dicta
la Sentència 236/2007. En el recurs d’inconstitucionalitat núm. 17072001, interposat pel Parlament de Navarra contra diversos preceptes
de la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la Llei
Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers
a Espanya i la seua integració social, en matèria d’educació, l’esmentada sentència del Tribunal Constitucional en la dispositiva 2ª declara
inconstitucional i nul·la la inclusió del terme «residents» en els articles
9.3 i 22.2 de la Llei Orgànica 4/2002, d’11 de gener, en la redacció
donada per la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre.
La declaració d’inconstitucionalitat la fonamenta la sentència en
els termes següents: «En conclusió, el contingut constitucionalment
declarat pels textos a què es referix l’art. 10.1 CE del dret a l’educació
garantit en l’art. 27.1 CE inclou l’accés no sols a l’ensenyança bàsica,
sinó també a l’ensenyança no obligatòria, de la qual no poden ser privats els estrangers que es troben a Espanya i no siguen titulars d’una
autorització per a residir.»
En conseqüència, vista la declaració d’inconstitucionalitat del
terme «residents», fent ús de les competència que m’atribuïx l’article 9
del Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s’aprova el
Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació, resolc:
Primer
Els centres docents hauran de deixar d’aplicar l’apartat primer,
punt 3, lletra a), de la Resolució de 9 de febrer de 2005, de la Direc-
40500
Conselleria de Educación
RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes, sobre
el alumnado extranjero en la educación de naturaleza no
obligatoria. [2009/12684]
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, por la Ley
Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre y por la Ley Orgánica 14/2003,
de 20 de noviembre, en su artículo 9, regula el derecho a la educación
y el punto 3 de la misma establece: «Los extranjeros residentes tendrán derecho a la educación de naturaleza no obligatoria en las mismas
condiciones que los españoles. En concreto tendrán derecho a acceder a los niveles de educación y enseñanza no previstos en el apartado
anterior y a la obtención de las titulaciones que correspondan a cada
caso, y el acceso al sistema público de becas y ayudas».
El artículo 30 bis, punto 1 de la mencionada Ley define que «Son
residentes los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares
de una autorización para residir».
La Resolución de 9 de febrero de 2005, del director general de
Enseñanza dictaba instrucciones para la aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero y del Real Decreto 2.393/2004, de 30 de
diciembre, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social en el sistema educativo (DOGV núm. 4952, de
23 de febrero).
El apartado primero, punto 3, de dicha Resolución establece: «El
alumnado extranjero mayor de 18 años podrá incorporarse a las enseñanzas postobligatorias no universitarias siempre que:
a) Disponga de los documentos acreditativos que se enumeran:
– Tarjeta de Identidad de extranjero, expedida por la comisaría de
policía u oficina de extranjeros.
– Visado de estudios previsto en el artículo 85 del Reglamento
aprobado por el Real Decreto 2.393/2004, y en caso de que la duración de los estudios sea superior a seis meses, la Tarjeta de Estudiante
Extranjero y
b) Cumpla los requisitos académicos y de escolarización siguientes:
– Condiciones generales de acceso a las correspondientes enseñanzas,
– Convalidación de títulos o estudios anteriores y
– Existencia de puesto escolar en el centro educativo».
Con fecha 7 de noviembre de 2007, el Tribunal Constitucional
dicta la Sentencia 236/2007. En el recurso de inconstitucionalidad
núm. 1707-2001, interpuesto por el Parlamento de Navarra contra
diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de
reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en
materia de educación, la citada sentencia del Tribunal Constitucional
en el Fallo 2º declara inconstitucional y nula la inclusión del término
«residentes» en los artículos 9.3 y 22.2 de la Ley Orgánica 4/2002, de
11 de enero, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22
de diciembre.
La declaración de inconstitucionalidad la fundamenta la sentencia
en los siguientes términos: «En conclusión, el contenido constitucionalmente declarado por los textos a los que se refiere el art. 10.1 CE del
derecho a la educación garantizado en el art.27.1 CE, incluye el acceso
no sólo a la enseñanza básica, sino también a la enseñanza no obligatoria, de la que no pueden ser privados los extranjeros que se encuentren
en España y no sean titulares de una autorización para residir».
En consecuencia, vista la declaración de inconstitucionalidad del
término «residentes», en uso de las competencia que me atribuye el
artículo 9 del Decreto118/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico y funcional de la Conselleria de
Educación, resuelvo:
Primero
Los centros docentes, deberán dejar de aplicar el apartado Primero, punto 3, letra a), de la Resolución de 9 de febrero de 2005, de la
Num. 6140 / 09.11.2009
40501
ció General d’Ensenyament, referit als documents acreditatius que ha
d’aportar un alumne estranger no resident per a poder incorporar-se a
les ensenyances no obligatòries.
Dirección General de Enseñanza, referido a los documentos acreditativos que ha de aportar un alumno extranjero no residente para poder
incorporarse a las enseñanzas no obligatorias.
Segon
Per a poder matricular-se en les esmentades ensenyances, l’alumne
estranger no resident podrà acreditar la seua identitat per mitjà del passaport o document que l’acredite.
Segundo
Para poder matricularse en las citadas enseñanzas el alumno
extranjero no residente podrá acreditar su identidad mediante el pasaporte o documento que acredite su identidad.
Tercer
En tot cas, l’alumne estranger no resident haurà de complir els
requisits acadèmic i d’escolarització establits en l’apartat primer, punt
3, lletra b) de la mencionada Resolució de 9 de febrer de 2005, de la
Direcció General d’Ensenyament.
La present resolució s’aplicarà a partir del curs escolar 2009-2010.
Tercero
En todo caso, el alumno extranjero no residente deberá cumplir los
requisitos académico y de escolarización establecidos en el apartado
primero, punto 3, letra b) de la mencionada Resolución de 9 de febrero
de 2005 de la Dirección General de Enseñanza.
La presente resolución se aplicará a partir del curso escolar 20092010.
València, 4 de novembre de 2009.– El director general d’Ordenació i Centres Docents: Francisco Baila Herrera.
Valencia, 4 de noviembre de 2009.– El director general de Ordenación y Centros Docentes: Francisco Baila Herrera.
Descargar
Fichas aleatorios
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

test cards set

10 Tarjetas Антон piter

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

Crear fichas