Es llástirna que en aquest jasciment, á causa d: esser la roca, que

Anuncio
12
ISSTITUCIÓ
CATALANA. D'HISTORIA N A T U R A L
:
Es llástirna que en aquest jasciment, á causa d esser la roca,
que conté aquestos tronchs fóssils granosa, com totas las areniscas,
els exemplars que s' hi recullen no siguin facilment determinables,
puig no conserven los caracters precisos pera conseguirho, com
son las articulacions de las brancas ó nusos del tronch, los nervis
de les fulles, que son petites y estretes, la estructura de 'ls fruyts y
llevors, que han desaparescut casi per complert.
No hi ha que dir, que visquent lo company Wynn molta part del
any á la Garriga, li digué que convenía que encarregués ais trevalladors que separessin y guardessin els tronchs que portessin branques,
y recullís tots los exemplars bons que pogués, á fl de poderne fer
un estudi comparatiu ab los trobats en aquet mateix nivell, al peu
occidental de la montanya deis Vosgos, los quals á mes de haber
sigut objecte de intéressants notas y descripcions publicades en los
«Annales des sciences naturelles» de París, y en las 'Mémoires de la
Société d'histoire naturelle de Strasbourg», han donat materia per una
important Monografía escrita per Ad. Brongniart y Mougeot (1).
(1) Monographie des planten fossiles du grès bigarré
a v e c 42 p l a n c h . c o l . ; L e i p z i g , 1844.
de la chaîne
des Vosges
Descargar