Notificació de tràmits d`audiència. Expedient número MLM 46/1970

Anuncio
Num. 7439 / 09.01.2015
Conselleria de Benestar Social
613
Consellería de Bienestar Social
Notificació de tràmits d'audiència. Expedient número
MLM 46/1970/2010 i altres. [2014/11973]
Notificación de trámites de audiencia. Expediente número MLM 46/1970/2010 y otros. [2014/11973]
Per no haver-se pogut practicar les notificacions personals a les persones interessades, de tràmits d’audiència referent als expedients que
a continuació s’indiquen, se’n publica un extracte en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb allò que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
modificada per la Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 d’este text
legal.
Perquè els interessats puguen al·legar i presentar els documents
i justificacions que estimen pertinents podran comparéixer, en el termini de 10 dies, des de la publicació d’este anunci en el DOCV, en la
seu de la Direcció Territorial de Benestar Social de València, Secció de
Menors, sítia en Avinguda Baró de Càrcer, 36-7m, de València en horari
de 09.00 a 14.00 hores.
S’advertix expressament als interessats que en el cas de no comparéixer en eixe termini, se’ls tindrà per decaiguts en el seu dret a adduir
al·legacions i aportar documents o justificacions.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de trámites de audiencia referente a los expedientes que a
continuación se relacionan, se procede a la publicación de un extracto de los mismos en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, en relación con el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que los interesados puedan alegar y presentar los documentos
y justificaciones que estimen pertinentes podrán comparecer en el plazo
de 10 días, desde la publicación del presente anuncio en el DOCV, en la
sede de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, Sección
de Menores, sita en Avenida Barón de Cárcer, 36-7º, de Valencia en
horario de 09.00 a 14.00 horas.
Se advierte expresamente a los interesados que en el caso de no
comparecer en ese plazo, se les tendrá por decaídos en su derecho a
aducir alegaciones y aportar documentos o justificaciones.
Expedient número: MLM 46/1970/2010
Interessat: Silviu Teofil Neag
Últim domicili: carrer Sant Vicent 81, Benifaió
Tràmit d’audiència relatiu a la Instrucció del procediment administratiu de data 30 d’octubre de 2014 en el qual s’adopta l’acord següent:
promoure l’acolliment preadoptiu de la menor B.L.N. i elevar proposta
d’adopció
Expediente número: MLM 46/1970/2010
Interesado: Silviu Teofil Neag
Último domicilio: calle San Vicente 81, Benifaió
Trámite de audiencia relativo a la instrucción del procedimiento
administrativo de fecha 30 de octubre de 2014 en el que se adopta el
siguiente acuerdo: promover el acogimiento preadoptivo de la menor
B.L.N. y elevar propuesta de adopción
Expedient número: RAV 46/364-365-366/2008
Interessat: Francisco José Ibáñez Adsuar
Últim domicili carrer Diputació, 4, Polinyá.
Tràmit d’audiència relatiu a la Instrucció del procediment administratiu de data 31 d’octubre de 2014 en el qual s’adopta l’acord següent:
tutela i acolliment familiar amb família extensa dels menors F.I.R.,
A.I.R. i N.I.R.
Expediente número: RAV 46/364-365-366/2008
Interesado: Francisco Joé Ibáñez Adsuar
Último domicilio calle Diputación, 4, Polinyá.
Trámite de audiencia relativo a la instrucción del procedimiento
administrativo de fecha 31 de octubre de 2014 en el que se adopta el
siguiente acuerdo: tutela y acogimiento familiar con familia extensa de
los menores F.I.R., A.I.R. Y N.I.R.
Expedient número: PBA 46/950/2001
Interessada: Angeles Gómez Abellán
Últim domicili conegut: desconegut
Tràmit d’audiència relatiu a la Instrucció del procediment administratiu de data 21 de novembre de 2014 en el qual s’adopta proposar al
Consell d’Adopció l’acolliment familiar preadoptiu al menor I.G.G., i
elevar proposta d’adopció amb família seleccionada.
