IDI 2009OK.indd - Institut de Diagnòstic per la Imatge

Anuncio
M E M Ò R I A
2 0 0 9
M E M Ò R I A
2 0 0 9
SUMARI
4 Pròleg
5 Introducció
7 Marc legal, missió i objectius
8 Estructura organitzativa
• Consell d’Administració
• Equip directiu
• Organigrama
• Relació de personal
Centre Vall d’Hebron • Unitat de Ressonància Magnètica Hospital General
• Unitat de Ressonància Magnètica Hospital Maternoinfantil
• Unitat de TC Hospital Traumatologia
• Unitat de TC Hospital General
• Unitat d’Angioradiologia Hospital General
34
Centre Bellvitge
• Unitat de Ressonància Magnètica Hospital Duran i Reynals
• Unitat de Ressonància Magnètica Hospital Universitari de Bellvitge
• Unitat de TC Hospital Duran i Reynals
• Unitat de TC Viladecans
• Unitat de PET
52 Centre Lleida
• Unitat de Ressonància Magnètica
• Unitat de TC
• Unitat de Medicina Nuclear
57
Centre Tarragona
• Unitat de Ressonància Magnètica
• Unitat de Densitometria
• Unitat de TC
• Unitat d’Ecografia
• Unitat de Medicina Nuclear
86 Parc tecnològic
62 Centre Badalona
• Unitat de Ressonància Magnètica
• Unitat de Medicina Nuclear
88 El futur
66 Centre Tortosa
• Unitat de Ressonància Magnètica
• Unitat de TC
69 Centre Girona
• Unitat de Ressonància Magnètica
• Unitat de TC
• Unitat de Medicina Nuclear
16 Activitat de l’Institut
80 Informe econòmic
82 Informe recursos humans
89 Annex en castellà
3
20
PRÒLEG
El 2009 ha estat un any important per al futur de l’IDI. Durant
aquest període, s’han dut a terme una bona part dels treballs
necessaris per descriure i compartir una “visió del diagnòstic
per la imatge a un horitzó a 10 anys”.
Aquests elements han permès elaborar el “Mapa Estratègic
del Diagnòstic per la Imatge i la Medicina Nuclear de l’ICS
i de l’IDI”, on s’identifiquen set grans estratègies i un total de
26 iniciatives per al seu total desplegament en el període.
L‘Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) és una empresa
que fonamentalment dóna servei a l’Institut Català de la Salut
(ICS); per aquest motiu, la reflexió s’ha dut a terme amb la
participació dels equips directius i d’un volum important de
professionals d’ambdues organitzacions. És així com es descriu
la “Visió 2020 del diagnòstic per la imatge i la medicina
nuclear de l’IDI i de l’ICS” en el seu conjunt.
Al llarg del 2009, s’han desplegat tres línies de treball d’aquest
pla d’operacions:
La “visió” per a l’any 2020 descriu quatre eixos sobre els quals
ha de pivotar el futur:
1. Una única empresa ha de gestionar l’activitat i els
recursos del diagnòstic per la imatge i la medicina
nuclear amb un model que integra tant l’alta tecnologia
com la resta de modalitats d’imatge i els diferents nivells
assistencials.
2. La producció s’organitza desplegant xarxes territorials.
Aquestes vertebren els diferents centres de diagnòstic
per la imatge hospitalaris i de l’atenció primària en cada
territori. Cobra importància el desenvolupament de serveis
transversals per a tots els territoris com la teleradiologia,
catàleg de serveis, sistemes d’informació, qualitat, formació
i recerca.
3. Es prioritza el desenvolupament d’activitat de valor per
part del radiòleg, amb un rol més actiu en el procés clínic
assistencial i la corresponent redefinició de l’aportació de
tots els membres de l’equip al procés.
4. El diagnòstic per la imatge té un paper rellevant en la
recerca biomèdica a Catalunya, amb recursos específics.
Alhora, es potencia la gestió del coneixement i els
programes de formació adaptats a les noves necessitats.
4
3 El desplegament del nou organigrama, que ha de
permetre revitalitzar les funcions clau relacionades amb la
gestió de les operacions (cartera de serveis, productivitat,
qualitat, etc.), ha de tenir especial cura en la gestió dels
professionals i posar en valor els resultats. El Consell de
Govern aprova, a principis ja del 2010, el nou organigrama
que incorpora la Direcció de Gestió i la Direcció de Sistemes.
3 L’abordatge de la renovació tecnològica i serveis
associats. S’inicien els treballs preparatoris per elaborar
el Pla de Renovació Tecnològica i de Serveis Associats del
Segment d’Alta Tecnologia: Projecte DIRIS 10-20. Aquest
preveu la renovació planificada del segment tecnològic
de TC, RM, SPET-TC i PET. Alhora, identifica i inclou els
serveis de suport transversals per a tot el territori lligats
a plataformes digitals, serveis de manteniment, Pla de
Formació i Pla de Suport a la Recerca.
3 Es despleguen les bases per al desenvolupament de la
Unitat de Teleradiologia. S’elabora el Pla de Sostenibilitat i
es descriuen les línies bàsiques de funcionament de la unitat.
Cal assenyalar, doncs, que l’exercici 2009 ha estat un any
de reflexió per elaborar l’estratègia que marca el camí de
futur que ha de consolidar la idea d’una visió transversal del
diagnòstic per la imatge i la medicina nuclear per al conjunt
dels territoris i dispositius de l’ICS i de l’IDI
Dr. Joan Berenguer i Maimò
Conseller Delegat
INTRODUCCIÓ
Des del punt de vista estratègic, el fet més rellevant
transcorregut en el 2009 ha estat l’elaboració i la posterior
aprovació per part del nostre Consell d’Administració del Pla
2020, projecte on es visualitza en l’horitzó 2020 que una
única empresa gestiona l’activitat i els recursos del diagnòstic
per la imatge i la medicina nuclear de l’Institut Català de la
Salut i de l’IDI, amb un model únic que integra tant l’alta
tecnologia com la resta de modalitats i els diferents nivells
assistencials.
5
3. S’ha iniciat l’elaboració del Pla d’Igualtat, i ha finalitzat la
primera fase d’iniciativa i diagnosi.
4. Des del punt de vista de les noves accions, s’han posat
en marxa dues noves ressonàncies magnètiques: una 3
Tesles a l’Hospital de la Vall d’Hebron, equipament amb un
important component de recerca i la primera RM oberta del
sistema públic a l’Hospital de Viladecans.
Quant als temes de gestió, cal destacar els fets següents:
5. S’ha continuat col·laborant amb la Universitat de Girona
en el desenvolupament de software per a la visualització
d’imatge mèdica.
1. L’assoliment de la certificació ISO 9001 de dos centres més,
que se sumen als quatre ja acreditats en exercicis anteriors.
6. S’ha incrementat, respecte a l’any 2008, l’activitat global en
un 3,16%, i s’ha arribat a gairebé les 208.000 exploracions.
2. La incorporació al sistema “Argos”, de manera gradual, de
tots els centres IDI; resten únicament dos centres (Lleida i
Bellvitge) que ho faran al llarg del 2010.
Finalment, i des del punt de vista econòmic, els resultats de
l’empresa han estat discretament positius.
6
Marc legal, missió i objectius
Marc legal
Aquest recull comprèn les disposicions que han permès la
creació de l’empresa i que en regulen el funcionament.
Regulació general
• Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei 4/ 1985, de 20 de març de
l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana
• Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de patrimoni de la
Generalitat de Catalunya
• Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya
• Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya (modificada parcialment per la llei 11/1995, de 29
de setembre).
• Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic
Regulació específica
• Acord del Consell Executiu de la Generalitat de
21-12-90. Resolució de 22-01-91 de creació i publicació
dels estatuts de l’empresa pública Centre de Ressonància
Magnètica de la Ciutat Sanitària i Universitària Vall d’Hebron.
• Acord del Govern de la Generalitat de 24-12-91.
Resolució de 20-01-92 de modificació de precepte estatutari.
• Acord del Govern de la Generalitat de 24-11-92.
Resolució de 17-02-93 de modificació de la denominació i dels
estatuts del Centre de Ressonància Magnètica de la Ciutat
Sanitària Vall d’Hebron, que passa a denominar-se Institut de
Diagnòstic per la Imatge.
7
• Acord del Govern de la Generalitat de 24-122001. Resolució de 08-01-2002, per la qual es modifiquen
parcialment els estatuts de l’empresa pública Institut de
Diagnòstic per la Imatge.
Missió
• Gestió, administració i execució dels serveis de
diagnòstic d’alta tecnologia mitjançant la utilització de
diverses tècniques de diagnòstic per la imatge i de medicina
nuclear.
Objectius
• Prestar assistència als ciutadans mitjançant la
utilització de tècniques de diagnòstic per la imatge i de
medicina nuclear.
• Desenvolupar programes de recerca i col·laborar amb
la Universitat i altres institucions competents en matèria de
docència i investigació.
• Col·laborar amb les administracions públiques amb
competència sanitària en l’elaboració d’estudis relacionats
amb la tecnologia per la imatge.
• Desenvolupar totes les actuacions que siguin
necessàries per al compliment dels seus objectius i de les seves
funcions.
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Consell d’Administració
8
President
Enric Argelagués Vidal
Vicepresident
Joan Berenguer i Maimó (fins al 03-02-09)
Conseller delegat
Francesc Moreu i Orobitg (fins al 03-02-09)
Joan Berenguer i Maimó (des del 03-02-09)
Vocals
Caridad Almazán Sáez
Marta Aymerich i Martínez
José Luis de Sancho Martín
Montserrat Figuerola i Batista
M. Dolors González Cuyás
Joan Guanyabents i Calvet
Francesc Xavier Lucaya i Layret
Santiago Marimon i Suñol
Secretària
Adriana Castillo i Buil
Equip directiu
9
Responsables assistencials de les unitats IDI
Gerent
Carles Casabayó i Queraltó
RM Vall d’Hebron
Àlex Rovira Cañellas
Director IDI Tecnològic
Jaume Gili i Planas (fins al 04-11-09)
RM/TC Bellvitge
Carles Aguilera Grijalvo
Directora IDI Gestió
Pilar Junyent i Pares
PET Bellvitge
Cristina Gámez Cenzano
Director Econòmic i Administratiu
Joan Antoni Ara i Álvarez
RM/TC Lleida
M. Isabel Gil García
Director de Recursos Humans
Carles Hernández i Barceló
MN Lleida
Teresa Canela Coll
Tarragona
Amadeu Sauri Conejero
RM/TC Girona
Salvador Pedraza Gutiérrez
MN Girona
Pere Galofré Mora
RM Badalona
M. Carmen Sánchez Torres
RM Tortosa
M. José Loriente Martín
Organigrama
CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
CONSELLER DELEGAT
GERENT
Serveis Centrals
IDI GESTIÓ
10
IDI TECNOLÒGIC
Vall Hebron
Bellvitge
Lleida
Tarragona
Girona
Badalona
Tortosa
Unitat RM H. General
Unitat RM H. DiR
Unitat RM
Unitat RM
Unitat RM
Unitat RM
Unitat TC
Unitat TC H. Trauma
Unitat TC H. DiR
Unitat M. Nuclear
Unitat M. Nuclear
Untat TC
Unitat M. Nuclear
Unitat RM
Unitat TC H. General
Unitat RM H. Bellvitge
Unitat TC
Unitat Densitometria
Unitat Angio H. General
Unitat PET H. Bellvitge
Unitat RM H. Maternoinf
Unitat TC H. Viladecans
Unitat TC
Unitat Ecografia
Unitat M. Nuclear
Relació del personal
a 31-12-2009
(318 persones en plantilla)
Administratius
Antonia Artigues de Apellániz
Rosa M. Martínez García
SERVEIS CENTRALS PARC SANITARI PERE
VIRGILI
Auxiliar administratiu
Neus Ortega Cunill
Gerent
Carles Casabayó Queraltó
CENTRE VALL D’HEBRON
Director Econòmic i Administratiu
Joan Antoni Ara Álvarez
UNITAT RESSONÀNCIA MAGNÈTICA
Director Recursos Humans
Carles Hernández Barceló
Responsable de Logística i PRL
Teresa Ferrer Benítez
Responsable Body
Rosa Domínguez Oronoz
Oficina Tècnica
Rafael Vidal Ripoll
Responsable Neuro
Cristina Auger Acosta
Radiofarmacèutica
M. Àngels Hernández Fructuoso
Metges radiòlegs
Laura Frascheri Verzelli
Responsable de Comptabilitat
Francesc Robelló Rico
Susana Gispert Herrero
Núria Mayolas Rifà
Xavier Merino Casabiel
Jose Luis Munuera del Cerro
Víctor Pineda Sánchez
Saray Roche Valles
Responsable d’Informàtica
F. Xavier Julià Sanahuja
Informàtics
Albert Mateu Pozuelo
Pere Pozo Miró
Matias Rojas Abusleme
Albert Sellares Torra
Secretària Tècnica
Maria Fisa Cañellas
Secretària de Direcció
Sílvia Ballester Esteve
Recursos Humans
Dúnia Gómez Ortega
Albert Puiggarí Cardús
11
Cap d’unitat
Àlex Rovira Cañellas
Metge
Sahyly Siurana Montilva
Silvan Isabel Sarria Estrada
Cardiòleg
Ivan Villaverde Castillo
Bioquímic
Juli Alonso Farré
Enginyer
F. Xavier Aymerich Martínez
Física
Deborah Pareto Onghena
Laia Yáñez Blasco
Thais Yáñez Blasco
Coordinadora d’infermeria
Ana M. Garcia Oso
Assistents
Jaume Farres Andújar
Rubén Fernández Collado
Joaquin Garcia Oso
Enrique Ricarte Fernández
Jorge M. Valentín Rodríguez
Diplomats en infermeria
Núria Belvis Moll
Lola Blasco Cruz
Cristina Campos García
Xavier Clusella Morlans
Gemma Corsellas Albiach
M. Pilar Gutiérrez Blasco
Tècnics en radiodiagnòstic
M. Teresa Bonet Espinosa
Juan Francisco Corral Gámez
M. Milagrosa Domínguez Merino
Mònica Escacena Bermúdez
Ivan Fisa Ramos
Mercedes Gracia Lote
Elena Huerga Núñez
Miriam Placer Rodríguez
Dolors Rodríguez Sánchez
Anna Soler Ferrer
Administratives
Adoración Escaño Gálvez
Ana Maria Nieto Montoya
Auxiliars administratius
Marta Berga Congost
Adela Maria Carrera Barcelona
Yolanda Gurrea Llopis
Margarita López Herrera
Núria Martin Trillo
M. Mercedes Navas Pérez
Cristina Romero Roca
Francisca Rueda Trujillo
Pilar Sanz Latiesas
Susana Valcarcel Martínez
UNITAT TC TRAUMA
Metge radiòleg
Lourdes Casas Gomila
Diplomats en infermeria
Miguel Jiménez Murillo
Estefania Lara Arana
Juan Antonio Obis Pastor
Xavier Vila Giménez
Tècnic en radiodiagnòstic
Judith Herrera Gómez
Administratiu
Jordi Pujadas Dalmau
Auxiliars administratius
Antonia Guevara Castellón
M. Teresa Polo Fernández
Xavier Vidal Pérez
Assistents
Francisco Pérez Belmonte
Marcel Lahoz de la Morena
UNITAT TC HOSPITAL GENERAL
Metges radiòlegs
Hug Cuellar Calabria
Alberto Escudero Rodríguez
Sandra Mechó Meca
Oscar Persiva Morenza
Alberto Roque Pérez
Diego Varona Porres
Metge
Americo Miranda
Coordinadora infermeria
Carolina Ruíz Garicano (comú amb TC
Trauma)
Diplomats en infermeria
Oscar Lago Rodríguez
Montserrat López Heras
M. Carmen López Jiménez
Edurne Lorente Coca
Lorenzo Pérez Alpuente
Víctor Robles Ortega
Glòria Sillero Blanco
Tècnics en radiodiagnòstic
Carmen Celdran Leben
Raul Madrid Andujar
Lluís Ollé Pacho
Judith Pruna Gómez
Jose Miguel Rodríguez Sánchez
Enric Roldua Cunilleras
Administratius
Marta de la Rosa Soriano
Ginés Carbonell López
Auxiliars administratius
Elisabet Ariño Anguera
Enric Casabayó Movellan
Olga Durá Oliva
Carmina Espada Palacio
Begoña González Bayo
Ana Maria Martí Martí
Rosa Martín Salvador
Vanesa Martínez Fernández
Silvia Méndez Sanchez
Cristina Polo Fernández
12
Assistents
Jordi Cocera Maurel
Leonardo Filipaz Eraso
Alba Fuentes Bachs
David Garcia Relancio
Pedro Giménez Peñas
Sergio Giménez Peñas
Juan Martín Erdozainchelotti
Cristina Murillo Pérez
Laura Murillo Pérez
Marta Murillo Pérez
UNITAT ANGIORADIOLOGIA
Metges radiòlegs
Iratxe Díaz Miranda
Mercedes Pérez Lafuente
Alejandro Romero Jaramillo
Diplomats en infermeria
Núria Albero Ferrer
M. Lluisa Albiñana Padro-Solanet
Lourdes Badia Villena
Ana Belén Izquierdo Ruíz
M. Gema Mazuelas Rodriguez
Anna Montoya Lamolda
Àngels Ramoneda Bordes
Tània Rojas Barroso
Nieves Salmeron Alemany
Tècnics en radiodiagnòstic
Joan Bau Alegria
Cristina Losada Giménez
Auxiliars administratius
M. Àngels Álvarez Càtedra
Montserrat Borrull Puigarnau
Rosa Maria Mateu Roca
Assistent
Manuel Barbarroja López
CENTRE BELLVITGE
UNITAT RESSONÀNCIA
MAGNÈTICA I TC
Cap d’unitat
Carles Aguilera Grijalvo
Metges radiòlegs
Eduard Andia Navarro
M. Angels Camins Simon
Sara Castañer Llanes
Mònica Cos Domingo
Carles Majós Torro
David Martínez de la Haza
Eva M. Merino Serra
Isabel Puig Povedano
Juan José Sánchez Fernández
Ana Sánchez Márquez
Coordinadora infermeria
Carme Vivancos Sánchez
Diplomats en infermeria
Yolanda del Castillo Portero
Anibal Fernández Fernández
Carme Llauradó Fargas
Antonio Martínez Pérez
Rosa M. Merino Suñen
Rosa M. Miranda Lujan
Georgina Rosell Camps
Olga Rubio Pacheco
Emili Ruiz Boladeras
Tècnics en radiodiagnòstic
David Coca Castro
Maria González Álvarez
Marisol López Lara
Manuel Molina Cuadrado
Francesc Torres Giménez
Administratius
Juan Ramon Cristino Marin
Marta Ventura Ponce
Auxiliars administratius
Juana Carlota Barcena Vilariño
Cristina Cruz Aranda
Rubén Damaso Zamora
Montserrat Ferrer Sánchez
Sandra Fisa Ramos
Esperanza García Moreno
Marta Garcia Vicente
Rafael González Galban
Olga Márquez López
Assistents
Jorge Españo Artigas
Antonio Montoro Marín
Roger Romero Torregrosa
UNITAT PET
Cap d’unitat
Cristina Gámez Cenzano
Metges de medicina nuclear
Ana Paula Caresia Aroztegui
M. Elvira Carmona Asenjo
Montserrat Cortés Romera
Elisabet Rivera Codias
Susana Margarita Rossi Seoane
Javier Jesús Robles Barba
Laura Rodriguez Bel
Diplomats en infermeria
Mónica Albadalejo Castaño
José Antonio Cordero Ramajo
Immaculada Ferrero Febrer
Ignacio Liarte Trias
Administrativa
Carme Arans Pérez
Auxiliar administratiu
Neus Ferrer Villanueva
M. Isabel Gómez Romanillos
Assistents
José Jesús Navarro Herrera
Javier Villalón Mena
UNITAT TC VILADECANS
Tècnic en radiodiagnòstic
Mireia Félez Ortiz
Auxiliar administratiu
M. Amparo Atencia Villalobos
Administrativa
Maite Esqué Porta
CENTRE TARRAGONA
Zoa Ferrándiz Sanromá
Juan Carlos Hurtado Herrero
Auxiliars administratius
Ester Boté Pifarré
Immaculada Moreno Solano
Maria Juanmartí Martinez
UNITAT RESSONÀNCIA MAGNÈTICA
/ TC / DENSITOMETRIA /
ECOGRAFIA
Assistents
Josep Almenara Gassó
Francisco Javier Aguila Valls
Daniel Ros Torres
Assistents
Marc Caballé Alegret
Alberto Del Olmo Soriano
Sergi Gigó Cuny
Angel Montull Florido
UNITAT MEDICINA NUCLEAR
CENTRE LLEIDA
Cap d’unitat
Teresa Canela Coll
UNITAT RESSONÀNCIA
MAGNÈTICA I TC
Metges de medicina nuclear
M. Jesús Díez Castro
Ana M. Villas Tome
Cap d’unitat
M. Isabel Gil García
Metges radiòlegs
Robert Begue Gómez
Xavier Díez García
Carmen Salas Lorente
Cristina Vicandi Galdos
Coordinadora infermeria
Lourdes Terés Montoliu
Diplomats en infermeria
Rafael Fort Uceda
M. Carme Macias Checa
Antonio Pulido Aguila
Anna Oliva Vidal
Tècnics en radiodiagnòstic
Josep M. Cortés Jordana
M. José Sánchez Goñi
Marta Teixidó Riu
13
Diplomats en infermeria
Beatriz López Ruíz
Josep Munuera Reche
Sergi Ruíz Usieda
Administrativa
M. Carme Santos Abascal
Assistent
Albert Escoda Morell
Cap d’unitat
Amadeu Sauri Conejero
Metges radiòlegs
Alfonso Guedea Martin
Anna M. Magarolas Aixala
Ana M. Ramos Gadea
Esther Salvadó Geli
Alejandro Samitier Pastor
Joan Pere Vives Abelló
Juan Antonio Pay Vázquez
UNITAT MEDICINA NUCLEAR
Metge de medicina nuclear
Vicente Izquierdo Muro
CENTRE BADALONA
UNITAT RESSONÀNCIA MAGNÈTICA
Coordinadora infermeria
Amèlia Salvat Marles
Cap d’unitat
M. Carmen Sánchez Torres
Diplomats en infermeria
Esther Cañas Jerez
Roser Contra Vilalta
Noelia Custodio Cuaresma
Manuela Nieto Andreu
Anna Pastó González
Sonia Villarreal Castellanos
Metges radiòlegs
Javier Arce Gil
Rocio Diaz Fernandez
Sira Domènech Puigcerver
Anna Massuet Vilamajo
Tècnics en radiodiagnòstic
Álvaro Labata Alonso
Juan Antonio Pay Vazquez
Francisco Peralbó Santaella
Francesc Xavier Ramon Anglada
Javier Villalba Rubio
Diplomats en infermeria
M. Teresa Bernardino Herrera
Rosa M. López Corpas
Lluís Magriñà Mateu
Mireia Tomás Monte
Coordinadora infermeria
Montserrat Díaz Membrives
Administrativa
Marta Rovira Bertran
Tècnic en radiodiagnòstic
Isaac Roca Parladé
Marta Sánchez Ceron
Auxiliars administratius
Helena Arévalo Martin
M. Francisca Escudero Valderrama
Administrativa
M. Inmaculada Damian Paños
Auxiliars administratius
Almudena Damian Paños
Carles Gómez García
José Fidel Leon Pérez
Jaime Sánchez Cuadrado
Sebastian Remollo Friedemann
Gloria Sánchez Núñez
Assistents
Jesús María Niño Núñez
Catalina Picazo Lobato
Francesc Vidal Angosto
Diplomats en infermeria
Gerard Blasco Solá
Teresa Godoy Auladell
Javier Sánchez Rodríguez
UNITAT MEDICINA NUCLEAR
Metges de medicina nuclear
Montserrat Solà Suarez
Marta Milà López
Diplomat en infermeria
Gregorio Jiménez Lozano
Miquel Fontquerni Rodriguez
Auxiliars administratives
Meritxell Puig Gispert
CENTRE GIRONA
UNITAT RESSONÀNCIA
MAGNÈTICA I TC
Cap d’unitat
Salvador Pedraza Gutiérrez
Metges radiòlegs
Elda Balliu Collgrós
Noemi Cañete Abajo
Marina Febrer Febrer
Eva Pilar Gómez Roselló
Gemma Laguillo Sala
Pedro Ortuño Muro
Isabel Peláez Hernández
Josep Puig Alcantara
Ana Maria Quiles Granado
14
Coordinadora infermeria
Carme Sala Perramon
Tècnics en radiodiagnòstic
Jaume Astarloa Poch
Joan Baños Capel
Miquel Barberá Pérez
Carla Guergué Soler
Mireia López Fidalgo
Kirste Jane Mowatt
Xavier Molina Arcas
Maria Planella Marce
Vanesa Ruíz Ropero
Laura Sanchez Real
M. Dolors Soler Creus
Secretària tècnica
Gemma Mañé Patiño
Administrativa
Immaculada Rodríguez Zapata
Auxiliars administratius
M. Asunción Baulas Romero
Laura González Cerrato Romero
Mònica Mañé Patiño
Marta Pérez Luz
Sarah Rodríguez Garrigan
Liudmila Solis Hernandez
Assistents
Josep Andújar Trullas
F. Xavier Cuello Casals
Josep Antoni Fernández Martínez
Alexandre Masó Rodríguez
Carmen Soriano Pina
El Khatbi Abdel–Lam Said
Manuel Peléez Hernández
Assistent
Feliciano Gómez Simó
UNITAT MEDICINA NUCLEAR
COL·LABORADORS
Cap d’unitat
Pere Galofré Mora
CENTRE VALL D’HEBRON
Metges de medicina nuclear
Antonio Rubio Rodríguez
Nuria Ferran Sureda
Cardiòleg
Albeiro Marin Buritica
Diplomats en infermeria
Irene Boladeras Suárez
Maria Sanchez Garcia
Irene Trias Davesa
Administrativa
Carme Samper Ventura
Auxiliar administrativa
Mònica Tremols Bruns
CENTRE TORTOSA
UNITAT RESSONÀNCIA MAGNÈTICA
Cap d’unitat
M. José Loriente Martín
Tècnics en radiodiagnòstic
Sílvia Ayora Membrado
Dario Manteca López
Auxiliars administratius
Carles Albiol Escobedo
Montserrat Cid Glynn
Esther Pla Velázquez
Ana Rima de la Cruz
Mercè Villo Antó
Agustí Alvarez Castells
Jordi Andreu Soriano
Rosa Boyé de la Presa
José Cáceres Sirgo
Luis Carlos Caviglia
Pilar Coscojuela Santaliestra
Leopoldo Fernández López-Lara
Guadalupe Garrido Ruiz
Deyna Gutiérrez Guzman
Francesc X. Lucaya Layret
Raquel Mitjana
Ignacio Miranda Gómez
Margarita Moreiras Barreiro
Daniel Morell Garcia
Esther Pallisa Nuñez
Sergi Quiroga Gomez
Antoni Rivas García
Francisco Romero Vidal
Aida Sabaté
Antoni Segarra Medrano
Jeannini Lisbeth Suarez Teran
Carmen Torrents Odin
Pio Evelio Crespoe Sposito
Carla Vert Soler
CENTRE BELLVITGE
Jean-Claude Cajot Pages
Angel Jordana Gazulla
Ana Gracia Pérez-Bonfils
Miguel Andres Lemus Rosales
David Antonio Leon Guevara
Victor Damaso Margelí Cervera
Yoel Piedra Gonzalez
Javier Jesús Robles Barba
Laura Rodriguez Bel
CENTRE TARRAGONA
Cristóbal Añez Simón
José M. Bueno Izquierdo
Jose Brun Guinda
Carles Casañas Baiget
Josep Colom de Osso
Roussinelle Da Silva Freitas
Angels Domingo Castello
Analia Elguezabal
Violeta Farre Nebot
M. Teresa Fonoll Balana
Pau Guirro Castellnou
Amelia Lago Macia
Julieta Landeyro
Francesc Larroca Soliva
Juan Manuel López Zueras
Elisabeth Momprade Oliver
M. Carmen Pérez Rivares
Vicenç Pitarch Placa
Liliana Maria Quintero Caicedo
Javier Radua Fayos
Rafael Ramirez Montesinos
David Gerardo Riesco Acevedo
M. Luisa Santos Marques
Vicente Serrano Gonzalez
Ferran Vidal Rojas
Javier Villalba Rubio
15
CENTRE BADALONA
Gustavo de Leon
Manel Fraile López-Amor
Alberto Núñez Cuena
Zdenek Stanek
Andres Tomas Leist
CENTRE LLEIDA
Agustí Ardiaca Capell
Juan M. Casanova Sandoval
CENTRE TORTOSA
Francesc Larroca Soliva
CENTRE GIRONA
Mateo Ballará Segués
Mireia Boada Baixas
Maria Boada Ordis
Eudald Bonet Bonet
Maria Bonfill Garcin
Helena Fernández Termes
Nuria Flamerich Hidalgo
Arantxa Gelabert Barragan
Enric Gómez Martinench
Jorge Daniel Guibernau Lusitano
David Hernández Morales
Sergi Juanpere martí
Albert Maroto Genover
Santi Massot Riera
Naiara Motos Cabodevilla
Margarita Osorio Fernández
Elsa Pérez Gómez
Lluisa Pi Marques
Josep Pont Vallés
Josep Puig Alcántara
Nicolas Romero Florez
Mireia Teixidor Viñas
Jordi Teruel Agustí
Laia Valls Masot
ACTIVITAT DE L’INSTITUT
Activitat assistencial
Ressonància magnètica
Si l’any 2008 el nombre total d’exploracions va ser de 62.783,
durant el 2009 s’han realitzat un total de 67.408 proves, fet
que representa un 7,37% més d’activitat i dóna una mitjana
de 5.617 exploracions mensuals. En aquest punt, cal tenir
en compte la posada en marxa de manera progresiva de la
quarta RM instal·lada a l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Tomografia computada
Les unitats de TC han consolidat la seva activitat assistencial.
Si l’any 2008 el nombre total d’exploracions va ser d’111.172,
durant el 2009 se n’han dut a terme un total de 113.483, la
qual cosa suposa un 2,08% d’increment. La mitjana mensual
és de 9.457 exploracions.
Radiologia vascular i intervencionista
La radiologia vascular i intervencionista ha continuat les línies diagnòstiques i terapèutiques. Si l’any 2008 el
nombre total d’exploracions fou de 2.726, durant l’any 2009
se n’han realitzat un total de 2.549, amb una mitjana de 212 exploracions.
Medicina nuclear
El nombre d’exploracions de Medicina nuclear el 2008 fou de
14.363. Durant el 2009, s’han dut a terme 15.333 proves, fet
que representa un 6,75% més d’activitat. La mitjana mensual
ha estat de 1.278 exploracions.
16
PET
L’activitat de PET també s’ha incrementat. Així, si durant l’any 2008 es van fer 4.391 exploracions, durant el 2009 se’n
van fer 4.574 exploracions, la qual cosa suposa un 4,17%
d’increment de l’activitat i una mitjana de 381 exploracions
mensuals.
Densitometria
L’any 2009 l’activitat de densitometria òssia ha estat de 3.367 exploracions, en front de les 3.011 de l’any 2008, fet que suposa un increment del 11,82% i una mitjana de
281 exploracions mensuals.
Ecografia
S’ha mantingut respecte a l’any anterior; s’han realitzat 3.462 exploracions, i això suposa una mitjana de 289
exploracions mensuals
Evolució històrica
110.000
En el gràfic s’indica l’evolució històrica
global des de l’inici de l’activitat en
totes les línies de l’IDI expressada en
nombre d’exploracions anuals.
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
1991 1992
17
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2.265 5.706 10.251 14.953
RM
4.373 11.862
TC
Angio
MN
PET
DMO
ECO
15.587
28.791
701
15.619
36.508
1.435
18.755
38.965
1.537
23.141
40.064
1.732
28.447
41.926
1.970
26.557
43.710
2.098
40.367
46.056
2.090
41.669
59.941
2.118
2.233
47.247
66.920
2.357
4.656
168
54.148
85.612
2.399
9.389
1.087
55.817
92.345
2.198
10.646
1.937
1.434
60.562
105.558
2.475
14.169
2.636
2.082
3.098
61.468
103.181
2.601
13.761
3.532
2.878
4.095
62.783
111.172
2.726
14.363
4.391
3.011
3.462
67.408
113.483
2.549
15.333
4.574
3.367
3.462
Activitat docent
Activitat de recerca
Per les diferents unitats de l’Institut han passat els metges
residents dels departaments de Radiologia dels hospitals
universitaris amb els quals els centres estan relacionats.
Especialment ha estat intensa la formació de tècnics
especialistes en Radiologia. Així, l’Institut ha continuat el
conveni entre l’escola de formació de tècnics especialistes en
Radiologia de l’Escola Bonanova, de manera que el personal
de l’Institut duu a terme tasques docents en aquesta escola i
part de les pràctiques dels estudiants, tant de RM com de TC,
es fan als centres de Vall d’Hebron, Bellvitge i Badalona.
L’activitat de recerca ha continuat les línies de treball en
imatge assistencial, espectroscòpia i tractament d’imatge com
s’explica en les publicacions dels diferents centres. Sempre que
ha estat possible, les fonts de subvenció han estat externes.
En especial, s’ha col·laborat en 42 assaigs clínics.
Cal destacar també la consolidació de l’Escola de Tècnics en
Diagnòstic per la Imatge de Girona, amb la realització de la
docència dels dos anys del programa docent i la graduació
de la primera promoció, sota la direcció del Dr. Pedraza
com a cap del departament i de la Sra. Carme Sala com a
coordinadora d’estudis i la gran participació docent de la resta
del personal IDI Girona, així com part de les pràctiques dels
estudiants, tant de RM com de TC que es fan al centre.
S’ha participat com a professorat en l’Escola Superior de
Ressonància Magnètica en els mòduls de biofísica, tècniques i
aplicacions clíniques en el curs 2009-2010.
A més de les tasques habituals de participació en les sessions
clíniques i els diversos cursos de doctorat, aquest any s’ha
organitzat el curs següent:
25è Curs de doctorat de Biofísica de la Ressonància Magnètica
aplicada a la clínica. Barcelona, Hospital Universitari Vall
d’Hebron. Del 2 al 5 de juny.
18
En el marc del conveni de col·laboració entre la Universitat
de Girona i l’IDI, la nostra empresa ha mantingut dos becaris
que han desenvolupat noves funcionalitats de la plataforma
de visualització i processament de dades mèdiques Starviewer,
que s’ha implantat a l’Hospital Dr. Josep Trueta i a l’Hospital
Germans Trias i Pujol.
Qualitat
Sistemes d’informació
L’IDI ha continuat amb la implantació de la Norma ISO 9001, i
l’any 2009 ha aconseguit la certificació de dos centres més:
Durant el 2009, destaquen algunes actuacions:
3 Unitat de Ressonància Magnètica de l’Hospital Universitari
Vall d’Hebron.
3 Unitat de Tomografia Computada i de Ressonància
Magnètica de l’Hospital Duran i Reynals i la Unitat de
Ressonància Magnètica de l’Hospital Universitari de
Bellvitge.
Aquests dos centres s’afegeixen als 4 ja acreditats en excercicis
anteriors:
3 Unitat de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Doctor.
Josep Trueta de Girona.
3 Unitat de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Arnau
de Vilanova de Lleida.
3 Unitat PET de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
3 Unitat de Ressonància Magnètica de l’Hospital Universitari
Joan XXIII de Tarragona.
• Seguint amb el desplegament del projecte “Argos”, hem
migrat els nostres sistemes de gestió assistencial al sistema
SAP a l’Hospital Universitari Doctor Josep Trueta i a l’Hospital
Universitari de la Vall d’Hebron. Tanmateix, hem dotat
aquests centres de noves eines per, mitjançant la informació
facilitada pel sistema SAP, poder realitzar les feines
administratives de facturació.
