Recurs per denúncia de circulació

Anuncio
RECURS PER DENÚNCIA DE CIRCULACIÓ
DADES DEL SOL·LICITANT:
Nom i llinatges:________________________________________________________
DNI/NIE ______________________, i domicili a ____________________________
al carrer__________________________________ núm._____, CodiPostal________
telèfon ____________________________________, Fax_______________________
e-mail _________________________________@______________________________
DADES DEL VEHICLE:
Marca i model ________________________________ Matrícula________________
Data de la denúncia ________________________________ Hora _______________
Ref. de l’expedient/butlletí ______________ Agent denunciant _______________
Lloc de la denúncia _____________________________________________________
EXPÒS:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Es per això que SOL·LICIT:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Deià, a _____ de __________________ de 20_______
Signat,
SRA. BATLESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE DEIÀ.
RECURSO POR DENUNCIA DE CIRCULACIÓN
DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre y apellidos:____________________________________________________
DNI/NIE ____________________, i domicilio en ____________________________
en la calle _____________________________________________ núm.___________,
Código Postal ____________ teléfono __________, Fax_______________________
e-mail _________________________________@______________________________
DATOS DEL VEHÍCULO:
Marca y modelo _____________________________ Matrícula _________________
Fecha de la denuncia ____________________________ Hora __________________
Ref. del expediente/boletín _____________ Agente denunciante ______________
Lugar de la denuncia ___________________________________________________
EXPONGO:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Es por esto que SOLICITO:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
En Deià, a _____ de __________________ de 20_______
Firmado,
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE DEIÀ.
Descargar