Avís convocatòria 6a prova (prova pràctica)

Anuncio
Gerència de Recursos Humans i Organització
Direcció de Serveis Jurídics i Promoció
Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans
CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 60 PLACES EN LA CATEGORIA DE BOMBER/A DEL SERVEI DE
PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT
CONCURS OPOSICIÓ LLIURE
Avís convocatòria 6a prova (prova pràctica)
El Tribunal informa que la sisena prova del procés de referència és durà a terme els dies 18 i 19 de
desembre.
Oportunament es farà públic el sumatori dels punts obtinguts per les persones aspirants que han
superat les cinc primeres proves. Aquesta llista serà ordenada de major a menor puntuació i s’establirà
la nota de tall per accedir a la prova pràctica.
Així mateix, s’informa que la convocatòria serà nominal, i en la mateixa s’indicarà el dia, l’hora i el lloc
on es realitzarà cada una de les dues parts de la prova.
A continuació s’assenyala quines eines o material (per àmbit professional) haurà de portar cada persona
aspirant per a realitzar la subprova que es farà el dissabte 19 de desembre:
Àmbit professional: edificació i obra civil
 Roba de treball adient.
 Calçat tancat resistent que protegeixi de lesions per xocs o impactes.
 En una bossa de plàstic transparent:
o Una paleta.
o Un paletí
o Un nivell.
o Una plomada.
Àmbit professional: mecànica
 Roba de treball adient.
 Calçat tancat que protegeixi de lesions per xocs o impactes.
 En una bossa de plàstic transparent:
o Uns guants de protecció mecànica.
o Unes ulleres de protecció mecànica.
Gerència de Recursos Humans i Organització
Direcció de Serveis Jurídics i Promoció
Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans
Àmbit professional: instal·lacions elèctriques
 En una bossa de plàstic transparent:
o Uns guants de protecció.
o Unes ulleres de protecció
o Unes alicates de tall
o Unes tisores d’electricista
o Un pelacables.
o Un tornavís pla de 3x100 o 3’5x100, homologats a 1000 volts.
o Un tornavís pla de 5’5x150, homologat a 1000 volts.
o Un tornavís estrella de PH-2x125, homologat a 1000 volts.
o Un bolígraf (blau o negre) i un llapis
Elisa Salichs i Asturias
Secretària del Tribunal qualificador
Barcelona, 9 de desembre de 2015
Descargar