• Coincidint amb la implantació d’“Argos” a l’Hospital Dr.
Josep Trueta, hem integrat la infraestructura informàtica de
les unitats de Ressonància, TC i Medicina Nuclear amb la
infraestructura de l’hospital. Aquesta actuació és l’inici de la
integració d’infraestructures dels nostres centres i unitats en
els hospitals on es troben ubicats i permetrà millorar el servei
de suport als usuaris finals.
• Coincidint amb la implantació a l’Hospital Vall d’Hebron,
hem integrat al SAP l’aplicació IDI_Stock d’angiografia per
garantir la traçabilitat i el control del material utilitzat en
angiografia.
• Hem desenvolupat un mòdul de Gestió de radiofarmàcia
que s’ha implantat a l’Hospital Dr. Josep Trueta i a l’Hospital
Joan XXIII. Aquest mòdul, integrat al sistema SAP, ha estat
valorat i aprovat per l’ICS com el mòdul especialitzat a
implantar en totes les seves unitats de medicina nuclear.
19
C E N T R E VA L L D ’ H E B R O N
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
Projectes d’investigació
“Magnims network”
Xarxa Europea d’Investigació en Esclerosi Múltiple
Investigador principal: Dr. Àlex Rovira
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (Ciberehd)
Ref. CB06/04/0007. Director científic: Jaume Bosch
Instituto de Salud Carlos III
Durada: 5 anys (1-gener-2006 / 31-desembre-2010)
Grup: Insuficiència Hepàtica Vall d’Hebron
Investigador principal: Juan Córdoba. Investigador: Juli Alonso
“Estudio de la heterogeneidad de la esclerosis múltiple
remitente-recurrente mediante resonancia magnética y perfiles de expresión génica”
Ref. PI061334. Fondo de Investigación Sanitaria
Durada: 3 anys (1 de gener de 2007 / 31 de desembre de 2009)
Investigador principal: Xavier Montalban. Investigador: Dr. Àlex Rovira
“Efectos de la infusión de albúmina en el episodio de
encefalopatía hepática. Estudio aleatorizado y multicéntrico
en pacientes con cirrosis hepática”
Ref. PI070641. Fondo de Investigación Sanitaria
Durada: 3 anys (1 de gener de 2008 / 31 de desembre de 2010)
Investigador principal: Victor Vargas. Investigador de la
unitat: Juli Alonso
“Estudio de marcadores biológicos pronósticos en pacientes
con síndromes clínicos aislados sugestivos de esclerosis
múltiple”
Ref. PI081788. Fondo de Investigación Sanitaria
21
Durada: 3 anys (1 de gener de 2009 / 31 de desembre de 2011)
Investigador principal: Mar Tintoré. Investigador de la
unitat: Àlex Rovira
“Pacientes con EM que inician tratamiento
inmunomodulador (interferon) incluidos después del 2000,
a los que se les realiza un estudio basal, 1 año y 5 años”
Durada: 2001-2011
Investigador principal: Dr. Jordi Rio. Investigador: Àlex Rovira
Assaigs clínics
Protocol “Conformis” para valoración por R. Magnética de
la incorporación del dispositivo interposicional o implante
meniscal en la artrosis monocompartimental de la rodilla
J. Castellet, R. Domínguez Oronoz
Protocol “RM Corporal (Whole-Body)“ en la evaluación de
la artropatía hemofilica y su repercusión en el tratamiento
R. Domínguez Oronoz
Estudi Promise (Beca FIS)
“Protección miocárdica durante la reperfusión en pacientes
con síndrome coronario agudo con elevación del segmento
ST sometidos a angioplastia primaria: efecto de la
adenosina intracoronaria sobre el tamaño del infarto y el
remodelado ventricular”
Investigador principal: David Garcia-Dorado, V. Pineda
Assaig clínic Expert-C: “Ensayo multicéntrico, aleatorizado
de fase II, de comparación de oxaliplatino (Eloxatin),
capecitabina (Xeloda) y radioterapia preoperatorio con o sin
cetuximab, seguidos de axcision total del mesorrecto como
tratmiento de pacientes con cancer rectal de alto riesgo
definido por resonancia magnetica”
Amb servei d’oncologia. Investigador: Dr. Tabernero i per RM Dr. X. Merino
El parc tecnològic
• 1 equip de ressonància magnètica
Siemens Vision Plus 1,5T amb
segona consola de treball
• 1 equip de ressonància magnètica
Siemens Symphony Maestro Class
1,5T amb segona consola de treball
• 1 equip de ressonància magnètica
Siemens Avanto 1.5T amb segona
consola de treball
• 1 equip de ressonància magnètica
Siemens Trio 3.0T amb segona
consola de treball
• 2 estacions de treball Siemens
Leonardo
• 2 processadors secs d’escala de
grisos Agfa Drystar 5300
• 1 processadora seca d’escala de
grisos Agfa Drystar 5500
• 1 impressora digital de color i
escala de grisos Agfa Drystar 2000
• 6 estacions de treball: 4 SGI
[models O2, Octane (2) i Fuel] i 2
Sun (models Ultra 10.i Blade 100)
• 5 servidors: Dell Power Edge
1600SC, SUNFire 4100, SUNFire
2100, SUNFire X2200 amb cabina
J4200, SUNFire 2100 amb C2
autoloader tape library
• 4 NAS Dell Power Vault (3 model
725N, 1 model 745N)
• PACS: dcm4chee
• 11 estacions de visualització
C E N T R E VA L L D ’ H E B R O N
22
“Extensión al estudio internacional multicéntrico,
de grupos paralelos, controlado con placebo,
aleatorizado, doble ciego, que evalúa la seguridad,
tolerabilidad y efecto sobre las lesiones determinadas
por RM, de FTY720 versus placebo en pacientes con
esclerosis múltiple recurrente”
CFTY720D2201E1. Durada: 2004-2009. Laboratoris:
Novartis (Transform)
Investigador principal: X. Montalban. Investigador:
Dr. Àlex Rovira
“Estudi multicéntrico en fase II, aleatorizado, dobleciego y controlado frente al placebo, de seguridad,
tolerabilidad y eficacia del tratamiento con Cladribina
en comprimidos añadido a Refif New Formulation, en
pacientes con esclerosis múltiple activa” Assaig Onward.
Inici: 2007. Laboratori: Serono
Investigador principal: X. Montalban. Investigador:
Dr. Àlex Rovira
“Estudio de extensión abierto multicéntrico para
evaluar la seguridad y la tolerabilidad de natalizumab
después del reinicio de la administración en sujetos con
esclerosis múltiple que han completado los estudios
C-1801 o C-1802 y una evaluación de la seguridad de
supender la administración. Biogen 101-MS-321”
Laboratori: Biogen (Antegren)
Investigador principal: Dr. Montalban. Investigador.
Dr. Àlex Rovira
“Estudi multicéntrico en fase II, tratamiento con
Panitumumab en pacientes con carcinomas de
cabeza y cuello”
“Ensayo fase II aleatorizado de radioterapia
con Panitumumab en comparación con la
quimioradioterapia en sujetos con carcinoma de
células escamosas de cabeza y cuello localmente
avanzado no resecado”
Inici: 2008. Laboratori: Amgen
Investigador Principal: Jordi Giralt. Investigador: Dr. Àlex Rovira
“Estudio internacional, multicéntrico, randomizado,
de doble ciego, controlado con placebo, de grupos
paralelos para estimar la tolerancia y la seguridad
y los efectos fármaco-dinámicos del Teriflunomida
añadido a Interferon-B en sujetos con esclerosis
múltiple” PDY6045
Inici: 2007. Laboratori: Sanofi- Aventis
(Teriflunomide: PDY 6045)
Investigador principal: X. Montalban. Investigador:
Dr. Àlex Rovira
“Ensayo clínico en fase IV, multicéntrico, con
asignación aleatoria y doble ciego para evaluar la
eficacia clínica y radiológica comparada de dosis
equivalentes de metilprednisolona administradas por
vía oral o por vía intravenosa en pacientes en brote
de esclerosis múltiple (EM). CORTEM”
Desembre 2008: s’inclou el primer pacient del HVH
Inici: 2008
Investigador principal: Xavier Montalban.
Investigador: Dr. Àlex Rovira
“Estudi aleatorizado, doble ciego, controlado con
placebo, de grupos paralelos, de definición de
dosis, para investigar la eficacia mediante RM y la
seguridad de la administración de firategrast (1501200 mg, dos veces al día), durante seis meses, en
sujetos con esclerosis múltiple remitente-recurrente”
A4M105038 (TIME)
Inici: 2007. Laboratori: Glaxo SithKline
Investigador principal: X. Montalban. Investigador:
Dr. Àlex Rovira
“Estudio multicéntrico, aleatorizado, de grupos
paralelos, doble ciego, controlado con placebo, de
búsqueda de dosis para evaluar la eficacia, seguridad
y tolerabilidad de tres dosis de ACT-128800, un
agonista oral de los receptores S1P1, durante
24 semanas en pacientes con esclerosis múltiple
recurrente-remitente. AC-058B201- Actelion”
Inici: 2009
Investigador principal: Xavier Montalban.
Investigador: Dr. Àlex Rovira
“Estudi de fase II, aleatorizado, doble ciego,
controlado con placebo, multicéntrico de BAF312
administrado vía oral diario en paciente con EM RR .
CBAF312”
Inici: 2009. Laboratori: Novartis
Investigador principal: Xavier Montalban.
Investigador: Dr. Àlex Rovira
“Astrocitoma anaplásico recurrente o resistente o
tratamiento (grado III según clasificación de la OMS.
AP 12009-G005 Sapphire”
Inici: 2009
Investigador principal: Dr. Sahuquilllo. Investigador:
Dr. Àlex Rovira
“Determinar si se detectan mayor número de lesiones emergentes con dosis acumulada de
GADOVIST 0.2 mmol/kg (administrada como 0,1 mmol/kg + 0,1 mmol/kg) en comparación con
dosis única de GADOVIST 0,1 mmol/kg en pacientes
con síndrome clínico aislado o recaída de esclerosis
múltiple. EudraCT:2009-016140-39. Cudoms.”
Inici: 2009
Investigador principal: Dr. Àlex Rovira
Publicacions internacionals
Zuccoli, G.; Santa Cruz, D.; Bertolini, M.; Rovira,
A.; Gallucci, M.; Carollo, C.; Pipitone, N. “MR
Imaging Findings in 56 Patients with Wernicke
Encephalopathy: Nonalcoholics May Differ from
Alcoholics”. AJNR Am J Neuroradiol. Gener de
2009;30(1):171-6.
Sastre-Garriga, J.; Arévalo, M.J.; Renom, M; Alonso,
J.; González, I.; Galán, I.; Montalban, X.; Rovira,
A. “Brain volumetry counterparts of cognitive
impairment in patients with multiple sclerosis”. J Neurol Sci. Gener de 2009.
Singer, O.C.; Berkefeld, J.; Lorenz, M.W.; Fiehler, J.;
Albers, G.W.; Lansberg, M.G.; Kastrup, A.; Rovira,
A.; Liebeskind, D.S.; Gass, A.; Rosso, C.; Derex,
C E N T R E VA L L D ’ H E B R O N
L.; Kim, J.S.; Neumann-Haefelin, T. “MR Stroke
Study Group Investigators. Risk of Symptomatic
Intracerebral Hemorrhage in Patients Treated with
Intra-Arterial Thrombolysis”. Cerebrovasc. Desembre
de 2009;27:368–374.
Boronat-Ferrater, M.; Lorenzo-Bosquet, C.; León, A.;
Aguadé-Bruix, S.; Rossi-Seoane, S.; Hernández-Vara,
J.; Alvarez-Sabín, J.; Rovira, A.; Castell-Conesa, J.
“Unexpected I-123 FP-CIT Uptake in a Brain Tumor”.
Clin Nucl Med. Setembre de 2009; 34(9):608-9.
Rovira, A.; Swanton, J.; Tintore, M.; Filippi, M.;
Frederihsen, J.L.; Langkilde, A.; Rovaris, M.; SastreGarriga, J.; Miller, D.; Huerga, E.; Barhhof, F.; Miszhiel,
K.; Polman, C.; Montalban, X.; Single, A. “Early
Magnetic Resonance Imaging Study in the Diagnosis
of Multiple Sclerosis”. Arch Neurol. 2009; 66 (5):1-6
Río, J.; Castilló, J.; Rovira, A.; Tintoré, M.; SastreGarriga, J.; Horga, A.; Nos, C.; Comabella, M.;
Aymerich, X.; Montalbán, X. “Measures in the first
year of therapy predict the response to interferon
{beta} in MS”. Mult Scler. Juliol de 2009; 15(7): 84853.
Rovira A. “Tissue-specific MR imaging in multiple
sclerosis”. AJNR Am J Neuroradiol. Agost de 2009;
30(7):1277-8
Arenillas, J.F.; Massot, A.; Alvarez-Sabín, J.;
Fernandez-Cadenas, I.; Del Rio-Espinola, A.; Chacon,
P.; Quintana, M.; Molina, C.A.; Rovira, A.; Montaner,
J. “WC-reactive protein gene C1444T polymorphism
and risk of recurrent ischemic events in patients
with symptomatic intracranial atherostenoses”.
Cerebrovasc Dis. 2009; 28(1):95-102.
Rovira A. “Gadolinium-enhanced MRI in Multiple
Sclerosis”. Eur J Hosp Pharmacy Practice. 2009;
15:33-35
Mancini, L.; Ciccarelli, O.; Manfredonia, F.; Thornton,
J.S.; Agosta, F.; Barkhof, F.; Beckmann, C.; De
Stefano, N.; Enzinger, C.; Fazekas, F.; Filippi, M.;
Gass, A.; Hirsch, J.G.; Johansen-Berg, H.; Kappos, L.;
Korteweg, T.; Manson, S.C.; Marino, S.; Matthews,
P.M.; Montalban, X.; Palace, J.; Polman, C.; Rocca,
M.; Ropele, S.; Rovira, A.; Wegner, C.; Friston, K.;
Thompson, A.; Yousry, T. “Short-term adaptation
to a simple motor task: a physiological process
preserved in multiple sclerosis”. Neuroimage. Abril
de 2009. 1;45(2):500-11.
23
Korteweg, T.; Tintore, M.; Uitdehaag, B.M.; Knol,
D.L.; Vrenken, H.; Rovira, A.; Frederiksen, J.; Miller,
D.H.; Fernando, K.; Filippi, M.; Agosta, F.; Rocca,
M.A.; Fazekas, F.; Enzinger, C.; Parry, A.; Polman,
C.H.; Montalban, X.; Barkhof, F. “A search for new
MRI criteria for dissemination in space in subjects
with a clinically isolated syndrome”. Eur Radiol.
Setembre de 2009;19(9):2244-8.
Majós, C.; Aguilera, C.; Alonso, J.; Julià-Sapé,
M.; Castañer, S.; Sánchez, J.J.; Samitier, A.; León,
A.; Rovira, A.; Arús, C. “Proton MR Spectroscopy
Improves Discrimination between Tumor and
Pseudotumoral Lesion in Solid Brain Masses”. AJNR
Am J Neuroradiol. Febrer de 2009.
Rocca, M.A.; Absinta, M.; Valsasina, P.; Ciccarelli,
O.; Marino, S.; Rovira, A.; Gass, A.; Wegner, C.;
Enzinger, C.; Korteweg, T.; Sormani, M.P.; Mancini,
L.; Thompson, A.J.; De Stefano, N.; Montalban,
X.; Hirsch, J.; Kappos, L.; Ropele, S.; Palace, J.;
Barkhof, F.; Matthews, P.M.; Filippi, M. “Abnormal
connectivity of the sensorimotor network in patients
with MS: a multicenter fMRI study”. Hum Brain
Mapp. Agost de 2009;30(8):2412-25.
Parés, I.; Alonso, J.; Rovira, A.; Martínez, E.;
Montalban, X. “Síndrome opticomedular como
forma de presentación de un astrocitoma difuso”.
Rev. Neurol. 2009; 48: 354-6
Montalban, X.; Sastre-Garriga, J.; Tintoré, M.; Brieva,
L.; Aymerich, F.X.; Río, J.; Porcel, J.; Borràs, C.; Nos, C.;
Rovira, A. “A single-centre, randomized, double-blind,
placebo-controlled study of interferon beta-1b on
primary progressive and transitional multiple sclerosis”.
Mult Scler. Octubre de 2009;15(10):1195-205.
Fernandez-Cadenas, I.; Mendioroz, M.; Munuera, J.;
Alvarez-Sabin, J.; Rovira, A.; Quiroga, A.; Corbeto,
N.; Rubiera, M.; Delgado, P.; Rosell, A.; Ribó, M.;
Molina, C.A.; Montaner, J. “Lower concentrations
of thrombin-antithrombin complex (TAT) correlate
to higher recanalisation rates among ischaemic
stroke patients treated with t-PA”. Thromb Haemost.
Octubre de 2009;102(4):759-64.
Sastre-Garriga, J.; Tintoré, M.; Nos, C.; Tur, C.;
Río, J.; Téllez, N.; Castilló, J.; Horga, A.; Perkal, H.;
Comabella, M.; Rovira, A.; Montalban, X. “Clinical
features of CIS of the brainstem/cerebellum of the
kind seen in MS”. J Neurol. Novembre de 2009.
Montalban, X.; Sastre-Garriga, J.; Filippi, M.;
Khaleeli, Z.; Téllez, N.; Vellinga, M.; Tur, C.; Brochet,
B.; Barkhof, F.; Rovaris, M.; Miller, D.; Polman, Ch.;
Rovira, A.; Thompson, A. “Primary progressive
multiple sclerosis diagnostic criteria: a reappraisal”.
Mult Scler. Desembre de 2009;15(12):1459-65.
Pineda, Victor. “The modern Approach to
Cardiovascular Diagnosis and Therapeutic Guidance”.
Texbook of non-Invansive cardiovascular Imaging.
Publicacions nacionals
“Neurorradiología en AIT”
Dr. Àlex Rovira. Ataque isquémico transitorio, de Joan Montaner
Avances en Patología Neurovascular
“RM Multimodal en el estudio del ictus agudo”
Dr. Àlex Rovira. Programa de formació en
Neuroimagen en el Ictus Agudo. Neurorradiologia.
Direcció científica: Dr: Àlex Rovira
Coordinador general: José Maria Ramírez
C E N T R E VA L L D ’ H E B R O N
“Radiología de los espacios suprahioideos; faringe y cavidad oral”
Àlex Rovira, Cristina Auger. Actualizaciones de
SERAM: Radilogía de Cabeza y Cuello
Coordinadors: Dr. Rovira, Dr. Ramos, Dr. Delgado
Coordinación de sección: Tomo II: Neurorradiología
Àlex Rovira y Núria Bargalló. Radiología Esencia”
J.L.Cura, S.Pedraza, A.Gayete
Sociedad Española de Radiología Médica
“Imaging techniques in Chagas disease”
Victor Pineda. Revista española de Cardiologia,
volum 62, número 6, juny de 2009
“Enfermedad cerebrovascular. Ictus isquémico.
Ictus hemorrágico. Aneurismas y malformaciones
vasculares”
José Munuera, Àlex Rovira, José Luis Caniego.
Capítol 81: ”Radiología Esencia”. J. L. Cura, S. Pedraza, A. Gayete
Sociedad Española de Radiología Médica
“Enfermedades Inflamatorio-desmielinizantes del sistema nervioso central. Demencias”
Àlex Rovira, Estanislao Arana. Capítol 86:
”Radiología Esencia” J. L. Cura, S. Pedraza, A .Gayete
Sociedad Española de Radiología Médica
“Malformaciones congénitas en el adulto. Epilepsia.
Hidrocefalia”
Núria Bargalló, Cristina Auger, Àlex Rovira. Capítol
87: ”Radiología Esencia” J. L. Cura, S. Pedraza, A. Gayete
Sociedad Española de Radiología Médica
“Radiología de los espacios suprahioideos, faringe y cavidad oral”
Àlex Rovira, Laura Frascheri. Capítol 95: ”Radiología
Esencia” J. L. Cura, 24
S. Pedraza, A. Gayete
Sociedad Española de Radiología Médica
Ponències internacionals
“Demyelinating diseases of the spinal cord”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. European Congress of
Radiology
Viena, Àustria, del 6 al 10 de març de 2009
“Imaging in common clinical problems: Stroke”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. European Congress of
Radiology
Viena, Àustria, del 6 al 10 de març de 2009
“Up against the clock: Early of multiple sclerosis with
MRI”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. European Congress of
Radiology
Viena, Àustria, del 6 al 10 de març de 2009
“Tumors an Tumor-like Vascular Lesions”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. European Course in
Diagnostic and Interventional Neuroradiology
Roma, Itàlia, del 20 al 24 de març de 2009
“Pharingeal and laryngeal tumors”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. European Course in
Diagnostic and Interventional Neuroradiology, ECNR
Roma, Itàlia, del 20 al 24 de març de 2009
“Pitfalls in skull base tumors”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. European Course in
Diagnostic and Interventional Neuroradiology, ECNR
Roma, Itàlia, del 20 al 24 de març de 2009
“Diffusion Imaging in MS and other White Matter
Diseases”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. ISMRM 17th Scientific
Meeting&Exhibition
Honolulu, 18 i 19 d’abril de 2009
“New techniques in MRI”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. RIMS 2009; Research
Challenges in Multiple Sclerosis Rehabilitation
Gènova, Itàlia, del 23 al 25 d’abril de 2009
“Up against the clock: Early diagnosis of multiple
sclerosis with MRI”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. Association of Estonian
Radiology
Estònia, 8 i 9 de maig de 2009
“MRI in MS: the radiologist perspective”
Dr. Àlex Rovira. MS Preceptorship/Updating
knowledge in Multiple Sclerosis
Barcelona, del 9 a l’11 de juny de 2009
“Visting the premises of MRI”
F.X. Aymerich. MS Preceptorship/Updating
knowledge in Multiple Sclerosis
Barcelona, del 9 a l’11 de juny de 2009
“Neuroimágenes en enfermedades desmielinizantes”
Dr. Àlex Rovira. Simposio Internacional de Neurología
de Santiago
Santiago de Xile, 6 i 7 d’agost de 2009
“Typical MS lesions on MRI”
Dr. Àlex Rovira. 25th Congress of the European
Commitee for treatment and research in Multiple Sclerosis,
ECTRIMS
Düsseldorf, Alemanya, del 9 al 12 de setembre de 2009
“MR indicators for remyelination in gadolinium
enhanced areas”
Dr. Àlex Rovira. 25th Congress of the European
Commitee for treatment and research in Multiple Sclerosis,
ECTRIMS
C E N T R E VA L L D ’ H E B R O N
Düsseldorf, Alemanya, del 9 al 12 de setembre de 2009
Résonance Magnétique du Centre IRM-Sousse
El Kantaoui, Tunísia, 13-14 de novembre de 2009
“Therapeutic effects on white matter”
Dr. Àlex Rovira. 34 th European Society of
Neuroradiology annual Meeting. 18 th Advanced
Course. 2nd Interventional Advanced Course
Atenes, Grècia, del 17 al 20 de setembre de 2009
“MRI in MS: The radilogist perspective”
Dr. Àlex Rovira. MS Preceptorship Updating
Knowledge in Multiple Sclerosis
Barcelona, del 3 al 5 novembre de 2009
“Idiophatic Inflammatory demyelinating diseases of
the CNS”
Dr. Àlex Rovira. Radiology in Barcelona
Barcelona, del 5 al 9 d’octubre de 2009
“Head and neck cancer”
Dr. Àlex Rovira. Radiology in Barcelona
Barcelona, del 5 al 9 d’octubre de 2009
“The diffusion-perfusion mismatch concept to guide
reperfusion therapies. Alternative models: CT perfusion, clinical-diffusion, diffusion-MRA”
Dr. Àlex Rovira. European Course of Neuroradiology
Tarragona, del 9 al 13 d’octubre de 2009
“TIA: is imaging necessary?”
Dr. Àlex Rovira. European Course of Neuroradiology
Tarragona, del 9 al 13 d’octubre de 2009
25
“Visiting the premises of MRI”
F.X. Aymerich. MS Preceptorship Updating
Knowledge in Multiple Sclerosis
Barcelona, del 3 al 5 novembre del 2009
“Update on Stroke Imaging”
Dr. Àlex Rovira. ESMINT Teaching Course Journal
The Minimally Invasive Neurological. Therapy
Teaching Course
Topics 2009: Intracranial Aneurysms
Barcelona, 13 de desembre de 2009
Ponències nacionals
“Tumors benignes de la pelvis femenina en un
escenari clínic”
Dra. Susana Gispert. Formació continuada de
residents de l’associació Radiòlegs de Catalunya
Barcelona, 14 de gener de 2009
“Topography and causative mechanisms of brain
infarctions”
Dr. Àlex Rovira. European Course of Neuroradiology
Tarragona, del 9 al 13 d’octubre de 2009
“Resonancia magnética avanzada”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. V Curso resonancia magnética
Baracaldo, Bilbao, gener de 2009
“Advanced MR technics in Multiple Sclerosis”
Dr. Àlex Rovira. 1ere Journée d’Imagerie par
Résonance Magnétique du Centre IRM-Sousse
El Kantaoui, Tunísia, 13-14 de novembre de 2009
“Actualización y aportación de las técnicas no
convencionales en la esclerosis múltiple”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. XI Reunión anual de la
Sociedad Extremeña de Neurología
Cáceres, 30 i 31 de gener de 2009
“MR imaging in hepatic encephalopaty”
Dr. Àlex Rovira. 1ere Journée d’Imagerie par
“Conceptos fundamentales de la RM: requisitos para
el usuario”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. III Curso de neuroimagen
avanzada en neurociencia cognitiva y psiquiatria
Barcelona, de l’11 al 15 de febrer de 2009
“Impacto de la RM Whole-Body en la evaluación
y seguimiento de la artropatía hemofílica. Estudio
preliminar”
Rosa Dominguez Oronoz. Sección española
Radiología Musculo-Esqueletica.
XI Reunión de la SERME
Sevilla, 12 i 13 de febrer de 2009
“TC simple (ASPECTS-TC y angio-TC) frente a
técnicas sofisticadas de imagen (MRI multimodal
o TC-p) para indicar las terapias de reperfusión”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. Redes de Tele-Ictus: una
alternativa para mejorar el acceso al tratamiento
farmacológico y endovascular en el ictus agudo
Barcelona, 20 i 21 de març de 2009
“Papel de la resonancia magnética en esclerosis
múltiple”
Dr. Àlex Rovira-Cañellas. Curso especializado en
esclerosis múltiple
Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya
Barcelona, del 24 al 26 de març de 2009
“Semiología neurorradiológica de la esclerosis
múltiple”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. V Curso nacional de
neurorradiología: neurorradiología en la patología
neurodegenerativa
y desmielinizante del sistema nervioso central
Tarragona, 28 i 29 de maig de 2009
“Diagnóstico inicial y criterios diagnósticos”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. V Curso nacional de
neurorradiología: neurorradiología en la patología
neurodegenerativa
y desmielinizante del sistema nervioso central
Tarragona, 28 i 29 de maig de 2009
C E N T R E VA L L D ’ H E B R O N
“Antenas en RM”
F.X. Aymerich. 25 Curso de introducción biofísica a la
resonancia magnética aplicada a la clínica Barcelona,
del 2 al 5 de juny de 2009
“Espectroscopia RM”
J. Alonso. XXV Curso de introducción biofísica a la
resonancia magnética aplicada a la clínica Barcelona,
del 2 al 5 de juny de 2009
Lesiones quísticas de Páncreas y Ectasia Ductal
Mucinosa (Parte I). Diagnóstico Por RM
Xavier Merino. XIX Curso de cirugía
gepatobiliopancreática y trasplantes
Barcelona, 3 i 4 de juny de 2009
“Fundamentos físicos y de interpretación de la RM”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. Director del Curso avanzado
de resonancia magnética en esclerosis múltiple
Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya
Barcelona, 2 i 3 de juliol de 2009
“RM convencional en pacientes con EM”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. Director del Curso avanzado
de resonancia magnética en esclerosis múltiple
Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya.
Barcelona, 2 i 3 de juliol de 2009
“Técnicas no convencionales de RM. Su aplicación
en la EM”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. Director del Curso avanzado
de resonancia magnética en esclerosis múltiple
Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya
Barcelona, 2 i 3 de juliol de 2009
“Visita a la unidad de resonancia magnética HUVH”
F.X. Aymerich. Curso avanzado de resonancia
magnética en esclerosis múltiple
Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya
Barcelona, 2 i 3 de juliol de 2009
26
“Impacto de los estudios de perfusión en la
indicación de Trombolisis
Dr. Àlex Rovira. XXXVIII Reunión de la Sociedad
Española de Neurorradiología
Còrdova, de l’1 al 3 d’octubre de 2009
“Técnicas de Neuroimagen en la fase aguda de la
isquemia cerebral: RM cerebral multiparamétrica/
TC-Perfusión y angioTC”
Dr. Àlex Rovira Cañellas. XVI Curso de enfermedades
cerebrovasculares para médicos residentes de
Neurología
Badalona, del 4 al 9 d’octubre de 2009
“Marcadores pronósticos”
Dr. Àlex Rovira. Cambiando el curso de la Esclerosis
Múltiple: Actualización de datos clínicos, paraclínicos
y de calidad de vida, en los pacientes tratados con
Natalizumab.
Barcelona, 16 i 17 d’octubre de 2009
“Regió ampul·lar i periampul·lar: Troballes RM
del confluent bilio-pancreàtic-duodenal”
Dr. Xavier Merino. III Congrés Nacional de Radiòlegs
de Barcelona
Sitges, del 22 al 24 d’octubre del 2009
“Espectroscopia por resonancia magnética”
Dr. J. Alonso. Curso-coloquio para operadores: de la
teoría a la práctica en RM
Escuela Superior de Resonancia Magnética Clínica.
Barcelona del 12 al 14 de novembre de 2009
“Resonancia Magnética en EM”
Dr. Àlex Rovira. Curso de formación en esclerosis
múltiple para equipos multidisciplinarios.
Barcelona, 30 de novembre del 2009
“Leucoencefalopatía posterior reversible”
Dr. A. Rovira. Curso de resonancia magnética en la
esclerosis múltiple
València, 11 i 12 de desembre del 2009
“Formas agresivas de incicio de la EM”
Dr. A. Rovira. Curso de resonancia magnética en la
esclerosis múltiple
València, 11 i 12 de desembre del 2009
“Resonancia magnética en la médula ósea”
Dra. Rosa Domínguez Oronoz. Formació continuada
en Radiologia
Barcelona, 16 de desembre de 2009
Comunicacions internacionals
“Disminución del volumen cerebral tras el trasplante
hepático: inicialmente edema cerebral, a largo plazo
un proceso neurodegenerativo”
R. García-Martínez, J. Córdoba, J. Alonso, A. Rovira
XXXIV Congreso Anual de la Asociación Española
para el Estudio del Hígado
Madrid, del 25 al 27 de febrer de 2009
“Soft tissue solitary fibrous tumour: A pictorial
review-Pòster”
Josep Bennett, Antoni Rivas , Pere Huguet, Rosa
Domínguez
Congress: ECR 2009: European Congress of
Radiology
Viena, Àustria, del 6 al 10 de març del 2009
“Acute chest pain and patent coronary arteries:
What’s the next step”?
V. Pineda, X. Merino, J. Rodríguez, H. Cuéllar,
S. Gispert, R. Domínguez
Congress: ECR 2009: European Congress of
Radiology
Viena, Àustria, del 6 al 10 de març del 2009
“FLCS-A Fuzzy Local-Based Approach for Detecting
Cerebrospinal Fluid Regions in Presence of MS
lesions”
F. X. Aymerich, Member IEEE, E. Montseny, Member
IEEE, P.Sobrevilla, Senior Member IEEE and A. Rovira
C E N T R E VA L L D ’ H E B R O N
The 2009 ICME International Conference on
Complex Medical Engineering
Barcelona, del 9 a l’11 d’abril de 2009
16 Annual Congrees of The European Society
of Musculoskeletak Radiology-ESSR 2009
Gènova, Itàlia, del 12 al 13 de juny de 2009
“Idiopathic Inflammatory Demyelinating Diseases
of the Brainstem”
A. Rovira; A. Rovira; J. Sastre-Garriga; C. Auger; J. Munuera; X. Montalban
ASNR, 2009
Vancouver, Canadà, del 16 al 21 de maig de 2009
“MRI Findings of the biliary system after liver
transplantation. A pictorial Review”
X. Merino; G. Garrido; R. Domínguez; V. Pineda;
M. Pérez; S. Gispert; L. Castells; C. Vert, E. Inarejos
20th Annual Congress of the European Society
of Gastrointestinal and Abdominal Radiology.
ESGAR-2009
València, del 23 al 26 de juny de 2009
“MR Imaging and Clinical Measures in the
Assessment of the Response to Interferon Beta
in Multiple Sclerosis”
A. Rovira; J. Rio; E. Huerga; M. Tintoré; J. SastreGarriga; X. Aymerich; X. Montalban
ASNR, 2009
Vancouver, Canadà, del 16 al 21 de maig de 2009
“Changes in Brain Volume and T2
Lesion Load Following Liver Transplantation
over a 8-Year Period”
A. Rovira; R. Garcia-Martinez; J. Alonso; E. Huerga;
J. Cordoba
ASNR, 2009
Vancouver, Canadà, del 16 al 21 de maig de 2009
“High temporal resolution contrast-enhanced
MRI usefulness for soft tissue angiodysplasias
evaluation”
X. Merino; G. Garrido; R. Domínguez; S. Gispert;
V. Pineda; M. Pérez
16 Annual Congrees of The European Society of Musculoskeletak Radiology-ESSR
Gènova, Itàlia, del 12 al 13 de juny de 2009
“MRI Findings of gluteal fibrosis” (pòster)-Certificat
de Mèrit
R. Domínguez; X. Merino; S. Gispert; V .Pineda;
I. Inarejos; C. Vert; A. Aguirre;
27
“Spatial localisation of lesions predicts clinical
deterioration in primary progressive multiple
sclerosis: a 10-year multicentre study”
B. Bodini; M. Battaglini; N. De Stefano; F. Barkhof; B. Brochet; V. Dousset; M. Filippi; X. Montalban; CH Polman; M. Rovaris; A. Rovira; J. Sastre-garriga; D.
Chard; R. Samson; D. Miller; A. Thompson; O. Ciccarelli
25th Congress of the European Commitee for
treatment and Research in Multiple Sclerosis
Düsseldorf, Alemanya, del 9 al 12 de setembre
de 2009
“Elevated EBNA1-specific immune response predicts
disease conversion to multiple sclerosis in patients
presenting with clincally isolated syndromes”
J.D. Lunemann; M. Tintoré; B. Messmer; T. Strowig;
A. Rovira; H. Perkal; E. Caballero; C. Munz; X. Montalban; M. Comabella
25th Congress of the European Commitee for
treatment and Research in Multiple Sclerosis
Düsseldorf, Alemanya, del 9 al 12 de setembre
de 2009
“Pattern recognition for classificationof MS patients
from 1H magnetic resonance spectroscopy of CSF
samples”
F. Aymerich; J. Alonso; M. Comabella; M. Cabañas;
M. Tintoré; X. Montalban; A. Rovira
25th Congress of the European Commitee for
treatment and Research in Multiple Sclerosis
Düsseldorf, Alemanya, del 9 al 12 de setembre
de 2009
“MRI and clinical follow-up data on patients with
clinically isolated syndromes and normal baseline
brain MRI”
A. Rovira; M. Tintoré; C. Auger; J. Sastre-Garriga;
E. Huerga; X. Montalban
25th Congress of the European Commitee for
treatment and Research in Multiple Sclerosis
Düsseldorf, Alemanya, del 9 al 12 de setembre
de 2009
“Magnitude and clinical underpinnings of short-term
tissue specific atrophy development in first attacks of
multiple sclerosis”
F. Pérez-Miralles; J. Sastre-Garriga; M. Tintoré; C.
Nos; H. Perkal; J. Río; MC Edo; A. Horga; J. Castilló;
C. Auger; E. Huerga; A. Rovira; X. Montalban
25th Congress of the European Commitee for
treatment and Research in Multiple Sclerosis
Düsseldorf, Alemanya, del 9 al 12 de setembre
de 2009
“Cerebrovascular disease imaging II. How useful
is magnitude susceptibility weighted imaging
(SWIM) in the detection of developmental venous
anomalies?”
