programa assignatura optativa geriatria

Anuncio
1
programa asign geriatria udimas curs 2008/09 (prof ramón miralles)
Assignatura optativa 5º curs, udimas
programa curs 2008-2009
PROGRAMA ASSIGNATURA OPTATIVA
GERIATRIA
Unitat Docent de l'Hospital del Mar (UDIMAS)
Facultat de Medicina
Universitat Autónoma de Barcelona
(codi assignatura 29106)
Prof. responsable :
Ramón Miralles Basseda
Departament de Medicina (UAB)
Unitat Docent de l'Hospital del Mar, UDIMAS.
Servei de Geriatria de l’IMAS. Hospital de l’Esperança - Centre Fòrum - Hospital del Mar.
(tel : 93 367 41 00, Hospital de la Esperanza, IMAS)
(tel : 93 254 13 13, Centre Fòrum de l’Hospital del Mar, IMAS)
(tel : 93 248 30 00, UGA-UFISS de Geriatría a l'Hospital del Mar)
e mail : [email protected] y ramó[email protected]
programa asign geriatria udimas curs 2008/09 (prof ramón miralles)
Crèdits : 4,5 (1,5 teòrics i 3,0 pràctiques i seminaris)
Objetius de l'assignatura
Aproximació a els principis bàsics de la geriatría en la práctica clínica.
Concepte de valoració geriàtrica integral i maneig de les síndromes
geriátriques
Alumnes
Dirigit a alumnes del 2on cicle de la Facultat de Medicina de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Unitat Docent de l’Hospital del Mar (UDIMAS).
Incompatibilitats
Habitualment aquesta asignatura ha estat incompatible amb totes les
assignatures troncals del 3er i 4º curs (acordat Claustre de la Facultat de
Medicina el 13 febrer 1995 i publicat en la Guia de l'Estudiant fins a l’any 2004).
Aquesta idea es mantè a l’actualitat com una recomenació vigent. Tot i això, cal
esmentar que en la darrera edició de la guía de l’estudiant no hi consta cap
incompatibilitat (Comissió d’Afers Acadèmics del 14 de juny de 2005)
(www.uab.es/fac.medicina).
Datas de realització :
2º cuatrimestre, del 2009v; del 26 de març fins al 21 de maig.
Horari :
Dilluns, Dimarts i Dijous
Dues classes de 45 minuts cadascuna (de 15,30 - 16,15 h i de 16,30 - 17,15 h),
les classes poden ser teòriques, o be poden ser també seminaris pràctics
d’aprenentatge per problemas clínics
Classes pràctiques de dues hores (15,30 - 17,30 h.)
Hi haurà dues tardes de pràctiques (pràctica 1 y 2). Les práctiques són
obligatories pera conseguir l’aprovat de l’assignatura. Es faran també dilluns,
dimarts i dijous (poden haver variacions en funció del nombre de grups de
alumnes). Les pràctiques es faran a la Unitat Geriàtrica de Convalescencia a
l’Hospital de l’Esperança, o al Centre Fòrum. Els seminaris d’aprenentatge per
problemes es faran a la mateixa unitat docent de la UDIMAS (aula).
Sistema d’avaluació :
No hi haurá exámen.
El sistema de puntuació i avaluació de l’assignatura será el següent :
Aprovat : per aconsseguir l’aprovat s’haura d’haver assistit als 4 seminaris de
casos per problemas (marcats en el programa), a les dues práctiques
obligatòries i a dos casos clínics amb pacients simulats (tipus ACOE) (la data
d’aquests darrers casos s’informará en el seu moment) (en el moment d’iniciarse la asignatura encare no es del tot segur que es poguin fer, donç depen del
nombre d’alumnes disposats de fer h’o). En qualsevol cas, els casos tipus
ACOE, no baixarán mai la nota.
Notable : mateixes condicions que per l’aprovat, però a mes asistència al 50%
de les classes teòriques.
