Oferta d`ocupació pública corresponent a l`exercici de 2015

Anuncio
Num. 7689 / 31.12.2015
33799
Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció
d’Incendis i Salvament de la Província de València
RESOLUCIÓ número 1155, de 10 de desembre de 2015,
del Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València, per
la qual s’anuncia l’oferta d’ocupació pública de 2015.
RESOLUCIÓN número 1155, de 10 de diciembre de 2015,
del Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia,
por la que se anuncia la oferta de empleo público de 2015.
[2015/10171]
[2015/10171]
Província: València.
Corporació: Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la Província de València
Oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici de 2015 (aprovada per Decret de la Presidència delegada número 1155, de 10 de
desembre de 2015).
Oferta 2015
Funcionaris de carrera
Grup segons
art. 76 EBEP
C
Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios y Salvamento de la Provincia de Valencia
Provincia: Valencia.
Corporación: Consorcio para el Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2015
(aprobada por Decreto de la Presidencia delegada número 1155, de 10
de diciembre de 2015).
Oferta 2015
Funcionarios de carrera
Subgrup
segons art.
76 EBEP
Escala /Subescala
C1
Escala administració
especial, subescala
serveis especials,
classe extinció
d’incendis
Escala bàsica SPEIS
Categoria: Bomber
Nombre
de places
(funcionaris)
19
València, 15 de desembre de 2015.– El president delegat: Josep Bort
Bono.
Grupo según
art. 76 EBEP
C
Subgrupo
según art. 76
EBEP
Escala /Subescala
Número
de plazas
(funcionarios)
C1
Escala administración
especial, subescala
servicios especiales,
clase extinción de
incendios
Escala básica SPEIS
Categoría: Bombero
19
Valencia, 15 de diciembre de 2015.– El presidente delegado: Josep
Bort Bono.
Descargar