2006/X419 - Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

Anuncio
4366
31 01 2006
DOGV - Núm. 5.188
Sisé. L’expedient complet estarà exposat al públic durant l’esmentat termini en l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Monòver, i podrà
consultar-s’hi els dies laborables en horari de 09.00 a 14.00 hores.
Sexto. El expediente completo estará expuesto al público durante el citado plazo en la oficina técnica del Ayuntamiento de Monóvar,
y podrá consultarse los días laborables en horario de 09.00 a 14.00
horas.
Seté. Notificar aquesta resolució a tots els propietaris de terrenys
afectats en l’àmbit de l’àrea d’actuació del pla parcial denominat
«Ciutat encantada», promogut per la mercantil Gestiones Promsol
Mediterráneo, SL, així com remetre aquest edicte al Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana i a un diari d’informació general editat a la
Comunitat Valenciana.
Així mateix, i d’acord amb el que disposa l’article 54.9 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es publica
aquest edicte per als interessats que siguen desconeguts, dels qui
s’ignore el lloc de notificació o, intentada aquesta, no s’haguera pogut
practicar als titulars de drets que figuren en el cadastre, segons el que
preveu l’article 46.3 de la Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística.
Séptimo. Notificar la presente resolución a todos los propietarios
de terrenos afectados en el ámbito del área de actuación del plan parcial denominado «Ciudad encantada», promovido por la mercantil
Gestiones Promsol Mediterráneo, SL, así como remitir el presente
edicto al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y a un diario de
información general editado en la Comunidad Valenciana.
Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.9
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica el presente edicto para los interesados que sean desconocidos, de quienes se ignore el lugar de notificación o, intentada ésta,
no se hubiese podido practicar a los titulares de derechos que figuran
en el catastro, según lo previsto en el artículo 46.3 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
Monòver, 17 de gener de 2006.– L’alcalde president: Salvador
Poveda Bernabé.
Monóvar, a 17 de enero de 2006.– El alcalde-presidente: Salvador Poveda Bernabé.
Ajuntament de Paiporta
Ayuntamiento de Paiporta
Informació pública de l’expedient de modificació puntual nº 11bis del Pla General. [2006/X419]
Información pública del expediente de modificación puntual nº
11-bis del Plan General. [2006/X419]
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 20 de desembre de 2005,
acorda sotmetre a informació pública per un termini d’un mes l’expedient de modificació puntual núm. 11-bis del Pla General consistent
a donar una nova redacció a l’article següent:
Article 4.2.7.3. Condicions d’ús.
a) Ús principal: magatzems, servicis i indústries.
b) Usos permesos:
Comercial Tipus A i B
Oficines
Esportiu
Hoteler
Tallers i Artesania
Públic Administratiu
Aparcaments
Sanitari assistencial
Residencial amb les següents condicions: habitatges amb destí a
guardes, encarregats o conservadors d’indústries, que figuren com a
tals en la plantilla del personal de la indústria. La seua ocupació serà
com a màxim del 5% de la parcel·la, amb una superfície mínima de
56 m2 màxima de 200 m2, amb una altura màxima de dos plantes (6
m. d’altura de cornisa) i tractada com a construcció independent de
l’edifici principal.
Cosa que fem pública, en compliment de l’art. 38 en relació amb
l’art. 55 de la LRAU, tot significant que si durant el termini d’un mes
no s’hi produeixen al·legacions, quedarà aprovada provisionalment.
Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2005, se acuerda someter a información pública por plazo de
un mes el expediente de modificación puntual nº 11-bis del Plan General consistente en dar una nueva redacción al siguiente artículo:
Artículo 4.2.7.3. Condiciones de uso.
a) Uso principal: Almacenes, servicios e industrias.
b) Usos permitidos:
Comercial Tipo A y B
Oficinas
Deportivo
Hotelero
Talleres y Artesanía
Público Administrativo
Aparcamientos
Sanitario asistencial
Residencial con las siguientes condiciones: viviendas con destino a guardas, encargados o conservadores de industrias, que figuren
como tales en la plantilla del personal de la industria. Su ocupación
será como máximo del 5% de la parcela, con una superficie mínima
de 56 m2 y máxima de 200 m2, con una altura máxima de dos plantas (6 m. de altura de cornisa) y tratada como construcción independiente del edificio principal
Lo que se publica, en cumplimiento del art. 38 en relación con el
art. 55 de la LRAU, significándole que si durante el plazo de un mes
no se producen alegaciones, quedará aprobada provisionalmente.
Paiporta, 10 de gener de 2006.– L’alcalde accidental: Diego Torres
Ballester.
Paiporta, 10 de enero de 2006.– El alcalde accidental: Diego Torres
Ballester.
Ajuntament de Paterna
Ayuntamiento de Paterna
Informació pública del Programa d’Actuació Aïllada per a la
rehabilitació de l’edificació situada al carrer de Sant Andreu, n.º 41,
i el corresponent expedient de quotes de rehabilitació. [2006/X786]
Información pública del Programa de Actuación Aislada para la
rehabilitación de la edificación situada en la calle Sant Andreu, n.º 41,
y el correspondiente expediente de cuotas de rehabilitación. [2006/X786]
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària del passat dia 22
de desembre de 2005, va acordar aprovar el Programa d’Actuació
Aïllada per a la rehabilitació de l’edificació situada al carrer Sant
Andreu, núm. 41, i el corresponent expedient de quotes de rehabilitació contingut en este, presentat per la Societat Urbanística Munici-
Por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el
pasado día 22 de diciembre de 2005, se acordó aprobar el Programa
de Actuación Aislada para la rehabilitación de la edificación situada
en la calle Sant Andreu, n.º 41, y el correspondiente expediente de
cuotas de rehabilitación contenido en el mismo, presentado por la
Descargar
Fichas aleatorios
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

notas de enfermeria

0 Tarjetas Karen LCHB

Crear fichas