C02CONTACTE AMB EL TERRENY Objecte de l`exercici

Anuncio
 1 C02
CONTACTE AMB EL TERRENY
Objecte de l’exercici.
ENTENDRE
-
la resposta del terreny durant la realització d’un moviment de terres, d’un tall, o
d’un buidat temporal, així com la seva posterior adequació i modificació un
cop construïda l’edificació.
-
la interacció entre el terreny i l’element construït, garantint l’equilibri, i la
salubritat.
-
la contenció com a fenomen que afecta/ pot afectar al conjunt de l’estructura
i per tant al disseny global de la mateixa.
CONCRETAR LA RELACIÓ CONSTRUCTIVA DE L’EDIFICI AMB EL TERRENY.
-
Estructuralment.
La transmissió de càrregues entre l’edifici i el terreny ha d’obtenir una situació
d’equilibri en el seu estat final i durant tot el procés de construcció.
-
Constructivament.
El sistema/es emprat en la construcció han de garantir la seva possibilitat i
facilitat d’execució, així com la durabilitat i salubritat dels propis elements i de
la construcció que formen. Relacionar els sistemes que formen el conjunt.
Per fer-ho caldrà definir:
Elements del sistema estructural (sustentació i contenció) – Murs de gravetat, murs de
contenció, pilons, sabates, lloses,...)
Elements complementaris al sistema estructural per fer front als condicionants de
durabilitat i salubritat enfront al terreny o als agents interns (respostes al curs de l’aigua
en el contacte amb l’edifici, tant l’externa com la interna, pluvial i residual)
Concretar definint: material, gruixos, posicions relatives entre elements i entre sistemes,
juntes, drenatges, aïllaments, recorreguts d’evacuació...
DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR
(Es corresponen a les sèries C100/C400/C500 del document general)
-
-
Seccions característiques de la construcció e: 1/50 (amb croquis, plantes
/axonometries a escales complementàries 1/20, 1/10, 1/5,...1/1) per exposar els
elements diferenciats que formen parts dels sistemes que integren les solucions
constructives corresponents) així com les relacions entre sistemes.
És necessari especificar la naturalesa dels elements (tipus de material i espessor)
Es demana un treball a mà alçada. Ens interessa, damunt les seccions digitalitzades que teniu actualment,
poder ampliar i detectar els problemes arquitectònics que s’han de solucionar constructivament relacionant
els sistemes.
Es tracta d’aprendre a treballar amb els elements que formen els sistemes, prendre millor consciència del
tamany, focalitzar millor l’esforç en els punts de conflicte,ampliar ràpidament zones de detall,...
Es demana el treball i entrega de sulfuritzats damunt impressions base. O escanejats i impressions del mateix.
2 PARÀMETRES DEL TERRENY A CONSIDERAR.
A partir d’una secció tipus considerarem uns tres estrats, (un superficial A, que apareix i
desapareix amb una profunditat màxima de 2m, un estrat intermig B, d’entre 1 i 4m de
profunditat que pot considerar-se resistent, i un estrat C, a una profunditat aproximada
d’uns 4-5m i una profunditat superior als 10 que també és resistent.
Per tant es suposa, en la majoria dels casos, pel tipus d’implantació, una fonamentació
superficial damunt d’aquest tercer estat rocós, estrat C a una cota de 4-5m de
profunditat.
L’estabilitat dels talussos és considerarà segons les notes inferiors.
El nivell freàtic variable el trobarem a la mateixa cota que l’estrat resistent (per no
marejar la perdiu) -aparició d’escorrenties però no pas pressions d’aigua.
La ripabilitat serà mitja en els estrats A i B, es pot realitzar amb maquinària
convencional, mentre l’estrat C necessitarà de martell picador. En el cas de pantalles
aquestes hauran de tenir capacitat de golpeig per fracturar la roca.
EXTRACTE DE LES CONCLUSIONS DEL ESTUDI GEOTÈCNIC SUPOSAT
En base a los sondeos realizados y a la interpretación dada entre ellos suponiendo unas relaciones
geológicas normales, se diferencian tres capas denominadas A, B, y C cuyas características geotécnicas
se definen.
CAPA A:
Está formada por limos de color marrón claro con arenas finas.