Excel.lent : mateixes condicions que per l’aprovat però a mes asistencia al 70%
de les clases teòriques.
2
programa asign geriatria udimas curs 2008/09 (prof ramón miralles)
CONTINGUT DEL PROGRAMA TEÒRIC i SEMINARIS
Tema1
Naixement de l’atenció geriàtrica específica. Definició de la especialitat
(conceptes de geriatría y gerontología). Carácterístiques pròpies de la forma
enfermar de l’ancià. Organització en nivells assistencials. Diferències entre
geriatría i altres especialitats. Conceptes errònis de geriatría i actituts
negatives. Tipologíes de pacients ancians (ancià sa, ancià fràgil i pacient
geriàtric). Concepte de síndromes geriàtriques (“ies” de la geriatría).
Tema 2
Demografia i epidemiologia de l'envelliment. Pirámides poblacionals.
Conceptes de longitud de la vida, expectativa de vida. Rectangulització de la
corva de supervivencia. Expectativa de vida activa. Compressió de la
morbiditat (hipótesis de Fries).
Seminari 1 (actituts)
Actituts en front a l’envelliment de la població. Estereotips de la vellesa;
possitius o negatius ?. Comentari article “el Periodico” titulat “El envejecimiento
no es un desastre”. Comentari article “la Vanguardia” titulat “Es
rejuvenecimiento”. Comentari carta a “la Vanguardia” titulada “Con ganas de
vivir”. Decálogo de la personas mayores de la SEGG. Comentari carta a “la
Vanguardia” titulada “Atención geriátrica adecuada”.
Tema 3
El procés de l’envelliment. Conceptes de edat cronològica, edat biològica i edat
funcional. Teories de l’envelliment (deterministas i estocásticas). Deterministas
(mort cel.lular programada, apoptòsi, fenòmen de Hayflick, escorçament
telòmers). Estocàstiques (error catastròfic, unions creuades). Teoria
metabòlica. Teoria dels radicals lliures.
Tema 4
Canvis fisiològics relacionats amb l’envelliment dels órgans i sistemes.
Importància clínica i práctica (com poden influir aquests canvis en la
presentació i evolució de les malalties en ancians). Canvis a nivell
cardiovascular, respiratori, musculoesquelètic, sistema nervios, renal i urinari,
pell i anejos. Canvis antropomètrics i neuroendocrins. Concepte de disminució
de reserva fisiològica (major vulnerabilitat per el deteriorament de la funció
global).
Tema 5
Canvis psicològics i característiques socials de la població anciana. Canvis
somatosensorials (organs dels sentits), canvis cognitius, canvis de personalitat
(teoria narcisista de compensació de les pèrduas). Impacte de la jubilació, la
viudetat i la vida urbana moderna.
Tema 6
Concepte de funció i capacitat funcional i el seu significat clínic. Nivells de
capacitat funcional (probes d’execució, AVDs instrumentals i bàsiques). Els
3
programa asign geriatria udimas curs 2008/09 (prof ramón miralles)
índex de Lawton, Katz i Barthel. Capacitat funcional i Malalties cróniques.
Capacitat funcional com factor pronòstic. Fragilitat : concepte, causas,
avaluació i detecció clínica. Fenotip de fragilitat segons Fried
Tema 7
Història clínica en geriatria: actituts devant l’entrevista clínica al ancià.
Aspectos específics de la anamnèsi i la exploració física en el pacient geriàtric.
Diagnòstics mèdics (principals i secundaris), historia dels medicaments,
Dades socials i familiars. Desitjos i espectatives dels pacients.
Comorbiditat. Models de presentació atípica de les malalties.
