PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ (2509) Introducció Objectius

Anuncio
PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ (2509)
Curs Acadèmic 2001-2002
Assignatura anual de 6 crèdits (4’5 teòrics i 1’5 pràctics)
2on Curs dels Estudis de Psicopedagogia
Professora: Dra. Maria Suñé Vela
Horari de tutoria: dilluns de 15h 30´ a 16 i de 18h a 18h 30´
Introducció
L’assignatura pretén oferir una visió de conjunt de la psicologia de la
instrucció i de les seves aportacions a l’estudi dels fenòmens educatius escolars.
Es tracta d’analitzar la dinàmica dels processos de canvi a través dels
quals s’exerceix la influència educativa.
Objectius
-Adquirir una visió global de la psicologia de la instrucció, de la seva configuració
històrica dins el marc de la psicologia de l’educació, del seu objecte d’estudi i dels
continguts i problemes de què s’ocupa.
-Revisar les diferents teories que incideixen en el procés instruccional.
-Analitzar le relacions entre desenvolupament psicològic i educació escolar i
valorar la influència que té sobre el creixement personal la participació en
pràctiques educatives a l’escola.
-Conèixer les variables de la figura del docent i la seva incidència en el procés
d’ensenyança i aprenentatge.
-Estudiar les variables de la figura de l’alumne i del professor i com incideixen en
l’aprenentatge.
-Analitzar els components del currículum des de diferents perspectives.
-Adquirir estratègies i destreses per a ésser utilitzades en el desenvolupament de
la tasta professional.
-Desenvolupar una actitud reflexiva i crítica entorn les variables que integren el
medi instruccional.
Temari
BLOC 1 Aspectes teòrics i conceptuals de la Psicologia de la Instrucció
1-Definició
2-Continguts de la Psicologia de la Instrucció
3-Relació amb altres disciplines
3-Teories instruccionals
BLOC 2 Factors psicològics implicats en l’aprenentatge escolar
1-L’alumne.
-Característiques individuals dels alumnes en l’àmbit cognitiu i de la
personalitat i la seva relació amb l’aprenentatge escolar.
-Adequació de l’ensenyament a les característiques individuals dels
alumnes.
-Avaluació de l’alumne
2-El professor
-Característiques personals del professor
-Motivació i pensament del professor
-Demandes socials i paper del docent
-Avaluació del professor
BLOC 3 Factors psicosociològics relacionals i contextuals implicats en
l’aprenentatge escolar
1-L’àmbit educatiu: activitats, relacions interpersonals i rols.
2-Representació mútua professor/alumnes, expectatives i aprenentatge
escolar.
3-La interacció professor/alumnes en el procés d’ensenyament i
aprenentatge.
4- Interacció entre alumnes i aprenentatge escolar.
Bloc 4 Les variables de la instrucció
1-L’aprenentatge dels continguts escolars i el desenvolupament de les
capacitats segons les teories de l’aprenentatge.
2-Les estratègies d’aprenentatge.
Organització del curs
S’estructurarà en sessions teòriques i pràctiques. A les sessions teòriques
s’anirà desenvolupant el temari de l’assignatura mitjançant exposicions de la
professora i lectures relacionades amb els temes, per a la qual cosa s’anirà
proporcionat material complementari de suport.
Les sessions pràctiques es duran a terme a l’aula. Consistiran en activitats
complementàries al temari desenvolupat, revisió de les lectures de suport,
presentació d’aspectes relacionats amb el treball obligatori que s’ha de fer,
comentari de material audiovisual i anàlisi de casos per tal d’establir lligams entre
la teoria i la pràctica.
Treballs
Durant el curs és obligatori realitzar un treball relacionat amb algun aspecte
de la pràctica professional, el tema del qual s’anirà concretant en les primeres
setmanes. Es valoraran les aportacions pràctiques a més de la fonamentació
teòrica. La data límit de lliurament serà dia 1 d’abril de 2002.
Avaluació
La nota final de l’assignatura queda subjecta a haver aprovat els crèdits
teòrics i els pràctics, tenint en compte els següents apartats:
A) La nota obtinguda a la prova escrita que es farà en el mes de juny sobre el
temari de l’assignatura, les lectures obligatòries i el material treballat al llarg del
curs.
B) L’avaluació del treball realitzat al llarg del curs.
C) La participació a les classes.
En el cas que algú justifiqui la impossibilitat d’assistir a classe haurà de
presentar per escrit un esquema de les principals idees recollides a les lectures
que haurà de fer i als documents lliurats al llarg del curs com a requisit
indispensable per a aprovar l’assignatura.
Els alumnes que es trobin en aquest cas han de comunicar-ho a la
professora necessàriament abans d’acabar el mes de novembre, presentant
justificant a les hores de tutoria.
Bibliografia
1-
Bibliografia bàsica
Barca, A., González, J.A., González, R., Escoriza, J. (eds.) (1996). Psicología de
la Instruccioón, Vol. 3: Componentes contextuales y relacionales del aprendizaje
escolar. Barcelona: EUB.
