Aplicació a Catalunya del RD 180/2015, de 13 de març, pel que es

Anuncio
Més informació a www.deplan.es
Circular 07/16
Juliol 2016
Aplicació a Catalunya del RD 180/2015, de 13 de
març, pel que es regula el trasllat de residus a
l’interior del territori de l’Estat.
Amb l’entrada en vigor
l’interior del territori de
vigilància i control dels
Aquest termini acabava
del Reial decret 180/2015 pel qual es regula el trasllat de residus a
l’Estat, les comunitats autònomes han d’establir un règim adequat de
moviments de residus efectuats exclusivament dins del seu territori.
al passat 7 de maig de 2016.
El règim dels trasllats a l’interior de cada comunitat autònoma haurà de tenir en compte la
necessitat de garantir la coherència amb el règim de trasllats entre comunitats autònomes i
en particular, la notificació prèvia i l’existència d’un contracte de tractament.
Objecte
El Reial Decret 180/2015 té per objecte desenvolupar el règim jurídic dels trasllats de residus
que es realitzen a l’interior del territori de l’Estat, regulat a l’Article 25 de la Llei 22/2011, de
28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
Àmbit d’aplicació
Aquest Reial Decret s’aplica als trasllats de residus entre comunitats autònomes per a la seva
valorització o eliminació, inclosos els trasllats que es produeixen a instal·lacions que realitzen
les operacions de valorització o eliminació intermèdies.
Obligacions de trasllat de residus dins de Catalunya
A Catalunya ja existeix un règim de control establert pel Decret 93/1999.
Per a mantenir la coherència i harmonització d’aquestes dues normatives vigents a Catalunya
i tenint en compte que el que s’estableix al RD 180/2015 és d’obligat compliment, s’estableix
que la documentació dels moviments de residus a l’interior de Catalunya és:
Contracte de tractament: S’ha d’elaborar un contracte de tractament entre OPERADOR i
GESTOR, per a tots els residus que es generen, ja siguin perillosos o no perillosos.
No existeix un format oficial i no ha de presentar-se l’Agència de Residus de Catalunya
tot i que si ha d’estar a disposició de les administracions a efectes de vigilància i
control.
El contingut mínim del contracte és el recollit a l’article 5 del RD 180/2015:
a) Quantitat estimada de residus que es van a traslladar.
b) Identificació dels residus mitjançant codificació LER.
c) Periodicitat estimada dels trasllats.
d) Qualsevol altra informació que sigui rellevant per a l’adequat tractament dels
residus (seguretat, embalatge, documental…)
e) Tractament al qual es sotmetran els residus, de conformitat amb els annexos I i II
de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.
f) Obligacions de les parts en relació amb la possibilitat de rebuig dels residus per
part del destinatari.
Fitxa d’acceptació (FA): hauran de disposar de FA aquells residus que així determini el
Decret 93/1999. Es tramita electrònicament via SDR amb un cost de 47,31€. Les noves fitxes
tramitades a partir del 7/05/2016 tindran una vigència de 3 anys.
Notificació prèvia (NP): Hauran de tramitar (NP) els següents residus:




