A Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura, ao abeiro do

Anuncio
A Vicerreitoría de Estudantes, Deportes e Cultura, ao abeiro do artigo 31 do
Regulamento de Prácticas Académicas Externas do Estudantado da Universidade da
Coruña, aprobado en Consello de Goberno de data 23 de abril de 2013 e modificado
polo acordo do Consello de goberno do 27 de febreiro do 2015, fai pública a oferta de
prazas para prácticas curriculares na propia Universidade da Coruña.
Correspóndelles aos centros, baixo a ordenación legal vixente e o establecido no
antedito regulamento, o deseño, promoción, xestión académica e avaliación das
prácticas externas curriculares do alumnado seleccionado.
A Coruña, a 11 de xuño de 2015
A vicerreitora de Estudantes, Deportes e Cultura
Mª José Martínez López
TITOR
PROFESIONAL
SERVIZO/UNIDADE
PERFIL DO
ESTUDANTE
Nº BOLSEIROS
POR PERFIL
CITEEC
GRAO EN ENXEÑARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
GRAO EN ENXEÑARÍA CIVIL, MESTRADO EN
ENXEÑARÍA CIVIL
1
FÉLIX SÁNCHEZ-TEMBLEQUE
DÍAZ-PACHE
CITEEC
GRAO EN ENXEÑARÍA INDUSTRIAL
MESTRADO EN ENXEÑARÍA INDUSTRIAL
1
ALBERTO NÚÑEZ CARDEZO
SERVIZOS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN /
UNIDADE DE ANÁLISE ESTRUTURAL
ESTUDANTES DE QUÍMICA CON
COÑECEMENTO OU INTERESE NA ÁREA DOS
MATERIAIS.
1
MIGUEL ANGEL MOLINERO
ÁLVAREZ
SERVIZO DE INFORMÁTICA E
COMUNICACIÓNS. ÁREA DE REDE E
COMUNICACIÓNS
ESTUDANTES DE ÚLTIMO CURSO DE GRAO
EN INFORMÁTICA, CON COÑECEMENTOS DE
ENXEÑARÍA DO SOFTWARE APLICABLES EN
TECNOLOXÍAS JAVA, BASES DE DATOS
(ORACLE/MYSQL), SQL, SMTP, QUARTZ, SVN
1
JESÚS BARREIRA GARCÍA
SERVIZO DE INFORMÁTICA E
COMUNICACIÓNS. ÁREA DE XESTIÓN
ECONÓMICA E ADMINISTRATIVA
ESTUDANTES DO ÚLTIMO CURSO DE GRAO
EN INFORMÁTICA.
2
PEDRO MANUEL
MONTESERÍN MACIAS /
ÁNGEL FERNANDEZ LEAL
SERVIZO DE INFORMÁTICA E
COMUNICACIÓNS. ÁREA DE INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA
ESTUDANTES DO ÚLTIMO CURSO DE GRAO
EN INFORMÁTICA.
1
PEDRO MANUEL
MONTESERÍN MACIAS /
SANTIAGO BORT COUCEIRO
SERVIZO DE INFORMÁTICA E
COMUNICACIÓNS. ÁREA DE XESTIÓN
ECONÓMICA E ADMINISTRATIVA
ESTUDANTES DO ÚLTIMO CURSO DE GRAO
EN INFORMÁTICA.
