Santos, Milton (1997). “Nuevas concepciones de la geografía”

Anuncio
Santos, Milton (1997)."Nuevasconcepcionesde la geografía"en RevrstaGeo
Uruguay,núm. 1, septiembrede 1997.pp. 119-123.
i::i.;)er'.sii-¡oDrli¿oÍol cic lrr Rsu'üst<'L
CeoUrur\uatl clesea
srri /i (i I5r' ril ri l i r ccrr' l i .' nc
tl c r aLuÚ. anes
if lt cr f t aciiot t r t lcs
r ¡ t r c'**
.:rlProl. NÍiltot'ts(rfltos,r,
Itct¡t recttizctclolu>ntt,ttcljiit:s
eorf ir''tffi
clel, EnCglltpJlLr-":jrltacrorlol
O,\'frúlílo-do,e!1G(ilo.lini,tr
{]eU:lCi:zclcrlf Urrcjci ctuti¡:lítü:tc¡r Sc¿oPar.lo eit{rc l3 y ert ffi
i 6 clea:tui:r'er
clc t f.,96.Cc,r
r esa;ftnahclad,
trarxcrüirrroscffi
con¿[rrrración
una si¡rtesis¿crtr¿(r¿
cle r¿m rle.tr¿sl¡rás
br'ül.anrescle lcrs corl/ergricicrscic lr:s riiirmos cio.scrños, ta I
r/r¿e¿uL,reraLtrgar en ei i'.-¡iiicio¿l¿las Crlnr-rer¡ciolurs
de lrr ,
Cíuclacicle L¡t flct-btlrn, ()ttbct, el clLa2 de agTosiorie 1995,
e¡l el nrarcr-.,
clril V Encuerr¿r'odc Ceógrcr/osric' ,{l¡tÉñcrc¡
ktünct g c¡ue el a r¿tor t i¿r¿lr¿rr¿,
Aitjgg9.1]g¡gqf4lAeffl€_lS
Ceoarolitt",
i
,-\
( ,-r
,r-\ .
\:\*/i:J-l
-r
j i
icleas
5ínfesi.s
de las ¡trincipales
..i,, ,]
(Uslingu ir entrernuncloy \.lsionescleI rnunclo.Vtvlni65'
I-layc¡r-re
trn rnlrncloquc no conocemosen sLrsreallclacles,
en sus poslblllclarle
s porquelo qr-renos presentarl conlornundclsortvistonesdel
nlurrrdo.La hurnaniclades victinra cle un trabaJo¡rertinazcle
f alsi"ficar:ión
v, lo que es ¡rrásgravecs que eseLrabi¡o c!elalslflc¿r.
r.eces
ciólres[rer:lrentemente
secundaclo5'a
esrcs¡ronsabillclacl
de
(iL¡ierlcs
deberÍandenunciaresasvislones.E.risterrnaCeogralla
qr-re
qrre
la buscanla constrr¡cclón
oficialdel rnrrnclo
cleun rrtuncln
rlr.rc¡Lts'¡¿t-ttta.
'-l
,|
por
El ¡nunctoesl¿ifomraclopor cosasnaluralesy arttiicla]cs.
l¡ornbres.¡rorlas rel¿rciones
erltrclos ho¡¡rbres,
eni.¡elos hon¡l¡reg
pot'fnternledlo
las
las
cosas,
enlre
cosas
clel
hclnthre.;
acción
-r,
por lbnnasy por nonnas.Lesvlstonesttel
hurnanaencuadracla
r¡lrrndoson irfter¡:r'etaclones
clela cstrr¡ctura
delntundo.Perolirs
pC¡ft
i rltrrrp re[acior]esscn t anrb|Én I nvltaclones a Conr
nnilent.os.
(llace refer(jri(:'i¿l
a in clel'inicló¡r
c!: Gcogriúiflque ¡rlanred
riizorlarla
Clrrillc¡,)
rlcl nrtrnclo
'l)r'-scril:r'iirrr
1'rtc los lrrgarts.,{ji*
(l,.ri
ir',llo l;¡rst¿r
qtresedescfTFq
tlt,'sc¡'ll¡ir
sinor¡rrchl¡'t¡tresatrer'lo
N 'r I
Srlrf:.r3t¡
futtcs de atlorcl¡..r'i;r
tir'sr.'ri¡;liiin
lle¡'iil.l(: tcnr:r trr r:uA(lrorie
referenclaterlrlccl.