Tema 8
Avaluació geriàtrica integral (I) : Concepte i definició. Elements i principis
bàsics de l’avaluació geriàtrica. Funció física : capacitat funcional, AVDs
instrumentals i básiques (Lawton, Barthel), equilibri i capacitat de marxa
(Tinetti, Timed Up&Go). Funció mental : capacitat cognitiva (MMSE Folstein,
MEC Lobo, Pfeiffer), estat emocional (depressió) (GDS-Yesavage), función
perceptiva (vista i oída). Funció social : importància de l’entorn social en la
evolució de les malalties cròniques (convivència i contactes socials,
identificació i avaluació del cuidador principal, sistemes de apoyo per viure en
la comunitat. Instruments d’avaluació social (Gijón, OARS).
Tema 9
Avaluació geriàtrica integral (II) : Etapas de l’avaluació geriàtrica : 1º Avaluació
situació basal (3 preguntas); 2º Avaluació exhaustiva interdisciplinar (metge,
enfermera, tr social); 3º Formulació dels problemas (llistats de problemas,
elaboració d’objectius); 4º Intervenció i reavaluació. Eficàcia dels programes
d'avaluació geriàtrica (principals assaigos clínics, variables dures i toves,
selecció de pacients, intensitat i duració de la intervenció).
Tema 10
Principis bàsics sobre la utilització de fàrmacs en el pacient vell. Reaccions
adverses medicamentotes (escala de probabilitat de Naranjo). El problema de
la polifarmàcia. La prescripció en cascada. Indicacions mal definides.
Adequació de la prescripció en geriatría (Medication Appropiation Index).
Fàrmacs inadequats en la gent gran. Recomenacions us racional de fàrmacs
en la gent gran
Tema 11
Incontinència urinaria en la població anciana. Tipus d'incontinència. Aproximació al
seu diagnòstic i tractament en l’entorn de la geriatria.
Seminari 2 (aprenentatge per problemas) (obligatòri)
4 casos clínics pràctics d’incontinència urinaria.
Tema 12
Síndrome d'inmovilitat. Consequències fisiopatològiques de l'enllitament.
Complicacions de la immobilitat. Cascada de la dependència.
Tema 13
4
programa asign geriatria udimas curs 2008/09 (prof ramón miralles)
Ulceres per pressió. Avaluació del risc. Aspectes mèdics de la prevenció y
tractament. Complicacions : infecció, osteomielitis.
Tema 14
Trastorns de la marxa en ancians: canvis de la maxa associats a l’envelliment.
Causas de trastorns de la marxa. Equilibri i aferències sensorials
Tema 15
Caigudes: epidemiologia, causas i conseqüències. Factors de risc de caigudes.
Avaluació de l’ancià amb caigudes. Intervenció i prevenció de caigudes.
Seminari 3 (aprenentatge per problemes) (obligatòri)
4 casos clínics pràctics de caigudes
Tema 16
Infeccions mes freqüents en el pacient geriàtric: Aspectes clínics i terapèutics
diferencials. Maneig de les infeccions en diferents entorns assistencials :
residències, institucions, domicili.
Tema 17
Nutrició en el vell. Avaluació de l'estat nutricional en geriatria. Anorèxia en ancians.
La desnutrició com a sindrome geriàtrica.
Seminari 4 (aprenentatge per problemas) (obligatòri)
3 casos clínics pràctics de desnutrició
Tema 18
Delirium o síndrome confusional agut. Definició, aspectes clínics, factors
predisponents i factors precipitants, maneig, tractament i evolució.
Seminari 5 (aprenentatge per problemes) (obligatòri)
Casos clínics pràctics de delirium (síndrome confusional aguda)
Tema 19
Demència com síndrome : definició, epidemiologia, teories fisiopatològiques, criteris
diagnòstics. classificació, tipus de demència i demències tractables.
Tema 20
Demència tipus Alzheimer i demència vascular. Características clíniques i aspectes
diferencials i terapèutics
Tema 21
Avaluació del pacient vell devant de la cirurgía. Risc preoperatori y actituts
devant de la indicació quirúrgica.
Tema 22
Prevenció en geriatria. Concepte d'envelliment saludable.