Expedient número: 46/129/2013
Interessada: María Yesenia Ossetee Fuentes
Últim domicili conegut: carrer General Esparter, 10, Alzira
Tràmit d’audiència relatiu a la Instrucció del procediment administratiu de data 24 d’octubre de 2014 en el qual s’adopta l’acord següent:
proposar al Consell d’Adopció, l’acolliment familiar preadoptiu del
menor R.P.O. i elevar proposta d’adopció.
Expedient número: PBA 46/129/2013
Interessat: Sergio Porras, Lozano
Últim domicili: carrer Comandante Román, 10 4D, Màlaga
Tràmit d’audiència relatiu a la Instrucció del procediment administratiu de data 24 d’octubre de 2014 en el qual s’adopta l’acord següent:
proposar al Consell d’Adopció, l’acolliment familiar preadoptiu del
menor R.P.O. i elevar proposta d’adopció.
Expedient número: SSB 46/938/2014
Interessada: Bartholomew Mensah Kane
Últim domicili conegut: carrer Luis Lamarca, 21-25a, València.
Tràmit d’audiència relatiu a la Instrucció del procediment administratiu de data 26 de setembre de 2014 en el qual s’adopta l’acord
Expediente número: PBA 46/950/2001
Interesada: Angeles Gómez Abellán
Último domicilio conocido: desconocido
Trámite de audiencia relativo a la instrucción del procedimiento
administrativo de fecha 21 de noviembre de 2014 en el que se adopta
proponer al Consejo de Adopción el acogimiento familiar preadoptivo al
menor I.G.G., elevando propuesta de adopción con familia seleccionada.
Expediente número: 46/129/2013
Interesada: María Yesenia Ossetee Fuentes
Último domicilio conocido: calle General Espartero, 10, Alzira
Trámite de audiencia relativo a la instrucción del procedimiento
administrativo de fecha 24 de octubre de 2014 en el que se adopta el
siguiente acuerdo: proponer al Consejo de Adopción, el acogimiento
familiar preadopotivo del menor R.P.O. elevando propuesta de adopción.
Expediente número: PBA 46/129/2013
Interesado: Sergio Porras, Lozano
Último domicilio: calle Comandante Román, 10 4D, Málaga
Trámite de audiencia relativo a la instrucción del procedimiento
administrativo de fecha 24 de octubre de 2014 en el que se adopta el
siguiente acuerdo: proponer al Consejo de Adopción, el acogimiento
familiar preadoptivo del menor R.P.O. elevando propuesta de adopción.
Expediente número: SSB 46/938/2014
Interesada: Bartholomew Mensah Kane
Último domicilio conocido: calle Luis Lamarca, 21-25ª, Valencia.
Trámite de audiencia relativo a la instrucción del procedimiento
administrativo de fecha 26 deseptiembre de 2014 en el que se adopta
el siguiente acuerdo: proponer al Consejo de Adopción el acogimiento
Num. 7439 / 09.01.2015
614
següent: proposar al Consell d’Adopció l’acolliment familiar preadoptiu
de la seua filla E.M.J.M., sense establir règim de visites.
Familiar Preadoptivo de su hija E.M.J.M., sin establecer régimen de
visitas.
Expedient número: RAV 46/1514/2013
Interessada: Iuliana Toader
Últim domicili conegut: desconegut
Tràmit d’audiència relatiu a la Instrucció del procediment administratiu de data 27 de novembre de 2014 en el qual s’adopta l’acord
següent: declarar el menor en situació legal de desemparament i acordar
l’acolliment familiar simple per dos anys amb caràcter provisional en
família extensa.
Expediente número: RAV 46/1514/2013
Interesada: Iuliana Toader
Último domicilio conocido: desconocido
Trámite de audiencia relativo a la instrucción del procedimiento
administrativo de fecha 27 denoviembre de 2014 en el que se adopta el
siguiente acuerdo: declarar el menor en situación legal de desamparo y
acordar el acogimiento familiar simple por dos años con carácter provisional en familia extensa.
València, 15 de desembre de 2014.– La directora territorial de
Benestar Social: Carmen Jofre Garrigues.
Valencia, 15 de diciembre de 2014.– La directora territorial de Bienestar Social: Carmen Jofre Garrigues.
Descargar