J. Munuera del Cerra; S. Mechó; R. Mitjana;
C. Auger; L. Frascheri; A. Rovira
34 th European Society of Neuroradiology annual
Meeting. 18 th Advanced Course. 2nd Interventional
Advanced Course
Atenes, Grècia, del 17 al 20 de setembre de 2009
“Idiopathic Inflammatory demyelinating diseases
of the Brainstem” (pòster)
A. Rovira, A. Rovira Gols, J. Sastre-Garriga, C. Auger,
J. Munuera, X. Montalban
C E N T R E VA L L D ’ H E B R O N
34 th European Society of Neuroradiology Annual
Meeting. 18 th Advanced Course. 2nd Interventional
Advanced Course
Atenes, Grècia, del 17 al 20 de setembre de 2009
“Sensitivity of magnitude susceptibility weighted
imaging (Swim) in detecting focal cerebral
hemorrhagic lesions”
J. Munuera, R. Mitjana, S. Mecho, S. Siurana, S. Sarria, A. Rovira
34 th European Society of Neuroradiology annual
Meeting. 18 th Advanced Course. 2nd Interventional
Advanced Course
Atenes (Grècia), del 17 al 20 de setembre de 2009
Comunicacions nacionals
“Tumors benignes de la pelvis femenina en un
escenari clínic”
Dra. Susana Gispert
Formació continuada de residents de l’associació
Radiòlegs de Catalunya
Barcelona, 14 de gener del 2009
28
“Estudio preliminar de la perfusión mediante arterial
Spin Labeling en RM de 3 teslas en patología
cerebrovascular”
J. Munuera; J. Miguez; N. Montes; S. Sarria;
S. Siurana; A. Rovira
XXXVIII Reunión de la Sociedad Española de
Neurorradiología
Còrdova, de l’1 al 3 d’octubre de 2009
“Seguimiento clínico-radiológico de pacientes
asintomáticos con RM sugestiva de esclerosis
múltiple”
C. Auger; R. Mitjana; A. Sierra; M. Tintoré; X. Montalban; A. Rovira.
XXXVIII Reunión de la Sociedad Española
de Neurorradiología
Còrdova, de l’1 al 3 d’octubre de 2009
“Estudio preliminar de la perfusión mediante
arterial spin labeling en RM de 3 teslas en patología
cerebrovascular”
Munuera, J.; Míguez, J.; Montes, N.; Sarrià, S.;
Siurana, S.; Rovira, Á.
LXI Reunión de la Sociedad Española de Neurología
Barcelona, del 17 al 21 de novembre de 2009
“Utilidad de la secuencia de susceptibilidad
magnética (SSM) en la detección de anomalías
del drenaje venoso (ADV)”
J. Munuera; R. Mitjana; S. Mechó; C. Auger;
L. Frascheri; A. Rovira
XXXVIII Reunión de la Sociedad Española de
Neurorradiología
Còrdova, de l’1 al 3 d’octubre de 2009
“Utilidad de la secuencia de Susceptibilidad
Magnética (SSM) en la detección de anomalías
del drenaje venoso (ADV)”
Munuera, J.; Mitjana, R.; Mechó, S.; Auger, C.;
Frascheri, L.; Rovira, Á.
LXI Reunión de la Sociedad Española de Neurología
Barcelona, del 17 al 21 de novembre 2009
“Seguimiento clínico-radiológico de pacientes con
síndrome clínico aislado y RM basal normal”
C. Auger; R. Mitjana; M. Tintoré; E. Huerga; X. Montalban; A. Rovira
XXXVIII Reunión de la Sociedad Española de
Neurorradiología
Còrdova, de l’1 al 3 d’octubre de 2009
“Desarrollo a corto plazo de atrofia global y de
sustancia gris y blanca en primeros brotes de
esclerosis múltiple: magnitud y correlato clínico”
Pérez-Miralles, Francisco; Sastre-Garriga,
Jaume;Tintoré, Mar; Nos, Carlos; Perkal, Héctor;
Río, Jordi; Edo, María Carmen; Horga, Alejandro;
Castilló, Joaquín; Auger, Cristina; Huerga, Elena;
Rovira, Àlex; Montalban, Xavier
LXI Reunión de la Sociedad Española de Neurología
Barcelona, del 17 al 21 de novembre 2009
“Utilidad de la resonancia magnética como
predictora de respuesta en pacientes con esclerosis
múltiple en tratamiento con interferón”
Castilló, Joaquín; Río, Jordi; Rovira, Àlex; Huerga,
Elena; Tintoré, Mar; Sastre-Garriga, Jaume; Edo,
María Carmen; Horga, Alejandro; Pérez-Miralles,
Francisco; Nos, Carlos; Montalban, Xavier
LXI Reunión de la Sociedad Española de Neurología
Barcelona, del 17 al 21 de novembre 2009
“Una respuesta inmune específica contra EBNA1
aumentada se asocia con la conversión a esclerosis
múltiple en pacientes con síndromes clínicos
aislados” Tintoré, Mar; Lünemann, JD; Messmer, B.;
Strowig, T.; Rovira, Àlex; Perkal, Héctor; Caballero,
E.; Münz, C.; Montalban, Xavier; Comabella, Manuel
LXI Reunión de la Sociedad Española de Neurología
Barcelona 17-21 de novembre 2009
Assistència a cursos i congressos internacionals
Dr. Àlex Rovira
European Congress of Radiology
Viena, Àustria, del 6 al 10 de març de 2009
Dra. Laura Frascheri, Dra. Sahyly Siurana
2r Curs ECNR “Diagnóstico e Intervención
Neuroradiología”
Roma, del 19 al 25 de març de 2009
Dr. Àlex Rovira
ISNRM 17th Scientific Meeting&Exhibition
Honolulu, 18 i 19 d’abril de 2009
Sr. Xavier Aymerich Martínez
IEEE-ICME International Conference on Complex
Medical Engineering
Temple (EUA), del 9 al 11 d’abril de 2009
C E N T R E VA L L D ’ H E B R O N
Dr. Àlex Rovira
RIMS 2009-Research Challenges in Multiple Sclerosis
Rehabilitation
Gènova, Itàlia, del 23 al 25 d’abril de 2009
Dr. Àlex Rovira
Associtation of Estonian Radiology
Estònia, 8 i 9 de maig de 2009
Dr. Víctor Pineda
Clinical Upulate on MRI and CT on Coronary arteri
disease
Barcelona, de l’1 al 3 de maig de 2009
Àrea de coneixement: Radiologia i Medicina Física.
Departament de Medicina. Universitat Autònoma de
Barcelona
Dr. Àlex Rovira, Dra. Déborah Pareto
Magnims-2009
Graz, Alemanya, del 19 al 20 de novembre de 2009
Estades de metges residents
Assistència a cursos i congressos nacionals
Dra. Rosa Domínguez Oronoz (ponent)
SERME 2009- XI Reunión Radiologia Deportiva
Bilbao, del 12 al 13 de febrer de 2009
Dr. Àlex Rovira, Dra. Cristina Auger
ASNR-2009
Vancouver, Canadà, del 16 al 21 de maig de 2009
Dra. Silvana Sarrias
Introducció Biofísica a la RM aplicada a la Clínica
Barcelona, del 2 al 5 de juny de 2009
Dr. Víctor Pineda, Dra. Susana Gispert
ECR 2009
Viena, del 3 al 5 de juny de 2009
Dr. Àlex Rovira, Dra. Cristina Auger, Dr. Josep
Munuera
XXXVIII Reunión de la SENR
Còrdova, de l’1 al 3 d’octubre de 2009
Dr. Xavier Merino Casabiel, Dra. Rosa Domínguez
Oronoz
ESSR-Europeo MSK
Gènova, de l’11 al 13 de juny de 2009
Dr. Xavier Merino Casabiel (pòster)
ESGAR-Europeo Gastrointestinal
Valencia, del 23 al 26 de juny de 2009
Dr. Àlex Rovira
Ectrims
Düsseldorf, Alemanya, del 9 al 12 de setembre de 2009
Dr. Àlex Rovira Cañellas, Dr. Josep Munuera del
Cerro, Dra. Cristina Auger
34è Congrés i 18è Curs de la Societat Europea de Neuroradiologia
Atenes, del 17 al 20 de setembre de 2009
29
Dra. Laura Frascheri i Dra. Sahyly Siurana
3r Curs ECNR “Enf. Vascular”
Tarragona, del 9 al 14 d’octubre de 2009
Organització de cursos
Dr. Àlex Rovira, director d’European Course of
Neuroradiology (10th Cycle). 2nd Course March 2009.
Roma. Itàlia. “Tumors and tumor-like vascular lesions”
Dr. Àlex Rovira, director d’European Course of
Neuroradiology (10th Cycle). 3rd Course October
2009. Tarragona. Spain. “Vascular Diseases”
Dr. Àlex Rovira, Director del Curso avanzado de
Resonancia Magnética en Esclerosis Múltiple. Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya. Barcelona,
2 i 3 de juliol de 2009
Docència
Dr. Xavier Merino
Curs acadèmic 2008/2009. Docent 20 hores
Residents Hospital Universitari Vall d’Hebron:
Secció Body
Carla Vert (gener-març)
Emili J. Inarejos (gener-març)
Helena Boixadera (abril-juny)
Joseph R. García (juliol-setembre)
Alfonso Montañez (octubre-desembre)
Secció Neuro
Laura Castrillo (gener-març / octubre-desembre)
Carla Vert (abril-juny)
Javier Miguez (abril-juny)
Cristina Simon (juliol-setembre)
Montserrat Simonet (octubre-desembre)
Ramiro David Bermúdez (resident Oncologia)
(novembre)
Estades de metges residents
Yolanda Riba Llena
Metge resident de Radiologia
Hospital Universitario de Elche (Alacant)
Secció Neuro, gener-febrer
Natalia Montes Jiménez
Metge resident de la Universitat d’Antioquia
(Colòmbia)
Secció Neuro, abril-maig
Bruno César Pereira Moreira
Metge resident del Hospital de Santo Antonio
Porto, Portugal
Secció Neuro, maig-juliol
C E N T R E VA L L D ’ H E B R O N
Lilia Mónica Uriburu
Metge Resident Fundació Dr. J.R. Villavicencio,
Ciudad de Rosario
Secció Mama, maig-juliol
Piedad Ureña Alvarez
Resident de Neuroradiologia
Instituto Neurológico de Antioquia (Medellín-Bogotà)
Secció Neuro, juny-juliol
Liliana Maribel Bustamante Rodas
Resident de Radiologia de Perú
Secció Mama, setembre-novembre
Ana Lorena Abello Padilla
Hospital Universitario del Valle-Cali (Colòmbia)
Secció Neuro, desembre
Estades de metges especialistes
Dr. Leonardo Lidid Alonso
Metge especialista en Radiologia
Hospital Depreca de Xile
Secció Body i Cor: 16 de febrer-15 de maig
Dr. Alejandro Canelo Miranda
Metge especialista en Radiologia
Clínica Las Condes de Xile
Secció Neuro: 1 de juliol-31 de desembre
Estades d’altres professionals sanitaris
Escola Bonanova
Patricia Cuello Escarpín (18 de març-19 de juny)
Osvaldo Anibal Pino (18 de març-19 de juny)
Vanessa Martínez Fernández (16 de març-17 d’abril)
Natàlia Gonzàlez Viñas (16 de març-17 d’abril)
Jaume Sánchez (8-29 de maig)
30
Escola Roger de Lluria
Aleix Vilella Gardella (16 de març-29 d’abril)
Rosa Roses Simó (4 de maig-26 de juny)
Formació de la resta del personal
Dra. Cristina Auger, Ana M. Nieto, Ana Garcia,
Marta Berga
Seminari sobre la Llei orgànica de protecció de dades
(LOPD)
Barcelona, 29 de gener
Dolors Rodríguez, Mercedes Gracia
Curs “Reanimació cardiopulmonar”
Barcelona, 13 i 17 de febrer
Lola Blasco, J. F. Corral, Gemma Corsellas,
Ana Garcia, Jorge Valentín
Curs “Infecció nosocomial i seguretat del pacient”
Barcelona, març de 2009
Jorge Valentín, Laia Yáñez, Dra. Susana Gispert,
Marga López, Ana M. Nieto
“Gestió de conflictes”
Barcelona, 31 de març, 16 d’abril i 28 d’abril
Gemma Corsellas
“Sinologia i l’atenció integral de la dona amb càncer
de mama”
Escola d’Infermeria
Barcelona, del 24 de febrer al 12 de març
Nuria Belvis, Lola Blasco, Cristina Campo, Ana Garcia
XIV Congreso Nacional de Enfermeria Radiológica
Lanzarote, del 28 al 30 d’octubre
C E N T R E B E L LV I T G E
ACTIVITAT DE RECERCA CENTRE BELLVITGE (RM i TC)
Projectes d’investigació
MEDIVO-2. Participem en col·laboració amb el
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
de la Universitat Autònoma de Barcelona per
desenvolupar el projecte “Millora en el diagnòstic i la
valoració pronòstica dels tumors cerebrals humans in
vivo i en models animals i cel·lulars de la patologia”,
que tindrà una durada de tres anys dintre del
Programa Nacional de Investigaciones Cientificas,
Desarrollo e Innovación Tecnológica SAF2002-00440.
Proyecto Nacional Instituto de Salud Carlos III.
Ministerio de Sanidad
Nom del projecte: “Centro de Investigación
Biomédica en Red (CIBER), Bioingeniería,
Biomateriales y Nanomedicina” CB06/01/0010.
Investigador col·laborador
Des de 2006 fins a 2009 (renovable)
Proyecto Nacional Ayudas del Ministerio de Ciencia y
Tecnología (MCYT)
Nom del projecte: “Phenotype and molecular
imaging of brain cancer progression by MRS/MRI in
murine models. Translational application to humans
(PHENOIMA)” SAF 2008-03323
Investigador col·laborador
Des de desembre 2008 fins a desembre de 2011.
Assaigs clínics de RM
PRECISE: “Estudio multinacional, multicéntrico,
aleatorio, doble ciego, controlado con placebo,
de grupos paralelos, para evaluar el efecto del
tratamiento precoz con acetato de glatiramero
para retrasar la conversión a esclerosis múltiple
clínicamente cefinida (CDMS) en sujetos que
presentan síndrome clínicamente aislado (CIS)”.
37
BMS IM101119: “Estudio multicéntrico de
fase III, aleatorio, a dobel ciego, controlado con
placebo para evaluar los cambios a corto plazo en
diagnósticos de Sinovitis y daños estructurales en
pacientes con artritis reumatoide activa y respuesta
inadecuada al Metotrexto, tratados unos con
Abatacept y otros con placebo en una terapia de
fondo con Metotrexato”.
Assaigs Clínics de TC
3066-3311-WW: “Estudio de fase 3b, aleatorizado
y abierto de bevacizumab (Avastin®) + temsirolimus
(Torisel®) frente a bevacizumab (Avastin®) +
interferón alfa (Roferon®) como tratamiento de
primera línea en pacientes con carcinoma de células
renales avanzado”.
A3671009: “Estudio Fase III abierto, aleatorizado,
para comparar CP-675,206 con Dacarbacina o
Temozolamida en pacientes con melanoma avanzado”.
A4021016: “Estudio de fase III, randomizado
y abierto de CP-751,871 en combinación con
paclitaxel y carbopaltino versus paclitaxel y
carbopaltino en pacientes con cáncer de pulmón
no microcítico”.
A4021018: “Ensayo aleatorizado, abierto,
en fase 3 de erlotinib solo o en combinación
con CP-751,871 en pacientes con cáncer de
pulmón no microcítico avanzado de histología no
adenocarcinomatosa”.
aleatorizado y doble ciego de sunitinib adjuvante
en comparación con placebo en pacientes con
carcinoma renal de alto riesgo”.
A8851009: “Estudio prospectivo y aleatorizado
para comparar la eficacia de la combinación de
anidulafungina y voriconazol con la del voriconazol
solo cuando se usan para el tratamiento primario de
la aspergilosis invasiva demostrada o probable”.
ADVANTAGE EMR 200052-013: “Estudio abierto,
aleatorizado y controlado de fase I/II sobre cilengitida
para evaluar la seguridad y la eficacia de la
combinación de distintas pautas de adición de dicho
fármaco a cisplatino, 5-FU y cetuximab en pacientes
con cáncer de células escamosas de cabeza y cuello
recurrente/metastásico (‘ADVANTAGE’)”.
AMGEN 20050236: “Ensayo aleatorizado, abierto,
controlado y de fase II de quimioterapia combinada
con o sin Panitumumab como tratamiento de
primera línea de sujetos con cáncer de cabeza
y cuello metastásico o recurrente, y del cruce a
Panitumumab en monoterapia como tratamiento
de segunda línea en los sujetos del brazo de solo
quimioterapia combinada cuyo tratamiento fracasa”.
AMGEN 20060295: “Estudio fase 1B/2 de AMG655
en combinación con pacilitaxel y carboplatino como
primera línea de tratamiento del cáncer de pulmón
no microcítico avanzado”.
A4061032: “Estudio Axitinib (AG013736) como
tratamiento de segunda línea del cáncer de células
renales metastásicas: Ensayo Axis”.
AMGEN 20062080: “CONCERT 1. Ensayo
aleatorizado de fase 2 de quimiorradioterapia, con
o sin Panitumumab, en sujetos con carcinoma de
células escamosas de cabeza y cuello localmente
avanzado y no resecado”.
A6181109: “Sunitinib como tratamiento adyuvante
del cáncer reanal (STrac): Estudio en fase III
SUCCED AP23573-07-302: “Ensayo en fase II
randomizado de deforolimus (AP23573; MK-8669)
C E N T R E B E L LV I T G E
comparado con progestinas en pacientes adultas con
carcinoma endometrial avanzado que hayan recibido
una línea de quimioterapia”.
AP23573-07-205: “Ensayo en fase II randomizado
de deforolimus (AP23573; MK-8669) comparado
con progestina en pacientes adultas con carcinoma
endometrial avanzado que haya recibido una línea
de quimioterapia”.
APM4083g: “Estudio fase II, aleatorizado, doble
ciego, controlado con placebo para valorar la
seguridad, farmacocinética y eficacia de múltiples
dosis de Apomab administradas por vía intravenosa
en combinación con Rituximab en pacientes con
linfoma non Hodgking folicular con células B CD20
positivas que han progresado después de una terapia
previa con Rituximab”.
ASTRA 12: “Estudio en fase II, abierto, aleatorizado,
comparativo, internacional y multicétnrico para
evaluar la seguridad y la eficacia de tres dosis
diferentes de AZD2281 administradas por vía oral
una o dos veces al día y doxorrubicina liposomal
intravenosa adminstrada mensulamente en paceintes
con cáncer de ovario avanzado asociado a BRCA1
o BRCA2 en las que ha fracasado una quimioterpia
previa basada en platino”.
OVERT 1-ASTRA 15: “Estudio en fase II, doble
ciego, controlado con placebo, multicéntrico
aleatorizado de AZD0530 en pacientes con cáncer
de ovario avanzado sensible a la quimioterapia
basada en platino (overt-1)”.
ASTRA 13: “Estudio en fase II/III, multicéntrico,
aleatorio y a doble ciego, que compara la eficacia
de AZD2171 en comibinación con 5-Fluorouracilo,
Leucovorina, Oxaliplatino (FOLFOX) con la eficacia
de Bevacizumab en combinación con FOLFOX en
el tratamiento de pacientes con cáncer colorrectal
metastático sin tratamiento previo”.
38
BAY 43-900613162: “Estudio fase 2b, doble
ciego y aleatorizado, para evaluar la eficacia y la
seguridad de sorafenib en comparación con placebo
en su administración combinada con quimioterapia
(FOLFOX6 modificado) para el tratamiento de
pacientes con cáncer colorrectal metastásico no
tratados previamente para estadio IV” Protocolo BAY
43-9006 / 13162
BO20603: “Ensayo clínico de fase III multicéntrico,
randomizado, doble ciego, controlado con placebo,
para comparar la eficacia de bevacizumab en
combinación con retuximab y chop (RA-CHOP) frente
a retuximab y CHOP(R-CHOP) en paceintes con
lifoma difuso de células B grandes (LDCBG) CD20postivo no tratados previamente”.
CAMN107DDE06: “Estudio abierto, multicéntrico,
con una sola rama de tratamiento, para evaluar
la eficacia de Nilotinib en pacientes adultos con
tumores del estroma gastrointestinal matastásicos o
irresecables en primera línea de tratamiento”.
COUGAR BIOTECHNOLOGY INC.- COU-AA-301:
“Estudio de fase 2, aleatorizado, a doble ciego,
controlado con placebo, de acetato de abiraterona
(CB7630) más prednisona en pacientes con cáncer
de próstata metastático resistente a la castración
en los que ha fracasado la quimioterapia basada en
Docetaxel”.
COU-AA-302: “Estudio en fase 3, aleatorizado,
con doble enmascaramiento, controlado con
placebo, para el acetato de abiraterona (CB7630)
más prednisona en pacientes asintomáticos o con
síntomas leves que padecen cáncer de próstata
metastásico resistente a la castración”.
EVEROLIMUS- CRAD001C2239: “Estudio en
fase II, abierto, estratificado, con un solo grupo de
tratamiento, de RAD001, en pacientes con tumor
neuroendocrino pancrático (NET) avanzado que no
ha respondido a la quimioterapia”.
E7389-G0001-301: “Estudio en fase III abierto,
aleatorizado, multicéntrico, de dos grupos paralelos
de E7389 frente a capecitabina en pacientes con
cáncer de mama metastásico localmente avanzado
tratadas anteriormente con antarciclinas y taxanos y
refractarias a la quimioterapia más reciente”.
GEN 415: “Ensayo clínico multicéntrico, abierto,
de un solo brazo y de fase 2, con ofatumumab en
pacientes con linfoma de células B grandes difuso
(LCBGD) en recidiva no elegibles para transplante o
en recidiva tras transplante autólogo”.
L00070IN305BO: “Estudio en fase 3, aleatorizado,
con doble enmascaramiento, controlado con
placebo, para el acetato de abiraterona (CB7630)
más prednisona en pacientes asintomáticos o con
síntomas leves que padecen cáncer de próstata
metastásico resistente a la castración”.
MCL-001 CELGENE: “Estudio en fase II, abierto,
multicéntrico, de un solo grupo, para determinar
la eficacia y la seguridad de la monoterapia de
lenalidomida (revlimid) en pacientes con LNH de
células del manto que han recidivado o progresado
tras el tratamiento con Bortezomib o que son
resistentes al Bortezomib”.
MERK 8669-021: “Estudio aleatorizado de
discontinuación en fase II, de Deforolimus en
pacientes con cáncer de pulmón no microcítico con
mutaciones en KRAS”.
OMB110911: “Estudio Fase III, multicéntrico,
abierto, aleatorizado de ofatumumab añadido a
clorambucilo frente a monoterapia con clorambucilo
en sujetos con leucemia linfocítica crónica no
tratados previamente”.
PRELUDE-H6Q-MC-JCBJ: “Ensayo clínico en fase
3 para estudiar la prevención de la recaída en
pacientes con linfoma mediante el tratamiento
diariocon enzastaurina”.
PXD101-CLN-19
C E N T R E B E L LV I T G E
RAMSETE CRAD001CDE16: “Estudio europeo
de fase II en una sola etapa, multicéntrico, con un
solo grupo de tratamiento, de RAD001 en tumores
neuroendocrinos avanzados, metastáticos y no
funcionantes”.
RAPTOR CRAD001LFR08: “Estudio de fase II de
RAD001, multicéntrico con un solo grupo como
monoterapia para el tratamiento del carcinoma
papilar avanzado de células renales”.
SG040-0005: “Estudio aleatorizado en fase IIb,
controlado con placebo, de la quimioterapia R-ICE
(rituximab, ifosfamida, carboplatino y etopósido) con
y sin SGN-40 (anticuerpo monoclonal humanizado
anti-CD40) para el tratamiento de segunda línea de
pacientes con linfoma difuso de células grandes B
(LBDCG)”.
VELCADE-26866138-Lym-3001: “Estudio
aleatorizado, abierto y multicéntrico de VELCADE
con Rituximab o Rituximab solo en sujetos con
linfoma no Hodking folicular de células B en recaída
o refractario, no tratado previamente con Rituximab
o sensible al Rituximab”.
Col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia
en els assaigs clínics següents
39
VITAL. Código CEIC 115/07 13/09/2007: “Estudio
internacional, aleatorizado y doble ciego, para
comparar aflibercept versus placebo en pacientes
tratados con docetaxel como tratamiento de
segunda línea tras el fallo de un tratamiento basado
en el platino para cáncer de pulmón no microcítico
(NSCLC) localmente avanzado o metastático”.
KRAS no mutado. Codi CEIC 12/09 02/04/2009:
“A randomized phase 1b/2 trial of AMG 102 or
AMG 479 in combination with panitumumab versus
panitumumab alone in subjects with wild-type KRAS
metastatic colorectal cancer”.
Beva-letrozo. Codi CEIC 122/07-13/09/2007:
“Estudio aleatorizado, multicéntrico para
evaluar la eficacia y seguridad de bevacizumab
en combinación con un tratamiento endocrino
comparado con un tratamiento endocrino solo, en
mujeres postmenopáusicas con cáncer de mama
localmente recurrente o mestastásico con indicación
de hormonoterapia como tratamiento de primera
línea”.
Su-RT-glioma. Codi CEIC 129/08 05/03/2009:
“Estudio abierto, fase II de tratamiento neoadyuvante de sunitinib (SU11248) previo al
tratamiento con irradiación y concomitante a la
misma en pacientes con glioblastoma RPA V-VI y sólo
biopsia”.
Sora-bev. Codi CEIC 019/08-08/05/2008: “Ensayo
clínico de fase II, multicéntrico, abierto, no
controlado para evaluar la eficacia de la combinación
de Sorafenib y Bevacizumab en el tratamiento de
pacientes con tumor neuroendocrino avanzado y/o
metastásico”.
Triple-neg-neo. Codi CEIC 132/08 19/03/2009:
“Estudio multicéntrico fase II de distribución aleatoria
para evaluar la eficacia de tratamiento neoadyuvante
selectivo según subtipo inmunohistoquímico en
cáncer de mama HER2 negativo”.
Soraifo. Codi CEIC 103/07: “Ensayo clínico Fase
I-II no aleatorizado, multicéntrico, para evaluar
la seguridad y la eficacia de la combinación
de sorafenib (bay 43-9006) e ifosfamida en el
tratamiento de pacientes con sarcoma de partes
blandas”.
CIBOMA. Codi CEIC 165/06: “Estudio fase IV-III
multicéntrico, abierto, de asignación aleatoria de
tratamiento, para evaluar la eficacia de terapia de
mantenimiento con capecitabina tras quimioterapia
adyuvante estándar en pacientes con cáncer de
mama operable, receptores hormonales”.
CP-colon. Codi CEIC 169/07 22/11/2007: “Phase
2, single arm study of CP-751,871 in patients with
refractory metastatic adenocarcinoma of the colon
or rectum”
Aabiraterona. Codi CEIC 17/08: “Cougar
Pharmaceuticals phase III global clinical trial with the
novel oral agent Abiraterone Acetate (irreversible
inhibitor of CYP17) for Androgen Independent
metastatic Prostate Cancer patients (AIPC). Estudio
fase III, aleatorizado, doble ciego y controlado con
placebo, con acetato de abiraterona (CB7630) más
prednisona en pacientes con cáncer de próstata
metastásico y resistente a la castración (CPRC) que
no responde a la quimioterapia con docetaxel”.
PAZO-AGO-OVAR. Codi CEIC 18/09 21/05/2009:
“A phase III study to evaluate the efficacy and
safety of pazopanib monotherapy versus placebo
in women who have not progressed after first line
chemotherapy for epithelial ovarian, fallopian tube,
or primary peritoneal cancer”.
EURTARC. Codi CEIC 20/07: “Estudio fase III,
multicéntrico, abierto, randomizado, de tratamiento
con erlotinib [Tarceva (R)] versus quimioterapia en
pacientes con carcinoma no microcítico de pulmón
avanzado que presentan mutaciones en el dominio
tirosina quinasa (TK) del receptor del actor de
crecimiento epidérmico (EGFR)”.
CLEOPATRA. Codi CEIC 213/07: “Ensayo clínico
de fase III randomizado, doble ciego, controlado con
placebo para evaluar la eficacia y seguridad de
pertuzumab + trastuzumab + docetaxel frente a
placebo + trastuzumab + docetaxel en pacientes
con cáncer de mama metastásico HER-2 positivo
no tratados previamente”.
PEMETE. Codi CEIC 22/09 7/05/2009: “Phase 3
study of pemetrexed, cisplatin and radiotherapy
followed by consolidation pemetrexed versus
etoposide, cisplatin and radiotherapy followed by
consolidation cytotoxic chemotherapy of choice in
C E N T R E B E L LV I T G E
patients with unresectable, locally advanced stage III
non-small cell lung cancer other than predominantly
squamous cell histology”.
QT-RT-2. Codi CEIC 233/07: “Ensayo aleatorizado
de fase 2 de quimiorradioterapia con o sin
panitumumab en sujetos con carcinoma de células
escamosas de cabeza y cuello localmente avanzado y
no resecado”.
Sunitima. Codi CEIC 234/07, 13/03/2008:
”Ensayo clínico de Fase I para evaluar la seguridad
y tolerabilidad del Sunitinib en combinación con
Imatinib en pacientes con tumores del estroma
gastrointestinal (GIST) vanzado irresecable”.
IGF-próstata. Codi CEIC 236/07, 07/02/2008:
“Estudio en fase 2, aleatorizado, no comparativo,
abierto, multicéntrico, con dos grupos, de CP751,871 en combinación con docetaxel/prednisona
en pacientes con cáncer de próstata resistente a
hormonas sin quimioterapia previa (grupo A) o
refractarios a cetaxel/prednisona (grupo B)”.
LY-737. Codi CEIC 238/07: “Phase 1 dose escalation
and pharmacokinetic evaluation of LY2334737
in combination with dicetaxel in patients with
advanced solid tumors”.
Yond-adria. Codi CEIC 24/09; 27/01/2010:
“Estudio fase II aleatorizado, abierto, multicéntrico
y prospectivo de doxorrubicina vs trabectedina y
doxorrubicina en primera línea de pacientes con
sarcoma de partes blandas avanzados no operables
y/o metastáticos”.
AMG655-NSCLC. Codi CEIC 240/07; 28/02/2008:
“A phase 1b/2 study of AMG 655 in combination
with paclitaxel and carboplatin for the first-line
treatment of advanced non-small cell lung cancer”.
TT-Hitt. Codi CEIC 242/07; 11/04/2008: “Ensayo
clínico fase III aleatorizado, multicéntrico, de
quimioterapia de inducción con la combinación
40
docetaxel, cisplatino y 5-fluorouracilo (TPF) seguido
de tratamiento concomitante con cisplatino y
radioterapia convencional, en el tratamiento de
pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y
cuello localmente avanzado, no resecable”.
Pelona-2. Codi CEIC 26/07: “Ensayo clínico fase II,
abierto, aleatorizado con tres brazos de tratamiento
de 2 esquemas de la combinación de ixabepilona y
bevacizumab frente a la de paclitaxel y bevacizumab
como primera línea de tratamiento del cáncer de
mama tras recaída local o metastásica”.
RADIANT. Codi CEIC 267/06; 28/11/2006: “Estudio
fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego,
controlado con placebo, de una monoterapia con
Tarceva® (ERLOTINIB) tras una resección tumoral
completa, con o sin quimioterapia adyuvante, en
pacientes con cáncer de pulmón de células no
pequeñas en estudios IB-IIIA que tienen tumores
EGFR-POSITIVO”.
Alimta RT. Codi CEIC 272/05: ”Estudio fase I/II de
quimioterapia con la combinación de pemetrexed
y cisplatino concomitante con RT seguida de
quimioterapia de consolidación con pemetrexed
en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico
localmente avanzado inoperable. Cód. H3EXM-S094”.
Sora-vejiga. Codi CEIC 51/07; 10/05/2007:
“Ensayo clínico de fase I con la combinación de
sorafenib y radioterapia en pacientes con carcinoma
infiltrante de vejiga localizado tratados con intención
conservadora”.
Xeberecto. Codi CEIC 52/07; 10/05/2007:
“Estudio fase II de bevacizumab en combinación
con capecitabina y radioterapia como tratamiento
preoperatorio en pacientes con cáncer rectal
localmente avanzado resecable”.
Trac. Codi CEIC 55/07: “Sunitinib como tratamiento
adyuvante del cáncer renal (S-TRAC). estudio en fase
3 aleatorizado y doble ciego de sunitinib adyuvante
en comparación con placebo en pacientes con
carcinoma renal de alto riesgo”.
Advantage-2. Codi CEIC 57/08: “Open-label,
randomized, controlled phase I/II study of cilengitide
to evaluate the afety and efficacy of the combination
of different regimens of cilengitide added to
cisplatin, 5FU and cetuximab in subjects with
recurrent/metastatic squamous cell cancer of the
haed and neck (SCCHN). Segunda parte”.
SUTEXE. Codi CEIC 63/08; 09/10/2008: “Phase
II randomised, double blind, placebo controlled
multicentre study with biomarker evaluation of
neoadjuvant exemestane in combination with
sunitinib in post-menopausal women with hormonesensible primary breast cancer”.
Nneratinib. Código CEIC:65/09; 23/09/2009: “A
Randomized Double-blind Placebo-Controlled Trial
of Neratinib (HKI-272) After Trastuzumab in Women
With Early-Stage HER-2/neu Overexpressed/Amplified
Breast Cancer”.
ERLOCP. Codi CEIC 66/08: “Ensayo aleatorizado,
abierto, en fase 3 de erlotinib sólo o en combinación
con CP-751,871 en pacientes con cáncer de
pulmón no microcítico avanzado de histología no
adenocarcinoma”.
CAPRICE. Codi CEIC 81/07: “Ensayo clínico
multicéntrico, abierto, de fase II con doxorubucina
liposomal pegilada [Caelix (R)] como tratamiento
primario en pacientes con cáncer de mama y
antecedentes de cardiopatía o con edad superior a
65 años”.
ALTTO. Codi CEIC 83/07; 13/09/2007: “Estudio fase
III aleatorizado, multicéntrico, abierto, de lapatinib,
trastuzumab, la combinación secuencial de ambos
y la administración combinada de ambos como
tratamiento adyuvante en pacientes con cáncer de
mama HER2/ErbB2 positivo”.
C E N T R E B E L LV I T G E
Aamrubi. Codi CEIC AC002/08; 08/01/2009:
“Un ensayo de fase III aleatorizado, abierto y
multinacional que compara Amrubicina con
Topotecán en pacientes con cáncer microcítico
pulmonar diseminado o limitado y sensible
o resistente al tratamiento, tras fracaso con
quimioterapia de primera línea”.
Su-pros. Codi CEIC AC027/09; 21/05/2009:
“Estudio en fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble
ciego de sunitinib más prednisona en comparación
con prednisona en pacientes con cáncer de próstata
metastásico, progresivo y resistente a las hormonas
tras el fracaso de una pauta de quimioterapia basada
en el docetaxel”.