I.os cllscursos11íitiei.l(:i'r
rficnciaI;oliticaqi no
Lienerturtrabftsetcót'tci't.
Iis rteeestrlocluetl1^i1.\¡a
urra iirsrti"lrrrririii
qtle SeAInlerpretatlva!'clue'rengaCOnrCr
bASerilr er;qucrnA
cle
pensarrliento
en el currl.rle trn la<1o
clc:r-rtro,
estáel rrrLrn(lo.
están
los lugafes.El nrundo preseniaclo
conlo u11conJLrnto
cle¡losibllidaclcs.flt-reuno tonla o no, que uno usa o no. )'que. ciertar¡rente,
uno uso cleforma clilerentesegún los luÉares.El nrunclo es trn
para la
conJLlntocleposlblltclades.los lugares:las oportunid¡.c.1¡::.s
realizactónde esas r:osibtltdades.
nroclftca srr objcto,. l.os
Un fislco ale¡nán cllce: 'El rnúi"oclo
objetos no e.(lsten per se. Los olrJetosson lo qr-relos ¡'¡lét"odos
decltleneu€ s€á1,. El intelectualno puedeenfreni-lrcieganrenle
lo que llama la realiciadporquela realidaclla construi'r:til. Silas
cosa.sLuvleranun llapelautónorno,el l'r-rluro
\'el
estaríaurr-¡c'rl.o,
futr-rrono está muerto.
Estarnos en plena lase cle la postnrodernidacl.r'íctlnlas clel
proeeso de conoclrnlenlo que la modemlclad ha irn¡ruesto,La
modemldaclha lnrpueslo.en los tresslglosclevigencia,el niótocic,
qtreaprenclenlos
de nuestrosnlaestroseuropeosy'c¡ueconclucea
ver la reaildaclde rri'ranla-neradrral 1*qlle, por consecnencia.
lmplde ver la realtdacl.Ds la sepajactónque está en Lodaspa"rtes.
entre naturalezay socleclad.entrenatural y;r.rüficial. ent¡e objeto
y sujeto,y sobre todo. etrt¡:eraz,ónysentlmlento.cua¡rcloson una
rllisrnacosa. La gran riquezade nr-restros
puebloses la calraciclacl
de errroclón,
Esta, es el motor del conocinrlento.
t,a [iestaqr-re
es la
supedorldadde ntrestrarma lattnoamertcana
es el coraJeclela
fiesta. estagrandezaclela fiesla.eslacapacidacl
qLle
de er¡roción
ahora se está recclnoclencto
co¡lro el nrotor funclarlentalclel
eonoclnlfento.Es l¿rernoclónla que crea el conochniento.
Generahnentela Ceografíatlene r-rn(liscursouniLario que
Iturrecll¿rlanrente
est.áac'orrrpariacto
de urn¡rrétodo
dr.tal. la Oeogra"
fia está ar¡tena.zacl¿r
cieser'.rn discursooanrbigr-ro
en ult nrr-¡¡rdo
a:rrbtguo,es dectr. t-rsláarnenaz.acla
no
nadat.
Dcbernosser
de
ser
tiLiles.no a la citscipltnageográficasino a la hr-rnranida.rl
v a la
clenrrestros¡laises.
¡roblactórr
La postmodernidariin,,'tlanrása la:;nre'"afora
c¡r-re
al concepto.
L,asrrretáforasson slrrrplll'icaclones
altr-rsivas
de la realicladpero
e,\iLos¿1s,
escaparcleclela:imetafr:ras?
¿;Cónrc
¿Cirrnoliuir cielas
arnblgiieclades?
La frnlcalnaneratle aprenrleralgoes e¡rll'errl-anclo
las cllflcultades.I-la-r,
r¡r.re
errseriarlas cli.[icrrltacles.
