Publicacio periode mitja de pagament a proveidors 3T 2014

Anuncio
AJUNTAMENT
DE LA REIAL CIUTAT DE
SANT CARLES DE LA RÀPITA
PUBLICACIÓ PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DURANT EL TERCER
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2014: 4,46 DIES
En compliment del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, que estableix en el seu article 6è
l’obligatorietat de publicar informació relativa al seu període mitjà de pagament a proveïdors,
l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita posa a disposició de la ciutadania la següent
informació corresponent al tercer trimestre de 2014, i que s’actualitzarà trimestralment:
-
Període mitjà de pagament global a proveïdors: 4,46 dies.
Ràtio d’operacions pagades: 6,99%
Ràtio d’operacions pendents de pagament: (10,47)%
Quan la dada es reflexa entre parèntesi fa referència a un import negatiu, representatiu bé
d’una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l’Entitat en relació amb el
període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé
a que les operacions pendents de pagament de l’Entitat es troben, en terme mitjà, en un
moment anterior a l’esmentat període màxim.
Sant Carles de la Ràpita, 28 d’octubre de 2014
L’alcalde,
CPISR-1
C Joan
Martín
Masdeu
Firmado digitalmente por CPISR-1
C Joan Martín Masdeu
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=CPISR-1 C Joan Martín Masdeu,
sn=Martín Masdeu,
givenName=Joan, c=ES,
o=Ajuntament de Sant Carles de la
Ràpita, ou=Serveis Públics de
Certificació CPISR-1 amb càrrec,
title=Alcalde president,
serialNumber=40919463W
Fecha: 2014.10.28 12:24:19 +01'00'
Joan Martín Masdéu
REGISTRE D’ENTITATS LOCALS DE L’ESTAT NÚM. 01431362 – REGISTRE D’ENTITATS LOCALS GENERALITAT NÚM. 43136 20002
Pl. Carles III, 13 – Tel. 977 740 100 – Fax 977 744 387
Sant Carles de la Ràpita
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL
TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
AÑO 2014
En días
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Sant Carles de la Ràpita
4,46
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte
de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones
pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.
Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:
NINGUNA.
Sant Carles de la Ràpita
PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL
DETALLE POR ENTIDADES
TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
AÑO 2014
En días
Código de Entidad
09‐43‐136‐AA‐000
Entidad
Ratio de Operaciones Pagadas *
Sant Carles de la Ràpita
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago *
6,99
(10,47)
Periodo Medio de Pago Trimestral *
4,46
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en
relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se
encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.
Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:
NINGUNA.
Descargar