Ddeforo-pulmon. Codi CEIC AC008/09;
02/04/2009: “Estudio aleatorizado de
discontinuación, en fase II, de deforolimus en
pacientes con cáncer de pulmón no microcítico con
mutaciones en KRAS”.
Raptor. Codi CEIC AC034/09; 02/07/2009: “Estudio
de fase II de RAD001 en monoterapia, multicéntrico,
con un solo grupo para el tratamiento del carcinoma
papilar avanzado de células renales”.
TTCC-2007-02. Codi CEIC AC011/08; 11/04/2008:
“Estudio fase II con radioterapia (RT) convencional
+ cetuximab para evaluar la supervivencia específica
libre de laringectomía total en pacientes afectos
de un carcinoma escamoso de laringe localmente
avanzado resecable, estadios III o IVA, en respuesta
tras tratamiento con quimioterapia de inducción
tipo TPF.”
AMG 479. Codi CEIC AC012/08; 22/05/2008:
“Estudio internacional, aleatorizado, a doble
ciego, controlado con placebo y de fase II de AMG
479 con exemestano o fulvestrant en mujeres
posmenopáusicas que presentan cáncer de mama
localmente avanzado o metastásico con receptor
hormonal positivo”.
Carbo-zalip. Codi CEIC AC014/09: “Ensayo
multicéntrico, abierto, clínico y farmacocinético de
Fase I de Zalypsis® en combinación con carboplatino
en pacientes con tumores sólidos”.
CP-pulmón-3. Codi CEIC AC017/08; 08/05/2008:
”Estudio de fase III, randomizado y abierto de
CP-751, 871 en combinación con paclitaxel y
carboplatino en pacientes con cáncer de pulmón no
microcítico. Randomized, open-label, phase III trial
of CP-751,871 plus paclitaxel plus carboplatin versus
paclitaxel plus carboplatin in patients with nob-small
cell lung cancer”.
41
Myo-NEO. Codi CEIC AC035/08; 27/11/2008:
“Estudio prospectivo, abierto, aleatorizado del
tratamiento de combinación de Myocet (R) más
ciclofosfamida y trastuzumab frente a doxorrubicina
libre más ciclofosfamida sola, seguidos cada
uno de docetaxel y trastuzumab, en el entorno
neoadyuvante en pacientes con cáncer de mama
HER2 positivo que no han recibido tratamiento
anteriormente”.
MiniDOX. Codi CEIC AC037/08M; 24/07/2008:
“Fase II docetaxel-oxaliplatino-capecitabina (DOX)
a dosis ajustadas en pacientes con adenocarcinoma
gástrico avanzado y estado general subóptimo”.
AXIS. Codi CEIC AC042/08; 24/07/2008: “Axitinib
(AG-013736) como tratamiento de segunda línea del
cáncer de células renales metastásico: estudio AXIS”.
TOVOK. Codi CEIC AC046/09; 23/07/2009:
“A phase Ib open label clinical trial of continuous
once daily oral treatment using BIBW 2992 plus
Sirolimus [Rapamune (R)] in non-small cell lung
cancer patients who are EGFR mutation-positive or
EGFR mutation-negative with disease progression
following prior response to erlotinib [Traceva (R)]”.
RAD-expandido-riñon. Código CEIC AC047/08;
24/07/2008: “Estudio multicéntrico, abierto, de
acceso expandido de RAD001, en pacientes con
carcinoma renal metastásico que han progresado
a pesar de la terapia con un inhibidor de tirosina
quinasa del receptor del factor de crecimiento
endotelial vascular”.
Yondelis-TRS. Codi CEIC AC047/08; 06/11/2008:
“A randomized, multicenter, phase III trial of
trabectedin [yondelis (R)] versus doxorubicine-based
chemotherapy as first-line therapy in patients with
translocation-related sarcomas (TRS)”.
Temsi-beva. Codi CEIC AC052/08; 26/06/2008:
“Estudio de fase 3B, aleatorizado y abierto de
bevacizumab [Avastin (R)] + temsirolimus [Torisel (R)]
frente a bevacizimab + interferón alfa [Roferón (R)]
como tratamiento de primera línea en pacientes con
carcinoma de células renales avanzado.
AMNGIST 1ª línea. Codi CEIC AC061/08;
24/07/2008: “Estudio abierto, multicéntrico, con una
sola rama de tratamiento, para evaluar la eficacia
de nilotinib en pacientes adultos con tumores del
estroma gastrointestinal metastásicos o irresecables
en primera línea de tratamiento”.
Deforo-endometrio. Codi CEIC AC075/08;
19/03/2009: “Randomized phase II trial of
deforolimus (AP23573; MK-8669) compared to
progestin with advanced endometrial carcinoma
following one line of chemotherapy”.
AVALUZ. Codi CEIC AC096/08; 22/01/2009:
“Estudio abierto de fase II de bevacizumab
en combinación con paclitaxel y gemcitabina
como tratamiento de primera línea en pacientes
diagnosticados de carcinoma de mama metastásico
o localmente avanzado Her-2 negativo”.
Lapa-PK. Codi CEIC AC101/08; 11/12/2008:
“Estudio abierto, de una sola se cuencia, para
examinar los efectos del esomeprazol sobre la
farmacocinética del lapatinib, administrado por
vía oral a sujetos con cáncer de mama metastático
ErbB2 positivo”.
C E N T R E B E L LV I T G E
Lapa-PK-cont. Codi CEIC AC102/08; 11/12/2008:
“Estudio abierto, de fase Ib de continuación de
lapatinib en monoterapia o de la combinación
de lapatinib con otros tratamientos antineoplásicos
en pacientes con tumores sólidos”.
Publicacions internacionals
“Delayed postanoxic encephalopathy secondary to
acute cocaine and heroin intoxication”
Moragas, M.; Gascón-Bayarri, J.; Cos, M.; Juncadella,
M; Reñé, R.; Rubio, F.
European Journal of Radiology Extra, vol. 71, núm.
2, agost de 2009, pàg. e43-e45.
“Proton MR Spectroscopy improves discrimination
between tumor and pseudotumoral lesion in solid
brain masses”
Majós, C.; Aguilera, C.; Alonso, J.; Julià-Sapé, M.;
Castañer, S.; Sánchez, J.J.; Samitier, A.; León, A.;
Rovira, A.; Arús, C.
AJNR American Journal of Neuroradiology,
2009;30:544-551.
“In vivo proton magnetic resonance spectroscopy
of intraventricular tumours of the Brain”
Majós, C.; Aguilera, C.; Cos, M.; Camins, A.; Candiota,
A.P.; Delgado-Goñi, T.; Samitier, A.; Castañer, S.;
Sánchez, J.J.; Mato, D.; Acebes, J.J.; Arús, C.
Eur Radiol, 2009;19:2049-2059.
“Intracranial meningiomatosis causing foster kennedy
syndrome by unilateral optic nerve compression and
blockage of the superior sagittal sinus”
Acebes, X.; Arruga, J.; Acebes, J.J.; Majós, C.;
Muñoz, S.; Valero, I.
J Neuroophthalmol, 2009;29:140-142.
“Reversible acute leukoencephalopathy as a form
of presentation in cerebral amyloid angiopathy”
Cano, L. M.; Martínez-Yélamos, S.; Majós, C.;
Albertí, M.A.; Boluda, S.; Velasco, R.; Rubio, F.
J Neurol Sci, 2009; DOI:10.1016/j-jns. 2009.09.035.
42
“Tumores del sistema nervioso central”
Majós, Carlos; Camins, Àngels. A: Pallardo, Y.;
Revert, A. J.; Cervera, J. (editors). Actualitzacions
SERAM. Imagen en oncología. Buenos Aires, Bogotá,
Caracas, Madrid, Mèxic, Porto Alegre: Editorial
Médica Panamericana, 2009; 103-114.
“Cerebral venous thrombosis: an updat”
Sánchez, J.; Puyato, P.; Camins, A.; Cuadras, P.;
Aguilera, C.
Neuroradiology, volum 51, suplement 1, setembre
de 2009.
“Biomechanical Model of Pronation Efficiency: New
Insight into Skeletal Adaption of the Hominoid
Upper Limb”
Galtes, I; Jordana, X; Cos, M; Malgosa, A; Manyosa, J.
American Journal of Physical Anthropology,
135:293-300 (2009)
“Report on a Stafne Defect in a Man From Medieval
Age”
Jordana, X; Garcia, C; Galtés, I; Palacios, M.; Cos, M;
Malgosa, A.
J Oral Maxillofac Surg, 65:556-559,
Publicacions nacionals
“Muerte súbita y epilepsia”
Galtés; Cos, M.
Cuadernos de Medicina Forense. Juliol de 2009,
vol. 15, núm. 57.
“PET-TC y biopsia selectiva del ganglio centinela en
el diagnóstico de los tumores de cabeza y cuello”
Fernández León, A.; Benítez Segura, P.; Pifarré
Montaner, M.; Cortés Romera, A.P.; Caresia
Aroztegui, C.; Majós Torró, M.; Cos Domingo;
Gámez Cenzano, C.
Soriano Castejón, A.; Martín-Comín, J.; García
Vicente, A.M.; editors.
Medicina Nuclear en la práctica clínica. Grupo Aula
Médica, SL, 2009, 595-605. ISBN 978-84-7885-491-2.
“La PET-TC en el càncer colorrectal. Capítulo de libro:
‘Medicina Nuclear en la práctica clínica’”
Gàmez, C.; Puig, I.; Ramos, E.; Caresia, A.P.; Soler, G.
// Editors: Soriano, A.; Martín, J.; Garcia, A.M. Libros
Princeps-Biblioteca Aula Médica; Madrid, 2009:621-630
“Radiodiagnóstico. Protocolo de supervisión y nivel
de responsabilidad de los facultativos residentes
durante la atención continuada”
Cos, M.; Gumà, A.; De Lama, E.
Edita: Área de Comunicación y Audiovisuales.
1a edició: novembre de 2009, 309-314. ISBN 8489505-94-2.
“Vertebroplastia percutánea guiada por TCFluoroscopia. Monografía”
Muntané, A. Col·laboradors: Aja, L.; Fontes, D.;
Mayoral, V.; Mora, P.; Cambra, R.; López, J.L.; Majós,
C; Cos, M.; Camins, A.; Serra, J.; Rovira, M.; Gómez,
C.; Moro, M.L.; Font, F.
Comunicacions internacionals
“An improved decision support system for abnormal
brain mass discrimination using MRS – INTERPRET 3.0”
A. Pérez-Ruiz, M. Julià-Sapé, C. Majós, E. Villarraga,
C. Arús, C.
INFO-RESO. 26th Annual Meeting of the European
Society of Magnetic Resonance in Medicine and
Biology (ESMRMB 2009). Antalya, Turquia de l’1 al 3
d’octubre de 2009.
Comunicacions nacionals
“Cas clínic: Tractament multidisciplinari d’un
carcinoma escamós de la cavitat oral”
A. Marí / M. Cos
IV Jornada del Càncer de Cap i Coll. I Jornada
d’Odontologia Oncològica
Hospitalet de Llobregat, octubre de 2009
C E N T R E B E L LV I T G E
“Neo cap i coll. Diagnòstic per la imatge en
oncologia: Aportacions del PET-TC i SPET-TC i
tècniques radiològiques”
M. Cos
50a jornada de l’ACRAM
Hospitalet de Llobregat, juny de 2009
Ponències nacionals
“Espectroscopia protónica univóxel y multivóxel:
fundamentos, conceptos básicos e implementación”
C. Majós
III Curso de Neuroimagen avanzada en neurociencia
cognitiva y psiquiatría. Hospital del Mar, Barcelona
de l’11 al 15 de febrer de 2009
“Tumors extraaxials”
C. Majós
Programa teòric de formació de residents.
Programa de formació continuada. Radiodiagnòstic.
Curs específic. Mòdul E16. Acadèmia de Ciències
Mèdiques, Barcelona, 22 d’abril de 2009
“Técnicas de diagnóstico avanzado en la
caracterización de los tumores cerebrales”
C. Majós
V Curs “Actualitazació en Patologia i Terapèutica
Medicoquirúrgica”
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida, 13 de maig de 2009
“Resonancia Magnética de l’ATM”
C. Aguilera
Curs de Postgrau, Universitat de Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat, 26 de maig de 2009
“Càncer Colorectal”. C. Valls, C. Gámez, S. Ruiz,
I. Puig
“Neo de Coll”. M. Cos, A. Fernandez, A. Muntané,
J. L. Monfort
43
50a Jornada de l’Agrupació de Radiòlegs de
Catalunya. Diagnòstic per la imatge en oncologia:
Aportacions del PET-TC, SPECT-TC i Tècniques
radiològiques
Hospitalet de Llobregat, 19 de juny de 2009
“Artefactos y contraindicaciones en RM”.
M. S. López-Lara
“Pélvis masculina”. F. J. Torres
II Curs “Ressonància Magnètica”-Associació
Catalana de Tècnics en Imatge per al Dignòstic
Barcelona, 2 d’octubre de 2009
Pòsters internacionals
“Differentiating Tumour vs. Pseudotumoural Disease
vs. Normal Brain with SV 1H- MRS
M. Julià-Sapé, C. Majós, M. Cos, C. Aguilera, C. Arús
Electronic poster. ISMRM 17th Scientific Meeting &
Exhibition 2009 [Proc. Intl. Soc. Mag. Reson. Med.
17 (2009) p. 3.478]
Honolulu. Del 18 al 24 d’abril de 2009
“Cerebral Venous Thrombosis: an update”
J. J. Sanchez, P. Puyalto, A. Camins, P. Cuadras,
C. Aguilera
“What can CT and MRI say about the outcome
of diffuse axonal injury?”
J. J. Sanchez, P. Puyalto, S. Casteñer, P. Cuadras,
M. Cos, A. Camins, C. Aguilera
34th European Society of Neuroradiology annual
meeting.
Atenes-Grècia, 17-20 de setembre de 2009
“Choosing optimal classifiers for 1.5T SV 1H-MRS
data for pseudotumoral brain diseases”
M. Julià-Sapé, C. Majós, S. Ortega-Martorell, I.
Olier, M. Cos, C. Aguilera, C. Arús Electronic Poster.
26th Annual Meeting of the European Society
of Magnetic Resonance in Medicine and Biology
(ESMRMB 2009).
Antalya, Turquia de l’1 al 3 d’octubre de 2009
“Rectal cancer recurrence. Radiological evaluation”
I. Puig, E. Merino, D. Martínez, E. Andía, C. Gámez
i E. Kreisler
Value of MR Imaging in Diagnosis an Classification of Perianal Fistulas
E. Merino, D. Martinez, I. Puig, E. Andia, A. Sánchez,
E. Alonso
RSNA, Chicago, 2009
Pòsters nacionals
“¿Cómo es la respuesta ganglionar tras radioterapia
concomitante con fármacos antiEGFR (RT+aEGFR)
en pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y
cuello localmente avanzado? Análisis de una serie
del Institut Català d’Oncologia” L’Hospitalet de
Llobregat
M. Romeo, M. Cos, S. Vázquez, C. Majós,
A. Lozano, C. Aguilera, R. Palmero, S. Castañer,
R. Mesía
SEOM 2009, Barcelona. Octubre de 2009
“Rol de enfermeria ante pacientes ingresados
con patología neurológica para la realización de
resonancia”
O. Rubio, E. Ruiz, C. Llauradó, R. Miranda, G. Rosell
“Esclerosis Múltiple (EM) en Resonancia Magnética
(RM) atención de enfermería”
R. Merino, M. P. Gutiérrez, Y. del Castillo,
A. Martínez, O. Rubio, C. Vivancos
XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Enfermería Radiológica
Barcelona, 28-30 d’octubre de 2009
Assistència a cursos i congressos
“Diagnòstic per la imatge en oncologia: Aportacions
del PET-TC, SPECT-TC i Tècniques radiològiques”
50a Jornada de l’Agrupació de Radiòlegs de
Catalunya. Organitzat per Rx HUB i IDI
Hospitalet de Llobregat, 19 de juny de 2009
C E N T R E B E L LV I T G E
C. Aguilera, C. Majós, M. Cos, A. Camins,
J. J. Sánchez, S. Castañer, I. Puig, E. Andia,
A. Sánchez, D. Martinez, E. Merino
VIII Reunió Catalano-Balear de Neuro-Oncologia
El Monanyà-Barcelona, 11 i 12 juny de 2009
C. Aguilera, C. Majós, S. Castañer, J. J. Sánchez
ESGAR’09, XX Annual Meeting and I Postgraduate
Course.
València, juny 2009
I. Puig
VI Curs Nacional “Neuroradiologia”
Tarragona, maig de 2009
A. Camins, S. Castañer
I Congrés SATSE enfermeria de Catalunya
Barcelona, abril de 2009
A. Martinez, R. Merino, P. Gutiérrez
II Curs “Ressonància Magnètica”-Associació
Catalana de Tècnics en Imatge per al Dignòstic
Barcelona, 2 d’octubre de 2009
Director del curs: F. Torres
XIII Congres Nacional de la Sociedad Española de
Enfermería Radiológica-SERAM
Lanzarote, 28-30 d’octubre de 2009
Y. del Castillo, P. Gutiérrez, R. Merino, O. Rubio
Estades de metges residents
Formació de la resta de personal
Dr. Enric Ripoll Fuster – R2 Radiodiagnostic
Gestió de conflictes, adreçat a personal IDI
L’Hospitalet de Llobregat, 3 de febrer de 2009
R.M.Miranda, M. Ventura, J. R. Cristino, G. Rosell
Dra. Silvia Rosa Calero – R3 Neuroradiologia
Dra. Esther Garcia Rodriguez – R3 Radiodiagnòstic
Dr. Pablo Vera Aguila – R4 Radiodiagnòstic
Dr. Ivan Garcia Zamora – Radioterapia
Dr. David Leiva Pedraza - Radiodiagnòstic
Dra. Maria Noel Gonzalez Imhof - Radiodiagnòstic
Dra. Esther Tortosa - Radiodiagnòstic
Dra. Evelyn Martinez – Radioterapia
Dr. Javier Hernandez Gañan - Radiodiagnòstic
Dra. Alazne Valdivielso Ortiz - Radiodiagnòstic
Dra. Victoria Alvarez Mietzentseva - Radiodiagnòstic
Dra. Idoia Santos Gómez - Radiodiagnòstic
Dra. Raquel Pérez López - Radiodiagnòstic
Dra. Maria Dilsey Correia Gouveia - Radiodiagnòstic
Dra. Karina Quispe - Radioterapia
Dra. Miriam Nuñez - Radioterapia
Estades de metges especialistes
Dra. Maria Pilar Liébana Mercado – Radiodiagnòstic
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
CRAM – Radiòlegs de Catalunya
Sitges, octubre de 2009
E. Merino
Estades d’altres professionals sanitaris
RSNA’09- 95th Scientific Assembly and Annual
Meeting
Chicago, novembre-desembre de 2009
E. Merino, D. Martínez
Sra. Miriam Cortés Arjona
Estada formativa d’alumnes de l’Escola Bonanova –
Formació Professional Sanitària:
Sra. Maite Jimenez Nieto
Sr. Pau Guiu de la Hera
Sr. Patricia Tomas Cerrato
44
Mobilització de pacients, adreçat a personal IDI
L’Hospitalet de Llobregat, 5 de novembre de 2009
R. M. Miranda, G. Rosell
C E N T R E B E L LV I T G E
Unitat Tomografia Computada - Viladecans
Unitat de TC
Hospital de Viladecans
Av. de Gavà, 38
08840 Viladecans
Tel. 93 659 01 11
L’activitat
Respecte a l’any anterior, hi ha hagut un
decrement d’un 4,12%; s’ha passat de les
5.438 el 2008 a les 5.214 exploracions el 2009;
això suposa una mitjana de 435 exploracions
mensuals.
Responsables:
Coordinadora de Radiologia
Dra. M. Teresa Castilla Barahona
El parc tecnològic
Aquesta unitat està gestionada pel Servei de
Radiodiagnòstic de l’Hospital Sant Llorenç de
Viladecans.
• T.C. Prospeed S Fast. General
Electric
• Reveladora AGFA Model: 5361999
= Drysatr 3000
• Inyector de contrast Medrad
• RM oberta “APERTO” de 0,4 T. Hitachi S.L.
Gràfic 22. Activitat mensual comparada 2008-2009.
Unitat de TC Viladecans - Centre Bellvitge
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2008
2009
45
G
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
529
287
402
353
393
383
502
353
384
467
377
441
522
436
215
318
396
462
521
595
708
584
489
535
C E N T R E B E L LV I T G E
L’activitat
Durant aquest any, s’ha incrementat l’activitat en
comparació amb l’exercici anterior (4.391 estudis el
2008 i 4.574 el 2009), i s’ha sobrepassat àmpliament
el nombre d’exploracions per equip recomanable.
Cal destacar l’esforç de tots els professionals
d’adaptació a les circumstàncies complexes de
treball: malgrat les obres als espais, les baixes per
maternitat de 3 de les facultatives i la incorporació
de nous professionals, mai no es va parar
l’activitat assistencial. A més a més, per respondre
adequadament als pics de la demanda assistencial,
els professionals van prolongar la jornada laboral per
la nit. El major increment d’activitat es va produir
a l’estiu (especialment el mes de juliol), el qual no
estava previst, ja que s’havia planificat que l’activitat
de l’Hospital Vall d’Hebron s’havia de realitzar en un
altre centre segons el concurs adjudicat al mes de
juny, però que no va començar a executar-se fins al
mes d’octubre.
La gran majoria de les sol·licituds provenen dels
hospitals públics adscrits al CatSalut (98%: ICS
57% i ICO 43%). La resta de proves són de recerca
i assaigs clínics (2%). Els hospitals amb activitat
més significativa són HU Bellvitge/ICO-L’Hospitalet
(34,6% vs. 29% al 2008), HGTiP/ICO-Badalona
(25% vs. 27% al 2008) i HU V de Hebron (19% vs.
21% al 2008).
L’ACTIVITAT DE RECERCA
I DOCÈNCIA
Projectes d’investigació
“A phase 1 clinical and pharmacodynamic study
of MLN8237, a novel aurora a kinase inhibitor,
in patients with advanced malignancies/ Protocol
C14002. Millenium – Pivotal”. Investigador principal:
Dr. J Tabernero. H. U. Vall d’Hebron. 2009-2010.
Perfusión y metabolismo cerebral mediante SPECT
de perfusión con HMPAO y PET en los pacientes
con aterosclerosis carotídea avanzada. Estudios
comparativos de imagen por F18-FDG-PET con
estudios de la expresión diferencial de los genes en
arteriosclerosis carotídea avanzada. Beca para la
realización de proyectos de investigación en el marco
del Plan Nacional de I + D + I. J. Kuprinsky. IDIBELL.
H. U. Bellvitge
“Protocol Seattle Genetic SG040-0005 trial protocol
SG040-0005 – Nº EudraCT ‘2007-002917-38’.
A Randomized Phase IIb Placebo-Controlled Study
of R-ICE Chemitherapy with and without SGN-40
(anti-CD40 humanized monoclonal antibody) for
second-line treatment of patients with diffuse Large
B-Cell Lymphoma. PPD”. Investigador principal:
Eva González Barca. Hematologia. Institut Català
d’Oncologia. Barcelona. 2009-2010.
Assaigs clínics
“SUT-GI-07. Nº Eudra CT 2007-006684-79.
Assaig clínic de Fase I para evaluar la seguridad
y tolerabilidad del Sunitinib en combinación con
Imatinib en pacientes con tumores del estroma
gastrointestinal (GIST) avanzado irresecable. Pfizer”.
Investigador principal: Dr. García del Muro. H. Duran
i Reynals. 2009-2010.
H3E-XM-S094. “Estudio fase I/II de quimioterapia
con la combinación de pemetrexed y cisplatino
concomitante con radioterapia seguida de
quimioterapia de consolidación con pemetrexed
en paciente con Cáncer de Pulmón no microcítico
localmente avanzado inoperable”. Lilly. Investigador
principal: Dr. R. Rosell. Coordinadors: Dr. F. Cardenal
i Dra. M. Arnáiz. Institut Català d’Oncologia.
Barcelona. 2005-2009
MK0646-001. “An open-label, dose escalation phase
I trial of MK-0646 given as a once weekly infusion
in patients with advanced solid tumors and multiple
myeloma”. Merck-Sharp Dohme. Investigador
principal: Dr. J. Baselga. Oncologia. H.U. Vall
d’Hebron. Barcelona. 2005-2009
NEO-ALTTO. “A Randomized, Multicenter OpenLabel Phase III Study of Neoadjuvant lapatinib,
trastuzumab and their combination plus paclitaxel
in women with HER2/ErbB2 positive primary breast
cancer”. GSK-SOLTI. Investigador principal: Dr. J
Baselga. H. U. Vall d’Hebron. 2009-2010. Dra. C.
Gámez. Investigadora principal del protocol PET-TC
juntament amb Dr. Flamen (Bélgica).
47
“Eudra CTnº: 2008-00423-26 titulado A Phase I
Study of Deforolimus (MK-8669) and MK-0646 In
Patients With Advanced Cancer. Merck Sharp &
Dohme”. Investigador principal: Dr. J Baselga. H. U.
Vall d’Hebron. 2009-2010.
Publicacions nacionals
Pifarré, P.; Fernández, A.; Gámez, C.; Llatjós, R.;
Cortés, M.; Martínez, I. “Bronquiolitis obliterante
con neumonía organizativa como falso positivo para
malignidad en un estudio PET-TAC”. (Bronchiolitis
obliterans with organising pneumonia as a false
positive for malignacy in a PET study) Rev Esp Med
Nucl. Gener-febrer de 2009;28(1):34-5.
Pifarré-Montaner, P.; Fernández-León, A.; De Juan,
R.; De Lama-Salvador, M.E.; Galán, M.; GámezCenzano, C.; Sanz, M. “Impacto clínico de la PET/
TAC con 18F-FDG en el manejo terapéutico de
C E N T R E B E L LV I T G E
pacientes con diagnóstico inicial de cáncer de
esófago”. Rev Esp Med Nucl. 2009;28:101-5.
Fernández León, A.; Benítez Segura, A.; Pifarré
Montaner, P.; Cortés Romera, M.; Caresia
Aróztegui, A.P.; Majós Torro, C.; Cos Domingo, M.;
Gámez Cenzano, C. “PET-TC y Biopsia Selectiva del
Ganglio Centinela en el diagnóstico de los tumores
de cabeza y cuello”, capítol de llibre a: Medicina
Nuclear en la Práctica Clínica. Editors Soriano
Castrejón, A.; Martín Comín, J.; García Vicente, A.
M. Libros Princeps. Biblioteca Aula Médica. Madrid,
2009: 595-605.
Gámez Cenzano, C.; Puig Povedano, I.; Ramos
Rubio, E.; Caresia Aróztegui, AP; Soler González,
G. “La PET-TC en el cáncer colorrectal”, capítol de
llibre a: Medicina Nuclear en la Práctica Clínica.
Editors Soriano Castrejón, A.; Martín Comín, J.;
García Vicente, A. M. Libros Princeps. Biblioteca Aula
Médica. Madrid, 2009: 621-630.
Benítez Segura, A.; Cortés Romera, M.; Doménech
Vilardell, A. “Cáncer de mama: ganglio centinela,
ROLL y SNOLL”, capítol de llibre a: Medicina Nuclear
en la Práctica Clínica. Editors Soriano Castrejón,
A.; Martín Comín, J.; García Vicente, A. M. Libros
Princeps. Biblioteca Aula Médica. Madrid, 2009.
Cortés Romera, M.; Benítez, A. “Ganglio centinela
en melanoma maligno”, capítol de llibre a: Medicina
Nuclear en la Práctica Clínica. Editors Soriano
Castrejón, A.; Martín Comín, J.; García Vicente, A.
M. Libros Princeps. Biblioteca Aula Médica. Madrid,
2009.
Mora Salvadó, J.; Benítez Segura, A.; Bajén Lázaro,
M. T.; Rodríguez Bel, L. “Neuroimagen nuclear en
los pacientes con deterioro cognitivo”, capítol de
llibre a: Medicina Nuclear en la Práctica Clínica.
Editors Soriano Castrejón, A.; Martín Comín, J.;
García Vicente, A. M. Libros Princeps. Biblioteca Aula
Médica. Madrid, 2009, pàg. 327-338.
48
Solá, M; Recaj, M.; Calvo, E.; Suñe, J.; Robles, J.;
Puig, P.; Fraile, M. “En guardia centinela”. Rev Esp
Med Nucl. 2009;28:246-8.
Publicacions internacionals
Tateishi, U; Gámez, C.; Dawood, S.; Yeung, H.W.;
Cristofanilli, M.; Inoue, T.; Macapinlac, H.A.
“Chronic thyroiditis in patients with advanced breast
carcinoma: metabolic and morphologic changes
on PET-CT”. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2009;
36:894-902.
Font, M.A.; Fernández, A.; Carvajal, A.; Gámez,
C.; Badimon, L.; Slevin, M.; Krupinski, J. “Imaging
of early inflammation in low-to-moderate carotid
stenosis by 18-FDG-PET. Front Biosci”. Gener de
2009;14:3352-60.
Ponències internacionals
II Barcelona Internacional Imaging Symposium and
Course on PET/CT. Workshop in thorax: Lung cancer.
13 de novembre 2009. Certification of Special
Competence in PET/CT. 18 hours. Course sponsored
by the European Association of Nuclear Medicine
and European Society of Radiology. 12 i 13 de
novembre 2009. C Gámez Cenzano.
Ponències nacionals
“PET en Oncología- Estadificación”. X Curso Teórico
Práctico PET. Servicio de Medicina Nuclear. Clínica
Universidad de Navarra. Pamplona. 22 d’abril 2009.
A Fernández León.
“PET: nuevas indicaciones”. Curs d’actualització
“Patología i Terapéutica Medicoquirúrgica”. 2009.
Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.
Docència de 2 hores. Activitat acreditada pel Consell
Català de Formació Mèdica Continuada – Comisión
de Formación Continuada del Sistema Nacional
de Salud amb 0,4 crèdits de professor. Número de
registre: 09R04526. 20 de maig de 2009. C. Gámez
Cenzano.
Seminari PET en oncologia. Universitat de Barcelona.
Campus Bellvitge. 22 de maig de 2009. C. Gámez
Cenzano.
Ponent. 50a Jornada de l’Agrupació de Radiòlegs de
Catalunya: “Diagnòstic per la Imatge en Oncologia:
Aportacions del PET-TC i SPET-TC i tècniques
radiològiques”. Hospital Universitari de Bellvitge.
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 19 de juny de
2009. M. Cortés Romera. C. Gámez Cenzano.
J. Robles Barba.
Comunicacions internacionals
“PET-TC para la planificación de radioterapia y para
la evaluación de respuesta”. Jornada Abordatge
integral del càncer de pulmó. 20 años de la
creación del equipo multidisciplinar. Institut Català
d’Oncologia. L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 2 de febrer de 2009. C. Gámez Cenzano.
A. Fernández, L. Rodríguez-Bel, M. Cortés,
A. Vidaller, O. Gas, M. Murillo, Y. Ricart, C.
Gámez, R. Pujol, J. Martín Comín “PET/CT with
18F-Fluorodeoxyglucose in patients with fever of
unknown origin” ISORBE 2009”. 14th Congress
of the International Society of Radiolabeled Blood
Elements. 26-28 de març, 2009. Antalya, Turquia.
“Valoración de las adenopatías mediastínicas
en la PET-TC”. 1er Curso teórico –práctico de
ecobroncoscopia”. 11 a 13 de febrer de 2009.
Universitat de Barcelona. Campus de Bellvitge.
Hospital Universitari de Bellvitge. 12 de febrer de
2009. C. Gámez Cenzano.
A. Fernández, M. Cortes, C. Gámez, O. Gas,
A. Vidaller, L. Rodríguez-Bel, J. Martín-Comín.
“18F-FDG positrón emission tomography features
in retroperitoneal fibrosis. Comunicación oral”.
2009 SNM Annual Meeting. 13-17 de juny de 2009.
Toronto. Canadà.
C E N T R E B E L LV I T G E
A. Fernández, L. Rodríguez-Bel, M. Murillo,
A. Vidaller, O. Gas, A.P. Caresi, M. Cortés, J. Robles,
Y. Ricart, J. Martín Comín, C. Gámez. “Contribution
of 18F-fluordesoxyglucose PET/CT in the final
diagnosis of fever of unknown origin”. Eur J Nucl
Med Mol Imaging 2009; 36 (Suppl 2): S162. Oral
presentation (OP027) in the Annual Congress of the
EANM 10th-14th Octubre 2009. Barcelona.
P. Céliz, M. Galán, J.J. Robles, J.J. Sánchez,
C. Gámez, J. Martín Liberal, A.P. Caresia, M. Caro,
L. Farran, A. Font. “Role of FDG-PET/CT in predicting
pathological response and survival in locally
advanced esophageal cancer patients (p) treated
with neoadjuvant chemoradiotherapy”. European
journal of cancer. Supplement [1359-6349] Celiz
yr:2009 vol:7 iss:2 pàg. 381.
M. Cortés Romera, C. Gámez Cenzano,
A. Fernández León, A.P. Caresia Aróztegui,
J. Robles Barba, Y. Ricart Brulles, E. González Barca,
A. Palacios Abufón. “Prediction value of early
PET-CT in diffuse large-cell lymphoma”. Eur J Nucl
Med Mol Imaging 2009; 36 (Suppl 2): S334. Poster
presentation (P126) in the Annual Congress of the
EANM 10th-14th Octubre 2009. Barcelona.
Comunicacions nacionals
J. Robles, C. Gámez, M.C. Galán, A. Font,
A.P. Caresia, M. Cortés, A. Fernández, E. Andía,
E. Carmona, R. Mast, L. Farran, M. Miró. “Use of
PET/CT in the assessment of neoadjuvant therapy
response and prediction of disease-free survival
in locally advanced esophageal cancer”. Eur J Nucl
Med Mol Imaging 2009; 36 (Suppl 2): S337. Poster
presentation (P139) in the Annual Congress of the
EANM 10th-14th Octubre de 2009.
Barcelona.
A.P. Caresia Aróztegui, C. Gámez Cenzano,
M. Cortés Romera, A. Fernández León, A. Sánchez
Márquez, J. Robles Barba, J. Ponce Sebastiá, B. Pardo
Burdalo. “The impact of PET/CT in preoperative
restaging in suspected recurrent ovarían cancer”.
Eur J Nucl Med Mol Imaging 2009; 36 (Suppl 2):
S341. Poster presentation (P160) in the Annual
Congress of the EANM 110th-14th Octubre de
2009. Barcelona.
M.I. Puig Povedano, E.M.Merino, D. Martínez de
la Haza, E. Andía Navarro, C. Gámez Cenzano,
E. Kreisler. “Rectal cancer recurrence: radiological
evaluation”. RSNA 2009.
49
J.J. Martín, A. Font, P. Céliz, J.J. Robles, J.J Sánchez,
C. Gámez, A, Boladeras, A.P. Caresia, L. Farran,
M. Galán. “Papel del FDG-PET/TC en la predicción
de la respuesta patológica y la supervivencia en
pacientes con cáncer de esófago localmente
avanzado tratados con quimiorradioterapia
neoadyuvante”. Poster 71-P. XII Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Oncología Médica.
21-23 d’octubre de 2009. Barcelona.
I. Liarte Trias, J.A. Cordero Ramajo, C. Gámez
Cenzano, A.P. Caresia Aróztegui, I. Ferrero Febrer,
M. Albadalejo Castaño, A. Canela Coll. “Valoración
de la Captación intestinal en los estudios PET-TAC
con 18F-Flúordesoxiglucosa de cuerpo entero en
pacientes oncológicos diabéticos tratados con
antidiabéticos orales”. Revista de la Sociedad
Española de Enfermería Radiológica. 2009; 6(3):
96. Edición Especial XIV Congreso Nacional de
la Sociedad Española de Enfermería Radiológica.