¡\ ¡rartiele sin.c
l rrs t i i t:.-rcs
l ¿i t.:i l cs.
l :.1ts.;¡l ,Lr.'ii;
iiclr e r ¡ n ( : or r lcr r i( ic)
l. ,. l c9¡ ¡ 1r . : r r j(t lo
js
t' l rtl tl :i a trt{ j ,i :li rni i r.¡'l'¡ l h | l l ra s e nl nnlen( ir igrr ir l,t is c I l) r O l) lr :tilf l ( l0l
i Lnri l l sl scl cl l ti ri l ;i -riei
r enr r ir¡ {r ; r r : . f i: r ,
c ) qr.r(:di . lr ás clc una al) ar cllt '.lr
i i a-r'trn¡ ri :¡l ¡l ¿i ¡¡7¡¡
¡l ennanetr t . e,
i ' c,:i ,f¡r. i i i brl rl o. l i ¿rcl ¿r
es p ur o. l- a pLt r cr : ac¡ ueha e¡ r cor r t r : r ioi¿r
mLlderillci:(l c:r sr.i l;,r:t,clclologia
e5 erlLri\.tlcacla
porqirc s(:l)ar:r
natLrral,r.,soclal, na t i ri-alya n il'ici.ii.cl-rjet_i."'cr.l
su bj el i"o.[irfeqi:tirol
csi ¡n conj ' -ri .Lo
i ndi soci abl ec iest st em asclet : t ¡ et i; : ; . ; 'r iEsr - r L'; lir : r
'
rl c acci ones. i \' i i pro¡l uesti reS que ielt t ent os lr abaJar la unl, . lll. ii¡ :
ob.i etus]' ¿tcci oIl ,rS
i l t)i l i i .;i d e la idea de t écr r lca, Vcle l: r ! i- ir t itlie
tlrjnlpo. El fe:rónreuotócnjca acorrrpaflaa la hr:nlanrclaclclr:scle
.str
i¡licio. I.aS técnicas:cstán e¡r los ob-!etesy en las ¿icclo¡gs, i.¡:i
acci o¡resson hec' has;r ¡ri ri -i rc lela.base t úcnica.[ o que i: á. r ¿cl: l- iua
l i r epoca actual es i ¡r i r:cni r: ¡ ciarde
l I as ar . : clones,cl ccllt : ¡ r ", iclo
técnl co cl c l as acci o¡res(l L!epe r nli[ cn lerpr cr : ist c. ¡ r ; lc
l¡ s ácül] n( : : i
que pemrl [(:¡r u¡r l ucro nl ayor , '
U n cl i ál ogocntre el espacl ny el t t em posólo ¡ t r r t : c!ser
t ; r clo
e est r . l<l
t sl enrpl ri zanl os cl tl empo. El uenr ¡ : o lr o exlst c, f . \ : l_c,n{. , 1
\emporal i dades, pcsi bl l fci adesQ uenos br inclan los objet os,
OLIJeLos
tl enen u n cont e¡ r lc1oJur iclico,
\' ¿i ccJones
La$ r r cc: lar nr : s
iruma¡as cacla ',¡ezson más rn(r'l-¡¡^iAcias¡.
lxls Objetossr)l)r)l1erl
nornrasy eslarnos.subo¡'clinaclos
a es¿rstécnii:asqrrc no li.¡rrcio¡r¿¡-n
sino con nomras. Cada objeto permite una clr:lenrrl¡r¿rda
lcritlror':il i dad. Los obj etos quc nos rod ean no t leit en la r r r lsr nacapar : lt j; t ci
de tienrpo. E-sacaprrciclaclcleUernpohacr: que caclar
ob.jctore.r:iba.
r d: t u i: ar lo
una ci erta capaci daclde capi t al y u na cier t ir qr apaclcl;dr
en funciirn de su crrntenlclo'iéc¡rico.
La Oeogralin o;qurlt clencla soctalpero c[rc trabaJacon r)l:r,etr¡s
y clebe ser asi p4r¿rque tenga eftcacia. Pcrr eso la üco¿lr":,rlia
rrcr
ilrrecleser sól<lla cle:nciade la acclón.,LaGeogr:Liiars la li¿ilr:ia (le
l a acci ón. ¡l o de l os obj etos" ,s egún un geó¡ 1r 't rsr
f 'oiizo- alr : 'r lá. rl.ra.