Son materiales cohesivos, húmedos y poco consolidados, con una resistencia baja que podrían
corresponder a un relleno antiguo o a un suelo residual.
CAPA B:
Esta capa se encuentra directamente bajo la capa de relleno en la zona de los sondeos S-3 y S-5 y bajo
la capa A, entre 1,7 metros y 4,6 metros de profundidad.
Tiene un grosor que varía entre 0,4 metros en el sector del sondeo S-2 y 4 metros, en el sondeo S-1.
En el sector del sondeo S-4, situado en la zona de acceso al solar, esta capa no se ha detectado. Está
formada por arenas de granito con matriz limo-arcillosa de color marrón. La matriz se distribuye de forma
irregular aportando algo de cohesión a la capa y se acumula en niveles donde domina frente a la
fracción granular.
En general, son materiales granulares con una fracción cohesiva, secos y bien empaquetados, con una
resistencia media-alta. Se interpreta como un producto de alteración del substrato inferior.
CAPA C:
La capa C corresponde al substrato rocoso Paleozoico formado por granito de grano medio a grueso y
color grisáceo.
Por datos de geología regional, se sabe que el espesor de la capa supera el centenar de metros de los
que se han perforado más de 13 metros. El techo de la capa se encuentra alterado y presenta una
coloración marronácea. El nivel de alteración disminuye en con la profundidad según aumenta el grado
de cristalización y la dureza del granito.
Parámetros
Capa A
Capa B
Capa C
Cohesión aparente Kg/cm2
Densidad media T/m3
Ángulo de rozamiento interno
Permeabilidad cm/sg
0.15
2.05
27
10-4
0.12
1.95
28
3·10-5
0.30
2.28
32
10-3
3 RIPABILIDAD
Los materiales de las capas A y B son excavables con máquinas ordinarias de movimiento de tierras.
Podrán surgir problemas por la poca cohesión de los materiales granulares de la capa B.
Para excavar el techo de la capa C se precisarán máquinas de excavación potentes y si se profundiza
dentro de esta capa más de 3,5 metros será necesaria la utilización de técnicas de excavación en roca,
en algunos sectores.
Las máquinas pantalladoras deberán ser de potencia alta para alcanzar la cota de empotramiento en
los materiales de la capa C.
ESTABILIDAD DE TALUDES
Capa A
Para el cálculo de la estabilidad de los taludes de la capa A se podrá tomar una cohesión de 0,15
Kg/cm2, un ángulo de rozamiento interno de 27º y una densidad aparente de 2,05 T/m3.
Con estos valores se obtiene una altura crítica de talud vertical de 2,8 m.
Se recomienda que los taludes que deban permanecer verticales durante un tiempo largo, no
sobrepasen la altura de 1,8 m. Si los taludes, han de quedar permanentemente desprotegidos, o
alcanzar una altura superior, se les dará un ángulo de 55º respecto a la horizontal.
Capa B
Para el cálculo de la estabilidad de los taludes de la capa B se podrá tomar una cohesión de 0,12
Kg/cm2, un ángulo de rozamiento interno de 28º y una densidad aparente de 1,95 T/m3.
Con estos valores se obtiene una altura crítica de talud vertical de 2,3 m.
Se recomienda que los taludes que deban permanecer verticales durante un tiempo largo, no
sobrepasen la altura de 1,5 m. Si los taludes, han de quedar permanentemente desprotegidos, o
alcanzar una altura superior, se les dará un ángulo de 55º respecto a la horizontal.
Capa C
Para el cálculo de la estabilidad de los taludes de la capa C se podrá tomar una cohesión de 0,30
Kg/cm2, un ángulo de rozamiento interno de 32º y una densidad aparente de 2,28 T/m3.
Con estos valores se obtiene una altura crítica de talud vertical de 5,0 m.
Se recomienda que los taludes que deban permanecer verticales durante un tiempo largo, no
sobrepasen la altura de 3,3 m. Si los taludes, han de quedar permanentemente desprotegidos, o
alcanzar una altura superior, se les dará un ángulo de 65º respecto a la horizontal.
Cos docent de l’assignatura
28 de Febrer de 2011.
Descargar
Random flashcards
test cards set

10 Tarjetas Антон piter

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

free fire garena

1 Tarjetas Rene Jonathan Ramos Reyes

Crear fichas