Lanzarote 2009. (comunicació oral)
I. Ferrero Febrer, C. Gámez Cenzano, E. Andía
Navarro, I. Liarte Trias, J.A. Cordero Ramajo,
M. Albadalejo Castaño, A. Canela Coll, F. Martínez
Torrens, A.F. Fernández Alarza. “Administración
de contraste yodado en los estudios PET-TC con
FDG en pacientes con patología tumoral torácica:
aspectos técnicos”. Revista de la Sociedad Española
de Enfermería Radiológica. 2009; 6(3): 119. Edición
Especial XIV Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Enfermería Radiológica. Lanzarote 2009.
(comunicació oral)
Assistència a cursos i congressos internacionals
14th Congress of the Internatinal Society of
Radiolabeled Blood Elements. Isorbe 2009 Antalya/
Turquia. A. Fernández León. 26 al 28 de març.
56th SNM Annual Meeting. Toronto. Canadà. L. Rodríguez Bel. 13 al 17 de juny.
Annual Congres of the EANM. Barcelona. Espanya.
A.P. Caresia Aróztegui. E. Carmona Asenjo. M.
Cortés Romera. A. Fernández León. J. Robles Barba.
L. Rodríguez Bel. Del 10 al 14 d’octubre.
2nd Barcelona International Imaging Symposium and
Course on PET/CT. Barcelona. Certification of Special
Competence in PET/CT. 18 hours. Course sponsored
by the European Association of Nuclear Medicine
and the European Society of Radiology. C. Gámez
Cenzano. A. Fernández León. J. Robles Barba.
Del 12 al 13 de novembre.
Assistència a cursos i congressos nacionals
“1r Curs teoricopràctic d’ecobroncoscopia”.
11 al 13 de febrer de 2009. Universitat de Barcelona.
Campus de Bellvitge. Hospital Universitari de
Bellvitge. 15 hores. C. Gámez Cenzano.
“Cirugía Oncológica guiada por la imagen en el año
2009”. Barcelona. 13 de febrer de 2009. M. Cortés
Romera. A. Fernández León.
XXI Jornades de la Societat Catalana de Medicina
Nuclear. 29 de maig de 2009. Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol. Badalona. J. Robles Barba.
50a Jornada de l’Agrupació de Radiòlegs de
Catalunya: “Diagnòstic per la Imatge en Oncologia:
Aportacions del PET-TC i SPET-TC i tècniques
radiològiques”. Hospital Universitari de Bellvitge.
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona, 19 de juny de 2009. 13 hores lectives. M. Cortés Romera.
E. Carmona Asenjo. C. Gámez Cenzano.
A. Fernández León. J. Robles Barba.
C E N T R E B E L LV I T G E
Cursos de formació continuada. “XXXII Annual
Congress of European Association of Nuclear
Medicine – EANM ‘09” (21 CME credits). Activitat
acreditada per l’American Medical Association
Towars the Physician’s Recognition Awards (PRA).
Barcelona, octubre de 2009. A.P. Caresia Aróztegui.
Mariona Vilagran. Radiologia. UDIAT. (Abril)
“VII Curso de Instrumentación y Control de Calidad
en Medicina Nuclear”. Organitzat pel Servicio
de Investigaciones August Pi y Sunyer (IDIBAPS).
Hospital Clínic de Barcelona, 18-20 novembre 2009.
Acreditat per la Comissió de Formació Continuada
de l’SNS amb 3,1 créditos. E. Carmona Asenjo.
Raquel Pérez. Radiologia. HU Bellvitge. L’Hospitalet
de Llobregat. Barcelona. (Juny)
Paula Notta. Medicina Nuclear. H.U. Bellvitge.
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. (Abril-setembre)
Angel Sánchez Montáñez. Radiologia. UDIAT. (Juny)
Helena Fernández Termes. Radiologia. H.U. Josep
Trueta. Girona. (Setembre)
“Curs Bàsic de Tècniques de Radiodiagnòstic per la
Imatge (52 h)”. Societat Catalana de Radiologia i
Radiodiagnòstic per la Imatge. Barcelona, d’octubre
de 2008 a juny de 2009. Activitat acreditada pel
Consell Català de la Formació Continuada (10
crèdits). A.P. Caresia Aróztegui.
Dídac Ramal Leiva. Medicina Nuclear. H.U. Bellvitge.
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. (Octubredesembre)
Sessions de la Societat Catalana de Medicina Nuclear
(2008-2009). 1,8 crèdits. Activitat acreditada pel
Consell Català de Formació Continuada – Comisión
de Formación Continuada del Sistema Nacional de
Salud. A.P. Caresia Aróztegui.
Mobilització de pacients. Institut de Diagnòstic per
la Imatge. L’Hospitalet de Llobregat. 3 de febrer de
2009. M. Albadalejo Castaño. J.A. Cordero Ramajo.
I. Ferrero. Febrer. I. Liarte Trias. J. Navarro Herrera.
J. Villalón Mena.
Cursos presencials de català i superació examen
final: nivell Suficiència 3 (45 h). Consorci per a la
Normalització Lingüística. Barcelona. C. Gámez
Cenzano.
“Curs de suport vital bàsic” (no metges). Col·legi
Oficial de Metges. Barcelona. 18 de febrer de 2009.
M. Albadalejo Castaño. A. Canela Coll. J.A. Cordero
Ramajo. I. Ferrero Febrer. I. Liarte Trias.
Cursos presencials de català i superació examen final:
nivell Bàsic 1 (45 h). Consorci per a la Normalització
Lingüística. Barcelona. J Robles Barba.
Curs “Auditor de Qualitat”. Universitat Oberta de
Catalunya (UOC). Març-juny de 2009. C. Arans Pérez.
Estades de metges residents
Laura Valls Masot. Radiologia. H.U. Josep Trueta.
Girona. (Gener-febrer)
Roberto Llorens. Radiologia. Hospital La Fe. Valencia.
(Març)
50
Susana Rossi. Medicina Nuclear. H. Vall d’Hebron.
Barcelona. (Març-maig)
Lluis Riera. Radiologia. UDIAT. (Desembre)
Formació de la resta del personal
Curs “Supervisió”. Col·legi oficial d’infermeria.
Barcelona. 16, 23, 30 d’abril i 7 i 14 de maig 2009.
I. Ferrero. Febrer.
Congreso internacional sobre el Desarrollo
Académico y Profesional de la Enfermería. Niveles
competenciales y ámbito laboral. Huelva. 20-23 de
maig de 2009. J.A. Cordero Ramajo.
50a Jornada de l’Agrupació de Radiòlegs de
Catalunya: “Diagnòstic per la Imatge en Oncologia:
Aportacions del PET-TC i SPET-TC i tècniques
radiològiques”. Hospital Universitari de Bellvitge.
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 19 de juny de
2009. 13 hores lectives. M. Albadalejo Castaño.
A. Canela Coll. J.A. Cordero Ramajo. I. Ferrero
Febrer. I. Liarte Trias.
Seminari de la Llei de protecció de dades. Institut de
Diagnòstic per la Imatge. Barcelona, 14 d’octubre (2 h). C. Arans Pérez. I. Ferrero. Febrer.
XIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Enfermería Radiológica (SEER). Lanzarote, 28-30
d’octubre de 2009. J.A. Cordero Ramajo. I. Ferrero.
Febrer. I. Liarte Trias.
Cursos presencials de català i superació examen
final: nivells Suficiència 3 (45 h). Consorci per a
la Normalització Lingüística. Barcelona. N. Ferrer
Villanueva.
Altres activitats rellevants
Docència. Assignatura de Medicina Nuclear. Ajudant
de classes pràctiques. Seminaris teòrics. Universitat
de Barcelona. Unitat docent de Bellvitge. C. Gámez
Cenzano.
Docència. Assignatura de Tècniques de Imatge.
Classes teòriques de Medicina Nuclear. Cursos
2008-09 (4 h) i 2009-10 (4 h). Facultat de Medicina.
Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
C. Gámez Cenzano.
Docència. Assignatura de Radiologia Odontològica
Bàsica. Classes teòriques de Medicina Nuclear.
Universitat Internacional de Catalunya (UIC). C. Gámez Cenzano.
“The Best Oral Presentation Award”. A. Fernández,
L. Rodríguez-Bel, M. Cortés, A. Vidaller, O. Gas,
M. Murillo, Y. Ricart, C. Gámez, R. Pujol, J. Martín
C E N T R E B E L LV I T G E
Comín. “PET/CT with 18F-Fluorodeoxyglucose in
patients with fever of unknown origin” ISORBE
2009. 14th Congress of the International Society of
Radiolabeled Blood Elements. 26-28 de març 2009.
Antalya. Turquia.
President de la V Jornada de Formación Continuada
de la Sociedad Española de Enfermería Radiológica
(SEER). Madrid. 14 d’abril de 2009. J. Cordero
Ramajo.
Membre del Comitè Científic de l’Annual Congres
of the EANM 10th-14th October, 2009. Barcelona.
Espanya. M. Cortés Romera.
President del Comitè Científic del XIV Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Enfermería
Radiológica (SEER). Lanzarote. 28-30 d’octubre
de 2009. J.A. Cordero Ramajo.
Membre del Comitè Científic del XIV Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Enfermería
Radiológica (SEER). Lanzarote, 28-30 d’octubre
de 2009. I. Liarte Trias.
Redactor cap de la revista de la Sociedad Española de
Enfermería Radiológica (SEER). J.A. Cordero Ramajo.
51
Docència de classes pràctiques dels alumnes
de Tècnics Superiors per la Imatge de l’escola
Bonanova.
Docència de classes pràctiques dels alumnes de Tècnics Superiors per la Imatge del SAM Claret.
Docència del curs “Medicina Nuclear” de l’Escola
Bonanova. 26-28 d’octubre. (6 h). M. Albadalejo
Castaño. I. Ferrero Febrer.
Chairperson “Oncology PET: liver and esophageal
tumours”. Annual Congress of the EANM 10th14th October de 2009. Barcelona. J. Robles Barba.
Chairperson “Oncology PET: Lymphoma”. Annual
Congress of the EANM 10-14 d’Octubre 2009.
Barcelona. E Carmona Asenjo.
Chairperson “Oncology PET: Miscellaneous 3”.
Annual Congress of the EANM 10-14 d’Octubre
2009 2009. Barcelona. AP Caresia Aróztegui.
CENTRE LLEIDA
VIII Reunió Catalana-Balear de Neuro-Oncologia
R. Begué, J. Diez
El Montanyà. Barcelona, 11-12 de juny de 2009
XXXVIII Reunión de la Sociedad Española de
Neurorradiologia
R. Begué
Còrdova, 1-3 d’octubre de 2009
IX Congreso de la Sociedad Española de Diagnóstico
de Abdomen. Taller de colonoscopia virtual
M. Gil.
Valladolid, 28-30 d’octubre de 2009
II Congreso Nacional de Radiología de Urgencias
J. Diez
Madrid, 29-30 d’octubre de 2009
Formació de la resta del personal
4º Curso de la Tecnología de la Tomografía
Computerizada Helicoidal Multicorte y sus
aplicaciones clínicas
A. Oliva, M. Teixidó
Barcelona, 16-17 de desembre de 2009
Curs “Operador d’instal·lacions de radiodiagnòstic”
L. Terés
Barcelona, 16-18 de juny de 2009
54
CENTRE LLEIDA
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
Assaigs clínics
La unitat col·labora en tots els assaigs que es
realitzen a l’hospital que necessiten la realització
d’una exploració de MN.
Assistència a cursos i congressos nacionals
Cirugía Oncológica guiada por la imagen. Año 2009
Dra. Ana Gloria Villas, Dra. Teresa Canela
13 de febrer de 2009, Barcelona
XXI Jornades Catalanes de M.N.
Dra. Villas, Dra. Canela, Bea López (DUI)
29 de maig de 2009, Badalona
VI Jornades Grupo PET (SEMN)
Dra. Canela
18 i 19 de juny de 2009, Madrid
Curs de formació per a operadors d’instal·lacions
radioactives
Sergi Ruiz (DUI)
Del 5 al 26 de juny de 2009, Barcelona
Congrés Europeu de Medicina Nuclear (EANM)
Dra. Canela
13 i 14 d’octubre de 2009, Barcelona
VII Curs “Instrumentación y control de calidad en
Medicina Nuclear”
Sergi Ruiz (DUI)
del 18 al 20 de novembre de 2009, Barcelona
56
XXVI Curs “Cardiologia nuclear clínica”
Bea López (DUI)
Del 25 al 27 de novembre de 2009, Barcelona
Estades de metges residents
Aquest ha estat el primer any que hem tingut un
resident de radiologia durant 2 mesos a la nostra
unitat realitzant la seva rotació per MN.
Estades d’altres professionals sanitaris
Hem col·laborat amb la formació en pràctiques de MN amb 6 tècnics de Diagnòstic per la Imatge.
Gràfic 45. Activitat mensual comparada 2008-2009.
Unitat de Medicina Nuclear - Centre Tarragona
300
250
200
150
100
50
0
2008
2009
G
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
205
193
239
103
88
138
155
77
150
253
148
200
101
177
121
145
71
147
104
170
28
199
0
216
C E N T R E TA R R A G O N A
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
Projecte d’investigació
Comunicacions internacionals
Participació, conjuntament amb l’Institut
d’Investigació Sanitària Pere Virgili en l’estudi “El
receptor dominio discoideo (DDRI): su asociación con
alteraciones de la mielina en la esquizofrenia y su
función en el proceso de mielinización del SNC”.
“A case of reversible cerebral vasoconstriction
syndrome associated with subarachnoid
haemorrhage and ischaemic stroke”
X. Ustrell, A. Pellise, J. Viñas, D. Villa, A. Ramos,
R. Mares
Comunicació en forma de pòster electrònic
18th European Stroke Conference ESC 2009
26-29 de maig de 2009. Estocolm
“Cerebral air embolism as a cause of stroke after
removal of a central venous catether”
A. Pellise, X. Ustrell, J. Viñas, V. Ruiz, A. Guedea, T. Sempere, R. Mares
Comunicació en forma de pòster electrònic
18th European Stroke Conference ESC 2009. 26-29
de maig de 2009. Estocolm
Grup d’investigació nacional sobre el projecte
d’implantació de l’“Extensió total del mesorecto en
la neoplasia rectal baja”.
Projecte “Vikingo”, conjuntament amb el Servei de
Cirurgia i Anatomia Patològica.
Projecte d’investigació “Protocol Cellerix” sobre el
tractat de fístules perianals complexes, amb cèl·lules
mare del teixit adipós.
Ponències nacionals
“Patologia medul·lar tumoral y vascular. Aspectes
morfològics. RM”
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya.
Memorial Lluís Canosa.
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
Dra. Salvadó
Sessió “Lectura de casos” del III Congrés Nacional
de Radiòlegs de Catalunya Memorial Lluís Canosa.
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
Dr. Guedea
“Curso Interdisciplinar de Cardiología. Nuevas
aplicaciones de cardio-RM”
Dr. Guedea
“Curso Interdisciplinar de Cardiología. Nuevas
aplicaciones de cardio TC”
Dr. Vives
60
Comunicacions nacionals
“Encefalitis límbica paraneoplásica anti-mA”
E. Ñasco, X. Ustrell, A. Pellisé, J. Viñas, E. Salvadó,
I. Arbeloa, R. Mares.
XIII Reunió Anual de la Societat Catalana de
Neurologia
XXIII Curs “Actualització en Neurologia”
Comunicació oral
Montserrat, 20-21 de març de 2009
“Hipoacusia sobtada: troballes a la RM”
S. Rosa, E. Salvadó, A. Ramos, D. Villa, A. Samitier,
F.J. Avilés
Comunicació oral
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Memorial Lluís Canosa
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
“Fístula arteriovenosa dural: una malformación
vascular adquirida”
Presentació d’un cas i revisió de manifestacions
clínico-radiològiques
D. Villa, A. Ramos, X. Ustrell, A. Guedea,
MA De Miquel, S. Rosa
Comunicació oral
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Memorial Lluís Canosa
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
“Infarto cerebral secundario a embolismo aéreo
por vía retrógrada tras retirada de cateter venoso
central”
C. Delgado, A. Guedea, A. Pellisé, T. Sempere,
S. Rosa, C. Gómez
Comunicació en forma de pòster electrònic
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Memorial Lluís Canosa
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
“Tumores de oído medio y conducto auditivo
externo. Revisión a propósito de un caso de
metástasis de adenocarcinoma de recto”
M. Larios, E. Salvadó, J.J. Sirvent, D. Villa, S. Rosa,
A. Saurí
Comunicació en forma de pòster electrònic
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Memorial Lluís Canosa
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
C E N T R E TA R R A G O N A
Assistència a cursos i congressos nacionals
“Curso Teórico-práctico de imagen cardiovascular
no invasiva”
Fundación Jiménez Díaz
Madrid, 2-3 de febrer
Dr. Vives
49a Jornada de l’Agrupació de Radiòlegs de
Catalunya. “Aplicacions avançades del TC Multitall”
Centre Mèdic Teknon. Barcelona, 27 de març.
Dra. Magarolas
XI Curs internacional “Diagnóstico por la ImagenImagen en oncologia: pulmón, colon, mama y
próstata”
Barcelona, 19-21 de març
Dra. Magarolas
“Focus Creu Blanca. Imagen Cardiaca Avanzada”
Barcelona, 3 d’abril de 2009
Dr. Vives, Dr. Guedea “V Curso Nacional de
Neurorradiologia. Neurorradiologia en patologia
neurodegenerativa y desmielinizante del SNC”
Tarragona, 28-29 de maig de 2009
Dr. Samitier, Dra. Salvado
XI Congreso de la SEDIM
Bilbao, 11-13 de juny de 2009
Dra. Magarolas 50a Jornada de l’Agrupació de
Radiòlegs de Catalunya. “Diagnòstic per la imatge
en oncologia: aportacions del PET-TC i SPECT-TC i
tècniques radiològiques”
Hospital Universitari de Bellvitge
Barcelona, juny de 2009
Dr. Guedea, Dr. Saurí
XXXVIII Reunión de la SENR
Còrdova, 1-2-3 d’octubre de 2009
Dra. Salvadó
61
“Curso de mama ‘doctor to doctor’ Training un
Breast. RM”
Clinica Quirón. Madrid, 22-23 d’octubre de 2009
Dra. Magarolas
Congrés Nacional d’Infermeria
Lanzarote
Amèlia Salvat
28-30 d’octubre 2009
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Memorial Lluís Canosa
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
Dra. Salvadó, Dr. Guedea
Curs “RM de la teoria a la pràctica”
Hotel Melià
Barcelona
Álvaro Labata, Francesc Ramon
De l’11 al 14 de novembre de 2009
“Resolució de conflictes. Curs IDI”
Hospital Joan XXIII de Tarragona, 25 de novembre
de 2009
Dra. Salvadó, Dr. Vives, Dra. Magarolas
Estades de metges residents
Dra. Larios: RM, març-maig de 2009
Dra. Rosa: RM, febrer, juny, juliol, agost de 2009
Formació de la resta del personal
Cursos DUE/TER
3r curs “Dx intervencionista de mama”
Bilbao 11, 12 i 13 de juny de 2009
Sonia Villarreal
“Curs teòric pràctic d’actuació professional en
l’àmbit hospitalari: pla d’acollida”
Hospital Joan XXIII. Tarragona
Presenta: Anna Pastó Gonzalez
15 de juny de 2009
II Curs “Cardioimagen M.N. TC multidetector y RM”
Hospital Clínic de Barcelona
Francisco Peralbo, Manuela Nieto
28-30 d’octubre de 2009
II Curs “Proves de diagnòstic per la omatge”
Hospital Joan XXIII. Tarragona
Ponents i assistents: Manuela Nieto, Sonia Villarreal,
Francesc X. Ramon, Roser Contra, Patxi Villalba
Assistents: Noelia Custodio, Francisco Peralbo,
Álvaro Labata, Amèlia Salvat
23 d’octubre a 24 de novembre de 2009
“Gestió de conflictes”
25 de novembre
Hospital Joan XXIII
Manuela Nieto, Francisco Peralbo, Sonia Villarreal
“Pràctiques de mama”
Girona
Sonia Villarreal
18 de desembre de 2009
Professorat
Professors de l’Institut d’Ensenyament Secundari
Cal·lipolis en el cicle “Imatge per al Diagnòstic”
Francesc Ramon Anglada: Imatge Analògica i TC
multitall
Amèlia Salvat Marlés: Imatge Digital i Ressonància
Magnètica
CENTRE BADALONA
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
Docència
Ponències nacionals
“Actualització i Avenços en Radiologia Toràcica”
M.C. Sánchez Torres. Programa de Doctorat en
Medicina Interna. Facultat de Medicina Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol. Maig de 2009
Revisió per RM de tumors cerebrals. Dra. Ana
Massuet. Congrés de la Societat de Neurologia
Catalana. 2009.
Projectes d’investigació
Dr. Javier Arce. School of MRI 2009. “Advanced MR
Imaging of the Musculoesketal System”. Santiago de
Compostel·la. 12 de novembre de 2009.
S’ha continuat col·laborant amb el projecte
“eTUMOUR”.
Permanència i participació en el projecte europeu
“Vikingo” per a la tutela en el tractament de càncer
de recte.
Assaig clínic multicèntrico: “DIAS-3 Desmoteplase
(INN) in Acute Ischemic Stroke: Phase III”.
Estudi ASIA: “Mecanismos básicos implicados en
el desarrollo y la progresión de la arterioesclerosis
intracraneal asintomática: estudio de base
poblacional”.
Assaig clínic multicèntric: “CORTEM Corticoterapia
Oral en Megadosis para el tratamiento del brote de
Esclerosis Múltiple”.
Assaig clínic INFORMS: “Estudio multicéntrico
aleatorizado doble ciego controlado con placebo
para comparar eficacia y seguridad del 1,25 mg
FTY720 en pacientes con esclerosis múltiple primaria
progresiva”.
Assaig CELLERIX: “Ensayo de tratamiento avanzado
de la fístula perianal. Estudio Fase III multicentrico,
doble ciego, randomizado para evaluar eficacia de
seguridad de células madre expandidas derivadas de
tejido adiposo para tratamiento de fístula perianal
compleja en Crohn”.
63
Assistència a cursos i congressos internacionals
Dra. Sira Domènech. ECNR Diagnostic and
Interventional. “Vascular Diseases” Tarragona,
octubre de 2009.
Dra. A.Massuet, Dra. A. López, Dra. S. Domenech.
ECNR Diagnostic and Interventional .”Tumors and
tumors –like vascular lesions”. Roma, 20-24 de març
de 2009.
Dr. A. López Soriano. “Advanced Neuroimaging
MR”. Budapest 2009.
Dra. M. Carmen Sánchez Torres. “European Society
of gastrointestinal and abdominal radiology ESGAR”.
València, 23-26 de juny de 2009.
Assistència a cursos i congressos nacionals
Dra. Sira Domènech. “Cambiando el curso de la
Esclerosis Múltiple”. Hotel AC Diplomatic. Barcelona,
16-17 d’octubre de 2009.
Dra. Sira Domènech. VIII Reunió Catalano-Balear de
Neuro-oncología. Barcelona, 11-12 de juny de 2009.
Estades de metges residents
Durant l’any 2009, hem realitzat formació a
metges residents de les especialitats de neurologia,
neurocirurgia i radiodiagnòstic de l’Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol:
Neurocirurgia:
Dr. Xavier Málaga (maig)
Neurologia:
Dra. Dolores Vilas Rolán (juliol i agost)
Dr. Salvador Sierra San Nicolás (novembre i
desembre)
Dr. David Carrera Giraldo (desembre)
Radiologia:
Dr. Santiago Mourelo (gener a març)
Dr. Ivan Urra (abril a juny)
Dra. Margarita Vargas (octubre a desembre)
Estades d’altres professionals sanitaris
Pregrau:
Jaime Sánchez, estudiant del cicle formatiu de grau
superior d’Imatge per al Diagnòstic de l’Escola
Bonanova, va estar de març a juny en període de
pràctiques.
Han passat per la unitat diversos estudiants
d’infermeria de l’Escola d’Infermeria de l’Hospital del Mar durant 2-3 dies cadascun.
Formació de la resta del personal
Curs “Mobilització de pacients”. Unitat RM
Badalona. 2 hores.
A. Capilla, Ll. Magriñá, C. Gómez, M. Bernardino,
R. López Corpas, A. López, A. Massuet, J. Niño,
I. Roca.
Seminari de la Llei de protecció de dades.
14 d’octubre de 2009. 2 h. SSCC IDI. Barcelona. M. Díaz, I. Damián.
CENTRE BADALONA
“Els models de la comunicació”. 11 de febrer de
2009. 9 hores.
J. Arce, I. Damián, S. Domènech, C. Gómez, F. León,
A. López, R. López, Ll. Magriña, A. Massuet, M.C.
Sánchez, M. Tomás.
Personal tècnic i DI
“Protocolos y normativa de seguridad. De la teoría
a la práctica en RM”. Barcelona, 12-14 de novembre
de 2009. J.Gili, M. Díaz.
Assistència a cursos i congressos:
Altres activitats rellevants
“Módulo de Biofísica de la RM Clínica”. ESRMC. 2931 de gener de 2009. Valladolid.
M. Teresa Bernardino, M. Luz Andrés.
La nostra supervisora d’infermeria, Montse Díaz,
ha participat com a codirectora del “V Curso de
resonancia magnética: de la teoría a la pràctica”,
que va tenir lloc a l’Hotel Melià de Barcelona els dies
12-14 de novembre de 2009.
“Imatge diagnòstica de la mama, SOC”. 60 hores.
abril de 2009. Barcelona. M. Díaz.
“Módulo de Semiología y Aplicaciones en RM
Clínica”. ESRMC. 23-25 abril. Málaga. M. Tomás.
“De la teoría a la práctica en RM”. 20 hores de
durada. 12-14 de novembre de 2009. Barcelona. J.
Sánchez, M. Sánchez.
XIV Congreso de la Sociedad Española de Enfermería
Radiológica. Lanzarote, 26-28 d’octubre 2009. L.
Magriñá.
Ponències:
“Procedimientos de seguridad en RM”. 25 Curso
de biofísica de la resonancia magnética clínica.
Barcelona, 2 de juny de 2009. M. Díaz.
“La sala de exploración y tipos de imanes. De la
teoría a la práctica en RM”. Barcelona, 12-14 de
novembre de 2009. M. Díaz.
“Elementos que puede llevar el paciente. De la teoría
a la práctica en RM”. Barcelona, 12-14 de novembre
de 2009. M. Díaz.
64
“Estudios músculo-esquelético. De la teoría a la
práctica en RM”. Barcelona, 12-14 de novembre de
2009. M. Díaz.
La Dra. Sira Domènech ha completat amb èxit el cicle
de formació de l’European Course of Neuroradiology
Diagnostic and Interventional.
Gràcies al sistema SAP, s’ha consolidat la relació
mitjançant teleradiologia amb la unitat de RM IDI
Girona.
CENTRE BADALONA
Unitat de Medicina Nuclear
L’activitat
Unitat de Medicina Nuclear
Durant l’any 2009, la Unitat de Medicina Nuclear
del Centre Badalona ha dut a terme 4.266
exploracions, el que representa un augment d’un
20,30% d’activitat respecte al 2008, en què es
van realitzar 3.546 proves.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Crta. De Canyet, s/n
08916 Badalona
Tel. 93 497 89 57
Fax 93 497 39 82
Aquesta unitat està gestionada pel Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari
Germans Trias i Pujol de Badalona.
Responsable:
Dr. Manel Fraile López-Amor
El parc tecnològic
• Gammacàmera de dos capçals
Millenium MG.GE Medical Systems
Gràfic 49. Activitat mensual comparada 2008-2009.
Unitat de Medicina Nuclear - Centre Badalona
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2008
2009
65
G
F
M
A
M
J
J
A
220
366
216
378
223
431
251
380
335
327
224
384
305
394
270
204
S
O
N
198 1.023 199
336 419 411
D
82
236
CENTRE TORTOSA
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
Assaig clínics
Formació resta personal
Segon any de participació en la fase III de l’estudi
BRAVO (Benefit-Risk Assessment of Avonex and
Laquinimod) que tindrà una durada de 3 anys.
“Introducción biofísica de la Resonancia Magnética
aplicada a la clínica”
Silvia Ayora Membrado
Dr. Gili
Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. Barcelona,
del 2 al 5 de juny de 2009
Assistència a cursos i congressos nacionals
Curs “Gestió per processos”
Dra. M. José Loriente Martín
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, 27 i 28 d’abril
de 2009.
Curs “RM cos sencer”
Dra. M. José Loriente Martín
CRC Diagnòstic per la Imatge
Hospital Sagrat Cor Barcelona, 21 de maig de 2009
“V Curso Nacional de Neurorradiología”
Dra. M. José Loriente Martín
S.E.N.R.
Tarragona, 28 i 29 de maig de 2009
XXXVIII Reunión de la Sociedad Española de
Neurorradiología
Curso monográfico: Urgencias en neurología
Dra. M. José Loriente Martín
S.E.N.R.
Còrdova, 30 de setembre, 1 i 2 d’octubre de 2009
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Dra. M. José Loriente Martín
ACRAM
Sitges, 22, 23 i 24 d’octubre de 2009
67
Curs-Taller d’anàlisi i gestió de conflictes
Montserrat Cid Glynn
Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Delegació Territorial de Terres de l’Ebre. Tortosa,
del 16 de febrer al 16 de març de 2009. Sessió de
seguiment 20 d’abril de 2009. (24 hores lectives)
Curs-Taller interactiu d’higiene de mans “Ara toca,
ara no toca”
Esther Pla, Silvia Ayora, Cristina Pérez, Montserrat
Cid Glynn, Carles Albiol, Albert Solé, Feliciano
Gómez i M. José Loriente.
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, setembre 2009
Gestió de conflictes
Dario Manteca, Feliciano Gómez, Cristina Pérez i
Carles Albiol
IDI-Tarragona, 25 de novembre de 2009
Altres activitats rellevants
Seminari sobre la Llei orgànica de protecció de dades
Pilar Miquel Caldés i Mercè Villó Antó
IDI-Barcelona, 29 de gener de 2009
50a Jornada de l’Agrupació de Radiòlegs de
Catalunya
Dra. M. José Loriente Martín
Servei de Diagnòstic per la Imatge
Hospital Universitari Bellvitge, Barcelona, 19 de juny
de 2009
Segona sessió del seminari sobre la Llei orgànica de
protecció de dades.
Montserrat Cid Glynn
IDI-Barcelona, 14 d’octubre de 2009
CENTRE GIRONA
Reconeixement del grup de recerca del centre Grup
de Gràfics i Imatge (GI) com a grup de recerca
consolidat de la Generalitat per al període 20092013. Modalitat B. L’investigador principal és Mateu
Sbert Casasayas. Exp 2009 SGR.
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT
DE RECERCA I DOCÈNCIA
El Dr. Salvador Pedraza és membre de l’“Imaging
Commitee” de l’assaig clínic internacional “DIAS”
sobre el tractament en fase aguda d’infart cerebral.
Últim any del projecte “Análisis del valor diagnóstico
y terapeútico de la tractografía en el infarto
cerebral agudo”. Entitat finançadora: BECA FIS.
Ref. PI060745. Durada: 2006-2009. Investigador
principal: Salvador Pedraza.
Col·laboracions en societats professionals
El Dr. Pedraza ha continuat les funcions de director
de Publicacions de la SERAM amb presentació en
el Senat d’Espanya de la situació a escala estatal de
la manca de radiòlegs i tècnics de diagnòstic per la
imatge.
Tot això segueix avalant la capacitat de gestió del
centre IDI Girona i la seva implicació externa.
Tanmateix, destaca la publicació de radiologia
essencial, que constitueix un text de referència per
a tots els radiòlegs de parla castellana i del que
Salvador Pedraza n’ha estat un dels directors.
L’activitat
Durant aquest any, s’han dut a terme 19.166 estudis
de TC, la qual cosa suposa un increment del 2,94%,
i 8.089 exploracions de RM, amb un increment del
4,64% respecte a l’any anterior.
Globalment, el centre ha realitzat 27.255 estudis,
amb un increment mitjà del 3,43% d’activitat. No hi
ha hagut canvis en la distribució de les exploracions
realitzades segons àrea anatòmica o procedència.
Projectes d’investigació
Concessió i inici del projecte “Validación de nuevos
parámetros de difusión tensor como biomarcadores
de imagen en el infarto cerebral. Estudio anatómico
de tracto corticoespinal”. Entitat finançadora: BECA
FIS. Ref. PS09/00596. Coordinat amb el projecte
“Estudio longitudinal de imagen por resonancia
magnética de la degeneración de sustancia
blanca generada por el déficit neurovascular en
rata”. Durada: 2009-2012. Investigador principal
(coordinador): Salvador Pedraza.
Estudi “ I-Know”. “Información integrada desde la
molecula al hombre: Knowledge descubrimiento
de conocimientos que aceleren el desarrollo de
fármacos y personalicen el tratamiento en el infarto
cerebral agudo”. Ref.: 027294. Beca Europea (VI
programa marco). Durada: 2006-2010. Coordinador:
Leif Ostergard. Investigador principal local: Salvador
Pedraza.
Projecte “CDTEAM Línea B-Angiolab-CardioLab.
Data Acquisition Protocol (SAP) and description of
research aims”. Codi CICYT. Investigador principal:
Alejandro Frangi. 2007-2009. Salvador Pedraza
i Gerard Blasco participen com a investigadors
associats.
Projecte “Telediagnòstic per la imatge a partir de la
plataforma Starviewer”. Convocatòria 2008 d’ajuts
a projectes de R+D relacionats amb la recerca en
Ciències de la Salut. Investigador Principal Josep Lluis
Marzo.
71
Projecte “Predicción del crecimiento del hematoma
cerebral mediante la valoración de la extravasación
de contraste en la RM cerebral: estudio prospectivo”.
Entitat finançadora: “BECA FIS” REF PS09/02451.
Durada: 2009-2012. Investigador col·laborador:
Sebastián Remollo. Investigador Principal: Yolanda Silva.
Projecte “Salem: toolkit para la segmentación
automática de lesiones de EM en RM”. Entitat
finançadora: CIDEM. REF VALTEC09-1-0025.
23-Setembre-2009. Durada: 2009-2012.
Investigador col·laborador: Ana Quilés, Gemma
Laguillo. Investigador Principal: Xavier Lladó.
Projecte “SALEM: Segmentación automática de
lesiones de esclerosis múltiple en imágenes de
ressonància magnética”. Entitat finançadora: FIS.
Ref. PI09/91018. 23 de setembre de 2009. Durada:
2009-2012. Investigador col·laborador: Ana Quilés,
Gemma Laguillo. Investigador principal: Xavier Lladó.
Assaigs clínics
Assaig clínic “Eficacia del Desmoteplase como
tratamiento trombolítico en fase aguda del infarto
cerebral. (DIAS III)”. Promotor: Lunbeck. Investigador
principal: Salvador Pedraza. “Estudio fase III,
aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos
controlado con placebo, para evaluar la eficacia y
seguridad de desmoteplasa en el tratamiento del
infarto cerebral isquémico agudo”, amb el codi
12402A, número EudraCT 2008-000622-40 i codi
intern del CEIC 12402ª.
“Brainsgate. A multicenter, randomized, double blind,
sham control, parallel arm trial to asses effectiveness
and safety of the ischemic stroke system ISS, as
an adjunto to standard of care in subjects with
acute ischemic stroke. Ensayo Fase III”. 2009-2011.
Investigador col·laborador: Salvador Pedraza.
“Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego,
controlado con placebo, con grupos paralelos, para
comparar la eficacia y seguridad de 1,25 mg FTY720
CENTRE GIRONA
administrado por vía oral una vez al día versus
placebo en pacientes con esclerosis múltiple primaria
progresiva”, amb codi de protocol CFTY720D2306.
Promotor: Novartis.
el tratamiento del cáncer de mama localmente
avanzado o metastásico positivo para ErbB-2”. Codi
promotor 3144A2-3003-WW. Codi EudraCT: 2008005425-11. Promotor: Wyeth Farma.
“AX200 para el tratamiento del accidente cerebral
isquémico. Un estudio de fase II multinacional,
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado
con placebo”. Codi de protocol: AX200-101. Codi:
AX200-101. Núm. EudraCT: 2008-006444-19.
Promotor: Sygnis Bioscienca.
Publicacions internacionals
“Estudio de pazopanib frente a sunitinib en el
tratamiento de sujetos con carcinoma de células
renales localmente avanzado y/o metastásico”. Codi
de protocol: VEG108844. Codi EudraCT: 2008002102-19. Promotor: GlaxoSmithKline, SA.
“Estudio aleatorizado, abierto, fase III de
quimioterapia basada en taxanos y lapatinib o
quimioterapia basada en taxanos y trastuzumab
como tratamiento de primera línea en pacientes con
cáncer de mama metastásico HER2/ErbB2 positivo”.
Codi de protocol: EGF108919. Codi EudraCT: 2007004568-27. Promotor GlaxoSmithKline, SA.
“Ensayo clínico abierto de fase Ib, con tratamiento
continuo una vez al día vía oral con BIBW2992 y
Sirolimus (Rapamune®) en pacientes con carcinoma
no microcítico de pulmón con una mutación de
EGFR y/o con enfermedad en regresión tras erlotinib
(Tarceva®)”. Codi: 1200.70. Codi EudraCT: 2009010432-18. Promotor: Boehringer Ingelheim España.
“Estudio fase III, multicéntrico, multinacional,
aleatorizado, doble ciego de imc-1121b más
docetaxel frente a placebo más docetaxel en pacientes
con cáncer de mama her2-negativo, irresecable,
localmente recurrente o metastásico no tratadas
previamente”. Codi Imcl: cp12-0606/trio-012. Codi
EudraCT: 2008-001727-65. Promotor: Geicam.
“Estudio de fase 3, aleatorizado y abierto, de
neratinib frente a lapatinib más capecitabina en
72
“Diagnostic value of apparent diffusion coefficients
to differentiate benign from malignant vertebral
bone marrow lesions”. Balliu, E.; Vilanova, J.C.;
Peláez, I.; Puig, J.; Remollo, S; Barceló, C.; Barceló, J.;
Pedraza, S. Eur J Radiol. 2009;69:660-566.
“A kindred with cerebellar ataxia and
thermoanalgesia”. Genis, D.; Ferrer, I.; Solé,
J.V.; Corral, J.; Volpini, V.; San Nicolás, H.; Gich,
J.; Ramió-Torrentà, L.; Ferrándiz, M.; Puig, J.;
Márquez, F. J Neurol Neurosurg Psychiatry. Maig de
2009;80(5):518-23. Epub, 18 d’agost de 2008.
“Semiautomated method for brain hematoma and
edema quantification using computed tomography”.
Bardera, A.; Boada, I.; Feixas, M.; Remollo, S.; Blasco,
G.; Silva, Y.; Pedraza, S. Computerized Medical
Imaging and Graphics. 2009;33: 304-311.
“Intravenous desmoteplase in patients with acute
ischaemic stroke selected by MRI perfusion-diffusion
weighted imaging or perfusion CT (DIAS-2): a
prospective, randomised, double-blind, placebocontrolled study”. Hacke, W.; Furlan, A.J.; Al-Rawi,
Y.; Davalos, A.; Fiebach, J.B.; Gruber, F.; Kaste,
M.; Lipka, L.J.; Pedraza, S.; Ringleb, P.A.; Rowley,
H.A.; Schneider, D.; Schwamm, L.H.; Leal, J.S.;
Söhngen, M.; Teal, P.A.; Wilhelm-Ogunbiyi, K.;
Wintermark, M.; Warach, S. Lancet Neurol. Febrer de
2009;8(2):141-50. Epub, 25 de desembre de 2008.
“Intraventricular fibrous tumor: a case report”.
Boada, M.; Gómez, E.; Puig, J.; Pedraza, S.
Radiologia. Setembre-octubre de 2009;51(5):512-5.
“MR Imaging biomarkers on ischemic stroke.
Validation criteria of primary Imaging biomarkers”.
Pedraza, S.; Puig, J.; Blasco, G.; Daunis, J.; Boada,
I.; Bardera, A.; Prats, A.; Castellanos, M.; Serena, J.
Drug News Perspective. 2009;22 (8):1-6.
“Wallerian Degeneration in the Corticospinal Tract
Evaluated by Diffusion Tensor Imaging Correlates
wit Motor Deficit 30 Days after Middle Cerebral
Artery Ischemic Stroke”. Puig, J.; Pedraza, S.; Blasco,
G.; Daunis-i-Estadella, J.; Prats, A.; Castellanos,
M.; Prados, F.; Boada, I.; Sánchez, J.; Remollo, S.;
Laguillo, G.; Serena, J. AJNR. 18 de març de 2010.
Epub, 2009.
“Value of diffusion-tensor imaging and fiber
tractography in the diagnosis and follow-up of
Marchiafava–Bignami disease”. Remollo, S.; Puig, J;
Aguirregomozcorta, M.; Gich, J.; Blasco, G.; Serena,
J.; Pedraza, S. European Journal of Radiology, 2009.
“Peripheral zone prostate cancer in patients with
elevated PSA levels and low free-to-total PSA ratio:
detection with MR imaging and MR spectroscopy”.
Vilanova, J.C.; Comet, J.; Barceló-Vidal, C.; Barceló,
J.; López-Bonet, E.; Maroto, A.; Arzoz, M.; Moreno,
A.; Areal, J. Radiology. Octubre de 2009;253(1):13543. Epub, 31 de juliol de 2009.
“Major hepatectomies are safe in patients with
cholangiocarcinoma and jaundice”. Figueras, J.;
Codina-Barreras, A.; López-Ben, S.; Soriano, J.;
Pardina, B.; Falgueras, L.; Castro, E.; Torres-Bahi, S.;
Ortiz, R.; Díaz, E.; Maroto, A.; Canals, E. Cir Esp.
Novembre de 2009;86(5):296-302. Epub, 30 de juliol
de 2009.
“Small bowel perforation by an unusual foreign
body”. Rodríguez-Hermosa, JI; Cañete, N; Artigau, E;
Gironès, J; Planellas, P; Codina-Cazador, A. Rev Esp
Enferm Dig. Setembre de 2009;101(9):639-41.
“Statistical Approach for Breast Density
Segmentation”. Oliver, A; Lladó, X; Pérez, E; Pont, J;
Denton, ER; Freixenet, J.; Martí, J. A J Digit Imaging.
9 de juny de 2009.
CENTRE GIRONA
“Carotid endarterectomy: description, results and
clinic evolution in 100 consecutive symptomatic
patients”. Martínez, R.; Silva, Y.; Gómez, E.; Amado,
J.; Sanjuán, E.; Serena, J. Neurologia. Juliol de
2009;24(6):391-8.
“Double aortic arch: an unreported anomaly with
Kabuki syndrome”. Moral, S.; Zuccarino, F.; LomaOsorio, P. Pediatr Cardiol. Gener de 2009;30(1):82-4.
“Sudden death: hypertrophic cardiomyopathy with
myocardial scarring and extremely rare coronary origin”.
Zuccarino, F.; Moral, S.; Pujol, E. Eur Heart J. Juny de
2009;30(11):1355. Epub, 24 de febrer de 2009.
“The promise of imaging biomarkers”. Pedraza,
Salvador et al. Thomson Reuters. Novembre de 2009.
Publicacions nacionals
“TC simple y avanzado en el estudio del ictus agudo”.
Pedraza, S.; Puig, J.; Gómez, E.; Laguillo, G.; Blasco,
G.; Serena, J. Llibre Diagnóstico del infarto cerebral.
Programa de formación en Neuroimagen en el ictus
agudo. Ed Luzán. Editor: Àlex Rovira, 2009.
“Objetivos y gestión de la investigación en un
departamento de diagnóstico por la imagen”.
Pedraza, S.; Benavente, V.; Puig, J.; Blasco, G.;
Boada, I. Revista Todo Hospital. 2009.
“¿Por qué un radiólogo debe publicar?” Pedraza,
S. Radiología, 2009;51(2):123-124.
“2010. Las publicaciones de la SERAM: Radiología
y mucho más”. Pedraza, S.; Martí Bonmatí, L.
Radiologia. Setembre-octubre de 2009;51(5):453-5.
Epub, 9 de setembre de 2009.
“Traumatismos de la columna vertebral y de la
medula espinal”. Pedraza, S.; Quiles, A.; Laguillo,
G. Capítol 56 del llibre Radiología Esencial. 2010.
A: Del Cura, J.L.; Pedraza, S.; Gayete, A.; editors:
SERAM Radiología Esencial (Tom I). Madrid: Editorial
73
Médica Panamericana, 2010, p. 100-17.
ISBN: 978-84-9835-182-8.
“Traumatismo craneal y maxilofacial”. Pedraza, S.;
Puig, J. Capítol 54 del llibre Radiología Esencial.
2010. A: Del Cura, J.L.; Pedraza, S.; Gayete, A.;
editors: SERAM Radiología Esencial (Tom I). Madrid:
Editorial Médica Panamericana, 2010, p. 100-17.
ISBN: 978-84-9835-182-8.
“Lesiones degenerativas e inflamatorias de la
columna vertebral”. Ruscalleda, J.; Pedraza, S.
Capítol 57 del llibre Radiología Esencial. 2010.
A: Del Cura, J.L.; Pedraza, S.; Gayete, A.; editors:
SERAM Radiología Esencial (Tom I). Madrid: Editorial
Médica Panamericana, 2010, p. 100-17.
ISBN: 978-84-9835-182-8.
“Actualización en el diagnóstico neurorradiológico de
la trombosis venosa cerebral”. Puig, J.; Pedraza, S.;
Blasco, G.; Serena, J. Radiología. 2009; 51(4):351–361.
“Comparación entre la inyección intratumoral y
peritumoral del radiotrazador para la localización
y biopsia del ganglio centinela en cáncer de mama
no palpable”. Mariscal, A.; Balliu, E.; Solà, M.;
Pérez de Tudela, A.; Fraile, M.; Julián, JF. Radiología.
2008.50.309-16.
“Discordancia unilateral ventilación/perfusión en
niño con cardiopatía congénita corregida”. Rubió,
A.; Ferran, N.; Balliu, E.; Uriel, S.; Galofré, P. Revista
Española de Medicina Nuclear. Vol. 28. Gener de 2009.
Comunicacions internacionals
“Role of MDCT in the management of blunt chest
trauma”
M. Febrer, M. Teixidor, L. Valls, E. Gómez, M. Osorio,
S. Pedraza
European Congress of Radiology, 2009
Viena, del 6 al 10 de març de 2009
European Radiology, 2009;19:S381
“Corticospinal Tract Damage Correlates With Clinical
Motor Deficit In The Chronic Phase Of Middle
Cerebral Artery Ischemic Stroke Patients”
J. Puig, G. Blasco, J. Daunis-i-Estadella, F. Prados,
A. Prats, I. Boada, J. Sánchez-González,
M. Castellanos, J. Serena, S. Remollo, G. Laguillo,
E. Gómez, A. Quiles, S. Pedraza
International Stroke Conference
San Diego, 20 de febrer de 2009
“Effect of plasma glutamate on infarct growth
depends on the magnetic resonance imaging
profile”
M. Castellanos, M. Sobrino, J. Puig, M. Jiménez,
O. Moldes, Y. Silva, S. Pedraza, J. Castillo,
A. Davalos, J. Serena
International Stroke Conference
San Diego, 20 de febrer de 2009
“Angio-Diffusion mismatch as a predictor of RTPA
response in middle cerebral artery acute ischemic
strolke”
J. Serena, M. Castellanos, J. Puig, L. Dorado, Y. Silva,
M. Jiménez, S. Pedraza, J. Castillo, A. Davalos, J. Serena
International Stroke Conference
San Diego, 20 de febrer de 2009
“Effect of plasma glutamate on infarct growth and
magnetic resonance imaging profile”
European Stroke Conference
M. Castellanos, M. Sobrino, J. Puig, M Jiménez,
O. Moldes, Y. Silva, S. Pedraza, J. Castillo,
A. Davalos, J. Serena
Estocolm, 26-28 de maig de 2009
“Brain tumor enhancement characteristics of asn
Albumin-binding Blood Pool Contrast Agent: Results
from and intraindividual comparative study with
conventional extracelular contrast agents”
A. Puig, G. Blasco, S. Remollo, G. Laguillo,
K. Bergmann, S. Pedraza
CENTRE GIRONA
Scientific Assembly and Annual Meeeting
RSNA 2009. Chicago
“Diffusion Tensor Imaging and Fiber Tractography
in stroke: Technique, Imaging Postprocessing and
Clinical Applications”. LL- NR4501
A. Puig, G. Blasco, F. Prados, I. Boada, A. Prats,
S. Pedraza
Scientific Assembly and Annual Meeeting
RSNA 2009. Chicago
“Wallerian degeneration imaging. Conventional MRI
and DTI findings”. LL-NR4489
A. Puig, G. Blasco, F. Prados, A. Prats, I. Boada,
S. Pedraza
Scientific Assembly and Annual Meeeting
RSNA 2009. Chicago
“Practical guidelines for optimizing MRI scanning
parameters”. LL-PH5504
G. Blasco, A. Puig, J. Sánchez, J. Baños, S. Pedraza,
Gili
Scientific Assembly and Annual Meeeting
RSNA 2009. Chicago
74
L. Valls, F. Zuccarino, M. Febre, S. Juanpere,
A. Maroto, S. Pedraza
Scientific Assembly and Annual Meeeting
RSNA 2009. Chicago
“High resolution structural and diffusion tensor
imaging of ex vivo human brainstem at 7 Teslas”
G. Soria, A. Prats, C. Justicia, A. Planas,
M. de Notaris, J. Puig, S. Pedraza
4th European Molecular Imaging Meeting.
Barcelona, del 27 al 30 de maig de 2009
Comunicacions nacionals
“La extravasación de contraste documentada por
RM se asocia a deterioro neurológico precoz y
mayor mortalidad intrahospitalaria en la hemorrágia
cerebral primaria”
S. Remollo, Y. Silva, K. Mowatt, J. Puig, J. Serena,
S. Pedraza
Congreso de la Sociedad Española de Neuroradiologia
Còrdova, 1-3 d’octubre de 2009
Neuroradiology 2009; 51 (12): 903-904
“Diagnostic algorithm for nontraumatic acute aortic
syndromes”
L. Valls, M. Febre, M. Bonfil, M. Teixidor, A. Maroto,
S. Pedraza
Scientific Assembly and Annual Meeeting
RSNA 2009. Chicago
“Estudi de la substància blanca cerebral mitjançant
tensor de difusió per RM: aspectes tècnics i
aplicacions clíniques”
J. Puig, G. Blasco, J. Daunís-i-Estadella, F. Prados,
A. Prats, S. Pedraza
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
“Ovarian cáncer: The value of MDCT for Diagnosis
and staging”
M. Febrer, M. Bonfill, L. Valls, S. Juanpere, J. Soriano,
S. Pedraza
Scientific Assembly and Annual Meeeting
RSNA 2009. Chicago
“Lesions hepàtiques que contenen greix: què ens
conduirà al diagnòstic?”
H. Termes, M. Febrer, J. Soriano, L. Valls, M. Teixidor,
A. Maroto
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
“Radiological Diagnosis and management of adrenal
incidentalomas”
“Espondilodiscitis tuberculosa. Fisiopatologia i
troballes radiològiques”
M. Teixidor, Peláez, P. Ortuño, E. Balliu, M. Rexach
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
“El papel del TC multidetector (TCMD) y de la
Ressonancia magnética (RM) en el estudio de las
anomalias congénitas aórticas”
F. Zuccarino, I. Vollmer, P. Ortuño, N. Cañete,
M. A Puigdevall, A. Gayete
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
“Espectro radiològic de les malformacions
adenomatoides quístiques congènites”
S. Juanpere, J. L. Ribó, C. Rovira, J. Muchart,
J. Badosa, J. Blanch
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
“Manifestacions radiològiques de la tuberculosi”
M. Teixidor, P. Ortuño, M. Febrer, I. Peláez,
G. laguillo, H. Fernández
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
“Biòpsia mamària guiada per ressonància magnètica
(RM). Resultats a la província de Girona”
E. Pérez, J. Baños, J. Soriano, J. Álvarez, M. Rovira,
S. Pedraza
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
“Endopròtesis d´Aorta. Valor de l´angio-tomografia
computada en l’estudi previ i postractament”
N. Motos, S. Remollo, O. Andrès, G. Laguilo,
J.B. Amado, S. Pedraza
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
CENTRE GIRONA
“Radiofreqüència renal guiada per TC i Ecografia.
Resultats inicials a l’Hospital Universitari Dr Josep Trueta”
J. Soriano, R. Domingo, M. Febrer, M. Osorio,
A. Maroto, S. Pedraza
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Sitges, 22-24 d’octubre de 2009
“Development of a 3D DTI-based atlas of human
brain white matter”
A. Prats, M. De Notaris, K. Palma, J. Juanes, J. Puig,
G. Blasco, F. Prados, I. Boada, S. Pedraza
XXIV Congreso de la Sociedad Anatómica Española
Bilbao, 2009
“Signes de ruptura protésica mamària en la
Ressonància magnètica”
S. Juanper, E. Pérez, O. Huc, N. Motos, J. Pont,
S. Pedraza
XXV Jornada de Cloenda
Girona, 29 de maig de 2009
“Tensor de Difusió per RM: aspectes tècnics i
aplicacions clíniques”
J. Puig, G. Blasco, J. Daunis, F. Prados, I. Boada,
A. Prats, S. Remollo, G. Laguillo, A. Quiles,
E. Gómez, M. Castellanos, J. Serena, S. Pedraza
XXV Jornada de Cloenda
Girona, 29 de maig de 2009
“Valoració del dany del tracte córticoespinal mitjançant
tensor de difusió en pacients amb infart cerebral”
J. Puig, G. Blasco, J. Daunis, F. Prados,
I. Boada, A. Prats, S. Remollo, G. Laguillo,
A. Quiles, E. Gómez, M. Castellanos, J. Serena,
S. Pedraza
XXV Jornada de Cloenda
Girona, 29 de maig de 2009
“Angiosuite, dynamic flat detector, una realidat en la
cirugía vascular minimament invasiva”
75
O. Andrés, S. Remollo, A. Maroto, J.B. Amado
XXV Jornada de Cloenda
Girona, 29 de maig de 2009
“Encefalopatia hipoxico-isquemicas un desafiament
diagnòstic en el neonat”
M. Bonfill, G. Laguillo, L. Valls, E. Gómez, S. Remolo,
A. Quiles
XXV Jornada de Cloenda
Girona, 29 de maig de 2009
“Colonoscopia virtual; una alternativa a la
colonoscopia óptica”
H. Fernández, M. Osorio, A. Maroto, M. Teixidor,
M. Febrer, N. Motos
XXV Jornada de Cloenda
Girona, 29 de maig de 2009
“Lectura de la RX de Torax”
N. Motos, P. Ortuño, N. Cañete, L. Valls,
H. Fernández, M. Bonfill
XXV Jornada de Cloenda
Girona, 29 de maig de 2009
“Espondilodiscitis tuberculosa, bases pel correcte
diagnòstic”
M. Teixidor, Peláez, P. Ortuño, H. Fernández,
M. Febrer, M. Rexach
Conferències en cursos nacionals
Salvador Pedraza. ”Enfermedades metabólicas del
SNC adquiridas, tóxicas o secundarias a déficits
nutricionales en el adulto”. V Curso Nacional de
Neurorradiología: Neuroradiologia en la patología
neurodegenerativa y desmielinizante del sistema
nervioso central. Tarragona, 28-29 de maig de 2009.
Salvador Pedraza. “Trauma Facial”. Congreso de la
Sociedad Española de Neuroradiologia. Còrdova,
1-3 d’octubre 2009.
“Programa de formació continuada en
radiodiagnòstic. Curs III: abdomen II, cap i coll”.
Societat Catalana de Radiologia i Diagnòstic per la
Imatge. 8 d’octubre de 2008 a 7 de juny de 2009.
0,27 crèdits. Barcelona.
Elda Balliu i Isabel Peláez. “Diagnóstico por la
Imagen en patología discal”. I Curs de patología
degenerativa de disc intervertebral. Curs doctorat.
Departament de Cirurgia UAB. Juny de 2009. Hotel
Carlemany Girona.
Josep Puig. “Diagnóstico por la Imagen en el infarto
cerebral agudo”. Programa d’actualització de
l’atenció de l’ictus a Catalunya. Jornada sobre ictus
a la Regió Sanitària de Girona. 2 d’octubre de 2009.
Hospital Doctor Josep Trueta. Girona.
Girona, 29 de maig de 2009
Elsa Pérez. Classe “Radiologia en el càncer de
mama. Diagnòstic i seguiment de la malaltia”. Curs
de patologia mamària. Octubre de 2009. Hospital
Doctor Josep Trueta. Girona.
“Control de la demanda de pruebas de laboratorio
y de Diagnóstico por al Imagen mediante pacto de
objetivos”
Gemma Laguillo. “Lectura de casos.
Neuroradiologia”. Sitges, 22-24 d’octubre de 2009.
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya.
V. Benavente, A. Morales, M. Ramírez, S. Pedraza,
R. Gracias
Conferències en cursos internacionals
XXV Jornada de Cloenda
16 Congreso de Hospitales
Cáceres, 5 de juny de 2009
S. Pedraza. “CT and MRI strategies to guide reperfusion
therapies: discussion of cases”. European Course of
CENTRE GIRONA
Diagnostic and Interventional Neuroradiology. ESNR,
Tarragona, 12-13 d’octubre de 2009.
S. Pedraza “Imaging of acute stroke”. International
course of Radiology. Barcelona, 5-9 d’octubre de 2009.
S. Pedraza. “Imaging of acute head trauma”.
International course of Radiology. Barcelona, 5-9
d’octubre de 2009.
Assistència a cursos i congressos internacionals
Salvador Pedraza
“L’acreditació de la recerca a Catalunya”
ICE. Universitat de Girona, 10 de juny de 2009
Tot el personal del centre
Cursos de formació en SAP (Programa ARGOS), 2009
Sebastià Remollo
2nd Course tumors and tumor like vascular Lesions
ESNR. Roma, març de 2009
Salvador Pedraza “Aprenentatge Basat en Problemes
a la Facultat de Medicina. Curs bàsic. Grup de tarda”,
1 i 2 de juliol de 2009. ICE. Universitat de Girona
Jorge Soriano, Marina Febrer
4th ESGAR liver imaging workshop
Verona, maig de 2009
Salvador Pedraza
“Aprenentatge basat en problemes a la Facultat de
Medicina. Avaluació”
14 de juliol de 2009. ICE. Universitat de Girona
Elsa Pérez
The Breast Course 2009
Cannes, 2009
Salvador Pedraza, Marina Febrer, Laia Valls, Josep Puig
Congreso de la Sociedad Americana de Radiología
RSNA. Chicago, novembre de 2009
Flavio Zucarino, Pedro Ortuño, Noemí Cañete.
2nd World congress of thoracic Imaging and
diagnosis in chest disease
València, maig de 2009
Eva Gómez, Gemma Laguillo
3rd course vascular diseases
SNR. Tarragona, octubre de 2009
Assistència a cursos i congressos nacionals
Salvador Pedraza, Sergi Juanpere
V Curso Nacional de Neurorradiología:
76
Neuroradiología en la patología neurodegenerativa
y desmielinizante del sistema nervioso central
Tarragona, 28-29 de maig de 2009
Gemma Laguillo, Marga Osorio.
XVII Curs d’actualització “Patología MédicoQuirúrgica”. Curs de doctorat. Universitat Autònoma
de Barcelona, març de 2009.
Ana Quiles, Mireia Teixidor, Sergi Juanpere, Naiara
Motos, Helena Fernández, Isabel Pelaez, Noemí
Cañete, Carme Sala, Gerrad Blasco, Dolors Soler
25 Curso de Introducción biofísica a la resonancia
magnética aplicada a la clínica
Barcelona, juny de 2009
Laia Valls, Marta Bonfill
XX Curso internacional de correlación radio-patológico
Madrid, juny de 2009
Elsa Pérez, Jorge Soriano, Gemma Laguillo, Naiara
Motos, Salvador Pedraza, Mireia Teixidor, Helena
Fernández, Sergi Juanpere
III Congrés Nacional de Radiòlegs de Catalunya
Sitges, octubre de 2009
Sebastia Remollo, Salvador Pedraza
XXXVIII Reunión Sociedad Española de
Neuroradiología (SENR)
Còrdova, octubre de 2009
Laura Sánchez
ESRM 2009, Módulo Operadores
Barcelona, novembre de 2009
Ana Quiles, Eva Gómez
Curso RM cuello
ESRM. Alacant, novembre de 2009
Joan Baños, Gerard Blasco, Said el khatbi, Laura
González, Gemma Mañé, Alex Maso, Xavier Molina,
Kirste Mowatt, Pedro Ortuño, Sarah Rodríguez,
Carmen Sala. M. Dolors Soler
Curs “Els models de la comunicació”
IDI
Hospital Dr Josep Trueta
Girona, gener de 2009
Joan Baños, Laura González, Gemma Mañé, Alex
Maso, Xavier Molina, Kirste Mowatt, Pedro Ortuño,
Sarah Rodríguez, Carme Sala, M. Dolors Soler
Curs “Gestió de conflictes”
IDI
Hospital Dr Josep Trueta
Girona, febrer de 2009
Responsabilitat com a professor en facultat,
escola universitària o escola de cicle formatiu
Salvador Pedraza. Facultat de Medicina, professor
associat de l’assignatura d’Anatomia (1r curs) i
professor associat de l’assignatura de Radiología
(2n curs).
Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí, professor
coordinador de l’assignatura d’Interpretació de
proves diagnòstiques.
CENTRE GIRONA
Escola EUSES de tècnic de Diagnòstic per la Imatge:
cap de Departament i professor coordinador de
l’assignatura d’Anatomia radiològica.
Albert Maroto. Escola Universitària de Fisioteràpia
Garbí. Professor de l’assignatura d’Interpretació de proves diagnostiques. Escola EUSES de tècnic de
Diagnòstic per la Imatge: Professor coordinador de
l’assignatura de Radiologia simple i contrastada.
Carme Sala. Escola EUSES de Cicles Formatius.
Coordinadora de Cicle formatiu de Tècnic de
Diagnòstic per la Imatge.
Elda Balliu. Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí.
Professora de l’assignatura d’Interpretació de proves
diagnòstiques.
Salvador Pedraza. Editor del Tratado Radiología
Esencial. Del Cura, J.L.; Pedraza, S.; Gayete, A.
Editors: SERAM Radiología Esencial. Madrid: Editorial
Médica Panamericana, 2010. ISBN: 978-84-9835312-9.
Pedro Ortuño. Escola Universitària de Fisioteràpia
Garbí. Professor de l’assignatura d’Interpretació de
proves diagnostiques. Escola EUSES de tècnic de
Diagnòstic per la Imatge: professor coordinador
de l’assignatura de Tomografia Computerizada i
professor de l’assignatura d’Anatomia radiològica.
Ana María Quiles. Escola Universitària de Fisioteràpia
Garbí. Professora de l’assignatura d’Interpretació de proves diagnostiques. Escola EUSES de tècnic de
Diagnòstic per la Imatge: professora de l’assignatura
d’Anatomia radiològica.
Pere Galofre. Escola EUSES de tècnic de Diagnòstic
per la Imatge: professor coordinador de l’assignatura
de Medicina Nuclear.
Eva Gómez. Escola Universitària de Fisioteràpia
Garbí. Professora de l’assignatura d’Interpretació de
proves diagnòstiques.
Núria Ferrán. Professora de l’assignatura
d’Interpretació de proves diagnòstiques.
Josep Puig. Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí.
Professor de l’assignatura d’Interpretació de proves
diagnostiques. Escola EUSES de tècnic de Diagnòstic
per la Imatge: professor de les assignatures
d’Anatomia Radiològica i de Ressonància Magnètica.
Carme Sala. Escola EUSES de tècnic de Diagnòstic per
la Imatge: professora coordinadora de l’assignatura
d’Organització i gestió de l’àrea de treball.
Enric Gómez. Escola Universitària de Fisioteràpia
Garbí. Professor de l’assignatura d’Interpretació de proves diagnòstiques.
Gerard Blasco. Escola Universitària de Fisioteràpia
Garbí. Professor de l’assignatura d’Interpretació de proves diagnòstiques. Escola EUSES de tècnic de
Diagnòstic per la Imatge: professor de l’assignatura
de Ressonància Magnètica.
Joan Baños. Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí.
Professor de l’assignatura d’Interpretació de proves
diagnostiques. Escola EUSES de tècnic de Diagnòstic
per la Imatge: professor de les assignatures de
Tomografia Computerizada, Radiologia simple i
contrastada i Processament i tractament de la imatge
radiològica.
77
Isabel Peláez. Escola Universitària de Fisioteràpia
Garbí. Professora de l’assignatura d’Interpretació de proves diagnòstiques. Escola EUSES de tècnic de
Diagnòstic per la Imatge: professora de l’assignatura
de Tomografia Computerizada.
Sebastián Remollo. Escola Universitària de
Fisioteràpia Garbí. Professor de l’assignatura
d’Interpretació de proves diagnòstiques.
Gemma Laguillo. Escola Universitària de Fisioteràpia
Garbí. Professora de l’assignatura d’Interpretació de
proves diagnòstiques.
Xavier Molina. Escola EUSES de tècnic de Diagnòstic
per la Imatge: professor de l’assignatura d’Anatomia
Radiològica.
Gestió educativa
Salvador Pedraza. Escola EUSES de Cicles Formatius.
Cap de Departament de Cicle formatiu de tècnic de
Diagnòstic per la Imatge.
Editor
Activitat com a revisor extern
de manuscrits de revistes mèdiques
Salvador Pedraza. “Stroke”. Journal of
Neuroimaging, European Journal of Radiology,
Radiologia.
Funcions com a revisor de projectes
d’investigació
Salvador Pedraza actua com a revisor de projectes
d’investigació del FIS (Fondo de Investigaciones
Sanitarias) i ANEP (Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva)
Càrrecs de representació en societats-comitès
Salvador Pedraza és director de Publicacions de la
SERAM des de 2006 fins al 2010.
Salvador Pedraza. Comisió “Posicionament estratègic
de l’IDI-ICS”. Barcelona, 26 de maig, 8 i 25 de juny,
18 de setembre. ICS, Barcelona.
Salvador Pedraza. Participació en la ponència del
Senat “Necesidades de Recursos Humanos en
Diagnóstico por la Imagen”. Juny de 2009.
CENTRE GIRONA
RELACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I DOCÈNCIA
Assaigs clínics
Assistència a cursos i congressos nacionals
Estades d’altres professionals sanitaris
“Estudio fase III, aleatorizado y abierto, de neratinib
frente a lapatinib más capecitabina en el tratamiento
del cáncer de mama localmente avanzado o
metastásico positivo para Erb-2”. Wyeth Farma, SA.
Codi: 3144A2-3003-WW.
Jornada sobre innovació del diagnòstic per la imatge
Barcelona, 12 de març de 2009
Departament de Salut
Pere Galofré
Ingrid Redondo Muñoz, tècnica d’imatge
diagnòstica, maig de 2009.
“Ensayo aleatorizado en doble ciego y controlado con
placebo de neratinib (hki-272) después de trastuzumab
en mujeres con cáncer de mama en estadio inicial con
sobreexpresión/amplificación de her-2/neu”. Wyeth
Farma, S.A. Codi: 3144A2-3004-WW.
Jornada dels Serveis de Diagnòstic per la Imatge de l’ICS
Barcelona, 3 d’abril de 2009
Pere Galofré
Curs “Models de comunicació i les seves habilitats”
Girona, 6 de març de 2009
N. Ferran, P. Galofré, A. Marín, M. Martínez,
C. Pérez, T. Rubió, A. Ruiz, C. Samper, M. Sánchez,
M. Trèmols, A. Hernández
“Estudio fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble
ciego de Sunitinib más prednisona en pacientes
con cáncer de próstata metastásico, progresivo y
resistente a las hormonas tras el fracaso de una
pauta de quimioterapia basada en docetaxel”. Pfizer,
SA. Codi: A6181120.
XXI Jornades de la Societat Catalana de Medicina
Nuclear
29 de maig de 2009
Badalona
Núria Ferran, Pere Galofré i Antoni Rubió
Curs “Gestió de Conflictes”
Girona, 13 de març de 2009
N. Ferran, P. Galofré, A. Marin, M. Martínez,
C. Pérez, T. Rubió, A. Ruiz, C. Samper, M. Sánchez,
M. Trèmols, A. Hernández
“Estudio de pazopanib frente a sunitinib en el
tratamiento de sujetos con carcinoma de células
renales localmente avanzado y/o metastásico”.
GlaxoSmithKline, SA. Codi: VEG108844
VI Jornades del Grupo PET de la SEMN
Madrid, 18 i 19 de juny de 2009
Antoni Rubió
Cursos on-line i presencials per preparar la
implantació del sistema SAP
I. Boladeras, N. Ferran, P. Galofré, C. Pérez, A. Ruiz,
C. Samper i M. Sánchez
M. Trèmols, assistent i referent per a administratius
T. Rubió, assistent, referent i professor per a
facultatius
Assistència a cursos i congressos internacionals
Congrés de l’European Society of Cardiology
Barcelona, del 10 al 13 de maig de 2009
Albeiro Marín
European Association of Nuclear Medicine Congress
Barcelona, del 10 al 14 d’ octubre de 2009
Núria Ferran i Toni Rubió
Curs PET-CT de la European Association of Nuclear
Medicine
Barcelona, 12 i 13 de novembre de 2009
Núria Ferran
79
Estades de metges residents
Michel Zabalza Cedeiriña resident de Cardiologia.
Gener de 2009
Campelo Parada, Francisco, resident de Cardiologia.
Febrer i març de 2009
Coloma Tiron de Llano, resident de Cardiologia.
Abril i maig de 2009
Cristian Mihai, resident de Cardiologia. Octubre i
novembre de 2009
Formació resta personal
Informe econòmic
Evolució de la xifra de negoci
La xifra de negoci s’ha incrementat un 3,4% respecte de l’any
anterior. Aquest increment es correspon un 2,4% a l’activitat
de continuïtat i la resta, l’1%, a la nova acció corresponent a
la instal·lació d’un equip de RM a l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron.
Balanç
Actiu
29.377.190,49
Actiu no corrent
17.280.869,10
Actiu corrent
12.096.321,39
Les tarifes aplicades tant a l’Institut Català de la Salut com a
altres clients no s’han modificat al llarg de tot l’exercici.
Patrimoni net i passiu
29.377.190,49
Patrimoni net
15.170.469,46
Evolució de l’activitat
Passiu no corrent
L’activitat global de l’empresa s’ha incrementat un 3,2%. Les exploracions realitzades al nou equip de RM de la Vall
d’Hebron han representat al voltant de l’1%.
Passiu corrent
L’activitat facturada a l’Institut Català de la Salut ha estat de
183.712 exploracions, la qual cosa representa un 88,3% de
l’activitat total.
Inversions realitzades
L’import total de les inversions ha estat de 3.039.605,33
euros. Les inversions relatives a les noves accions han suposat
311.830,03 euros i es corresponen a la posada en funcionament
d’un equip de ressonància magnètica de 3 tesles a l’Hospital
Materno-Infantil de la Vall d’Hebron i d’un equip de ressonància
magnètica a l’Hospital de Viladecans.