Residus perillosos que no necessitin FA segons el Decret 93/1999.
Residus perillosos i no perillosos destinats a operacions d’eliminació (tots els que
comencin amb la lletra T o D) que no necessitin FA segons el Decret 93/1999.
Residus domèstics barrejats (CER 200301) destinats a valorització.
Residus perillosos i no perillosos destinats a operacions d’incineració (valorització
R1/V61)
Queden exempts de NP, els trasllats indicats a l’article 3.3. La NP es tramitarà via SDR 10
dies abans de realitzar el trasllat, sense cap cost. La vigència serà de 3 anys.
Full de Seguiment i Full de seguiment itinerant (FS y FI): Hauran de tramitar FS o FI els
residus que així ho determini el Decret 93/1999.
Document d’identificació (DI): Hauran de tramitar DI tots els que no requereixin FS o FI.
Segons l’article 6.5 del RD 180/2015, els residus no perillosos que es valoritzen (excepte
banals o residus que van a incineració) hauran d’anar acompanyats d’un albarà, una factura o
altra documentació amb un contingut igual al DI (el contingut del DI es troba a l’Annex I del
RD 180/2015). Els DI es tramitaran a través de l’SDR sense cost i serà necessari un DI per a
cada trasllat.
Més informació a www.deplan.es
Per a més informació contacteu amb:
Ricardo Holgado Fernández
DEPLAN, S.L.
e-mail: [email protected]
C/ Arístides Maillol, 7 C2 1ª
08028 Barcelona
Tel.: 934 906 466
Fax: 934 906 681
e-mail: [email protected]
Des de DEPLAN li oferim l’assessorament i recolzament necessari
per a donar compliment d’aquesta normativa. Sempre amb la
garantia de qualitat i el coneixement que aporta una Enginyeria i
Consultoria Ambiental i Energètica fundada al 1992 que es regeix
amb els estàndards de qualitat segons la normativa ISO.
Aquesta informació es troba a www.deplan.cat. Consultin la nostra pàgina web per estar
informats de les novetats que van apareixent en matèria de medi ambient, seguretat
industrial, eficiència energètica, qualitat i seguretat alimentària.
Més informació a www.deplan.es
Más información en www.deplan.es
Circular 07/16
Juliol 2016
Aplicación en Catalunya del RD 180/2015, de 13 de
marzo, por el que se regula el traslado de residuos
en el interior del territorio del Estado.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 180/2015 por el cual se regula el traslado de
residuos al interior del territorio del Estado, las comunidades autónomas deben establecer un
régimen adecuado de vigilancia y control de los movimientos de residuos efectuados
exclusivamente dentro de su territorio. Este plazo vencía el pasado 7 de mayo de 2016.
El régimen de los traslados en el interior de cada comunidad autónoma deberá tener en
cuenta la necesidad de garantizar la coherencia con el régimen de traslados entre
comunidades autónomas y en particular, la notificación previa y la existencia de un contrato
de tratamiento.
Objeto
El Real Decreto 180/2015 tiene por objeto desarrollar el régimen jurídico de los traslados de
residuos que se realizan en el interior del territorio del Estado, regulado en el artículo 25 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Ámbito de aplicación
Este real decreto se aplica a los traslados de residuos entre comunidades autónomas para su
valorización o eliminación, incluidos los traslados que se producen a instalaciones que realizan
operaciones de valorización o eliminación intermedias.
Obligaciones del traslado de residuos dentro de Catalunya
En Catalunya ya existe un régimen de control establecido por el Decreto 93/1999.
Para mantener la coherencia y armonización de estas dos normativas vigentes en Catalunya y
teniendo en cuenta que lo establecido en el RD 180/2015 es de obligado cumplimiento, se
establece que la documentación de los movimientos de residuos en el interior de Catalunya
es:
Contrato de tratamiento: Se debe elaborar un contrato de tratamiento entre en OPERADOR
y GESTOR, para todos los residuos que se generen, ya sean peligrosos o no peligrosos.
No existe un formato oficial y no debe presentarse a la Agencia de Residuos de
Catalunya aunque si debe estar a disposición de las administraciones a efectos de
vigilancia y control.
El contenido mínimo del contrato es el recogido en el artículo 5 del RD 180/2015:
a) Cantidad estimada de residuos que se va a trasladar.
b) Identificación de los residuos mediante codificación LER.
c) Periodicidad estimada de los traslados.
d) Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento de los
residuos (seguridad, embalaje, documental…)
e) Tratamiento al que se van a someter los residuos, de conformidad con los anexos I
y II de la Ley 22/2011, de 28 de julio.
f) Obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo de los residuos
por parte del destinatario
Ficha de aceptación (FA): deberán disponer de FA aquellos residuos que así lo determine el
Decreto 93/1999. Se tramita electrónicamente vía SDR con un coste de 47,31€. Las nuevas
fichas tramitadas a partir del 7/05/16 tendrán una vigencia de 3 años.
Notificación previa (NP): Deberán tramitar (NP) los siguientes residuos:




Residuos peligrosos que no necesitan FA según el Decreto 93/1999.
Residuos peligrosos y no peligrosos destinados a operaciones de eliminación (todos los
que empiecen con letra T o D) que no necesiten FA según el Decreto 93/1999.
Residuos domésticos mezclados (CER 200301) destinados a valorización.
Residuos peligrosos y no peligrosos destinados a operaciones de incineración
(valorización R1/V61)
Quedan exentos de NP, los traslados indicados en artículo 3.3. La NP se tramitará vía SDR 10
días antes de realizar el traslado, sin ningún coste. La vigencia será de 3 años.
Hoja de Seguimiento y Hoja de seguimiento itinerante (FS y FI): Deberán tramitar FS
o FI los residuos que así lo determine el Decreto 93/1999.
Documento de identificación (DI): Tendrán que tramitar DI todos los que no requieran FS
o FI. Según el artículo 6.5 del RD 180/2015, los residuos no peligrosos que se valorizan
(excepto banales o residuos que van a incineración) deben ir acompañados de un albarán,
una factura u otra documentación con un contenido igual al DI (el contenido del DI se
encuentra en el Anexo I del RD 180/2015). Los DI se tramitan a través del SDR sin coste y
será necesario un DI para cada traslado.
Más información en www.deplan.es
Para más información contactar con:
Ricardo Holgado Fernández
DEPLAN, S.L.
e-mail: [email protected]
C/ Arístides Maillol, 7 C2 1ª
08028 Barcelona
Tel.: 934 906 466
Fax: 934 906 681
e-mail: [email protected]
Desde DEPLAN le ofrecemos el asesoramiento y apoyo necesario
para dar cumplimiento de esta normativa. Siempre con la garantía
de calidad y el conocimiento que aporta una Ingeniería y
Consultoría Ambiental y Energética fundada en 1992 que se rige
con los estándares de calidad según la normativa ISO.
Esta información se encuentra en www.deplan.cat. Consulten nuestra página web para estar
informados de las novedades que van apareciendo en materia de medio ambiente,
seguridad industrial, eficiencia energética, calidad y seguridad alimentaria.
Descargar