ajuntament de la reial ciutat de sant carles de la ràpita publicació

Anuncio
PUBLICACIÓ PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DURANT EL
PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2016: 6,29 DIES
En compliment del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que estableix en el
seu article 6è l’obligatorietat de publicar informació relativa al seu període mitjà
de pagament a proveïdors, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita posa a
disposició de la ciutadania la següent informació corresponent al primer
trimestre de 2016, i que s’actualitzarà trimestralment:
-
Període mitjà de pagament global a proveïdors: 6,29 dies.
Ràtio d’operacions pagades: 12,72%
Ràtio d’operacions pendents de pagament: (13,22)%
L’alcalde,
Josep Caparrós i Garcia
Document signat electrònicament al marge
REGISTRE D’ENTITATS LOCALS DE L’ESTAT NÚM. 01431362
REGISTRE D’ENTITATS LOCALS GENERALITAT NÚM. 43136 20002
Pl. Carles III, 13 – Tel. 977 740 100 – Fax 977 744 387
Codi Validació: A7DPXH3LTAFE4AQMHQDYW6ZEQ | Verificació: http://santcarlesdelarapita.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 1
Josep Caparrós Garcia (1 de 1)
Alcalde
Data Signatura: 09/05/2016
HASH: 3cc15e5470866f2fa31d4b5c1791df6c
AJUNTAMENT
DE LA REIAL CIUTAT DE
SANT CARLES DE LA RÀPITA
Sant Carles de la Ràpita
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL
TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE
AÑO 2016
En días
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Sant Carles de la Ràpita
6,29
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo
negativo, representativo bien de una mayor celeridad
celeridad, en término medio
medio, en el pago por parte
de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones
pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.
Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:
NINGUNA.
Sant Carles de la Ràpita
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL
DETALLE POR ENTIDADES
TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE
AÑO 2016
En días
Código de Entidad
Código de Entidad
09‐43‐136‐AA‐000
Entidad
Ratio de Operaciones
Operaciones Pagadas *
Sant Carles de la Ràpita
Ratio de Operaciones d
d
Pendientes de Pago *
12,74
(13,22)
Periodo Medio de l*
Pago Trimestral *
6,29
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo
negativo, representativo bien de una mayor celeridad
celeridad, en término medio
medio, en el pago por parte de la Entidad en
relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se
encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.
Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:
NINGUNA.
Descargar