¡rr' rol { e t os. La i. eor iasoül; llse'r cr r r : r larrii) r r
i ,tcci órrno l i e r.:ortt¡rl clsi
la nredjcla en (lLlelos geógrafosteng¿rrnos
capaclclncltlc r:frrcer r,¡rra
visión cle la cit¡cl¿rcl¡' s¡ nrunclc a partlr cle los obJcLos.l-as
posi bi i i cl acl es
tl cl éstos.ca¡nb lan con el t ienlpo.
l-a emplri:zaclón necesaria (iel tlenrpo ¡)asi't i;or la ll:lt;r ile
Il o 'enlo es t ¡ na poslblllr llt t lililiiut l{: n
evento, dei co¡ttl ci ¡ni cl l t,o.
l no
cl cola hlst or la. Dl lt r ¡ 1arf r r r t clon; cot
del nl onl ento cl el .cr-rl ri ¡racl
t t lt t t nr iocielt o. t('.lit t l; t
l aconcl i ci óncl ei t:r' ento.[-sl oc¡ uedt s; t ln( uct
lugar. en frrnc'iórrrle lrL¡rlrrsvalír.c¡uest ha tortracloutli';cri-ial:r:¿r(¡a
l r¡gar pLi ccl ereci bl r un ci e¡-tot i¡ t o de ever t t os.Es ei iu¡ _l; itt'.¡ ', t ir : t t
S t i l f:.rl i !l t
l 9c):
perrnlteal rnuncloreaiizarse.Sln iirga.rno hay rnu¡rclo.Es la gra-n
apertr:rapara ¡a Geografiadel Stglo,K:{,es el papeldrI luga.rcorilc
(pre apenasc:;
lagran oportr.rnldad
de reallzaclóncleuna hi.storia
poslbley (llre l¿ acclón humana transportaal luga.rcortro!.rna
flecha no alcanz¿iel lugar sln lnllexionesclesviacla
¡:orquees el
qulen
Iugar
la clete¡-mt¡ra,
Porqueen el lugar están los fronrbi',:::
Juntos, sintle¡rdo. vlür:¡rdo. emoclonándose,por con.slguiente.
capacesde acclo¡res.son Ia fuerza dcl lugar.
, Según un fllósofoale¡nán.Llnacosaes la técnicay su trtilizaclón. otra cosa es la tecnoioghactónque cs una lr:rir.ra
cieutillzaclóil de la técntca que lnrpide el ejerciclode la hlslioriay cte la
enlclclón,La tecnologieaclónnos lmpfdever las cosascomo son.
Hay que ter¡rer al rlesgo de la tecnologización.La túcnicá es
tamblén socledad. No hay una técnica aislada de la sociedacl,
nunca ha exlstldo, nunca exlstlrá. Cuanclola aislamos esta¡ros
rntnUendoa la realtdacl.El estudto del cotldiano¡luedeser una
'manera de estucllarel lugar. El cotidlanode loshombresJuntos erl
un área preclsa,contlnuay contlgua.No es la homogenetdad
lo
que escreaclor.
to creacloresel confllcto,quepennltela cxhibiclón
de la dtferencla y la conrprenslónclela razón de esa clif'erenr:la.
que es la
El trabafo hoy tiene slernpreuna ciotrlereferenr:lar,
referenctalocaly la referenclaglobal.No hay trabajoque no tenga
esas dOs referenclas que tlenen relación de un lado con la
exlstenclatécnlcadel lugar y dc ot.rolado con las nonnas locales.
reglonales,naclonaleso globaJes,prtvadaso públicas,¡lacionales
o hternaclonales, inclctensobre el lugar. Hay qtre clr:scubrirel
lugar del futuro, Caclaé¡locatiene posibilidades
diferentesque
horizontal
Sonuttllzadassegúnnomlas. El lugar creaun lengr"raJe
al cual ge superpo¡:eun lenguaJeverticalde la lnformación,de la
tecntca¡nvasoraal servtclode las grandesfuerzastntemaclonales. El lt,tgarcreala co¡nudcaclci¡r,
E¡rel lugar trayuna soltclarlclacl
soclal por neceslclacl.