González, R., Barca, A., Escoriza, J., González, J.A. (Eds.) (1996). Psicología de
la Instrucción, Vol. 1: Aspectos históricos explicativos y metodológicos. Barcelona:
EUB.
González, J.A., Escoriza, J., González, R., Barca, A. (Eds.) (1996). Psicología de
la Instrucción, Vol. 2: Componentes cognitivos del aprendizaje escolar. Barcelona:
EUB.
Fabra, Mª Ll. (1992) El professorat de la Reforma. Barcelona: Barcanova.
Pozo Municio, J.I. (1999) Aprendizes y maestros (3ª edic.). Madrid: Alianza.
2- Bibliografia general
AA.VV. (1995). Técnicas de enseñanza. México: Limusa.
Albericio Huerta, J.J. (1994). Las agrupaciones flexibles y la escuela para el
progreso continuo. Barcelona: PPU.
Alonso Tapia, J. (1991). Motivación y aprendizaje en el aula. Cómo enseñar a
pensar. Madrid: Aula XXI/Santillana.
Alonso Tapia, J. ; Caturla Fita, E. (1996). La motivación en el aula. Madrid: PPU.
Alonso Tapia, J. (1997). Motivar para el aprendizaje. Teoría y estrategias.
Barcelona: Edebé.
Álvarez Castillo, J.L. ; Nieto Bedoya, M. (1993). El conocimiento social del
profesorado y los materiales curriculares. Salamanca: Amarú.
Álvarez, A. (Comp.) (1987). Psicología y Educación. Realizaciones y tendencias
actuales en la investigación y en la práctica. Madrid: Visor/MEC.
Araujo, J.B.; Chadwick, C.B. (1988). Tecnología educacional. Teorías de la
instrucción. Barcelona: Paidós.
Beltrán, J. (1993). Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje. Madrid:
Síntesis.
Beltrán, J., Bermejo, V., Prieto, M.D., Vence, D. (1993). Intervención
psicopedagógica. Madrid: Pirámide.
Bonals, J. (1996). El trabajo en equipo del profesorado. Barcelona: Graó.
Bruer, J.T. (1995). Escuelas para pensar. Una ciencia del aprendizaje en el aula.
Barcelona: Paidós-MEC.
Campion, J. (1987). El niño en su contexto. Barcelona: Paidós.
Cano, I., Lledó, A. (1990). Espacio, comunicación y aprendizaje. Sevilla: Junta de
Andalucia/DIADA/ICE.
Clariana, M. (1994). L’estudiant de secundària: què en sabem? Barcelona:
Barcanova.
Coll, C. (1990). Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Barcelona:
Paidós.
Coll, C. (et Al.) (1993). El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó.
Contreras Domingo, J. (1991). Enseñanza, curriculum y profesorado. Madrid: Akal.
Contreras, J. (1997). La autonomía del profesorado. Madrid: Morata.
De Puelles, M. (Coord.) (1996). Política, legislación e instituciones en la Educación
Secundaria. Barcelona: ICE/Horsori.
Delval, J. (1991). Aprender a aprender II. La construcción de explicaciones.
Madrid: Alhambra Longman.
Edwards, D., Mercer, N. (1988). El conocimiento compartido. El desarrollo de la
comprensión en el aula. Barcelona: Paidós/MEC.
Eisner, E.W. (1987). Procesos cognitivos y currículum. Una base para decidir lo
que hay que enseñar. Barcelona: Martínez Roca.
Entwistle, N. (1991). La comprensión del aprendizaje en el aula. Barcelona:
Paidós/MEC.
Escaño, J., Gil de la Serna, M. (1992). Cómo se aprende y cómo se enseña.
Barcelona: ICE/HORSORI.
Escoriza, J., González, J.A., Barca, A., González, R. (Eds.) (1996). Psicología de
la Instrucción. Vol. 4: Psicopedagogías específicas: Lenguaje integrado y procesos
de intervención. Barcelona: EUB.
Escoriza, J., González, J.A., Barca, A., González, R. (Eds.) (1996). Psicología de
la Instrucción. Vol. 5: Psicopedagogías específicas: Áreas curriculares y procesos
de intervención. Barcelona: EUB.
Escudero, J.M. (Coord.) (1997). Diseño y desarrollo del curriculum en la Educación
Secundaria. Barcelona: ICE/HORSORI.
Esteve, J.M. (1994). El malestar docente (3ª edic. Revisada y ampliada).
Barcelona: Paidós.
Fernández Berrocal, P., Melero Zabal, M.A. (Comps.) (1995). La interacción social
en contextos educativos. Madrid: Siglo XXI.
Fernández Sierra, J. (Coord.) (1995). El trabajo docente y psicopedagógico en
educación secundaria. Málaga: Aljibe.
Fuentes, P., Ayala, A., de Arce, J.F., Galán, J.I. (1997). Técnicas de trabajo
individual y de grupo en el aula. De la teoría a la práctica. Madrid: Pirámide.