Del total de l’import de les inversions, 1.964.640,95 euros
corresponen a amortitzacions de capital de l’equipament
adquirit amb contracte d’arrendament financer.
Compte de pèrdues i guanys
3.590.306,30
10.616.414,73
2009
Operacions continuades
Import net de la xifra de negocis
32.016.025,05
Aprovisionaments
–7.151.090,00
Altres ingressos d’explotació
Despeses de personal
606.790,07
–17.452.800,89
Altres despeses d’explotació
–4.358.470,01
Dotacions per a amortitzacions d’immobilitzat
–3.431.096,11
Imputació de subvencions i donacions
Deteriorament i resultat per venda d’immobilitzat
Resultat d’explotació
Ingressos financers
595.709,53
–299.562,51
525.505,13
8.131,52
Despeses financeres
–349.893,80
Resultat financer
–341.762,28
Resultat de l’exercici
80
2009
183.742,85
Exploracions facturades 2009
Ressonàncies
magnètiques
Tomografies
computades
Angioradiologies
Vall d’Hebron
19.258
59.253
2.572
Bellvitge
11.419
8.975
Lleida
8.104
7.305
4.356
Tarragona
8.287
6.315
2.018
Viladecans
81
PET
Densitometries
Ecografies
3.358
3.354
3.358
3.354
4.537
5.214
Badalona
8.138
Girona
7.994
18.595
Tortosa
3.262
7.337
TOTAL
66.462
112.994
Total exploracions
Medicina
nuclear
4.266
4.051
2.572
14.691
4.537
207.968
Recursos humans 2009
Formació
Dins de l’àmbit de la Formació Interna, gestionada
des de la Direcció de Recursos Humans, es van
continuar fent les accions formatives previstes en el
Pla de Formació, sobre les línies d’actuació següents:
Accions formatives
82
Nre.
Nre.
accions participants
En total, van ser 23 seminaris en les unitats i van
participar-hi 310 treballadors de tots els grups
professionals.
Participants
Facultatius
47
Diplomats en infermeria
78
Tècnics en radiodiagnòstic
38
Personal tit. grau sup.
2
Mob. de pacients (2 h)
4
30
Personal tit. grau mitjà
15
Comunicació (8 h)
3
37
Administratius
89
Protecció de dades (2 h)
3
85
Assistents
41
Gestió de conflictes (8 h)
8
105
Total
310
SPRL (8 h)
1
15
Reanimació
cardiopulmonar (10 h)
1
14
Infecció nosocomial (10 h)
1
22
Funcions administratives a l’empresa (12 h)
1
1
Agent igualtat (60 h)
1
1
Total
23
310
Processos de selecció Convocatòria 2009
Per a la cobertura de diferents llocs de treball a
diferents unitats IDI, per resolució de la Gerència de
l’IDI, en data 30 de desembre de 2009 i publicada el
15 de febrer 2010.
Grups professionals
Nre. places
convocades
Facultatius
6
Diplomats en infermeria
4
Tècnics en radiodiagnòstic
1
Auxiliars administratius
2
Assistents
2
Comandament
2
Promoció interna
1
Total
18
Comunicació
Seguint amb l’objectiu que els nostres professionals
coneguin quines són les novetats, els projectes
i els reptes, durant l’any 2009 es van publicar
els següents números d’I-difusió com a eina de
comunicació interna que facilita la distribució
horitzontal de la informació:
• 1/09 – Febrer 09 / Negociació col·lectiva conveni
XHUP full salaris provisional.
• 2/09 – Setembre 09 / Mesures de prevenció i
protecció grip A (H1N1).
Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre
homes i dones
L’Institut de Diagnòstic per la Imatge durant
l’exercici 2009 ha fet públic el seu compromís en
l’establiment i desenvolupament de polítiques
que integrin la igualtat de tracte i oportunitats
entre homes i dones, sense discriminar directa o
indirectament per raó de sexe. També s’ha compromès
a impulsar i fomentar mesures per aconseguir la
igualtat real en el si de la seva organització, establint
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones com
un principi estratègic de la seva política corporativa
i de Recursos Humans, d’acord amb la definició que
estableix la Llei orgànica, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva entre dones i homes.
En tots i cada un dels àmbits en què es desenvolupa
l’activitat de l’entitat, des de la selecció del personal
fins a la promoció, passant per la política salarial,
la formació, les condicions de treball i ocupació,
la salut laboral, l’ordenació del temps de treball
i la conciliació, assumim el principi d’igualtat
d’oportunitats entre homes i dones, atenent de
forma especial la discriminació indirecta, entesa com
a “situació en què una disposició, criteri o pràctica
aparentment neutres posa una persona d’un sexe en
desavantatge particular respecte a les persones d’un
altre sexe”.
84
La implementació i l’avaluació del Pla d’Igualtat de
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge es gestionarà a
través de la Comissió per la Igualtat d’Oportunitats,
la finalitat última de la qual és donar impuls i forma
al Pla d’Igualtat d’Oportunitats de gènere i afavorir
l’aplicació de les actuacions necessàries en matèria
d’igualtat. La Comissió per la igualtat d’oportunitats
es convertirà, així, en una eina fonamental per dotar
el pla d’operativitat.
Les seves funcions seran les següents:
• Supervisarà el compliment del Pla d’Igualtat i dels
seus objectius.
• Deliberarà, aprovarà i aplicarà noves iniciatives,
línies d’acció i propostes d’execució per a un
desenvolupament més ampli del Pla d’Igualtat.
• Avaluarà de forma contínua la gestió del Pla
d’Igualtat, arbitrant les mesures necessàries per al
compliment dels objectius marcats.
La Comissió per la Igualtat d’Oportunitats està
constituïda per:
Carles Casabayó i Queraltó
Gerent
Carles Hernández Barceló
Director de RRHH
Dunia Gómez Ortega
Agent d’igualtat
Isaac Roca Parladé
Comitè d’empresa
Negociació col·lectiva
Atesa la denúncia per part de les representacions
sindicals del VII Conveni Col·lectiu de la XHUP,
davant del Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya, durant l’any 2009 es va constituir la
Mesa de negociació del VIII Conveni Col·lectiu de
la XHUP. Lamentablement, en finalitzar l’exercici la
patronal i els sindicats no van arribar a cap acord
definitiu.
Parc tecnològic
Centre Vall d’Hebron
• Equip de ressonància magnètica model Vision Plus
1,5 tesles. Siemens
• Equip de ressonància magnètica model Symphony
Maestro Class 1,5 tesles. Siemens
• Equip de ressonància magnètica model Avanto
1,5 tesles. Siemens
• Equip de ressonància magnètica model Trio
1,5 tesles. Siemens
• Processadora reveladora làser seca. Agfa
• Dos equips processadors secs. Agfa
• Quatre consoles de reconstrucció d’imatges de RM
• Equip de tomografia computada model MX8000
IDT-10. PHILIPS
• Processadora-reveladora seca. Agfa
• Vuit consoles independents de reconstrucció
d’imatges de TC
• Tres consoles independents de reconstrucció
d’imatges
• Estació de visualització i arxiu
• Estacions de treball Omnipro. MxView. Wizard
• Arxiu massiu d’ imatges sistema de ressonància
magnètica. Siemens
Hospital Viladecans
• Equip de tomografia computada model Prospeed
Plus. General Electric
• Reveladora seca. Agfa
• E quip de RM oberta “APERTO” de 0,4 T. Hitachi S.L.
Centre Lleida
• Estacions de visualització d’imatges diagnòstiques
• Equip de ressonància magnètica model Gyroscan
Intera Master 1,5 tesles. Philips
Centre Bellvitge
• Reveladora-processadora làser seca. Imation
• Equip de ressonància magnètica model Gyroscan
ACS-NT d’1,5 tesles. Philips
• Processadora seca. Kodak
• Consola independent de reconstrucció d’imatges
Easy Vision
• Estació de treball independent eNTgra
• Consola independent de reconstrucció d’imatges
• Equip de medicina nuclear model I Millenium
VG3. GE Medical System
• Equip de tomografia computada multitall model
LightSpeed Pro. General Electric
• Equip de tomografia computada model Brilliance
64. Philips
• 2 Estacións visualització AW 4.2.General Electric
• Equip de tomografia computada model Sensation
16. Siemens
• Reveladora-processadora làser - seca. 3M
• Consola independent de reconstrucció d’imatges.
Philips
• Equip de tomografia computada model MX-8000
Quad. Platinum. Philips
• Equip de ressonància magnètica Gyroscan Intera
d’1,5 tesles. Philips
• Consoles de visualització per RM i TC
• Equip de tomografia computada model Brilliance
64. Philips
• Processadora seca. Kodak
• Equip de tomografia computada model Brilliance
16. Philips
• Equip d’angiografia radiologia intervencionista.
Nou Allura Expert FD20.Philips
86
• Dos equips reveladors-processadors làser,
i un equip sec. Agfa
• Consola Independent de reconstrucció d’imatges
• Equip PET-TC. Discovery ST. General Electric
• Consola independent eNtegra
• Impressores Codonics i laser color OKI
• Consola processat Xeleris independent
• Consola de treball independent de MN. Xeleris
Centre Tarragona
Centre Girona
• Equip de ressonància magnètica model HDx
1,5 tesles. GE Healthcare
• Equip de ressonància magnètica model Gyroscan
Compact Plus ACS-NT Power Track d’1,5 tesles.
Philips
• Reveladora seca. Agfa
• Consola independent de reconstrucció d’imatges.
GE Healthcare
• Estació de treball independent eNTgra
• Estació de treball Xeleri GE Healthcare
• Equip de medicina nuclear model Millenium VG3.
GE Medical Systems
• Equip de Tomografia Computada Model Brilliance
40. Philips
• Paquet de cardio avançat. Philips
• Equip de Tomografia Computada Model Somatom
Emotion 6. Siemens
• Consola de tractament d’imatges. Philips
• Densitòmetre ossi. Model Prodigy Advance de
General Electric
• Impressora làser de placa radiogràfica. Agfa
• Equip d’ecografia. Siemens
Centre Badalona
• Equip de ressonància magnètica model Gyroscan
Intera d’1,5 tesles. Philips
• Reveladora seca. Agfa
• Consola independent de reconstrucció d’imatges
Easy Vision
• Equip de medicina nuclear, gammacàmera de dos
capçals Philips. Adac-Forte
• Consoles independents de processat Pegasys
• Reveladora Dry Star 2000 Agfa. Impressora
Lexmark
• Equip de tomografia computada model MX8000
IDT. Philips
• Equip de tomografia computada model MX8000
XP. Philips
• Consola independent de processat MxView
• Reveladora seca Agfa
Centre Tortosa
• Equip de tomografia computada model Hispeed
NX/i. GE Medical Systems
• Reveladora seca. Kodak
• Equip de ressonància magnètica model SIGNA HDx
1,5 tesles. GE Healthcare
• Consola independent de reconstrucció d’imatges
Easy Vision
• Reveladora seca Kodak
• Equip de medicina nuclear gammacambra
2 capçals. Millenium MG. GE Medical Systems
• Reveladora Agfa
87
• Upgrade versió 12 i consola de treball independent
multimodalitat. Philips
• Consola independent de processat AW. GE.
Healthcare
El futur
Objectius d’activitat
La previsió d’activitat, en nombre d’exploracions total i
desglossada per centres, de l’any 2010, és la següent:
Centre/unitat
RM
TC
ANGIO
Vall d’Hebron
23.000
63.000
2.800
Bellvitge
12.000
9.100
Lleida
8.400
7.800
4.100
Tarragona
9.400
7.000
2.200
Viladecans
PET
ECO
DENSITO
4.200
3.600
4.200
5.500
Badalona
8.600
Girona
9.600
Tortosa
4.200
TOTAL
75.200
4.400
21.500
113.900
3.700
2.800
Altres objectius i noves accions
previstes 2010
1. Mantenir el 2010 els nivells de qualitat i activitat
de 2009 i, en conseqüència, la llista d’espera en
termes d’homogeneïtat.
2. Contractar les obres per a la instal·lació d’un equip
de RM 3 Tesles a l’Hospital Germans Trias i Pujol de
Badalona.
3. Substituir el TC de l’Hospital de Viladecans.
4. Completar la integració en l’estructura informàtica
i els sistemes d’informació hospitalaris (“Argos”)
en tots els centres.
88
MN
14.400
1.200
4.200
4.200
4.800
5. Continuar la col·laboració amb la Universitat per al
desenvolupament de nou software específic per al
tractament de la imatge mèdica i en altres àmbits.
6. Continuar amb la col·laboració amb l’empresa
privada, els hospitals i els centres de recerca per
realitzar projectes d’investigació i assaigs clínics.
7. Mantenir el suport i l’estímul al nostre personal
per afavorir la formació continuada, l’assistència
a cursos i congressos i la participació en qualsevol
activitat d’interès científic, docent o investigador.
Este anexo contiene
la traducción al castellano
de los textos del documento
original en catalán.
Para consultar tablas,
figuras, gráficos y otros
datos deberá utilizar el
documento original.
M E M O R I A
2 0 0 9
SUMARIO
91 Introducción
92 Marco legal, misión y objetivos
93 Estructura organizativa
• Consejo de Administración
• Equipo directivo
• Organigrama
• Relación de personal
93 A
ctividad del Institut
de Diagnòstic per la Imatge
Centro Vall d’Hebron • Unidad de Resonancia Magnética del Hospital General
• Unidad de Resonancia Magnética del Hospital Materno-Infantil
• Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital de Traumatología
• Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital General
• Unidad de Angiorradiología del Hospital General
96
Centro Bellvitge
• Unidad de Resonancia Magnética del Hospital Duran i Reynals
• Unidad de Resonancia Magnética del Hospital Universitario de Bellvitge
• Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital Duran i Reynals
• Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital de Viladecans
• Unidad de Tomografía por Emisión de Positrones
98 Centro Lleida
• Unidad de Resonancia Magnética
• Unidad de Tomografía Computarizada
• Unidad de Medicina Nuclear
105 Parque tecnológico
99
• Unidad de Resonancia Magnética
• Unidad de Densitometría
• Unidad de Tomografía Computarizada
• Unidad de Ecografía
• Unidad de Medicina Nuclear
107 El futuro
00 Centro Badalona
1
• Unidad de Resonancia Magnética
• Unidad de Medicina Nuclear
01 Centro Tortosa
1
• Unidad de Resonancia Magnética
• Unidad de Tomografía Computarizada
01 Centro Girona
1
• Unidad de Resonancia Magnética
• Unidad de Tomografía Computarizada
• Unidad de Medicina Nuclear
103 Informe económico
104 Informe de recursos humanos
90
95
Centro Tarragona
PRÓLOGO
A lo largo de 2009, se han desarrollado tres líneas de trabajo de este plan de
operaciones:
El 2009 ha sido un año importante para el futuro del Institut de Diagnòstic per la
Imatge (IDI). Durante este periodo, se ha llevado a cabo una buena parte de los
trabajos necesarios para describir y compartir una “visión del diagnóstico por la
imagen en un horizonte a diez años”.
3 El despliegue del nuevo organigrama, que permitirá revitalizar las funciones
clave relacionadas con la gestión de las operaciones (cartera de servicios,
productividad, calidad, etc.), debe tener especial cuidado en la gestión de los
profesionales y debe poner en valor los resultados. El Consejo de Gobierno
aprueba, a principios ya de 2010, el nuevo organigrama que incorpora la
Dirección de Gestión y la Dirección de Sistemas.
El Institut de Diagnòstic per la Imatge es una empresa que fundamentalmente
da servicio al Institut Català de la Salut (ICS); por ello, la reflexión se ha llevado a
cabo con la participación de los equipos directivos y de un volumen importante
de profesionales de ambas organizaciones. Es así como se describe la “Visión
2020 del diagnóstico por la imagen y la medicina nuclear del IDI y del ICS”
en su conjunto.
La “visión” para el año 2020 describe cuatro ejes sobre los que debe pivotar el
futuro:
1. Una única empresa debe gestionar la actividad y los recursos del
diagnóstico por la imagen y la medicina nuclear con un modelo que
integra tanto la alta tecnología como el resto de las modalidades de imagen y
los diferentes niveles asistenciales.
2. La producción se organiza desplegando redes territoriales. Éstas
vertebran los diferentes centros de diagnóstico por la imagen hospitalarios
y de la atención primaria en cada territorio. Cobra importancia el desarrollo
de servicios transversales para todos los territorios como la telerradiología,
el catálogo de servicios, los sistemas de información, calidad, formación e
investigación.
3. Se prioriza el desarrollo de actividad de valor por parte del radiólogo,
con un rol más activo en el proceso clínico asistencial y la correspondiente
redefinición de la aportación de todos los miembros del equipo en el proceso.
4. El diagnóstico por la imagen tiene un papel relevante en la investigación
biomédica de Cataluña, con recursos específicos. Al mismo tiempo, se
potencia la gestión del conocimiento y los programas de formación adaptados
a las nuevas necesidades.
Estos elementos han permitido elaborar el Mapa Estratégico del Diagnóstico
por la Imagen y la Medicina Nuclear del ICS y del IDI, en el que se identifican
siete grandes estrategias y un total de veintiséis iniciativas para su total despliegue
en el periodo.
91
3 El abordaje de la renovación tecnológica y servicios asociados. Se inician
los trabajos preparatorios para elaborar el Plan de renovación tecnológica y de
servicios asociados del segmento de alta tecnología: proyecto DIRIS 10-20. Este
prevé la renovación planificada del segmento tecnológico de TC, RM, SPET-TC y
TEP. A la vez, identifica e incluye los servicios de apoyo transversales para todo
el territorio ligados a plataformas digitales, servicios de mantenimiento, Plan de
formación y Plan de apoyo a la investigación.
3 Se despliegan las bases para el desarrollo de la Unidad de Telerradiología.
Se elabora el Plan de sostenibilidad y se describen las líneas básicas de
funcionamiento de la unidad.
Así pues, hay que señalar que el ejercicio 2009 ha sido un año de reflexión para
elaborar la estrategia que marca el camino de futuro que debe consolidar la idea
de una visión transversal del diagnóstico por la imagen y la medicina nuclear para
el conjunto de los territorios y dispositivos del ICS y del IDI.
Joan Berenguer i Maimò
Consejero delegado
INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista estratégico, el hecho más relevante que ha tenido lugar
en el año 2009 ha sido la elaboración y la posterior aprobación por parte de
nuestro Consejo de Administración del Plan 2020, proyecto en el que se visualiza
en el horizonte de 2020 que una única empresa gestiona la actividad y los
recursos del diagnóstico por la imagen y la medicina nuclear del Instituto Catalán
de la Salud y del IDI, con un modelo único que integra tanto la alta tecnología
como el resto de las modalidades y los diferentes niveles asistenciales.
En cuanto a los temas de gestión, hay que destacar los siguientes hechos:
1. La consecución de la certificación ISO 9001 de dos centros más, que se suman
a los cuatro ya acreditados en ejercicios anteriores.
2. La incorporación al sistema Argos, de manera gradual, de todos los centros IDI;
quedan únicamente dos centros (Lleida y Bellvitge) que lo harán a lo largo de
2010.
3. Se ha iniciado la elaboración del Plan de igualdad, y ha finalizado la primera
fase de iniciativa y diagnóstico.
4. Desde el punto de vista de las nuevas acciones, se han puesto en marcha dos
nuevos equipos de resonancia magnética: uno de tres teslas en el Hospital Vall
d’Hebron, equipamiento con un importante componente de investigación, y
el primer equipo de resonancia magnética abierta del sistema público en el
Hospital de Viladecans.
5. Se ha continuado colaborando con la Universidad de Girona en el desarrollo de
programas informáticos para la visualización de imagen médica.
6. Se ha incrementado, respecto al año 2008, la actividad global en un 3,16%, y
se ha llegado a casi las 208.000 exploraciones.
Por último, y desde el punto de vista económico, los resultados de la empresa han
sido discretamente positivos.
MARCO LEGAL,
MISIÓN Y OBJETIVOS
Marco legal
Esta recopilación comprende las disposiciones que han permitido la creación de la
empresa y que regulan su funcionamiento.
Regulación general
• Decreto legislativo 2/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley 4/1985, de 20 de marzo, del Estatuto de la empresa pública
catalana.
• Decreto legislativo 1/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de patrimonio de la Generalitat de Catalunya.
• Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.
• Ley 15/1990, de 9 de julio, de ordenación sanitaria de Cataluña (modificada
parcialmente por la Ley 11/1995, de 29 de septiembre).
• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.
Regulación específica
• Acuerdo del Consejo Ejecutivo de la Generalitat de 21-12-1990. Resolución de
22-01-1991 de creación y publicación de los estatutos de la empresa pública
Centre de Ressonància Magnètica de la Ciudad Sanitaria y Universitaria Vall
d’Hebron.
• Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de 24-12-1991. Resolución de
20-01-1992 de modificación de precepto estatutario.
• Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de 24-11-1992. Resolución de
17-02-1993 de modificación de la denominación y de los estatutos del Centre
de Ressonància Magnètica de la Ciudad Sanitaria Vall d’Hebron, que pasa a
denominarse Institut de Diagnòstic per la Imatge.
• Acuerdo del Gobierno de la Generalitat de 24-12-2001. Resolución de
08-01-2002, por la que se modifican parcialmente los estatutos de la empresa
pública Institut de Diagnòstic per la Imatge.
92
Misión
• Gestión, administración y ejecución de los servicios de diagnóstico de alta
tecnología mediante la utilización de diversas técnicas de diagnóstico por la
imagen y de medicina nuclear.
Objetivos
• Prestar asistencia a los ciudadanos mediante la utilización de técnicas de
diagnóstico por la imagen y medicina nuclear.
• Desarrollar programas de investigación y colaborar con la Universidad y otras
instituciones competentes en materia de docencia y de investigación.
• Colaborar con las Administraciones públicas con competencia sanitaria en la
elaboración de estudios relacionados con la tecnología por la imagen.
• Desarrollar todas las actuaciones necesarias para el cumplimiento de sus
objetivos y de sus funciones.
ACTIVIDAD DEL INSTITUT
DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE
Actividad asistencial
Resonancia magnética
Si en el año 2008 el número total de exploraciones fue de 62.783, en el año
2009 se ha realizado un total de 67.408 pruebas, lo que representa el 7,37%
más de actividad y da una media de 5.617 exploraciones mensuales. En este
punto, hay que tener en cuenta la puesta en marcha de manera progresiva del
cuarto equipo de resonancia magnética instalado en el Hospital Vall d’Hebron.
Tomografía computarizada
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Las unidades de tomografía computarizada han consolidado su actividad
asistencial. Si en el año 2008 el número total de exploraciones fue de 111.172,
durante el año 2009 se ha llevado a cabo un total de 113.483 exploraciones, lo que
supone el 2,08% de incremento. La media mensual es de 9.457 exploraciones.
Consejo de Administración
Radiología vascular e intervencionista
Véase la página 7 de la Memoria.
La radiología vascular e intervencionista ha continuado las líneas diagnósticas y
terapéuticas. Si en el año 2008 el número total de exploraciones fue de 2.726,
durante el año 2009 se ha realizado un total de 2.549 exploraciones, con una
media de 212 exploraciones.
Equipo directivo
Véase la página 8 de la Memoria.
Responsables asistenciales de las unidades IDI
Véase la página 8 de la Memoria.
Medicina nuclear
Organigrama
El número de exploraciones de medicina nuclear en 2008 fue de 14.363. Durante
2009 se han llevado a cabo 15.333 pruebas, lo que representa el 6,75% más de
actividad. La media mensual ha sido de 1.278 exploraciones.
Véase la página 9 de la Memoria.
Relación de personal a 31-12-2009 (318 personas en plantilla)
Véase la página 10 de la Memoria.
Tomografía por emisión de positrones (TEP)
La actividad de TEP también se ha incrementado. Así, si durante el año 2008 se
realizaron 4.391 exploraciones, en el año 2009 se hicieron 4.574, lo que supone
un 4,17% de incremento de la actividad y una media de 381 exploraciones
mensuales.
93
Densitometría
Actividad de investigación
En el año 2009 la actividad de densitometría ósea ha sido de 3.367 exploraciones,
frente a las 3.011 del año 2008, lo que supone un incremento del 11,82% y una
media de 281 exploraciones mensuales.
La actividad de investigación ha seguido las líneas de trabajo en imagen
asistencial, espectroscopia y tratamiento de la imagen, como se explica en las
publicaciones de los diferentes centros. Siempre que ha sido posible, las fuentes
de subvención han sido externas. En especial se ha colaborado en 42 ensayos
clínicos.
Ecografía
Se ha mantenido respecto al año anterior, se han realizado 3.462 exploraciones,
lo que supone una media de 289 exploraciones mensuales.
Evolución histórica
En el gráfico de la página 16 de la Memoria se muestra la evolución histórica
global desde el inicio de la actividad en todas las líneas del IDI expresada en
número de exploraciones anuales.
Actividad docente
Por las diferentes unidades del IDI han pasado los médicos residentes de los
departamentos de radiología de los hospitales universitarios con los que están
relacionados los centros. Especialmente ha sido intensa la formación de técnicos
especialistas en radiología. Así, el IDI ha continuado el convenio entre la escuela de
formación de técnicos especialistas en radiología de la Escola Bonanova, de manera
que personal del IDI realiza tareas docentes en la Escola Bonanova y parte de las
prácticas de los estudiantes, tanto de resonancia magnética como de tomografía
computarizada, se hacen en los centros de Vall d’Hebron, Bellvitge y Badalona.
Hay que destacar también la consolidación de la Escuela de Técnicos en
Diagnóstico por la Imagen de Girona, con la realización de la docencia de los
dos años del programa docente y la graduación de la primera promoción, bajo la
dirección del doctor Salvador Pedraza como jefe del departamento y de Carme
Sala como coordinadora de estudios y con la gran participación docente del
resto del personal del centro IDI de Girona, así como parte de las prácticas de los
estudiantes, tanto de RM como de TC, que se realizan en el centro.
Se ha participado como profesorado en la Escuela Superior de Resonancia Magnética
en los módulos de biofísica, técnicas y aplicaciones clínicas en el curso 2009-2010.
Además de las tareas habituales de participación en las sesiones clínicas y en los
diversos cursos de doctorado, este año se ha organizado el curso siguiente:
25.º Curso de doctorado de biofísica de la resonancia magnética aplicada a la
clínica. Barcelona, Hospital Universitario Vall d’Hebron. Del 2 al 5 de junio.
94
En el marco del convenio de colaboración entre la Universidad de Girona y el
IDI, nuestra empresa ha mantenido a dos becarios que han desarrollado nuevas
funcionalidades de la plataforma de visualización y procesamiento de datos
médicos Starviewer, que se ha implantado en el Hospital Doctor Josep Trueta y en
el Hospital Germans Trias i Pujol.
Calidad
El IDI ha continuado con la implantación de la norma ISO 9001, y en el año 2009
ha logrado la certificación de dos centros más:
3 Unidad de Resonancia Magnética del Hospital Universitario Vall d’Hebron.
3 Unidad de Tomografía Computarizada y de Resonancia Magnética del Hospital
Duran i Reynals y Unidad de Resonancia Magnética del Hospital Universitario
de Bellvitge.
Estos dos centros se añaden a los cuatro ya acreditados en ejercicios anteriores:
3 Unidad de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Doctor Josep Trueta de
Girona.
3 Unidad de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de
Lleida.
3 Unidad de Tomografía por Emisión de Positrones del Hospital Universitario de
Bellvitge.
3 Unidad de Resonancia Magnética del Hospital Universitario Joan XXIII de
Tarragona.
Sistemas de información
Durante el año 2009, destacan las siguientes actuaciones:
• Siguiendo con el despliegue del proyecto Argos, hemos migrado nuestros
sistemas de gestión asistencial al sistema SAP en el Hospital Universitario Doctor
Josep Trueta y en el Hospital Universitario Vall d’Hebron. Asimismo, hemos
dotado a estos centros de nuevas herramientas para, mediante la información
facilitada por el sistema SAP, poder realizar las tareas administrativas de
facturación.
• Coincidiendo con la implantación de proyecto Argos en el Hospital Doctor
Josep Trueta, hemos integrado la infraestructura informática de las unidades
de Resonancia, Tomografía Computarizada y Medicina Nuclear con la
infraestructura del hospital. Esta actuación es el inicio de la integración de
infraestructuras de nuestros centros y unidades en los hospitales en que se
encuentran ubicados y permitirá mejorar el servicio de apoyo a los usuarios
finales.
• Coincidiendo con la implantación en el Hospital Vall d’Hebron, hemos integrado
en el SAP la aplicación IDI_Stock de angiografía para garantizar la trazabilidad y
el control del material utilizado en angiografía.
• Hemos desarrollado un módulo de gestión de radiofarmacia que se ha
implantado en el Hospital Doctor Josep Trueta y en el Hospital Joan XXIII. Este
módulo, integrado en el sistema SAP, ha sido valorado y aprobado por el ICS
como el módulo especializado que se implantará en todas sus unidades de
medicina nuclear.
CENTRO VALL D’HEBRON
Unidad de Resonancia Magnética del Hospital General
Unidad de Resonancia Magnética del Hospital Materno-Infantil
Parque tecnológico
• Un equipo de resonancia magnética Siemens Vision Plus de 1,5 teslas con
segunda consola de trabajo.
• Un equipo de resonancia magnética Siemens Symphony Maestro Class de
1,5 teslas con segunda consola de trabajo.
• Un equipo de resonancia magnética Siemens Avanto de 1,5 teslas con segunda
consola de trabajo.
• Un equipo de resonancia magnética Siemens Trio de 3 teslas con segunda
consola de trabajo.
• Dos estaciones de trabajo Siemens Leonardo.
• Dos procesadores secos de escala de grises Agfa Drystar 5300.
• Una procesadora seca de escala de grises Agfa Drystar 5500.
• Una impresora digital de color y escala de grises Agfa Drystar 2000.
• Seis estaciones de trabajo: cuatro SGI (modelos O2, Octane -2- y Fuel) y dos Sun
(modelos Ultra 10 y Blade 100).
• Cinco servidores: Dell Power Edge 1600SC, SUNFire 4100, SUNFire 2100,
SUNFire X2200 con cabina J4200, SUNFire 2100 con C2 autoloader tape library.
• Cuatro NAS Dell Power Vault (tres modelo 725N, un modelo 745N).
• PACS: dcm4chee.
• Once estaciones de visualización.
Hechos más importantes
El hecho más importante durante el año 2009 ha sido el inicio de la actividad de
la cuarta unidad de RM modelo Magnetom Trio de 3 teslas de la casa Siemens.
Eso nos ha permitido incrementar las horas de actividad asistencial, con lo que
se ha aligerado la lista de espera y que nos permitirá mejorar las posibilidades de
realizar estudios de alta complejidad de carácter asistencial o de investigación.
En paralelo, también se ha adquirido una incubadora para RM que incorpora las
antenas y que permite trasladar de forma más segura a los neonatos. La puesta
en marcha del equipo de 3 teslas ha venido acompañada de la incorporación en
95
el Área de Investigación de la unidad de la doctora Deborah Pareto, doctora en
Físicas con una amplia experiencia en análisis de imágenes biomédicas.
Actividad
Durante este año se ha realizado un total de 19.199 exploraciones, lo que
significa un incremento del 8,55% respecto al ejercicio anterior (17.686
exploraciones).
Gráficos 1, 2 y 3, véase la página 18 de la Memoria.
RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Véase la página 19 de la Memoria.
Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital de Traumatología
Parque tecnológico
• TC multicorte Philips (10 coronas) MX8000 IDT10.
• Consola de trabajo independiente MXvision.
• Reveladora seca AGFA Drystar 3000.
Actividad
El número de exploraciones realizadas ha sido de 12.340, lo que representa el
1,32% de incremento de la actividad respecto a 2008, año en que se llevaron a
cabo 12.179 pruebas; la media de pruebas mensuales ha sido de 1.028.
En cuanto a la procedencia de las peticiones de pruebas, el Hospital de
Traumatología sigue encabezando el porcentaje más elevado, con el 90% de las
exploraciones realizadas.
Gráficos 4, 5 y 6, véase la página 29 de la Memoria.
Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital General
La Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital General Vall d’Hebron ha
aumentado la actividad en un 1,59% durante el año 2009, ya que se ha llevado
a cabo un total de 46.419 exploraciones, frente a las 45.691 del año 2008; se ha
hecho, pues, una media de 3.868 pruebas mensuales.
Gráficos 7, 8 y 9, véase la página 30 de la Memoria.
Unidad de Angiorradiología Intervencionista del Hospital General
Parque tecnológico
• Equipo de angiografía intervencionista. Allura Expert FD20. Philips.
Actividad
La actividad realizada durante el año 2009 ha sido de 2.549 exploraciones, lo que
representa una disminución del 6,49% con respecto al año anterior, y supone una
media de 212 exploraciones mensuales.
Gráficos 10, 11 y 12, véase la página 31 de la Memoria.
CENTRO BELLVITGE
Unidad de Resonancia Magnética del Hospital Duran i Reynals
Unidad de Resonancia Magnética del Hospital Universitario de Bellvitge
Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital Duran i Reynals
Parque tecnológico
Unidad de RM del Hospital Duran i Reynals
• Equipo de resonancia magnética modelo Gyroscan ACS-NT de 1,5 teslas.
Release 12. Philips.
• Consola independiente de reconstrucción de imágenes View-Forum.
Parque tecnológico
• Ocho pantallas de visualización FlexScan.
• Philips MX-8000 Q (TC helicoidal de 4 arcos de detectores).
• Procesadora seca. Kodak.
• Siemens Sensation 16 (TC helicoidal de 16 arcos de detectores).
Unidad de RM del Hospital Universitario de Bellvitge
• Philips Brilliance 64 (TC helicoidal de 64 arcos detectores).
• Equipo de resonancia magnética modelo Gyroscan Intera Master de 1,5 teslas.
Release 11. Philips.
• Philips Brilliance 16 (TC helicoidal de 16 arcos detectores).
96
Actividad
• Estación de trabajo multimodalidad modelo Easyvision. Philips.
• Seis pantallas de visualización Planar.
• Procesadora láser seca Dryview 8700. Kodak.
Hechos más importantes
En el transcurso de este año, la actividad de las dos unidades de resonancia
magnética del Hospital Duran i Reynals y del Hospital Universitario de Bellvitge
ha sido de continuidad se ha mantenido la coordinación en la gestión de los
pacientes.
Actividad
El número de exploraciones ha sido de 11.639, lo que representa un 1,99% de incremento respecto a 2008 (227 pruebas más), año en que se hicieron
11.412 pruebas.
En la Unidad de RM del Hospital Duran i Reynals se han hecho 7.248
exploraciones, 171 más que en el año anterior. En la otra Unidad de RM del
Hospital Universitario de Bellvitge el incremento ha sido inferior (56 pruebas más
que en el año anterior), y se hicieron en total 4.391 pruebas.
Gráficos 13, 14 y 15, véase la página 32 de la Memoria.
Gráficos 16, 17 y 18, véase la página 33 de la Memoria.
buenos niveles de eficiencia y eficacia y para no dilatar los tiempos de espera y
mantener la buena calidad del servicio.
Las procedencias de las exploraciones no han experimentado cambios. El Instituto Catalán de Oncología (ICO) representa el volumen más importante de
nuestra actividad, con el 78,3%; lo mismo pasa con las exploraciones de asistencia
primaria, que han aumentado ligeramente, el 19%, y el resto de las exploraciones,
que representa el 2,5%, con un ligero incremento de actividad hospitalaria por la
labor conjunta realizada con el centro IDI del Hospital General de Vall d’Hebron.
Gráficos 19, 20 y 21, véase la página 34 de la Memoria.
RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DOCENTE DEL CENTRO
BELLVITGE (RM y TC)
Véase la página 35 de la Memoria.
Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital de Viladecans
Parque tecnológico
• Equipo de tomografía computarizada modelo Prospeed S Fast. General Electric.
• Reveladora Agfa modelo 5361999, Drystar 3000.
• Inyector de contraste Medrad.
Actividad
Parque tecnológico
Respecto al año anterior, ha habido una disminución del 4,12%, y se ha pasado
de las 5.438 exploraciones en 2008 a las 5.214 en 2009; lo que supone una
media de 435 exploraciones mensuales.
• Equipo de tomografía computarizada modelo Lightspeed Pro-General Electric,
multidetector de 16 coronas.
Esta unidad está gestionada por el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Sant
Llorenç de Viladecans.
• Estación de trabajo o Workstation AW 3.1 - General Electric.
Gráfico 22, véase la página 43 de la Memoria.
Unidad de Tomografía Computarizada del Hospital Duran i Reynals
• Dos estaciones de trabajo o workstation AW 4.2 - General Electric.
• Cuatro pantallas de visualización FlexScan.
Unidad de Tomografía por Emisión de Positrones (TEP)
• Reveladora procesadora láser seca - 3M.
Parque tecnológico
Actividad
• Equipo híbrido TEP-TC, modelo Discovery ST. General Electric (consola de
adquisición Dimension Console).
Durante el año 2009 se han incrementado en casi un 5% las pruebas realizadas
(453 pruebas) respecto al año anterior, y se hizo un total de 9.330 exploraciones.
Hay que mencionar las 2.860 exploraciones que se han derivado para lograr unos
97
• Tres estaciones de trabajo Xeleris.
• Una estación de trabajo Advantage Windows.
• Impresoras: Codonics y Laser Color OKI.
• Activímetro Capintec CRC-15PET.
• Monitor de contaminación superficial LB 124 (Berthold a-b-g).
Hechos más importantes
Durante el año 2009 ha continuado el incremento constante y progresivo de solicitudes. Predominan las exploraciones de cuerpo entero en el 98,5% de
los casos; los estudios cerebrales corresponden sólo al 1,5%. Las indicaciones
por cáncer son las más frecuentes (99%) y destacan en orden de número el de
pulmón (30%), el linfoma (16%), el cáncer de mama (10%) y el colorrectal (9%),
con porcentajes similares a años anteriores. Se ha consolidado el uso de contraste
yodado para el estadiaje inicial del cáncer de pulmón en pacientes que no se han
realizado previamente un estudio de TC torácico (aprox. 1,5%). Ha aumentado el
número de enfermos ingresados (532 en 2009 frente a 419 en 2008) y también
el porcentaje respecto a la actividad total (11,5% en 2009 frente a 9,5% en
2008). Las exploraciones de pacientes pediátricos corresponden al 2% de la
actividad. Ha disminuido discretamente la participación en ensayos clínicos de
monitorización de nuevos antitumorales.
La gran mayoría de las solicitudes provienen de los hospitales públicos adscritos al
CatSalut (98%: ICS 57% e ICO 43%). El resto de las pruebas son de investigación
y ensayos clínicos (2%). Los hospitales con actividad más significativa son el Hospital Universitario de Bellvitge/ICO-L’Hospitalet (34,6% frente al 29% en 2008), el Hospital Germans Trias i Pujol/ICO-Badalona
(25% frente al 27% en 2008) y el Hospital Universitario Vall d’Hebron (19% frente al 21% en 2008).
Gráficos 23, 24 y 25, véase la página 44 de la Memoria.
RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Véase la página 45 de la Memoria.
CENTRO LLEIDA
Por otra parte, destaca la actividad docente sobre el diagnóstico por la imagen
dirigida a estudiantes de Medicina y de Odontología y a técnicos superiores, así
como a médicos residentes de Medicina Nuclear y de Radiodiagnóstico, ya que
la Unidad de TEP forma parte acreditada de la unidad docente del Servicio de
Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Bellvitge.
Unidad de Resonancia Magnética
Se ha consolidado el sistema de gestión de calidad con la acreditación UNE-ENISO 9001:2000, implantado en 2007.
• Consola independiente de reconstrucción de imágenes Easy Vision.
En el primer trimestre del año acabaron las obras de ampliación de espacios y la
adecuación de los vestuarios compartidos con Medicina Nuclear.
Actividad
Este año se ha incrementado la actividad en comparación con el ejercicio anterior
(4.391 pruebas en 2008 y 4.574 en 2009) y se ha sobrepasado ampliamente el
número de exploraciones por equipo recomendable. Hay que destacar el esfuerzo
de todos los profesionales de adaptación a las circunstancias complejas de trabajo:
pese a las obras en los espacios, las bajas por maternidad de tres de las facultativas
y la incorporación de nuevos profesionales, nunca se detuvo la actividad
asistencial. Además, para responder adecuadamente a los picos de la demanda
asistencial, los profesionales prolongaron la jornada laboral por la noche. El mayor
98
incremento de actividad se produjo en verano (especialmente en el mes de julio),
lo cual no estaba previsto, ya que se había planificado que la actividad del Hospital
Vall d’Hebron debía realizarse en otro centro, según el concurso adjudicado en el
mes de junio, pero que no empezó a ejecutarse hasta el mes de octubre.
Parque tecnológico
• Equipo de RM modelo Gyroscan Intera Master 1,5 teslas. Philips.
• Reveladora procesadora láser seca. Imation.
• Estación de trabajo independiente eNTgra.
• Equipo de TC modelo Brilliance 64. Philips.
• Consola independiente de reconstrucción de imágenes. Philips.
• Consolas de visualización por RM y TC.
Hechos más importantes
A lo largo del año 2009 se ha estabilizado tanto la demanda de exploraciones
como la actividad asistencial de RM del centro y se han continuado derivando
exploraciones a otros centros para reducir las listas de espera.
Se ha consolidado la actividad asistencial del equipo de TC, pero persiste la falta
de radiólogos en el centro, lo que hace que el rendimiento del equipo no sea el
óptimo.
Actividad
Actividad
La actividad asistencial del equipo de RM es similar a la del último año (ha habido
un incremento del 4,54%). Se han hecho 8.167 exploraciones, sin cambios
significativos ni en la procedencia ni en el tipo de las exploraciones que se llevan
a cabo.
En el año 2009 se han facturado 4.359 pruebas. Hay que destacar el progresivo
incremento de actividad solicitada por entidades privadas.
La actividad del equipo de TC es 100% hospitalaria, se ha incrementado un 6,58%
con respecto al último año, y ha pasado de las 6.813 exploraciones de 2008 a las
7.261 en el año 2009.
RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Gráficos 26, 27, 28, 29 y 30, véase las páginas 50 y 51 de la Memoria.
CENTRO TARRAGONA
RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Unidad de Resonancia Magnética
Unidad de Densitometría
Unidad de Tomografía Computarizada
Unidad de Ecografía
Unidad de Medicina Nuclear
Véase la página 51 de la Memoria.
Unidad de Medicina Nuclear
Parque tecnológico
• Unidad de radiofarmacia: dos cabinas de flujo laminar Telstar BIO II/A,
una centrífuga y un activímetro.
• Una gammacámara General Electric Millenium VG.
• Una estación de adquisición VG.
• Dos estaciones de trabajo: Entegra y Xeleris.
• Un cicloergómetro para la realización de pruebas de esfuerzo.
Véase la página 54 de la Memoria.
Parque tecnológico
• Resonancia Magnética, HDxME 1,5 teslas. GE Healthcare.
• TAC Multidetector Brilliance 40. Philips.
• Ecógrafo Siemens Acuson Antares.
• Densitómetro Prodigy Advance. General Electric.
• Reveladora seca Drystar 5500 Agfa.
• Respirador Dräger modelo TITUS.
• Una impresora seca de placas Kodak.
• Gammacámara de dos cabezales Millenium VG3 de GE Medical Systems.
• Una impresora láser color.
• Consola de trabajo independiente eNTegra.
Hechos más importantes
Uno de los hechos más destacables del año 2009 ha sido el gran déficit de
suministro, por parte de las diferentes casas comerciales, de molibdeno,
secundario a las averías de los reactores y las alteraciones en la producción a
escala mundial, lo que se ha traducido en una disminución de la actividad y en un
aumento en la lista de espera de los pacientes.
Se ha mantenido el convenio de colaboración con el Departamento de Educación
para tutelar la formación continuada en técnicas de medicina nuclear a los
estudiantes del crédito formativo de Diagnóstico por la Imagen.
99
Gráficos 31, 32 y 33, véase la página 53 de la Memoria.
• Reveladora seca AGFA. Impresora de color.
Hechos más importantes
La estabilización de la actividad relativa la resonancia magnética tras el cambio del
equipo del año anterior, que ha permitido la ampliación de la cartera de servicios
con exploraciones de más complejidad.
Pese a la ausencia parcial durante 2009 de un médico especialista, se ha podido
mantener la actividad en el resto de las modalidades y poner en marcha líneas de
investigación en colaboración con la Universidad Rovira i Virgili.
En 2007 se consiguió la certificación ISO 9001, que se ha mantenido para el año
2009 en la modalidad de resonancia magnética.
Se ha avanzado en las políticas de colaboración entre los dispositivos de diagnóstico
del hospital y los del IDI a partir de la creación de la Dirección Clínica y con la
perspectiva de creación de puestos de trabajo comunes.
Actividad
El número de exploraciones de las diferentes líneas ha sido el siguiente:
RM: 8.871 exploraciones
TC: 6.407 exploraciones
ECO: 3.462 exploraciones
DMO: 3.367 exploraciones
MN: 2.018 exploraciones
Las exploraciones de resonancia magnética y de densitometría ósea presentan
unas ligeras variaciones respecto a 2008, con un aumento del 14,29% y 11,82%
respectivamente. Las exploraciones de medicina nuclear han aumentado un
43,12%, y las de ecografía y de tomografía computarizada no se han modificado
significativamente.
Gráficos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45, véase las páginas 55, 56
y 57 de la Memoria.
RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Véase la página 58 de la Memoria.
Hemos mantenido y aumentado nuestra participación en la actividad clínica y
científica del hospital. Hemos consolidado la línea de trabajo iniciada en 2008 en
cardiorresonancia magnética avanzada, y hemos empezado otra nueva línea de
trabajo en el campo del diagnóstico por la imagen en la enfermedad inflamatoria
intestinal, introduciendo por primera vez en nuestro catálogo los estudios de
enterorresonancia magnética.
Con los medios de que disponemos y con el esfuerzo de todo el equipo de
nuestra unidad, hemos intentado ofrecer el máximo de calidad y de servicio tanto
al Hospital Germans Trias i Pujol como a su área de influencia.
Actividad
En el año 2009 se han gestionado 8.101 exploraciones, lo que supone un incremento
del 2,18% respecto al año anterior. La media mensual ha sido de 675 exploraciones.
Gráficos 46, 47 y 48, véase la página 60 de la Memoria.
RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Véase la página 61 de la Memoria.
CENTRO BADALONA
Unidad de Medicina Nuclear
Unidad de Resonancia Magnética
Parque tecnológico
Parque tecnológico
• Gammacámara de dos cabezales Millenium MG. GE Medical Systems.
• Equipamiento de resonancia magnética Philips, ACS NT Intera de 1,5 teslas.
Actividad
• Reveladora seca Kodak Dryview 8700.
Durante el año 2009, la Unidad de Medicina Nuclear del Centro Badalona ha
llevado a cabo 4.266 exploraciones, lo que representa un aumento del 20,30%
de la actividad respecto a 2008, año en que se realizaron 3.546 pruebas.
• Estación de trabajo View Forum.
• Cuatro estaciones de visualización formadas cada una por dos pantallas de alta
resolución para imágenes y una pantalla para información.
Hechos más importantes
Durante el año 2009, se ha llevado a cabo la consolidación del programa
100
informático SAP dentro del proyecto Argos, lo que ha permitido una mayor
integración en el funcionamiento del hospital. Gracias al programa SAP y con
el fin de conseguir una reducción tanto en gasto económico como en tiempo
empleado por el personal administrativo, así como más comodidad para el
usuario, hemos cambiado la modalidad de citación de la unidad que, con éxito,
ha pasado de realizarse por vía de llamada telefónica a citación por carta.
Esta unidad está gestionada por el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona.
Gráfico 49, véase la página 63 de la Memoria.
CENTRO TORTOSA
Unidad de Resonancia Magnética
Esta unidad está gestionada por el Servicio de Radiología del Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa.
Gráficos 53, 54 y 55, véase la página 66 de la Memoria.
Parque tecnológico
• Equipo de resonancia magnética modelo SIGNA HDx. de 1,5 teslas. GE
Heathcare.
CENTRO GIRONA
• Reveladora Kodak Dryview 8700 Laser Imager, que está conectada en red con el
equipo de TC situado en la misma planta.
Unidad de Resonancia Magnética / Unidad de Tomografía Computarizada
• Consola independiente de reconstrucción de imágenes.
• Dos estaciones de trabajo Advantge Volume Share. GE Heathcare.
• Equipo de resonancia magnética modelo Gyroscan Compact Plus ACS-NT
Power Track de 1,5 teslas. Philips. Upgrade versión 12.
• Una estación de trabajo SAP Planar.
• Dos reveladoras secas. Agfa.
Hechos más importantes
• Consola independiente de reconstrucción de imágenes. Easy Vision.
Puesta en marcha del turno de tarde con el fin de reducir la lista de espera.
• Equipo de tomografía computarizada modelo MX8000 IDT de 16 coronas.
Philips.
Actividad
• Equipo de tomografía computarizada modelo MX8000 XP de 2 coronas. Philips.
Respecto al año 2008, se ha incrementado en 889 el número de exploraciones, lo
que representa un incremento del 36,24%, teniendo en cuenta que se ha estado
trabajando en turno de tarde del 16 de junio al 15 de noviembre, con un número
total de 3.342 exploraciones.
• Consola independiente de procesado MxView.
• Varias estaciones de trabajo para TC.
Gráficos 50, 51 y 52, véase la página 64 de la Memoria.
Hechos más importantes
RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
• Red de estaciones de visualización para informes.
Durante el año 2009 se han producido diferentes hechos significativos:
Véase la página 65 de la Memoria.
Área asistencial y de gestión
Unidad de Tomografía Computarizada del Centro Tortosa
Destaca especialmente la preparación y el inicio del funcionamiento del centro
con el nuevo sistema operativo SAP a partir de junio de 2009. El proceso
de integración ha sido un éxito y ha permitido optimizar todos los equipos
informáticos y mejorar progresivamente la gestión del centro.
Parque tecnológico
Actividad
En el año 2009 se ha consolidado la Dirección Clínica de Diagnóstico por la
Imagen, formada por el centro IDI, el Servicio de Radiología del Hospital Trueta
y el Servicio de Radiología del centro Güell. El doctor Salvador Pedraza es el
responsable asistencial de la dirección clínica y Gemma Mañé se ha incorporado
como responsable de la secretaría técnica de la dirección clínica.
Durante el año 2009 se han hecho 7.346 exploraciones de TAC, mientras que en el
año 2008 fueron 7.402 exploraciones, lo que supone una disminución de un 0,76%.
Destacan también las mejoras continuas desarrolladas en el programa de visualización
Starviewer, que es la herramienta esencial para la consulta del PACS del centro.
• TC helicoidal Hispeed NX/i. GE Medical Systems.
• Advantage Workstation 4.0 Ultra 60.
• Reveladora Kodak Dryview 8100 Laser Imager.
101
Parque tecnológico
Es también destacable la consolidación de la actividad de telerradiología para
apoyar a otros centros IDI con la contratación del doctor Josep Puig, dedicado
exclusivamente a esta área.
Área de docencia
Consolidación de la Escuela de Técnicos de Diagnóstico por la imagen de Girona
con realización de docencia de los dos años del programa docente y graduación
de la primera promoción de la Escuela. El doctor Salvador Pedraza es el jefe de
departamento y Carme Sala es la coordinadora de estudios y muchos médicos,
técnicos y diplomados universitarios en enfermería del servicio colaboran
coordinando asignaturas e impartiendo clases. Además, parte de las prácticas de
los estudiantes, tanto de RM como de TC, se realizan en el centro.
Realización por tercer año consecutivo de la asignatura de Interpretación de
pruebas diagnósticas en los estudios de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de
Girona. Salvador Pedraza es el coordinador de esta asignatura y muchos médicos,
técnicos y diplomados universitarios en enfermería del servicio colaboran dando
clases en ella.
Colaboración en la docencia del primero y del segundo curso de la Facultad de
Medicina de Girona, con un programa innovador basado en el aprendizaje en
problemas (ABP). Salvador Pedraza, Albert Maroto, Elda Balliu y Josep Pont son
profesores asociados en las asignaturas de Anatomía y de Radiología.
El doctor Pedraza ha continuado en las funciones de director de Publicaciones de
la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) con la presentación en el
Senado Español de la situación a escala estatal de la falta de radiólogos y técnicos
de diagnóstico por la imagen.
Todo ello sigue avalando la capacidad de gestión del centro IDI de Girona y su
buena imagen externa.
Asimismo, destaca la publicación de radiología esencial, lo que constituye un texto
de referencia para todos los radiólogos de lengua castellana y de la que Salvador
Pedraza ha sido uno de los directores.
Actividad
Durante este año se han llevado a cabo 19.166 estudios de TC, lo que supone
un incremento del 2,94%, y 8.089 exploraciones de RM, con un incremento del
4,64% respecto al año anterior.
Globalmente, el centro ha realizado 27.255 estudios, con un incremento medio
del 3,43% de la actividad. No ha habido cambios en la distribución de las
exploraciones realizadas según área anatómica o por procedencia.
Gráficos 56, 57 y 58, véase la página 67 de la Memoria.
Gráficos 59, 60 y 61, véase la página 68 de la Memoria.
Todo ello supone la consolidación de la implicación del IDI y de la Dirección
Clínica de Diagnóstico por la Imagen en la docencia universitaria.
RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Área de investigación
Unidad de Medicina Nuclear
Continuidad en la colaboración como socio de un proyecto de investigación
sobre el infarto cerebral, con financiación de la Comunidad Económica Europea.
Además, se ha seguido con los demás proyectos de investigación y de ensayos
clínicos. Todo ello simbolizó el reconocimiento internacional a los proyectos de
investigación realizados en el centro IDI de Girona con un carácter multicéntrico y
multidisciplinario.
102
Colaboraciones en sociedades profesionales
Véase la página 69 de la Memoria.
Parque tecnológico
• Gammacámara Philips Forte de doble cabezal de ángulo multivariable, con
cuatro juegos de colimadores, dos estaciones de trabajo, con posibilidad
de hacer tomografía (SPET), detección de cuerpo entero y adquisiciones
sincronizadas con el latido cardiaco.
Reconocimiento del grupo de investigación del centro Grupo de Gráficos e
Imagen (GI) como grupo de investigación consolidado de la Generalitat para
el periodo 2009-2013. Modalidad B. El investigador principal es Mateu Sbert
Casasayas. Exp. 2009 SGR.
• Equipamiento completo para hacer pruebas de esfuerzo: cicloergómetro,
sistema informático, desfibrilador, etc.
El doctor Salvador Pedraza es miembro del Imaging Commitee del ensayo clínico
internacional DIAS sobre el tratamiento en fase aguda del infarto cerebral.
• Activímetro y monitores de radiación ambiente y de contaminación.
• Instalación de radiofarmacia en una sala blanca, con cabina de flujo laminar,
gammateca y sección de control de calidad.
• Material de radioprotección.
Hechos más importantes
Incorporación del sistema informático SAP en el Hospital Doctor Josep Trueta
desde el 13 de junio. La Unidad hace la migración el 1 de julio.
Durante todo el año se producen irregularidades en el suministro de tecnecio,
lo cual dificulta una buena programación y hace que disminuya el número de
exploraciones.
Se producen varias incidencias entre el personal de enfermería: una excedencia
(Maribel Martínez Sánchez) y una baja maternal (Irene Trias Davesa) con sus
correspondientes sustituciones (Cristina Pérez Castillo, Anna Ruiz Rodríguez y
Maria Sánchez García), así como la reincorporación de una enfermera con cambio
temporal de lugar de trabajo (Irene Boladeras Suárez). También se ha producido
la baja de una radiofarmacéutica, la doctora Àngels Hernández Fructuoso, con la
correspondiente sustitución por la doctora Inmaculada Romero Zayas.
Continuación de las actividades de la Dirección Clínica de Diagnóstico por la
Imagen, de la que la Unidad de Medicina Nuclear del IDI forma parte. El doctor
Pere Galofré i Mora es el responsable de Calidad.
Consolidación de los cursos de ciclos formativos de grado superior de Imagen
para el Diagnóstico en la Escuela Garbí de Salt. Participan en los cursos como
profesores Núria Ferran i Sureda, Toni Rubió i Rodríguez, Inmaculada Romero
Zayas y Pere Galofré i Mora. Este último también es el coordinador de Medicina
Nuclear.
En el mes de diciembre de 2009, AENOR confirmó la certificación ISO 9001.
Actividad
Se ha mantenido la actividad de la Unidad, ya que se ha hecho un total de 4.690
exploraciones, cantidad casi idéntica a la del año 2008, pese a los cambios de
personal y a los problemas de suministro de tecnecio.
Gráficos 62, 63 y 64, véase la página 76 de la Memoria.
RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
Véase la página 77 de la Memoria.
INFORME ECONÓMICO
Evolución de la cifra de negocio
La cifra de negocio se ha incrementado en un 3,4% respecto al año anterior. Este
incremento corresponde en un 2,4% a la actividad de continuidad, y el resto, el
1%, a la nueva acción correspondiente a la instalación de un equipo de RM en el
Hospital Universitario Vall d’Hebron.
Las tarifas aplicadas tanto al Instituto Catalán de la Salud como a otros clientes
no se han modificado a lo largo de todo el ejercicio.
Evolución de la actividad
La actividad global de la empresa se ha incrementado un 3,2%. Las exploraciones
realizadas en el nuevo equipo de RM del Hospital Vall d’Hebron han representado
alrededor del 1%.
La actividad facturada al Instituto Catalán de la Salud ha sido de 183.712
exploraciones, lo que representa un 88,3% de la actividad total.
Inversiones realizadas
El importe total de las inversiones ha sido de 3.039.605,33 euros. Las inversiones
relativas a las nuevas acciones han supuesto 311.830,03 euros, que corresponden
a la puesta en funcionamiento de un equipo de resonancia magnética de 3 teslas
en el Hospital Materno-Infantil de Vall d’Hebron y de un equipo de resonancia
magnética en el Hospital de Viladecans.
Del total del importe de las inversiones, 1.964.640,95 euros corresponden
a amortizaciones de capital del equipamiento adquirido con contrato de
arrendamiento financiero.
Balance 2009
Véase en la página 78 de la Memoria.
Exploraciones facturadas en 2009
Véase en la página 79 de la Memoria.
103
RECURSOS HUMANOS 2009
Plan de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres
Formación
El Institut de Diagnòstic per la Imatge durante el ejercicio 2009 ha hecho público
su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la
igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, sin discriminar
directa o indirectamente por razón de sexo. También se ha comprometido
a impulsar y fomentar medidas para conseguir la igualdad real dentro de su
organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres como un principio estratégico de su política corporativa y de recursos
humanos, de acuerdo con la definición que establece la Ley orgánica, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Dentro del ámbito de la formación interna, gestionada desde la Dirección de
Recursos Humanos, se siguieron realizando las acciones formativas previstas en el
Plan de formación, sobre las siguientes líneas de actuación:
Véase en la página 82 de la Memoria.
En total fueron 23 seminarios en las unidades, en los que participaron 310
trabajadores de todos los grupos profesionales.
Véase en la página 82 de la Memoria.
Procesos de selección Convocatoria 2009
Para la cobertura de varios puestos de trabajo en diferentes unidades del IDI, por
resolución de la Gerencia del IDI en fecha 30 de diciembre de 2009 y publicada el
15 de febrero de 2010.
Véase en la página 82 de la Memoria.
Comunicación
Siguiendo con el objetivo de que nuestros profesionales conozcan cuáles son las
novedades, los proyectos y los desafíos, durante el año 2009 se publicaron los
siguientes números de I-difusió como herramienta de comunicación interna que
facilita la distribución horizontal de la información:
• 1/09 – Febrero 09 / Negociación colectiva convenio XHUP hoja salarios
provisional.
• 2
/09 – Septiembre 09 / Medidas de prevención y protección gripe A (H1N1).
104
En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrollo la actividad de la
entidad, desde la selección del personal hasta la promoción, pasando por la
política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud
laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el
principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, prestando
especial atención a la discriminación indirecta, entendida como “la situación
en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a una
persona de un sexo en desventaja particular respecto a las personas de otro
sexo”.
La implementación y la evaluación del Plan de igualdad del Institut de Diagnòstic
per la Imatge se gestionarán a través de la Comisión por la Igualdad de
Oportunidades, cuya finalidad última es dar impulso y forma al Plan de igualdad
de oportunidades de género y favorecer la aplicación de las actuaciones
necesarias en materia de igualdad. La Comisión por la Igualdad de Oportunidades
se convertirá, así, en una herramienta fundamental para dotar al plan de
operatividad.
Sus funciones serán las siguientes:
• Supervisará el cumplimiento del Plan de igualdad y sus objetivos.
Sistema de incentivación, promoción y desarrollo
profesional
• Deliberará, aprobará y aplicará nuevas iniciativas, líneas de acción y propuestas
de ejecución para un desarrollo más amplio del Plan de igualdad.
Véase en la página 83 de la Memoria.
• Evaluará de forma continua la gestión del Plan de igualdad y arbitrará las
medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos marcados.
La Comisión por la Igualdad de Oportunidades está constituida por:
• Equipo de tomografía computarizada modelo Brilliance 16. Philips.
• Equipo de angiografía radiológica intervencionista. Nuevo Allura Expert FD20.
Philips.
Carles Casabayó i Queraltó
Gerente
Carles Hernández Barceló
Director de Relaciones Humanas
Dunia Gómez Ortega
Agente de igualdad
• Tres consolas independientes de reconstrucción de imágenes.
Isaac Roca Parladé
Comité de empresa
• Estación de visualización y archivo.
• Dos equipos reveladores procesadores láser y un equipo seco. Agfa.
• Estaciones de trabajo Omnipro. MxView. Wizard.
Negociación colectiva
• Archivo masivo de imágenes del sistema de resonancia magnética. Siemens.
Dada la denuncia por parte de las representaciones sindicales del VII Convenio
colectivo de la Red Hospitalaria de Utilización Pública (XHUP), ante el
Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, durante el año 2009
se constituyó la mesa de negociación del VIII Convenio colectivo de la XHUP.
Lamentablemente, al finalizar el ejercicio la patronal y los sindicatos no llegaron a
ningún acuerdo definitivo.
• Estaciones de visualización de imágenes diagnósticas.
PARQUE TECNOLÓGICO
Centro Bellvitge
• Equipo de resonancia magnética modelo Gyroscan ACS-NT de 1,5 teslas.
Philips.
• Procesadora seca. Kodak.
• Consola independiente de reconstrucción de imágenes.
• Equipo de tomografía computarizada multicorte modelo LightSpeed Pro.
General Electric.
Centro Vall d’Hebron
• Dos estaciones de visualización AW 4.2.General Electric.
• Equipo de resonancia magnética modelo Vision Plus 1,5 teslas. Siemens.
• Reveladora procesadora láser seca. 3M.
• Equipo de resonancia magnética modelo Symphony Maestro Class 1,5 teslas.
Siemens.
• Equipo de resonancia magnética Gyroscan Intera de 1,5 teslas. Philips.
• Equipo de resonancia magnética modelo Avanto 1,5 teslas. Siemens.
• Consola independiente de reconstrucción de imágenes.
• Equipo de resonancia magnética modelo Trio 1,5 teslas. Siemens
• Equipo TEP-TC. Discovery ST. General Electric.
• Procesadora reveladora láser seca. Agfa.
• Consola independiente eNtegra.
• Dos equipos procesadores secos. Agfa.
• Impresoras Codonics y láser de color OKI.
• Cuatro consolas de reconstrucción de imágenes de RM.
• Consola independiente de procesado Xeleris.
• Procesadora seca. Kodak.
• Equipo de tomografía computarizada modelo MX8000 IDT-10. Philips.
• Procesadora reveladora seca. Agfa.
Hospital de Viladecans
• Ocho consolas independientes de reconstrucción de imágenes de TC.
• Equipo de tomografía computarizada modelo Prospeed Plus. General Electric.
• Equipo de tomografía computarizada modelo Sensation 16. Siemens.
• Reveladora seca. Agfa.
• Equipo de tomografía computarizada modelo MX-8000 Quad. Platinum. Philips.
• Equipo de resonancia magnética abierta “APERTO” de 0,4T. Hitachi.
• Equipo de tomografía computarizada modelo Brilliance 64. Philips.
105
Centro Lleida
• Equipo de resonancia magnética modelo Gyroscan Intera Master de 1,5 teslas.
Philips.
• Equipo de medicina nuclear gammacámara de dos cabezales. Millenium MG.
GE Medical Systems.
• Reveladora. Agfa.
• Reveladora procesadora láser seca. Imation.
• Consola independiente de reconstrucción de imágenes Easy Vision.
Centro Girona
• Estación de trabajo independiente eNTgra.
• Equipo de medicina nuclear modelo I Millenium VG3. GE Medical System.
• Equipo de resonancia magnética modelo Gyroscan Compact Plus ACS-NT
Power Track de 1,5 teslas. Philips.
• Equipo de tomografía computarizada modelo Brilliance 64. Philips.
• Upgrade versión 12 y consola de trabajo independiente multimodalidad. Philips.
• Consola independiente de reconstrucción de imágenes. Philips.
• Reveladora seca. Agfa.
• Consolas de visualización por RM y TC.
• Consola independiente de reconstrucción de imágenes Easy Vision.
• Consola de trabajo independiente de MN. Xeleris.
• Equipo de medicina nuclear, gammacámara de dos cabezales Philips. Adac-Forte.
• Consolas independientes de procesado Pegasys.
Centro Tarragona
• Reveladora Dry Star 2000 Agfa. Impresora Lexmark.
• Equipo de resonancia magnética modelo HDx 1,5 teslas. GE Healthcare.
• Equipo de tomografía computarizada modelo MX8000 IDT. Philips.
• Reveladora seca. Agfa.
• Equipo de tomografía computarizada modelo MX8000 XP. Philips.
• Consola independiente de reconstrucción de imágenes. GE Healthcare.
• Consola independiente de procesado MxView.
• Estación de trabajo independiente eNTgra.
• Estación de trabajo Xeleri GE Healthcare.
Centro Tortosa
• Equipo de medicina nuclear modelo Millenium VG3. GE Medical Systems.
• Equipo de tomografía computarizada modelo Hispeed NX/i. GE Medical Systems.
• Equipo de tomografía computarizada modelo Brilliance 40. Philips.
• Equipo de resonancia magnética modelo SIGNA HDx de 1,5 teslas. GE Healthcare.
• Paquete de cardiología avanzado. Philips.
• Reveladora seca Kodak.
• Equipo de tomografía computarizada, modelo Somatom Emotion 6. Siemens.
• Consola independiente de procesado AW. GE Healthcare.
• Consola de tratamiento de imágenes. Philips.
• Densitómetro óseo modelo Prodigy Advance de General Electric.
• Impresora láser de placa radiográfica. Agfa.
• Equipo de ecografía. Siemens.
Centro Badalona
• Equipo de resonancia magnética modelo Gyroscan Intera de 1,5 teslas. Philips.
• Reveladora seca. Kodak.
• Consola independiente de reconstrucción de imágenes Easy Vision.
106
EL FUTURO
Objetivos de actividad
La previsión de actividad, en número de exploraciones totales y desglosada por
centros, para el año 2010 es la siguiente:
Véase en la página 88 de la Memoria.
Otros objetivos y nuevas acciones previstas para 2010
1. Mantener en 2010 los niveles de calidad y actividad de 2009 y, en consecuencia, la lista de espera en términos de homogeneidad.
2. Contratar las obras para la instalación de un equipo de RM de tres teslas en el
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
3. Sustituir el equipo de TC del Hospital de Viladecans.
4. Completar la integración en la estructura informática y los sistemas de información
hospitalarios (Argos) en todos los centros.
5. Continuar la colaboración con la Universidad para el desarrollo de nuevos
programas informáticos específicos para el tratamiento de la imagen médica y en
otros ámbitos.
6. Continuar con la colaboración con la empresa privada, los hospitales y los centros
de investigación para realizar proyectos de investigación y ensayos clínicos.
7. Mantener el apoyo y el estímulo a nuestro personal para favorecer la formación
continuada, la asistencia a cursos y congresos y la participación en cualquier
actividad de interés científico, docente o investigador.
107
CENTRE VALL D’HEBRON
U. de Ressonància Magnètica
H. Universitari Vall d’Hebron
Pg. Vall d’Hebron, 119 -129
08035 Barcelona
H. General
T. 93 428 60 34 F. 93 428 60 59
T. 93 428 94 06 F. 93 428 60 59
T. 93 428 30 51 F. 93 428 55 20
T. 93 428 20 00 F. 93 428 56 93
U. d’Angioradiologia
T. 93 428 20 00 F. 93 428 56 93
CENTRE BELLVITGE
U. de Ressonància Magnètica
T. 93 263 03 34 F. 93 263 42 73
H. Duran i Reynals
Autovia de Castelldefels, km 2,7
08907 L’Hospitalet de Llobregat
U. de Tomografia Computada
T. 93 263 12 34 F. 93 263 42 73
H. Universitari de Bellvitge
Avgda. Feixa Llarga, s/n
08907 L’Hospitalet de Llobregat
U. de Ressonància Magnètica
T. 93 264 19 70 F. 93 263 00 77
U. de TEP
T. 93 264 00 36 F. 93 263 05 53
H. Sant Llorenç de Viladecans
Avgda. de Gavà, 38
08840 Viladecan
U. de Tomografia Computada
T. 93 659 01 11 F. 93 659 06 12
U. de Ressonància Magnètica
H. Maternoinfantil
U. TC.
H. de Traumatologia
U. de TC.
Hospital General
108
109
CENTRE LLEIDA
H. Universitari Arnau de Vilanova
Avgda. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida
U. de Ressonància Magnètica
CENTRE TARRAGONA
H. Universitari Joan XXIII
C. del Doctor Mallafrè Guasch, 4
43007 Tarragona
T. 973 23 94 72 F. 973 22 16 49
U. de Medicina Nuclear
T. 973 22 85 04 F. 973 22 16 49
U. de Ressonància Magnètica
T. 977 25 06 90 F. 977 25 06 91
U. de Medicina Nuclear
T. 977 29 58 02 F. 977 29 58 53
CENTRE BADALONA
H. Universitari Germans Trias i
Pujol
Crta. de Canyet s/n
08916 Badalona
U. de Ressonància Magnètica
T. 93 497 39 80 F. 93 497 39 82
U. de Medicina Nuclear
T. 93 497 89 57 F. 93 497 89 57
CENTRE GIRONA
H. Universitari Dr. Josep Trueta
Avgda. de França, s/n
17007 Girona
U. de Ressonància Magnètica
T. 972 48 60 20 F. 972 48 30 85
U. de Medicina Nuclear
T. 972 22 57 86 F. 972 20 37 58
CENTRE TORTOSA
H. Verge de la Cinta
C. Esplanetes, 44-58
43500 Tortosa
U. de Ressonància Magnètica
T. 977 44 80 78 F. 977 44 28 83
U. de Tomografia Computada
U. de Tomografia Computada
U. de Ecografia
U. de Densitometria
U. de Tomografia Computada
U. de Tomografia Computada
Servei Català de la Salut
IDI, Institut de Diagnòstic
per la Imatge
Disseny i producció
Subira i Associats.com
Edició, 600 exemplars
Descargar