I-layhoy canrl¡ros-no son exclr-rslvos
l¡no deotros-el carninode
la Oeogra.liacle lo.se,q)ertos-a vecesta¡nbfán*espectros,-v ci
camlnoclela Ceogralia de los cfr¡dacla.nos.
Noqulerodei:irco¡resto
r.lueun cludadanono pueclaser e.\perto.l,a diferenciaestá en que
la Ceograflade los e.\pert.os
haeela tecnicallzación
de los relatos.
sometea los modelos. r.rtlllz-a
u n dlscr"¡
rso pragmático(¡uecondr-r
ce
al rel¡rode la necesldad,busc¿rla untdades la Invitaciirna aceptar
modelosaunque no seanadecuaclos.
La Oeogrer-fia
clelos cir-¡claclanos estáen corn¡:áscon la htstoriaposible.estáe¡rcorirr-lniór¡
con
los honrbresy corr las cos¿rs,es cap¿izde prorlrrcirla soqrresa
Rtvtsr.rGtotJ¡t,t;r..r''
, r .n ti ti co s d [) r 0 :i li i l i o so s;". [,¡ i r "r S
¡ r n r q r , l r r o c l ; r : r l e c e a lo s r n o r l r :l o :- ci
ttOS;
SC
r i il r ttl l t:t":Sl .O:i
t'Otr
r
l
a
Cl ea r l g r - r r r a
l ) ( i) i 'Ii t:r g l 'i l i i l r ':\
¡ l t r r ( l r 'l i ) : ;C ¡ r - rC
q
ttt'
C
Otr
tl
e
i
tAr
l
Ol
,.
e st.l i l r
i ; - r j i l i l ¡ C i O ¡ C S n r r - ¡ t r C l ia l e s
i ) ( ) fl l tr C l i ¡ ( 't'tt :- "r ¡
1
';:¡
l i r :¡ i l ) l - Ü (l ':r l l :;r i r '
l
¿t
l
l
i
sl
C
i
ti
¿r
l
r
l
C
i
,:
i l '. ] l ) ; r j Ot : t l r t r t S e t t t i ( l OCt¡ l tl r - 'Sl C r
(
l
r
l
i
:
l
(
l
l
(
'l
'(
sa r t i t l o s ¡ r ;i i :r r ':'
i o : i i r . r : : l r l o 5 . i l ¡ r a V c z .cl i l L r r r cl crlra s;cr l s:r s
pobres.
a eios cir - ¡ t ln'- l'r r ics
la r ¡r r clt ; r r t t t t i"lt acla cl r cit lo
¡l t:i i :r (l co¡{ r-aíl cl
cl c l ;¡ ti bertatl l
) .i: í l i i"'t llrnuncl oes és[e?¿Q t r ér 'isicncscon- ct t t t it '( r ll) ]o.
¿,' ,Jtró
pl azl r i ¿rsvi si ones ofici¿r lcsclt : lt r lu¡ l'r Co?
I I nir i¡ t ) 'cei: t ¡ ¡ ¡ 't '¡ $o elt ( t osi
E trcotttrar este c¿rn: t nor lL'r '- esila
(!:
S e¡rti tj OS
l )i i r l Otl ren6s:Pi'O ( iLlr ill( itCI
r Clr n pf O CeJI ( ) ligllÓ ( ji. t i: i( ilr
i'ilcrtl'sv i:i.l.'ie{Lt¡1(l()
tle itrrlivicltialirlacles
pitrirlrllo a.i¿'.Droclircr,'ión
il: '''i': ¿r t , . . ; Niii{''r t i: 't
lt
''
t
lc
lct
t
er
t
ener
t
it
:
l
:r
l r-rg;rr-. ca¡;i .ci ci acl
conr:esi Órt!
"#
h l - .r i r , t.,
','/
Éltr,i
Descargar