Prevenció de les malalties mes freqüents en pacients ancians.
Tema 23
5
programa asign geriatria udimas curs 2008/09 (prof ramón miralles)
El malalt geriàtric en situació terminal: definició i criteris i actituts. Definició del nivell
d’intensitat terapèutica. Control del dolor i altres símptomes. Síndrome de la
devallada (failure to thrieve).
CONTINGUT DEL PROGRAMA DE PRACTIQUES
Duran els dos díes de práctiques, es donarà a coneixer als estudiants com és una
unitat geriátrica sòcio-sanitaria, la seva estructura i les característiques del seu
funcionament. S'intentará fer una avaluació completa d'un malalt geriàtric amb un
programa de possibles intervencions. Es revisaran les síndromes geriàtriques mes
freqüents i el seu maneig.
Grups de pràctiques :
El nombre de grups estarà en funció del nombre d'alumnes que s'hagin matriculat en
l'assignatura. Cada grup farà dues pràctiques (practica 1 y 2). Cada pràtica durará
una tarde (aprox 3-4 h). Es poden fer per el matí, però avans s’haurá de consensuar
l’horari amb el profesor.
6
programa asign geriatria udimas curs 2008/09 (prof ramón miralles)
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA PARA LA FORMACIÓN EN GERIATRÍA y
GERONTOLOGÍA
Servicio de Geriatría del IMAS, Hospital de la Esperanza, Centro Fórum, Hospital del Mar.
Instituto de Atención Geriátrica y Sociosanitaria (IAGS). Barcelona. Facultad de Medicina de la
Universidad Autónoma de Barcelona. UDIMAS
En las paginas web de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(www.segg.es), de la British Geriatrics Society (www.bgs.org.uk) y de la American
Geriatrics Society (www.americangeriatrics.org) existen multitud de recomendaciones
bibliográficas, documentos de interés y guías de práctica clínica.
NIVEL BÁSICO
Ribera Casado JM, Altimir Losada S, Cervera Alemany AM, Gil Gregorio
P. GERIATRÍA (SECC 10). En: Farreras P, Rozman C. Medicina Interna
(15ªed). Elseviere España, S.A. Madrid 2004; pp 1301-1334.
(edición en castellano)
Corresponde a los capítulos 162-165 de geriatría del clásico tratado de
Medicina Interna conocido en nuestro país como “el Farreras-Rozman”. Está
muy bien escrito y resumido, aproximadamente en 30 páginas se da una
visión global, actualizada y ordenada de los aspectos más relevantes de la
geriatría. Constituye una lectura indispensable para estudiantes y médicos
residentes que deseen establecer un primer contacto con la geriatría.
Guillén Llera F, Pérez del Molino J. SÍNDROMES Y CUIDADOS EN EL
PACIENTE GERIÁTRICO. ed. Masson, S.A. Barcelona, 2003.
(edición en castellano, 1ªed 1994, existe una reimpresión en el 2003)
Manual de tapas blandas, sencillo, claro y muy práctico, está todo lo básico
y esencial de la geriatría, a un nivel muy comprensible. Se adapta muy bien
a los contenidos básicos de la práctica clínica geriátrica. Los temas están
muy bien tratados desde una perspectiva interdisciplinar, combinan bien los
tratamientos médicos y los cuidados de enfermería, por ello puede ser un
manual excelente tanto para médicos como enfermeras (no en vano en el
título dice síndromes y “cuidados”).
NIVEL MEDIO Y AVANZADO
Salgado Alba A, Guillén Llera F, Ruiperez Cantera I. MANUAL DE
GERIATRÍA (3ªed). Eds Masson. Barcelona 2003.