1
RICARDO MARQUÉS SOLLA
SERVIZO DE INFORMÁTICA E
COMUNICACIÓNS - ÁREA DE SERVIZOS
DE INFORMACIÓN E ESTATÍSTICA
PROGRAMADOR, ANALISTA
1
FÉLIX SÁNCHEZ-TEMBLEQUE
DÍAZ-PACHE
TITOR
PROFESIONAL
SERVIZO/UNIDADE
PERFIL DO
ESTUDANTE
Nº BOLSEIROS
POR PERFIL
RICARDO MARQUÉS SOLLA
SERVIZO DE INFORMÁTICA E
COMUNICACIÓNS - ÁREA DE SERVIZOS
DE INFORMACIÓN E ESTATÍSTICA
PROGRAMADOR, ANALISTA
1
RICARDO MARQUÉS SOLLA
SERVIZO DE INFORMÁTICA E
COMUNICACIÓNS - ÁREA DE SERVIZOS
DE INFORMACIÓN E ESTATÍSTICA
PROGRAMADOR, ANALISTA
1
RICARDO MARQUÉS SOLLA
SERVIZO DE INFORMÁTICA E
COMUNICACIÓNS - ÁREA DE SERVIZOS
DE INFORMACIÓN E ESTATÍSTICA
PROGRAMADOR, ANALISTA
1
JUSTO ÁLVAREZ PRIETO
SERVIZO DE INFORMÁTICA E
COMUNICACIÓNS - ÁREA DE SERVIZOS
DE INFORMACIÓN E ESTATÍSTICA
PROGRAMADOR, ANALISTA
1
JUSTO ÁLVAREZ PRIETO
SERVIZO DE INFORMÁTICA E
COMUNICACIÓNS - ÁREA DE SERVIZOS
DE INFORMACIÓN E ESTATÍSTICA
PROGRAMADOR, ANALISTA
1
ENRIQUE JOSÉ PENA PÉREZ
SERVIZO DE INFORMÁTICA E
COMUNICACIÓNS. ÁREA DE INTERNET INTRANET
SISTEMAS CON INTERÉS EN ENTORNO WEB
(PHP)
1
GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
2 (UNHA PERSOA EN
CADA
CUADRIMESTRE OU
A MESMA PERSOA
PARA OS DOUS
CUADRIMESTRES)
GRAO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
2 (UNHA PERSOA EN
CADA
CUADRIMESTRE OU
JESUS MANUEL DÍAZ LÓPEZ
CITIC - CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS
COMUNICACIÓNS
JESUS MANUEL DÍAZ LÓPEZ
CITIC - CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS
COMUNICACIÓNS
TITOR
PROFESIONAL
SERVIZO/UNIDADE
PERFIL DO
ESTUDANTE
Nº BOLSEIROS
POR PERFIL
A MESMA PERSOA
PARA PARA OS
DOUS
CUADRIMESTRES)
GRAO EN CIENCIAS EMPRESARIAIS, GRAO
EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE
EMPRESAS (ADE), GRAO EN ECONOMIA
2 (UNHA PERSOAEN
CADA
CUADRIMESTRE OU
A MESMA PERSOA
PARA PARA OS
DOUS
CUADRIMESTRES)
ANTONIO ROJO ALVAREZ
CITIC - CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN
TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS
COMUNICACIÓNS
FERNANDA RODRÍGUEZ
FARIÑA
SERVIZOS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN/
UNIDADE DE BIOLOXÍA MOLECULAR
GRAO DE BIOLOXÍA
1 POR
CUADRIMESTRE (12
CRÉDITOS)
JOSÉ LUIS MÍNGUEZGOYANES
SERVIZO DE REXISTRO,
DOCUMENTACIÓN E ARQUIVO
GRAO EN INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN
2
MARÍA ARES SANMARTÍN
GABINETE DE COMUNICACIÓN
ESTUDANTE DA FACULTADE DE CIENCIAS DA
COMUNICACIÓN
2
CARLOS AMOEDO SOUTO
SECRETARÍA XERAL
GRAO EN DEREITO
1
OFICINA DE RELACIÓNS
INTERNACIONAIS
ESTUDANTE DUNHA DAS SEGUINTES
TITULACIÓNS: EMPRESARIAS OU DEREITO
OU SOCIOLOXÍA OU TURISMO OU FILOLOXIA
OU DOCUMENTALISTA OU CIENCIAS DA
COMUNICACIÓN OU INFORMÁTICA, CON
COÑECEMENTO DE IDIOMAS ESTRANXEIROS
1
SANDRA KING
TITOR
PROFESIONAL
SERVIZO/UNIDADE
PERFIL DO
ESTUDANTE
Nº BOLSEIROS
POR PERFIL
(INGLÉS B1 MIN.) E CAPACIDADE PARA
TRABALLO EN EQUIPO, UNHA BOA
ORGANIZACIÓN DO PROPIO TRABALLO,
PRECISIÓN, REGULARIDADE E
CREATIVIDADE.