Gallifa Roca, J. (1990). Models cognitius de l’aprenentatge. Barcelona: Raima.
Gallifa Roca, J. (1993). Perspectives metodològiques sobre processos
d’aprenentatge. Barcelona: Raima.
Gardner, H. (1993). La mente no escolarizada. Cómo piensan los niños y cómo
deberían enseñar las escuelas. Barcelona: Paidós.
Genovard, C., Gotzens, C. (1990). Psicología de la instrucción. Madrid: Aula XXI
Santillana.
Gimeno Sacristán, J. (1996). La transición a la educación secundaria. Madrid:
Morata.
Gimeno Sacristán, J., Pérez Gómez, A.I. (1992). Comprender y transformar la
enseñanza. Madrid: Morata.
Gómez, M.T., Mir, V., Serrats, M.G. (1990). Propuestas de intervención en el aula.
Madrid: Narcea.
Hargreaves, A. (1996). Profesorado, cultura y postmodernidad (cambian los
tiempos, cambia el profesorado). Madrid: Morata.
Hernández, F., Sancho, J.M. (1993). Para enseñar no basta con saber la
asignatura. Barcelona: Paidós.
Illán Romeu, N., García Martínez, A. (Coord.) (1997). La diversidad y la diferencia
en la educación secundaria obligatoria: Retos educativos para el siglo XXI.
Málaga: Aljibe.
Jorba, J., Casellas, E. (Eds.) (1996). Estratègies i tècniques per a la gestió social a
l’aula. La regulació i l’autorregulació dels aprenentatges. Barcelona: ICE/UAB.
(Edició en castellà de 1997, edit. Síntesis).
Loughlin, C.E., Suina, J.H. (1990). El ambiente de aprendizaje: Diseño y
organización. Madrid: MEC/Morata.
Maclure, S., Davies, P. (Comps.) (1994). Aprender a pensar, pensar en aprender.
Barcelona: Gedisa.
Marcelo García, C. (1987). El pensamiento del profesor. Barcelona: CEAC.
Marchesi, A., Martín, E. (1998). Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio.
Madrid: Alianza.
Martín E., Mauri, T. (Coord.) (1996). La atención a la diversidad en la Educación
Secundaria. Barcelona: ICE/Horsori.
Mauri, T., Miras, M. (1996). L’avaluació en el centre escolar. Barcelona: ICE/Graó.
Monereo, C. (Comp.) (1991). Enseñar a pensar a través del curriculum escolar.
Barcelona: Casals.
Monereo, C. (Cood.) (1994). Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Formación
del profesorado y aplicación en la escuela. Barcelona: Graó.
Monereo Font, Claria*****************************************************************
*****************************************************************************************************************
*********************
*****************************************************************************************************************
***************
*****************************************************************************************************************
***************************
*************************************trategias de aprendizaje. Madrid: Aula XXI/Santillana.
Noguerol, A. (1994). Técnicas de aprendizaje y estudio. Aprender en la escuela. Barcelona: Graó.
Novak, J.D., Gowin, D.B. (1988). Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez Roca.
Ovejero, A. (1990). El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional.
Barcelona: PPU.
Pérez Gómez, A., Almaraz, J. (1988). Lecturas de aprendizaje y enseñanza. México: Fondo de
Cultura Económica.
Porlán, R. (1993). Constructivismo y escuela. Sevilla: Diada.
Rodrigo, M.J., Arnay, J. (Comp.) (1997). La construcción del conocimiento escolar. Barcelona:
Paidós.
Rosales, C. (1990). Evaluar es reflexionar sobre la enseñanza. Madrid: Narcea.
Rué i Domingo, J. (1991). El treball cooperatiu. L’organització social de l’ensenyament i
l’aprenentatge. Barcelona: Barcanova.
Sancho, J.M. (1990). Los profesores y el curriculum. Barcelona: ICE/Horsori.
Santos Guerra, M.A. (1993). La evaluación: Un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Málaga:
Aljibe.
Santos Guerra, M.A. (1994). Entre bastidores. El lado oculto de la organización escolar. Málaga:
Aljibe.
Santos Guerra, M.A. (1997). La luz del prisma. Para comprender las organizaciones educativas.
Málaga: Aljibe.
Schwartz, S., Pollishuke, M. (1995). Aprendizaje Activo. Una organización de la clase centrada en
el alumno. Madrid: Narcea.
Selmes, I. (1988). La mejora de las habilidades para el estudio. Barcelona. Paidós/MEC.
Stones, E. (1983). Psicopedagogía. La teoría psicológica y la práctica de la enseñanza. Barcelona:
Paidós.
Tenbrink, T.D. (1997). Evaluación. Guía práctica para profesores. Madrid: Narcea.
Voli, F. (1996). La autoestima del profesor. Manual de reflexión y acción educativa. Madrid: PPC.
Zabala i Vidiella, A. (1995). La pràctica educativa. Com ensenyar. Barcelona: Graó.
Descargar