(edición en castellano)
Manual de geriatría editado en el típico formato de tapas blandas con anillas
que permite su manejo sencillo. Conocido también como “el salgado” es
probablemente el libro de geriatría mas conocido y popular en lengua
castellana. Esta escrito integramente por autores españoles de prestigio
reconocido y refleja muy bien lo que es la práctica clínica de la geriatría
adaptada al contexto asistencial de nuestro país. Incluso en esta última
edición se explican bien los diferentes recursos asistenciales y sus
7
programa asign geriatria udimas curs 2008/09 (prof ramón miralles)
nomenclaturas que existen en las diferentes comunidades autónomas de
nuestro país. El manual es completo y de lectura comprensible, aporta
frecuentes esquemas y en mucho capítulos se documentan tablas de
evidencias y niveles de recomendación. Además de los clásicos capítulos de
gerontologia y de los síndromes geriátricos, el manual desarrolla
ampliamente los capítulos correspondientes a las enfermedades mas
prevalentes en todos los aparatos y sistemas.
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Tratado de Geriatria
para Residentes. Eds : International Marketing & Communication, S.A.
(disponible gratuito en www.segg.es)
Libro de texto editado por la Sociedad Española de Geriatria y Gerontología,
escrito integramente por autores españoles. Se trata de un libro completo
con un extenso índice de capítulos que trata todos los temas relevantes de
la geriatria y la gerontología. Puede ser utilizado como texto de consulta y
para preparar temas relacionados. El apartado de síndromes geriátricos
tiene capítulos muy prácticos. Contiene un anexo interesante con un gran
índice de escalas e instrumentos de valoración comentados y con sus
referencias bibliográficas. El libro puede verse en la pag web de la sociedad
y los capitulos se dejan bajar gratuitamente en formato pdf.
Hazzard W, Blass J, Halter J, Ouslander J, Tinetti M. Eds. PRINCIPLES
OF GERIATRIC MEDICINE & GERONTOLOGY. 5th edition, McGrawHill,
New York, 2003.
(edición en inglés)
Es un libro de texto clásico en geriatría. En EEUU es el más utilizado y
vendido. En sus casi 1700 páginas se puede encontrar todo, de forma más o
menos extensa. El texto está escrito en estilo sencillo y hay bastantes
tablas, esquemas y algoritmos, que hacen la lectura más agradable. Está
divido en seis partes: principios de gerontología, principios de la atención
geriátrica, síndromes geriátricos, enfermedades por aparatos y sistemas y
neuropsiquiatría. Los autores son casi todos de prestigio, algunos de ellos
son referentes en su tema (ej. Inouye y delirium, Ouslander e incontinencia,
Tinetti y caídas, etc…).
Kane RL, Ouslander JG, Abrass IB. ESSENTIALS OF CLINICAL
GERIATRICS. 5th Edition. Mc Graw Hill, New York, 2004.
(edición en castellano)
Es un libro pequeño, de aproximadamente 450 páginas que está concebido
para usarse en la práctica clínica diaria, cuya información es práctica,
accesible y útil. No es un manual de Geriatría, sino que está diseñado para
los médicos de atención primaria y otros profesionales que atienden a
pacientes geriátricos. Se trata de un libro de consulta rápida y sencilla que
consta de tres partes; la primera “el paciente anciano y la valoración
geriátrica” en que constan teorías del envejecimiento, epidemiología y la
valoración geriátrica; la segunda aparecen algunos de los grandes
síndromes geriátricos y en la tercera, en que se hace referencia al papel del
médico en las residencias y los dilemas éticos.