JESÚS MANUEL GIZ NOVO
JOSÉ MANUEL LÓPEZ
VILARIÑO
SERVIZO DE ARQUITECTURA,
URBANISMO E EQUIPAMENTOS
OFERTA ABERTA AOS ESTUDANTES DAS
SEGUINTES TITULACIÓNS: ENXEÑARÍA
INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA NAVAL, ENXEÑARÍA
TÉCNICA INDUSTRIAL, ENXEÑARÍA TÉCNICA
NAVAL, ENXEÑARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
ENXEÑARÍA DE CAMIÑOS, CANAIS E
PORTOS., GRAO EN TECNOLOXÍAS
INDUSTRIAIS, GRAO EN ENXEÑARÍA
ELÉCTRICA, GRAO EN ENXEÑARÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E AUTOMÁTICA,
GRAO EN ENXEÑARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
GRAO EN ENXEÑARÍA DE PROPULSIÓN E
SERVIZOS DO BUQUE, GRAO EN
ARQUITECTURA NAVAL, MESTRADOS EN
CURSO EN POSESIÓN DALGUNHA DAS
ANTERIORES TITULACIÓNS.
DEBERÁ ACHEGARSE CARTA DE
PRESENTACIÓN EXPOÑENDO OS MOTIVOS
DE SELECCIÓN DESTA OFERTA DE
PRÁCTICAS.
2
CENTRO DE INVESTIGACIÓNS
TECNOLÓXICAS
ESTUDANTE DE ENXEÑARÍA MECÁNICA, QUE
TEÑAN CURSADO AS MATERIAS DE
RESISTENCIA DE MATERIAIS 1 E 2.
VALORARASE MOI POSITIVAMENTE OS
COÑECEMENTOS DE MATLAB, SOLID EDGE,
SOLID WORKS, ABAQUS
2
TITOR
PROFESIONAL
SERVIZO/UNIDADE
PERFIL DO
ESTUDANTE
Nº BOLSEIROS
POR PERFIL
SERVIZO DE NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
LICENCIADO/A OU GRADUADO/A EN GALEGO
2
CENTRO DE LINGUAS
ESTUDANTES CUN GRAO OU LICENCIATURA
EN ESPAÑOL, PREFERENTEMENTE QUE
TEÑAN CURSADO A ESPECIALIDADE DO
MESTRADO EN ADQUISICIÓN E ENSINO DE
LINGUAS” .
2
UNIDADE DE MEDIOS AUDIOVISUAIS
CALQUERA TITULACIÓN,
PREFERENTEMENTE
1. COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.
2. CALQUERA RELACIONADO CON CIENCIAS
DA EDUCACIÓN.
3. CIENCIAS DA EDUCACIÓN FÍSICA E DO
DEPORTE.
4. SOCIOLOXÍA.
5. DESEÑO INDUSTRIAL.
2
ANA PEÑA CABANAS
SOPORTE A DOCENCIA- CUFIE
GRAO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
ESTUDANTES CON COÑECEMENTOS DE
DESEÑO GRÁFICO E DE EDICIÓN DE VÍDEO.
2
ANA PEÑA CABANAS
SOPORTE A DOCENCIA- CUFIE
GRAO EN INFORMÁTICA
1
SOPORTE A DOCENCIA- CUFIE
ESTUDANTES DOS MESTRADOS EN
PSICOPEDAGOXÍA OU EN DIDÁCTICAS
ESPECÍFICAS
2
MARISOL RÍOS NOYA
ESPERANZA ACÍN VILLA
MARTÍN VÁZQUEZ SOTO
ANA PEÑA CABANAS
TITOR
PROFESIONAL
SERVIZO/UNIDADE
PERFIL DO
ESTUDANTE
Nº BOLSEIROS
POR PERFIL
SONIA SEIJAS RAMOS
UNIDADE DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
ESTUDANTES DE TERAPIA OCUPACIONAL DE
ÚLTIMO CURSO DE GRAO
4
SONIA SEIJAS RAMOS
UNIDADE DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
ESTUDANTE DE ÚLTIMO ANO DO GRAO DE
DEREITO
1
SONIA SEIJAS RAMOS
UNIDADE DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
ESTUDANTE DO MESTRADO DE
PSICOPEDAGOXÍA
1
SONIA SEIJAS RAMOS
UNIDADE DE FORMACIÓN E
ASESORAMENTO
ESTUDANTE DE ÚLTIMO CURSO DOS GRAOS
DA FACULTADE DE INFORMÁTICA, EN
ESPECIAL AQUELES QUE TEÑAN
FORMACIÓN E EXPERIENCIA NO MANEXO DE
BASES DE DATOS
1
SONIA SEIJAS RAMOS
UNIDADE DE FORMACIÓN E
ASESORAMENTO
ESTUDANTE DO MESTRADO DE
PSICOPEDAGOXÍA
1
Descargar