ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ DURANT L ` ESTIU I PROVES

Anuncio
ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ DURANT L’ESTIU I
PROVES EXTRAORDINÀRIES. 2011-2012
MATÈRIA: Lengua
CURS: 4º de E.S.O.
Castellana y Literatura
TREBALL D’ESTIU A LLIURAR EL DIA DE LA PROVA EXTRAORDINÀRIA
Libreta de Competencias Básicas Lengua Castellana y Literatura Juglar 4º ESO
Editorial Vicens
ORIENTACIONS
ACTIVITAT D’AVALUACIÓ ESCRITA
ACTIVITAT DE CONSOLIDACIÓ
Libreta de Competencias Básicas Lengua Castellana y Literatura Juglar 4º ESO
Editorial Vicens
Deberá entregarse el primer día de clase y se tendrá en cuenta como una actividad más de la
1ª evaluación de 1º de Bachillerato.
Departament :
Lengua Castellana
Data: 15 de juny de 2012
Descargar