SELECCIÓN DE PAGINAS WEB RECOMENDADAS DE INTERÉS PARA LA
FORMACIÓN EN GERIATRÍA y GERONTOLOGÍA
8
programa asign geriatria udimas curs 2008/09 (prof ramón miralles)
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)
http://www.segg.es
Web en castellano. Información sobre cursos, congresos, becas y otras
actividades de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y también
de las sociedades autonómicas. Acceso a páginas web de todo el mundo
relacionadas con la geriatría. Acceso a los buscadores bibliográficos más
conocidos. Novedades bibliográficas y acceso a la revista de la sociedad
Revista Española de Geriatría y Gerontología (de la que pueden verse los
índices). Hay también recomendaciones de consenso sobre temas de
actualidad, guías de práctica clínica de la sociedad (se dejan bajar en pdf) y
otros documentos de interés para médicos y para pacientes
(recomendaciones para pacientes y cuidadores). Acceso a la biblioteca
Salgado Alba (búsqueda y acceso de recursos bibliográficos de geriatría y
acceso a revistas prestigiosas). Hay un apartado desde el que se accede a
las sociedades autonómicas. Hay también un apartado para el MIR de
geriatría en el que hay información del programa docente de la especialidad
y de las unidades docentes acreditadas en España y una bolsa de trabajo.
Tiene enlace directo con otra web médica (saludaliamedica), en la que hay
acceso a algoritmos de decisión sobre temas médicos geriátricos y guías
clínicas hechas por profesionales de la SEGG (hay que darse de alta para el
acceso, pero es gratuito). Es una web indispensable y és de referencia
obligada, para todos aquellos profesionales interesados, de un modo u otro,
en la atención geriátrica en nuestro país.
British Geriatrics Society (BGS)
http://www.bgs.org.uk
Web en inglés. Información sobre la Sociedad Británica de Geriatría. Tiene
contenidos de alto interés y de alta calidad. Ofrece información sobre
publicaciones de la sociedad (documentos de consenso, guías de práctica
clínica, la revista Age&Ageing, noticias, etc…). Las guías de practica clínica,
están en una sección de especial interés y las hay sobre las patologías más
prevalentes en ancianos y sobre síndromes geriátricos, pueden bajarse en
formato pdf. Hay acceso al resto de sociedades británicas (inglesa,
escocesa, gales, irlanda del norte). Hay también acceso a buscadores
médicos bibliográficos y noticias sobre congresos y reuniones científicas de
la sociedad (página web muy recomendable).
American Geriatrics Society (AGS)
http://www.americangeriatrics.org
Web en inglés. Información sobre la Sociedad Americana de Geriatría
(EEUU). Tiene información de alto interés y de alta calidad. Destacan las
guías de práctica clínica (guidelines) y documentos de consenso (position
statements) sobre temas de interés y actualidad relacionados con la práctica
clínica de la geriatría en todos los niveles asistenciales. Hay información
sobre publicaciones prestigiosas y abundantes referencias bibliográficas,
muchas de ellas están disponibles on line (destacan el famoso manual
Geriatrics at your fingertips, el Geriatrics review syllabus y la revista de la
sociedad, el Journal of the American Geriatrics Society). Esta última es
accesible aunque no en todos sus contenidos (para esto último es necesario
suscribirse). Hay información sobre otras webs interesantes (links) y hay
9
programa asign geriatria udimas curs 2008/09 (prof ramón miralles)
información sobre contenidos de los programas de formación (education and
training section). Es un web muy recomendable.
Imserso Portal de Mayores.
http://www.seg-social.es/imserso/mayores/1_mayores.htlm
Pagina web en castellano que contiene información de alto interés sobre
políticas sociales de envejecimiento en nuestro país (libro de la
dependencia, planes de accción de gobierno, revistas de divulgación,
catalogos de prestaciones del estado español). Contiene enlaces de interés
en
el
que
destaca
acceso
al
portal
imsersomayores
(www.imsersomayores.csic.es) con información científica mas relevante y
datos de interés estadístico y epidemiológico.
Prof Ramón Miralles
Servei de Geriatria de l’IMAS.
Hospital de l’Esperança, Centre Fòrum i Hospital del Mar, IMAS.
Instituto de Atención Geriátrica y Sociosanitaria (IAGS).
Departament de Medicina de la Facultat de Medicina
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Unitat Docent de l’Hospital del Mar (UDIMAS)
Barcelona
10
Descargar